wymowa: IPA: /ˈɡuːɡəl/ ˈɡuːɡəl , SAMPA: "gu:g@l /"gu:g@l/

Tłumaczenia na język polski:

 • guglać   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  to search for on the Internet
 • googlować   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie wyszukiwać w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google
   
  to search for on the Internet
 • guglanie   
  (Noun  n)
   
  a search using Google
   
  search using Google
 • guglować   
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
 • wyguglać   
   
  wyszukać za pomocą wyszukiwarki Google

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie guglanie (szukanie w Google)
 
pot. potocznie googlować, guglać
 
An internet search, such as that which is performed on the Google search engine.
 
a search using any comprehensive search engine
 
(intransitive, Internet) To be locatable in a search of the Internet.
 
To search the Internet using Google.
 
(transitive, by extension) To search for (something) on the Internet using any comprehensive search engine.
 
(intransitive, cricket) To deliver googlies.
 
(intransitive, cricket) To move as a ball in a googly.
 
(transitive) To search for (something) on the Internet using the Google search engine.
 
(Internet) A match obtained by a query in the Google search engine.

Did you mean: Google

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Google Book Search
Google Book Search
google box
telewizja
Google Calendar
Kalendarz Google
Google Docs & Spreadsheets
Dokumenty i Arkusze Google
Google Image Labeler
Google Image Labeler
googles
gogle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "google", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Mathematical background of the Google search engine
pl Matematyczne podstawy algorytmu wyszukiwarki Google
en It remains to be seen whether the widely rumoured demands by the US authorities for user data from other Internet companies such as Google, Facebook and Amazon prove true.
pl Okaże się, czy domniemane żądania władz USA o udostępnienie danych użytkowników przez firmy internetowe takie jak Google, Facebook i Amazon są prawdziwe.
en Let us work to ensure that the next generation's Googles and Facebooks originate in Europe.
pl Powinniśmy pracować nad zapewnieniem, by następne pokolenie takich firm jak Google i Facebook, zrodziło się w Europie.
en To search for a word or words on the Google search engine, you can try entering gg: word or words. There are a whole lot more of these shortcut commands, and you can even add your own! Take a look in & kcontrol;, in the tab Web Browsing Enhanced Browsing
pl Aby wyszukać jakieś słowo lub słowa w wyszukiwarce Google, wpisz gg: słowo lub słowa. Istnieje o wiele więcej takich skrótów, można nawet tworzyć własne! Zobacz w & kcontrolcenter-miejscownik; moduł Internet i sieć Przeglądarka WWW Skróty sieciowe
en Google News
pl Google-wiadomościQuery
en We have therefore had a very interesting discussion with some of the big names in the creation of Internet initiatives, from the head of Google to Mr Zuckerberg, the head of Facebook, and others.
pl Odbyliśmy więc bardzo interesującą debatę z kilkoma znaczącymi osobami ze świata Internetu, szefem Google i panem Zuckerbergiem, szefem Facebooka, a także innymi.
en It seems to me that Google - and particularly its books project - has appeared as a great integrating factor for the European Union, because, as you know very well, - and this is in all papers - copyright so far has been explicitly in the hands of Member States and national legislation.
pl Wydaje mi się, że Google, a w szczególności jego projekt dotyczący książek, okazał się dla Unii Europejskiej istotnym czynnikiem integracji, ponieważ - a można przeczytać to wszędzie - prawa autorskie leżą dotychczas w gestii państw członkowskich i krajowego ustawodawstwa.
en Many more European works have been held in US libraries that have offered Google the possibility of digitising its own catalogue.
pl O wiele więcej europejskich dzieł znajduje się w tych amerykańskich bibliotekach, które zaoferowały firmie Google możliwość umieszczenia swoich katalogów w wersji cyfrowej w Internecie.
en Will we be the consumers of cultural products that do not belong to us anymore, dependent on multinational oligopolies such as Google, iTunes, Amazon or Hollywood, without being able to defend our assets?
pl Czy staniemy się odbiorcami produktów kulturalnych, które nie są już naszą własnością, odbiorcami uzależnionymi od wielonarodowych oligopoli, takich jak Google, iTunes, Amazon czy Hollywood, bez możliwości obrony naszych dóbr kultury?
en Venture capital is the honeybee of alternative funds owing to its ability to pollinate emerging businesses and drive growth in the global economy, as exemplified by Google, Facebook and Skype.
pl Kapitał wysokiego ryzyka to wśród funduszy alternatywnych pszczoła dająca miód, z uwagi na jego zdolność do "zapylenia” powstających przedsiębiorstw i stymulowania wzrostu w światowej gospodarce, czego przykładem są Google, Facebook i Skype.
en Use Internet-Keywords and Web-Shortcuts: by typing " gg: KDE " one can search the Internet, using Google, for the search phrase " KDE ". There are a lot of Web-Shortcuts predefined to make searching for software or looking up certain words in an encyclopedia a breeze. You can even create your own Web-Shortcuts
pl Używaj internetowych słów kluczowych i skrótów WWW: wpisując " gg: Polskie KDE ", możesz użyć Google do znalezienia w Internecie wyrażenia " Polskie KDE ". Zdefiniowano wiele skrótów internetowych, umożliwiających wyszukiwanie oprogramowania lub słów w encyklopedii. Można nawet tworzyć własne skróty internetowe
en Google's project to digitise the world's book heritage (debate)
pl Projekt Google'a dotyczący umieszczenia światowego dziedzictwa literackiego w Internecie, w wersji cyfrowej (debata)
en Final report of the Hearing Officer in Case COMP/M.‧- Google/DoubleClick
pl Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.‧- Google/DoubleClick
en Yeah, Google some phrases
pl Tak, wyszukaj je w Google
en Apparently, Google will be less evil in the future.
pl Wydaje się, że firma Google będzie czyniła mniej zła w przyszłości.
en He/she works for Google of the Internet
pl Popisz się, że znasz Google na internetarce
en My final point is that if you take a platform like Google, which makes everything freely available, this will result in a monopoly being created on the web.
pl Moja ostatnia uwaga brzmi: jeżeli skorzystamy z takiej platformy jak Google, która udostępnia wszystko za darmo, to doprowadzi to do powstania monopolu w sieci.
en New forms of communication and information flow arising from the activities of Google
pl Nowe formy komunikacji i przepływu informacji powstałe w wyniku działalności Google
en whereas Chinese government has successfully persuaded companies such as Yahoo, Google and Microsoft to facilitate the censorship of their services in the Chinese internet market; also notes that other governments have required the means for censorship from other companies
pl mając na uwadze, że rządowi chińskiemu udało się przekonać firmy takie jak Yahoo, Google i Microsoft do ułatwienia cenzury swoich usług na chińskim rynku internetowym, zwraca również uwagę na fakt, że inne rządy domagały się narzędzi cenzury od innych firm
en In this particular case, which is the merger of Google and Double Click, the case is still being analysed by the Commission in order to decide whether the envisaged merger is in line with Regulation 139/2004/EC (the 'Merger Regulation').
pl W tym szczególnym przypadku, jakim jest fuzja Google i Double Click, sprawa wciąż jest analizowana przez Komisję, w celu podjęcia decyzji, czy planowana fuzja jest zgodna z przepisami rozporządzenia nr 139/2004/WE (rozporządzenie w sprawie fuzji).
en Google Groups
pl Google-archiwum grup dyskusyjnychQuery
en Google derives almost all of its revenues from online advertising
pl Niemal całość swoich dochodów Google uzyskuje ze świadczenia usług reklamowych on-line
en Madam President, ladies and gentlemen, many of us have said that Google is practically a global monopoly, which is trying to appropriate the cultural, literary and journalistic heritage of the whole world.
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wielu z nas mówiło, że Google stanowi praktycznie globalny monopol, który próbuje zawłaszczyć sobie dziedzictwo kulturowe, literackie i dziennikarskie całego świata.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy google.Znalezione w 1,127 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.