wymowa: IPA: hɔː(r)s /hɔː(r)s/ hɔː(r)siz , SAMPA: /hO:(r)s/          

Tłumaczenia na język polski:

 • koń       
  (Noun  m)
   
  large hoofed animal
   
  zool. zoologia zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  Equus caballus, ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, roślinożerny; hodowany jako zwierzę domowe, pociągowe lub wierzchowe; żyje także w stanie dzikim
   
  A large animal with four legs of the Equus caballus species which people ride on or use for carrying things or pulling vehicles.
   
  zool. zoologia, zoologiczny zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  members of the species ''Equus ferus''
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • klacz   
  (Noun  f)
   
  large hoofed animal
   
  members of the species ''Equus ferus''
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • koñ   
 • jazda   
  (Noun  )
 • kawaleria   
  (Noun  )
 • konik   
  (Noun  )
 • ogier   
 • konina   
 • konnica   
  (Noun  )
 • kozioł   
  (Noun  )
 • koń domowy   
  (Noun  )
 • skoczek   
  (Noun  )
 • trzepak   
 • źrebak   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy kozioł gimnastyczny
 
zool. zoologia koń
 
(zoology) Any current or extinct animal of the family Equidae , including the zebra or the ass.
 
(a) horse
 
(uncountable, slang) Heroin.
 
(slang) A large person.
 
(transitive) To provide with a horse.
 
gymnastic equipment
 
(uncountable) Cavalry soldiers (often capitalized).
 
slang: heroin
 
to provide with a horse
 
the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
 
animal of the same family as the horse
 
A hoofed mammal (scientific name Equus caballus).
 
(chess) The chess piece representing a knight, depicted as a man in a suit of armor and often on a horse, hence the nickname.
 
(intransitive) To frolic, to act mischieviously. Usually followed by "around".
 
to frolic
 
(nautical) A rope stretching along a yard, upon which men stand when reefing or furling the sails; foot ropes.
 
knight in chess
 
In gymnastics, a piece of equipment with a body on two or four legs, approximately four feet high with two handles on top.
 
cavalry soldiers

Picture dictionary

koń
koń
koń
koń

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (56)

African horse sickness
afrykański pomór koni
Ardennes horse
koń ardeński
Australian Stock Horse
Australian Stock Horse
Boulonnais horse
koń buloński
breton horse
koń bretoński
colic of horse
kolka u konia; morzysko u konia
Crazy Horse
Szalony Koń; Crazy Horse de Paris
Crazy Horse Memorial
Pomnik Szalonego Konia
dark horse
czarny koń
draft horses
koń zaprzęgowy; koń pociągowy; koń roboczy
draught horse
koń zimnokrwisty
draught horses
koń pociągowy; koń roboczy; koń zaprzęgowy
Dzungarian horse
koń Przewalskiego
enough to make a horse laugh
koń by się uśmiał
Eugon agar with 10% chocolated horse blood
agar czekoladowy Eugon z 10% krwi końskiej
grass mud horse
koń trawiasto-błotny
horse 's
koński
horse barn
stajnia
horse bean
kanawalia mieczokształtna; nasiona bobu; Canavalia ensiformis; ; bób; konkanawalina
horse bean (canavalia)
kanawalia mieczokształtna
horse bots
gziki; Gasterophilidae
horse cavalry
konnica; jazda; kawaleria
horse chestnut
kasztanowiec; kasztanowiec biały; kasztanowiec pospolity; kasztan; kasztanowiec zwyczajny
horse collar
chomąto
horse gram
kulthi; madras gram; wspięga; wspięga (warzywo)
horse meat
konina; Konina; mięso końskie
horse mussels
omułek; omułek modiolus
I could eat a horse
; zjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk
Master of the Horse
koniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Mongolian wild horse
koń Przewalskiego
Przevalski’s horse
koń Przewalskiego
Przewalski’s horse
koń Przewalskiego
Przewalski’s Horse
Koń Przewalskiego
Tennessee Walking Horse
Tennessee Walker
The Little White Horse
Tajemnica Rajskiego Wzgórza
Trojan horse
koń trojański;
Trojan Horse
Koń trojański
Uffington White Horse
Biały Koń z Uffington
Young Man Afraid Of His Horses
Boją Się Nawet Jego Koni

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "horse", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You’ re not the only one who knows this horse
pl Nie tylko ty znasz tego konia
en This heading does not, however, include the private rearing and care of saddle horses, since these activities do not constitute the production of goods but a genuine service within the meaning of the ESA ‧ (section O of NACE Rev
pl Jednakże pozycja ta nie obejmuje prywatnego chowu i dozoru nad końmi wierzchowymi, ponieważ działalności te nie tworzą produkcji wyrobów, ale prawdziwą usługę w znaczeniu ESA ‧ (Sekcja O w NACE Rev
en You want to see this young fellow ride that horse?
pl Chcecie go zobaczyć na tym koniu?
en No sweat, only one horse
pl Po co ta panika?To tylko jeden koń
en The safety of Equilis Te was studied in several studies under laboratory and field conditions in a large number of horses, from ‧ months of age
pl Bezpieczeństwo preparatu Equilis Te oceniono w wielu badaniach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i w terenie u dużej liczby koni w wieku od ‧ miesiąca życia
en African horse sickness (AHS), glanders, dourine, equine encephalomyelitis of all types including Venezuelan equine encephalomyelitis, equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, anthrax and rabies
pl Afrykański pomór koni (AHS), nosacizna, zaraza stadnicza koni, wszystkie rodzaje wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni łącznie z wenezuelskim zapaleniem mózgu i rdzenia koni, niedokrwistość zakaźna koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wąglik i wścieklizna
en Whose horse is standing there
pl Ach, czyj to koń wrony?
en The animal names as source domains of conceptual metaphors in Hungarian sayings and proverbs. Study based on phraseological units dealing with dog, cat, hen, horse and cow.
pl Nazwy zwierząt jako domeny źródłowe metafor pojęciowych w węgierskich powiedzeniach i przysłowiach. Analiza na podstawie frazeologizmów związanych z psem, kotem, kurą, koniem oraz krową.
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
en Our horses, sir
pl Na naszych koniach
en Wolves scared our horses
pl Wilki wystraszyły nasze konie
en He has to knock you off the horse
pl Chce cię zrzucić
en whereas the present case relates only to registered horses
pl niniejsza decyzja dotyczy jedynie zarejestrowanych koni
en Thank you, sir, but I didn' t come for poetry, but for a horse
pl Dziękuję, ale nie przyszłam słuchać wierszy tylko wynająć konia
en A horse runs quickly.
pl Koń szybko biega.
en amending Decision ‧/‧/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym
en He eats like a horse, doesn' t he?
pl Jest silny jak koń
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ laying down control rules and measures to combat African horse sickness, in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającą zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni, w szczególności jej art
en A veterinary inspection mission carried out in Mauritius recorded shortcomings that require to limit the introduction into the Community of equidae from that country to registered horses complying with the animal health conditions laid down in Annex II(E) to Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on animal health conditions and veterinary certification for imports of registered equidae and equidae for breeding and production
pl W czasie inspekcji weterynaryjnej przeprowadzonej na Mauritiusie odnotowano nieprawidłowości, które powodują konieczność ograniczenia przywozu do Wspólnoty koniowatych pochodzących z tego kraju do zarejestrowanych koni spełniających warunki zdrowotne określone w sekcji E załącznika ‧ do decyzji Komisji ‧/‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych
en A monthly sero-epidemiological monitoring for African horse sickness is carried out on at least ‧ identified unvaccinated sentinel horses spread over the whole AHS free area and surveillance zone in order to confirm the absence of African horse sickness in the AHS free area and the surveillance zone
pl Miesięczne seroepidemiologiczne monitorowanie afrykańskiego pomoru koni jest prowadzone na przynajmniej ‧ zidentyfikowanych nieszczepionych koniach posterunkowych rozmieszczonych na całej przestrzeni strefy wolnej od AHS i strefy dozoru w celu potwierdzenia niewystępowania afrykańskiego pomoru koni w strefie wolnej od AHS i strefie dozoru
en Night and morning the post-horses, three by three, crossed the street to water at the pond.
pl Rano i wieczorem przemierzały trójkami ulicę konie pocztowe, prowadzone do wodopoju.
en I healed their horses and they refuse to pay
pl Nie zapłacili mi za leczenie koni
en " At the gate are all the horses
pl " Konie w boksach startowych
en Speakin ' of a horse
pl A skoro mowa o koniach
en Horses developed protective levels of antibodies two weeks after primary vaccination
pl Konie wytworzyły ochronny poziom przeciwciał w dwa tygodnie po szczepieniu podstawowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3836 zdań frazy horse.Znalezione w 1,582 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.