Tłumaczenia na język polski:

  • glukozoamina   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
If no relief of symptoms is experienced after ‧ months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluatedJeśli po ‧– ‧ miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą
This SPC, labelling and package leaflet is the version that was annexed to the Commission Decision on this Article ‧ referral for glucosamine hydrochloride containing medicinal productsNiniejsza ChPL i ulotka dla pacjenta zgadzają się z tymi, które zostały załączone w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie art.‧ w odniesieniu dla chlorowodorku glukozaminy zawierającego produkty lecznicze
No formal drug interaction studies have been performed with glucosamine-containing medicinal productsNie przeprowadzono formalnych badań produktów leczniczych zawierających glukozaminę dotyczących interakcji leków
Concurrent treatment with glucosamine may increase the absorption and serum concentration of tetracyclines, but the clinical relevance of this interaction is probably limitedJednoczesne leczenie glukozaminą może spowodować wzrost absorpcji i stężenia tetracykliny w surowicy, jednakże wyniki badań klinicznych dotyczące tej interakcji są ograniczone
Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentationKwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
Food supplements packaged for the final consumer, containing small amounts of animal product, and those including glucosamine, chondroitin, or chitosanPreparaty uzupełniające dietę, pakowane z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych, zawierające niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także preparaty zawierające glukozaminę, chondroitynę lub chitozan
Different views on glucosamine, due to different interpretations of regulatory/legal systems have resulted in glucosamine being classified as a medicinal product in many regions of the world, including some Member StatesRóżne poglądy na temat glukozaminy wynikające z różnych interpretacji systemów rejestracyjnych/prawnych doprowadziły do tego, że w wielu regionach świata, w tym w niektórych państwach członkowskich, glukozamina jest klasyfikowana jako produkt leczniczy
In patients with a known risk factor for cardiovascular disease, monitoring of the blood lipid levels is recommended, since hypercholesterolemia has been observed in a few cases in patients treated with glucosamineU pacjentów z rozpoznanym czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych zalecane jest kontrolowanie poziomu lipidów we krwi, ponieważ w rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano hipercholesterolemię
Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptomsGlukozamina nie jest zalecana do leczenia w przypadku ostrego bólu
Glucosamine was mainly introduced on the world-wide market as a food-supplement but with the aim to improve symptoms in patients with osteoarthritis or joint pain or functionGlukozamina została w głównej mierze wprowadzona na rynki światowe jako suplement dietetyczny, ale z myślą o poprawie objawów u pacjentów z zapaleniem kości i stawów lub z dolegliwościami bólowymi oraz zaburzeniami czynności stawów
In the most recent meta-analysis from the Cochrane group in ‧, the results are positive when a glucosamine-containing medicinal product was used, positive for placebo-controlled studies in general and negative when the studies with adequate allocation concealment are retainedW najnowszej metaanalizie grupy Cochrane’ a, przeprowadzonej w ‧ r., wyniki są: dodatnie, gdy stosowano produkt leczniczy zawierający glukozaminę; dodatnie w przypadku ogółu badań kontrolowanych za pomocą placebo oraz ujemne, gdy zachowano badania z odpowiednim utajeniem przydziału
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction Data on possible drug interactions with glucosamine is limited, but increased INR with coumarin anticoagulants (warfarin and acenocoumarol) has been reportedInterakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Dane dotyczące potencjalnych interakcji z innymi lekami są ograniczone, ale odnotowano wzrost wskaźnika INR podczas stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny (warfaryną i acenokumarolem
The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the kneeWnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ zmniejszanie objawów w łagodnym lub umiarkowanym zapaleniu kości i stawów kolana ”
GlucosamineGlukozamina
mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloridemg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the kneeWnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ łagodzenie objawów łagodnego lub umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego ”
D-glucosamine derivatives containing thiourea moiety as organocatalystsPochodne D-glukozaminy zawierające ugrupowanie tiomocznika jako organokatalizatory
Glucosamine, Chitosamine (amino sugar (monosaccharide) being part of the structure of the polysaccharides chitosan and chitin, produced, for example, by the hydrolysis of crustacean and other arthropods exoskeletons or by fermentation of a grain such as maize or wheatGlukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skorupiaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica
Pregnancy There is no adequate data from the use of glucosamine in pregnant womenCiąża Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy przez kobiety w ciąży
The most common adverse reactions associated with treatment with glucosamine are nausea, abdominal pain, indigestion, constipation, and diarrhoeaNajczęstsze reakcje niepożądane związane z leczeniem glukozaminą to: nudności, ból brzucha, niestrawność, zaparcia i biegunka
The usual starting dose is ‧ tablets (‧ mg glucosamine) once dailyTypową dawką początkową są ‧ tabletki (‧ mg glukozaminy) przyjmowane raz dziennie
Glucosamine is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycansGlukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego
In vitro and in vivo studies have shown glucosamine stimulates the synthesis of physiological glycosaminoglycans and proteoglycans by chondrocytes and of hyaluronic acid by synoviocytesBadania in vitro i in vivo wykazały, że glukozamina pobudza syntezę fizjologicznych glikozaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez synowiocyty
may be necessary when starting treatment with glucosaminemoże być częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi
Each tablet contains ‧ mg of glucosamine (as glucosamine hydrochlorideKażda tabletka zawiera ‧ mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,383 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.