Tłumaczenia na język polski:

  • obraz wzmocniony   
     
    filtrowanie danych w procesie obróbki obrazu mającego na celu podkreślanie zagadnień istonych w interpretacji wizualnej
     
    In remote sensing, the filtering of data and other processes to manipulate pixels to produce an image that accentuates features of interest or visual interpretation.

Przykładowe zdania z "image enhancement", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This Action aims at promoting European higher education through measures enhancing the attractiveness, profile, image and visibility of, and accessibility to, European higher education in the world and provides support to transnational initiatives, studies, projects, events and other activities related to the international dimension of all aspects of higher education, such as promotion, accessibility, quality assurance, credit recognition, recognition of European qualifications abroad and mutual recognition of qualifications with third countries, curriculum development, mobility, quality of services, etc
pl Celem tego działania jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez środki zmierzające do zwiększenia atrakcyjności, profilu oraz wizerunku tego szkolnictwa na świecie, jak również możliwości dostępu do niego, a także wspieranie transnarodowych inicjatyw, badań, projektów, wydarzeń i innych działań nawiązujących do międzynarodowego wymiaru wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego, takich jak: promocja, dostępność, zapewnienie jakości, uznawanie punktów kredytowych, uznawanie europejskich kwalifikacji za granicą oraz wzajemne uznawanie kwalifikacji z krajami trzecimi, opracowanie programów nauczania, mobilność, jakość usług itd
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
en Takes the view that EPSO and all EU institutions should improve their communication to citizens about the concept of an impartial European civil service and should enhance the image of the EU as an employer
pl uważa, że EPSO i wszystkie instytucje UE powinny usprawnić komunikację z obywatelami w odniesieniu do koncepcji bezstronnej europejskiej służby cywilnej i poprawić wizerunek UE jako pracodawcy
en Efficient and successful international cooperation, especially on large-scale European Community projects, creates a feeling of team spirit between those involved, which enhances appreciation of the European Research Area and Europe's image
pl Skuteczna i efektywna współpraca międzynarodowa, w szczególności przy dużych europejskich projektach wspólnotowych, wzbudza w podmiotach uczestniczących poczucie wspólnoty, które wzmacnia wartość europejskiej przestrzeni badawczej oraz symbolikę europejską
en Stresses that the Commission should not be viewed as the ‧th donor of the EU; instead, the added value of Community aid should be identified and agreed upon, with particular attention being given to the potential for enhancing coordination, complementarity and coherence, the scale of Community aid, the Commission's image of neutrality, its work on governance, democracy and human rights, its role as a global player, its potential role as an intellectual focal point for European development policy, etc
pl podkreśla, że Komisja nie powinna być postrzegana jako ‧-ty podmiot ofiarujący pomoc w UE; należy natomiast określić i uzgodnić wartość dodaną pomocy wspólnotowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szerokiej koordynacji, komplementarności i spójności, skali pomocy wspólnotowej, bezstronnego wizerunku Komisji, jej pracy nad zarządzaniem, demokracją i prawami człowieka, jej roli jako podmiotu ogólnoświatowego, jej ewentualnej roli jako umysłowego ośrodka europejskiej polityki rozwoju itp
en Moreover, its private aspect not only enhances the image that Europe presents to the world, but also promotes European citizenship.
pl Ponadto prywatny charakter turystyki nie tylko sprzyja wizerunkowi Europy w świecie, ale promuje również europejskie obywatelstwo.
en participation in events, fairs and exhibitions of international importance, in particular by means of stands aimed at enhancing the image of Community products
pl uczestnictwo w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza poprzez organizację stoisk mających na celu polepszenie wizerunku produktów wspólnotowych
en Action 3 provides support to transnational initiatives, studies, projects, events and other activities aimed at enhancing the attractiveness, profile, image and visibility of, and accessibility to, European higher education in the world.
pl Akcja 3 wspiera międzynarodowe inicjatywy, studia, projekty, działania i inne aktywności zmierzające do zwiększenia atrakcyjności, wizerunku i rozpoznawalności oraz dostępności kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w świecie.
en TIP should be used to enhance the performance of screeners, examining both cabin bags and hold bags, by means of projecting virtual images of threat articles into an x-ray image of a bag
pl Oprogramowanie TIP powinno być wykorzystywane do polepszania wyników pracy operatorów urządzeń prześwietlających, którzy sprawdzają bagaż podręczny i bagaż rejestrowany, przy pomocy projekcji wirtualnych obrazów niebezpiecznych przedmiotów w obrębie rentgenowskiego obrazu torby
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; nalega, by Komisja przyjęła środki, które uzna ona za niezbędne, by pomóc agencjom poprawić swój wizerunek i wyeksponować swoją działalność
en It is therefore particularly important to take action to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl A zatem jest szczególnie istotne, aby podjąć działania w celu poprawy profesjonalnego wizerunku przedsiębiorców oraz zwiększenia wiedzy obywateli o głównej roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w innowacji, postępie gospodarczym i ogólnym dobrobycie
en The enhancement of imaging starts ‧ to ‧ minutes after the start of the infusion, and lasts for about ‧ hours
pl Wzmocnienie obrazu rozpoczyna się ‧ do ‧ minut od rozpoczęcia wlewu dożylnego i utrzymuje się przez około ‧ godziny
en Auto Exposure: This option enhances the contrast and brightness of the RGB values of an image to calculate optimal exposition and black level using image histogram properties
pl Automatyczna ekspozycja: Opcja ta poprawia kontrast i jasność wartości RGB obrazu, aby obliczyć najlepsze poziomy czerni i naświetlenie używając histogramu
en My final point: I believe that it is also important to take steps on a social level to enhance the image of the profession among young people.
pl Ostatnia sprawa: uważam, że należy również podjąć pewne kroki na szczeblu społecznym, aby przybliżyć młodym ludziom obraz tego zawodu.
en If this box is checked, Konqueror will draw a frame as a placeholder around images embedded in a web page that are not yet fully loaded. You will probably want to check this box to enhance your browsing experience, especially if have a slow network connection
pl Jeśli ta opcja jest wybrana, Konqueror będzie wyświetlał obramowanie w miejscu jeszcze nie pobranych obrazków. Jeśli nie masz bardzo szybkiego połączenia sieciowego, lepiej włączyć tę opcję, by ułatwić przeglądanie stron WWW
en encourage, through extension and promotion initiatives in firms, high-quality production activities linked to enhancing the value of typical and traditional regional agri-food sector products, the aim being to introduce and increase the uptake of process and product certification and subsequently improve the image of the farm products concerned by means of quality-seal programmes
pl zachęcanie do podejmowania działań służących poprawie jakości, związanych z podniesieniem wartości typowych i tradycyjnych regionalnych produktów rolno-spożywczych poprzez działania informacyjne i doradcze prowadzone w gospodarstwach i mające na celu wprowadzenie i upowszechnienie stosowania certyfikacji w odniesieniu do procesu i produktu, a następnie podniesienie wartości produktów oznakowanych znakami jakości, wytwarzanych w gospodarstwach rolnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18711 zdań frazy image enhancement.Znalezione w 12,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.