wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • koleina   
  (  f)
   
  long, narrow channel
 • rutyna   
  (  f)
   
  fixed routine
 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.
 
A fixed routine
 
pronounced, enjoyable rhythm

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar ToolNarzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents ToolNarzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings ToolNarzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New GrooveNowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise ServicesMicrosoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data BridgeMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 ManagerMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 RelayMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®Microsoft® Office Live Groove®
The Emperor’s New GrooveNowe szaty króla
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious GroovesThe Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
I mean You were solidly in the groove with " eensie weensie spider " remember?Nieźle wychodziło ci " eensie weensie spider ", pamiętasz?
Injecting Humira With one hand, gently grasp the cleaned areas of skin and hold firmly With the other hand, hold syringe at ‧-degree angle to skin, with the grooved side upWstrzykiwanie leku Humira Jedną ręką delikatnie uchwycić oczyszczoną powierzchnię skóry i mocno przytrzymać. • Drugą ręką chwycić strzykawkę, trzymając ją pod kątem ‧o do powierzchni ciała, stroną z • wyrytym rowkiem do góry
Tread-wear indicators means the projections within the tread grooves designed to give a visual indication of the degree of wear of the treadWskaźniki zużycia bieżnika oznaczają wystające elementy w obrębie rowków bieżnika, które mają naocznie wskazywać stopień zużycia bieżnika
The tread pattern of snow tyres generally consists of grooves and/or blocks which are more widely spaced than those of a normal tyreProfil bieżnika opony typu śniegowego składa się w ogólności z rowków lub bloków, które usytuowane są w większych odstępach od siebie aniżeli w przypadku zwykłych opon
Tread groove means the space between the adjacent ribs or blocks in the tread patternbok dolny oznacza obszar pomiędzy linią maksymalnej szerokości przekroju opony oraz obszarem, który ma zakrywać krawędź obręczy
Does cuddy have her groove back?Czy Cuddy ma znowu ten rowek?
A dry runway is one which is neither wet nor contaminated, and includes those paved runways which have been specially prepared with grooves or porous pavement and maintained to retain effectively dry braking action even when moisture is presentSucha droga startowa to droga, która nie jest mokra ani zanieczyszczona oraz obejmuje drogi utwardzone, których pokrycie jest specjalnie przygotowane poprzez żłobienie lub użycie porowatego materiału i utrzymywane w stanie, który daje efekt hamowania jak na drodze suchej nawet w obecności wilgoci
I think Piper' s gonna be in a groove- free kind of mode for a whileNa razie nie myśli o szaleństwach
Move in close and groove his buffness??" Zbliż się, rozbudź jego męskość "
Heading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headingsPozycja ‧ obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powlekane, pod warunkiem że nie przyjęły podczas obróbki charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
Tread wear indicators means the projections within the tread grooves designed to give a visual indication of the degree of wear of the treadoddzielenie bieżnika oznacza oderwanie bieżnika od osnowy
We' il take a short break here, but we' il be back, so stay in the grooveTeraz krótka przerwa A potem zaczniemy w tym miejscu w takim samym rytmie
if the cylinder is of the disc type, that there are no more than two identical adjacent grooves operating in the same direction and no more than ‧ % of identical slotsjeżeli cylinderek ma kształt dysku, aby nie było dwóch identycznych sąsiadujących rowków działających w tym samym kierunku, i nie więcej niż ‧ % identycznych szczelin
Wood and timber coverings are wood floors or wall coverings made of one solid piece of wood that have tongue and groove sides or constructed from several wood plies that are glued together in a multilayer panelPokrycia drewniane to podłogi drewniane lub okładziny ścienne wytworzone z litego drewna mające z boku pióro i wpust lub zbudowane z kilku warstw drewna sklejonych razem w wielowarstwową płytę
We went back to James Brown, the two- four thing andjust a basic grooveOdkurzyliśmy Jamesa Browna, takt na dwie czwarte i podstawowy rytm
The height of tread-wear indicators is determined by measuring the difference between the depth, from the tread's surface, to the top of the tread-wear indicator and to the bottom of the tread groove close to the slope at the base of the tread-wear indicatorWysokość wskaźników zużycia bieżnika ustala się mierząc różnicę między głębokością mierzoną od powierzchni bieżnika do szczytu wskaźnika zużycia bieżnika i do podstawy rowka bieżnika, w pobliżu nachylenia przy podstawie wskaźnika zużycia bieżnika
We' il take a short break here, but we' il be back, so stay in the grooveDziękujemy państwu.Teraz krótka przerwa w takim samym rytmie
This degree of crookedness... plus the groove in this central incisor... makes his bite signature uniqueTa krzywizna... oraz rowek w środkowym siekaczu... to cechy szczególne tego uzębienia
be not less than ‧ mm long, ‧ mm wide, and ‧ mm in thickness, excluding any non-slip device or groovingmieć długość nie mniejszą niż ‧ milimetrów, szerokość nie mniejszą niż ‧ milimetrów i grubość nie mniejszą niż ‧ milimetry, nie licząc wykładziny antypoślizgowej ani żłobkowań
Secondary grooves means the supplementary grooves of the tread pattern which may disappear in the course of the tyre's lifeRowki drugorzędne oznaczają dodatkowe rowki rzeźby bieżnika, które mogą zanikać w trakcie użytkowania opony
The plug is sealed by a lead pellet driven into an internal circular groove or into the thread of the tubeKorek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wewnątrz otworu lub do gwintowanego otworu w rurze
The tread-wear indicators must provide a means of indicating, with a tolerance of + ‧,‧/– ‧,‧ mm, when the tread grooves are no longer more than ‧,‧ mm deepWskaźniki zużycia bieżnika powinny w odpowiedni sposób sygnalizować, że głębokość rowków bieżnika nie przekracza już ‧,‧ mm, z tolerancją + ‧,‧/– ‧,‧ mm
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraphPromień kół, mierzony od dna rowka, musi być zgodny z pkt
The combined thickness of original and new material beneath the base of the grooves of the tread pattern shall be ≥ ‧,‧ and ≤ ‧,‧ mmśrednia grubość nowego materiału ponad linią wyszorstkowanej powłoki powinna wynosić ≥ ‧,‧ mm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,675 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.