wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • dłubać   
  • oszukiwać   
  • oszustwo   
  • rozdłubać   
  • wyżłabiać   
  • wyżłobienie   
  • żłobkować   

Pozostałe znaczenia:

 
dłubać, wydłubać
 
A chisel, with a curved blade, for scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood, stone, etc.
 
make a mark by scooping
 
(transitive) To charge an unreasonably or unfairly high price.
 
(transitive or intransitive) To push, or try to push the eye (of a person) out of its socket.
 
(transitive) To make a mark or hole by scooping.
 
chisel for scooping
 
A cut or groove, as left by something sharp.
 
to push the eye out
 
cut or groove
 
charge an unfairly high price

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gouge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en No eye gouging or ear biting
pl Zabronione jest również wydłubywanie oczu i odgryzanie uszu
en Ladies and gentlemen, on 3 November 1793, 218 years ago, Olympia de Gouges was beheaded in Europe because she drafted a declaration of the rights of women and female citizens.
pl Panie i Panowie! 3 listopada 1793 roku, 218 lat temu w Europie ścięto Olympię de Gouges za to, że przygotowała deklarację praw kobiety i obywatelki.
en You gouge out their eyes
pl Wydłubujesz im oczy
en Planes, chisels, gouges and similar cutting tools for working wood
pl Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna
en Marmosets are frugivore-insectivore and are specialised in gum-tree gouging and gum feeding; however, in captivity they would gouge and scent-mark other hardwoods
pl Marmozety żywią się owocami i owadami, w szczególności zaś obgryzają drzewa z rodzaju eukaliptusa i żują zawartą w nich gumowatą substancję, jednak w niewoli obgryzają i znaczą zapachem również inne rodzaje drzew
en Eyes gouged out, fingers cut off, teeth knocked out!
pl Z wydłubanymi oczami i odciętymi palcami!
en We could gouge his eyes out
pl Oczy?Możemy wydłubać mu oczy
en She had taken a pair of scissors and gouged her eyes out
pl Wzięła nożyczki i wydłubała sobie oczy
en " Or to have his eyes gouged out And his elbows broken
pl " Że oczy mu wydłubią A łokcie połamią
en The antibodies in yummy Mummy only protect the kid for six months, which is why these companies think they can gouge you
pl Przeciwciała w pysznościach mamusi chronią dziecko tylko przez ‧ miesięcy, i dlatego te koncerny uważają, że mogą panią złupić.Uważają, że kupi pani wszystko, co zaproponują, żeby tylko utrzymać dziecko przy życiu
en Their roots will gouge the whole boat
pl Ich korzenie przebiją dno łodzi
en That was the first time I gouged a guys eye out!
pl To był pierwszy raz, kiedy wydłubałem facetowi oczy!
en No funny stuff or I' il gouge your eyes out
pl Nie wciskaj kitu, bo wydłubię ci oczy
en Gouge evil from its shell.- (man) Gouge evil from its shell.!
pl Rozniesiemy ich na ich własnym terenie
en Had to gouge out his own eyes in order to release himself
pl Musiał wydłubać sobie oczy, żeby się uwolnić
en Your test rounds show more gouging than Ari' s
pl Twoje testy pokazują większe wyżłobienie niż Ariego
en Enter Mattiece, the great campaign contributor...... and as night follows day...... government permission to gouge through the endangered marshes
pl Stał się głównym sponsorem kampanii...... i...... dostał pozwolenie
en mechanically damaged units means units which have been severed into several parts, all of such parts that together equal the size of a full unit being considered as a single unit, or units where the trimming has been excessive and which show serious gouges on the surface of the units which substantially detract from the appearance
pl sztuki uszkodzone mechanicznie oznaczają sztuki, które zostały rozerwane na odrębne kawałki, przy czym wszystkie takie kawałki razem są równe wielkością sztuce o pełnych wymiarach i uważa się je za jedną sztukę; lub sztuki, których przycięcie jest nadmierne i stanowi poważne ubytki na powierzchni, co znacznie pogarsza ich wygląd
en Although Clause ‧.‧ of the relevant harmonised standard requires toys and component parts of toys to undergo the cylinder test, it does not take into account the possibility that, in the case of certain toys which do not fit into the cylinder and have no small component parts, children can nevertheless easily bite, twist or gouge small portions out of the material
pl Pomimo iż zgodnie z klauzulą ‧.‧ zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa
en All had their eyes gouged out
pl Wszystkim wydłubano oczy
en Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.
pl Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
en Mineralogy of the clay gouges developed in shear zones of the High Tatra Mountains
pl Mineralogia kieszeni ilastych rozwiniętych w strefach ścinania Tatr Wysokich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy gouge.Znalezione w 0,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.