Tłumaczenia na język polski:

  • nowe technologie   

Pozostałe znaczenia:

 
high technology; the most advanced technology available

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Przykładowe zdania z "high tech", pamięć tłumaczeniowa

add example
en With a view to restoring positive and sustainable growth and avoiding any relapse into unsustainable internal and external imbalances, the main economic challenges relate to ensuring that wage developments are in line with productivity, improving competitiveness and promoting sectoral transformation towards tradable sectors as well as encouraging further reorientation towards medium- and high-tech products
pl W celu przywrócenia dodatniego i trwałego wzrostu oraz uniknięcia ponownego znacznego zaburzenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej główne wyzwania gospodarcze związane są z zapewnieniem kształtowania wynagrodzeń zgodnie ze zmianami wydajności, z poprawą konkurencyjności i wspieraniem przekształceń sektorowych w kierunku sektorów towarów i usług podlegających wymianie oraz z promowaniem dalszego przestawiania działalności na produkty średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii
en Europe must manufacture new, environmentally-friendly, high-tech eco-products if we want to see economic success in the next few years, on both the internal and world markets.
pl Jeżeli chcemy odnieść sukces gospodarczy w najbliższych latach, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach światowych, Europa musi produkować nowe, ekologiczne i zaawansowane technologicznie produkty.
en The EU is highly dependent on imports of high-tech metals and will not master the shift towards sustainable production and green technologies, unless it is granted safe access to such high-tech metals and rare raw materials (in terms of competition, risks, geographic concentration of resources and production facilities
pl UE jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu metali stosowanych w zaawansowanych technologiach i nie uda jej się przejść na zrównoważoną produkcję i ekologiczne technologie, jeśli nie uzyska bezpiecznego dostępu do tego rodzaju metali i surowców rzadko występujących w przyrodzie (pod względem konkurencji, zagrożeń, geograficznej koncentracji zasobów i zakładów produkcyjnych
en Rare earth elements are critical to hundreds of high-tech applications and key to the development of green technologies.
pl Metale ziem rzadkich mają kluczowe znaczenie dla setek rodzajów zaawansowanych technicznie zastosowań i dla rozwoju zielonych technologii.
en Asks the Commission to investigate precisely which sectors are currently benefiting, or will benefit in future, from China's tremendous economic growth, how many jobs have been preserved or created in these sectors, what strategies the Commission intends to adopt to identify and promote other similar sectors in order that on balance the effect on European economies in terms of employment and prosperity will be a positive one, and what EU Member States will retain in the high-tech sector that is not capable of being carried out by lower-wage competitors, and in particular by China
pl zwraca się do Komisji o dokładne zbadanie, jakie sektory obecnie lub korzystają lub będą korzystać w przyszłości z niezwykłego wzrostu gospodarczego w Chinach, ile miejsc pracy w tych sektorach zostało zabezpieczonych lub stworzonych, jakie strategie Komisja przewiduje w celu identyfikacji i promowania innych tego typu sektorów po to, aby w ogólnym rozrachunku skutek dla europejskich gospodarek w kontekście zatrudnienia i dobrobytu był dodatni oraz co Państwa Członkowskie UE będą nadal wykonywać w sektorze nowoczesnych technologii, co nie może być wykonane przez tańszą konkurencję, a w szczególności Chiny
en The first is investment in high-tech infrastructure in Europe.
pl Pierwszy to inwestycje w infrastrukturę o zaawansowanej technologii.
en EMPHASISES that space, as a high tech R & D domain and through the economic exploitation of its results, can contribute to reaching the Lisbon goals so as to fulfil the economic, educational, social and environmental ambitions of the EU and the expectations of its citizens, and so as to achieve the objectives for growth and employment by providing new business opportunities and innovative solutions for various services, throughout Europe, thus contributing to territorial cohesion
pl PODKREŚLA, że problematyka kosmiczna, będąca najnowocześniejszą dziedziną badań i rozwoju i przynosząca efekty, które można spożytkować gospodarczo, może się przyczynić do realizacji celów lizbońskich, a tym samym do spełnienia gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i ekologicznych ambicji UE i oczekiwań jej mieszkańców; może także przyczynić się do realizacji celów w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez stworzenie w całej Europie nowych szans na działalność gospodarczą i dostarczenie nowych rozwiązań na użytek różnorodnych usług, co przyczyni się do spójności terytorialnej
en Also according to the OECD, the High-Tech Sector is defined as industries with an R&D share in turnover of more than ‧ %
pl Również według OECD, sektor zaawansowanych technologii jest określony jako branże, których udział obrotów przeznaczany na działalność badawczo-rozwojową wynosi ponad ‧ %
en Seed Capital Fund for High-Tech Start Ups
pl Fundusz kapitału zalążkowego dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w dziedzinie wysokich technologii
en I thought my hospital was high- tech
pl Myślałam, że mój szpital jest nowoczesny
en They also feared that high-tech equipment maintenance and after-sales service could no longer be properly ensured
pl Obawiają się również, że konserwacja ich sprzętu najnowszej technologii i serwis posprzedażny nie będą już zapewnione na odpowiednich warunkach
en As a result, the programme may only attract already consolidated high-tech enterprises that could access other more appropriate forms of financing
pl W wyniku tego program może przyciągać jedynie już skonsolidowane, nowoczesne przedsiębiorstwa, które mogłyby mieć dostęp do innych, bardziej dla nich odpowiednich form finansowania
en In any case, there is a need to reduce the sharp differences that exist between the Member States both in terms of production and innovation capacity in this field and as regards the quality of secondary and tertiary education in these sectors, whilst encouraging exchanges between Member States in high-tech training
pl W każdym razie spore różnice między państwami członkowskimi zarówno, jeżeli chodzi o zdolność produkcji i innowacji w tej dziedzinie, jak i o poziom jakościowy kształcenia i szkolenia w szkołach i na uczelniach wyższych powinny zostać zmniejszone poprzez zachęty do wymiany między państwami członkowskimi w zakresie kształcenia na wysokim poziomie technologii
en In an effort to go beyond the numerous redundancies contained in the resolution, I believe it must be stressed at the forthcoming meeting that the two continents have an interest in stepping up trade in semi-processed high-tech goods, for the sake of both partners, without an asymmetrical relationship ultimately putting other possible trade partners at an advantage.
pl Aby spojrzeć poza liczne redukcje zawarte w rezolucji, uważam, że podczas nadchodzącego spotkania należy podkreślić fakt, że oba kontynenty są zainteresowane zwiększeniem handlu półproduktami wysokiej technologii ze względu na obydwu partnerów, bez asymetrycznych stosunków, stawiających innych ewentualnych partnerów handlowych w korzystnej sytuacji.
en I want you to know that I' ve okayed the use...... of a new high- tech mobile home from which to conduct this manhunt
pl Do tego pościgu dałem świetnie wyposażoną przyczepę campingową
en Women have the highest potential to accelerate the development of our high-tech industry.
pl Kobiety dysponują najwyższym potencjałem, aby przyśpieszyć rozwój naszego przemysłu zaawansowanych technologii.
en In its earlier opinions, the EESC has systematically stressed the importance of Europe's competitive and highly innovative pharmaceutical industry, which over the last ‧ years has been among the most high-tech, high-innovation and high-skill employment sectors, with a corresponding added value and growth rate for the modern industrial framework
pl W swych poprzednich opiniach EKES zawsze podkreślał znaczenie konkurencyjnego i wysoce innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Europie, który w ciągu ostatnich ‧ lat był jednym z sektorów o najbardziej zaawansowanej technologii oraz o najwyższym wskaźniku innowacji i zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników, wnosząc tym samym wartość dodaną i stanowiąc wskaźnik wzrostu w kontekście nowoczesnego przemysłu
en This new system will be important for ensuring Europe's autonomy and independence from other global navigation systems and enabling it to claim a share of this booming worldwide high-tech market.
pl Nowy system zagwarantuje autonomię i niezależność Europy względem innych globalnych systemów nawigacji i umożliwi jej uzyskanie udziału w tym prosperującym rynku zaawansowanych technologii.
en You boys definitely get an A in High-tech
pl Daje wam szóstke z technologii
en You don' t want to keep any high- tech equipment... in your humble little burg, is that it?
pl Nie chcecie trzymać tak nowoczesnego sprzętu... w swoim skromnym miasteczku, o to chodzi?
en In accordance with the conclusions of the Lisbon European Council, the Council and Commission are to report by the end of ‧ on the review of the EIB and EIF financial instruments which was undertaken in order to redirect funding towards business start-ups, high-tech firms and micro-enterprises, as well as other risk capital or guarantee mechanism initiatives proposed by the EIB and EIF
pl Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej obradującej w Lizbonie, Rada i Komisja mają do końca ‧ r. przedstawić sprawozdanie w sprawie oceny instrumentów finansowych EBI i EFI, której celem byłyby przesunięcia finansowania w kierunku firm debiutujących, firm zaawansowanych technologii i mikroprzedsiębiorstw, jak również innych przedsięwzięć związanych z kapitałem ryzyka lub mechanizmem gwarancyjnym oferowanym przez EBI i EFI
en This still does not take into consideration high-tech research
pl Nie uwzględniono tu jeszcze badań nad zaawansowaną technologią
en The gap concerns, on one hand, high-tech innovative and mostly young firms with high growth potential and, on the other hand, a wide range of firms of different ages and sectors with smaller growth potential that cannot find financing for their expansion projects without external risk capital
pl Luka ta dotyczy, z jednej strony, wprowadzających innowacyjne rozwiązania i przeważnie młodych firm sektora wysokich technologii o dużym potencjale wzrostu oraz, z drugiej strony, wielu różnych firm w różnym wieku z różnych sektorów o mniejszym potencjale wzrostu, które nie mogą znaleźć źródeł finansowania projektów rozszerzania działalności bez korzystania z zewnętrznego kapitału podwyższonego ryzyka
en Something that high- tech,I' m telling you, I' m betting they got a database that' il tell us exactly where each key' s corresponding lock has been installed
pl Skoro jest tak supernowoczesny to założę się, że mają bazę danych, w której będzie, gdzie zamontowano zamek odpowiadający każdemu kluczowi
en This will benefit both new, high-tech industries and higher-value, knowledge-based traditional industries, with a special focus on the appropriate dissemination of RTD results to SMEs
pl Przyniesie to korzyść zarówno nowym przedsiębiorstwom z sektora wysokich technologii, jak i tradycyjnym przedsiębiorstwom o większej wartości dodanej opartym na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego rozpowszechniania wyników BRT wśród małych i średnich przedsiębiorstw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34598 zdań frazy high tech.Znalezione w 8,182 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.