Przykładowe zdania z "hosting process", pamięć tłumaczeniowa

add example
en There is a need to amend columns ‧/‧ of Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ implementing Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from ‧ onwards and the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables in order to increase the relevance of the analysis of the labour market situation of migrants by obtaining information on the year of arrival in the host country and on age at the time of arrival, which remain two key explanatory variables for analysing the process of integration into the labour market
pl Konieczna jest zmiana kolumn ‧/‧ załącznika ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od ‧ r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych, w celu zwiększenia przydatności analizy sytuacji migrantów na rynku pracy poprzez uzyskanie informacji o roku przybycia do kraju przyjmującego oraz o wieku w momencie przybycia, jako że są to nadal dwie zmienne wyjaśniające o kluczowym znaczeniu dla analizy procesu integracji na rynku pracy
en The host server for the exchange and processing of messages and other data must be operational by ‧ April ‧ at the latest
pl Serwer macierzysty do wymiany i przetwarzania wiadomości oraz innych danych musi zostać uruchomiony nie później niż dnia ‧ kwietnia ‧ r
en The future directive should take account of the fact that the complexity of integrating migrants into the host community goes far beyond ensuring their children are integrated into the education system, but that the latter process plays a crucial role in the success of the former
pl W przyszłej dyrektywie należy uwzględnić fakt, że zagadnienie integracji imigrantów w społecznościach przyjmujących jest znacznie bardziej złożone niż sama integracja ich dzieci w systemie edukacji, z tym że integracja szkolna odgrywa bardzo istotną rolę w powodzeniu integracji w ogóle
en Go we in procession to the village... and be it death proclaimed through our host... to boast of this... or take that praise from God which is his only
pl A niech obwieszczą to pośród wojsk naszych, że ten, kto będzie chełpił się i skradnie Bogu, co tylko do Boga należy, zapłaci gardłem
en Although still in the process of being developed, the internal market has already given EU citizens a host of tangible benefits, and itself represents the principal achievement of the European integration process
pl Rynek wewnętrzny, stanowiący podstawowe osiągnięcie integracji europejskiej, choć jest nadal w budowie, przyniósł już wiele wymiernych korzyści obywatelom Unii Europejskiej
en Emphasises that home-host supervisory cooperation is the most significant building- block in the setup of the single financial market; notes in particular that, in the field of the supervisory approval process for mergers and acquisitions, there is much to do to facilitate the creation of efficiently functioning financial conglomerates with wider economies of scale; maintains that the banking market landscape of the country where the acquired financial entity is domiciled must be taken into due consideration
pl podkreśla, że współpraca organów nadzoru kraju pochodzenia i kraju przyjmującego stanowi najważniejszy element struktury jednolitego rynku finansowego; w szczególności wiele pozostaje do zrobienia w odniesieniu do procesu zatwierdzania fuzji i przejęć przez organy nadzoru, co ma ułatwić tworzenie skutecznie funkcjonujących konglomeratów finansowych o większej ekonomii skali; podkreśla, że trzeba należycie uwzględnić krajobraz rynku bankowego kraju, w którym ma siedzibę nabywany podmiot finansowy
en integration is a two-way process that requires both the immigrants' will to integrate into the host society and their responsibility to carry it through, and EU citizens' desire to willingly accept immigrants
pl Integracja jest procesem dwukierunkowym, który zakłada zarówno wolę włączenia się imigrantów w życie społeczeństwa przyjmującego (oraz jej urzeczywistnienie), jak również gotowość obywateli UE do włączenia imigrantów
en The CBPs represent a two-way process, because integration involves adaptation and responsibility on the part of both immigrants and host communities
pl Wspólne podstawowe zasady przedstawiają proces dwukierunkowy, ponieważ integracja zakłada dostosowanie i odpowiedzialność z obu stron: zarówno imigrantów, jak i społeczności przyjmującej
en If official or officially supervised laboratory testing, using, for the listed plant material, the relevant method set out in Annex ‧ or, in all other cases, any other officially approved method, confirms the presence of the organism in a sample taken pursuant to this Directive, the responsible official bodies of a Member State, having regard to sound scientific principles, the biology of the organism and the particular production, marketing and processing systems of the host plants of the organism in that Member State, shall
pl Jeżeli urzędowe lub urzędowo nadzorowane badania wyszczególnionego materiału roślinnego, wykonane z zastosowaniem właściwych metod, podanych w załączniku ‧ lub w innych przypadkach przy użyciu innych urzędowo uznanych metod, potwierdzą obecność organizmu w próbce pobranej zgodnie z niniejszą dyrektywą, to upoważnione organy Państwa Członkowskiego, działające w oparciu o zdrowe zasady naukowe, biologię organizmu, odpowiednio do specyfiki poszczególnych systemów produkcji, wprowadzania do obrotu i przetwarzania roślin żywicielskich organizmu w tym Państwie Członkowskim
en In order to facilitate access by the competent authorities of the UCITS host Member States to the information or documents referred to in Article ‧, and of Directive ‧/‧/EC, for the purpose of Article ‧ of that Directive, competent authorities of Member States may coordinate the establishment of sophisticated electronic data processing and central storage systems common to all Member States
pl W celu ułatwienia dostępu właściwych organów państw członkowskich goszczących UCITS do informacji lub dokumentów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, do celów art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy, właściwe organy państw członkowskich mogą koordynować tworzenie zaawansowanych systemów elektronicznego przetwarzania danych i ich centralnego przechowywania, które byłyby wspólne dla wszystkich państw członkowskich
en Large non-chemical firms (particularly the iron and steel, paper and cement industries) are both downstream users- using a host of substances and preparations in the manufacturing process- and manufacturers/importers, according to the current definition of substances
pl Producenci na dużą skalę substancji innych niż chemiczne (zwłaszcza w przemyśle stalowym i metalurgicznym, papierniczym i cementowym) są zarówno kolejnymi użytkownikami wykorzystującymi znaczną ilość substancji i preparatów w procesie wytwórczym, jak i producentami/importerami, zgodnie z obecną definicją substancji
en Where a company may have a number of x‧ servers to deal with day-to-day standard and less demanding processing functions, the same company may invest in a non-x‧ server to host a large package (e.g. accounting or computer-aided design
pl Jeżeli dane przedsiębiorstwo może dysponować określoną liczbą serwerów x‧, które wykorzystuje do codziennych, standardowych i mniej wymagających funkcji przetwarzania, to samo przedsiębiorstwo może zainwestować w serwer, który nie jest oparty na architekturze x‧, do przetwarzania dużych pakietów (na przykład dla rachunkowości lub projektowania wspomaganego komputerowo
en is a continuous two-way process involving both legally resident third-country nationals and the host society
pl jest ciągłym dwustronnym procesem zachodzącym między legalnie osiadłymi obywatelami krajów trzecich a społeczeństwem przyjmującym
en recalls that integration is a two-way process, involving both the host communities and migrant women, both as individuals and as members of their national communities and that awareness raising is necessary for both immigrant and host communities
pl Powtarza, że integracja jest procesem dwukierunkowym, gdyż obejmuje społeczność krajów przyjmujących i same kobiety migrujące, postrzegane zarówno jako indywidualne jednostki, jak i członkowie społeczności danego kraju oraz że konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno imigrantów, jak i społeczności miejscowych
en A concluding seminar will be organised after all six regional seminars have been hosted to present the discussions, recommendations and ideas on the ATT process to the international community
pl Seminarium końcowe zostanie zorganizowane po przeprowadzeniu sześciu seminariów regionalnych, a jego celem będzie przedstawienie społeczności międzynarodowej wyników dyskusji, zaleceń i pomysłów dotyczących procesu opracowywania traktatu o handlu bronią
en data processing, data storage, data hosting or database services; or
pl przetwarzanie danych, przechowywanie danych, składowanie danych lub usługi w zakresie baz danych; lub
en Considers that the first meeting, hosted on ‧ September ‧ by President Obama, between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian leader Mahmoud Abbas failed to fulfil its ambitions; reaffirms that the success of the Middle East peace process is one of the most important priorities for the EU and the US and calls on the EU and the US to jointly promote active Quartet intervention in the search for common ground as a basis for a peaceful settlement with the objective of a two-state solution providing for an independent, viable Palestinian state; calls on the Summit to examine possible ways of reaching out to the Arab world; calls for an end to the extremely difficult humanitarian situation in the Gaza Strip; deplores the role of Hamas in restricting personal freedom and human rights
pl uważa, że spotkanie izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu i palestyńskiego przywódcy Mahmuda Abbasa w dniu ‧ września ‧ r., którego gospodarzem był po raz pierwszy prezydent Obama, nie spełniło pokładanych w nim oczekiwań; ponownie stwierdza, że powodzenie bliskowschodniego procesu pokojowego to jeden z priorytetów UE i USA, i zwraca się do UE i USA o wspólne promowanie aktywnego udziału Kwartetu w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dającej podstawę pokojowego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw, w tym niezależnego i trwałego państwa palestyńskiego; apeluje, by na szczycie zbadano możliwe sposoby dotarcia do świata arabskiego; wzywa do położenia kresu niezwykle trudnej sytuacji humanitarnej w strefie Gazy; ubolewa nad rolą odgrywaną przez Hamas w ograniczaniu swobód osobistych i praw człowieka
en Considers that immigration policies which seek to promote the sustainable economic, social and legal integration of migrants are vital in order to achieve a balance between the respective rights and responsibilities of migrants and host societies, and that admission mechanisms for third country nationals must be managed effectively and transparently; prerequisites of the integration process are equal treatment through the elimination of all discrimination against migrants and their offspring and a close alignment with employment and social affairs policies; such policies should be encouraged in a bid to alleviate certain democratic challenges; recognises however that immigration in itself will not resolve all the problems associated with demographic change and also creates its own challenges
pl uważa, że polityka imigracyjna mająca na celu propagowanie trwałej integracji imigrantów pod względem ekonomicznym, społecznym i prawnym ma podstawowe znaczenie w kwestii osiągania równowagi pomiędzy prawami i obowiązkami osób migrujących i przyjmujących je społeczeństw, a także że konieczne jest efektywne i przejrzyste kierowanie mechanizmami przyjmowania obywateli krajów trzecich; warunkiem procesu integracyjnego jest równe traktowanie poprzez eliminację wszelkich form dyskryminacji imigrantów oraz ich dzieci, a także zbliżenie do siebie polityk zatrudnienia oraz spraw społecznych; należy wspierać tego rodzaju polityki, aby sprostać pewnym wyzwaniom demograficznym; uznaje jednak fakt, że imigracja sama w sobie nie rozwiąże wszystkich problemów wynikających ze zmian demograficznych, a także że przyczynia się ona do pojawiania się nowych wyzwań
en whereas FDI plays an important role in the development process of host countries, in particular by providing both the capital and technology, and thereby bringing skills, know-how and market access that contributes to improved efficiency in the use of resources and to increased productivity
pl mając na uwadze, że BIZ odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju krajów przyjmujących, w szczególności dzięki jednoczesnemu zapewnieniu kapitału i technologii oraz- tym samym- umiejętności, wiedzy praktycznej i dostępu do rynku, co przyczynia się do bardziej wydajnego korzystania z zasobów i zwiększonej produktywności
en Ladies and gentlemen, in conclusion I would like to thank Great Britain, the country hosting the G20 presidency, for organising the summit and above all for organising the entire process of discussion and negotiation at a working level in the weeks and months leading up to the summit.
pl Panie i panowie, na zakończenie pragnę podziękować Wielkiej Brytanii, gospodarzowi szczytu G20, za zorganizowanie spotkania a przede wszystkim za organizację całego procesu dyskusji i negocjacji roboczych w tygodniach i miesiącach poprzedzających szczyt.
en whereas integration is a two-way process which presupposes both a willingness on the part of immigrant women to take responsibility for integration into their host society and a willingness among EU citizens to accept and integrate immigrant women; whereas in this connection integrated measures to influence patterns of behaviour both of immigrants and of the host societies at all relevant levels and to mobilise resources on both sides must be planned and implemented; whereas this two-way process requires mutual commitment, consisting of rights and obligations for the host society and for immigrants
pl mając na uwadze, że integracja jest procesem dwukierunkowym, który wymaga zarówno gotowości imigrantek do przyjęcia odpowiedzialności za integrację ze społeczeństwem państwa przyjmującego, jak i gotowości obywateli UE do zaakceptowania obecności imigrantek i umożliwienia im integracji; mając na uwadze, że należy zatem opracować i wdrożyć na wszystkich właściwych szczeblach zintegrowane działania mające na celu wpływanie na wzorce zachowań zarówno imigrantek, jak i społeczeństw państw przyjmujących, a także uruchomić środki po obu stronach; ten dwukierunkowy proces wymaga zaangażowania obu stron, opartego na prawach i obowiązkach dla społeczeństwa państwa przyjmującego i imigrantek
en The cryogenic process destroyed it..... before it had a chance to meld with the host
pl Proces kriogeniczny zabił go..... zanim zdążył przejąć nad nim kontrolę
en Draws attention to the negative impact (possible brain drain) that immigration may have in the development process of the countries of origin including family structures, health, education and research; recalls, on the other hand, the effects of the economic crisis in terms of imbalances in the employment markets of the host countries
pl zwraca uwagę na negatywny wpływ (możliwy drenaż mózgów), jaki może mieć imigracja na procesy rozwojowe w krajach pochodzenia, między innymi na więzy rodzinne, zdrowie, edukację i badania; z drugiej strony przypomina o skutkach kryzysu gospodarczego w postaci nierównowagi na rynku pracy w krajach przyjmujących
en The competent authorities of the host and home Member States shall exchange information regarding disciplinary action or criminal sanctions taken or any other serious, specific circumstances which are likely to have consequences for the pursuit of activities under this Directive, respecting personal data protection legislation provided for in Directives ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications
pl Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego wymieniają między sobą, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych w dyrektywach ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych albo innych, poważnych okoliczności szczególnych, które najprawdopodobniej mogą wywierać skutki na wykonywanie zawodu na podstawie niniejszej dyrektywy
en Integration is a two-way process between the host society and immigrants
pl Integracja jest procesem dwukierunkowym, w którym uczestniczy społeczeństwo przyjmujące oraz imigranci
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 67248 zdań frazy hosting process.Znalezione w 13,113 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.