wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
  (  pf)
   
  opuścić jakieś miejsce
   
  to leave, especially a building
 • wychodzić   
  (  impf)
   
  to leave, especially a building
 • chodzić     
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • gasnąć   
  (  impf)
   
  to be turned off or extinguished
 • zgasnąć   
  (  pf)
   
  to be turned off or extinguished
 • dawać     
 • dać     
 • iść w górę   
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • włączać   
 • zejść   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
go out (e.g. on an excursion or outing)
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
to leave one's abode to go to public places
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
To move out of or depart from.
 
to become extinct, to expire
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go out
wyjść
to go out for a meal
wyjść coś zjeść
to go out of date
tracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You want to cut this off, go out and find yourself somebody available?
pl Marion, jeśli chcesz z tym skończyć... znajdź sobie kogoś, kto jest wolny?
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, tak jak określono ją w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
en Time to go all out!
pl A teraz do przodu!
en Well, if you' re so sure, boss, why don' t you go over and check it out?
pl Skoro jesteś taki pewny, szefie, to może tam wejdziesz i sam to sprawdzisz?
en I' d rather go out with him than you
pl Prędzej umówię się z nim niż z tobą
en Let' s go out into the crazy world of New Orleans!
pl Weźmy kurs na ten zwariowany świat Nowego Orleanu!
en Tells Father Harry there' s some kind of demonic ritual going on out here
pl Judasza... mówi: ojcze Harry tam się odbywa demoniczny rytuał
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Decision does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
en Cristina told all that had happened to Vicky...... and said she was going to France for a few weeks to think things out
pl Cristina opowiedziała wszystko Vicky... i dodała, że wyjeżdża do Francji na parę tygodni, aby przemyśleć sprawy
en Comparisons of the difference between farm-gate prices and retail prices are difficult to make in the overall EU market because it is impossible to find out the costs and margins going to the processing sector and the retail sector
pl Porównania różnic pomiędzy cenami w gospodarstwach rolnych a cenami detalicznymi na całym rynku UE są trudne do przeprowadzenia, bowiem niemożliwe jest ustalenie kosztów i marż przypadających sektorowi przetwórczemu i detalicznemu
en We don' t stand a chance on out own, we have to go together
pl Liv, posłuchaj mnie.Nie damy rady w pojedynkę
en I wanna find out where he' s going before we move in on him
pl Chcę wiedzieć dokąd on idzie, zanim go zdejmiemy
en It is eighteen months today since we had a new directive; and yet, here we are again today, like last year, as the Chair quite rightly pointed out, talking about the same subject, the safety of toys, and this year, things are even more serious, because we have a recession and, in a recession, parents who want to buy toys and are short of money will go to the section of the market that sells sub-standard toys.
pl Dzisiaj mija osiemnaście miesięcy, odkąd mamy nową dyrektywę, i znowu omawiamy tu, podobnie jak w roku ubiegłym, co słusznie zauważył pan przewodniczący, ten sam temat, czyli bezpieczeństwo zabawek, przy czym w tym roku sytuacja jest jeszcze poważniejsza, ponieważ mamy recesję, i rodzice, którzy chcą kupić zabawki i nie mają pieniędzy, pójdą do tych sklepów, w których sprzedaje się zabawki o niższej jakości.
en I' ve got personnel out in teams going over the area
pl Patrolujemy cały teren
en I told you I couldn' t go out with you
pl Mówiłam panu, że nie mogę się z panem umówić
en Oli, this is just like going out for dinner with the President
pl Oli, to tak, jakbyśmy jedli kolację z prezydentem
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve these objectives
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie może wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tych celów
en Then you should definitely go out
pl Więc ty na pewno powienieneś wyjść
en For the rest, although the work of the technical bodies, such as the Financial Stability Board chaired by Mario Draghi, is progressing well, and overall integration, particularly in certain areas, is, in my opinion, going in the right direction, it is also important to carry out a long-term reform of the International Monetary Fund.
pl W przypadku pozostałych punktów, chociaż prace organów technicznych, jak Rada Stabilności Finansowej pod przewodnictwem pana Mario Draghi, przebiegają gładko, a ogólna integracja, szczególnie w niektórych obszarach, moim zdaniem zmierza we właściwym kierunku, to należy również przeprowadzić długookresową reformę Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
en You were going to the server room.I saw someone suspicious on my way and followed him. You need to get out
pl Mówiłeś, że idziesz do serwerowni./ Zobaczyłem kogoś podejrzanego/ i poszedłem za nim./ Musisz się stamtąd wydostać./ Tam jest bomba zegarowa./ Jest za późno, aby ją rozbroić./ Będziemy mieli kolejne zagrożenie,/ jeśli to coś
en These are my terms now, if we' re going to continue hanging out
pl Teraz będziemy na moich warunkach, jeśli mamy się dalej spotykać
en We' re going out tonight
pl Wychodzimy wieczorem
en What if you go and there is something out there?
pl Co będzie, jeśli coś tam znajdziesz?
en Are we going to make it out of here?
pl I my mamy się stąd wydostać?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy go out.Znalezione w 61,455 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.