Tłumaczenia na język polski:

 • kwas pruski   
  (Noun  m)
   
  prussic acid
   
  prussic acid
 • kwas cyjanowodorowy   
   
  chemicals
 • cyjanowodór   

Pozostałe znaczenia:

 
(chemistry) a solution of hydrogen cyanide, HCN, in water; a weak poisonous acid, used as a fumigant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydrocyanic acid", pamięć tłumaczeniowa

add example
en As regards apricots (Prunus armeniaca L.) and bitter almond (Prunus dulcis var. amara or Prunus amygdalus Batsch var: amara), it may be concluded from the EFSA opinion of ‧ November ‧ that the requirement for absence of quantifiable amounts of apricots and bitter almond is not necessary for the protection of animal and public health and that it is sufficient to apply the general maximum levels for hydrocyanic acid, as set out in row ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EC
pl W przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia ‧ listopada ‧ r. można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE
en the maximum hydrocyanic acid content shall be ‧ grams per hectolitre of ‧ % vol. alcohol in the case of stone-fruit marc spirit
pl maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego wynosi ‧ gramów w hektolitrze alkoholu ‧ % obj. w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych
en Hydrocyanic acid
pl Kwas cyjanowodorowy
en The total free hydrocyanic acid in the wine is released by acid hydrolysis and separated by distillation
pl Całkowity wolny kwas cyjanowodorowy w winie wydziela się na drodze hydrolizy kwasowej i ulega oddzieleniu przez destylację
en If the concentration of hydrocyanic acid in the distillate exceeds a level of ‧ mg/l, re-distillation with catalytic converters or copper agents (cf. points ‧ and ‧) is recommended, where appropriate
pl Jeśli stężenie kwasu cyjanowodorowego w destylacie przekracza poziom ‧ mg/l, w stosownych przypadkach zaleca się przeprowadzenie redestylacji z katalizatorami lub związkami miedzi (zob. pkt ‧ i
en Distillation equipment and the distillation process should be suitable, to ensure that hydrocyanic acid is not transferred into the distillate
pl Aby zagwarantować, że kwas cyjanowodorowy nie zostanie przeniesiony do destylatu, zarówno urządzenia do destylacji, jak i sam proces destylacji powinny spełniać odpowiednie warunki
en During the distillation process hydrocyanic acid may be enriched in all fractions
pl W trakcie procesu destylacji kwas cyjanowodorowy może ulec wzbogaceniu we wszystkich frakcjach
en In addition, certain stone fruits such as cherries, peaches and apricots naturally contain small amounts of hydrocyanic acid, yet we have been eating these fruits for thousands of years without any problems.
pl Ponadto niektóre owoce pestkowe, takie jak wiśnie, brzoskwinie czy morele zawierają pewna ilość kwasu cyjanowodorowego; spożywamy jednak te owoce od tysięcy lat bez żadnych problemów.
en hydrocyanic acid (CAS
pl kwasu cyjanowodorowego (CAS
en HYDROCYANIC ACID, CYANIDES AND ACRYLONITRILE
pl kwas cyjanowodorowy, cyjanki i akrylonitryl
en The Member States shall require that analyses for official controls of feeding-stuffs as regards their levels of hydrocyanic acid, calcium, carbonates, crude ash, ash insoluble in HCl chlorine from chlorides, mustard oil, lactose, potassium, sodium, sugars, theobromine and urea, and the determination of alkaloids in lupins and the estimation of the urease activity of products derived from soya be carried out using the methods set out in the Annex to this Directive
pl Państwa Członkowskie wymagają, żeby analizy stosowane w ramach urzędowych kontroli pasz do oznaczania kwasu cyjanowodorowego, wapnia, węglanów, popiołu nieoczyszczonego, popiołu nierozpuszczalnego w HCl, chloru z chlorków, olejku gorczycznego, laktozy, potasu, sodu, cukrów, teobrominy i mocznika oraz oznaczania alkaloidów w łubinie i oszacowania aktywności ureazy w produktach uzyskanych z soji były przeprowadzane przy użyciu metod przedstawionych w Załączniku do niniejszej dyrektywy
en hydrocyanic acid
pl kwas pruski
en whereas the establishment of methods for the determination of hydrocyanic acid, calcium, carbonates, crude ash, ash insoluble in HCl, chlorine from chlorides, mustard oil, lactose, potassium, sodium, sugars, theobromine and urea, and the determination of alkaloids in lupins and the estimation of the urease activity of products derived from soya are a first stage in this process
pl pierwszym etapem w tym procesie jest ustanowienie metod oznaczania kwasu cyjanowodorowego, wapnia, węglanów, popiołu nieoczyszczonego, popiołu nierozpuszczalnego w HCl, chloru z chlorków, olejku gorczycznego, laktozy, potasu, sodu, cukrów, teobrominy i mocznika oraz oznaczania alkaloidów w łubinie i oszacowania aktywności ureazy w produktach pochodzących z soji
en The fermented fruit mash should be stored as short as possible before distillation since hydrocyanic acid may also be released from intact stones during longer storage of the mash
pl Przed destylacją sfermentowany zacier z owoców należy przechowywać możliwie najkrócej, ponieważ kwas cyjanowodorowy może również uwalniać się z nienaruszonych pestek przy dłuższym przechowywaniu zacieru
en The total hydrocyanic acid contained in one litre of wine is therefore ‧ (n-n‧) mg
pl Stąd zawartość kwasu cyjanowodorowego ogółem w litrze wina wynosi ‧ (n-n
en The provisions in (a), (c) and (e) are not applicable to activities entailing the professional use of certain highly toxic products given below:-Hydrocyanic acid and its soluble salts
pl Przepisy lit. a), c) i e) nie dotyczą działalności obejmującej profesjonalne wykorzystywanie niektórych wysoko toksycznych produktów wyszczególnionych poniżej: kwas cyjanowodorowy i jego rozpuszczalne sole
en Introduce ‧ ml of filtered wine (or in the unfiltered state if the determination of hydrocyanic acid contained in any blue turbidity is also required), add approximately ‧ mg of copper (II) chloride (‧.‧) and ‧ ml of dilute sulphuric acid
pl Do ‧ ml filtrowanego wina (lub nie filtrowanego, o ile wymagane jest również oznaczanie kwasu cyjanowodorowego obecnego w osadzie wykazującym barwę niebieską) wprowadzić około ‧ mg chlorku miedzi (II) (‧.‧) i ‧ ml rozcieńczonego kwasu siarkowego
en Check that there is no hydrocyanic acid in ‧ ml of the suspension using sodium picrote paper or by carrying out a blank test as described in the last paragraph of
pl Sprawdzić, czy w ‧ ml zawiesiny nie ma kwasu wodorocyjanowego stosując do tego celu sodowy papierek pikrotowy lub przeprowadzając ślepą próbę zgodnie opisem w pkt. ‧ akapit ostatni
en This Regulation stipulates that the maximum hydrocyanic acid content in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits shall be ‧ grams per hectolitre of ‧ % vol. alcohol (‧ mg/l
pl W rozporządzeniu tym przewidziano, iż maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego w okowitach z owoców pestkowych i w okowitach z wytłoków z owoców pestkowych wynosi ‧ gramów w hektolitrze alkoholu ‧ % obj. (‧ mg/l
en The maximum hydrocyanic acid content shall be ‧ g per hectolitre of alcohol at ‧ % vol. in the case of stone-fruit marc spirit
pl Maksymalna zawartość kwasu wodorocjanowego wynosi ‧ gramów na hektolitr w alkoholu o mocy ‧% vol w wypadku spirytusu z wytłoków z owoców pestkowych
en Ethyl carbamate can be formed from various substances inherent in food and beverages, including hydrogen cyanide (or hydrocyanic acid), urea, citrulline, and other N-carbamyl compounds
pl Karbaminian etylu może tworzyć się z różnych substancji występujących w produktach spożywczych i napojach, w tym z cyjanowodoru (lub kwasu cyjanowodorowego), mocznika, cytruliny i innych związków N-karbamylu
en The main influencing factors are the concentration of precursors (e.g. hydrocyanic acid and cyanides) and storage conditions, such as light exposure and temperature
pl Czynnikami mającymi na to największy wpływ są stężenie prekursorów (np. kwasu cyjanowodorowego i cyjanków) oraz warunki składowania, takie jak wystawienie na działanie światła i temperatura
en Hydrocyanic acid (CAS
pl kwasu cyjanowodorowego (CAS
en The hydrocyanic acid is released by the action of enzymes, entrained by steam distillation and collected in a specific volume of acidified silver nitrate solution
pl Kwas wodorocyjanowy jest uwalniany poprzez działanie enzymów, porywany podczas destylacji z parą wodną i zbierany w określonej objętości kwaśnego roztworu azotanu srebra
en This method makes it possible to determine the level of hydrocyanic acid, free and combined in the form of glycosides, in feeding-stuffs and in particular in products derived from flax seed, manioc flour and certain species of beans
pl Metoda ta umożliwia oznaczenie zawartości kwasu wodorocyjanowego, wolnego i związanego w postaci glikozydów w paszach, w produktach wytwarzanych z nasion lnu, mączki manioku i w szczególności z niektórych gatunków fasoli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9929 zdań frazy hydrocyanic acid.Znalezione w 5,469 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.