Tłumaczenia na język polski:

 • kwas pruski   
  (Noun  m)
   
  prussic acid
   
  prussic acid
 • kwas cyjanowodorowy   
   
  chemicals
 • cyjanowodór   

Pozostałe znaczenia:

 
(chemistry) a solution of hydrogen cyanide, HCN, in water; a weak poisonous acid, used as a fumigant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydrocyanic acid", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hydrocyanic acidKwas cyjanowodorowy
Distillates with hydrocyanic acid levels close to ‧ mg/l should ideally also be re-distilled or, where this is not possible, be stored in lightproof bottles or covering boxes with storage times as short as possible in order to avoid ethyl carbamate formation during storageDestylaty, w których poziom kwasu cyjanowodorowego jest zbliżony do ‧ mg/l, również najlepiej jest poddać redestylacji, a jeśli to nie jest możliwe, przechowywać w nieprzepuszczających światła butelkach lub zabezpieczonych pojemnikach, możliwie najkrócej, aby zapobiec tworzeniu się karbaminianu etylu podczas przechowywania
Hydrocyanic acid may also be released from intact stones during a longer storage of the fermented mashPodczas długotrwałego przechowywania sfermentowanego zacieru z nieuszkodzonych pestek może również uwolnić się kwas cyjanowodorowy
The hydrocyanic acid is expressed in micrograms per litre (g/l) with no decimal placesZawartość kwasu cyjanowodorowego przedstawia się w mikrogramach na litr (g/l) bez miejsc liczb dziesiętnych
The provisions in (a), (c) and (e) are not applicable to activities entailing the professional use of certain highly toxic products given below:-Hydrocyanic acid and its soluble saltsPrzepisy lit. a), c) i e) nie dotyczą działalności obejmującej profesjonalne wykorzystywanie niektórych wysoko toksycznych produktów wyszczególnionych poniżej: kwas cyjanowodorowy i jego rozpuszczalne sole
Caution with hydrocyanic acid released during the distillation of acidified wineZachować ostrożność w związku z kwasem cyjanowodorowym wydzielającym się podczas destylacji wina zakwaszonego
During the distillation process hydrocyanic acid may be enriched in all fractionsW trakcie procesu destylacji kwas cyjanowodorowy może ulec wzbogaceniu we wszystkich frakcjach
The determination should be carried out by appropriate tests, either by kits for rapid testing of the hydrocyanic acid levels, or, alternatively, by a specialist laboratoryOznaczania należy dokonywać poprzez odpowiednie badania: za pomocą zestawów do szybkich badań poziomu kwasu cyjanowodorowego albo w specjalistycznym laboratorium
Read off the hydrocyanic acid content on the calibration curveOdczytać zawartość kwasu cyjanowodorowego na krzywej kalibracyjnej
whereas the establishment of methods for the determination of hydrocyanic acid, calcium, carbonates, crude ash, ash insoluble in HCl, chlorine from chlorides, mustard oil, lactose, potassium, sodium, sugars, theobromine and urea, and the determination of alkaloids in lupins and the estimation of the urease activity of products derived from soya are a first stage in this processpierwszym etapem w tym procesie jest ustanowienie metod oznaczania kwasu cyjanowodorowego, wapnia, węglanów, popiołu nieoczyszczonego, popiołu nierozpuszczalnego w HCl, chloru z chlorków, olejku gorczycznego, laktozy, potasu, sodu, cukrów, teobrominy i mocznika oraz oznaczania alkaloidów w łubinie i oszacowania aktywności ureazy w produktach pochodzących z soji
hydrocyanic acid (CASkwasu cyjanowodorowego (CAS
Cyanogenic glycosides are then degraded to hydrocyanic acid/cyanidesGlikozydy cyjanogenne mogą wówczas ulec rozkładowi na kwas cyjanowodorowy/cyjanki
Ethyl carbamate can be formed from various substances inherent in food and beverages, including hydrogen cyanide (or hydrocyanic acid), urea, citrulline, and other N-carbamyl compoundsKarbaminian etylu może tworzyć się z różnych substancji występujących w produktach spożywczych i napojach, w tym z cyjanowodoru (lub kwasu cyjanowodorowego), mocznika, cytruliny i innych związków N-karbamylu
The main influencing factors are the concentration of precursors (e.g. hydrocyanic acid and cyanides) and storage conditions, such as light exposure and temperatureCzynnikami mającymi na to największy wpływ są stężenie prekursorów (np. kwasu cyjanowodorowego i cyjanków) oraz warunki składowania, takie jak wystawienie na działanie światła i temperatura
Hydrocyanic acid (CASkwas cyjanowodorowy (CAS
The values obtained for absorbance with regard to the standard solutions as a function of the corresponding hydrocyanic acid content should produce a straight line passing through the originWartości uzyskane dla absorpcji w stosunku do roztworów standardowych jako funkcja odpowiadająca zawartości kwasu cyjanowodorowego, która powinna utworzyć prostą linię, przechodzącą przez początek układu współrzędnych
The solutions prepared contain ‧ g, ‧ g, ‧ g, ‧ g and ‧ g of hydrocyanic acid per litre respectivelyPrzygotowane roztwory zawierają odpowiednio ‧ g, ‧ g, ‧ g, ‧ g oraz ‧ g kwasu cyjanowodorowego na litr
If the concentration of hydrocyanic acid in the distillate exceeds a level of ‧ mg/l, re-distillation with catalytic converters or copper agents (cf. points ‧ and ‧) is recommended, where appropriateJeśli stężenie kwasu cyjanowodorowego w destylacie przekracza poziom ‧ mg/l, w stosownych przypadkach zaleca się przeprowadzenie redestylacji z katalizatorami lub związkami miedzi (zob. pkt ‧ i
Hydrocyanic acid (CASkwasu cyjanowodorowego (CAS
The total free hydrocyanic acid in the wine is released by acid hydrolysis and separated by distillationCałkowity wolny kwas cyjanowodorowy w winie wydziela się na drodze hydrolizy kwasowej i ulega oddzieleniu przez destylację
Distillation equipment and the distillation process should be suitable, to ensure that hydrocyanic acid is not transferred into the distillateAby zagwarantować, że kwas cyjanowodorowy nie zostanie przeniesiony do destylatu, zarówno urządzenia do destylacji, jak i sam proces destylacji powinny spełniać odpowiednie warunki
A potential increase in ethyl carbamate formation has been associated with levels at or above ‧ mg/l hydrocyanic acid in the final distillatePotencjalnie większe wytwarzanie się karbaminianu etylu powiązano z poziomem kwasu cyjanowodorowego równym lub przekraczającym ‧ mg/l w destylacie końcowym
As regards apricots (Prunus armeniaca L.) and bitter almond (Prunus dulcis var. amara or Prunus amygdalus Batsch var: amara), it may be concluded from the EFSA opinion of ‧ November ‧ that the requirement for absence of quantifiable amounts of apricots and bitter almond is not necessary for the protection of animal and public health and that it is sufficient to apply the general maximum levels for hydrocyanic acid, as set out in row ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/ECW przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia ‧ listopada ‧ r. można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE
HYDROCYANIC ACID, CYANIDES AND ACRYLONITRILEkwas cyjanowodorowy, cyjanki i akrylonitryl
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9929 zdań frazy hydrocyanic acid.Znalezione w 5,939 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.