wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • koleina   
  (  f)
   
  long, narrow channel
   
  long, narrow channel
 • rutyna   
  (  f)
   
  fixed routine
   
  fixed routine
 • żłobić   
  (Verbal  )
   
  wycinać rowki, wgłębienia
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • wyżłobienie   
  (Noun  )
 • bruzda   
  (Noun  )
 • rowek   
  (Noun  )
 • żłobienie   
  (Noun  )
 • żleb   
   
  long, narrow channel
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • przyzwyczajenie   
 • rowkować   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wrąb   
  (Noun  )
 • zryć   
 • żłobek   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.
 
A fixed routine
 
pronounced, enjoyable rhythm

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (18)

Groove Armada
Groove Armada
Groove Calendar Tool
Narzędzie kalendarza programu Groove
Groove Coverage
Groove Coverage
Groove Documents Tool
Narzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings Tool
Narzędzie spotkań programu Groove
Infectious Grooves
Infectious Grooves
Into the Groove
Into the Groove
Kronk’s New Groove
Nowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®
Microsoft® Office Live Groove®
Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict
Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The plug is sealed by a lead pellet driven into an internal circular groove or into the thread of the tube
pl Korek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wewnątrz otworu lub do gwintowanego otworu w rurze
en Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread pattern
pl bok dolny oznacza obszar pomiędzy linią maksymalnej szerokości przekroju opony oraz obszarem, który ma zakrywać krawędź obręczy
en We' il take a short break here, but we' il be back, so stay in the groove
pl Teraz krótka przerwa A potem zaczniemy w tym miejscu w takim samym rytmie
en Does cuddy have her groove back?
pl Czy Cuddy ma znowu ten rowek?
en Principal grooves means the wide grooves situated in the central zone of the tread, which cover approximately three-quarters of the breadth of the tread
pl rowek bieżnika oznacza odstęp między sąsiadującymi żebrami lub blokami rzeźby bieżnika
en The tread pattern of snow tyres generally consists of grooves and/or blocks which are more widely spaced than those of a normal tyre
pl Profil bieżnika opony typu śniegowego składa się w ogólności z rowków lub bloków, które usytuowane są w większych odstępach od siebie aniżeli w przypadku zwykłych opon
en At times the cross-section appears slightly grooved with three or four edges at the extreme tip
pl Przekrój poprzeczny bywa lekko wcięty, z wierzchołkiem o trzech lub czterech kantach
en These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rods
pl Wyroby te mogą posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby zbrojeniowe
en positioning groove
pl rowek ustalający
en Flat-rolled products include those with patterns in relief derived directly from rolling (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and those which have been perforated, corrugated or polished, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
pl Wyroby walcowane płaskie są to takie wyroby, których kształt powstaje bezpośrednio w trakcie walcowania (na przykład rowki, żeberka, szachownice, wzór kropkowy, kulisty lub rombowy), a także takie, które zostały perforowane, karbowane lub polerowane, pod warunkiem że podczas obróbki nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów, objętych innymi pozycjami
en Principal grooves means the wide grooves positioned in the central zone of the tyre tread, which have the tread-wear indicators (see para. ‧.‧) located inside them
pl Rowki główne oznaczają szerokie rowki położone w środkowej części bieżnika opony, w których znajdują się wskaźniki zużycia bieżnika (zob. pkt
en Shaping: the cheese mass is stretched into strands by hand or by using two grooved rolling pins rotated against each other
pl Formowanie: masa serowa jest wyciągana w nitki ręcznie lub przy użyciu dwóch umocowanych równolegle do siebie wałków wykrojowych
en ' Cause it make you groove right when you feel the feelin '
pl ' Ponieważ rusza cie kiedy czujesz to
en " I' m gonna groove till the break of day
pl " Będę szalaI do świtu
en We went back to James Brown, the two- four thing andjust a basic groove
pl Odkurzyliśmy Jamesa Browna, takt na dwie czwarte i podstawowy rytm
en I mean You were solidly in the groove with " eensie weensie spider " remember?
pl Nieźle wychodziło ci " eensie weensie spider ", pamiętasz?
en You really know how to bust a robot' s groove
pl Naprawdę wiesz jak uruchomić we mnie robota
en We will be back in the groove
pl Wrócimy na luzie
en I think Piper' s gonna be in a groove- free kind of mode for a while
pl Na razie nie myśli o szaleństwach
en This degree of crookedness... plus the groove in this central incisor... makes his bite signature unique
pl Ta krzywizna... oraz rowek w środkowym siekaczu... to cechy szczególne tego uzębienia
en The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraph
pl Promień kół, mierzony od dna rowka, musi być zgodny z pkt
en be not less than ‧ mm long, ‧ mm wide, and ‧ mm in thickness, excluding any non-slip device or grooving
pl mieć długość nie mniejszą niż ‧ milimetrów, szerokość nie mniejszą niż ‧ milimetrów i grubość nie mniejszą niż ‧ milimetry, nie licząc wykładziny antypoślizgowej ani żłobkowań
en The combined thickness of original and new material beneath the base of the grooves of the tread pattern shall be ≥ ‧,‧ and ≤ ‧,‧ mm
pl średnia grubość nowego materiału ponad linią wyszorstkowanej powłoki powinna wynosić ≥ ‧,‧ mm
en The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraph
pl Promień kół mierzony do dna rowka powinien być zgodny z wartością podaną w pkt
en A very shallow groove (‧,‧ to ‧,‧ mm) shall be provided, so that the end of the inner bearing ring does not cause any notch effect on the journal
pl Należy przewidzieć wykonanie bardzo płytkiego wcięcia w czopie osi (‧,‧ do ‧,‧ mm), aby koniec wewnętrznego pierścienia łożyska nie powodował efektu działania karbu na czopie osi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,893 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.