wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
  (  pf)
   
  opuścić jakieś miejsce
   
  to leave, especially a building
 • wychodzić   
  (  impf)
   
  to leave, especially a building
 • chodzić     
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • gasnąć   
  (  impf)
   
  to be turned off or extinguished
 • zgasnąć   
  (  pf)
   
  to be turned off or extinguished
 • dawać     
 • dać     
 • iść w górę   
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • włączać   
 • zejść   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
go out (e.g. on an excursion or outing)
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
to leave one's abode to go to public places
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
To move out of or depart from.
 
to become extinct, to expire
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go outwyjść
to go out for a mealwyjść coś zjeść
to go out of datetracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
If I see there' s nothing out there, there' s no reason for us to go onKiedy się przekonam, że tam nic nie ma, wy nie musicie już tego robić
Legal expenses insurance may also be regarded as an ancillary risk under the conditions set out in the first subparagraph where it concerns disputes or risks arising out of, or in connection with, the use of sea-going vesselsUbezpieczenie ochrony prawnej można również uważać za ryzyko dodatkowe zgodnie z warunkami określonymi w pierwszym punkcie, jeżeli dotyczy ono sporów lub ryzyk wynikających z użytkowania statków morskich lub z nim związanych
As the Spanish authorities acknowledged, until ‧ Pickman was in such a situation, as shown by the fact that it had negative own funds and increasing losses, whilst a mortgage over some of its assets taken out in favour of the company RUMASA had been foreclosed, with the result that it was almost certainly going to go out of business in the short termJak przyznały władze hiszpańskie, do ‧ r. spółka Pickman znajdowała się w takiej właśnie sytuacji, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kapitał własny miał wartość ujemną a straty rosły, podczas gdy na części majątku ustanowiono hipotekę na rzecz przedsiębiorstwa RUMASA, w związku z czym można uznać za niemal pewne, że spółka w krótkim czasie była skazana na zakończenie działalności
Out here a man can go just so farNie mam wyboru
So, do you want to go out sometime?Chcesz się umówić?
I decided we shouldn' t go out anymoreZdecydowałam, że nie powinniśmy już się spotykać
I' m just worried what' s going to happen when all the donuts run outMartwię się tylko co będzie kiedy się skończą pączki
The collective action should, at all events, respect the principles of subsidiarity and proportionality; it should never go beyond the bounds of what is required to meet the objectives set out in the Treaty, insofar as such objectives cannot be adequately achieved by the Member States and are thus better realised by taking action at Community levelW każdym razie powództwo zbiorowe powinno przestrzegać zasad pomocniczości i proporcjonalności i nigdy nie powinno wykraczać poza to, co konieczne do realizacji celów traktatu, o ile cele te nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a zatem lepiej realizowane są na szczeblu wspólnotowym
Go check it outSprawdźcie to
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectivesZgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectivesZgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we wspomnianym artykule, niniejsza dyrektywa nie może wykraczać poza to, co niezbędne jest dla osiągnięcia tych celów
After we eat, we' il go out and have some nightlifePo jedzeniu pójdziemy poszaleć
Instead of going all out to tackle a common energy supply, create a functioning common market, improve the general education system and attract investors to the country with credible policies, party political bickering and boundless mistrust rule current politics.Obecnie w polityce panują polityczne spory partyjne i bezgraniczna nieufność. Nie ma w niej miejsca na wiarygodną politykę na rzecz rozwiązania problemu wspólnego zaopatrzenia w energię, tworzenia funkcjonującego wspólnego rynku, poprawy systemu szkolnictwa i przyciągania inwestorów.
I' il go to the file drawer and bring it outPójdę do szuflady i je wyciągnę
I stopped going outPrzestałem wychodzić
In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objectiveZgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego celu
We' ve decided to go out for lunchWychodzimy na lunch
Enduring the insults and despising, dirty glances from the screws before they finally reached the visit-box. Then they would have to go though it all again to get out.Będą musieli znosić obelgi i parszywe spojrzenia strażników, zanim w końcu dotrą do pokoju widzeń. A w drodze powrotnej przejdą przez to samo.
You made me feel really guilty about going out with that girlSprawiłaś, że czułem się winny, że umówiłem się z tą dziewczyną
I' m gonna go out with these clowns for a whileWychodzę z tymi pajacami
Of course you can go out on datesOczywiście, że możesz
I regret that the directive is not clear on this point, but I have confidence that our rapporteurs can clarify these issues: if we want to keep out the lawyers we must have clarity, not just to avoid patients going to court, but to avoid them going to court on cross-border medical negligence issues.Żałuję, że w dyrektywie nie postawiono jasno tej kwestii, ale ufam, że nasi sprawozdawcy potrafią ją wyjaśnić; jeśli chcemy utrzymać prawników z dala, musimy mieć jasność co do tego, nie tylko po to, żeby pacjenci nie udawali się do sądów, ale żeby nie zwracali się do nich w sprawach transgranicznych zaniedbań medycznych.
The situation is aggravated by the huge number of ships going out of service following the global phasing out of single hull oil tankersSytuacja ta pogarsza się jeszcze w wyniku gwałtownego wzrostu liczby statków wycofywanych z eksploatacji w nadchodzących latach w związku z wycofywaniem zbiornikowców jednokadłubowych
Hey, shall we go out?Hej, może gdzieś wyjdziemy?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261503 zdań frazy go out.Znalezione w 37,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.