Tłumaczenia na język polski:

 • kwas pruski   
  (Noun  m)
   
  prussic acid
   
  prussic acid
   
  prussic acid
 • kwas cyjanowodorowy   
  (Noun  )
   
  chemicals
 • cyjanowodór   

Pozostałe znaczenia:

 
(chemistry) a solution of hydrogen cyanide, HCN, in water; a weak poisonous acid, used as a fumigant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydrocyanic acid", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The main influencing factors are the concentration of precursors (e.g. hydrocyanic acid and cyanides) and storage conditions, such as light exposure and temperature
pl Czynnikami mającymi na to największy wpływ są stężenie prekursorów (np. kwasu cyjanowodorowego i cyjanków) oraz warunki składowania, takie jak wystawienie na działanie światła i temperatura
en hydrocyanic acid
pl kwas pruski
en in the case of stone-fruit spirits, having a hydrocyanic acid content not exceeding ‧ grams per hectolitre of ‧ % vol. alcohol
pl w przypadku okowit z owoców pestkowych, o zawartości kwasu cyjanowodorowego nieprzekraczającej ‧ gramów w hektolitrze alkoholu ‧ % obj
en The determination should be carried out by appropriate tests, either by kits for rapid testing of the hydrocyanic acid levels, or, alternatively, by a specialist laboratory
pl Oznaczania należy dokonywać poprzez odpowiednie badania: za pomocą zestawów do szybkich badań poziomu kwasu cyjanowodorowego albo w specjalistycznym laboratorium
en This method makes it possible to determine the level of hydrocyanic acid, free and combined in the form of glycosides, in feeding-stuffs and in particular in products derived from flax seed, manioc flour and certain species of beans
pl Metoda ta umożliwia oznaczenie zawartości kwasu wodorocyjanowego, wolnego i związanego w postaci glikozydów w paszach, w produktach wytwarzanych z nasion lnu, mączki manioku i w szczególności z niektórych gatunków fasoli
en Although no strong correlation between the level of hydrocyanic acid and ethyl carbamate has been established so far, it is evident that under certain conditions high concentrations of hydrocyanic acid lead to higher levels of ethyl carbamate
pl Choć nie stwierdzono jak dotąd wyraźnego związku między poziomem kwasu cyjanowodorowego i karbaminianu etylu, nie ulega wątpliwości, że w pewnych warunkach wysokie stężenie kwasu cyjanowodorowego prowadzi do podniesienia poziomu karbaminianu etylu
en The total hydrocyanic acid contained in one litre of wine is therefore ‧ (n-n‧) mg
pl Stąd zawartość kwasu cyjanowodorowego ogółem w litrze wina wynosi ‧ (n-n
en A potential increase in ethyl carbamate formation has been associated with levels at or above ‧ mg/l hydrocyanic acid in the final distillate
pl Potencjalnie większe wytwarzanie się karbaminianu etylu powiązano z poziomem kwasu cyjanowodorowego równym lub przekraczającym ‧ mg/l w destylacie końcowym
en Hydrocyanic acid
pl Kwas cyjanowodorowy
en Distillation equipment and the distillation process should be suitable, to ensure that hydrocyanic acid is not transferred into the distillate
pl Aby zagwarantować, że kwas cyjanowodorowy nie zostanie przeniesiony do destylatu, zarówno urządzenia do destylacji, jak i sam proces destylacji powinny spełniać odpowiednie warunki
en Hydrocyanic acid (CAS
pl kwasu cyjanowodorowego (CAS
en Cyanogenic glycosides are then degraded to hydrocyanic acid/cyanides
pl Glikozydy cyjanogenne mogą wówczas ulec rozkładowi na kwas cyjanowodorowy/cyjanki
en Hydrocyanic acid may also be released from intact stones during a longer storage of the fermented mash
pl Podczas długotrwałego przechowywania sfermentowanego zacieru z nieuszkodzonych pestek może również uwolnić się kwas cyjanowodorowy
en in the case of stone-fruit spirits, having a hydrocyanic acid content not exceeding ‧ grams per hectolitre of ‧ % vol alcohol
pl w przypadku wódek z owoców pestkowych, o zawartości kwasu cyjanowodorowego nie przekraczającej ‧ gramów na hektolitr alkoholu ‧% obj
en Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid
pl Cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy
en As regards apricots (Prunus armeniaca L.) and bitter almond (Prunus dulcis var. amara or Prunus amygdalus Batsch var: amara), it may be concluded from the EFSA opinion of ‧ November ‧ that the requirement for absence of quantifiable amounts of apricots and bitter almond is not necessary for the protection of animal and public health and that it is sufficient to apply the general maximum levels for hydrocyanic acid, as set out in row ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EC
pl W przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia ‧ listopada ‧ r. można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE
en Introduce ‧ ml of filtered wine (or in the unfiltered state if the determination of hydrocyanic acid contained in any blue turbidity is also required), add approximately ‧ mg of copper (II) chloride and ‧ ml of dilute sulphuric acid
pl Do ‧ ml filtrowanego wina (lub nie filtrowanego, o ile wymagane jest również oznaczanie kwasu cyjanowodorowego obecnego w osadzie wykazującym barwę niebieską) wprowadzić około ‧ mg chlorku miedzi (II) (‧.‧) i ‧ ml rozcieńczonego kwasu siarkowego
en Argentometric determination of the total hydrocyanic acid liberated by acid hydrolysis and separated by distillation
pl Oznaczanie argentometryczne kwasu cyjanowodorowego ogółem uwolnionego w wyniku hydrolizy kwasowej i wydzielonego metodą destylacji
en The maximum hydrocyanic acid content shall be ‧ g per hectolitre of alcohol at ‧ % vol. in the case of stone-fruit marc spirit
pl Maksymalna zawartość kwasu wodorocjanowego wynosi ‧ gramów na hektolitr w alkoholu o mocy ‧% vol w wypadku spirytusu z wytłoków z owoców pestkowych
en In addition, certain stone fruits such as cherries, peaches and apricots naturally contain small amounts of hydrocyanic acid, yet we have been eating these fruits for thousands of years without any problems.
pl Ponadto niektóre owoce pestkowe, takie jak wiśnie, brzoskwinie czy morele zawierają pewna ilość kwasu cyjanowodorowego; spożywamy jednak te owoce od tysięcy lat bez żadnych problemów.
en The automatic rinsing devices will keep the stills cleaned while the copper catalytic converters will bind hydrocyanic acid before it passes into the distillate
pl Automatyczne urządzenie do płukania zapewni czystość destylatora, a miedziany katalizator wiąże kwas cyjanowodorowy, zanim ten przedostanie się do destylatu
en If the concentration of hydrocyanic acid in the distillate exceeds a level of ‧ mg/l, re-distillation with catalytic converters or copper agents (cf. points ‧ and ‧) is recommended, where appropriate
pl Jeśli stężenie kwasu cyjanowodorowego w destylacie przekracza poziom ‧ mg/l, w stosownych przypadkach zaleca się przeprowadzenie redestylacji z katalizatorami lub związkami miedzi (zob. pkt ‧ i
en HYDROCYANIC ACID, CYANIDES AND ACRYLONITRILE
pl kwas cyjanowodorowy, cyjanki i akrylonitryl
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9929 zdań frazy hydrocyanic acid.Znalezione w 2,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.