Tłumaczenia na język polski:

 
ikoniczny, obrazkowy
 
Relating to, or having the characteristics of, an icon.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

filter icon
ikona filtru
icon
; symbol; ikonka; ikona
Icon
Ikony
icon character
postać symboliczna
Icon Source Root
Icon Source Root
Icon view
Widok ikon
Live Icon
ikona z podglądem na żywo
mouse icon
ikona myszy
presence icon
ikona obecności
warning icon
ikona ostrzeżenia

Przykładowe zdania z "iconic", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Flag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferences
pl Znaczy bieżącą sesję tak aby wyświetliła komunikat w przypadku odnotowania zdarzenia w jej obrębie. Ikona zapalonej żarówki pojawi się na karcie sesji. Skorzystaj z komunikatów alarmów gdy pracujesz w innej sesji terminala. Czas przed wyświetleniem komunikatu może zostać ustawiony w ustawieniach & konsole-dopelniacz
en Show crypto & icons
pl Pokaż ikony szyfrowania
en Click on the Embedding tab. Make sure that Left Click Action is set to Show file in embedded viewer, and by default Icon View (konq_iconview) is at the top of Services Preference Order
pl Kliknij na zakładce Osadzanie. Upewnij się, że akcja Po kliknięciu lewym przyciskiem jest ustawiona na Pokaż plik we wbudowanej przeglądarce i że Widok ikon (konq_ iconview) jest na samej górze listy Hierarchia usług
en Are you sure you want to remove the %‧ icon theme? This will delete the files installed by this theme
pl Na pewno usunąć motyw ikon % ‧? Usunięte zostaną wszystkie pliki instalowane przez ten motyw
en What is the & kstars; Icon?
pl Czym jest ikona & kstars;?
en Initially, icons do not have any text assigned. You may prefer having text under each icon, or text alongside each icon. You can also have plain texts without any icons
pl Domyślnie, ikony nie posiadają przypisanego tekstu. W tym podmenu możesz wybrać, aby podpisy znajdowały się pod każdą ikoną lub obok niej. Możesz także wybrać, aby pokazywany był sam tekst, bez ikon
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Lemans v OHIM- Turner (ICON
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Lemans przeciwko OHIM- Turner (ICON
en Icon Source
pl Źródło ikony
en When that' s all spread out, it becomes an iconic image
pl Wszystkie lądy są wiernie odwzorowane
en Enables random KDE Icons explosions
pl Włącza losowe eksplozje ikon KDE
en Hiding the system tray icon will keep SuperKaramba running in background. To show it again use the theme menu
pl Zminimalizowanie SuperKaramby do ikony w tacce systemowej spowoduje, że program będzie nadal działał w tle. Aby go ponownie pokazać, użyj menu motywu
en The size of the icons (if they are not supplanted by text
pl Rozmiar ikon (jeśli nie zostały zastąpione tekstem
en The contacts are listed as icons in a view. If the contact contains a photo or logo, then it is used in the view; otherwise, an default icon is used
pl Kontakty są wyświetlane w formie ikon. Jeśli kontakt zawiera fotografię lub logo, to jest ono wykorzystywane w tym widoku; w innym przypadku wykorzystywana jest domyślna ikona
en In addition, disasters and security risks threaten the physical nature of cultural heritage assets as symbols and icons of European cities and sites
pl Ponadto klęski żywiołowe i ryzyko związane z bezpieczeństwem zagrażają dobrom kultury jako symbolom i największym atrakcjom europejskich miast i regionów
en Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar icons
pl Wyświetla standardowe okno dialogowe & kde;, gdzie możesz skonfigurować paski narzędzi
en & Increase size of previews relative to icons
pl & Zwiększ rozmiar podglądu proporcjonalnie do ikon
en This does not change the behavior of the Home button on the & konqueror; toolbar, which will continue to take you to the & URI; defined in the & konqueror; configuration module. You can reach that module from within & konqueror;, via Settings Configure Konqueror Behavior. By default this is set to ~, which is your Home folder. You may set this to any & URI;, either local or remote, and pressing the Home icon on the toolbar will display it
pl Nie zmienia to działania przycisku Przejdź do katalogu domowego znajdującego się na pasku narzędzi, który będzie przenosił Cię do adresu zdefiniowanego w module konfiguracyjnym & konqueror-dopelniacz;. Możesz się do niego dostać z, wybierając Ustawienia Konfiguracja: Konqueror Zachowanie. Domyślnie wartość jest ustalona na ~, co oznacza katalog domowy. Możesz ją zmienić na dowolny adres, zarówno lokalny jak i zdalny, co zmieni działanie przycisku Przejdź do katalogu domowego
en Use 'icon ' as the application icon
pl Użyj ' icon ' jako ikony programu
en An icon in Orthodoxy (chosen issues)
pl Ikona w prawosławiu (wybrane zagadnienia)
en Underneath the tabs is an icon view of the individual modules that make up & systemsettings
pl Pod kartami znajdują się ikony poszczególnych modułów & systemsettings-dopelniacz
en "Icons of pop culture: origins and analysis of a phenomenon"
pl Ikony pop kultury. Geneza i analiza zjawiska
en Whether to show icon in system tray
pl Czy pokazywać ikonę na tacce systemowej
en It 's better not to. If you run a theme with a SysTray on it while a regular kicker systray is running, the theme will steal all the icons from the first systray. This is because in & kde; and Gnome, the systray icons are really little windows and there is only one copy of each running. If you want to run a system tray theme, you must remove the system tray from & kicker
pl Lepiej nie. Jeżeli uruchomisz motyw z tacką systemową Superkaramby w czasie, gdy uruchomiona jest domyślna tacka systemowa & kicker-dopelniacz;, motyw ukradnie wszystkie ikony z pierwszej tacki systemowej. Dzieje się tak dlatego, że w & kde; i GNOME ikony na tacce systemowej są tak naprawdę małymi oknami, a w tym samym czasie może istnieć tylko jeden egzemparz takiego okna. Jeżeli chcesz uruchomić motyw z tacką systemową, możesz usunąć tackę systemową z & kicker-dopelniacz
en In order to change only the & kmenu; icon you can overwrite the kmenu. png image for every size in an icon theme set. So, for & kde; default icons this would be $ KDEDIR/share/icons/default. kde/size/apps/kmenu. png, where size is one of the sizes included in the & kde; icon theme. To see your new icon, either log out of & kde; and back in again, or run the command dcop kicker kicker restart to restart the panel
pl Aby zmienić tylko ikonę & kmenu-mianownik;, możesz podmienić plik kmenu. png dla każdego rozmiaru. Dla domyślnych ikon & kde; będzie to $ KDEDIR/share/icons/default. kde/rozmiar/apps/kmenu. png, gdzie rozmiar jest jedną z rozdzielczości ikon motywu. Aby zobaczyć nową ikonę zaloguj się ponownie do & kde; lub uruchom polecenie dcop kicker kicker restart, aby zrestartować panel
en This is how the icon will look if its corresponding action is disabled, & ie; clicking on it will not lead to any result
pl Efekt dla ikony powiązanej ze zdarzeniem, które w danej chwili nie jest dostępne, tzn. kliknięcie na ikonie nie odniosłoby żadnego skutku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy iconic.Znalezione w 1,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.