Tłumaczenia na język polski:

  • nowe technologie   

Pozostałe znaczenia:

 
high technology; the most advanced technology available

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Przykładowe zdania z "high tech", pamięć tłumaczeniowa

add example
en However, it is particularly difficult for smaller organisations - SMEs, high-tech start-ups and smaller institutes, universities and research centres - to cope with the procedural complexity involved in accessing the funds earmarked for this sector.
pl Zapanowanie nad złożonością proceduralną wiążącą się z udostępnieniem funduszy przeznaczonych dla tego sektora przysparza jednak szczególnych trudności mniejszym jednostkom organizacyjnym - MŚP, nowym podmiotom gospodarczym zajmującym się wysokimi technologiami oraz mniejszym instytutom, uniwersytetom i ośrodkom badawczym.
en Someone who specializes in selling high- tech goods says ‧ years ago...... someone bought a lot of satellite equipment from him
pl Pewien handlarz nowoczesna elektronika... sprzedal komus sprzet satelitarny ‧ lat temu
en To win, SMEs set up specifically to develop and market innovative high-tech products above all need enough start capital and venture capital to be able to bridge the first five to ten years of operations successfully
pl MŚP, które zostały założone dla rozwinięcia i wprowadzenia na rynek nowych produktów zaawansowanych technologii, potrzebują przede wszystkim wystarczającego kapitału na start oraz venture capital, aby przetrwać pierwsze ‧-‧ lat działalności
en The EU is highly dependent on imports of high-tech metals and will not master the shift towards sustainable production and green technologies, unless it is granted safe access to such high-tech metals and rare raw materials (in terms of competition, risks, geographic concentration of resources and production facilities
pl UE jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu metali stosowanych w zaawansowanych technologiach i nie uda jej się przejść na zrównoważoną produkcję i ekologiczne technologie, jeśli nie uzyska bezpiecznego dostępu do tego rodzaju metali i surowców rzadko występujących w przyrodzie (pod względem konkurencji, zagrożeń, geograficznej koncentracji zasobów i zakładów produkcyjnych
en One possible way out of it would be to develop high-tech sectors in the field of environmental protection
pl Jednym ze sposobów jego przezwyciężenia jest rozwój sektorów zaawansowanej technologii mających na celu ochronę środowiska
en for Magneti Marelli: production of high-tech components and systems for the automotive industry
pl w przypadku Magneti Marelli: produkcja nowoczesnych części i systemów na potrzeby przemysłu samochodowego
en Given India's capabilities in satellite and navigation related activities, the agreement will encourage industrial cooperation in many high-tech areas
pl Biorąc pod uwagę możliwości Indii w odniesieniu do działań związanych z nawigacją satelitarną, porozumienie przyczyni się do rozwoju współpracy przemysłowej w wielu obszarach zaawansowanych technologii
en You boys definitely get an A in High- tech
pl Daje wam szóstke z technologii
en This will benefit both new, high-tech industries and higher-value, knowledge-based traditional industries, with a special focus to the appropriate dissemination of RTD results to SMEs
pl Przyniesie to korzyść zarówno nowym przedsiębiorstwom z sektora wysokich technologii, jak i tradycyjnym przedsiębiorstwom o większej wartości dodanej opartym na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego rozpowszechniania wyników BRT wśród małych i średnich przedsiębiorstw
en China is also interested in investing in high-tech production facilities for processing REEs, because it does not just want to be a supplier of raw materials.
pl Chiny są również zainteresowane inwestycjami w zaawansowane technologicznie urządzenia produkcyjne służące do obróbki metali ziem rzadkich, ponieważ nie chcą być wyłącznie dostawcą surowców.
en Seed Capital Fund for High-Tech Start Ups
pl Fundusz kapitału zalążkowego dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w dziedzinie wysokich technologii
en The high-tech edge Europe has will enable us to enjoy to the full the potential and benefits of the 'green' economy in the future.
pl Przewaga wynikająca z posiadania i stosowania zaawansowanych technologii, którą cieszy się Europa, umożliwi nam w przyszłości korzystanie w pełni z potencjału i korzyści gospodarki przyjaznej dla środowiska.
en Research should not only focus on high-tech research, low-tech research can also be very important for innovation and development in regions
pl Badania powinny być skoncentrowane nie tylko na nowoczesnych technologiach- badania dotyczące mniej zaawansowanych technologii również mogą być niezwykle ważne dla innowacji i rozwoju w regionach
en Clustering and networks around leading companies and industrial zones in highly industrialised and high-tech environments can be very supportive to that end, as they will encourage collaborative schemes between companies
pl W tym celu bardzo pomocne może być tworzenie zgrupowań i sieci wokół czołowych przedsiębiorstw i stref przemysłowych w wysoce uprzemysłowionych i zaawansowanych technologicznie otoczeniach, gdyż zachęcą one do programów współpracy między przedsiębiorstwami
en The project concerns the existing plant of Audi in Győr, where new high-tech engine production lines will be installed
pl Projekt dotyczy istniejącej fabryki Audi w Győr, gdzie zainstalowana ma zostać nowa linia produkcyjna silników zaawansowanych technologicznie
en Also, production in the Community of high tech products such as TCS, and in particular R&D developments associated with such production, have important spill-over effects
pl Należy również uwzględnić fakt, iż produkcja we Wspólnocie produktów zaawansowanych technologicznie, takich jak TCS, a w szczególności wyniki badań rozwojowych w tego rodzaju produkcji, niosą ze sobą skutki dla innych gałęzi gospodarki
en I think what we' ve got here, Mulder, is high- tech industrial espionage
pl Poczekaj.Myślę, że to co znalazłeś, Mulder to jakaś wykradziona wysoko- specjalizowana technologia
en They account for a large percentage of those employed in the service sectors and are underrepresented in the high-tech area, for example.
pl Stanowią one istotny procent osób zatrudnionych w sektorze usług, lecz na przykład są niedostatecznie obecne w sektorach zaawansowanych technologicznie.
en The plan assumed that by ‧ the yard would expand its product range in three market segments, namely chemical tankers, ro-ro (including con-ro and ro-pax) and high-tech multipurpose ships
pl Plan zakłada, że do ‧ r. stocznia poszerzy swoją ofertę produktów w trzech segmentach rynku, tj. chemikaliowce, statki ro-ro (w tym statki con-ro i ro-pax) oraz zaawansowane technologicznie statki wielozadaniowe
en Something that high- tech,I' m telling you, I' m betting they got a database that' il tell us exactly where each key' s corresponding lock has been installed
pl Skoro jest tak supernowoczesny to założę się, że mają bazę danych, w której będzie, gdzie zamontowano zamek odpowiadający każdemu kluczowi
en Improve the chances of economic survival for young entrepreneurs engaged in novel high-tech processes or products
pl Zwiększenie szans młodych przedsiębiorców zorientowanych na nowatorskie i zaawansowane technologicznie procesy lub produkty na utrzymanie się na rynku
en The first module will deliver general awareness and enforcement support actions to European SMEs, including high-tech SMEs, covering both IP usage and enforcement, based on local collaboration between IPR experts and innovation structures (Network in support of Business and Innovation, innovation and enforcement agencies, industry stakeholders etc
pl Pierwszy moduł obejmuje działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy ogólnej oraz wsparcie w egzekwowaniu praw sektora europejskich MŚP, włącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami, obejmując zarówno korzystanie z praw własności intelektualnej oraz ich egzekwowanie w oparciu o współpracę między ekspertami w tej dziedzinie prawa i strukturami działającymi na rzecz innowacji (sieć na rzecz wsparcia działalności gospodarczej i innowacji, agencje zajmujące się innowacyjnością i egzekwowaniem praw, podmioty przemysłowe, itp
en They also feared that high-tech equipment maintenance and after-sales service could no longer be properly ensured
pl Obawiają się również, że konserwacja ich sprzętu najnowszej technologii i serwis posprzedażny nie będą już zapewnione na odpowiednich warunkach
en believes that the same applies for the technology platforms; it is necessary to see the platforms as a vehicle to promote diverse high-tech business in various parts of Europe
pl wierzy, że to samo można zastosować w przypadku platform technologicznych; niezbędne jest, by postrzegać platformy jako mechanizmy wspierania zróżnicowanych przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii w różnych częściach Europy
en Promotion of the European Union by exploiting high-tech
pl Promocja Unii Europejskiej z wykorzystaniem nowych technologii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34598 zdań frazy high tech.Znalezione w 21,648 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.