Tłumaczenia na język polski:

 • glukozoamina   
   
  chemicals
 • acetyloglukozoamina   
 • aminocukry   
 • galaktozoamina   
 • glukozamina   
  (Noun  )
 • heksoamina   
 • osamine   

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the knee
pl Wnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ zmniejszanie objawów w łagodnym lub umiarkowanym zapaleniu kości i stawów kolana ”
en Synthesis of D-glucosamine derivatives of proline and evaluation of their organocatalytic activity
pl Synteza prolinowych pochodnych D-glukozaminy i ich zastosowanie jako potencjalnych organokatalizatorów
en Each tablet contains ‧ mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride
pl Każda tabletka zawiera ‧ mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
en The usual starting dose is ‧ tablets (‧ mg glucosamine) once daily
pl Typową dawką początkową są ‧ tabletki (‧ mg glukozaminy) przyjmowane raz dziennie
en Glucosamine, Chitosamine (amino sugar (monosaccharide) being part of the structure of the polysaccharides chitosan and chitin, produced, for example, by the hydrolysis of crustacean and other arthropods exoskeletons or by fermentation of a grain such as maize or wheat
pl Glukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skorupiaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica
en Glucosamine is an endogenous substance, a normal constituent of the polysaccharide chains of cartilage matrix and synovial fluid glucosaminoglycans
pl Glukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego
en Food supplements packaged for the final consumer, containing small amounts of animal product, and those including glucosamine, chondroitin, or chitosan
pl Preparaty uzupełniające dietę, pakowane z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych, zawierające niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, a także preparaty zawierające glukozaminę, chondroitynę lub chitozan
en Known hypersensitivity to glucosamine or to any of the excipients
pl Nadwrażliwość na glukozaminę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
en Animal experimental data relating to toxicity during repeated administration, reproduction toxicity, mutagenicity and carcinogenicity is lacking for glucosamine
pl Dane doświadczalne dla glukozaminy uzyskane na podstawie badań na zwierzętach dotyczące toksyczności podczas wielokrotnego podawania, toksyczności reprodukcyjnej, mutagenności i rakotwórczości są niewystarczające
en This SPC, labelling and package leaflet is the version that was annexed to the Commission Decision on this Article ‧ referral for glucosamine hydrochloride containing medicinal products
pl Niniejsza ChPL i ulotka dla pacjenta zgadzają się z tymi, które zostały załączone w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie art.‧ w odniesieniu dla chlorowodorku glukozaminy zawierającego produkty lecznicze
en Glucosamine
pl Glukozamina
en Glucosamine is a relatively small molecule (molecular mass ‧), which is easily dissolved in water and soluble in hydrophilic organic solvents
pl Glukozamina jest cząsteczką względnie małą (o masie cząsteczkowej wynoszącej ‧), jest łatwo rozpuszczalna w wodzie i w organicznych rozpuszczalnikach hydrofilowych
en Within this referral procedure, a question was raised, whether Glucomed containing glucosamine hydrochloride, was as effective as glucosamine sulphate
pl W niniejszej procedurze przekazania postawiono pytanie, czy preparat Glucomed zawierający chlorowodorek glukozaminy jest tak samo skuteczny jak siarczan glukozaminy
en Breast Feeding There is no data available on the excretion of glucosamine in human milk
pl Karmienie piersią Nie ma dostępnych danych dotyczących wydzielania glukozaminy z mlekiem matki
en A report on exacerbated asthma symptoms triggered after initiation of glucosamine therapy has been described (symptoms resolved after withdrawal of glucosamine
pl Opisane zostały przypadki występowania zaostrzonych objawów astmy po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu leku
en Interaction with other medicinal products and other forms of interaction Data on possible drug interactions with glucosamine is limited, but increased INR with coumarin anticoagulants (warfarin and acenocoumarol) has been reported
pl Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Dane dotyczące potencjalnych interakcji z innymi lekami są ograniczone, ale odnotowano wzrost wskaźnika INR podczas stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny (warfaryną i acenokumarolem
en mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride
pl mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
en Glucosamine is not indicated for the treatment of acute painful symptoms
pl Glukozamina nie jest zalecana do leczenia w przypadku ostrego bólu
en Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentation
pl Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
en The influence of sulfonamide substituent in D-glucosamine derivates on the enantioselective addiction of diethylzinc to aldehydes
pl Wpływ podstawnika sulfonamidowego w pochodnych D-glukozaminy na enancjoselektywność addycji Et2Zn do aldehydów
en Glucosamine is considered to be an simple substance with a high solubility, and therefore, a comparative bioavailability study was not considered necessary for an approval
pl Glukozaminę uważa się za substancję prostą o wysokiej rozpuszczalności, w związku z czym uznano, że do jej zarejestrowania nie jest konieczne przeprowadzenie porównawczego badania biodostępności
en In addition the applicant was asked to justify the proposed dose and posology, to characterise the safety profile, including a discussion of reported adverse drug reactions, to justify the relevance of literature considering that the formulations of glucosamine sulphate (as the sodium chloride complex) used in the cited literature differ from the concerned application formulation and whether the differences in formulation will alter the efficacy and safety of the product, to elucidate the possibility of interactions with other medicinal products, and finally to show a positive risk/benefit profile of glucosamine hydrochloride in the intended indication
pl Ponadto wnioskodawca został poproszony o uzasadnienie proponowanej dawki i schematu podawania leku, o opisanie profilu bezpieczeństwa, w tym omówienie zgłoszonych niepożądanych reakcji na lek (ADR), o uzasadnienie ważności literatury z uwzględnieniem faktu, że preparaty siarczanu glukozaminy (takie jak kompleks z chlorkiem sodu) wymienione w cytowanej literaturze różnią się od preparatów, których dotyczy złożony wniosek; a także tego, czy różnice pomiędzy preparatami mają wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu, o wyjaśnienie możliwości interakcji z innymi produktami leczniczymi i wreszcie o wykazanie korzystnego stosunku ryzyka do korzyści dla chlorowodorku glukozaminy w przewidywanym wskazaniu
en The applicant was asked to demonstrate efficacy of glucosamine in the intended indication relief of symptoms in mild to moderate osteoarthritis of the knee
pl Wnioskodawca został poproszony o wykazanie skuteczności glukozaminy w przewidywanym wskazaniu „ łagodzenie objawów łagodnego lub umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego ”
en if you are allergic (hypersensitive) to glucosamine or to any of the other ingredients of
pl w przypadku alergii (nadwrażliwości) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych
en Due to limited documentation on potential drug interactions with glucosamine, one should generally be aware of altered response or concentration of concurrently used medicinal products
pl W związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy brać pod uwagę zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych produktów leczniczych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,399 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.