Tłumaczenia na język polski:

  • tekst ukryty   
     
    Text that does not display in the normal view of a document's content.

Przykładowe zdania z "hidden text", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no scoreZnaczniki wyświetlania w OSDMożesz użyć następujących znaczników: Tytuł-% ‧Album-% ‧Wykonawca-% ‧Gatunek-% ‧Szybkość transmisji-% ‧Rok-% ‧Długość utworu-% ‧Numer utworu-% ‧ Nazwa pliku-% ‧Katalog-% ‧Typ-% ‧ Komentarz-% ‧Punktacja-% ‧Licznik odtworzeń-% ‧ Numer płyty-% ‧ Notowanie-% ‧ Pasek nastroju-% ‧ Czas, który upłynął-% ‧ Jeśli otoczysz klamrami części tekstu zawierające znacznik, ta część będzie ukryta jeśli znacznik jest pusty, na przykład: % ‧ Nie pokaże Punktacja: % score, jeśli utwór nie ma punktacji. Miscellaneous settings
Today, Europeana provides access to seven million 'digitised objects' (namely images, texts, sounds and videos), whether world-renowned works or small hidden treasures, at the click of a mouse.Dziś Europeana umożliwia dostęp do siedmiu milionów "zdigitalizowanych obiektów” (czyli obrazów, tekstów, dźwięków i materiałów wideo) - czy to światowej sławy dzieł, czy to małych ukrytych skarbów - wszystko za kliknięciem myszką.
I regret the fact that, while micro-businesses are taxable, the exemption of SMEs is hidden in the text.Żałuję, iż mikroprzedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, bowiem zwolnienia MŚP są ukryte w tekście.
If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is emptyJeśli otaczasz fragmenty tekstu, które zawierają znacznik, nawiasami wąsatymi to sekcja ta będzie niewidoczna, jeśli znacznik jest pusty
Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface. Users select information from menus, which may return another menu or display a text file. An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host). Gopher can tunnel from one Gopher to another without the user knowing that the server and/or host machine have changed. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the illusion of a single, large set of interconnected menusGopher jest Internetowym serwisem informacyjnym opartym na interfejsie rozwijanego menu. Użytkownicy wybierają pozycje w menu, które mogą się rozwinąć jako menu podrzędne lub jako odnośnik do pliku, który może znajdować sie na odwiedzanym serwerze Gopher, innym serwerze Gopher (lub w jeszcze innym miejscu w sieci). Protokół gopher może się automatycznie tunelować z jednego serwera na inny nawet bez wiedzy użytkownika, który nie musi wiedzieć iż serwer został zmieniony. Gopher zapamiętuje dokładną lokalizację komputerów jednocześnie chowając ją przed użytkownikiem, co wywołuje iluzje jednego wielkiego połączonego ze sobą menu
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. \ For example, files which are named \\ ". directory\\ " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.) będą wyświetlane. Zazwyczaj takie pliki zawierają informacje konfiguracyjne i są ukryte. \ Na przykład pliki o nazwie \\ ". directory \\ " to zwykłe pliki tekstowe zawierające informacje dla Konquerora o sposobie wyświetlania danego katalogu (ikona katalogu, kolejność plików itd). Nie powinieneś modyfikować lub kasować tych plików, jeżeli nie jesteś pewien, co robisz
The texts shall be irremovably printed, indelible and shall in no way be hidden, obscured or interrupted by other written or pictorial matter or by the opening of the packetTekst jest nadrukowany w sposób nieusuwalny, nie jest w żaden sposób ukrywany, zasłaniany lub przysłaniany innymi tekstami lub obrazkami, lub przez otwarcie opakowania
trust in that there is no small letter text (rules that are hiddenUfność, że żadne zasady nie zostały napisane małą czcionką (ukryte
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. For example, files which are named ". directory " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJeśli opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.), będą widoczne. Zwykle są to pliki konfiguracyjne i pozostawia się je ukryte. Na przykład, pliki o nazwie ". directory " są zwykłymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje dla Konquerora (takie jak rodzaj używanych ikon, porządek sortowania plików itd.). Nie powinno się zmieniać lub usuwać tych plików bez ważnego powodu
The drug' s hidden in the mailboxTowar mają ukryty w skrzynce na listy
I have hidden him from the world and its cruelty isUkryłam go przed światem i jego okrucieństwem
Gurdilek came to France when he was ‧, hidden in the hold of a tanker- truckSchowany w cysternie z podwójnym dnem.Jak na złość w cysternie przewożono kwas
The sword had been hidden away for too longMiecz był zbyt długo ukryty
Readers can be embedded into floor tiles, woven into carpeting, hidden in doorways and concealed in shelving, making it virtually impossible for an individual to know when he or she is being scannedCzytniki można wbudować w terakotę, wpleść w dywan, ukryć w wejściach do pomieszczeń czy w meblach, przez co osoba nie ma praktycznie możliwości zorientowania się, kiedy jej dane są skanowane
I would have bought you one two weeks ago and hidden it hereChciałam ci to kupić ‧ tygodnie temu i schować tutaj
For precisely these reasons we are against the EU's open or hidden links to the US National Security Strategy, as we see them in one of the amendments put forward by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats to the report on security strategy, on which we shall be voting tomorrow, because it is perfectly clear that no President of the United States will ever accept that a third party, whether or not it is the EU, becomes a cosignatory to this National Security Strategy.Ze względu na te właśnie przyczyny Grupa Socjalistyczna sprzeciwia się jawnym bądź tajnym powiązaniom UE ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, których sugestie widzimy w projektach poprawek do sprawozdania w sprawie strategii bezpieczeństwa, przedstawionych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Europejskich Demokratów i nad którymi będziemy głosować jutro. Jest to bowiem oczywiste, że żaden z prezydentów Stanów Zjednoczonych nigdy nie zaakceptuje faktu, że jakaś trzecia strona, czy będzie nią UE czy też nie, staje się konsygnatariuszem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.
Show Hidden BlocksPokaż ukryte bloki
A hidden path in the middle of the jungleUkryta ścieżka w środku dżungli
Calls on the members of the Voluntary Pension Fund to prove by end of November ‧ that their contributions deducted from the general expenditure allowance have been repaid from a private source of income; otherwise fund members remain exposed to allegations of generating hidden additional incomewzywa członków dobrowolnego funduszu emerytalnego, by do końca listopada ‧ r. udowodnili, że ich składki potrącane w ramach zwrotu kosztów ogólnych były refundowane z prywatnego źródła dochodów; w przeciwnym razie członkowie funduszu narażą się na zarzuty generowania ukrytego dodatkowego dochodu
We have to stay hiddenMusimy pozostać w ukryciu
If you' ve got anything hidden away in hereJeżeli coś ukrywacie
Opening legal channels for labour migration, reducing the scale of the hidden economy and illegal employment, cooperation with the countries of origin, etc., must be accompanied by truly effective monitoring of the EU's external bordersOtwarciu legalnych dróg migracji zarobkowej, zmniejszeniu skali szarej strefy i nielegalnego zatrudnienia, współpracy z krajami pochodzenia itp., musi towarzyszyć naprawdę skuteczne monitorowanie zewnętrznych granic UE
So until you need it, keep it hiddenA tymczasem proszę dobrze schować
So there are no hidden agreements or secret bargaining.Nie ma zatem żadnych potajemnych uzgodnień ani układów.
It may be referred to as a hidden VAT costMożna go nazwać ukrytym kosztem VAT
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28801 zdań frazy hidden text.Znalezione w 14,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.