Tłumaczenia na język polski:

  • społeczne problemy płci   
     
    poglądy, kwestie i argumenty dotyczące podziału możliwości, ról społecznych oraz innych podziałów i różnic między kobietami i mężczyznami
     
    A point, matter or dispute concerning the capabilities, societal roles or other differences and divisions between women and men, especially the relative weight of biological and physical difference versus culture and socialization as a cause of those distinctions. (Source: ISEP / RHW)

Przykładowe zdania z "gender issue", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The EESC stresses that the Institute's benefits will be more apparent if it regularly issues, in addition to the annual report, information related to achievements made under, for example, the Framework Strategy on Gender Equality
pl EKES podkreśla, że tworzenie wartości dodanej przez Instytut będzie bardziej widoczne, jeżeli będzie on regularnie przedstawiać sprawozdania, także wykraczające poza ramy corocznych raportów; będzie to przyczyniać się do wypełniania zadań płynących np. ze Strategii ramowej na rzecz równości płci
en I can tell you that dialogue on the issue of gender equality is not always straightforward: it can involve, for example, helping to ensure the breakdown of statistics by gender; or insistence that budgeting should take more account of the social sector, for in many cases education and health are not real priorities, although it is well known that women's education and health are keys to development.
pl Mogę państwu powiedzieć, że debaty na temat równości płci nie zawsze są proste; mogą one obejmować na przykład kwestię podziału statystyk według płci; lub też postulat, zgodnie z którym w budżetowaniu należy w większym stopniu uwzględnić sektor opieki socjalnej, ponieważ w wielu przypadkach edukacja i opieka zdrowotna nie są traktowane priorytetowo, choć wiadomo, że edukacja i zdrowie kobiet mają znaczenie kluczowe dla rozwoju.
en Recommends that Parliament investigate the problem of suicide attacks by women, and launch a study of the issue culminating in a conference bringing together not only specialists but also other people with a knowledge of gender issues from the countries concerned and Islamic religious leaders
pl zaleca, aby Parlament Europejski zajął się atakami samobójczymi dokonywanymi przez kobiety, zainicjował badania na ten temat i zamknął je konferencją, na którą zostaną zaproszeni naukowcy i inne pochodzące z danych państw osoby kompetentne w kwestiach dotyczących płci oraz islamskie władze religijne
en Notes and regrets the absence of an equality plan and expects the Agency to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Agency not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equality
pl zauważa i wyraża żal z powodu braku planu w zakresie równości i oczekuje, że Centrum wkrótce opracuje taki plan, aby stać się pracodawcą oferującym równe szanse; oczekuje, że Centrum nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płci
en What I would like to mention, rather than the lack of democratic commitment on the part of the Orbán government, is the total absence of gender issues among the Presidency priorities.
pl Nie chcę tu mówić o braku przywiązania rządu premiera Orbána do wartości demokratycznych, lecz o całkowitej nieobecności zagadnień płci wśród priorytetów prezydencji.
en In some cases, the gender aspect must be taken into account when framing an effective response to this issue
pl W określonych przypadkach znalezienie skutecznego rozwiązania zależeć będzie od uwzględnienia problematyki płci
en Gender issues and demons of autobiography in Polish modern heteroabnormal prose using Michał Witkowski’s „Lubiewo” as an example
pl Problematyka genderowa i demony autobiografii we współczesnej polskiej prozie nieheteronormatywnej na przykładzie "Lubiewa" Michała Witkowskiego
en Notes the continued lack of women in high-level posts within the Council and the Commission, and calls, in particular, for greater efforts to boost the number of women among the heads of EU delegations and the EU Special Representatives; stresses that the future External Action Service should have a better balance of men and women, particularly as regards high-level posts, and that it should include more staff responsible for gender issues
pl odnotowuje stały brak kobiet na wysokich stanowiskach w Radzie i Komisji i domaga się wzmożonych działań zwłaszcza w kierunku podwyższenia liczby kobiet wśród szefów delegacji UE i jej specjalnych przedstawicieli; podkreśla, że w przyszłości służby działań zewnętrznych powinny charakteryzować się lepszą równowagą między liczbą kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, powinno się w nich również znaleźć więcej osób odpowiedzialnych za kwestie płci
en The European Parliament adopted on ‧ November ‧ a Resolution on Participation of Women in Peaceful Conflict Resolution; and the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly adopted on ‧ March ‧ a Resolution on Gender Issues
pl Dnia ‧ listopada ‧ r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie udziału kobiet w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, a wspólne zgromadzenie Parlamentów AKP-UE przyjęło dnia ‧ marca ‧ r. rezolucję w sprawie równości kobiet i mężczyzn
en Having regard to the European social partners’ Framework of Actions on Gender Equality of ‧ March ‧ in which supporting work-life balance is addressed as a priority area for action, while recognising that, in order to continue to make progress on the issue of reconciliation, a balanced, integrated and coherent policy mix must be put in place, comprising of leave arrangements, working arrangements and care infrastructures
pl uwzględniając ramy działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjęte przez europejskich partnerów społecznych w dniu ‧ marca ‧ r., w których wspieranie równowagi między pracą a życiem prywatnym stanowi priorytetowy obszar działań, uznając jednocześnie, że w celu osiągnięcia dalszych postępów w tej dziedzinie należy wdrażać zrównoważoną, zintegrowaną i spójną kombinację polityk, obejmującą rozwiązania dotyczące urlopów i pracy oraz infrastrukturę w zakresie opieki
en in writing. - (RO) Bearing in mind that the principle of gender equality is promoted by European legislation and is one of the fundamental requirements of the Europe 2020 Strategy, I consider it appropriate to include this issue in the future common agricultural policy, including through the use of new instruments which will promote this principle.
pl Mając na względzie, że zasada równości płci propagowana przez prawodawstwo europejskie jest jednym z fundamentalnych wymogów strategii Europa 2020, uważam za słuszne włączenie tej kwestii do przyszłej wspólnej polityki rolnej, w tym poprzez zastosowanie nowych instrumentów na rzecz propagowania tej zasady.
en Despite the measures that have been taken against it, gender stereotyping remains a major issue in society.
pl Pomimo przedsięwziętych przeciwko niej środków stereotypizacja płci pozostaje dużym problemem w społeczeństwie.
en I am pleased we have highlighted the gender issue and asked Member States to deal with the issue of men and women who take time off to care and that we have paid attention to the issue of mobility and the role of the EU 2020 strategy.
pl Cieszę się, że zwróciliśmy uwagę na kwestię płci i zaapelowaliśmy do państw członkowskich, aby zajęły się sprawą mężczyzn i kobiet, którzy przerwali pracę w celu opiekowania się innymi oraz że poświęciliśmy uwagę mobilności i roli strategii UE 2020.
en Calls on the Commission to ensure that all future trade agreements, for example those within the framework of the WTO, are also scrutinised in the light of gender issues
pl wzywa Komisję do zapewnienia, aby wszystkie przyszłe porozumienia handlowe, np. w ramach WTO, były analizowane również pod względem zagadnień płci
en Under the new Employment Guidelines, adopted in July ‧, gender equality is a horizontal issue spanning all the objectives, and is also the subject of a specific guideline
pl Na mocy nowych wytycznych w sprawie zatrudnienia, przyjętych w lipcu ‧ r. równość płci jest zagadnieniem horyzontalnym obejmującym wszystkie cele i jest również przedmiotem konkretnego zapisu w wytycznych
en It is obvious that gender issues must be part of educational programmes.
pl Nie ulega wątpliwości, że kwestie równości płci należy uwzględnić w programach edukacyjnych.
en promote actions related to the mainstreaming of gender equality issues into sports-related activities, especially equal gender access to decision-making positions, and address sport in connection to gender roles as set out in the Strategy for equality between women and men
pl Promowały działania związane z włączaniem kwestii równości płci do działań sportowych, w szczególności kwestii równego dostępu obu płci do stanowisk decyzyjnych oraz by zajęły się kwestiami sportu w związku z rolami przypisanymi płciom jak przedstawiono w strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn ‧–
en As you know, I even made public a letter in which I called on the Member States to help me in regard to this issue of gender balance.
pl Jak pan wie, wystosowałem nawet publiczny list, w którym zwróciłem się do państw członkowskich o pomoc w kwestii równowagi płci.
en organise an annual meeting of experts from the competent bodies specialised in gender equality issues in the Member States
pl organizuje doroczne posiedzenie ekspertów z właściwych organów specjalizujących się w zagadnieniach równości płci w państwach członkowskich
en The issue of gender equality has been given a big role in the report.
pl Kwestii równości płci nadano w sprawozdaniu dużą rolę.
en At present, there is a lack of up-to-date, comparable data and information among the Member States on a number of key healthcare issues including training and employment of workers, age, gender and international flow of health professionals.
pl Obecnie w obrębie państw członkowskich wciąż brakuje aktualnych, porównywalnych danych i informacji z zakresu kluczowych zagadnień w dziedzinie opieki zdrowotnej, dotyczących kształcenia, zatrudnienia, wieku oraz płci pracowników służby zdrowia, jak również ich międzynarodowych przepływów.
en However, gender issues cut across all eight goals
pl Tym niemniej kwestie płci stanowią element wspólny wszystkich ośmiu celów
en I voted for Zita Gurmai's report, which examines gender issues and the situation of women living in the Balkans.
pl Głosowałam za sprawozdaniem Zity Gurmai, w którym analizowane są problemy płci i sytuacja kobiet mieszkających na Bałkanach.
en In the context of the ongoing debate about the future of Europe under the Commission's plan D for democracy, debate and dialogue, to which the Committee of the Regions wishes to add the fourth D for decentralisation, gender equality issues should be included as a crucial element of bringing Europe closer to its citizens
pl W kontekście trwającej dyskusji nad przyszłością Europy w ramach przedstawionego przez Komisję planu D dla demokracji, dialogu i debaty, do którego Komitet chciałby dodać czwarte d oznaczające decentralizację, kwestie równości mężczyzn i kobiet powinny zostać uwzględnione jako kluczowy element przybliżania Europy jej obywatelom
en Fully supports the Commission's intention to organise a European year of Equal Opportunities for All in ‧; considers that this should assist in highlighting the significance of the issue, assessing the progress achieved throughout the EU and providing a framework for further policy measures and initiatives with a view to enhancing the EU's anti-discrimination legislation, addressing direct and indirect discrimination and covering gender-equality in all areas
pl w pełni popiera zamiar Komisji dotyczący ogłoszenia roku ‧ Europejskim Rokiem na rzecz Równych Szans dla Wszystkich; jest zdania, że powinno to pomóc w uwypukleniu znaczenia problemu, w ocenie postępów osiągniętych w całej UE oraz w stworzeniu ram dla dalszych działań politycznych i inicjatyw z myślą o wzmocnieniu antydyskryminacyjnego prawodawstwa UE, dotyczącego dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej oraz obejmującego kwestie równouprawnienia płci we wszystkich dziedzinach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 77837 zdań frazy gender issue.Znalezione w 15,175 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.