wymowa: IPA: /ˈɡuːɡəl/ ˈɡuːɡəl , SAMPA: "gu:g@l /"gu:g@l/

Tłumaczenia na język polski:

 • guglać   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  to search for on the Internet
 • googlować   
  (Verb  )
   
  to search for on the Internet
   
  pot. potocznie wyszukiwać w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google
   
  to search for on the Internet
 • guglanie   
  (Noun  n)
   
  a search using Google
   
  search using Google
 • guglować   
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
   
  pot. potocznie poszukiwać informacji przy pomocy wyszukiwarki internetowej Google
 • wyguglać   
   
  wyszukać za pomocą wyszukiwarki Google

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie guglanie (szukanie w Google)
 
pot. potocznie googlować, guglać
 
(intransitive, cricket) To deliver googlies.
 
(intransitive, Internet) To be locatable in a search of the Internet.
 
(transitive) To search for (something) on the Internet using the Google search engine.
 
(intransitive, cricket) To move as a ball in a googly.
 
(transitive, by extension) To search for (something) on the Internet using any comprehensive search engine.
 
To search the Internet using Google.
 
An internet search, such as that which is performed on the Google search engine.
 
(Internet) A match obtained by a query in the Google search engine.
 
a search using any comprehensive search engine

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Google
Google Book SearchGoogle Book Search
google boxtelewizja
Google CalendarKalendarz Google
Google Docs & SpreadsheetsDokumenty i Arkusze Google
Google Image LabelerGoogle Image Labeler
googlesgogle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "google", pamięć tłumaczeniowa

add example
Examples of use of innovation in strategies of IKEA and GooglePrzykłady zastosowania innowacji w strategiach firm IKEA i Google
Search engine optimization in the Google web search enginePozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce internetowej Google.
Our intention is for Europeana to be a brand new project devoted to European cultural values and not an alternative to Google's book digitising project.Chcemy, aby Europeana była markowym nowym projektem poświęconym europejskim wartościom kulturowym, a nie alternatywą dla projektu cyfryzacji książek Google.
It is common knowledge that, to establish themselves in China, operators must comply with the Chinese authorities' request to install software filters, which even Google has ended up agreeing to do.Powszechnie wiadomo, że aby prowadzić działalność w Chinach, operatorzy muszą zastosować się do wymogu władz chińskich związanego z zainstalowaniem oprogramowania filtrującego, na co zgodziła się ostatecznie nawet firma Google.
Visualisation of spa space in Kolobrzeg in the Google Maps API technologyWizualizacja przestrzeni uzdrowiskowej Kołobrzegu w technologii Google Maps API
Google ImagesWłącz obrazki
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on ‧ June ‧- Google France v Viaticum, LutecielSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Google France przeciwko Viaticum, Luteciel
Joined Cases C-‧/‧ to C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation- France)- Google France, Google, Inc. v Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-‧/‧) (Trade marks- Internet- Search engine- Keyword advertising- Display, on the basis of keywords corresponding to trade marks, of links to sites of competitors of the proprietors of those marks or to sites offering imitation goods- Directive ‧/‧/EEC- Article ‧- Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧- Liability of the search engine operator- Directive ‧/‧/EC (Directive on electronic commerceSprawy połączone od C-‧/‧ do C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour de cassation- Francja)- Google France SARL, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-‧/‧) (Znaki towarowe- Internet- Wyszukiwarka- Reklama kontekstowa (keyword advertising)- Wyświetlanie według słów kluczowych odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym linków do stron konkurentów właścicieli tych znaków lub do stron, na których oferowane są podrabiane towary- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Artykuł ‧- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania- Dyrektywa ‧/‧/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym
A nice tip with Internet shortcuts is that you can use them from the Run Command dialog. Just open it (through the & kmenu; or with Alt; F‧) and type your shortcut, & eg; gg: kde, and press & Enter;. It will automatically open & konqueror; with a Google search for & kdeCiekawe użycie skrótów internetowych jest związane z oknem Wykonaj polecenie. Otwórz je (przez & kmenu; lub za pomocą Alt; F‧), wpisz polecenie, np. gg: kde i wciśnij & Enter;. & konqueror; zostanie otwarty z wyszukiwaniem & kde; przez Google
Google’s Instruments in Journalists Worknarzędzia google w pracy dziennikarskiej
New forms of communication and information flow arising from the activities of GoogleNowe formy komunikacji i przepływu informacji powstałe w wyniku działalności Google
When we get the cell- tower locations, we can hop on Google Maps and get a general sense of where she' s headed.Thank youKiedy określimy lokalizację nadajników, sprawdzimy na Google Maps, w którym kierunku zmierza
The fact that commercial operators register considerably more hits with Google Books and have progressed further in their development is logical and is associated with the greater level of awareness of Google Books.Fakt, że podmioty komercyjne odnotowują znacznie więcej wejść na Google Books i w swoich pracach posunęły się dalej, jest logiczny i wiąże się z większą popularnością Google Books.
Changes of residential development along the border of left–bank Warsaw, basis on the Google Earth satellite photosZmiany zabudowy mieszkaniowej wzdłuż granicy lewobrzeżnej Warszawy na podstawie zdjęć Google Earth
“Dr Google” – medicalization of social life on the basis of an analysis of internet forums and the medical view"Dr Google" - medykalizacja życia społecznego na podstawie analizy forów internetowych oraz opinii lekarzy
Three million hits on Google, and climbingTrzy miliony wyszukiwań na Google i rośnie
We all agree that a digital library of the scope Google is proposing will mean real benefits.Wszyscy zgadzamy się, że cyfrowa biblioteka oferująca zbiory, jakie proponuje Google, przyniesie prawdziwe korzyści.
The Decision also concludes that the proposed transaction does not give rise to competition concerns with a view to the possible elimination of potential competition between Google and DoubleClickW decyzji uznano także, że planowana transakcja nie rodzi zastrzeżeń z punktu widzenia ewentualnego zniesienia potencjalnej konkurencji między Google i DoubleClick
What we did find - thanks to Google - is that the guidelines themselves, presented as a transformational agenda, are, by and large, nothing more than a recycling of existing Commission texts and the existing policy agenda.Stwierdziliśmy jednak - dzięki Google - że same wytyczne, przedstawione jako program transformacyjny, są w zasadzie niczym więcej, jak tylko recyklingiem istniejących tekstów Komisji i istniejącego programu politycznego.
Land-use change detection in selected urban areas based on Google Earth historical imaginaryZmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth
It started as a 'chauvinistic' fallacy in competition with Google, but has been reformulated, following various changes, in more sensible, realistic and productive terms.Zaczęło się jako "szowinistyczny” złudny projekt, konkurujący z Google, ale zostało przeformułowane, po szeregu zmian, uwzględniających warunki praktyczne, realistyczne i dotyczące wydajności.
Google AdWords – marketing toolGoogle AdWords jako narzędzie marketingu
Will we be the consumers of cultural products that do not belong to us anymore, dependent on multinational oligopolies such as Google, iTunes, Amazon or Hollywood, without being able to defend our assets?Czy staniemy się odbiorcami produktów kulturalnych, które nie są już naszą własnością, odbiorcami uzależnionymi od wielonarodowych oligopoli, takich jak Google, iTunes, Amazon czy Hollywood, bez możliwości obrony naszych dóbr kultury?
And that of a man who said Google was a bubbleI to mówi ten, co kopał grób dla Google
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 310 zdań frazy google.Znalezione w 0,778 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.