Tłumaczenia na język polski:

  • HFC   
  • fluorowęglowodory   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of hydrofluorocarbon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

charge with hydrofluorocarbons
napełnianie fluorowęglowodorami

Przykładowe zdania z "hydrofluorocarbons", pamięć tłumaczeniowa

add example
en hydrofluorocarbon means an organic compound consisting of carbon, hydrogen and fluorine, and where no more than six carbon atoms are contained in the molecule
pl wodorofluorowęglowodór oznacza zawiązek organiczny złożony z węgla, wodoru i fluoru, którego cząsteczka zawiera nie więcej niż sześć atomów węgla
en Emissions of hydrofluorocarbon-‧a (HFC-‧a), which has a global warming potential of ‧, from air-conditioning systems in motor vehicles are of growing concern because of their impact on climate change
pl Emisje wodorofluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a), którego współczynnik ocieplenia globalnego wynosi ‧, z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych stanowią coraz poważniejszy problem ze względu na ich wpływ na zmiany klimatyczne
en Hydrofluorocarbon/Hydrochlorofluorocarbon
pl fluoroweglowodór/chlorofluorowęglowodór
en fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as listed in Annex I and preparations containing those substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layer
pl fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), wyszczególnione w załączniku I, oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
en hydrofluorocarbon means an organic compound consisting of carbon, hydrogen and fluorine, and where no more than six carbon atoms are contained in the molecule
pl wodorofluorowęglowodór oznacza związek organiczny złożony z węgla, wodoru i fluoru, którego cząsteczka zawiera nie więcej niż sześć atomów węgla
en fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as referred to in Annex A to the Kyoto Protocol and preparations containing these substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layer
pl fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), określone w załączniku A do Protokołu z Kioto oraz preparaty zawierające te substancje, ale nie obejmują substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
en The Ordinance concerns three greenhouse gases classified under the Kyoto Protocol to the United Nations Convention on Climate Change, most of which have high global warming potentials: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF
pl Zarządzenie dotyczy trzech gazów cieplarnianych sklasyfikowanych na podstawie protokołu z Kioto do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, z których większość wywiera znaczny wpływ na ocieplenie globalne: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF
en Emissions of hydrofluorocarbon-‧a (HFC-‧a), which has a global warming potential of ‧, from air conditioning systems in motor vehicles are of growing concern because of their impact on climate change
pl Emisje wodorofluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a), którego współczynnik ocieplenia globalnego wynosi ‧, z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych stanowią coraz poważniejszy problem ze względu na ich wpływ na zmiany klimatyczne
en encouraging the development of more environmentally sound and technically feasible alternatives, including the establishment of Community measures, aiming at reducing emissions, phasing out the production where appropriate and feasible and reducing the use of industrial fluorinated gases HFCs (hydrofluorocarbons), PFCs (Perfluorocarbons) and SF‧ (sulphur hexafluoride
pl zachęcanie do rozwoju alternatyw bardziej przyjaznych dla środowiska i technicznie wykonalnych, łącznie z ustanowieniem środków wspólnotowych, zmierzających do zmniejszenia emisji, wyeliminowania produkcji, gdzie stosowne i możliwe, oraz ograniczenia wykorzystania przemysłowych gazów fluorowych HFCs (fluorowodorków węgla), PFCs (perfluoropochodne węglowodorów) i SF‧ (sześciofluorków siarki
en Cost-effective and safe alternatives to hydrofluorocarbon‐‧a (HFC-‧a) are expected to be available in the near future
pl Przewiduje się, że opłacalne i bezpieczne alternatywy dla wodorufluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a) będą dostępne w niedalekiej przyszłości
en Hydrofluorocarbons (HFCs
pl Fluorowęglowodory (HFC
en Order No ‧ (hereafter the Order) concerns three greenhouse gases classified under the Kyoto Protocol to the United Nations Convention on Climate Change, most of which have high global warming potentials: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF
pl Zarządzenie nr ‧ (dalej zwane zarządzeniem) dotyczy trzech gazów cieplarnianych sklasyfikowanych na podstawie Protokołu z Kioto do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, z których większość wywiera znaczny wpływ na ocieplenie globalne: fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), perfluoropochodnych związków węgla (PFCs) i sześciofluorku siarki (SF
en Cost-effective and safe alternatives to hydrofluorocarbon-‧a (HFC-‧a) are expected to be available in the near future
pl Przewiduje się, że opłacalne i bezpieczne alternatywy dla wodorufluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a) będą dostępne w niedalekiej przyszłości
en Ordinance No ‧/‧ as amended by Ordinance No ‧/‧ (hereafter the Ordinance) concerns greenhouse gases classified under the Kyoto Protocol, most of which have high global warming potentials: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧), with a view of meeting Austria’s emission reduction targets
pl Zarządzenie nr ‧/‧ zmienione zarządzeniem nr ‧/‧ (zwane dalej zarządzeniem) dotyczy gazów cieplarnianych sklasyfikowanych na podstawie protokołu z Kioto, z których większość ma bardzo wysokie wartości współczynnika ocieplenia globalnego: fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) oraz sześciofluorku siarki (SF‧) – i ma na uwadze realizację celów Austrii w zakresie ograniczenia emisji
en Fluorinated greenhouse gases: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as listed in Annex I of Regulation (EC) No ‧/‧ and preparations containing those substances, but excluding substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ on substances that deplete the ozone layer
pl Fluorowane gazy cieplarniane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
en Containing chlorofluorocarbons (CFCs), whether or not containing hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs
pl Zawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC
en Hydrofluorocarbons (HFCs
pl Perfluorowęglowodory (HFCs
en The Order concerns three greenhouse gases classified under the Kyoto Protocol, most of which have high global warming potentials: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF
pl Zarządzenie to dotyczy trzech gazów cieplarnianych sklasyfikowanych na podstawie Protokołu z Kioto, z których większość wywiera znaczny wpływ na ocieplenie globalne: wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz heksafluorek siarki (SF
en Greenhouse gas emissions means the emission of carbon dioxide (CO‧), methane (CH‧), nitrous oxide (N‧O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) from the categories listed in Annex I, expressed in terms of tonnes of carbon dioxide equivalent, as determined pursuant to Decision No ‧/‧/EC, excluding greenhouse gases emissions covered under Directive ‧/‧/EC
pl emisje gazów cieplarnianych oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO‧), metanu (CH‧), podtlenku azotu (N‧O), fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i sześciofluorku siarki (SF‧) wyrażone jako tony ekwiwalentu dwutlenku węgla, z kategorii wymienionych w załączniku I, zgodnie z decyzją nr ‧/‧/WE, z wyłączeniem emisji gazów cieplarnianych objętych dyrektywą ‧/‧/WE
en fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as referred to in Annex A of the Kyoto Protocol and preparations containing these substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layer
pl fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), określone w załączniku A do Protokołu z Kioto oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
en fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as listed in Annex I and preparations containing those substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layer
pl fluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), wyszczególnione w załączniku I, oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
en Containing hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), whether or not containing perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), but not containing chlorofluorocarbons (CFCs
pl Zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy hydrofluorocarbons.Znalezione w 0,738 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.