Tłumaczenia na język polski:

  • tekst ukryty   
     
    Text that does not display in the normal view of a document's content.

Przykładowe zdania z "hidden text", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Today, Europeana provides access to seven million 'digitised objects' (namely images, texts, sounds and videos), whether world-renowned works or small hidden treasures, at the click of a mouse.
pl Dziś Europeana umożliwia dostęp do siedmiu milionów "zdigitalizowanych obiektów” (czyli obrazów, tekstów, dźwięków i materiałów wideo) - czy to światowej sławy dzieł, czy to małych ukrytych skarbów - wszystko za kliknięciem myszką.
en If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. \ For example, files which are named \\ ". directory\\ " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doing
pl Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.) będą wyświetlane. Zazwyczaj takie pliki zawierają informacje konfiguracyjne i są ukryte. \ Na przykład pliki o nazwie \\ ". directory \\ " to zwykłe pliki tekstowe zawierające informacje dla Konquerora o sposobie wyświetlania danego katalogu (ikona katalogu, kolejność plików itd). Nie powinieneś modyfikować lub kasować tych plików, jeżeli nie jesteś pewien, co robisz
en The texts shall be irremovably printed, indelible and shall in no way be hidden, obscured or interrupted by other written or pictorial matter or by the opening of the packet
pl Tekst jest nadrukowany w sposób nieusuwalny, nie jest w żaden sposób ukrywany, zasłaniany lub przysłaniany innymi tekstami lub obrazkami, lub przez otwarcie opakowania
en Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface. Users select information from menus, which may return another menu or display a text file. An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host). Gopher can tunnel from one Gopher to another without the user knowing that the server and/or host machine have changed. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the illusion of a single, large set of interconnected menus
pl Gopher jest Internetowym serwisem informacyjnym opartym na interfejsie rozwijanego menu. Użytkownicy wybierają pozycje w menu, które mogą się rozwinąć jako menu podrzędne lub jako odnośnik do pliku, który może znajdować sie na odwiedzanym serwerze Gopher, innym serwerze Gopher (lub w jeszcze innym miejscu w sieci). Protokół gopher może się automatycznie tunelować z jednego serwera na inny nawet bez wiedzy użytkownika, który nie musi wiedzieć iż serwer został zmieniony. Gopher zapamiętuje dokładną lokalizację komputerów jednocześnie chowając ją przed użytkownikiem, co wywołuje iluzje jednego wielkiego połączonego ze sobą menu
en I regret the fact that, while micro-businesses are taxable, the exemption of SMEs is hidden in the text.
pl Żałuję, iż mikroprzedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, bowiem zwolnienia MŚP są ukryte w tekście.
en trust in that there is no small letter text (rules that are hidden
pl Ufność, że żadne zasady nie zostały napisane małą czcionką (ukryte
en Tags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no score
pl Znaczniki wyświetlania w OSDMożesz użyć następujących znaczników: Tytuł-% ‧Album-% ‧Wykonawca-% ‧Gatunek-% ‧Szybkość transmisji-% ‧Rok-% ‧Długość utworu-% ‧Numer utworu-% ‧ Nazwa pliku-% ‧Katalog-% ‧Typ-% ‧ Komentarz-% ‧Punktacja-% ‧Licznik odtworzeń-% ‧ Numer płyty-% ‧ Notowanie-% ‧ Pasek nastroju-% ‧ Czas, który upłynął-% ‧ Jeśli otoczysz klamrami części tekstu zawierające znacznik, ta część będzie ukryta jeśli znacznik jest pusty, na przykład: % ‧ Nie pokaże Punktacja: % score, jeśli utwór nie ma punktacji. Miscellaneous settings
en If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty
pl Jeśli otaczasz fragmenty tekstu, które zawierają znacznik, nawiasami wąsatymi to sekcja ta będzie niewidoczna, jeśli znacznik jest pusty
en If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. For example, files which are named ". directory " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doing
pl Jeśli opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.), będą widoczne. Zwykle są to pliki konfiguracyjne i pozostawia się je ukryte. Na przykład, pliki o nazwie ". directory " są zwykłymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje dla Konquerora (takie jak rodzaj używanych ikon, porządek sortowania plików itd.). Nie powinno się zmieniać lub usuwać tych plików bez ważnego powodu
en Points out that women in rural areas are more affected by hidden unemployment than men due to traditional role models and the poor endowment of many areas with the appropriate infrastructure, such as childcare facilities
pl zaznacza, że kobiety na obszarach wiejskich są bardziej dotknięte problemem ukrytego bezrobocia niż mężczyźni z uwagi na tradycyjny podział ról i słabą infrastrukturę w wielu dziedzinach, takich jak opieka nad dziećmi
en Her face is so twisted and deformed that she keeps it hidden except for those she' s about to kill
pl Jej twarz jest tak zniekształcona, że ją ukrywa
en they contain no concealed spaces where goods may be hidden
pl które nie zawierają żadnych schowków, gdzie mogłyby być ukryte towary
en As the ultimate objective of regional policy is to activate as much as possible the (hidden) potentials of regions and cities, governmental structures must be organised accordingly in a transparent and consistent way
pl Ponieważ ostatecznym celem polityki regionalnej jest jak największe zaktywizowanie (ukrytego) potencjału regionów i miast, struktury rządowe muszą być odpowiednio zorganizowane w przejrzysty i spójny sposób
en An attempt to identify hidden champions of the Polish economy - the case of Twometex
pl Ukryci mistrzowie polskiej gospodarki - próba identyfikacji na przykładzie firmy Twometex
en Archer dies. five minutes later, Colonel Visser and Major Winz enter Barracks ‧, and destroy a hidden radio that they had been trying to locate for months
pl Archer ginie.Pięć minut później pułkownik Visser i major Wirtz wchodzą do baraku ‧ i niszczą ukryte radio, którego desperacko szukali od miesięcy
en I would, however, take the opportunity that is being given to me to draw the Ombudsman's attention to the systematic way in which the European Parliament itself, and, in fact, the Commission to an even greater extent, are ignoring and infringing a number of very clear legal rules, and, in a number of matters, indulge in hidden and therefore, if you think about it, undemocratic decision-making.
pl Osobiście w dużym stopniu popieram ten pogląd. Chciałbym jednak skorzystać z danej mi sposobności, aby zwrócić uwagę rzecznika na to, że Parlament Europejski, a w jeszcze większym stopniu Komisja, systematycznie ignorują i naruszają szereg jasnych przepisów prawych, a w przypadku niektórych spraw podejmują decyzje w ukradkowy, czyli - gdy się nad tym zastanowić - niedemokratyczny sposób.
en But there' s an entire--- Hidden city under the water
pl Wciąż jest tam całe
en Shundei Oe was there in a dark corner, trying to remain hidden
pl Shundei Oe, stał w rogu pokoju ukryty w cieniu
en Thirty-five per cent of the budget is now hidden in a balance sheet account under the name of 'Prefinancing' and for which the auditors cannot tell the European taxpayers if it has been properly spent.
pl Trzydzieści pięć procent budżetu jest obecnie ukryte w zestawieniu bilansowym pod nazwą "prefinansowanie” i w tym przypadku audytorzy nie mogą powiedzieć podatnikom europejskim, czy pieniądze te wydatkowano w sposób właściwy.
en Hidden away at the bottom of this building is a nuclear device
pl W tym budynku ukryty jest ładunek atomowy
en Specific measures should be laid down for hemp, to ensure that illegal crops cannot be hidden among the crops eligible for area payments, thereby disturbing the common market organisation for hemp
pl Należy ustanowić szczególne środki w odniesieniu do konopi, aby zapewnić, że nielegalne uprawy nie mogły być ukryte między uprawami kwalifikującymi się do płatności obszarowych, w ten sposób powodując zakłócenia wspólnej organizacji rynku konopi
en In & kig;, objects can be hidden. This is done by selecting the objects, & RMB; clicking one of them, and selecting Hide in the context menu that appears
pl W & kig; obiekty mogą być ukryte. Odbywa się to przez wybranie obiektów, kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jednym z nich, a następnie wybranie Ukryj z menu kontekstowego, które się pojawi
en Hidden values in literature for children which affect students’ interests.
pl Ukryte wartości w literaturze dla dzieci oddziałujące na zainteresowania uczniów klas III
en This shows/hides groups which do not have any members, or where all the members are offline and hidden (see above
pl Pokazuje/ukrywa grupy, które nie posiadają żadnych członków lub wszyscy członkowie są niedostępni lub też ukryci (patrz poniżej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28801 zdań frazy hidden text.Znalezione w 5,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.