Tłumaczenia na język polski:

 • kwas pruski   
  (Noun  m)
   
  prussic acid
   
  prussic acid
 • kwas cyjanowodorowy   
   
  chemicals
 • cyjanowodór   

Pozostałe znaczenia:

 
(chemistry) a solution of hydrogen cyanide, HCN, in water; a weak poisonous acid, used as a fumigant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydrocyanic acid", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Hydrocyanic acid
pl Kwas cyjanowodorowy
en Distillates with hydrocyanic acid levels close to ‧ mg/l should ideally also be re-distilled or, where this is not possible, be stored in lightproof bottles or covering boxes with storage times as short as possible in order to avoid ethyl carbamate formation during storage
pl Destylaty, w których poziom kwasu cyjanowodorowego jest zbliżony do ‧ mg/l, również najlepiej jest poddać redestylacji, a jeśli to nie jest możliwe, przechowywać w nieprzepuszczających światła butelkach lub zabezpieczonych pojemnikach, możliwie najkrócej, aby zapobiec tworzeniu się karbaminianu etylu podczas przechowywania
en Hydrocyanic acid may also be released from intact stones during a longer storage of the fermented mash
pl Podczas długotrwałego przechowywania sfermentowanego zacieru z nieuszkodzonych pestek może również uwolnić się kwas cyjanowodorowy
en The hydrocyanic acid is expressed in micrograms per litre (g/l) with no decimal places
pl Zawartość kwasu cyjanowodorowego przedstawia się w mikrogramach na litr (g/l) bez miejsc liczb dziesiętnych
en The provisions in (a), (c) and (e) are not applicable to activities entailing the professional use of certain highly toxic products given below:-Hydrocyanic acid and its soluble salts
pl Przepisy lit. a), c) i e) nie dotyczą działalności obejmującej profesjonalne wykorzystywanie niektórych wysoko toksycznych produktów wyszczególnionych poniżej: kwas cyjanowodorowy i jego rozpuszczalne sole
en Caution with hydrocyanic acid released during the distillation of acidified wine
pl Zachować ostrożność w związku z kwasem cyjanowodorowym wydzielającym się podczas destylacji wina zakwaszonego
en During the distillation process hydrocyanic acid may be enriched in all fractions
pl W trakcie procesu destylacji kwas cyjanowodorowy może ulec wzbogaceniu we wszystkich frakcjach
en The determination should be carried out by appropriate tests, either by kits for rapid testing of the hydrocyanic acid levels, or, alternatively, by a specialist laboratory
pl Oznaczania należy dokonywać poprzez odpowiednie badania: za pomocą zestawów do szybkich badań poziomu kwasu cyjanowodorowego albo w specjalistycznym laboratorium
en Read off the hydrocyanic acid content on the calibration curve
pl Odczytać zawartość kwasu cyjanowodorowego na krzywej kalibracyjnej
en whereas the establishment of methods for the determination of hydrocyanic acid, calcium, carbonates, crude ash, ash insoluble in HCl, chlorine from chlorides, mustard oil, lactose, potassium, sodium, sugars, theobromine and urea, and the determination of alkaloids in lupins and the estimation of the urease activity of products derived from soya are a first stage in this process
pl pierwszym etapem w tym procesie jest ustanowienie metod oznaczania kwasu cyjanowodorowego, wapnia, węglanów, popiołu nieoczyszczonego, popiołu nierozpuszczalnego w HCl, chloru z chlorków, olejku gorczycznego, laktozy, potasu, sodu, cukrów, teobrominy i mocznika oraz oznaczania alkaloidów w łubinie i oszacowania aktywności ureazy w produktach pochodzących z soji
en hydrocyanic acid (CAS
pl kwasu cyjanowodorowego (CAS
en Cyanogenic glycosides are then degraded to hydrocyanic acid/cyanides
pl Glikozydy cyjanogenne mogą wówczas ulec rozkładowi na kwas cyjanowodorowy/cyjanki
en Ethyl carbamate can be formed from various substances inherent in food and beverages, including hydrogen cyanide (or hydrocyanic acid), urea, citrulline, and other N-carbamyl compounds
pl Karbaminian etylu może tworzyć się z różnych substancji występujących w produktach spożywczych i napojach, w tym z cyjanowodoru (lub kwasu cyjanowodorowego), mocznika, cytruliny i innych związków N-karbamylu
en The main influencing factors are the concentration of precursors (e.g. hydrocyanic acid and cyanides) and storage conditions, such as light exposure and temperature
pl Czynnikami mającymi na to największy wpływ są stężenie prekursorów (np. kwasu cyjanowodorowego i cyjanków) oraz warunki składowania, takie jak wystawienie na działanie światła i temperatura
en Hydrocyanic acid (CAS
pl kwas cyjanowodorowy (CAS
en The values obtained for absorbance with regard to the standard solutions as a function of the corresponding hydrocyanic acid content should produce a straight line passing through the origin
pl Wartości uzyskane dla absorpcji w stosunku do roztworów standardowych jako funkcja odpowiadająca zawartości kwasu cyjanowodorowego, która powinna utworzyć prostą linię, przechodzącą przez początek układu współrzędnych
en The solutions prepared contain ‧ g, ‧ g, ‧ g, ‧ g and ‧ g of hydrocyanic acid per litre respectively
pl Przygotowane roztwory zawierają odpowiednio ‧ g, ‧ g, ‧ g, ‧ g oraz ‧ g kwasu cyjanowodorowego na litr
en If the concentration of hydrocyanic acid in the distillate exceeds a level of ‧ mg/l, re-distillation with catalytic converters or copper agents (cf. points ‧ and ‧) is recommended, where appropriate
pl Jeśli stężenie kwasu cyjanowodorowego w destylacie przekracza poziom ‧ mg/l, w stosownych przypadkach zaleca się przeprowadzenie redestylacji z katalizatorami lub związkami miedzi (zob. pkt ‧ i
en Hydrocyanic acid (CAS
pl kwasu cyjanowodorowego (CAS
en The total free hydrocyanic acid in the wine is released by acid hydrolysis and separated by distillation
pl Całkowity wolny kwas cyjanowodorowy w winie wydziela się na drodze hydrolizy kwasowej i ulega oddzieleniu przez destylację
en Distillation equipment and the distillation process should be suitable, to ensure that hydrocyanic acid is not transferred into the distillate
pl Aby zagwarantować, że kwas cyjanowodorowy nie zostanie przeniesiony do destylatu, zarówno urządzenia do destylacji, jak i sam proces destylacji powinny spełniać odpowiednie warunki
en A potential increase in ethyl carbamate formation has been associated with levels at or above ‧ mg/l hydrocyanic acid in the final distillate
pl Potencjalnie większe wytwarzanie się karbaminianu etylu powiązano z poziomem kwasu cyjanowodorowego równym lub przekraczającym ‧ mg/l w destylacie końcowym
en As regards apricots (Prunus armeniaca L.) and bitter almond (Prunus dulcis var. amara or Prunus amygdalus Batsch var: amara), it may be concluded from the EFSA opinion of ‧ November ‧ that the requirement for absence of quantifiable amounts of apricots and bitter almond is not necessary for the protection of animal and public health and that it is sufficient to apply the general maximum levels for hydrocyanic acid, as set out in row ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EC
pl W przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia ‧ listopada ‧ r. można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE
en HYDROCYANIC ACID, CYANIDES AND ACRYLONITRILE
pl kwas cyjanowodorowy, cyjanki i akrylonitryl
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9929 zdań frazy hydrocyanic acid.Znalezione w 6,097 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.