Tłumaczenia na język polski:

  • obraz wzmocniony   
     
    filtrowanie danych w procesie obróbki obrazu mającego na celu podkreślanie zagadnień istonych w interpretacji wizualnej
     
    In remote sensing, the filtering of data and other processes to manipulate pixels to produce an image that accentuates features of interest or visual interpretation.

Przykładowe zdania z "image enhancement", pamięć tłumaczeniowa

add example
en My final point: I believe that it is also important to take steps on a social level to enhance the image of the profession among young people.
pl Ostatnia sprawa: uważam, że należy również podjąć pewne kroki na szczeblu społecznym, aby przybliżyć młodym ludziom obraz tego zawodu.
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
en Takes the view that EPSO and all EU institutions should improve their communication to citizens about the concept of an impartial European civil service and should enhance the image of the EU as an employer
pl uważa, że EPSO i wszystkie instytucje UE powinny usprawnić komunikację z obywatelami w odniesieniu do koncepcji bezstronnej europejskiej służby cywilnej i poprawić wizerunek UE jako pracodawcy
en On the internal market, eligible measures may also take the form of participation in events, fairs and exhibitions of national and European importance, by means of stands aimed at enhancing the image of Community products
pl Na rynku wewnętrznym środki kwalifikujące się do wsparcia mogą również przybierać formę uczestnictwa w imprezach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym i ogólnoeuropejskim poprzez organizację stoisk wystawienniczych mających na celu poprawę pozycji handlowej produktów wspólnotowych
en This Action aims at promoting European higher education through measures enhancing the attractiveness, profile, image and visibility of, and accessibility to, European higher education in the world and provides support to transnational initiatives, studies, projects, events and other activities related to the international dimension of all aspects of higher education, such as promotion, accessibility, quality assurance, credit recognition, recognition of European qualifications abroad and mutual recognition of qualifications with third countries, curriculum development, mobility, quality of services, etc
pl Celem tego działania jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez środki zmierzające do zwiększenia atrakcyjności, profilu oraz wizerunku tego szkolnictwa na świecie, jak również możliwości dostępu do niego, a także wspieranie transnarodowych inicjatyw, badań, projektów, wydarzeń i innych działań nawiązujących do międzynarodowego wymiaru wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego, takich jak: promocja, dostępność, zapewnienie jakości, uznawanie punktów kredytowych, uznawanie europejskich kwalifikacji za granicą oraz wzajemne uznawanie kwalifikacji z krajami trzecimi, opracowanie programów nauczania, mobilność, jakość usług itd
en Enhance the quality of an image
pl Filtry poprawiające jakość obrazkaComment
en participation in events, fairs and exhibitions of international importance, in particular by means of stands aimed at enhancing the image of Community products
pl uczestnictwo w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza poprzez organizację stoisk mających na celu polepszenie wizerunku produktów wspólnotowych
en It is therefore particularly important to take action to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl A zatem jest szczególnie istotne, aby podjąć działania w celu poprawy profesjonalnego wizerunku przedsiębiorców oraz zwiększenia wiedzy obywateli o głównej roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w innowacji, postępie gospodarczym i ogólnym dobrobycie
en An open re-use policy at the Commission will support new economic activity, lead to a wider use and spread of Community information, enhance the image of openness and transparency of the Institutions, and avoid unnecessary administrative burden for users and Commission services
pl Otwarta polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania wspiera nowe formy działalności gospodarczej, prowadzi do szerszego wykorzystania i upowszechnienia informacji Komisji, polepsza publiczny wizerunek otwartych i przejrzystych instytucji oraz zapobiega niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji
en Stresses that the Commission should not be viewed as the ‧th donor of the EU; instead, the added value of Community aid should be identified and agreed upon, with particular attention being given to the potential for enhancing coordination, complementarity and coherence, the scale of Community aid, the Commission's image of neutrality, its work on governance, democracy and human rights, its role as a global player, its potential role as an intellectual focal point for European development policy, etc
pl podkreśla, że Komisja nie powinna być postrzegana jako ‧-ty podmiot ofiarujący pomoc w UE; należy natomiast określić i uzgodnić wartość dodaną pomocy wspólnotowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szerokiej koordynacji, komplementarności i spójności, skali pomocy wspólnotowej, bezstronnego wizerunku Komisji, jej pracy nad zarządzaniem, demokracją i prawami człowieka, jej roli jako podmiotu ogólnoświatowego, jej ewentualnej roli jako umysłowego ośrodka europejskiej polityki rozwoju itp
en To enhance cooperation with the media and to improve their public image by promoting the projects and achievements of civil society organisations
pl Umacnianie współpracy z mediami oraz poprawa swojego wizerunku publicznego poprzez propagowanie projektów i osiągnięć organizacji społeczeństwa obywatelskiego
en encourage, through extension and promotion initiatives in firms, high-quality production activities linked to enhancing the value of typical and traditional regional agri-food sector products, the aim being to introduce and increase the uptake of process and product certification and subsequently improve the image of the farm products concerned by means of quality-seal programmes
pl zachęcanie do podejmowania działań służących poprawie jakości, związanych z podniesieniem wartości typowych i tradycyjnych regionalnych produktów rolno-spożywczych poprzez działania informacyjne i doradcze prowadzone w gospodarstwach i mające na celu wprowadzenie i upowszechnienie stosowania certyfikacji w odniesieniu do procesu i produktu, a następnie podniesienie wartości produktów oznakowanych znakami jakości, wytwarzanych w gospodarstwach rolnych
en These studies also looked at left ventricle image enhancement
pl W tych badaniach oceniano również wzmocnienie obrazu lewej komory
en Procedure for restoring or enhancing images, often by computer
pl Sposób postępowania komputerowo przywracający lub poprawiajający obraz, wizerunek
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; nalega, by Komisja przyjęła środki, które uzna ona za niezbędne, by pomóc agencjom poprawić swój wizerunek i wyeksponować swoją działalność
en Equalize: This option adjusts the brightness of colors across the active image so that the histogram for the value channel is as nearly as possible flat, that is, so that each possible brightness value appears at about the same number of pixels as each other value. Sometimes Equalize works wonderfully at enhancing the contrasts in an image. Other times it gives garbage. It is a very powerful operation, which can either work miracles on an image or destroy it
pl Wyrównaj: Opcja ta dostosowuje jasność kolorów w obrazie tak, że histogram dla kanału wartości jest jak najbardziej płaski to znaczy, że każda możliwa wartość jasności pojawia się w takiej samej ilości pikseli jak każda inna wartość. Czasami wyrównywanie działa cudownie na poprawę kontrastu obrazu. Czasami zaś w rezultacie powstają śmieci. Istotna operacja, która może zdziałać cuda albo zniszczyć obraz
en A tactical traffic image contains position information and specific vessel information of all targets detected by a radar presented on an Electronic Navigational Chart and- if available- enhanced by external Traffic Information, such as the information delivered by an AIS. TTI may be provided on board of a vessel or on shore, e.g. in a VTS Centre. (Source: RIS guidelines
pl Taktyczny obraz ruchu zawiera informacje na temat położenia i wszystkich statków wykrytych przez radar wyświetlane na elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz – o ile są dostępne – zewnętrzne informacje na temat ruchu, jak dane pochodzące z systemu AIS. TTI są dostępne na pokładzie statku lub na lądzie, np. w centrum VTS. (Źródło: Wytyczne RIS
en ability to adopt behaviour to help enhance the image of the company
pl zdolność zachowania sprzyjającego lepszemu wizerunkowi firmy: zachowanie kierowcy i wizerunek firmy
en If this box is checked, Konqueror will automatically load any images that are embedded in a web page. Otherwise, it will display placeholders for the images, and you can then manually load the images by clicking on the image button. Unless you have a very slow network connection, you will probably want to check this box to enhance your browsing experience
pl Jeśli ta opcja jest wybrana, Konqueror będzie automatycznie ściągał obrazki na stronach WWW. W przeciwnym razie zamiast obrazków wyświetlone zostaną odpowiednie ramki. Możesz wtedy ręcznie ściągnąć obrazki, klikając na ikonce Obrazki. Jeśli nie masz bardzo wolnego połączenia sieciowego, lepiej włączyć tę opcję, by ułatwić przeglądanie stron WWW
en It is therefore particularly important to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl Dlatego chodzi tu też zwłaszcza o podniesienie prestiżu przedsiębiorców poprzez wyraźniejsze podkreślenie w społeczeństwie ich decydującej roli dla innowacji, postępu gospodarczego i ogólnego dobrobytu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18711 zdań frazy image enhancement.Znalezione w 12,996 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.