Tłumaczenia na język polski:

  • ikoniczny   
    (Adjectival  )

Pozostałe znaczenia:

 
ikoniczny, obrazkowy
 
Relating to, or having the characteristics of, an icon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (11)

Despised Icon
Despised Icon
filter icon
ikona filtru
icon
; symbol; ikonka; ikona
Icon
Ikony; Icon
icon character
postać symboliczna
Icon Source Root
Icon Source Root
Icon view
Widok ikon
Live Icon
ikona z podglądem na żywo
mouse icon
ikona myszy
presence icon
ikona obecności
warning icon
ikona ostrzeżenia

Przykładowe zdania z "iconic", pamięć tłumaczeniowa

add example
en "The Hospitality of Abraham" (Genesis 18, 1-15) as a theological basis of the "Holy Trinity" icon by Andriei Rublov.
pl "Gościna u Abrahama" (Rdz. 18, 1-15) jako teologiczna podstawa ikony "Trójca Święta" Andrieja Rublowa.
en Internationally and/or nationally agreed standards relating to legibility, audibility, icons, symbols, words, acronyms and/or abbreviations should be used
pl Należy stosować międzynarodowe i (lub) krajowe normy odnoszące się do czytelności, słyszalności, ikon, symboli, słów i skrótów
en Customize the toolbar icons
pl Personalizacja ikon paska narzędzi
en Under this directory icons are stored. Icons are categorized by theme, dimension and usage category
pl W tym katalogu są przechowywane ikony. Są one poklasyfikowane wg motywu, wymiarów i kategorii użycia
en This combo box lets you determine where on the button the text name of the button will appear as the default. If Icon Only is selected, then there is no text on the toolbar buttons. If Text Only is selected, then the button 's icon is replaced with a text name of the button. If Text Alongside Icons is selected, then the name of the button will be placed to the right of the icon. If Text Under Icons is selected, the default will be to have the text of the button below the icon
pl To pole listy pozwala określić, gdzie na przycisku ma pojawić się tekst z jego nazwą. Jeżeli wybrano Tylko ikony, żaden tekst nie będzie wyświetlany na przyciskach. Opcja Tylko tekst spowoduje zastąpienie ikon tekstem. Wybierając opcję Tekst obok ikon tekst zostaje wyświetlony na prawo od ikony. Tekst pod ikonami spowoduje wyświetlenie tekstu pod ikoną
en Right clicking on a tab icon brings up a menu with the following options
pl Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę karty spowoduje pojawienie się menu z następującymi opcjami
en Checking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window
pl Wybór tej opcji w co najmniej dwóch widokach spowoduje ich połączenie. Wówczas zmiana katalogu w jednym widoku spowoduje automatyczne wyświetlenie bieżącego katalogu w drugim. Jest to użyteczne zwłaszcza dla różnych widoków, np. widoku drzewa i widoku ikon/szczegółowego oraz ewentualnie emulacji terminala
en Show crypto icons will add more status information to the Subject columns in the header pane: every message that has been signed will have a small Signed icon in front of the subject, every message that has been encrypted will have a small Encrypted icon in front of the subject. Note that you have to select a message once before these icons will appear, until then only question marks will be displayed
pl Pokaż ikony szyfrowania doda więcej informacji na temat statusu do kolumny Temat w panelu nagłówków: każda wiadomość, która zostanie podpisana będzie posiadała małą ikonę Podpisu przed tematem, każda wiadomość, która została zaszyfrowana będzie miała małą ikonę Zaszyfrowania przed tematem. Pamiętaj, że musisz raz wybrać wiadomość zanim te ikony się pojawią, do tego czasu wyświetlone będą tylko znaki zapytania
en The icon;--icon option; & kde; app will use icon from Icon = line in taskbar
pl Ikona; opcja--icon; program & kde; użyje ikony z linii Icon = w pasku zadań
en Upon starting, the panel icon will be that of an empty tea mug. If you click on the mug and select your tea, the icon will change to a filled mug. After the specified time, the tea will be finished, and a suitable message box will be shown. At this point, you can close the message box by clicking on it and reset the timer by clicking on the icon. The mug will be shown as empty again
pl Po uruchomieniu programu, w tacce systemowej pojawi się ikona pustego kubka herbaty. Klikając na kubek lewym przyciskiem myszy, wybieramy rodzaj herbaty. Po tej operacji ikona pustego kubka zmieni się w pełny kubek. Po upływie wyznaczonego czasu, Twoja herbata będzie gotowa. Pojawi się również okno informacyjne z tą wiadomością, możemy to okienko zamknąć klikając na nie. Aby powrócić do ikony pustego kubka, należy tylko kliknąć na ikonę kteatime po skończonej operacji parzenia herbaty
en Setup Active Icon Effect
pl Ustawienia efektów aktywnych ikon
en I do not see some letters on the icons on the special Characters toolbar. I see rectangles instead for some languages
pl Nie widzę niektórych liter lub ikon na pasku Znaki. Zamiast nich pojawiają się kwadraty
en Paste Paste the contents of the clipboard into the current icon. If the contents are larger than the current icon you can paste them in a new window. (Tip: Select " Paste transparent pixels " in the configuration dialog if you also want to paste transparency
pl Wklej Wklej zawartość schowka do bieżącej ikony. Jeśli zawartość schowka jest większa od bieżącej ikony to można wkleić go do nowego okna (Wskazówka: Wybierz " Wklejaj przeźroczyste piksele " w dialogu konfiguracyjnego jeśli chcesz wklejać w sposób przeźroczysty
en If you have the Bookmark Toolbar showing, then right click on any free part of it to bring up the Bookmark Toolbar Menu which lets you change its position and whether items are shown as text, icons, or both
pl Jeśli widoczny jest pasek zakładek, to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jakiekolwiek jego puste pole spowoduje wyświetlenie menu paska zakładek, pozwalającego na określenie położenia paska i sposobu wyświetlania elementów-jako tekst, ikona lub oba naraz
en Using this option, you can choose Small, Medium, or Large icons to select your modules
pl Za pomocą tej opcji możesz określić, czy w liście modułów powinny się pojawiać Małe, Średnie czy Duże ikony
en To put an application link icon into the panel, first create it in the Applications folder then drag the icon onto a clear area of the panel
pl Aby umieścić ikonę skrótu do programu na panelu, najpierw utwórz go w folderze programów, a potem przeciągnij ikonę na puste pole na panelu
en Click the desired view 's icon on the View Toolbar or select the desired view from the View menu. Since your event starts at a particular time, you should choose a view that displays hours of the day. You may choose Day, Work Week view or Week view. The Month view is more suitable for to-dos, described below
pl Kliknij na ikonę wybranego widoku na Pasku widoku lub wybierz widok z menu Widok. Ponieważ Twoje zdarzenie rozpoczyna się o określonym czasie, powinieneś wybrać widok, który wyświetla godziny dnia. Możesz zatem wybrać widok Dnia, Tygodnia roboczego lub Tygodnia. Widok Miesiąca jest bardziej odpowiedni dla zadań, opisanych poniżej
en Iconic: displays icons for each element
pl Pokaż bloki: wyświetla inny kolor dla każdego bloku
en Click this icon to display a choice of icons. Choose an icon for your program
pl Kliknij na tę ikonę, aby wyświetlić okno wyboru ikon. Wybierz ikonę dla Twojego programu
en Sometimes it is reassuring to know that your computer did n't just ignore your command, and something is happening behind the scenes. In this module you can configure visible feedback to help you know if you really hit that icon or not
pl Niejednokrotnie użytkownik chciałby mieć pewność, iż komputer nie zignorował jego polecenia i coś się jednak dzieje. W tym module możliwe jest ustawienie wizualnych efektów wyświetlających postęp uruchamiania pozwalających na potwierdzenie właściwego kliknięcie w ikonę danego programu
en Set Icon Size
pl Ustaw rozmiar ikon
en Popculture icons in the mass culture
pl Ikony popkultury w kulturze masowej
en Technical aspects of creating icons.
pl Techniczne aspekty wykonania ikony.
en If you have a lot of specialized application links and do n't want to clutter up the desktop, then why not create them in your Applications folder. You can get there in & konqueror; by choosing Go Applications. Then create a single icon on your desktop to open your Applications folder, which is usually in ~/. kde/share/applnk
pl Jeśli posiadasz wiele skrótów do programów, które są umieszczone na Twoim pulpicie, a nie chcesz go zaśmiecać, to możesz je tworzyć w folderze programów. Możesz tam przejść za pomocą & konqueror-dopelniacz; wybierając Idź Programy. Wystarczy wtedy utworzyć pojedynczą ikonę na swoim pulpicie, otwierającą folder programów, który zwykle znajduje się w katalogu ~/. kde/share/applnk
en To change the tab icon
pl Zmienia ikonę karty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy iconic.Znalezione w 0,677 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.