Tłumaczenia na język polski:

 
ikoniczny, obrazkowy
 
Relating to, or having the characteristics of, an icon.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

filter iconikona filtru
icon; symbol; ikonka; ikona
IconIkony
icon characterpostać symboliczna
Icon Source RootIcon Source Root
Icon viewWidok ikon
Live Iconikona z podglądem na żywo
mouse iconikona myszy
presence iconikona obecności
warning iconikona ostrzeżenia

Przykładowe zdania z "iconic", pamięć tłumaczeniowa

add example
Use icon as the application iconPowoduje użycie podanej ikony dla programu
If you have the Bookmark Toolbar showing, then right click on any free part of it to bring up the Bookmark Toolbar Menu which lets you change its position and whether items are shown as text, icons, or bothJeśli widoczny jest pasek zakładek, to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jakiekolwiek jego puste pole spowoduje wyświetlenie menu paska zakładek, pozwalającego na określenie położenia paska i sposobu wyświetlania elementów-jako tekst, ikona lub oba naraz
A theme named %‧ already exists in your icon theme folder. Do you want replace it with this one?Motyw o nazwie % ‧ już istnieje w Twoim katalogu motywów ikon. Zastąpić go?
The next set of options allow you to customize the actions performed with different mouse clicks on taskbar iconsKolejny zestaw opcji pozwala na dostosowanie akcji podjętych po naciśnięciu różnych przycisków myszy na ikonie paska narzędzi
To copy or move a file, simply drag its icon to the desktop, to another & konqueror; window, or to a folder icon. When you release the button, & konqueror; displays a menu to allow you to choose to copy, move, or create a link to the fileAby skopiować lub przenieść plik, po prostu przeciągnij go na pulpit lub do innego okna & konqueror-dopelniacz;, albo na ikonę katalogu. Gdy puścisz przycisk myszy, & konqueror-mianownik; wyświetli menu, pozwalające na skopiowanie, przeniesienie lub utworzenie dowiązania do pliku
You can right click the toolbar to bring up the Toolbar Menu. The icon size and text position can also be adjusted from this menuMożesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek narzędzi, aby wyświetlić Menu paska narzędzi. Także rozmiar ikony oraz pozycja teksty mogą zostać zmienione z tego menu
A simple and easy-to-use paint program, with features such as basic painting (drawing diagrams and finger painting), image manipulation and icon editingProsty i łatwy w użyciu program do rysowania. Zawiera podstawowe funkcje tworzenia obrazków (rysowanie diagramów i odręczne), modyfikacji zdjęć i edycji ikon
To change the icon displayed for entries in the K Menu, use the Menu Editor, accessed by clicking with the & RMB; on the & kmenu; icon and selecting Menu Editor from the menuAby zmienić ikony wyświetlane w menu K, użyj Edytora menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę & kmenu-mianownik; i wybraniu Edytor menu
A brief history of icon painting in Rus' from XI - to early XIV century.Krótki przegląd szkół ikonopisarskich średniowiecznej Rusi z XI - do początku XIV wieku.
If enabled, the Main Toolbar is visible, & ie; the one with the icon to send the message & etcJeśli ta opcja jest włączona, główny pasek narzędzi jest widoczny. Znajdować się na nim może np. ikona wysyłania wiadomości
Selecting Settings Configure Konqueror... brings up a dialog box which you can use to control most aspects of & konqueror; 's behavior. It contains several sections which are selected by left clicking on one of the icons at the left of the dialog boxPo wybraniu z menu Ustawienia Konfiguracja: Konqueror... otworzy się okno dialogowe, które możesz wykorzystać do ustawienia większości zachowań & konqueror-dopelniacz;. Posiada ono kilka działów, pomiędzy którymi można się przełączać za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy na jedną z ikon znajdujących się po lewej stronie okna
The message queue is where & kopete; puts messages when there is no chat window open. This allows you to be notified of new messages with popup speech bubbles; or by animating the System Tray icon. If you choose to disable the message queue, chat windows will open as soon as you receive a new messageKolejka wiadmości to miejsce w którym & kopete; gromadzi wiadomości, w czasie gdy nie jest otwarte okno rozmowy. Jesteś wówczas powiadamiany o nowych wiadomościach przez wyskakujące dymki lub przez animację ikony w tacce systemowej. Jeśli wyłączysz kolejkowanie wiadomości, okno rozmowy otworzy się po nadejściu wiadmości
For overthirty years, America has hung out... and answered questions with Jimmy Gator... an American Iegend and a true television iconJuż ‧ latAmerykę bawi Jimmy Gator, legenda i osobowość telewizyjna
The history of Icon and Jasnogórski Monastery in the history, culture and old-polish consciousness on the example of selected sources and compilationsHistoria ikony i klasztoru jasnogórskiego w dziejach, kulturze i świadomości staropolskiej na przykładzie wybranych źródeł i opracowań
Responsible for the new object action iconsOdpowiedzialny za nowe ikony działań na obiektach
Show an icon in the system trayPokaż ikonę w tacce systemowej
Hide System Tray IconUkryj ikonę z tacki systemowej
Jasna Góra - the pearl of the old-polish culture. Study over history and religious-cultural role of the centre and icon in XIV - XVIII age in the aspect of the Marian cult.Jasna Góra - perła kultury staropolskiej. Studium nad dziejami oraz religijno-kulturową rolą ośrodka i ikony częstochowskiej w XIV - XVIII wieku w aspekcie kultu maryjnego.
For Orthodox Christians, the icon, or image, stands not only as an acme of human aesthetic accomplishment, but as a tangible reminder of the perennial truth.Dla prawosławnych chrześcijan ikona, lub wizerunek, oznacza nie tylko szczytowe ludzkie osiągnięcie estetyczne, lecz również namacalne przypomnienie odwiecznej prawdy.
On the left edge of the sidebar you will find a number of buttons, each with a different iconNa lewej krawędzi paska bocznego znajduje się kilka przycisków, każdy z inną ikoną
Gray scale Gray scale the current icon. (Warning: The result is likely to contain colors not in the icon palettePoziomy szarości Zmień bieżącą ikonę w wykorzystującą jedynie poziomy szarości. (Ostrzeżenie: wynik najpewniej będzie zawierał kolory spoza palety kolorów ikon
Sets the initial tooltip for the tray iconUstawia domyślną podpowiedź dla ikony na tacce systemowej
Creative adaptation of an icon in the art of the 20th and 21st centuryTwórcza adaptacja ikony w sztuce XX i XXI w.
Show tray iconPokaż ikonę w tacce systemowej
Yet, for Orthodox Christians, an icon is no mere religious painting - and it is not, by definition, a religious object.Dla prawosławnych chrześcijan ikona jest jednak nie tylko religijnym malowidłem - i nie jest, z definicji, przedmiotem religijnym.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy iconic.Znalezione w 0,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.