Tłumaczenia na język polski:

  • fory   

Pozostałe znaczenia:

 
(idiomatic) An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race.
 
A factor conducive to superiority and success

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Head Start Program
Program Pilotażowy

Przykładowe zdania z "head start", pamięć tłumaczeniowa

add example
en We' re getting a head start, okay?
pl Dostajemy początek głowy, w porządku?
en Hands over your heads and start repenting... or we' re gonna drop a little hellfire on your kick- a- poo juice... and send you to kingdom come
pl Ręce do góry i poddajcie się, albo wrzucimy fajerwerki w benzynę i odeślemy was prosto do nieba
en A man' s got to have a head start on the path of decency
pl Mężczyzna powinien mieć w sobie przyzwoitość
en You get into the rhythm, you start playing tunes in your head to go along with it
pl Wpadasz w rytm, zaczynasz nucić melodię w swojej głowie razem z nim
en His head is so high in the clouds... he starts his prayers with, " As long as I' m in the neighborhood. "
pl * Jessika pamiętała ten ekscytujący początek w jego ogrodzie.. * kiedy to nagle wyłonił się z zagajnika
en At least five working days before the start of deliveries or processing each marketing year, producer organisations or processors participating in the aid scheme shall notify the week in which contractual deliveries or processing are to commence to the competent authorities of the Member State in which their head office is situated and, where applicable, the competent authorities of the Member State in which processing is to take place
pl Każdego roku gospodarczego co najmniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem dostaw lub przetwarzania organizacje producentów lub przetwórcy uczestniczący w systemie pomocy powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba zarządu, oraz, gdzie stosowne, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce przetwarzanie, o tygodniu, w którym rozpoczynają się zgodnie z umową dostawy lub przetwarzanie
en And so she starts pulling and pulling and all of a sudden a head popped out
pl Więc znów zaczęła ciągnąć i ciągnąć, aż wyskoczyła mała główka
en Jeweler must have got in over her head and started trading customers for coke
pl Pewnie jubilerka sprzedała listę klientów w zamian za kokę
en With regard to edible oils falling within HS heading ‧, ‧ and ‧, Israel will start the necessary internal legislative procedures in order to extend the Community
pl W odniesieniu do olejów jadalnych ujętych w kodach HS pod pozycjami ‧, ‧ i ‧ Izrael rozpocznie niezbędne wewnętrzne procedury legislacyjne w celu rozszerzenia preferencji Wspólnoty do wielkości procentowej, o której zadecyduje Kneset w wyniku prowadzonych rozmów
en In Belgium, we also have a head-start on this issue because our country has already advocated a total ban on smoking in the hospitality sector and at all places of work by 2012.
pl My w Belgii jesteśmy także zaawansowani na tym polu, ponieważ nasz kraj już poparł wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w branży hotelarsko-gastronomicznej oraz we wszystkich miejscach pracy do 2012 roku.
en I want you to call in every officer.Tell them to head to their nearest hospital and start evac and search
pl Mają iść do najbliższego szpitala i zacząć ewakuację i przeszukiwania
en At least you' il have a good head start
pl Przynajmniej będziesz miał lepszy start
en on behalf of the S&D Group. - Mr President, I shall start by welcoming yesterday's appointment of Mariangela Zappia as Head of Delegation in Geneva.
pl w imieniu grupy S&D - Panie Przewodniczący! Na wstępie pragnę wyrazić zadowolenie z powodu powołania Mariangeli Zappii na szefową delegatury w Genewie.
en How much of a head start does she have?
pl Jak dużą ma przewagę?
en I wanted to get a head start until my loan came in, and my loan was denied
pl Chciałem mieć dobry początek... ale poprosiłem o pożyczkę, ale nie dali mi jej
en Perhaps you' d better start by getting your head together
pl Może zaczniesz od uprządkowania swojej głowy
en Following the adoption of the joint operational programme by Commission decision, the programme shall start immediately in the Member States with the allocation in the European Neighbourhood and Partnership Instrument for cross-border cooperation from heading ‧B of the Financial Perspective (Interinstitutional Agreement ‧/C
pl Po przyjęciu wspólnego programu operacyjnego decyzją Komisji program jest niezwłocznie uruchamiany w państwach członkowskich na podstawie środków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa przeznaczonych na współpracę transgraniczną i pochodzących z działu ‧ B perspektywy finansowej (porozumienie międzyinstytucjonalne ‧/C
en Fair enough.I' il give you ten minutes head start
pl Daję ci ‧ minut przewagi
en At the bottom of the hill Rodolphe gave his horse its head; they started together at a bound, then at the top suddenly the horses stopped, and her large blue veil fell about her.
pl U stóp wzniesienia Rudolf popuścił wodze; ruszyli razem z kopyta; potem, na szczycie, konie stanęły nagle i jej wielki niebieski woal znów opadł.
en The climate change and energy package gave us a head start in this transition and provided an excellent basis to prove that ambitious climate policy is not only possible but also broadly beneficial to our economies and societies.
pl Pakiet klimatyczno-energetyczny dał nam przewagę w tej transformacji i zapewnił doskonałą podstawę dla udowodnienia, że ambitna polityka klimatyczna jest nie tylko możliwa, ale również w znacznej mierze korzystna dla naszych gospodarek i społeczeństw.
en We should facilitate the UN to start negotiating on the high-level segment with the Heads of State and then to continue drafting in detail with civil servants in the way it is done in the G8 or G20.
pl Powinniśmy ułatwić ONZ rozpoczęcie negocjacji na wysokim szczeblu z szefami państw, a następnie kontynuować opracowywanie szczegółów projektu z funkcjonariuszami publicznymi w taki sposób, jaki stosuje się w ramach G-8 czy G-20.
en The sampling head shall be carefully sealed off and the sampling pump started up
pl W tym celu końcówka urządzenia pobierającego próbki powinna być dokładnie uszczelniona, a pompa uruchomiona
en Under heading (b) of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, during Stage ‧ the harmonised index of consumer prices (HICP) starts with the index for January ‧, the year ‧ being the common index reference period
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w trakcie etapu ‧ zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (ZWCK) rozpoczyna się wskaźnikiem na styczeń ‧ r., przy czym wspólnym okresem odniesienia jest rok
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58544 zdań frazy head start.Znalezione w 32,011 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.