wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wyjść     
  (Verbal  pf)
   
  opuścić jakieś miejsce
   
  to leave, especially a building
   
  get out of a car
   
  to leave, especially a building
 • wychodzić   
  (  impf)
   
  to leave, especially a building
   
  get out of a car
   
  to leave, especially a building
 • gasnąć   
  (Verbal  impf)
   
  to be turned off or extinguished
   
  to be turned off or extinguished
 • zgasnąć   
  (  pf)
   
  to be turned off or extinguished
   
  to be turned off or extinguished
 • chodzić     
  (Verbal  )
   
  pot. potocznie często spotykać się z tą samą osobą przeciwnej płci
 • iść w górę   
   
  get out of a car
 • zejść   
   
  get out of a car
 • chodzenie   
  (Noun  )
 • dawać     
 • dać     
 • osiągać   
 • prowadzić   
 • spędzać   
 • ustąpić   
 • uzyskać   
 • włączać   
 • znikać   
 • zniknąć   

Pozostałe znaczenia:

 
skończyć się
 
wyjść
 
(intransitive) to become extinct, to expire.
 
(intransitive) of a couple, to have a romantic relationship
 
go out (e.g. on an excursion or outing)
 
(transitive, with with) To have a romantic relationship with someone.
 
to leave one's abode to go to public places
 
To stop burning or shining.
 
(intransitive) to be turned off or extinguished
 
(intransitive) To leave, especially a building.
 
(intransitive) To become out of fashion.
 
To move out of or depart from.
 
to become extinct, to expire
 
To go out of fashion; become unfashionable.
 
(intransitive, idiomatic) To leave one's abode to go to public places.
 
To leave one's home for a lmited period of time, usually for a leisure.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

to go out
wyjść
to go out for a meal
wyjść coś zjeść
to go out of date
tracić na aktualności

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "go out", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This report sets out institutional and legal aspects that I am not going to describe now.
pl Rzeczone sprawozdanie przedstawia aspekty instytucjonalne i prawne, które zamierzam teraz opisać.
en I appreciate you pointing that out, but I can' t go to school
pl Doceniam to co robisz, ale nie mogę przyjść do szkoły
en Let' s just go out to dinner and forget it
pl Chodźmy na kolację i zapomnijmy o tym
en In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve those objectives
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wychodzi poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów
en In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve that objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
en We want to have a calm moment and you go out with its
pl Wcale nie!Jak nowożeńcy mogą mieć miłe wspomnienia, jak wy w kółko tylko
en I was thinking maybe we could go and hang out
pl Pomyślałem, że moglibyśmy tam pojechać
en Going out for a spin?
pl Wycieczka jachtem kapitańskim?
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
en An industrial desert means millions more people out of work, because if we let our jobs in industry go, then jobs in the service sector will go next.
pl Pustynia przemysłowa oznacza miliony ludzi bez pracy. Jeśli dopuścimy do utraty miejsc pracy w przemyśle, to następny będzie sektor usług.
en I' m going to turn around, walk out that door, and you won' t be able to pull that trigger
pl Powiem ci co teraz zrobię, Diano
en Are you going to take measures immediately, together with the Member States, to prohibit speculation against the euro by the very banks that have just been bailed out using taxpayers' money?
pl Czy ma pan zamiar podjąć, wspólnie z państwami członkowskimi, niezwłocznie działania zmierzające do zakazania prowadzenia spekulacji przeciwko euro przez te same banki, które państwo właśnie uratowali wykorzystując pieniądze podatników?
en I got that.Call your brother, find out where he' s going today
pl Zadzwoń do brata i dowiedz się o jego plany na dzisiaj
en Go out, I said
pl Wyjdz, powiedzialam
en Going out again tonight?
pl Wychodzisz dzisiaj?
en You were going to blow me out of the water
pl Chciałeś mnie wpuścić w kanał
en He better be because you' re going out that door
pl Oby, bo wyjdziecie przez te drzwi
en In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective
pl Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu
en Probably.But that doesn' t mean I' m actually ready to go out there and cope
pl Prawdopodobnie, ale nie oznacza to, że jestem na to gotowa
en Going up each day in a hurtling piece of machinery...... putting their hides out on the line...... hanging it out over the edge...... pushing back the outside of that envelope and hauling it back
pl Codziennie startują w samolotach lecących z zawrotną prędkością, ryzykując życiem, na granicy...ludzkich możliwości, a potem wracają
en This would indicate that the market did not consider the company to be in difficulty within the meaning of the restructuring guidelines, that is to say, a company which, without outside intervention by the public authorities, was almost certainly condemned to go out of business in the short or medium term
pl To pokazuje, że rynek nie uważał przedsiębiorstwa za zagrożone w rozumieniu wytycznych dotyczących restrukturyzacji, tj. za przedsiębiorstwo, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno zniknie z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej
en We go in under the radar, gather information, and get out fast
pl Wchodzimy na teren niezauważeni, zbieramy informacje i szybko znikamy
en Harry, I' m not going out of my mind, am l?No, darling
pl Harry, ja nie popadam w obłęd, prawda?
en I didn' t hear you go out
pl Nie słyszałam, żebyście gdzieś wychodzili
en Investment aid enabling undertakings to go beyond Community standards for environmental protection or to increase the level of environmental protection in the absence of Community standards will be considered compatible with the functioning of the EEA Agreement within the meaning of Article ‧(c) of the EEA Agreement provided that the conditions set out in points ‧ to ‧ and section ‧.‧ are fulfilled
pl Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom spełnienie wymogów surowszych niż normy wspólnotowe lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych uważana będzie za zgodną z Porozumieniem EOG w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) Porozumienia EOG, o ile będzie spełniać warunki określone w pkt ‧–‧ i sekcji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261504 zdań frazy go out.Znalezione w 45,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.