Tłumaczenia na język polski:

  • glukozoamina   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
Each tablet contains ‧ mg of glucosamine (as glucosamineKażda tabletka zawiera ‧ mg glukozaminy (w postaci
mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloridemg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
Due to limited documentation on potential drug interactions with glucosamine, one should generally be aware of altered response or concentration of concurrently used medicinal productsW związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy brać pod uwagę zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych produktów leczniczych
The safety profiles are, however, inferior to glucosamineProfile bezpieczeństwa są jednak mniej korzystne niż w przypadku glukozaminy
The use of glucosamine during breastfeeding is not recommended Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicineStosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią jest niezalecane Przed rozpoczęciem przyjmowania dowolnego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
Glucosamine is considered to be an simple substance with a high solubility, and therefore, a comparative bioavailability study was not considered necessary for an approvalGlukozaminę uważa się za substancję prostą o wysokiej rozpuszczalności, w związku z czym uznano, że do jej zarejestrowania nie jest konieczne przeprowadzenie porównawczego badania biodostępności
This SPC, labelling and package leaflet is the version that was annexed to the Commission Decision on this Article ‧ referral for glucosamine hydrochloride containing medicinal productsNiniejsza ChPL i ulotka dla pacjenta zgadzają się z tymi, które zostały załączone w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie art.‧ w odniesieniu dla chlorowodorku glukozaminy zawierającego produkty lecznicze
if you are allergic (hypersensitive) to shellfish, since glucosamine is manufactured fromw przypadku alergii (nadwrażliwości) na skorupiaki, ponieważ glukozamina jest z nich
Glucosamine, Chitosamine (amino sugar (monosaccharide) being part of the structure of the polysaccharides chitosan and chitin, produced, for example, by the hydrolysis of crustacean and other arthropods exoskeletons or by fermentation of a grain such as maize or wheatGlukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skorupiaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica
D-glucosamine derivatives containing thiourea moiety as organocatalystsPochodne D-glukozaminy zawierające ugrupowanie tiomocznika jako organokatalizatory
The influence of structure of D-glucosamine derivatives on asymmetric induction in palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation.Wpływ struktury pochodnych D-glukozaminy na indukcję asymetryczną w katalizowanej palladem asymetrycznej reakcji podstawienia allilowego
Dose selection in this bibliographical application is made from experience from other related glucosamine products and the dose and posology chosen is the same as used in almost all performed studiesDobór dawki w tym zestawieniu bibliograficznym został dokonany na podstawie doświadczeń dotyczących innych podobnych preparatów glukozaminy, a określona dawka i sposób podawania są takie same jak niemal we wszystkich przeprowadzonych badaniach
If no relief of symptoms is experienced after ‧ months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluatedJeśli po ‧– ‧ miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą
The scope of the referral was to discuss the benefit/risk of glucosamine hydrochloride in the proposed indication The Summary of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the applicant has been assessed based on the documentation submitted and the scientific discussion within the Committee• zakres przekazania dotyczył omówienia stosunku korzyści do ryzyka stosowania chlorowodorku glukozaminy w proponowanym wskazaniu; • charakterystyka produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta zaproponowane przez wnioskodawcę zostały ocenione na podstawie przedłożonej dokumentacji i dyskusji naukowej w ramach Komitetu
In patients with a known risk factor for cardiovascular disease, monitoring of the blood lipid levels is recommended, since hypercholesterolemia has been observed in a few cases in patients treated with glucosamineU pacjentów z rozpoznanym czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych zalecane jest kontrolowanie poziomu lipidów we krwi, ponieważ w rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano hipercholesterolemię
The efficacy in symptomatic relief of pain in osteoarthritis, of the existing alternatives, NSAIDs and paracetamol, is of similar magnitude as glucosamine (e. g. ref. review by BjordalJeżeli chodzi o skuteczność dostępnych alternatywnych metod łagodzenia objawów zapalenia kości i stawów, NLPZ i paracetamol wykazują skuteczność zbliżoną do glukozaminy (patrz np. przegląd Bjordala
D-glucosamine derivatives as Chiral Phase-Transfer CatalystsPochodne D-glukozaminy jako chiralne katalizatory przeniesienia międzyfazowego
The active substance is glucosamineSubstancją aktywną jest glukozamina
Patients treated with coumarin anticoagulants should therefore be monitored closely when initiating or ending glucosamine therapyDlatego pacjenci leczeni pochodnymi kumaryny rozpoczynający lub kończący przyjmowanie glukozaminy powinni być pod dokładną obserwacją
mg glucosamine once daily for relief of symptomsmg glukozaminy raz dziennie w celu złagodzenia objawów
GlucosamineGlukozamina
Pregnancy There is no adequate data from the use of glucosamine in pregnant womenCiąża Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy przez kobiety w ciąży
Each tablet contains ‧ mg of glucosamine (as glucosamine hydrochlorideKażda tabletka zawiera ‧ mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
Glucosamine was mainly introduced on the world-wide market as a food-supplement but with the aim to improve symptoms in patients with osteoarthritis or joint pain or functionna narynki światowe jako suplement dietetyczny, zona na rynki światowe jako suplement dietetyczny, ale z myślą o poprawie objawów u pacjentów z zapaleniem kości i stawów lub z dolegliwościami bólowymi oraz zaburzeniami czynności stawów
Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentationKwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,528 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.