Tłumaczenia na język polski:

  • fory   

Pozostałe znaczenia:

 
(idiomatic) An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race.
 
A factor conducive to superiority and success

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Head Start ProgramProgram Pilotażowy

Przykładowe zdania z "head start", pamięć tłumaczeniowa

add example
Recital ‧ of Recommendation ECB/‧/‧ of ‧ February ‧ for a Council Decision on an amendment to Article ‧.‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and recital ‧ of Decision ‧/‧/EC of the Council, meeting in the composition of the Heads of State or Government, of ‧ March ‧ on an amendment to Article ‧.‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank refer to the possibility of a decision to postpone the start of the rotation system so as to avoid the situation that governors within any group have a voting frequency of ‧ %Motyw ‧ zalecenia EBC/‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany art. ‧ ust. ‧ Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz motyw ‧ decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zmiany art. ‧ ust. ‧ Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego przewidują możliwość wydania decyzji opóźniającej rozpoczęcie stosowania systemu rotacyjnego w celu uniknięcia sytuacji, w której częstotliwość głosowania prezesów należących do którejś z grup będzie wynosić ‧ %
Producer organisations wishing to participate in the aid scheme provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ and processors wishing to sign contracts with those producer organisations shall so inform the body designated by the Member State in which their head office is situated and, if appropriate, the body designated by the Member State where processing takes place, no later than ‧ days before the start of the marketing yearOrganizacje producentów, które chcą uczestniczyć w systemie pomocy przewidzianym w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ i przetwórcy, którzy chcą podpisać umowy z tymi organizacjami producentów, informują o tym organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie, w którym znajduje się ich siedziba, a w razie konieczności, właściwe władze wyznaczone przez Państwo Członkowskie, w którym ma miejsce przetwarzanie, nie później niż ‧ dni przed rozpoczęciem roku gospodarczego
Information on the manufacture of the active substance: this heading must cover the manufacturing process, information on the starting and raw materials, specific measures on TSEs and adventitious agents safety evaluation and facilities and equipmentInformacja o wytwarzaniu substancji czynnej: ta pozycja musi obejmować proces wytwarzania, informacje o materiałach wyjściowych i surowcach, szczególne środki dotyczące TSE i ocenę bezpieczeństwa czynników ubocznych oraz ułatwienia i wyposażenie
Well, you are definitely gonna start turning heads around here nowTeraz zaczną obracać się za tobą głowy
Other birds have not even arrived. but the Emperors by enduring the long black winter have given their chicks a head startInne ptaki jeszcze nie przybyły, ale pingwiny, znosząc długą, ciemną zimę, dały swoim pisklętom dobry początek
Let' s start with head rollsZaczynamy ruszać głową
They started again, and with a more rapid movement; the Viscount, dragging her along disappeared with her to the end of the gallery, where panting, she almost fell, and for a moment rested her head upon his breast.Znowu ruszyli; wicehrabia przyśpieszył, porwał ją i oboje zniknęli u końca galerii; dyszała, bliska upadku, i na moment przycisnęła głowę do jego piersi.
He has a head start of two hours on us and he' s bearing southMa przewagę dwóch godzin i kieruje się na południe
A head startJak, o ile w ogóle wrócicie, uznam, że uciekliście
But since the Head of Suzuran started it, we can' t just let this go!Ale głowa Suzuran zaczęła, więc nie możemy po prostu puścic to w niepamiec!
In October ‧ a new business was set up and started production of yogurt and other dairy products such as curd cheese (heading ‧ including subheadings ‧ and ‧ according to the classification of the Common Customs Tariff nomenclatureW październiku ‧ r. powstało nowe przedsiębiorstwo, które rozpoczęło produkcję jogurtów i innych produktów na bazie mleka, takich jak ser biały (pozycja ‧ zawierająca podpozycje ‧ i ‧ według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej
And so she starts pulling and pulling and all of a sudden a head popped outWięc znów zaczęła ciągnąć i ciągnąć, aż wyskoczyła mała główka
Perhaps you' d better start by getting your head togetherMoże zaczniesz od uprządkowania swojej głowy
Toby, I don' t know where this story is headed, but it' s starting to give me the creepsToby, nie wiem, jak się kończy twoja opowieść, ale zaczyna przyprawiać mnie o dreszcze
draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (EL) Mr President, Commissioner, I think that the multiannual programme on protecting children using the Internet and other communication technologies is the European Union's head start in the global field of child protection.sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Płci. - (EL) Panie przewodniczący, pani komisarz! Uważam, że wieloletni program ochrony dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych daje Unii Europejskiej przewagę w dziedzinie ochrony dzieci na poziomie światowym.
Tell them to head to their nearest hospital and start evac and searchMaja isc do najblizszego szpitala i zaczac ewakuacje i przeszukiwania
At least you' il have a good head startPrzynajmniej będziesz miał lepszy start
You get a ‧ minute head startDostajesz ‧ minut przewagi
Right?" Either you connect me to the source, or I start playing jai alai with your head. ' "" Dostanę namiary źródła... albo zagramy w jai alai twoją głową "
And may I point out that we didn' t even know the damsel' s name until you start screaming it at the top of your lungs, attracting that monster that came out of the woods and bit off Jonas ' headI przypomnę ci, że nawet nie znaliśmy jej imienia, póki nie zacząłeś go wywrzaskiwać na całe gardło, co zwabiło tego potwora, który przylazł i odgryzł Jonasowi głowę
Okay, I' il tell you what.You wanna make a break for it, I will give you a ‧- second head start for old times ' sakeDobra, jak chcesz to dam ci fory, za stare czasy
This parliamentary term started with the Dutch Presidency, headed by Mr Balkenende, and no one remembers what he said here and what we replied.Kadencja ta rozpoczęła się od prezydencji holenderskiej, na czele której stał pan premier Balkenende, i nikt nie pamięta, co mówił on tutaj, i co odpowiadaliśmy.
< I can’t imagine where we are heading. I haven’t been down this way for years. There seem to be so many new hotels. > They proceeded in fits and starts down the Brompton Road.– Nie wiem, dokąd jedziemy. Nie byłem w tej okolicy od lat. Tyle tu nowych hoteli...
and get a head start on training ' em-- That' s truei zacząć go tresować...- To prawda
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58544 zdań frazy head start.Znalezione w 19,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.