Przykładowe zdania z "hosting process", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Where a company may have a number of x‧ servers to deal with day-to-day standard and less demanding processing functions, the same company may invest in a non-x‧ server to host a large package (e.g. accounting or computer-aided design
pl Jeżeli dane przedsiębiorstwo może dysponować określoną liczbą serwerów x‧, które wykorzystuje do codziennych, standardowych i mniej wymagających funkcji przetwarzania, to samo przedsiębiorstwo może zainwestować w serwer, który nie jest oparty na architekturze x‧, do przetwarzania dużych pakietów (na przykład dla rachunkowości lub projektowania wspomaganego komputerowo
en In order to facilitate access by the competent authorities of the UCITS host Member States to the information or documents referred to in Article ‧, and of Directive ‧/‧/EC, for the purpose of Article ‧ of that Directive, competent authorities of Member States may coordinate the establishment of sophisticated electronic data processing and central storage systems common to all Member States
pl W celu ułatwienia dostępu właściwych organów państw członkowskich goszczących UCITS do informacji lub dokumentów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, do celów art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy, właściwe organy państw członkowskich mogą koordynować tworzenie zaawansowanych systemów elektronicznego przetwarzania danych i ich centralnego przechowywania, które byłyby wspólne dla wszystkich państw członkowskich
en towards the identification of joint practices and European modules to support the integration process, including essential elements such as introductory courses and language classes, a strong commitment by the host community and the active participation of immigrants in all aspects of collective life
pl na rzecz określania wspólnych praktyk i europejskich modułów wspierających proces integracji, na które składają się takie istotne elementy, jak kursy wprowadzające i kursy językowe, silne zaangażowanie społeczeństwa przyjmującego i aktywny udział imigrantów we wszystkich aspektach życia zbiorowego
en The competent authorities of the host and home Member States shall exchange information regarding disciplinary action or criminal sanctions taken or any other serious, specific circumstances which are likely to have consequences for the pursuit of activities under this Directive, respecting personal data protection legislation provided for in Directives ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications
pl Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego wymieniają między sobą, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych w dyrektywach ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych albo innych, poważnych okoliczności szczególnych, które najprawdopodobniej mogą wywierać skutki na wykonywanie zawodu na podstawie niniejszej dyrektywy
en For migrants, finding a job is a fundamental step in the process of integrating fully into host communities
pl Znalezienie zatrudnienia jest dla imigrantów kluczowym elementem procesu prowadzącego do pełnej integracji w społeczeństwie przyjmującym
en The cryogenic process destroyed it..... before it had a chance to meld with the host
pl Proces kriogeniczny zabił go..... zanim zdążył przejąć nad nim kontrolę
en Integration is a two-way process between the host society and immigrants
pl Integracja jest procesem dwukierunkowym, w którym uczestniczy społeczeństwo przyjmujące oraz imigranci
en There is a need to amend columns ‧/‧ of Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ implementing Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from ‧ onwards and the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables in order to increase the relevance of the analysis of the labour market situation of migrants by obtaining information on the year of arrival in the host country and on age at the time of arrival, which remain two key explanatory variables for analysing the process of integration into the labour market
pl Konieczna jest zmiana kolumn ‧/‧ załącznika ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od ‧ r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych, w celu zwiększenia przydatności analizy sytuacji migrantów na rynku pracy poprzez uzyskanie informacji o roku przybycia do kraju przyjmującego oraz o wieku w momencie przybycia, jako że są to nadal dwie zmienne wyjaśniające o kluczowym znaczeniu dla analizy procesu integracji na rynku pracy
en data processing, data storage, data hosting or database services; or
pl przetwarzanie danych, przechowywanie danych, składowanie danych lub usługi w zakresie baz danych; lub
en The Commission shall be responsible for developing, hosting, managing and maintaining the IT resources needed to receive, store and carry out any processing of the data provided in the statistical summaries, all other information submitted by Member States or gathered by the Commission pursuant to this Directive and any data on oil stocks gathered pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ and needed for the purpose of drawing up the summaries required by this Directive
pl Komisja jest odpowiedzialna za opracowanie, utrzymywanie, zarządzanie i obsługę zasobów informatycznych niezbędnych do gromadzenia, przechowywania i wszelkiego rodzaju przetwarzania danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych, wszystkich informacji przekazanych przez państwa członkowskie lub zebranych przez służby Komisji na mocy niniejszej dyrektywy oraz wszelkich danych dotyczących zapasów naftowych zgromadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ niezbędnych do sporządzania sprawozdań wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy
en is a continuous two-way process involving both legally resident third-country nationals and the host society
pl jest ciągłym dwustronnym procesem zachodzącym między legalnie osiadłymi obywatelami krajów trzecich a społeczeństwem przyjmującym
en Integration is a two-way process of rights and duties for both parties, and active participation by immigrants in the economic, social and political life of the host country is of the essence.
pl Integracja jest procesem dwustronnym, określającym prawa i obowiązki obu stron, a aktywne uczestnictwo imigrantów w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju przyjmującego ma kluczowe znaczenie.
en The future directive should take account of the fact that the complexity of integrating migrants into the host community goes far beyond ensuring their children are integrated into the education system, but that the latter process plays a crucial role in the success of the former
pl W przyszłej dyrektywie należy uwzględnić fakt, że zagadnienie integracji imigrantów w społecznościach przyjmujących jest znacznie bardziej złożone niż sama integracja ich dzieci w systemie edukacji, z tym że integracja szkolna odgrywa bardzo istotną rolę w powodzeniu integracji w ogóle
en Draws attention to the negative impact (possible brain drain) that immigration may have in the development process of the countries of origin including family structures, health, education and research; recalls, on the other hand, the effects of the economic crisis in terms of imbalances in the employment markets of the host countries
pl zwraca uwagę na negatywny wpływ (możliwy drenaż mózgów), jaki może mieć imigracja na procesy rozwojowe w krajach pochodzenia, między innymi na więzy rodzinne, zdrowie, edukację i badania; z drugiej strony przypomina o skutkach kryzysu gospodarczego w postaci nierównowagi na rynku pracy w krajach przyjmujących
en recalls that integration is a two-way process, involving both the host communities and migrant women, both as individuals and as members of their national communities and that awareness raising is necessary for both immigrant and host communities
pl Powtarza, że integracja jest procesem dwukierunkowym, gdyż obejmuje społeczność krajów przyjmujących i same kobiety migrujące, postrzegane zarówno jako indywidualne jednostki, jak i członkowie społeczności danego kraju oraz że konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno imigrantów, jak i społeczności miejscowych
en notes that integration is a two-way process that requires mutual commitment and comprises rights and duties for both the host society and migrants
pl Odnotowuje, że integracja jest procesem dwukierunkowym, który wymaga obopólnego zaangażowania i który obejmuje prawa i obowiązki zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i imigrantów
en Integration is a dynamic, two-way process of mutual interaction, requiring not only efforts by national, regional and local authorities but also a greater commitment by the host community and immigrants
pl Integracja jest dynamicznym, dwutorowym procesem wzajemnego oddziaływania, który wymaga nie tylko działań ze strony organów krajowych, regionalnych i lokalnych, ale również większego zaangażowania społeczności przyjmującej i imigrantów
en whereas FDI plays an important role in the development process of host countries, in particular by providing both the capital and technology, and thereby bringing skills, know-how and market access that contributes to improved efficiency in the use of resources and to increased productivity
pl mając na uwadze, że BIZ odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju krajów przyjmujących, w szczególności dzięki jednoczesnemu zapewnieniu kapitału i technologii oraz- tym samym- umiejętności, wiedzy praktycznej i dostępu do rynku, co przyczynia się do bardziej wydajnego korzystania z zasobów i zwiększonej produktywności
en Therefore, the documents presented should create a legal framework to manage two main processes: firstly, to harmonise the free pro-cyclical movement of capital within a financial group with the necessity to ensure the liquidity of the real economy and macroeconomic stability during the economic recession; secondly, to help share responsibility between home and host supervisory institutions, to ensure that a financial group's activities are appropriate, and to clarify who will cover losses if mistakes are made.
pl Dlatego też przedstawione dokumenty powinny stworzyć ramy prawne pozwalające zarządzać dwoma procesami: po pierwsze, umożliwić harmonizację swobodnego procyklicznego przepływu kapitału z koniecznością zapewnienia płynności realnej gospodarki i stabilności makroekonomicznej podczas recesji gospodarczej; po drugie, pomóc w podziale odpowiedzialności między macierzystymi i przyjmującymi instytucjami nadzoru, celem zapewnienia, że działalność grupy finansowej będzie właściwa i wyjaśnienia, kto pokryje straty, jeśli zostaną popełnione błędy.
en Integration is a social process that takes place within a single society, between immigrants and the host society, and between the host society and immigrants
pl Integracja jest procesem społecznym, który zachodzi wewnątrz społeczeństwa, ze strony imigrantów ku społeczeństwu przyjmującemu i ze strony społeczeństwa przyjmującego ku imigrantom
en Believes that integration is a fundamental part of any efficient asylum system and EU-wide resettlement schemes and that integration is a two-way process involving both the asylum-seeker and/or refugee and the host society
pl wierzy, że integracja stanowi podstawowy element skutecznego systemu azylowego i unijnych programów przesiedleń, i że integracja to dwukierunkowy proces, w który zaangażowana jest zarówno osoba ubiegająca się o azyl i/lub uchodźca oraz społeczeństwo przyjmujące
en Calls, however, on the Council and the Commission to require the host country of the secretariat to be committed to the democratic and human rights values of the Barcelona Process
pl wzywa jednak Radę i Komisję do domagania się od kraju przyjmującego sekretariat podjęcia zobowiązania w zakresie przestrzegania wartości procesu barcelońskiego dotyczących demokracji i praw człowieka
en whereas integration is a two-way process that presupposes both the immigrants' willingness to, and responsibility in, integrating into their host society and EU citizens' willingness to accept and include migrants, and consists in integrated actions aimed at influencing the behaviour of both immigrants and host societies on all relevant levels and mobilising resources on both sides in order to implement policies; whereas this two-way process involves a mutual commitment, with both rights and obligations, for the host society and immigrants
pl mając na uwadze, że integracja jest procesem dwutorowym, który zakłada zarówno chęć imigrantów do zintegrowania się ze społeczeństwem przyjmującym, jak i ich odpowiedzialność za to oraz gotowość obywateli UE do zaakceptowania i zintegrowania migrantów, oraz że polega ona na zintegrowanych działaniach zorientowanych na wpływanie na zachowania zarówno społeczności imigrantów, jak i społeczności przyjmującej na wszystkich zaangażowanych poziomach, oraz na mobilizację środków po obu stronach w celu wdrażania polityk; ten dwutorowy proces zakłada wzajemne zobowiązanie oparte na prawach i obowiązkach obowiązujących społeczność przyjmującą i imigrantów
en whereas integration of migrants is a two-way process based on the mutual rights and corresponding obligations of legal migrants and the host society, the aim of which is to ensure that immigrants are able to participate in society
pl mając na uwadze, że integracja migrantów jest procesem dwukierunkowym, opartym na wzajemnych prawach i odpowiadających im obowiązkach, które obowiązują legalnych migrantów i przyjmujące ich społeczeństwo, a jej celem jest zapewnienie migrantom możliwości uczestniczenia w życiu społeczeństwa
en encourage capacity building in developing countries, to enable them to coordinate, host and conduct large-scale population trials and to complete all stages of the research and development process
pl zachęcania do tworzenia w krajach rozwijających się możliwości koordynowania, przyjmowania i przeprowadzania masowych prób na ludności, a także do realizacji wszystkich faz procesu badawczo-rozwojowego
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 67248 zdań frazy hosting process.Znalezione w 11,725 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.