Tłumaczenia na język polski:

  • obraz wzmocniony   
     
    filtrowanie danych w procesie obróbki obrazu mającego na celu podkreślanie zagadnień istonych w interpretacji wizualnej
     
    In remote sensing, the filtering of data and other processes to manipulate pixels to produce an image that accentuates features of interest or visual interpretation.

Przykładowe zdania z "image enhancement", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
en encourage, through extension and promotion initiatives in firms, high-quality production activities linked to enhancing the value of typical and traditional regional agri-food sector products, the aim being to introduce and increase the uptake of process and product certification and subsequently improve the image of the farm products concerned by means of quality-seal programmes
pl zachęcanie do podejmowania działań służących poprawie jakości, związanych z podniesieniem wartości typowych i tradycyjnych regionalnych produktów rolno-spożywczych poprzez działania informacyjne i doradcze prowadzone w gospodarstwach i mające na celu wprowadzenie i upowszechnienie stosowania certyfikacji w odniesieniu do procesu i produktu, a następnie podniesienie wartości produktów oznakowanych znakami jakości, wytwarzanych w gospodarstwach rolnych
en My final point: I believe that it is also important to take steps on a social level to enhance the image of the profession among young people.
pl Ostatnia sprawa: uważam, że należy również podjąć pewne kroki na szczeblu społecznym, aby przybliżyć młodym ludziom obraz tego zawodu.
en Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activities
pl wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; nalega, by Komisja przyjęła środki, które uzna ona za niezbędne, by pomóc agencjom poprawić swój wizerunek i wyeksponować swoją działalność
en The extended vascular imaging window for gadofosveset is attributed to enhanced relaxivity and extended residence in vascular space resulting from its plasma protein binding
pl Wydłużenie okresu obrazowania struktur naczyniowych z użyciem gadofoswesetu przypisuje się poprawie wartości relaksacji oraz wydłużeniu czasu przebywania w przestrzeni wewnątrznaczyniowej na skutek wiązania z białkami osocza
en Proposals are invited from law enforcement agencies, research institutions (public and private), technology suppliers and engineering companies within the fields of content-based information retrieval, computer vision, in particular facial recognition, age estimation based on pictures or videos, pattern recognition, geographic localisation techniques, image enhancement from distorted image/video etc
pl Do składania wniosków zaprasza się organy ścigania, publiczne i prywatne ośrodki badawcze, dostawców technologii i przedsiębiorstwa zajmujące się wyszukiwaniem informacji na podstawie treści, komputerowym przetwarzaniem obrazu, w szczególności rozpoznawaniem twarzy, szacowaniem wieku na podstawie obrazu lub filmu, rozpoznawaniem wzorców, technikami lokalizacji geograficznej, poprawą jakości zniekształconych obrazów i filmów, itp
en These studies also looked at left ventricle image enhancement
pl W tych badaniach oceniano również wzmocnienie obrazu lewej komory
en We' re sending this to image enhancement
pl Bill, co ty myślisz o tym wszystkim?
en participation in events, fairs and exhibitions of international importance, in particular by means of stands aimed at enhancing the image of Community products
pl uczestnictwo w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza poprzez organizację stoisk mających na celu polepszenie wizerunku produktów wspólnotowych
en If this box is checked, Konqueror will draw a frame as a placeholder around images embedded in a web page that are not yet fully loaded. You will probably want to check this box to enhance your browsing experience, especially if have a slow network connection
pl Jeśli ta opcja jest wybrana, Konqueror będzie wyświetlał obramowanie w miejscu jeszcze nie pobranych obrazków. Jeśli nie masz bardzo szybkiego połączenia sieciowego, lepiej włączyć tę opcję, by ułatwić przeglądanie stron WWW
en It is therefore particularly important to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl Dlatego chodzi tu też zwłaszcza o podniesienie prestiżu przedsiębiorców poprzez wyraźniejsze podkreślenie w społeczeństwie ich decydującej roli dla innowacji, postępu gospodarczego i ogólnego dobrobytu
en In situations where there is harmonised legislation in areas such as that of precontractual information, which this new proposal enshrines, one way of further raising levels of confidence in products from outermost regions - and thereby increasing their availability and consumption in the internal market - will be to enhance their image through quality certification, by introducing specific measures to that effect.
pl W sytuacji, w której mamy zharmonizowane prawodawstwo w dziedzinach takich jak informacje przed zawarciem umowy, co zawarto w nowej propozycji, jednym ze sposobów dalszego zwiększenia zaufania do produktów z regionów najbardziej oddalonych, a tym samym zwiększenia ich dostępności i spożycia na rynku wewnętrznym, będzie poprawa ich wizerunku dzięki certyfikatom jakości, poprzez wprowadzenie konkretnych środków zmierzających do tego celu.
en It is therefore particularly important to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl Dlatego też w szczególnym stopniu chodzi tu o podniesienie prestiżu przedsiębiorców poprzez wyraźniejsze podkreślenie w społeczeństwie ich decydującej roli dla innowacji, postępu gospodarczego i ogólnego dobrobytu
en Auto Exposure: This option enhances the contrast and brightness of the RGB values of an image to calculate optimal exposition and black level using image histogram properties
pl Automatyczna ekspozycja: Opcja ta poprawia kontrast i jasność wartości RGB obrazu, aby obliczyć najlepsze poziomy czerni i naświetlenie używając histogramu
en They could, for example, use the eco-label to enhance the quality image of their own-brand products as well as seeking to offer other eco-labelled products to their customers
pl Mogliby oni na przykład stosować oznakowanie ekologiczne w celu uwypuklenia wizerunku jakości produktów z marką własną sprzedawcy, jak również starając się zaoferować swoim klientom inne produkty posiadające oznakowanie ekologiczne
en Stresses that the Commission should not be viewed as the ‧th donor of the EU; instead, the added value of Community aid should be identified and agreed upon, with particular attention being given to the potential for enhancing coordination, complementarity and coherence, the scale of Community aid, the Commission's image of neutrality, its work on governance, democracy and human rights, its role as a global player, its potential role as an intellectual focal point for European development policy, etc
pl podkreśla, że Komisja nie powinna być postrzegana jako ‧-ty podmiot ofiarujący pomoc w UE; należy natomiast określić i uzgodnić wartość dodaną pomocy wspólnotowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości szerokiej koordynacji, komplementarności i spójności, skali pomocy wspólnotowej, bezstronnego wizerunku Komisji, jej pracy nad zarządzaniem, demokracją i prawami człowieka, jej roli jako podmiotu ogólnoświatowego, jej ewentualnej roli jako umysłowego ośrodka europejskiej polityki rozwoju itp
en This Action aims at promoting European higher education through measures enhancing the attractiveness, profile, image and visibility of, and accessibility to, European higher education in the world and provides support to transnational initiatives, studies, projects, events and other activities related to the international dimension of all aspects of higher education, such as promotion, accessibility, quality assurance, credit recognition, recognition of European qualifications abroad and mutual recognition of qualifications with third countries, curriculum development, mobility, quality of services, etc
pl Celem tego działania jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez środki zmierzające do zwiększenia atrakcyjności, profilu oraz wizerunku tego szkolnictwa na świecie, jak również możliwości dostępu do niego, a także wspieranie transnarodowych inicjatyw, badań, projektów, wydarzeń i innych działań nawiązujących do międzynarodowego wymiaru wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego, takich jak: promocja, dostępność, zapewnienie jakości, uznawanie punktów kredytowych, uznawanie europejskich kwalifikacji za granicą oraz wzajemne uznawanie kwalifikacji z krajami trzecimi, opracowanie programów nauczania, mobilność, jakość usług itd
en As has been highlighted above, European seaport policy should focus on stimulating sustainable growth, creating an attractive investment climate in ports, enhancing legal certainty, optimising the integration of seaports in the supply chain, enhancing overall competitiveness and providing for a good social policy and constructive labour relations so that these aspects can make a contribution to the positive image of ports as attractive places to work
pl Jak wspomnieliśmy wcześniej europejska polityka morska powinna skupiać się na działaniach stymulujących zrównoważony wzrost, tworzeniu klimatu korzystnego dla inwestycji w portach, zwiększaniu pewności prawnej, optymalizowaniu integracji portów morskich w łańcuchu dostaw, podnoszeniu ogólnej konkurencyjności, jak również na trosce o właściwą politykę socjalną oraz odpowiednie stosunki pracy, tak aby aspekty te mogły się przyczynić do stworzenia pozytywnego wizerunku portów jako atrakcyjnych miejsc pracy
en This Decision determines the conditions for the re-use of documents held by the Commission or on its behalf by the Office for Official Publications of the European Communities (Publications Office) with the aim of facilitating a wider re-use of information, enhancing the image of openness of the Commission, and avoiding unnecessary administrative burden for re-users and the Commission services alike
pl Niniejsza decyzja określa warunki ponownego wykorzystywania dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Komisji lub – w jej imieniu – w posiadaniu Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej Urzędu Publikacji), celem ułatwienia szerszego ponownego wykorzystywania informacji, polepszenia publicznego wizerunku Komisji oraz zapobiegania niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji
en It is therefore particularly important to take action to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in general
pl A zatem jest szczególnie istotne, aby podjąć działania w celu poprawy profesjonalnego wizerunku przedsiębiorców oraz zwiększenia wiedzy obywateli o głównej roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w innowacji, postępie gospodarczym i ogólnym dobrobycie
en TIP should be used to enhance the performance of screeners, examining both cabin bags and hold bags, by means of projecting virtual images of threat articles into an x-ray image of a bag
pl Oprogramowanie TIP powinno być wykorzystywane do polepszania wyników pracy operatorów urządzeń prześwietlających, którzy sprawdzają bagaż podręczny i bagaż rejestrowany, przy pomocy projekcji wirtualnych obrazów niebezpiecznych przedmiotów w obrębie rentgenowskiego obrazu torby
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18711 zdań frazy image enhancement.Znalezione w 10,217 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.