Tłumaczenia na język polski:

  • fory   

Pozostałe znaczenia:

 
(idiomatic) An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race.
 
A factor conducive to superiority and success

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Head Start Program
Program Pilotażowy

Przykładowe zdania z "head start", pamięć tłumaczeniowa

add example
en We must make use of the EU's head start, bearing in mind the Copenhagen Conference in December 2009.
pl Musimy wykorzystać przewagę UE, pamiętając o konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 roku.
en The EESC calls on the Commission to take the necessary steps to further enhance the ETF Start-up Facility, since it is an essential instrument for creating innovative SMEs and supporting high-risk business ventures, which are necessary for developing research and technology, as well as other SME investment schemes that do not come under the high-technology heading but are of substantial business interest and must have access to all types of funding means and instruments
pl EKES wzywa Komisję do podjęcia koniecznych kroków w celu dalszej rozbudowy ETF Start-up Facility, gdyż jest to kluczowe narzędzie wspierające tworzenie innowacyjnych MSP oraz przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, które są niezbędne dla rozwoju badań i technologii, oraz innych programów inwestycyjnych MSP, które nie mieszczą się w kategorii high-tech, ale mają istotne znaczenie gospodarcze i muszą mieć dostęp do wszystkich rodzajów środków i instrumentów finansowania
en Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Remember, I had crashed in the desert a thousand miles from any inhabited region.
pl Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem sie o tysiąc mil od terenów zamieszkałych.
en She' s got a head start
pl Ma przewagę
en Tell them to head to their nearest... hospital and start evac and search
pl Mają iść do najbliższego szpitala i zacząć ewakuację i przeszukiwania
en The final decisions on EMU were taken starting in May ‧ n ‧ ay ‧ the EU Council, meeting in the composition of the Heads of State or Government, decided unanimously that ‧ ember States had fulfilled the conditions necessary to adopt the single currency on ‧ anuary
pl Ostateczne decyzje dotyczàce UGW zacz ́ to podejmowaç poczàwszy od maja ‧ r. W dniu ‧ maja ‧ r. Rada UE z∏o ̋ona z szefów paƒstw lub rzàdów jednog∏oÊnie zdecydowa∏a, ̋e na dzieƒ ‧ stycznia ‧ r. jedenaÊcie paƒstw cz∏onkowskich wype∏ni∏o warunki przyj ́ cia wspólnej waluty. W zwiàzku z tym kraje te (Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, W∏ochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia) mia∏y uczestniczyç w trzecim etapie
en I started a new job, and it's been a struggle just to keep my head above the water.
pl Zacząłem nową pracę, na razie z wielkim trudem daję sobie radę.
en First and foremost, they expect a clear and immediate undertaking that the Commission wants to retain the current sites of the European semiconductor technology and nanotechnology industry, that this head start for the future is not to be allowed to be thrown away and that the statements made about future research spending, in particular, in relation to the Eighth Research Framework Programme, are true.
pl Oczekują przede wszystkim podjęcia natychmiastowego i klarownego zobowiązania, że Komisja chce utrzymać obecne miejsca pracy w europejskim przemyśle technologii półprzewodnikowej i nanotechnologii, oraz że nie pozwoli na zaprzepaszczenie tej przyszłej przewagi, oraz że deklaracje dotyczące przyszłych wydatków na badania, w szczególności te związane z Ósmym Ramowym Programem Badawczym, pozostają w mocy.
en If you don' t mind, I think I might give the fox a head start
pl Jeśli pani pozwoli, zamierzam dać lisom fory na starcie
en Producer organisations wishing to participate in the aid scheme provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ and processors wishing to sign contracts with those producer organisations shall so inform the body designated by the Member State in which their head office is situated and, if appropriate, the body designated by the Member State where processing takes place, no later than ‧ days before the start of the marketing year
pl Organizacje producentów, które chcą uczestniczyć w systemie pomocy przewidzianym w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ i przetwórcy, którzy chcą podpisać umowy z tymi organizacjami producentów, informują o tym organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie, w którym znajduje się ich siedziba, a w razie konieczności, właściwe władze wyznaczone przez Państwo Członkowskie, w którym ma miejsce przetwarzanie, nie później niż ‧ dni przed rozpoczęciem roku gospodarczego
en Following the flow of wind means that they' re always heading toward areas of low pressure, places where wind meets rain and vegetation starts to grow
pl Podążają z podmuchem wiatru oznacza, że zawsze się kierują ku obszarom o niskim ciśnieniu, miejsca gdzie wiatr spotyka się z deszczem i roślinność właśnie wyrasta
en Dad Iikes to get a head start on the sun
pl Tata lubi jak zaczyna się o świcie słońca
en Give me a head start and I can beat ya!
pl Daj mi fory nie pokonam cię!
en Tell them to head to their nearest hospital and start evac and search
pl Mają iść do najbliższego szpitala i zacząć ewakuację i przeszukiwania
en Anyway, I know it' s not the type of thing you' d forget, but I guess I just...I kind of, you know... I must have blocked it out of my head or something...... because I was driving down the highway last week...... and I started thinking about Mary. and all of a sudden...... it was like I couldn' t breathe
pl Zresztą, nie jest to znów rzecz, którą się szybko zapomina, ale musiałem to... jakby... musiałem wymazać to z pamięci, czy co, bo w zeszłym tygodniu jechałem sobie autostradą i zacząłem myśleć o Mary, i nagle zupełnie nie mogłem oddychać
en The EESC recognises the major guiding role of the CENL, leaning on international codification standards (bibliographic notes) and the head-start made in the digitalisation of written material
pl EKES uznaje znaczenie roli siły napędowej, jaką odgrywa CENL za pośrednictwem międzynarodowej normy kodyfikacji (nota bibliograficzna), oraz docenia postępy poczynione dzięki digitalizacji materiałów pisanych
en We' re getting a head start, okay?
pl Pojedziemy przodem
en You start at HQ and head south
pl Zaczynasz się w HQ i zmierzasz na południe
en The sampling head shall be carefully sealed off and the sampling pump started up
pl W tym celu końcówka urządzenia pobierającego próbki powinna być dokładnie uszczelniona, a pompa uruchomiona
en I' il give you a head start
pl Ścigamy się na szczyt?
en We' re getting a head start, okay?
pl Dostajemy początek głowy, w porządku?
en I see a head start to rise, violence is going to ensue
pl Zobaczę podniesioną głowę, to przemoc dojdzie do głosu
en Jeweler must have got in over her head and started trading customers for coke
pl Pewnie jubilerka sprzedała listę klientów w zamian za kokę
en Your mama has a long head start on me... and I don' t think anybody' s gonna overtake her
pl Twojej mamy nigdy nie prześcignę... i myślę, że nikomu się to nie uda
en Okay, I' il tell you what.You wanna make a break for it, I will give you a ‧- second head start for old times ' sake
pl Dobra, jak chcesz to dam ci fory, za stare czasy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58544 zdań frazy head start.Znalezione w 11,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.