Przykładowe zdania z "hosting process", pamięć tłumaczeniowa

add example
en notes that integration is a two-way process that requires mutual commitment and comprises rights and duties for both the host society and migrants
pl Odnotowuje, że integracja jest procesem dwukierunkowym, który wymaga obopólnego zaangażowania i który obejmuje prawa i obowiązki zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i imigrantów
en whereas FDI enhances growth by incorporating new inputs and technologies into the production process of the host country and can enhance supply capacities in ACP States and contribute to building a dynamic investment-export nexus that could help these countries achieve their economic growth and development objectives, including the MDGs
pl mając na uwadze, że BIZ stymulują wzrost gospodarczy kraju przyjmującego dzięki włączeniu do procesu produkcyjnego nowych środków i nowych technologii, BIZ mogą zwiększyć możliwości podażowe państw AKP oraz przyczynić się do powstania dynamicznego związku między inwestycjami a eksportem, który mógłby pomóc tym krajom w osiągnięciu celów wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym milenijnych celów rozwoju
en Geological disposal: RTD in the field of geological disposal of high-level and/or long-lived radioactive waste involving engineering studies and demonstration of repository designs, in situ characterisation of repository host rocks (in both generic and site-specific underground research laboratories), understanding of the repository environment, studies on relevant processes in the near field (waste form and engineered barriers) and far-field (bedrock and pathways to the biosphere), development of robust methodologies for performance and safety assessment and investigation of governance and societal issues related to public acceptance
pl Składowanie geologiczne: BRT w dziedzinie geologicznego składowania wysokoaktywnych lub długotrwałych odpadów promieniotwórczych, obejmujące badania techniczne i demonstrację koncepcji ostatecznego składowania, charakterystykę in-situ formacji geologicznych przyjmujących odpady (zarówno w ogólnych, jak i specyficznych dla lokalizacji podziemnych laboratoriach badawczych), zbadanie otoczenia lokalizacji składowisk geologicznych, badania istotnych procesów pola bliskiego (forma odpadów oraz bariery techniczne) i pola dalekiego (podłoże skalne i drogi przenikania do biosfery), opracowanie solidnych metod oceny skuteczności i bezpieczeństwa oraz badanie kwestii administracyjnych oraz kwestii społecznych związanych z akceptacją społeczną
en Where a company may have a number of x‧ servers to deal with day-to-day standard and less demanding processing functions, the same company may invest in a non-x‧ server to host a large package (e.g. accounting or computer-aided design
pl Jeżeli dane przedsiębiorstwo może dysponować określoną liczbą serwerów x‧, które wykorzystuje do codziennych, standardowych i mniej wymagających funkcji przetwarzania, to samo przedsiębiorstwo może zainwestować w serwer, który nie jest oparty na architekturze x‧, do przetwarzania dużych pakietów (na przykład dla rachunkowości lub projektowania wspomaganego komputerowo
en whereas international election observation is aimed at strengthening the legitimacy of the electoral process, increasing public confidence in elections, deterring electoral fraud and exposing it where it occurs and analysing, reporting and making recommendations for the improvement of all aspects of the electoral process in full cooperation with the host country, the settlement of any disputes and the protection of human rights and democracy in general
pl mając na uwadze, że celem międzynarodowej obserwacji wyborów jest zwiększenie zgodności procesu wyborczego z prawem, zwiększenie zaufania obywateli do wyborów, zwalczanie oszustw wyborczych i ich piętnowanie, a także dokonywanie analiz, sporządzanie sprawozdań i wydawanie zaleceń w celu poprawy wszystkich aspektów procesu wyborczego w pełnej współpracy z krajem goszczącym, rozwiązywania potencjalnych konfliktów i ochrony praw człowieka
en Considers that the first meeting, hosted on ‧ September ‧ by President Obama, between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian leader Mahmoud Abbas failed to fulfil its ambitions; reaffirms that the success of the Middle East peace process is one of the most important priorities for the EU and the US and calls on the EU and the US to jointly promote active Quartet intervention in the search for common ground as a basis for a peaceful settlement with the objective of a two-state solution providing for an independent, viable Palestinian state; calls on the Summit to examine possible ways of reaching out to the Arab world; calls for an end to the extremely difficult humanitarian situation in the Gaza Strip; deplores the role of Hamas in restricting personal freedom and human rights
pl uważa, że spotkanie izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu i palestyńskiego przywódcy Mahmuda Abbasa w dniu ‧ września ‧ r., którego gospodarzem był po raz pierwszy prezydent Obama, nie spełniło pokładanych w nim oczekiwań; ponownie stwierdza, że powodzenie bliskowschodniego procesu pokojowego to jeden z priorytetów UE i USA, i zwraca się do UE i USA o wspólne promowanie aktywnego udziału Kwartetu w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dającej podstawę pokojowego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw, w tym niezależnego i trwałego państwa palestyńskiego; apeluje, by na szczycie zbadano możliwe sposoby dotarcia do świata arabskiego; wzywa do położenia kresu niezwykle trudnej sytuacji humanitarnej w strefie Gazy; ubolewa nad rolą odgrywaną przez Hamas w ograniczaniu swobód osobistych i praw człowieka
en The Commission has assessed the documentation and information provided by the United Kingdom, and concluded that the layouts of the Trnava plant and documents relating to the site selection process and technical characteristics show that the plant has the possibility of hosting the project under scrutiny
pl Po zbadaniu dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo dokumentów i informacji Komisja uznała, że plany zakładu w Trnavie oraz dokumenty dotyczące procesu wyboru lokalizacji i specyfikacje techniczne wskazują na możliwość przyjęcia przez zakład rozważanego projektu do realizacji
en The political measures that can help the process of migrant integration obviously differ and must be put together in a correct way, depending on the circumstances of each host country receiving immigrants.
pl Środki w dziedzinie polityki, które mogą wspomóc proces integracji migrantów oczywiście różnią się i należy je dobrze połączyć, w zależności od sytuacji każdego kraju przyjmującego, do którego przybywają imigranci.
en Draws attention to the negative impact (possible brain drain) that immigration may have in the development process of the countries of origin including family structures, health, education and research; recalls, on the other hand, the effects of the economic crisis in terms of imbalances in the employment markets of the host countries
pl zwraca uwagę na negatywny wpływ (możliwy drenaż mózgów), jaki może mieć imigracja na procesy rozwojowe w krajach pochodzenia, między innymi na więzy rodzinne, zdrowie, edukację i badania; z drugiej strony przypomina o skutkach kryzysu gospodarczego w postaci nierównowagi na rynku pracy w krajach przyjmujących
en The Commission shall be responsible for developing, hosting, managing and maintaining the IT resources needed to receive, store and carry out any processing of the data or information on energy infrastructure notified to the Commission pursuant to this Regulation
pl Komisja jest odpowiedzialna za opracowanie, hosting, utrzymanie zasobów informatycznych i zarządzanie zasobami informatycznymi, które są potrzebne do odbierania, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych oraz informacji dotyczących infrastruktury energetycznej zgłaszanych Komisji na mocy niniejszego rozporządzenia
en The Commission shall be responsible for developing, hosting, managing and maintaining the IT resources needed to receive, store and carry out any processing of the data provided in the statistical summaries, all other information submitted by Member States or gathered by the Commission pursuant to this Directive and any data on oil stocks gathered pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ and needed for the purpose of drawing up the summaries required by this Directive
pl Komisja jest odpowiedzialna za opracowanie, utrzymywanie, zarządzanie i obsługę zasobów informatycznych niezbędnych do gromadzenia, przechowywania i wszelkiego rodzaju przetwarzania danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych, wszystkich informacji przekazanych przez państwa członkowskie lub zebranych przez służby Komisji na mocy niniejszej dyrektywy oraz wszelkich danych dotyczących zapasów naftowych zgromadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ niezbędnych do sporządzania sprawozdań wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy
en In order to facilitate access by the competent authorities of the UCITS host Member States to the information or documents referred to in Article ‧, and of Directive ‧/‧/EC, for the purpose of Article ‧ of that Directive, competent authorities of Member States may coordinate the establishment of sophisticated electronic data processing and central storage systems common to all Member States
pl W celu ułatwienia dostępu właściwych organów państw członkowskich goszczących UCITS do informacji lub dokumentów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, do celów art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy, właściwe organy państw członkowskich mogą koordynować tworzenie zaawansowanych systemów elektronicznego przetwarzania danych i ich centralnego przechowywania, które byłyby wspólne dla wszystkich państw członkowskich
en Calls on the Council Presidency to host the ‧rd Verona Conference in ‧ and initiate the Verona Process, incorporating it into the proposed EU road safety framework; expects the Verona Process to help create the necessary political leadership, as did the Cardiff or Lisbon processes, by encouraging top-level political decision makers to strongly commit themselves to reducing road accidents; furthermore, considers that performance indicators and peer reviews conducted by Member States can be efficient if used to name, shame and fame and thus create political pressure to reach targeted safety levels
pl wzywa Prezydencję UE, by stała się gospodarzem trzeciej Konferencji w Weronie w ‧ r., oraz by zainicjowała proces weroński, włączając go do proponowanych ram UE ds. bezpieczeństwa drogowego; liczy, że, na podobieństwo procesu lizbońskiego i cardiffskiego, proces weroński pomoże stworzyć konieczne polityczne przywództwo, poprzez zachęcanie polityków najwyższej rangi odpowiedzialnych za procesy decyzyjne, by podjęli solenne zobowiązanie zmniejszenia liczby wypadków drogowych; ponadto uważa, że wskaźniki wyników oraz niezależne oceny dokonywane przez Państwa Członkowskie mogą być skuteczne, jeśli wykorzystane będą wedle zasady name, shame and fame, wywołując tym samym polityczny nacisk w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów bezpieczeństwa
en The CBPs represent a two-way process, because integration involves adaptation and responsibility on the part of both immigrants and host communities
pl Wspólne podstawowe zasady przedstawiają proces dwukierunkowy, ponieważ integracja zakłada dostosowanie i odpowiedzialność z obu stron: zarówno imigrantów, jak i społeczności przyjmującej
en data processing, data storage, data hosting or database services; or
pl przetwarzanie danych, przechowywanie danych, składowanie danych lub usługi w zakresie baz danych; lub
en The future directive should take account of the fact that the complexity of integrating migrants into the host community goes far beyond ensuring their children are integrated into the education system, but that the latter process plays a crucial role in the success of the former
pl W przyszłej dyrektywie należy uwzględnić fakt, że zagadnienie integracji imigrantów w społecznościach przyjmujących jest znacznie bardziej złożone niż sama integracja ich dzieci w systemie edukacji, z tym że integracja szkolna odgrywa bardzo istotną rolę w powodzeniu integracji w ogóle
en Welcomes the decision to designate ‧ as the European year of equal opportunities for all and ‧ as the year of intercultural dialogue, which are to be used to raise awareness of discrimination (violations of fundamental rights) against women and girls and provide society with a wider range of information on the position and role of women immigrants, their culture and their aspirations in the host countries; notes that there should be a two-way process of promoting information and the participation of women immigrants in European social events
pl z zadowoleniem przyjmuje decyzję uczynienia roku ‧ europejskim rokiem na rzecz równych szans dla wszystkich, a roku ‧ rokiem dialogu międzykulturowego, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat dyskryminacji (pogwałcenia praw podstawowych) kobiet i dziewczynek oraz dostarczeniu społeczeństwu większej ilości informacji na temat sytuacji i roli imigrantek, ich kultury oraz aspiracji w państwach przyjmujących; zwraca uwagę, że powinien istnieć dwukierunkowy proces promowania informacji i udziału imigrantek w europejskich wydarzeniach społecznych
en encourage capacity building in developing countries, to enable them to coordinate, host and conduct large-scale population trials and to complete all stages of the research and development process
pl zachęcania do tworzenia w krajach rozwijających się możliwości koordynowania, przyjmowania i przeprowadzania masowych prób na ludności, a także do realizacji wszystkich faz procesu badawczo-rozwojowego
en The cryogenic process destroyed it..... before it had a chance to meld with the host
pl Proces kriogeniczny zabił go..... zanim zdążył przejąć nad nim kontrolę
en Believes that integration is a fundamental part of any efficient asylum system and EU-wide resettlement schemes and that integration is a two-way process involving both the asylum-seeker and/or refugee and the host society
pl wierzy, że integracja stanowi podstawowy element skutecznego systemu azylowego i unijnych programów przesiedleń, i że integracja to dwukierunkowy proces, w który zaangażowana jest zarówno osoba ubiegająca się o azyl i/lub uchodźca oraz społeczeństwo przyjmujące
en Recalls that a key element is the inclusion of migrant organisations who play unique roles in the integration process by giving migrants opportunities for democratic participation; calls on the Members States to facilitate systems for the support of civil society in the integration process through enabling migrants’ presence in the host society’s civil and political life, enabling participation in political parties, trade unions and the opportunity to vote in local elections
pl przypomina, że należy zwiększyć uczestnictwo imigrantów w życiu politycznym i obywatelskim jako element procesu integracyjnego, w szczególności poprzez poprawę kształcenia politycznego i obywatelskiego oraz uczestnictwo i reprezentację imigrantów we wszystkich odpowiednich aspektach zarządzania, w społeczeństwie obywatelskim i w procesie decyzyjnym oraz politycznym
en Although still in the process of being developed, the internal market has already given EU citizens a host of tangible benefits, and itself represents the principal achievement of the European integration process
pl Rynek wewnętrzny, stanowiący podstawowe osiągnięcie integracji europejskiej, choć jest nadal w budowie, przyniósł już wiele wymiernych korzyści obywatelom Unii Europejskiej
en asks the European Commission to fully consider the central role cities will play during the selection and monitoring process and in this regard feels that the proposal, as currently drafted, is both ambiguous and prescriptive and provides uncertainty for cities wishing to host the ECOC
pl wzywa Komisję Europejską do pełnego rozważenia centralnej roli, jaką miasta będą odgrywały w procesie selekcji i monitorowania oraz w tym kontekście jest zdania, że wniosek w jego obecnej treści jest zarówno niejednoznaczny jak i nakazowy oraz wprowadza niepewność dla miast, które chciałyby zorganizować obchody ESK
en At the same time, the report rejects the use in trade agreements of the 'MODE4 process', which allows international companies to import their own labour force, thereby circumventing the host country's social and working conditions.
pl Jednocześnie w sprawozdaniu odrzuca się koncepcję stosowania w umowach handlowych procesów typu MODE4, które umożliwiają przedsiębiorstwom międzynarodowym sprowadzanie własnej siły roboczą, dzięki czemu omijają one socjalne i pracownicze uwarunkowania w krajach przyjmujących.
en Therefore, the documents presented should create a legal framework to manage two main processes: firstly, to harmonise the free pro-cyclical movement of capital within a financial group with the necessity to ensure the liquidity of the real economy and macroeconomic stability during the economic recession; secondly, to help share responsibility between home and host supervisory institutions, to ensure that a financial group's activities are appropriate, and to clarify who will cover losses if mistakes are made.
pl Dlatego też przedstawione dokumenty powinny stworzyć ramy prawne pozwalające zarządzać dwoma procesami: po pierwsze, umożliwić harmonizację swobodnego procyklicznego przepływu kapitału z koniecznością zapewnienia płynności realnej gospodarki i stabilności makroekonomicznej podczas recesji gospodarczej; po drugie, pomóc w podziale odpowiedzialności między macierzystymi i przyjmującymi instytucjami nadzoru, celem zapewnienia, że działalność grupy finansowej będzie właściwa i wyjaśnienia, kto pokryje straty, jeśli zostaną popełnione błędy.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 67248 zdań frazy hosting process.Znalezione w 22,281 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.