Tłumaczenia na język polski:

  • tekst ukryty   
     
    Text that does not display in the normal view of a document's content.

Przykładowe zdania z "hidden text", pamięć tłumaczeniowa

add example
en If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. \ For example, files which are named \\ ". directory\\ " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doing
pl Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.) będą wyświetlane. Zazwyczaj takie pliki zawierają informacje konfiguracyjne i są ukryte. \ Na przykład pliki o nazwie \\ ". directory \\ " to zwykłe pliki tekstowe zawierające informacje dla Konquerora o sposobie wyświetlania danego katalogu (ikona katalogu, kolejność plików itd). Nie powinieneś modyfikować lub kasować tych plików, jeżeli nie jesteś pewien, co robisz
en I regret the fact that, while micro-businesses are taxable, the exemption of SMEs is hidden in the text.
pl Żałuję, iż mikroprzedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, bowiem zwolnienia MŚP są ukryte w tekście.
en If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. For example, files which are named ". directory " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doing
pl Jeśli opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.), będą widoczne. Zwykle są to pliki konfiguracyjne i pozostawia się je ukryte. Na przykład, pliki o nazwie ". directory " są zwykłymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje dla Konquerora (takie jak rodzaj używanych ikon, porządek sortowania plików itd.). Nie powinno się zmieniać lub usuwać tych plików bez ważnego powodu
en trust in that there is no small letter text (rules that are hidden
pl Ufność, że żadne zasady nie zostały napisane małą czcionką (ukryte
en Tags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no score
pl Znaczniki wyświetlania w OSDMożesz użyć następujących znaczników: Tytuł-% ‧Album-% ‧Wykonawca-% ‧Gatunek-% ‧Szybkość transmisji-% ‧Rok-% ‧Długość utworu-% ‧Numer utworu-% ‧ Nazwa pliku-% ‧Katalog-% ‧Typ-% ‧ Komentarz-% ‧Punktacja-% ‧Licznik odtworzeń-% ‧ Numer płyty-% ‧ Notowanie-% ‧ Pasek nastroju-% ‧ Czas, który upłynął-% ‧ Jeśli otoczysz klamrami części tekstu zawierające znacznik, ta część będzie ukryta jeśli znacznik jest pusty, na przykład: % ‧ Nie pokaże Punktacja: % score, jeśli utwór nie ma punktacji. Miscellaneous settings
en The texts shall be irremovably printed, indelible and shall in no way be hidden, obscured or interrupted by other written or pictorial matter or by the opening of the packet
pl Tekst jest nadrukowany w sposób nieusuwalny, nie jest w żaden sposób ukrywany, zasłaniany lub przysłaniany innymi tekstami lub obrazkami, lub przez otwarcie opakowania
en If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty
pl Jeśli otaczasz fragmenty tekstu, które zawierają znacznik, nawiasami wąsatymi to sekcja ta będzie niewidoczna, jeśli znacznik jest pusty
en Today, Europeana provides access to seven million 'digitised objects' (namely images, texts, sounds and videos), whether world-renowned works or small hidden treasures, at the click of a mouse.
pl Dziś Europeana umożliwia dostęp do siedmiu milionów "zdigitalizowanych obiektów” (czyli obrazów, tekstów, dźwięków i materiałów wideo) - czy to światowej sławy dzieł, czy to małych ukrytych skarbów - wszystko za kliknięciem myszką.
en Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface. Users select information from menus, which may return another menu or display a text file. An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host). Gopher can tunnel from one Gopher to another without the user knowing that the server and/or host machine have changed. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the illusion of a single, large set of interconnected menus
pl Gopher jest Internetowym serwisem informacyjnym opartym na interfejsie rozwijanego menu. Użytkownicy wybierają pozycje w menu, które mogą się rozwinąć jako menu podrzędne lub jako odnośnik do pliku, który może znajdować sie na odwiedzanym serwerze Gopher, innym serwerze Gopher (lub w jeszcze innym miejscu w sieci). Protokół gopher może się automatycznie tunelować z jednego serwera na inny nawet bez wiedzy użytkownika, który nie musi wiedzieć iż serwer został zmieniony. Gopher zapamiętuje dokładną lokalizację komputerów jednocześnie chowając ją przed użytkownikiem, co wywołuje iluzje jednego wielkiego połączonego ze sobą menu
en The drugs were hidden in a mattress in the bedroom
pl Narkotyki były schowane w materacu w sypialni
en However after listening to the Commissioner today, I would like to encourage him to show greater enthusiasm when talking about shale gas, which could prove to be a hidden treasure.
pl Natomiast słuchając Pana Komisarza, chciałbym zachęcić go do większego entuzjazmu w podejściu do skarbu, jakim może być gaz łupkowy.
en Night Vision is a particular way of working with hidden objects. When you have to move or change something in one or more object but without unhiding all the hidden objects you have, then the night vision mode will be of benefit to you
pl Nocny widok to szczególny sposób pracy z ukrytymi obiektami. Kiedy musisz przesunąć lub zmienić coś w jednym (lub większej liczbie) obiektów, ale bez odkrywania wszystkich ukrytych obiektów, tryb nocnego widoku będzie dobrodziejstwem dla Ciebie
en When you close down & konqueror; your current View menu settings (such as the View Mode, Use index. html and Show Hidden Files items) are not automatically saved as the default options; however, you can have & konqueror; remember these settings by selecting Settings Save View Profile " Web Browsing "... and the current setting will become the default option to be used the next time & konqueror; is started
pl Po zamknięciu & konqueror-dopelniacz;, Twoje bieżące ustawienia Widoku (takie jak Tryb widoku, Użyj index. html, czy Pokaż ukryte pliki) nie są zapisywane automatycznie jako ustawienia domyślne i wykorzystywane przy kolejnym uruchomieniu & konqueror-dopelniacz;. Niemniej możesz sprawić, by & konqueror; zapamiętał te ustawienia wybierając z menu Ustawienia Zapisz profil widoku " Przeglądanie sieci ".... Bieżące ustawienia staną się wtedy ustawieniem domyślnym i zostaną użyte następnym razem, gdy & konqueror; zostanie uruchomiony
en If the option Show hidden shares is checked, shares ending with a $ will be shown
pl Jeśli zaznaczysz opcję Pokaż ukryte zasoby, pokazywane będą zasoby kończące się na $
en I placed hidden cameras around the set
pl Ukryłem na planie kilka kamer
en An island of ‧ kilometers hidden from view
pl Wyspa ‧ kilometrów schowany z widoku
en The hidden program of school space's arrangement and students' aggressive behaviour
pl Ukryty program aranżacji przestrzeni szkoły a zachowanie agresywne uczniów.
en How many hidden facets your talent has!
pl Jakże wszechstronnie utalentowanym!
en Obviously, Vittorio... and his renegade band just happened not to find this hidden valley
pl Oczywiście Vittorio... i jego banda renegatów przypadkowo nie znaleźli tej ukrytej doliny
en climate change and the hidden dangers of globalisation
pl zmiany klimatyczne i ukryte zagrożenia związane z globalizacją
en And then I find a balloon hidden in my suitcase
pl I wtedy znajduję balon ukryty w mojej walizce
en So you can call out that shady bunch you' ve got hidden under the cliff, Jigo
pl Zawołaj więc swoich zabijaków ze skał
en The Corvinus strain itself, which we learned...... was hidden away in the genetic code of his human descendants...... and passed along in its dormant form...... down through the ages to Michael Corvin
pl Szukamy genów Corvinusa, ukrytych w kodzie genetycznym jego potomków, przekazywanych w uśpionej formie, aż po stuleciach dostał je Michael Corvin
en What is hidden below?
pl Czego żałujesz na tym najniższym?
en An empty amusement park makes a good hideout...... and she wanted me hidden
pl Puste wesołe miasteczko to dobra kryjówka, a ona chciała, bym siedział w ukryciu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28801 zdań frazy hidden text.Znalezione w 12,458 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.