Tłumaczenia na język polski:

  • społeczne problemy płci   
     
    poglądy, kwestie i argumenty dotyczące podziału możliwości, ról społecznych oraz innych podziałów i różnic między kobietami i mężczyznami
     
    A point, matter or dispute concerning the capabilities, societal roles or other differences and divisions between women and men, especially the relative weight of biological and physical difference versus culture and socialization as a cause of those distinctions. (Source: ISEP / RHW)

Przykładowe zdania z "gender issue", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Stresses that the government, with the aid of the Directorate-General and in cooperation with women's NGOs, needs to provide for a holistic approach with qualitative and quantitative targets to ensure women's rights, which fully respects and recognises women's human rights as rights of individuals, irrespective of their traditional roles as wives and mothers, with full political commitment, and stresses that the government needs to implement gender mainstreaming in line with Article ‧ of the Constitution, to raise awareness on women's issues and to protect women's rights, and needs to create a gender budget at national and local level and to initiate and develop projects concerning women's rights on a regular basis
pl podkreśla, że rząd z pomocą Dyrekcji Generalnej i we współpracy z kobiecymi organizacjami pozarządowymi musi zapewnić kompleksowe podejście wyznaczające cele jakościowe i ilościowe dla zapewniania praw kobiet, które w pełni szanuje i uznaje prawa kobiet, jako prawa jednostki, bez względu na ich tradycyjne role żon i matek, przy pełnym politycznym zobowiązaniu oraz podkreśla, że rząd musi wdrożyć podejście ukierunkowane na równość płci, zgodnie z art. ‧ Konstytucji, aby podnieść poziom świadomości w kwestiach dotyczących kobiet oraz dla ochrony praw kobiet, musi stworzyć budżet przeznaczony na równość płci na poziomie krajowym i lokalnym oraz rozpocząć i opracowywać regularnie projekty dotyczące praw kobiet
en Therefore, when developing comprehensive early years policies and programmes, the Member States must take account of a number of different issues which affect childhood development, such as migration, gender equality and employment.
pl Dlatego państwa członkowskie w procesie opracowywania kompleksowych strategii i programów działania muszą wziąć pod uwagę szereg różnych kwestii wpływających na rozwój dziecka tj. zdrowie, migrację, równouprawnienie płci i zatrudnienie.
en Is also concerned that no ‧ IPA programme submitted by the beneficiary countries directly addressed women’s rights or gender equality, although gender issues have been identified as a major challenge both in progress reports and MIPDs; once again calls on the Commission to provide pre-accession funds for strengthening women’s rights in the Balkans, in particular through women’s NGOs and women’s organisations; invites the Commission to earmark IPA funds accordingly, so as to promote gender budgeting in pre-accession policy and to encourage the beneficiary countries to submit relevant project proposals
pl wyraża także zaniepokojenie faktem, że żaden z programów IPA ‧ przedłożonych przez państwa beneficjentów nie dotyczył bezpośrednio praw kobiet czy równouprawnienia, choć kwestia braku równouprawnienia zidentyfikowana została jako podstawowe wyzwanie zarówno w sprawozdaniach okresowych, jak i w wieloletnich orientacyjnych planach działań; ponownie wzywa Komisję Europejską do zapewnienia funduszy przedakcesyjnych na cele wzmacniania praw kobiet na Bałkanach, w szczególności poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet i organizacje kobiece; wzywa Komisję Europejską do przeznaczenia odpowiednich środków z budżetu IPA na ten cel, a tym samym do promowania uwzględnienia, podczas sporządzania budżetu polityki w zakresie pomocy przedakcesyjnej, kwestii równouprawnienia oraz zachęcenia państw beneficjentów do przedkładania odpowiednich wniosków projektowych
en cooperate with EUROSTAT and all relevant statistical bodies in order to develop methods to improve the comparability, objectivity and reliability of data at European level by establishing criteria that will improve the consistency of information, so that those bodies take gender issues into account when collecting data
pl współpracuje z Eurostatem i wszystkimi właściwymi organami statystycznymi w celu opracowania metod prowadzących do zwiększenia stopnia porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na poziomie europejskim poprzez ustalenie kryteriów, które poprawią spójność informacji, tak aby organy te uwzględniły problematykę płci podczas gromadzenia danych
en However, the various new developments and controversies surrounding Mrs Estrela's report demonstrate one thing: it is still very difficult today to calmly address the issue of gender equality and especially that of a better work-life balance.
pl Rozliczne nowe tendencje i kontrowersje wokół sprawozdania pani poseł Estreli dowodzą jednak jednego: w dzisiejszych czasach wciąż bardzo trudno jest spokojnie mówić o kwestii równouprawnienia, a zwłaszcza lepszej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.
en Notes and regrets the absence of an equality plan and expects the Agency to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Agency not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equality
pl zauważa i z żalem przyjmuje brak planu w zakresie równości i oczekuje, że Centrum wkrótce opracuje taki plan, aby stać się pracodawcą oferującym równe szanse; oczekuje, że Centrum nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płci
en I also attach great importance to considering issues relating to health and safety from a gender-specific point of view, notably as regards burdening women with tasks causing musculoskeletal disorders.
pl Dużą wagę przywiązuję też do specyficznego ze względu na płeć spojrzenia na zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności na wyższe obciążenie kobiet pracami wywołującymi zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.
en A report is to be prepared by the European Gender Equality Institute and specific conclusions could be adopted by the Council on this issue towards the end of the Danish Presidency semester.
pl Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ma przygotować sprawozdanie, a Rada mogłaby przyjąć konkretne konkluzje w tej sprawie pod koniec kadencji prezydencji holenderskiej.
en improving the understanding of the situation in relation to gender issues and gender mainstreaming, in particular through analysis and studies and the development of statistics and, where appropriate, indicators, as well as assessing the effectiveness and impact of existing legislation, policies and practices
pl poprawę zrozumienia sytuacji związanej z kwestiami równouprawnienia i ich włączanie problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityki, w szczególności poprzez analizy i studia oraz opracowywanie danych statystycznych i, w odpowiednich przypadkach, wskaźników, jak również ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, polityk i praktyk
en As someone who is particularly sensitive to issues of gender equality and equality in general, including equality of social rights, I welcome the adoption of this report.
pl Jako osoba szczególnie wrażliwa na kwestie równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz równość jako taką, w tym równość praw socjalnych, cieszę z przyjęcia tego sprawozdania.
en improving the understanding of the situation in relation to gender issues and gender mainstreaming, in particular through analysis and studies, exchanges of good practice and the development of statistics and, where appropriate, indicators, with a view inter alia to revalorising work to promote equality, the aim being to promote pay equality between men and women, as well as assessing the effectiveness and impact of existing legislation, policies and practices
pl poprawę zrozumienia sytuacji w dziedzinie problematyki płci i włączania jej do głównego nurtu polityki, w szczególności poprzez przeprowadzanie badań i analiz, wymianę dobrych praktyk oraz opracowanie statystyk i, w stosownych przypadkach, wskaźników, m.in. z myślą o przewartościowaniu pracy i promowaniu równości, czego celem jest promowanie równości w zakresie wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, jak również ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, strategii politycznych i praktyk
en whereas mainstreaming of cross-cutting issues- promotion of human rights, gender equality, democracy, good governance, the rights of the child, of disabled people and of indigenous people, environmental sustainability and combating HIV/AIDS- must be undertaken in all programmes
pl mając na uwadze, że we wszystkich programach należy koniecznie uwzględniać kwestie przekrojowe, takie jak promowanie praw człowieka, równouprawnienie płci, demokracja, dobre zarządzanie, prawa dziecka, prawa osób niepełnosprawnych i ludności autochtonicznej, równowaga ekologiczna i przeciwdziałanie AIDS
en I know that some Members do not take the issue of gender inequality and related discrimination against women seriously.
pl Wiem, że niektórzy posłowie nie traktują poważnie sprawy nierówności kobiet i mężczyzn oraz związanej z nią dyskryminacji kobiet.
en Subject: Increased financial support to UN entities working on gender issues
pl Dotyczy: zwiększenia pomocy finansowej na rzecz organów ONZ działających w dziedzinie równości płci
en whereas responsible advertising can have a positive influence over society's perceptions of issues such as body image, gender roles and normality; whereas advertising can be an effective tool in challenging and tackling stereotypes
pl mając na uwadze, że odpowiedzialna reklama może mieć pozytywny wpływ na społeczne postrzeganie takich kwestii jak obraz ciała, role płci i normalność; mając na uwadze, że reklama może być skutecznym środkiem w walce ze stereotypami
en I voted for Zita Gurmai's report, which examines gender issues and the situation of women living in the Balkans.
pl Głosowałam za sprawozdaniem Zity Gurmai, w którym analizowane są problemy płci i sytuacja kobiet mieszkających na Bałkanach.
en (RO) I would like to propose some practical means by which we could approach the issue of the negative influence of publicity on gender equality in Europe.
pl (RO) Chciałabym przedstawiać pewne praktyczne środki, przy pomocy których moglibyśmy zająć się kwestią negatywnego wpływu materiałów reklamowych na równość płci w Europie.
en the generally insufficient attention given to gender issues and continuing inadequate application of the gender mainstreaming principle
pl powszechny niedostatek zrozumienia problemów związanych z płcią oraz stale niedostateczne zastosowanie zasady włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki
en Highlights the fact that a large majority of child victims of trafficking for commercial sexual exploitation reasons such as prostitution and the production of child pornography, as well as in the case of forced marriages, are teenage girls, which consequently makes human trafficking a major gender issue; emphasises, moreover, that even within groups involved in attempts to control and stop human trafficking, conventional attitudes about the relationship between the sexes and traditional perceptions of the roles of women and girls are still present
pl podkreśla fakt, że przeważającą większość dziecięcych ofiar handlu dla celów komercyjnego wykorzystania seksualnego, jak prostytucja i produkcja dziecięcej pornografii, jak również w przypadku wymuszonych małżeństw, stanowią kilkunastoletnie dziewczynki, co sprawia, że problem handlu ludźmi należy do poważnych kwestii nacechowanych płciowo; podkreśla ponadto, że nawet w grupach zaangażowanych w kontrolowanie i powstrzymanie handlu ludźmi utrzymuje się stereotypowe podejście do stosunków między płciami oraz tradycyjne postrzeganie roli kobiet i dziewcząt
en I find it important to emphasise that with the treaty, the Charter of Fundamental Rights will be binding, so human rights (including gender equality) and anti-discrimination issues will have a better chance to be upheld via the law.
pl Uważam za konieczne zwrócić uwagę, że dzięki temu traktatowi, karta praw podstawowych staje się aktem prawnie wiążącym, będzie więc większa szansa na poszanowanie z mocy prawa praw człowieka (w tym równość płci) i zagadnień dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji.
en whereas the ACP-EU partnership agreement (Cotonou Agreement) is based on similar universal principles and contains provisions serving to prohibit female genital mutilation (Article ‧, specifying the essential elements of the agreement, and Articles ‧ and ‧ on, respectively, social development and gender issues
pl mając na uwadze, że umowa o partnerstwie AKP-UE (umowa z Kotonu) opiera się na podobnych podstawowych zasadach i zawiera przepisy mające na celu zakazanie okaleczania żeńskich narządów płciowych (art. ‧ w sprawie istotnych elementów umowy oraz art. ‧ i ‧ dotyczące odpowiednio rozwoju społecznego i kwestii płci
en Welcomes the first Handbook for EU election observation, issued in April ‧; notes with satisfaction the specific section on gender issues; notes that the new Handbook provides a comprehensive overview of the EU election observation mission's methodology and a description of how the missions are planned, deployed and implemented as well as of how the international standards are used in assessment and reporting
pl z zadowoleniem przyjmuje pierwszy Podręcznik obserwacji wyborów UE, wydany w kwietniu ‧ r.; z zadowoleniem odnotowuje rozdział poświęcony problematyce płci; zwraca uwagę, że nowy podręcznik zawiera kompleksowy przegląd stosowanych przez UE metod obserwacji wyborów oraz opis sposobów planowania misji, ich rozmieszczenia i wdrażania, a także stosowania międzynarodowych standardów oceny i składania sprawozdań
en Bearing in mind that the principle of gender equality is promoted by European legislation and is one of the fundamental requirements of the Europe 2020 strategy, I consider it appropriate to include this issue in agriculture as well, which also means through using new instruments which will promote this principle.
pl Pamiętając, że europejskie prawodawstwo promuje zasadę równości płci i że jest ona jednym z fundamentalnych wymogów zapisanych w strategii UE 2020, uważam za stosowne uwzględnienie tego zagadnienia również w kontekście rolnictwa, co oznaczałoby także sięgnięcie po nowe instrumenty, które będą służyły promowaniu wspomnianej zasady.
en raising awareness, disseminating information and promoting the debate about the key challenges and policy issues in relation to gender equality and gender mainstreaming, among the social partners, NGOs and other stakeholders
pl podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promowanie dyskusji na temat głównych wyzwań i kwestii politycznych związanych z równością płci oraz włączenie problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityki, także wśród partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych grup interesów
en present the strategic objectives of the Union’s development policy and its contribution towards the previous ‧ % benchmark for social infrastructure and services and the current ‧ % benchmark for basic and secondary education and for basic health, and assess the efficiency and effectiveness of cooperation, including progress made in coordinating aid, in improving the coherence of the Union’s strategy in its external actions, and in integrating the cross-cutting issues such as gender, human rights, conflict prevention and the environment
pl przedstawiać cele strategiczne polityki rozwojowej Unii i jej wkładu w cel ‧ % zobowiązań na infrastrukturę społeczną i usługi i obecny próg ‧ % na podstawowe i średnie szkolnictwo i podstawową opiekę zdrowotną, i oceniać efektywność i skuteczność współpracy, włącznie z postępem dokonanym w dziedzinie koordynacji pomocy, poprawy spójności strategii unijnej w jej działaniach zewnętrznych oraz w integracji kwestii przekrojowych, takich jak płeć, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom i środowisko naturalne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 77837 zdań frazy gender issue.Znalezione w 19,431 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.