Tłumaczenia na język polski:

  • nowe technologie   

Pozostałe znaczenia:

 
high technology; the most advanced technology available

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

High Tech Computer CorporationHigh Tech Computer
high-tech

Przykładowe zdania z "high tech", pamięć tłumaczeniowa

add example
I want you to know that I' ve okayed the use...... of a new high- tech mobile home from which to conduct this manhuntDo tego poscigu dalem swietnie wyposazona przyczepe campingowa
Something that high- tech,I' m telling you, I' m betting they got a database that' il tell us exactly where each key' s corresponding lock has been installedSkoro jest tak supernowoczesny to założę się, że mają bazę danych, w której będzie, gdzie zamontowano zamek odpowiadający każdemu kluczowi
Whereas the European Council meeting in Amsterdam in June ‧ approved the action plan of the High-Level Group on Organised Crime, which, inter alia, contains proposals for strengthening the fight against high-tech crimew czerwcu ‧ r., podczas posiedzenia w Amsterdamie, Rada Europejska zatwierdziła plan działań grupy wysokiego szczebla w sprawie przestępczości zorganizowanej, który zawiera, między innymi, propozycje wzmocnienia zwalczania przestępczości związanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Venture Capital as a method of financing innovative, high-tech projects.Venture Capital, jako metoda finansowania innowacyjnych projektów zaawansowanych technologicznie.
I thought my hospital was high- techMyślałam, że mój szpital jest nowoczesny
Space applications bring important benefits to citizens by virtue of technological spin-off effects and are indispensable in a high-tech societyZastosowania kosmiczne przynoszą istotne korzyści dla obywateli ze względu na technologiczne efekty spin-off, a ponadto są konieczne w społeczeństwie o wysokim stopniu zaawansowania technicznego
You upgraded yourself, with high techIdziesz z postępem- to ci dopiero high tech!
This still does not take into consideration high-tech researchNie uwzględniono tu jeszcze badań nad zaawansowaną technologią
A commitment to risk capital was set out as a wider Community objective at the Lisbon European Council of ‧ March ‧, which set the date of ‧ for implementation of the risk capital action plan (RCAP) and encouraged the redirection of funding towards support for business start-ups, high-tech firms and micro-enterprises, as well as other risk-capital initiatives proposed by the European Investment Bank (EIBZainteresowanie kapitałem podwyższonego ryzyka zostało określone jako jeden z ogólniejszych celów Wspólnoty podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach ‧ marca ‧ r., kiedy to przyjęto rok ‧ jako termin wprowadzenia planu działania na rzecz kapitału podwyższonego ryzyka (RCAP – risk capital action plan), zachęcając do zmiany kierunków finansowania z myślą o udzieleniu wsparcia nowo powstającym firmom, firmom sektora wysokich technologii i mikroprzedsiębiorstw, jak również podejmowania innych inicjatyw opartych na kapitale podwyższonego ryzyka, proponowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI
You boys definitely get an A in High- techDaje wam szóstke z technologii
Development and demonstration of high-tech, eco-efficient processing and packaging systems, smart control applications and more efficient valorisation and management of by-products, wastes, water and energyRozwój i demonstracja zaawansowanych technologicznie i ekologicznych systemów przetwarzania i pakowania, rozsądnych zastosowań kontroli i skuteczniejszej waloryzacji i wykorzystania produktów ubocznych, odpadów, wody i energii
Some sort of high- tech tracer roundTo pewnie pocisk smugowy
See Doe v. High-Tech Institute, Inc., ‧ P.‧d ‧ (Colo.App. ‧). (For other reported cases, see Restatement, § ‧H, AppendixPatrz: Doe przeciwko High-Tech Institute, Inc., ‧ P.‧d ‧ (Colo.App. ‧). Inne zgłoszone sprawy-patrz Zbiór prawa, § ‧H, Dodatek
This will benefit both new, high-tech industries and higher-value, knowledge-based traditional industries, with a special focus on the appropriate dissemination of RTD results to SMEsPrzyniesie to korzyść zarówno nowym przedsiębiorstwom z sektora wysokich technologii, jak i tradycyjnym przedsiębiorstwom o większej wartości dodanej opartym na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego rozpowszechniania wyników BRT wśród małych i średnich przedsiębiorstw
We believe that some very effective measures have been adopted by countries like Spain, whose SIVE system has erected a highly sophisticated high-tech wall against illegal immigrants.Uważamy, że takie kraje jak Hiszpania, której system SIVE tworzy bardzo nowoczesny mur wysokich technologii przeciwko nielegalnym imigrantom, zastosowały bardzo skuteczne środki.
To this end, CRA International assumed that (a) according to the conclusions drawn by the Hay Group report, a private company would under normal circumstances offer a package amounting to ‧,‧ times the legal redundancy indemnity, and that (b) according to the data presented in the ‧ KPMG survey of compensations and benefits in the Greek high tech sector, this percentage would apply to salaries which are ‧ % lower than those paid by OTEW tym celu CRA uznało, że a) zgodnie z wnioskami ze sprawozdania Hay Group przedsiębiorstwo prywatne zaoferowałoby w normalnych warunkach pakiet półtora razy wyższy niż pakiet odszkodowań przewidzianych przepisami w razie zwolnień, oraz b) zgodnie z danymi pochodzącymi z analizy KPMG z ‧ r. w kwestii wynagrodzeń i odszkodowań w sektorze wysokiej technologii w Grecji kwota ta stosowałaby się do wynagrodzeń niższych o ‧ % od wynagrodzeń w OTE
It is very clear that more efficient checks at the security gates must be backed by a higher level of cooperation between intelligence systems and the use of high-tech instruments.Bardzo jasne jest, by bardziej skutecznym kontrolom przy bramkach bezpieczeństwa towarzyszyły wyższy poziom współpracy między służbami wywiadu i zastosowanie wysokiej jakości instrumentów.
whereas economic conditions for converting the creative energy of people into innovative economic results, e.g. new ideas, high-tech businesses and regional development, are insufficiently developed and remain fragmentedmając na uwadze, że warunki ekonomiczne dla przekształcenia kreatywnej energii ludzkiej w innowacyjne wyniki gospodarcze, np. nowe koncepcje, przedsiębiorstwa w sektorze zaawansowanych technologii oraz rozwój regionalny, są niewystarczająco rozwinięte i nadal występują fragmentarycznie
You don' t want to keep any high- tech equipment... in your humble little burg, is that it?Nie chcecie trzymać tak nowoczesnego sprzętu... w swoim skromnym miasteczku, o to chodzi?
I think this is a little high tech for that little old guyChyba zaawansowana technologia przerasta staruszka
Particular attention should be paid to promoting activities which support the adaptation and integration of SMEs to the new needs of the supply chain as well as to giving an impulse to the creation of high tech SMEsSzczególną uwagę należy zwrócić na promowanie działań wspierających integrację i adaptację MŚP do nowych potrzeb łańcucha dostaw oraz na danie impulsu do tworzenia MŚP zaawansowanych technologicznie
Other factors liable to increase the production of salmon are for example favourable biological and meteorological factors and the improvement of the fish farming processes with high-tech equipmentInne okoliczności, które mogą przyczynić się do wzrostu produkcji łososia, to np. korzystne czynniki biologiczne i meteorologiczne oraz usprawnienie procesu hodowli ryb dzięki nowoczesnym urządzeniom
To win, SMEs set up specifically to develop and market innovative high-tech products above all need enough start capital and venture capital to be able to bridge the first five to ten years of operations successfullyMŚP, które zostały założone dla rozwinięcia i wprowadzenia na rynek nowych produktów zaawansowanych technologii, potrzebują przede wszystkim wystarczającego kapitału na start oraz venture capital, aby przetrwać pierwsze ‧-‧ lat działalności
This will benefit both new, high-tech industries and higher-value, knowledge-based traditional industries, with a special focus to the appropriate dissemination of RTD results to SMEsPrzyniesie to korzyść zarówno nowym przedsiębiorstwom z sektora wysokich technologii, jak i tradycyjnym przedsiębiorstwom o większej wartości dodanej opartym na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego rozpowszechniania wyników BRT wśród małych i średnich przedsiębiorstw
Seed Capital Fund for High-Tech Start UpsFundusz kapitału zalążkowego dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w dziedzinie wysokich technologii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34598 zdań frazy high tech.Znalezione w 7,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.