Tłumaczenia na język polski:

  • glukozoamina   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
an amino derivative of glucose
 
(biochemistry) an amino derivative of glucose that is a component of polysaccharides such as chitin; it is marketed as a dietary supplement supposedly to reduce the symptoms of arthritis

Przykładowe zdania z "glucosamine", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Each tablet contains ‧ mg of glucosamine (as glucosamine
pl Każda tabletka zawiera ‧ mg glukozaminy (w postaci
en mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride
pl mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
en Due to limited documentation on potential drug interactions with glucosamine, one should generally be aware of altered response or concentration of concurrently used medicinal products
pl W związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy brać pod uwagę zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych produktów leczniczych
en The safety profiles are, however, inferior to glucosamine
pl Profile bezpieczeństwa są jednak mniej korzystne niż w przypadku glukozaminy
en The use of glucosamine during breastfeeding is not recommended Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine
pl Stosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią jest niezalecane Przed rozpoczęciem przyjmowania dowolnego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
en Glucosamine is considered to be an simple substance with a high solubility, and therefore, a comparative bioavailability study was not considered necessary for an approval
pl Glukozaminę uważa się za substancję prostą o wysokiej rozpuszczalności, w związku z czym uznano, że do jej zarejestrowania nie jest konieczne przeprowadzenie porównawczego badania biodostępności
en This SPC, labelling and package leaflet is the version that was annexed to the Commission Decision on this Article ‧ referral for glucosamine hydrochloride containing medicinal products
pl Niniejsza ChPL i ulotka dla pacjenta zgadzają się z tymi, które zostały załączone w formie aneksu do decyzji Komisji na podstawie art.‧ w odniesieniu dla chlorowodorku glukozaminy zawierającego produkty lecznicze
en if you are allergic (hypersensitive) to shellfish, since glucosamine is manufactured from
pl w przypadku alergii (nadwrażliwości) na skorupiaki, ponieważ glukozamina jest z nich
en Glucosamine, Chitosamine (amino sugar (monosaccharide) being part of the structure of the polysaccharides chitosan and chitin, produced, for example, by the hydrolysis of crustacean and other arthropods exoskeletons or by fermentation of a grain such as maize or wheat
pl Glukozamina, glukozoamina (aminocukier (cukier prosty) wchodzący w skład struktury wielocukrów chitozanu i chityny, produkowanych, na przykład, poprzez hydrolizę zewnętrznych szkieletów skorupiaków i innych stawonogów lub poprzez fermentację zbóż, takich jak kukurydza lub pszenica
en D-glucosamine derivatives containing thiourea moiety as organocatalysts
pl Pochodne D-glukozaminy zawierające ugrupowanie tiomocznika jako organokatalizatory
en The influence of structure of D-glucosamine derivatives on asymmetric induction in palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation.
pl Wpływ struktury pochodnych D-glukozaminy na indukcję asymetryczną w katalizowanej palladem asymetrycznej reakcji podstawienia allilowego
en Dose selection in this bibliographical application is made from experience from other related glucosamine products and the dose and posology chosen is the same as used in almost all performed studies
pl Dobór dawki w tym zestawieniu bibliograficznym został dokonany na podstawie doświadczeń dotyczących innych podobnych preparatów glukozaminy, a określona dawka i sposób podawania są takie same jak niemal we wszystkich przeprowadzonych badaniach
en If no relief of symptoms is experienced after ‧ months, continued treatment with glucosamine should be re-evaluated
pl Jeśli po ‧– ‧ miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą
en The scope of the referral was to discuss the benefit/risk of glucosamine hydrochloride in the proposed indication The Summary of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the applicant has been assessed based on the documentation submitted and the scientific discussion within the Committee
pl • zakres przekazania dotyczył omówienia stosunku korzyści do ryzyka stosowania chlorowodorku glukozaminy w proponowanym wskazaniu; • charakterystyka produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta zaproponowane przez wnioskodawcę zostały ocenione na podstawie przedłożonej dokumentacji i dyskusji naukowej w ramach Komitetu
en In patients with a known risk factor for cardiovascular disease, monitoring of the blood lipid levels is recommended, since hypercholesterolemia has been observed in a few cases in patients treated with glucosamine
pl U pacjentów z rozpoznanym czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych zalecane jest kontrolowanie poziomu lipidów we krwi, ponieważ w rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano hipercholesterolemię
en The efficacy in symptomatic relief of pain in osteoarthritis, of the existing alternatives, NSAIDs and paracetamol, is of similar magnitude as glucosamine (e. g. ref. review by Bjordal
pl Jeżeli chodzi o skuteczność dostępnych alternatywnych metod łagodzenia objawów zapalenia kości i stawów, NLPZ i paracetamol wykazują skuteczność zbliżoną do glukozaminy (patrz np. przegląd Bjordala
en D-glucosamine derivatives as Chiral Phase-Transfer Catalysts
pl Pochodne D-glukozaminy jako chiralne katalizatory przeniesienia międzyfazowego
en The active substance is glucosamine
pl Substancją aktywną jest glukozamina
en Patients treated with coumarin anticoagulants should therefore be monitored closely when initiating or ending glucosamine therapy
pl Dlatego pacjenci leczeni pochodnymi kumaryny rozpoczynający lub kończący przyjmowanie glukozaminy powinni być pod dokładną obserwacją
en mg glucosamine once daily for relief of symptoms
pl mg glukozaminy raz dziennie w celu złagodzenia objawów
en Glucosamine
pl Glukozamina
en Pregnancy There is no adequate data from the use of glucosamine in pregnant women
pl Ciąża Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy przez kobiety w ciąży
en Each tablet contains ‧ mg of glucosamine (as glucosamine hydrochloride
pl Każda tabletka zawiera ‧ mg glukozaminy (w postaci chlorowodorku glukozaminy
en Glucosamine was mainly introduced on the world-wide market as a food-supplement but with the aim to improve symptoms in patients with osteoarthritis or joint pain or function
pl na narynki światowe jako suplement dietetyczny, zona na rynki światowe jako suplement dietetyczny, ale z myślą o poprawie objawów u pacjentów z zapaleniem kości i stawów lub z dolegliwościami bólowymi oraz zaburzeniami czynności stawów
en Hyaluronic acid (glucosamineglucan (polysaccharide) with repeating unit consisting of an amino sugar (N-acetyl-D-glucosamine) and D-glucuronic acid present in the skin, synovial fluid and the umbilical cord, produced, for example, from animal tissue or by bacterial fermentation
pl Kwas hialuronowy (glikozaminoglikan (wielocukier) z powtarzającymi się jednostkami składającymi się z jednego aminocukru (N-acetylo-D-glukozamina) oraz kwasu D-glukuronowego obecnego w skórze, mazi stawowej oraz w pępowinie, produkowany na przykład z tkanek zwierzęcych lub poprzez fermentację bakteryjną
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy glucosamine.Znalezione w 0,805 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.