Tłumaczenia na język polski:

 • cukier puder   
   
  drobno granulowany cukier spożywczy poddany procesom rozdrabniania kryształków;
   
  Very finely ground sugar.
   
  kulin. kulinaria sproszkowany cukier spożywczy, powstały w wyniku procesu rozdrabniania kryształków;
 • cukier-puder   

Pozostałe znaczenia:

 
(UK and Canada) powdered sugar

Picture dictionary

cukier puder
cukier puder

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

sugar icinglukier

Przykładowe zdania z "icing sugar", pamięć tłumaczeniowa

add example
You can get all hopped up on ice cream and sugar and cake and go crazyMożecie się wszyscy objeść lodami, cukierkami, ciastem i poszaleć
Keep in mind that Italian ice cream has about twice the sugar of American ice creamWeźcie pod uwagę, że włoskie lody...... zawierają dwa razy więcej cukru niż amerykańskie
lemon zest and icing sugar, sweet wine, brandy or grape marc, depending on the recipe usedStarta skórka cytryny i lukier, a także słodkie wino, brandy lub aguardiente de orujo, stosownie do zasad sztuki kulinarnej
When the product is placed on the market, it has the following characteristics: shape: oval lozenge; weight: between ‧ and ‧ g per unit; dimensions: longest diagonal between ‧ and ‧ mm; shortest diagonal between ‧ and ‧ mm; thickness: between ‧ and ‧ mm; external appearance: the surface is white because of a coating of icing sugar and there may be some slight crackling; the edge is light golden-coloured; internal appearance: the dough is a light golden beige colour; consistency: soft, spongy; relative moisture: between a minimum of ‧ % and a maximum of ‧,‧ %W momencie wprowadzenia do obrotu produkt ma następujące cechy: kształt: zbliżony do rombu o owalnych bokach; waga: od ‧ do ‧ g na sztukę; wymiary: dłuższa przekątna od ‧ do ‧ mm; krótsza przekątna od ‧ do ‧ mm; grubość: od ‧ do ‧ mm; wygląd zewnętrzny: powierzchnia o barwie białej ze względu na posypkę z cukru pudru z możliwymi nieregularnymi pęknięciami ciasta; brzeg lekko złotawy; wygląd wewnętrzny: ciasto ma barwę beżową, lekko złotawą; konsystencja: miękka, niekrusząca się; wilgotność względna: nie mniej niż ‧ % i nie więcej niż ‧,‧ %
Iced champagne was poured out. Emma shivered all over as she felt it cold in her mouth. She had never seen pomegranates nor tasted pineapples. The powdered sugar even seemed to her whiter and finer than elsewhere. The ladies afterwards went to their rooms to prepare for the ball.Rozlano szampana z lodu. Emma zadrżała na całym ciele, poczuwszy w ustach jego chłód. Nie widziała nigdy granatów, nie jadła ananasów. Nawet cukier wydał jej się tu bielszy i drobniej sproszkowany. Potem damy weszły na górę przygotować się w swoich pokojach do balu.
The external layer of a kołocz śląski or kołacz śląski is typically golden in colour and is dusted with icing sugarWarstwa zewnętrza kołocza śląskiego lub kołacza śląskiego posiada charakterystyczny kolor złocisty i jest przysypana cukrem pudrem
Packaging must be carried out at the production site firstly because the product is a very fragile cake which is crumbly and has a coating of icing sugar, making it difficult to handle and transport the product without the protection provided by the packaging itselfKonieczność pakowania w tym samym zakładzie, w którym odbywa się produkcja, wynika po pierwsze z faktu, że jest to bardzo delikatny produkt cukierniczy (kruche ciasto, wierzch z lukru), co komplikuje jego przeładunek i transport bez ochrony, jaką daje opakowanie
Well, I hope you like lots of sugar in your iced teaFrank, pozwól mu mówić.Mam nadzieję, że lubi pan dużo cukru w herbacie mrożonej
However, this Directive shall not apply to the products defined in Part A of the Annex when they take the following forms: icing sugars, candy sugars, sugars in loaf formJednakże niniejszej dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do produktów określonych w części A Załącznika, jeżeli występują one w następujących formach: cukier puder, cukier kandyzowany, cukier w głowach
sugar icing (fondant), dark chocolate, milk chocolate or white chocolatelukier (pomada), czekolada gorzka, mleczna lub biała
Colour: white on the surface, due to the decorative dusting of icing sugar and golden insideKolor: wierzch biały ze względu na dekorację z lukru; na przekroju kolor złocisty
For each kilo of basic marzipan, ‧ g of ground toasted hazelnuts, ‧ g of icing sugar and ‧ g of egg are addedNa każdy kilogram podstawowego mazapanu dodaje się ‧ g proszku z pieczonych orzechów laskowych, ‧ g cukru pudru i ‧ g jajka
Class ‧: Sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; confectionery, candyflossKlasa ‧: Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód do chłodzenia
Put yourself on ice, sugar lips, because when I come back, I' m gonna lay claim to the prettiest pair of green eyes I' ve ever seenCzekaj na mnie, słodziutka, bo jak wrócę, to podkopsam do najpiękniejszych zielonych oczu, jakie w życiu widziałem
Shape: round with a dusting of icing sugar showing, as a distinguishing mark, the Cross of the Order of SantiagoKształt: okrągły, z wierzchem wykonanym z lukru, na którym znajduje się Krzyż Zakonu Santiago jako charakterystyczny wyróżnik identyfikujący produkt
where(D/H)IC = isotope ratio for the location I of the cane sugar or maize sugargdzie: = stosunek izotopów w cukrze trzcinowym dla pozycji I) lub w cukrze kukurydzianym
Stollen must contain at least the following ingredients: wheat flour (German flour type Nos ‧ or ‧), whole milk or dried whole-milk powder, granulated sugar, fresh butter or clarified butter, candied orange and/or lemon peel, sultanas, sweet and bitter almonds, lemon zest, table salt, icing sugar, spicesStollen muszą zawierać co najmniej następujące składniki: mąkę pszenną typ ‧ lub ‧, mleko pełne lub mleko pełne w proszku, cukier kryształ, świeże masło lub masło topione, kandyzowaną skórkę pomarańczową lub cytrynową, sułtanki, słodkie i gorzkie migdały, skórkę cytryny, sól kuchenną, cukier puder, przyprawy
Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snowWody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg
Compulsory ingredients: the ingredients used to prepare Ricciarelli di Siena are (quantities for ‧ kg of dough): sweet almonds: from ‧ % to ‧ %; caster sugar: from ‧ % to ‧ %; chickens’ egg white: from ‧ % to ‧ %; icing sugar: from ‧ % to ‧ %; raising agents (ammonium salts and/or sodium salts): as neededSkładniki obowiązkowe: składniki używane do wytworzenia Ricciarelli di Siena w przeliczeniu na ‧ kg mieszanki są następujące: migdały słodkie: od ‧ % do ‧ %; cukier rafinowany: od ‧ % do ‧ %; białko jaja kurzego: od ‧ % do ‧ %; cukier puder: od ‧ % do ‧ %; środki spulchniające (sole amonowe lub sole sodowe): w ilości zależnej od potrzeb
CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA, EXCLUDING PRODUCTS OTHER THAN COCOA POWDER, NOT OTHERWISE SWEETENED THAN BY THE ADDITION OF SUCROSE, ICE-CREAM (NOT INCLUDING ICE-CREAM POWDER) AND OTHER ICES, CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, WHETHER OR NOT FILLED AND SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES THEREFOR MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF MORE THAN ‧ GCzekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, z wyjątkiem produktów innych niż proszek kakaowy z dodatkiem sacharozy, lody jadalne, czekolady i wyroby czekoladowe, także nadziewane oraz wyroby cukiernicze i ich surogaty wykonane z substytutów cukru zawierające kakao w bezpośrednich opakowaniach o zawartości powyżej ‧ g
special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VATDo pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
fixing the representative prices and the additional import duties for molasses in the sugar sector applicable from ‧ Februaryustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia ‧ lutego ‧ r
Rates of refunds applicable from ‧ October ‧ to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the TreatyStawki refundacji stosowane od dnia ‧ października ‧ r. do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Then you won' t miss her so much if you kiss her goodbye, sugar pieNie będziesz za nią tak tęsknić, jeśli ją pocałujesz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16107 zdań frazy icing sugar.Znalezione w 3,838 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.