wymowa: IPA: hɔː(r)s /hɔː(r)s/ hɔː(r)siz , SAMPA: /hO:(r)s/          

Tłumaczenia na język polski:

 • koń       
  (Noun  m)
   
  large hoofed animal
   
  zool. zoologia zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  Equus caballus, ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, roślinożerny; hodowany jako zwierzę domowe, pociągowe lub wierzchowe; żyje także w stanie dzikim
   
  A large animal with four legs of the Equus caballus species which people ride on or use for carrying things or pulling vehicles.
   
  zool. zoologia, zoologiczny zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • klacz   
  (Noun  f)
   
  large hoofed animal
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • koñ   
 • jazda   
 • kawaleria   
 • konik   
 • konina   
 • ogier   
 • trzepak   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy kozioł gimnastyczny
 
zool. zoologia koń
 
to frolic
 
(zoology) Any current or extinct animal of the family Equidae , including the zebra or the ass.
 
(intransitive) To frolic, to act mischieviously. Usually followed by "around".
 
gymnastic equipment
 
(chess) The chess piece representing a knight, depicted as a man in a suit of armor and often on a horse, hence the nickname.
 
to provide with a horse
 
animal of the same family as the horse
 
In gymnastics, a piece of equipment with a body on two or four legs, approximately four feet high with two handles on top.
 
(nautical) A rope stretching along a yard, upon which men stand when reefing or furling the sails; foot ropes.
 
the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
 
slang: heroin
 
(uncountable) Cavalry soldiers (often capitalized).
 
knight in chess
 
A hoofed mammal (scientific name Equus caballus).
 
cavalry soldiers
 
(slang) A large person.
 
(uncountable, slang) Heroin.
 
(transitive) To provide with a horse.

Picture dictionary

koń
koń
koń
koń

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

african horse sicknessafrykański pomór koni
African horse sicknessafrykański pomór koni
african horse sickness viruswirus afrykańskiego pomoru koni
American HorseWasechun-Tashunka
American Quarter HorseQuarter Horse
Arabian horsearab
better lose the saddle than the horse
Captain of Horse
colic of horsemorzysko u konia; kolka u konia
Crazy HorseSzalony Koń; Crazy Horse de Paris
Crazy Horse MemorialPomnik Szalonego Konia
dark horseczarny koń
Dead Horse Point State ParkPark stanowy Dead Horse Point
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
don't change horses in midstream
don't look a gift horse in the mouthdarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda; darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
don't put the cart before the horse
don't shut the gate after the horse has bolted
draft horseskoń zaprzęgowy; koń roboczy
draught horseskoń pociągowy
enough to make a horse laughkoń by się uśmiał
entire horsesogier reproduktor; ogier
Eugon agar with 10% chocolated horse bloodagar czekoladowy Eugon z 10% krwi końskiej
fjord horsefiord
grass mud horsekoń trawiasto-błotny
Groningen HorseGroningen
Half HorseHalf Horse
horse bean; bób
horse bean (canavalia)kanawalia mieczokształtna
horse botsgziki
horse chestnutkasztan; kasztanowiec zwyczajny; kasztanowiec
horse collarchomąto
horse gramwspięga (warzywo)
horse mackerelostrobok; ostrobok śródziemnomorski
horse meatmięso końskie; konina
Horse meatkonina
horse musselsomułek; omułek modiolus
horse racingwyścigi konne
Horse racingJeździectwo
horse sensezdrowy rozsądek; rozwaga
horse stablesstajnia; pomieszczenia dla koni
horse-breakerujeżdżacz
horse-chestnutkasztanowiec;
horse-collarchomąto
horse-combzgrzebło
horse-drawnkonny
horse-flybąkowate
horse-leechpijawka końska
horse-millkierat
horse-racegonitwa
horse-radishchrzan
horse-radish bowl
horse-ridingjeździectwo; jazda konna
horse's tailkoński ogon
I could eat a horsezjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk;
Irish HorseHunter
List of Masters of the HorseKoniuszy Królewski
Little HorseŹrebię
Master of the HorseMagister equitum; koniuszy wielki; koniuszy
Przewalski's horsekoń Przewalskiego
Przewalski’s HorseKoń Przewalskiego
Tennessee Walking HorseTennessee Walker
The Horse WhispererZaklinacz koni
The Iron HorseŻelazny koń
The Pale HorseTajemnica bladego konia
Trojan horse; koń trojański
Trojan HorseKoń trojański
Uffington White HorseBiały Koń z Uffington
Winged HorsePegaz
Young Man Afraid Of His HorsesBoją Się Nawet Jego Koni

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "horse", pamięć tłumaczeniowa

add example
They only have peasants ' horses, subpar rifles, and puny cannonsChrześcijanie armaty mają takie, że takie wielkie dziury robią
But this beast is made of men and horses...... swords and spearsTę bestię tworzą ludzie i konie, miecze i włócznie!
for imports into Community territory of registered horses from United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria and of registered equidae and equidae for breeding and production from Algeria, Israel, Morocco, Malta, Mauritius, Tunisia`dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu‧, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧ i Syrii oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i koniowatych do celów hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusa i Tunezji
Through a horse' s eye we seem bigger than we areKoń postrzega nas większymi, niż jesteśmy w rzeczywistości
Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ laying down control rules and measures to combat African horse sicknessdyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni
Pure-bred horses, not more than six months old and born in a third country or third territory of an animal covered in the Community and then exported temporarily to give birth, shall also be exempt on admissionZwolnieniem objęte są również konie czystej krwi, nie starsze niż sześć miesięcy, urodzone w państwie lub na terytorium trzecim ze zwierząt zapłodnionych we Wspólnocie, a następnie wywiezionych na czas porodu
Maybe you better hear this from the horse' s mouthMoze lepiej, zeby sam ci o tym powiedzial
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Councilrozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
I like horses.Lubię konie.
But marry me, and I' il never look at any other horseWyjdź za mnie, to rzucę inne konie
f) it does not come from the territory or from a part of the territory of a third country considered, in accordance with Community legislation, as infected with African horse sicknessf) nie pochodzi z terytorium lub części terytorium kraju trzeciego uznanego, zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty, za zakażone afrykańskim pomorem koni
Did your horse ever win, Da?Czy koń, na którego postawiłeś, wygrał?
What' s wrong with that horse?Co z tym koniem?
We' re gonna need another horseGdzie idziesz?
for re-entry of registered horses after temporary export for less than ‧ days to participate in equestrian events for the Olympic Games, preparatory test events for the latter or the Paralympicsdla powrotnego wwozu zarejestrowanych koni po wywozie czasowym krótszym niż ‧ dni w celu uczestnictwa w zawodach jeździeckich na Igrzyska Olimpijskie, zawodach próbnych przygotowujących do Igrzysk lub Paraolimpiadzie
Is your horse here?- No, sir, I walkedPrzyjechałeś konno?
originate in a third country in which no case of foot-and-mouth disease has been recorded within at least ‧ months and no case of vesicular stomatitis, swine vesicular disease, rinderpest, peste des petits ruminants, Rift Valley Fever, blue tongue, African horse sickness, classical swine fever, African swine fever, Newcastle disease or avian influenza has been recorded for ‧ months in the susceptible species and in which vaccination has not been carried out against those diseases for at least ‧ monthsalbo pochodzą z państwa trzeciego, w którym przez co najmniej ‧ miesiące nie odnotowano żadnego przypadku pryszczycy, a w ciągu ostatnich ‧ miesięcy nie odnotowano u gatunków wrażliwych żadnego przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, choroby pęcherzykowej świń, pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru koni, klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, pomoru rzekomego drobiu lub influenzy drobiu oraz w którym przez co najmniej ‧ miesięcy nie przeprowadzano szczepień przeciwko tym chorobom
African horse sickness protection zoneOkręg zapowietrzony afrykańskim pomorem koni
" Jim, you' re a liar and a horse thief! "" Jim, jesteś kłamcą i koniokradem! "
of ‧ July ‧ amending Decisions ‧/EEC and ‧/EC with regard to the regionalisation of South Africa and repealing Decision ‧/EC on protection measures with regard to registered horses coming from South Africaz dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/EWG oraz ‧/WE w odniesieniu do regionalizacji Republiki Południowej Afryki oraz uchylająca decyzję ‧/WE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki
Subject: European ban on docking horses' tailsDotyczy: wprowadzenia w Europie zakazu obcinania ogonów koniom
Egg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.
No, War Admiral.These horses are shoulder to shoulder as they drive into the far turn!Idą łeb w łeb
the horse was imported from the territory of a country or the part of the territory regionalised in accordance with Article ‧) of Directive ‧/EEC, considered in accordance with Community legislation as not infected with African horse sickness and was airfreighted under vector-protected conditions from the airport in Johannesburg to the African horse sickness free areakoń został przywieziony z terytorium kraju lub części terytorium objętego regionalizacją zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, uznanego zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym za niezakażony afrykańskim pomorem koni i był przewożony drogą powietrzną w warunkach ochrony przed nosicielami z lotniska w Johannesburgu do strefy wolnej od afrykańskiego pomoru koni
Equilis StrepE, lyophilisate for suspension for injection, for horsesEquilis StrepE liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3836 zdań frazy horse.Znalezione w 2,573 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.