wymowa: IPA: hɔː(r)s /hɔː(r)s/ hɔː(r)siz , SAMPA: /hO:(r)s/          

Tłumaczenia na język polski:

 • koń       
  (Noun  m)
   
  large hoofed animal
   
  zool. zoologia zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  Equus caballus, ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, roślinożerny; hodowany jako zwierzę domowe, pociągowe lub wierzchowe; żyje także w stanie dzikim
   
  A large animal with four legs of the Equus caballus species which people ride on or use for carrying things or pulling vehicles.
   
  zool. zoologia, zoologiczny zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • klacz   
  (Noun  f)
   
  large hoofed animal
   
  members of the species ''Equus ferus''
 • koñ   
 • jazda   
 • kawaleria   
 • konik   
 • konina   
 • ogier   
 • trzepak   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy kozioł gimnastyczny
 
zool. zoologia koń
 
(zoology) Any current or extinct animal of the family Equidae , including the zebra or the ass.
 
(uncountable, slang) Heroin.
 
(slang) A large person.
 
(transitive) To provide with a horse.
 
gymnastic equipment
 
(uncountable) Cavalry soldiers (often capitalized).
 
slang: heroin
 
to provide with a horse
 
the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
 
animal of the same family as the horse
 
A hoofed mammal (scientific name Equus caballus).
 
(chess) The chess piece representing a knight, depicted as a man in a suit of armor and often on a horse, hence the nickname.
 
(intransitive) To frolic, to act mischieviously. Usually followed by "around".
 
to frolic
 
(nautical) A rope stretching along a yard, upon which men stand when reefing or furling the sails; foot ropes.
 
knight in chess
 
In gymnastics, a piece of equipment with a body on two or four legs, approximately four feet high with two handles on top.
 
cavalry soldiers

Picture dictionary

koń
koń
koń
koń

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

african horse sickness
afrykański pomór koni
African horse sickness
afrykański pomór koni
african horse sickness virus
wirus afrykańskiego pomoru koni
American Horse
Wasechun-Tashunka
colic of horse
kolka u konia; morzysko u konia
Crazy Horse
Szalony Koń; Crazy Horse de Paris
Crazy Horse Memorial
Pomnik Szalonego Konia
dark horse
czarny koń
Dead Horse Point State Park
Park stanowy Dead Horse Point
don't look a gift horse in the mouth
darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda; darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
draft horses
koń zaprzęgowy; koń roboczy
draught horses
koń pociągowy
enough to make a horse laugh
koń by się uśmiał
entire horses
ogier reproduktor; ogier
Eugon agar with 10% chocolated horse blood
agar czekoladowy Eugon z 10% krwi końskiej
grass mud horse
koń trawiasto-błotny
Half Horse
Half Horse
horse bean (canavalia)
kanawalia mieczokształtna
horse chestnut
kasztanowiec; kasztan; kasztanowiec zwyczajny
horse collar
chomąto
horse gram
wspięga (warzywo)
horse mackerel
ostrobok śródziemnomorski; ostrobok
horse meat
konina; mięso końskie
horse mussels
omułek; omułek modiolus
horse racing
wyścigi konne
Horse racing
Jeździectwo
horse sense
rozwaga; zdrowy rozsądek
horse stables
pomieszczenia dla koni; stajnia
horse-chestnut
; kasztanowiec
horse-collar
chomąto
horse-comb
zgrzebło
horse-fly
bąkowate
horse-leech
pijawka końska
horse-race
gonitwa
horse-riding
jazda konna; jeździectwo
horse's tail
koński ogon
horses
koń
I could eat a horse
; zjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk
Little Horse
Źrebię
Master of the Horse
koniuszy; Magister equitum; koniuszy wielki
Przewalski's horse
koń Przewalskiego
Przewalski’s Horse
Koń Przewalskiego
Tennessee Walking Horse
Tennessee Walker
The Horse Whisperer
Zaklinacz koni
The Iron Horse
Żelazny koń
The Little White Horse
Tajemnica Rajskiego Wzgórza
The Pale Horse
Tajemnica bladego konia
Trojan horse
koń trojański;
Trojan Horse
Koń trojański
Uffington White Horse
Biały Koń z Uffington
Young Man Afraid Of His Horses
Boją Się Nawet Jego Koni

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "horse", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They only have peasants ' horses, subpar rifles, and puny cannons
pl Chrześcijanie armaty mają takie, że takie wielkie dziury robią
en But this beast is made of men and horses...... swords and spears
pl Tę bestię tworzą ludzie i konie, miecze i włócznie!
en for imports into Community territory of registered horses from United Arab Emirates, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria and of registered equidae and equidae for breeding and production from Algeria, Israel, Morocco, Malta, Mauritius, Tunisia`
pl dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu‧, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧ i Syrii oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i koniowatych do celów hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusa i Tunezji
en Through a horse' s eye we seem bigger than we are
pl Koń postrzega nas większymi, niż jesteśmy w rzeczywistości
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ laying down control rules and measures to combat African horse sickness
pl dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni
en Pure-bred horses, not more than six months old and born in a third country or third territory of an animal covered in the Community and then exported temporarily to give birth, shall also be exempt on admission
pl Zwolnieniem objęte są również konie czystej krwi, nie starsze niż sześć miesięcy, urodzone w państwie lub na terytorium trzecim ze zwierząt zapłodnionych we Wspólnocie, a następnie wywiezionych na czas porodu
en Maybe you better hear this from the horse' s mouth
pl Moze lepiej, zeby sam ci o tym powiedzial
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczące wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni, zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
en I like horses.
pl Lubię konie.
en But marry me, and I' il never look at any other horse
pl Wyjdź za mnie, to rzucę inne konie
en f) it does not come from the territory or from a part of the territory of a third country considered, in accordance with Community legislation, as infected with African horse sickness
pl f) nie pochodzi z terytorium lub części terytorium kraju trzeciego uznanego, zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty, za zakażone afrykańskim pomorem koni
en Did your horse ever win, Da?
pl Czy koń, na którego postawiłeś, wygrał?
en What' s wrong with that horse?
pl Co z tym koniem?
en We' re gonna need another horse
pl Gdzie idziesz?
en for re-entry of registered horses after temporary export for less than ‧ days to participate in equestrian events for the Olympic Games, preparatory test events for the latter or the Paralympics
pl dla powrotnego wwozu zarejestrowanych koni po wywozie czasowym krótszym niż ‧ dni w celu uczestnictwa w zawodach jeździeckich na Igrzyska Olimpijskie, zawodach próbnych przygotowujących do Igrzysk lub Paraolimpiadzie
en Is your horse here?- No, sir, I walked
pl Przyjechałeś konno?
en originate in a third country in which no case of foot-and-mouth disease has been recorded within at least ‧ months and no case of vesicular stomatitis, swine vesicular disease, rinderpest, peste des petits ruminants, Rift Valley Fever, blue tongue, African horse sickness, classical swine fever, African swine fever, Newcastle disease or avian influenza has been recorded for ‧ months in the susceptible species and in which vaccination has not been carried out against those diseases for at least ‧ months
pl albo pochodzą z państwa trzeciego, w którym przez co najmniej ‧ miesiące nie odnotowano żadnego przypadku pryszczycy, a w ciągu ostatnich ‧ miesięcy nie odnotowano u gatunków wrażliwych żadnego przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, choroby pęcherzykowej świń, pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru koni, klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, pomoru rzekomego drobiu lub influenzy drobiu oraz w którym przez co najmniej ‧ miesięcy nie przeprowadzano szczepień przeciwko tym chorobom
en African horse sickness protection zone
pl Okręg zapowietrzony afrykańskim pomorem koni
en " Jim, you' re a liar and a horse thief! "
pl " Jim, jesteś kłamcą i koniokradem! "
en of ‧ July ‧ amending Decisions ‧/EEC and ‧/EC with regard to the regionalisation of South Africa and repealing Decision ‧/EC on protection measures with regard to registered horses coming from South Africa
pl z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/EWG oraz ‧/WE w odniesieniu do regionalizacji Republiki Południowej Afryki oraz uchylająca decyzję ‧/WE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki
en Subject: European ban on docking horses' tails
pl Dotyczy: wprowadzenia w Europie zakazu obcinania ogonów koniom
en Egg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
pl Pomiary ikry ostroboka pospolitego prowadzone są co trzy lata od 1997 roku.
en No, War Admiral.These horses are shoulder to shoulder as they drive into the far turn!
pl Idą łeb w łeb
en the horse was imported from the territory of a country or the part of the territory regionalised in accordance with Article ‧) of Directive ‧/EEC, considered in accordance with Community legislation as not infected with African horse sickness and was airfreighted under vector-protected conditions from the airport in Johannesburg to the African horse sickness free area
pl koń został przywieziony z terytorium kraju lub części terytorium objętego regionalizacją zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, uznanego zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym za niezakażony afrykańskim pomorem koni i był przewożony drogą powietrzną w warunkach ochrony przed nosicielami z lotniska w Johannesburgu do strefy wolnej od afrykańskiego pomoru koni
en Equilis StrepE, lyophilisate for suspension for injection, for horses
pl Equilis StrepE liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3836 zdań frazy horse.Znalezione w 2,364 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.