wymowa: IPA: hɔː(r)s /hɔː(r)s/ hɔː(r)siz , SAMPA: /hO:(r)s/          

Tłumaczenia na język polski:

 • koń       
  (Noun  m)
   
  large hoofed animal
   
  zool. zoologia zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  Equus caballus, ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, roślinożerny; hodowany jako zwierzę domowe, pociągowe lub wierzchowe; żyje także w stanie dzikim
   
  A large animal with four legs of the Equus caballus species which people ride on or use for carrying things or pulling vehicles.
   
  zool. zoologia, zoologiczny zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • klacz   
  (Noun  f)
   
  large hoofed animal
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • koñ   
 • jazda   
 • kawaleria   
 • konik   
 • konina   
 • ogier   
 • trzepak   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy kozioł gimnastyczny
 
zool. zoologia koń
 
(zoology) Any current or extinct animal of the family Equidae , including the zebra or the ass.
 
(uncountable, slang) Heroin.
 
(slang) A large person.
 
(transitive) To provide with a horse.
 
gymnastic equipment
 
(uncountable) Cavalry soldiers (often capitalized).
 
slang: heroin
 
to provide with a horse
 
the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
 
animal of the same family as the horse
 
A hoofed mammal (scientific name Equus caballus).
 
(chess) The chess piece representing a knight, depicted as a man in a suit of armor and often on a horse, hence the nickname.
 
(intransitive) To frolic, to act mischieviously. Usually followed by "around".
 
to frolic
 
(nautical) A rope stretching along a yard, upon which men stand when reefing or furling the sails; foot ropes.
 
knight in chess
 
In gymnastics, a piece of equipment with a body on two or four legs, approximately four feet high with two handles on top.
 
cavalry soldiers

Picture dictionary

koń
koń
koń
koń

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

african horse sickness
afrykański pomór koni
African horse sickness
afrykański pomór koni
african horse sickness virus
wirus afrykańskiego pomoru koni
American Horse
Wasechun-Tashunka
colic of horse
kolka u konia; morzysko u konia
Crazy Horse
Szalony Koń; Crazy Horse de Paris
Crazy Horse Memorial
Pomnik Szalonego Konia
dark horse
czarny koń
Dead Horse Point State Park
Park stanowy Dead Horse Point
don't look a gift horse in the mouth
darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda; darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
draft horses
koń zaprzęgowy; koń roboczy
draught horses
koń pociągowy
enough to make a horse laugh
koń by się uśmiał
entire horses
ogier reproduktor; ogier
Eugon agar with 10% chocolated horse blood
agar czekoladowy Eugon z 10% krwi końskiej
grass mud horse
koń trawiasto-błotny
Half Horse
Half Horse
horse bean (canavalia)
kanawalia mieczokształtna
horse chestnut
kasztanowiec; kasztan; kasztanowiec zwyczajny
horse collar
chomąto
horse gram
wspięga (warzywo)
horse mackerel
ostrobok śródziemnomorski; ostrobok
horse meat
konina; mięso końskie
horse mussels
omułek; omułek modiolus
horse racing
wyścigi konne
Horse racing
Jeździectwo
horse sense
rozwaga; zdrowy rozsądek
horse stables
pomieszczenia dla koni; stajnia
horse-chestnut
; kasztanowiec
horse-collar
chomąto
horse-comb
zgrzebło
horse-fly
bąkowate
horse-leech
pijawka końska
horse-race
gonitwa
horse-riding
jazda konna; jeździectwo
horse's tail
koński ogon
horses
koń
I could eat a horse
; zjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk
Little Horse
Źrebię
Master of the Horse
koniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Przewalski's horse
koń Przewalskiego
Przewalski’s Horse
Koń Przewalskiego
Tennessee Walking Horse
Tennessee Walker
The Horse Whisperer
Zaklinacz koni
The Iron Horse
Żelazny koń
The Little White Horse
Tajemnica Rajskiego Wzgórza
The Pale Horse
Tajemnica bladego konia
Trojan horse
koń trojański;
Trojan Horse
Koń trojański
Uffington White Horse
Biały Koń z Uffington
Young Man Afraid Of His Horses
Boją Się Nawet Jego Koni

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "horse", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the horse will be sent directly from the premises of dispatch to the premises of destination without coming into contact with other equidae of a lower health status
pl koń zostanie wysłany bezpośrednio z pomieszczeń miejsca wysyłki do pomieszczeń miejsca przeznaczenia, nie wchodząc w styczność z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
en Ultimately, the result was the horse-trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
pl Ostatecznie jedynym rezultatem były nieustanne przetargi, które tak zręcznie opisał już pan poseł Verhofstadt.
en The Authority concluded in its opinion of ‧ June ‧ concerning the use as a feed additive for horses that the use of that preparation can improve the apparent fibre digestibility in the target species
pl Urząd stwierdził w swojej opinii z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej wykorzystania preparatu jako dodatku paszowego dla koni, że jego stosowanie może polepszyć pozorną strawność błonnika u gatunków docelowych
en At present African horse sickness, vesicular stomatitis, glanders, dourine and most of the types of viral equine encephalomyelitis are exotic to the Community
pl Obecnie afrykański pomór koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, nosacizna, zaraza stadnicza oraz większość typów zapalenia mózgu i rdzenia koni są we Wspólnocie chorobami egzotycznymi
en Where do they slaughter horses?
pl Gdzie zabija się konie?
en Couple of horses, far off, moving fast
pl Kilka koni, daleko, jadą szybko
en The applicant considers that the level of use in horses in terms of animal numbers and dose level, compared to other pasture animals (cattle and sheep) is low and that consequently the use in the horse will have limited impact on the environment
pl Wnioskodawca uważa, że poziom stosowania preparatu u koni pod względem liczby zwierząt i poziomu dawek w porównaniu z innymi zwierzętami trawożernymi (bydłem i owcami) jest niski i w związku z tym jego stosowanie u koni będzie miało ograniczony wpływ na środowisko
en Vetimec ‧ As above As above As above As above mg/g Oral Paste for Horses
pl Vetimec Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej ‧, ‧ mg/g pasta doustna dla koni
en The inspection of horse meat has to be performed according to a digestion method mentioned in Annex I with the following modifications
pl Kontrola mięsa końskiego musi być przeprowadzona zgodnie z metodą wytrawiania określoną w załączniku I, z uwzględnieniem następujących zmian
en I was showing Nicole how to-- What happens if my horses get colic?
pl A co, jeśli dostanie kolki?
en But I am concerned at reports that, as Neil Parish has told us, these rules are not being similarly observed in other parts of the EU, particularly in some of the southern Mediterranean Member States and in some of the new East European accession states and particularly, again as Neil Parish stressed, where the transport of horses for slaughter is concerned.
pl Martwi mnie jednak to, o czym mówił pan poseł Neil Parish, a mianowicie doniesienia, że przepisów tych nie przestrzega się w podobny sposób w innych częściach UE, zwłaszcza w niektórych państwach członkowskich regionu eurośródziemnomorskiego oraz w niektórych nowych państwach członkowskich Europy Wschodniej, a w szczególności martwią mnie informacje dotyczące transportu koni na ubój, co również podkreślał pan poseł Neil Parish.
en How I' d love to ride a horse
pl Uwielbiałabym jeździć konno
en The horse is accompanied by a passport
pl Koń posiada paszport
en The readers of Horse & Hound will be absolutely delighted
pl Czytelnicy " Konia i psa " będą wniebowzięci
en I stood there looking at that horse, and I swear I felt like the same thing was happening to me
pl Patrzac na tego konia czulem, ze doswiadczam tego samego
en Mechanically, a table and a horse are two very different things
pl Mam odrzutowiec.- Oczywiście.- Czy twój odrzutowiec potrzebuje siana?
en A monthly sero-epidemiological monitoring for African horse sickness is carried out on at least ‧ identified unvaccinated sentinel horses spread over the whole AHS free area and surveillance zone in order to confirm the absence of African horse sickness in the AHS free area and the surveillance zone
pl Miesięczne seroepidemiologiczne monitorowanie afrykańskiego pomoru koni jest prowadzone na przynajmniej ‧ zidentyfikowanych nieszczepionych koniach posterunkowych rozmieszczonych na całej przestrzeni strefy wolnej od AHS i strefy dozoru w celu potwierdzenia niewystępowania afrykańskiego pomoru koni w strefie wolnej od AHS i strefie dozoru
en c) The horse entered the country of dispatch under animal health conditions at least as strict as those laid down in this certificate
pl c) Koń przybył na terytorium kraju wysyłki zgodnie z warunkami zdrowotnymi zwierząt, które są co najmniej tak restrykcyjne jak warunki określone w niniejszym świadectwie
en No, that is the aftereffects of horse tranquilizers that were injected into my now- broken leg by a local veterinarian, Nicole
pl Nie, dostałem końską dawkę środków przeciwbólowych.Mam złamaną nogę. Leczył mnie weterynarz
en for the temporary admission of registered horses into Community territory from Canada, Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Macau, Malaysia (Peninsula), Singapore, Thailand, United States of America for a period of less than ‧ days
pl w celu odprawy czasowej zarejestrowanych koni do Wspólnoty z Kanady, Hongkongu, Japonii, Republiki Korei, Makao, Malezji (Półwysep), Singapuru, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na okres krótszy niż ‧ dni
en Lettin ' the horses stand in their own manure till they get thrush!
pl Pozwalasz, by konie stały we własnym nawozie, aż dostaną zakażenia?!
en the horse is isolated in the vector-protected quarantine station for at least ‧ days
pl koń jest izolowany w stacji kwarantanny chronionej przed nosicielami przez przynajmniej ‧ dni
en Concurrent use of Equilis Te and Tetanus-Serum from Intervet may reduce active immunity against tetanus compared to horses vaccinated with Equilis Te in the absence of tetanus antitoxin serum
pl Jednoczesne stosowanie Equilis Te i Tetanus-Serum firmy Intervet może obniżać czynną odporność przeciwko tężcowi w porównaniu z końmi szczepionymi Equilis Prequenza-Te bez podania surowicy zawierającej antytoksynę tężcową
en Registered horses intended for imports or temporary admission into the Community must have undergone a ‧ day pre-export isolation within an officially approved vector-protected quarantine station
pl Zarejestrowane konie przeznaczone do stałego przywozu lub odprawy czasowej do Wspólnoty Europejskiej muszą zostać poddane ‧-dniowemu okresowi izolacji przedwywozowej na terenie urzędowo zatwierdzonej stacji kwarantanny zabezpieczonej przed nosicielami chorób
en If only I hadn' t bought that horse
pl Doktorze gdybym nie kupił tego konia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3836 zdań frazy horse.Znalezione w 1,49 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.