wymowa: IPA: /ˈɡuːɡəl/ ˈɡuːɡəl , SAMPA: "gu:g@l /"gu:g@l/

Tłumaczenia na język polski:

 • googlować   
  (Verb, Verbal  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie wyszukiwać w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google
   
  to search for on the Internet
   
  to search for on the Internet
 • guglać   
  (Verb, Verbal  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  to search for on the Internet
   
  to search for on the Internet
 • guglanie   
  (Noun  n)
   
  a search using Google
   
  search using Google
   
  search using Google
 • guglować   
  (Verbal  )
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
 • wyguglać   
  (Verbal  )
   
  wyszukać za pomocą wyszukiwarki Google

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie guglanie (szukanie w Google)
 
pot. potocznie googlować, guglać
 
An internet search, such as that which is performed on the Google search engine.
 
a search using any comprehensive search engine
 
(intransitive, Internet) To be locatable in a search of the Internet.
 
To search the Internet using Google.
 
(transitive, by extension) To search for (something) on the Internet using any comprehensive search engine.
 
(intransitive, cricket) To deliver googlies.
 
(intransitive, cricket) To move as a ball in a googly.
 
(transitive) To search for (something) on the Internet using the Google search engine.
 
(Internet) A match obtained by a query in the Google search engine.

Did you mean: Google

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (26)

Google
; Google; Gugiel; Gugle
Google Account
Konto Google
Google Analytics
Google Analytics
Google Book Search
Google Book Search
google box
telewizja
Google Calendar
Kalendarz Google
Google Desktop
Google Desktop
Google Docs & Spreadsheets
Dokumenty i Arkusze Google
Google Earth
Google Earth
Google Groups
Google Groups
Google Image Labeler
Google Image Labeler
Google Image Search
Wyszukiwarka Grafiki Google
Google Maps
Google Maps
Google News
Google News
Google Notebook
Notatnik Google
Google Pack
Google Pack
Google Page Creator
Google Page Creator
Google Product Search
Google Product Search
Google Reader
Czytnik Google
Google Summer of Code
Google Summer of Code
Google Talk
Google Talk
Google Toolbar
Google Toolbar
Google Trends
Google Trends
Google Video
Google Video
googles
gogle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "google", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Foreclosure based on Google's market position in search advertising and ad intermediation services
pl Zamknięcie dostępu do rynku w oparciu o pozycję Google na rynku usług reklamowych związanych z wyszukiwaniem oraz usług pośrednictwa w zamieszczaniu reklam
en Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- GOOGLE/DOUBLECLICK
pl Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- GOOGLE/DOUBLECLICK
en Does this not entail the danger that Google may be depriving publishers of the freedom to establish their own publishing policy, and authors of potential earnings?
pl Czyż nie pojawia się niebezpieczeństwo, że Google może odebrać wydawcom swobodę polityki wydawniczej, a autorom ich potencjalne zyski?
en Like many of those present here, I find Google an interesting company.
pl Podobnie jak wielu tu obecnych uważam Google'a za interesującą firmę.
en Perron-Frobenius theorem and ist application in pagerank algorithm used by Google search engine
pl Twierdzenie Frobeniusa-Perrona i jego zastosowanie w algorytmie PageRankTM używanym w wyszukiwarce Google
en In this particular case, Google has proved that a big multinational company can really stick to its ethics policy.
pl W tym szczególnym przypadku firma Google dowiodła, że duża międzynarodowa firma naprawdę może trzymać się swojej polityki etycznej.
en Expresses its concern at the irresponsible policies of major Internet firms Yahoo and Google which have bowed directly and indirectly to Chinese Government demands for censorship
pl wyraża zaniepokojenie nieodpowiedzialną polityką liczących się firm internetowych- Yahoo i Google- które uległy bezpośrednio i pośrednio żądaniom chińskiego rządu dotyczącym wprowadzenia cenzury
en Synchronized Web and Mobile Application Using Google App Enging and Android Technologies
pl Wykorzystanie technologii App Engine i Android do tworzenia applikacji webowo-mobilnych
en Yeah, Google some phrases
pl Tak, wyszukaj je w Google
en The debate on the Google Books settlement has shown that Europe cannot afford to be left behind on the digital frontier.
pl Debata w sprawie ugody Google Books pokazuje, że Europa nie może pozwolić sobie na pozostawanie w tyle w tym cyfrowym wyścigu.
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on ‧ June ‧- Google France v Viaticum, Luteciel
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Google France przeciwko Viaticum, Luteciel
en Ethic in organizational culture of the Google and Amway Corporation
pl Etyka w kulturze organizacyjnej w Google i Amway Corporation
en As rapporteurs, we do not think it is right to be informed of important discussions relating to the governance package through Google or the English-language press.
pl Jako sprawozdawcy uważamy, że nie powinniśmy o ważnych dyskusjach nad pakietem dotyczącym zarządzania dowiadywać się z wyszukiwarki Google czy z angielskojęzycznej prasy.
en Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, as a result of the activities of Google Books, the European strategy of taking a slow, targeted approach and of highlighting the many concerns that have been expressed during the course of this strategy has simply been overtaken by reality.
pl Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! W rezultacie działań projektu Google Books europejska strategia stosowania powolnego i ukierunkowanego podejścia oraz naświetlania licznych obaw, jakie pojawiały się w trakcie jej realizacji, zwyczajnie nie wytrzymała konfrontacji z rzeczywistością.
en A nice tip with Internet shortcuts is that you can use them from the Run Command dialog. Just open it (through the & kmenu; or with Alt; F‧) and type your shortcut, & eg; gg: kde, and press & Enter;. It will automatically open & konqueror; with a Google search for & kde
pl Ciekawe użycie skrótów internetowych jest związane z oknem Wykonaj polecenie. Otwórz je (przez & kmenu; lub za pomocą Alt; F‧), wpisz polecenie, np. gg: kde i wciśnij & Enter;. & konqueror; zostanie otwarty z wyszukiwaniem & kde; przez Google
en Finally, in view of the inequalities of revenue between giants such as Google and the sites they list, we must think about search engines making more of a contribution to financing content creation.
pl I wreszcie, ze względu na nierówności dochodów osiąganych przez giganty takie jak Google i ich witryny, musimy myśleć o tym, żeby operatorzy wyszukiwarek i dostawcy usług internetowych przyczyniali się do finansowania tworzenia treści.
en Subject: Notification of the Commission by Google
pl Dotyczy: powiadomienia przekazanego Komisji przez firmę Google
en Use Internet-Keywords and Web-Shortcuts: by typing " gg: KDE " one can search the Internet, using Google, for the search phrase " KDE ". There are a lot of Web-Shortcuts predefined to make searching for software or looking up certain words in an encyclopedia a breeze. You can even create your own Web-Shortcuts
pl Używaj internetowych słów kluczowych i skrótów WWW: wpisując " gg: Polskie KDE ", możesz użyć Google do znalezienia w Internecie wyrażenia " Polskie KDE ". Zdefiniowano wiele skrótów internetowych, umożliwiających wyszukiwanie oprogramowania lub słów w encyklopedii. Można nawet tworzyć własne skróty internetowe
en When you are out, you can no longer control what Google does with the copies they have scanned up to now.
pl Stojąc z boku nie jesteś w stanie kontrolować, co Google robi ze zeskanowanymi do tej pory kopiami.
en Evaluation of Translation Services Google Translate and Microsoft Translator from Translation Point of View
pl Translatorische Bewertung der Übersetzungsdiensten "Google Translate" und "Microsoft Translator"
en Venture capital is the honeybee of alternative funds owing to its ability to pollinate emerging businesses and drive growth in the global economy, as exemplified by Google, Facebook and Skype.
pl Kapitał wysokiego ryzyka to wśród funduszy alternatywnych pszczoła dająca miód, z uwagi na jego zdolność do "zapylenia” powstających przedsiębiorstw i stymulowania wzrostu w światowej gospodarce, czego przykładem są Google, Facebook i Skype.
en Question ‧ (Saïd El Khadraoui): Abuse of position of power by Google
pl Pytanie ‧ (Saïd El Khadraoui): Nadużycia związane z portalem Google
en Google News
pl Google-wiadomościQuery
en Design and implementation of offer service for carpooling participants using the Google Maps API
pl Projekt i implementacja serwisu ofertowego dla uczestników carpoolingu z wykorzystaniem Google Maps API
en One undertaking, Google, which has a myriad of data, more data than anyone in the world, and another undertaking, DoubleClick, which has the capacity to process those data on consumer habits, manipulate and channel them.
pl Jednego przedsiębiorstwa, Google, które ma miliardy danych, więcej danych niż ktokolwiek na świecie, i innego przedsiębiorstwa, DoubleClick, które ma możliwość przetwarzania tych danych dotyczących zwyczajów konsumentów, manipulowania nimi i przesyłania ich.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy google.Znalezione w 0,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.