Tłumaczenia na język polski:

 • cukier puder   
   
  drobno granulowany cukier spożywczy poddany procesom rozdrabniania kryształków;
   
  Very finely ground sugar.
   
  kulin. kulinaria sproszkowany cukier spożywczy, powstały w wyniku procesu rozdrabniania kryształków;
 • cukier-puder   

Pozostałe znaczenia:

 
(UK and Canada) powdered sugar

Picture dictionary

cukier puder
cukier puder

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Przykładowe zdania z "icing sugar", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You can get all hopped up on ice cream and sugar and cake and go crazy
pl Możecie się wszyscy objeść lodami, cukierkami, ciastem i poszaleć
en The external layer of a kołocz śląski or kołacz śląski is typically golden in colour and is dusted with icing sugar
pl Warstwa zewnętrza kołocza śląskiego lub kołacza śląskiego posiada charakterystyczny kolor złocisty i jest przysypana cukrem pudrem
en Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow
pl Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg
en Colour: white on the surface, due to the decorative dusting of icing sugar and golden inside
pl Kolor: wierzch biały ze względu na dekorację z lukru; na przekroju kolor złocisty
en Well, I hope you like lots of sugar in your iced tea
pl Frank, pozwól mu mówić.Mam nadzieję, że lubi pan dużo cukru w herbacie mrożonej
en lemon zest and icing sugar, sweet wine, brandy or grape marc, depending on the recipe used
pl Starta skórka cytryny i lukier, a także słodkie wino, brandy lub aguardiente de orujo, stosownie do zasad sztuki kulinarnej
en For each kilo of basic marzipan, ‧ g of ground toasted hazelnuts, ‧ g of icing sugar and ‧ g of egg are added
pl Na każdy kilogram podstawowego mazapanu dodaje się ‧ g proszku z pieczonych orzechów laskowych, ‧ g cukru pudru i ‧ g jajka
en sugar icing (fondant), dark chocolate, milk chocolate or white chocolate
pl lukier (pomada), czekolada gorzka, mleczna lub biała
en Compulsory ingredients: the ingredients used to prepare Ricciarelli di Siena are (quantities for ‧ kg of dough): sweet almonds: from ‧ % to ‧ %; caster sugar: from ‧ % to ‧ %; chickens’ egg white: from ‧ % to ‧ %; icing sugar: from ‧ % to ‧ %; raising agents (ammonium salts and/or sodium salts): as needed
pl Składniki obowiązkowe: składniki używane do wytworzenia Ricciarelli di Siena w przeliczeniu na ‧ kg mieszanki są następujące: migdały słodkie: od ‧ % do ‧ %; cukier rafinowany: od ‧ % do ‧ %; białko jaja kurzego: od ‧ % do ‧ %; cukier puder: od ‧ % do ‧ %; środki spulchniające (sole amonowe lub sole sodowe): w ilości zależnej od potrzeb
en However, this Directive shall not apply to the products defined in Part A of the Annex when they take the following forms: icing sugars, candy sugars, sugars in loaf form
pl Jednakże niniejszej dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do produktów określonych w części A Załącznika, jeżeli występują one w następujących formach: cukier puder, cukier kandyzowany, cukier w głowach
en Put yourself on ice, sugar lips, because when I come back, I' m gonna lay claim to the prettiest pair of green eyes I' ve ever seen
pl Czekaj na mnie, słodziutka, bo jak wrócę, to podkopsam do najpiękniejszych zielonych oczu, jakie w życiu widziałem
en Stollen must contain at least the following ingredients: wheat flour (German flour type Nos ‧ or ‧), whole milk or dried whole-milk powder, granulated sugar, fresh butter or clarified butter, candied orange and/or lemon peel, sultanas, sweet and bitter almonds, lemon zest, table salt, icing sugar, spices
pl Stollen muszą zawierać co najmniej następujące składniki: mąkę pszenną typ ‧ lub ‧, mleko pełne lub mleko pełne w proszku, cukier kryształ, świeże masło lub masło topione, kandyzowaną skórkę pomarańczową lub cytrynową, sułtanki, słodkie i gorzkie migdały, skórkę cytryny, sól kuchenną, cukier puder, przyprawy
en Class ‧: Sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; confectionery, candyfloss
pl Klasa ‧: Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód do chłodzenia
en where(D/H)IC = isotope ratio for the location I of the cane sugar or maize sugar
pl gdzie: = stosunek izotopów w cukrze trzcinowym dla pozycji I) lub w cukrze kukurydzianym
en CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA, EXCLUDING PRODUCTS OTHER THAN COCOA POWDER, NOT OTHERWISE SWEETENED THAN BY THE ADDITION OF SUCROSE, ICE-CREAM (NOT INCLUDING ICE-CREAM POWDER) AND OTHER ICES, CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, WHETHER OR NOT FILLED AND SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES THEREFOR MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF MORE THAN ‧ G
pl Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, z wyjątkiem produktów innych niż proszek kakaowy z dodatkiem sacharozy, lody jadalne, czekolady i wyroby czekoladowe, także nadziewane oraz wyroby cukiernicze i ich surogaty wykonane z substytutów cukru zawierające kakao w bezpośrednich opakowaniach o zawartości powyżej ‧ g
en Shape: round with a dusting of icing sugar showing, as a distinguishing mark, the Cross of the Order of Santiago
pl Kształt: okrągły, z wierzchem wykonanym z lukru, na którym znajduje się Krzyż Zakonu Santiago jako charakterystyczny wyróżnik identyfikujący produkt
en Iced champagne was poured out. Emma shivered all over as she felt it cold in her mouth. She had never seen pomegranates nor tasted pineapples. The powdered sugar even seemed to her whiter and finer than elsewhere. The ladies afterwards went to their rooms to prepare for the ball.
pl Rozlano szampana z lodu. Emma zadrżała na całym ciele, poczuwszy w ustach jego chłód. Nie widziała nigdy granatów, nie jadła ananasów. Nawet cukier wydał jej się tu bielszy i drobniej sproszkowany. Potem damy weszły na górę przygotować się w swoich pokojach do balu.
en When the product is placed on the market, it has the following characteristics: shape: oval lozenge; weight: between ‧ and ‧ g per unit; dimensions: longest diagonal between ‧ and ‧ mm; shortest diagonal between ‧ and ‧ mm; thickness: between ‧ and ‧ mm; external appearance: the surface is white because of a coating of icing sugar and there may be some slight crackling; the edge is light golden-coloured; internal appearance: the dough is a light golden beige colour; consistency: soft, spongy; relative moisture: between a minimum of ‧ % and a maximum of ‧,‧ %
pl W momencie wprowadzenia do obrotu produkt ma następujące cechy: kształt: zbliżony do rombu o owalnych bokach; waga: od ‧ do ‧ g na sztukę; wymiary: dłuższa przekątna od ‧ do ‧ mm; krótsza przekątna od ‧ do ‧ mm; grubość: od ‧ do ‧ mm; wygląd zewnętrzny: powierzchnia o barwie białej ze względu na posypkę z cukru pudru z możliwymi nieregularnymi pęknięciami ciasta; brzeg lekko złotawy; wygląd wewnętrzny: ciasto ma barwę beżową, lekko złotawą; konsystencja: miękka, niekrusząca się; wilgotność względna: nie mniej niż ‧ % i nie więcej niż ‧,‧ %
en Keep in mind that Italian ice cream has about twice the sugar of American ice cream
pl Weźcie pod uwagę, że włoskie lody...... zawierają dwa razy więcej cukru niż amerykańskie
en Packaging must be carried out at the production site firstly because the product is a very fragile cake which is crumbly and has a coating of icing sugar, making it difficult to handle and transport the product without the protection provided by the packaging itself
pl Konieczność pakowania w tym samym zakładzie, w którym odbywa się produkcja, wynika po pierwsze z faktu, że jest to bardzo delikatny produkt cukierniczy (kruche ciasto, wierzch z lukru), co komplikuje jego przeładunek i transport bez ochrony, jaką daje opakowanie
en In line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
pl Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznych
en However, for the resale of intervention sugar, this distinction is unnecessary and its implementation would create administrative difficulties for the Member States
pl Jednakże w odniesieniu do odsprzedaży cukru pochodzącego ze skupu interwencyjnego rozróżnienie to jest zbędne, a jego wprowadzenie mogłoby spowodować utrudnienia administracyjne w państwach członkowskich
en The Italian authorities provided the Commission with simulations of the periods required for transporting sugar beet from an alternative basin in continental Italy and of the costs of doing so
pl Władze włoskie dostarczyły Komisji symulację czasu i kosztów transportu buraków z alternatywnego obszaru znajdującego się we Włoszech kontynentalnych
en To encourage the less competitive sugar producers to leave the market, a self-financing restructuring fund was created, financed by revenue stemming from a temporary tax levied on sugar producers, which is treated as assigned revenue
pl Aby zachęcić mniej konkurencyjnych producentów cukru do opuszczenia tego rynku, utworzono samofinansujący się fundusz restrukturyzacji, finansowany z dochodów pochodzących z tymczasowego podatku nałożonego na producentów cukru, ujmowanych jako dochody przeznaczone na określony cel
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on white sugar and raw sugar exported in its unaltered state
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16107 zdań frazy icing sugar.Znalezione w 5,957 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.