Tłumaczenia na język polski:

  • obraz wzmocniony   
     
    filtrowanie danych w procesie obróbki obrazu mającego na celu podkreślanie zagadnień istonych w interpretacji wizualnej
     
    In remote sensing, the filtering of data and other processes to manipulate pixels to produce an image that accentuates features of interest or visual interpretation.

Przykładowe zdania z "image enhancement", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Gadograf ‧ mmol/ml (INN gadobutrol) was approved for Contrast enhancement in cranial and spinal magnetic resonance imaging (MRI) in Germany in January ‧ and subsequently in July ‧ in Spain via the mutual recognition procedure
pl Gadograf ‧. ‧ mmol/ml (INN gadobutrol) został zatwierdzony dla wskazania „ Kontrastowe wzmocnienie obrazu rezonansu magnetycznego czaszki i kręgosłupa ” (MRI) w Niemczech w styczniu ‧ r., a następnie w lipcu ‧ r. w Hiszpanii, w drodze procedury wzajemnego uznania
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
en Equalize: This option adjusts the brightness of colors across the active image so that the histogram for the value channel is as nearly as possible flat, that is, so that each possible brightness value appears at about the same number of pixels as each other value. Sometimes Equalize works wonderfully at enhancing the contrasts in an image. Other times it gives garbage. It is a very powerful operation, which can either work miracles on an image or destroy it
pl Wyrównaj: Opcja ta dostosowuje jasność kolorów w obrazie tak, że histogram dla kanału wartości jest jak najbardziej płaski to znaczy, że każda możliwa wartość jasności pojawia się w takiej samej ilości pikseli jak każda inna wartość. Czasami wyrównywanie działa cudownie na poprawę kontrastu obrazu. Czasami zaś w rezultacie powstają śmieci. Istotna operacja, która może zdziałać cuda albo zniszczyć obraz
en If this box is checked, Konqueror will draw a frame as a placeholder around images embedded in a web page that are not yet fully loaded. You will probably want to check this box to enhance your browsing experience, especially if have a slow network connection
pl Jeśli ta opcja jest wybrana, Konqueror będzie wyświetlał obramowanie w miejscu jeszcze nie pobranych obrazków. Jeśli nie masz bardzo szybkiego połączenia sieciowego, lepiej włączyć tę opcję, by ułatwić przeglądanie stron WWW
en Proposals are invited from law enforcement agencies, research institutions (public and private), technology suppliers and engineering companies within the fields of content-based information retrieval, computer vision, in particular facial recognition, age estimation based on pictures or videos, pattern recognition, geographic localisation techniques, image enhancement from distorted image/video etc
pl Do składania wniosków zaprasza się organy ścigania, publiczne i prywatne ośrodki badawcze, dostawców technologii i przedsiębiorstwa zajmujące się wyszukiwaniem informacji na podstawie treści, komputerowym przetwarzaniem obrazu, w szczególności rozpoznawaniem twarzy, szacowaniem wieku na podstawie obrazu lub filmu, rozpoznawaniem wzorców, technikami lokalizacji geograficznej, poprawą jakości zniekształconych obrazów i filmów, itp
en Takes the view that EPSO and all EU institutions should improve their communication to citizens about the concept of an impartial European civil service and should enhance the image of the EU as an employer
pl uważa, że EPSO i wszystkie instytucje UE powinny usprawnić komunikację z obywatelami w odniesieniu do koncepcji bezstronnej europejskiej służby cywilnej i poprawić wizerunek UE jako pracodawcy
en Image Enhancement
pl Powiększanie obrazka
en It is therefore particularly important to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl Dlatego chodzi tu też zwłaszcza o podniesienie prestiżu przedsiębiorców poprzez wyraźniejsze podkreślenie w społeczeństwie ich decydującej roli dla innowacji, postępu gospodarczego i ogólnego dobrobytu
en They could, for example, use the eco-label to enhance the quality image of their own-brand products as well as seeking to offer other eco-labelled products to their customers
pl Mogliby oni na przykład stosować oznakowanie ekologiczne w celu uwypuklenia wizerunku jakości produktów z marką własną sprzedawcy, jak również starając się zaoferować swoim klientom inne produkty posiadające oznakowanie ekologiczne
en Stretch Contrast: This option enhances the contrast and brightness of the RGB values of an image by stretching the lowest and highest values to their fullest range, adjusting everything in between
pl Rozciągnij kontrast: Opcja ta zwiększa kontrast i jasność wartości RGB obrazu przez rozciągnięcie najniższych i najwyższych wartości do pełnego zakresu dostosowując wszystko pomiędzy
en Can you enhance the image of his passport, please?
pl Może pan powiększyć jego zdjęcie?
en More user-friendly procedures would considerably enhance the efficiency of European support for research, besides helping to improve perceptions of Brussels among the European public, which, unfortunately, are largely clouded by images of red tape and overregulation
pl Procedury, które byłyby korzystniejsze dla badań, znacznie zwiększyłyby skuteczność europejskiej promocji badań, jak również przyczyniłyby się do poprawy w oczach mieszkańców Europy wizerunku Brukseli, obecnie kojarzącego się niestety głównie z pojęciami biurokracja i przeregulowanie
en Another positive effect of non-compete obligations in the motor vehicle sector relates to the enhancement of the brand image and reputation of the distribution network
pl Kolejnym pozytywnym skutkiem zakazów konkurowania w sektorze pojazdów silnikowych jest poprawa wizerunku marki i reputacji sieci dystrybucji
en We' re sending this to image enhancement
pl Bill, co ty myślisz o tym wszystkim?
en Given their vital interest for Europe, the European Union has a task to enhance the overall competitiveness and promote a positive image of the port sector, mainly by addressing the above-mentioned themes, but also through specific actions listed in this section
pl Zważywszy na istotne znaczenie portów dla Europy, zadaniem Unii Europejskiej jest poprawienie konkurencyjności i promowanie pozytywnego wizerunku branży portowej, przede wszystkim poprzez właściwe zajęcie się wyżej wymienionymi zagadnieniami, lecz również podejmując konkretne działania wymienione w tej części
en A tactical traffic image contains position information and specific vessel information of all targets detected by a radar presented on an Electronic Navigational Chart and- if available- enhanced by external Traffic Information, such as the information delivered by an AIS. TTI may be provided on board of a vessel or on shore, e.g. in a VTS Centre. (Source: RIS guidelines
pl Taktyczny obraz ruchu zawiera informacje na temat położenia i wszystkich statków wykrytych przez radar wyświetlane na elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz – o ile są dostępne – zewnętrzne informacje na temat ruchu, jak dane pochodzące z systemu AIS. TTI są dostępne na pokładzie statku lub na lądzie, np. w centrum VTS. (Źródło: Wytyczne RIS
en ability to adopt behaviour to help enhance the image of the company
pl zdolność zachowania sprzyjającego lepszemu wizerunkowi firmy: zachowanie kierowcy i wizerunek firmy
en Moreover, the wording of the indication should also reflect the clinical context for which Gadovist has demonstrated to have the same diagnostic accuracy than its comparator, that is to correctly localise at least one malignant lesion of liver or kidney in an individual patient using combined pre-and post-contrast MR images. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) in patients with high suspicion or evidence of having a focal disease of liver or kidneys, obtained by other diagnostic tests or histopathology, to correctly localise malignant lesions of liver or kidney
pl Ponadto, sformułowanie wskazania powinno także odzwierciedlać kontekst kliniczny, dla którego wykazano, że preparat Gadovist posiada taką samą dokładność diagnostyczną, jak preparat porównawczy, to jest umożliwia dokładne zlokalizowanie co najmniej jednej zmiany złośliwej w wątrobie lub nerkach u danego pacjenta na podstawie obrazów z badania MR przed podaniem i po podaniu kontrastu. ” Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu u pacjentów z uzasadnionym podejrzeniem lub dowodami na ogniskową chorobę wątroby lub nerek uzyskanymi za pomocą innych badań diagnostycznych lub histopatologicznych, w celu prawidłowej lokalizacji zmian złośliwych w wątrobie lub nerkach ”
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18711 zdań frazy image enhancement.Znalezione w 5,269 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.