Tłumaczenia na język polski:

  • społeczne problemy płci   
     
    poglądy, kwestie i argumenty dotyczące podziału możliwości, ról społecznych oraz innych podziałów i różnic między kobietami i mężczyznami
     
    A point, matter or dispute concerning the capabilities, societal roles or other differences and divisions between women and men, especially the relative weight of biological and physical difference versus culture and socialization as a cause of those distinctions. (Source: ISEP / RHW)

Przykładowe zdania z "gender issue", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Many of you have mentioned that mainstreaming the gender issue into our policy and broadening its scope to the wider rural economy will enhance its effect.
pl Wielu z państwa wspomniało, że włączenie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego w ramach polityki w państwa krajach oraz poszerzenie zakresu o szerszy wymiar gospodarki wiejskiej poprawi jej wyniki.
en Regrets the absence of an equality plan and expects the Agency to develop a plan shortly in order to become an equal opportunities employer; expects the Agency not only to consider equality issues at the stage of recruitment but also to work proactively and on a long-term basis to promote gender equality
pl wyraża żal z powodu braku planu na rzecz równości i oczekuje, że agencja wkrótce opracuje plan czyniący z niej pracodawcę stwarzającego równe szanse pracownikom; oczekuje, że agencja nie tylko będzie brać pod uwagę kwestie równości na etapie rekrutacji, ale także podejmie aktywne i długofalowe działania w celu wspierania równości płci
en We therefore believe that it is necessary that the evaluation of trade agreements between the EU and third countries, in particular ACP countries, should also include specific analysis of their impact on the conditions of the poorest sections of the population and on gender issues
pl W związku z tym Komitet jest zdania, że ewaluacja porozumień handlowych UE z państwami trzecimi – w szczególności z krajami AKP – musi obejmować specyficzną analizę ich skutków dla najbiedniejszych grup społecznych i kwestii dotyczących płci
en They enjoy different pension rights and security issues and sometimes the inequalities are not just gender-based, although I appreciate that this report is about gender, and certainly my concern is that in the current situation this problem may get worse, rather than better.
pl Pracownicy otrzymują różne świadczenia emerytalne i socjalne, a niekiedy nierówności nie dotyczą wyłącznie płci - chociaż doceniam to, że omawiane sprawozdanie dotyczy płci - a moja obawa wiąże się z tym, że w obecnej sytuacji problem może się raczej pogłębić, niż zmniejszyć.
en Stresses the crucial significance of mainstreaming, i.e. the incorporation of gender issues into activities and analyses in the field of health and safety at the workplace, and notes that the Community health and safety strategy promotes the incorporation of the gender dimension into health and safety at work; calls on the Member States to implement and promote that dimension systematically and effectively
pl podkreśla kluczowe znaczenie problematyki płci, tj. włączania kwestii związanych z płcią do działań i analiz w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także zauważa, że Wspólnotowa strategia na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa promuje włączenie zagadnienia płci do obszaru związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy; wzywa Państwa Członkowskie do systematycznego i skutecznego wdrażania i promowania tego zagadnienia
en I deplore, however, that many DCI country strategy papers merely refer to gender as a cross-cutting issue, failing to specify concrete activities, targets or financial allocations.
pl Ubolewam jednak nad tym, że wiele dokumentów krajowych w ramach instrumentu na rzecz współpracy i rozwoju odnosi się do zagadnienia płci wyłącznie ogólnie, nie precyzując konkretnych działań, celów ani dotacji finansowych.
en The EESC welcomes the Portuguese presidency's proposal to strengthen the process of consultation on the new Integrated Guidelines for Growth and Jobs ‧-‧ by taking account of the gender perspective and its application by civil society, the social partners and regional and local bodies, as well as national governments, since the gender issue and equality between men and women are a challenge for all of European society
pl Ponieważ kwestia równouprawnienia płci i równości między mężczyznami i kobietami jest wyzwaniem dla całego społeczeństwa europejskiego, EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję prezydencji portugalskiej dotyczącą umocnienia procesu konsultacji w sprawie nowych zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata ‧-‧ poprzez włączenie problematyki płci i uwzględnienie jej przez społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, organy lokalne i regionalne a także rządy krajowe
en We are currently finalising a report in which conclusions are drawn from the integration of gender and human rights issues in common security and defence policy.
pl Obecnie dobiegają końca prace nad sprawozdaniem, w którym przedstawimy wnioski dotyczące uwzględnienia we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony kwestii związanych z równością płci oraz przestrzeganiem praw człowieka.
en The issues of gender segregation of the labour market, including vertical segregation (the glass ceiling) and the gender pay gap which are the main subject of the Community programmes referred to in Article ‧) may fall within the Programme where this will ensure an integrated approach to the different areas covered by it or to types of action not financed by the said programmes
pl Zagadnienia segregacji płci na rynku pracy, w tym segregacji pionowej (szklany pułap) oraz różnicy w wynagrodzeniu w zależności od płci, które są głównymi przedmiotami programów Wspólnoty, określonych w art. ‧ ust. ‧, mogą mieścić się w ramach programu, w przypadku gdy zapewnia on zintegrowane podejście do różnych obszarów nim objętych lub do rodzajów działania niefinansowanego przez rzeczone programy
en to improve the understanding of issues related to gender equality, including direct and indirect gender discrimination and multiple discrimination against women, by evaluating the effectiveness of policies and practice through prior analysis, monitoring their implementation and assessing their effects
pl poprawę zrozumienia zagadnień odnoszących się do równości płci, w tym bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji płci oraz wielorakiej dyskryminacji kobiet, poprzez ocenę efektywności rodzajów polityki oraz praktyki dzięki wcześniejszemu analizowaniu, monitorowanie ich wdrażania i ocenę ich skutków
en whereas the ACP-EU partnership agreement (Cotonou Agreement) is based on similar universal principles and contains provisions serving to prohibit female genital mutilation (Article ‧, specifying the essential elements of the agreement, and Articles ‧ and ‧ on, respectively, social development and gender issues
pl mając na uwadze, że umowa o partnerstwie AKP-UE (umowa z Kotonu) opiera się na podobnych podstawowych zasadach i zawiera przepisy mające na celu zakazanie okaleczania żeńskich narządów płciowych (art. ‧ w sprawie istotnych elementów umowy oraz art. ‧ i ‧ dotyczące odpowiednio rozwoju społecznego i kwestii płci
en The Commission should raise the question of gender as a standing item on the agenda during meetings between representatives of the Commission, Member States and partner countries in order to increase awareness of gender issues in emerging areas of development cooperation
pl Komisja powinna podnieść kwestię traktowania mężczyzn i kobiet jako stały punkt porządku obrad pomiędzy przedstawicielami Komisji, Państw Członkowskich i krajów partnerskich w celu lepszej świadomości zagadnień dotyczących traktowania mężczyzn i kobiet w pojawiających się dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju
en All areas of equality, gender and discrimination-related issues are mentioned and well described in the document.
pl W dokumencie wspomniano i dobrze scharakteryzowano wszystkie obszary równości, kwestie płci i dyskryminacji.
en In the context of the ongoing debate about the future of Europe under the Commission's plan D for democracy, debate and dialogue, to which the Committee of the Regions wishes to add the fourth D for decentralisation, gender equality issues should be included as a crucial element of bringing Europe closer to its citizens
pl W kontekście trwającej dyskusji nad przyszłością Europy w ramach przedstawionego przez Komisję planu D dla demokracji, dialogu i debaty, do którego Komitet chciałby dodać czwarte d oznaczające decentralizację, kwestie równości mężczyzn i kobiet powinny zostać uwzględnione jako kluczowy element przybliżania Europy jej obywatelom
en improving the understanding of the situation in relation to gender issues and gender mainstreaming, in particular through analysis and studies, exchanges of good practice and the development of statistics and, where appropriate, indicators, with a view inter alia to revalorising work to promote equality, the aim being to promote pay equality between men and women, as well as assessing the effectiveness and impact of existing legislation, policies and practices
pl poprawę zrozumienia sytuacji w dziedzinie problematyki płci i włączania jej do głównego nurtu polityki, w szczególności poprzez przeprowadzanie badań i analiz, wymianę dobrych praktyk oraz opracowanie statystyk i, w stosownych przypadkach, wskaźników, m.in. z myślą o przewartościowaniu pracy i promowaniu równości, czego celem jest promowanie równości w zakresie wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, jak również ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, strategii politycznych i praktyk
en present the strategic objectives of the Union’s development policy and its contribution towards the previous ‧ % benchmark for social infrastructure and services and the current ‧ % benchmark for basic and secondary education and for basic health, and assess the efficiency and effectiveness of cooperation, including progress made in coordinating aid, in improving the coherence of the Union’s strategy in its external actions, and in integrating the cross-cutting issues such as gender, human rights, conflict prevention and the environment
pl przedstawiać cele strategiczne polityki rozwojowej Unii i jej wkładu w cel ‧ % zobowiązań na infrastrukturę społeczną i usługi i obecny próg ‧ % na podstawowe i średnie szkolnictwo i podstawową opiekę zdrowotną, i oceniać efektywność i skuteczność współpracy, włącznie z postępem dokonanym w dziedzinie koordynacji pomocy, poprawy spójności strategii unijnej w jej działaniach zewnętrznych oraz w integracji kwestii przekrojowych, takich jak płeć, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom i środowisko naturalne
en raising awareness, disseminating information and promoting the debate about the key challenges and policy issues in relation to gender equality and gender mainstreaming, among the social partners, NGOs and other stakeholders
pl podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promowanie dyskusji na temat głównych wyzwań i kwestii politycznych związanych z równością płci oraz włączenie problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityki, także wśród partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych grup interesów
en It would be very difficult to try to respond to all the issues raised, so allow me just to state briefly that the European Commission's fundamental principle, which is reflected in all our documents, is based on equal opportunities; in none of our documents would you find the idea that demographic development is a problem for one gender only.
pl Byłoby mi bardzo trudno odnieść się do wszystkich wspomnianych zagadnień, zatem chciałbym stwierdzić pokrótce, że podstawowa zasada Komisji Europejskiej, która ma swoje odzwierciedlenie we wszystkich naszych dokumentach, opiera się na równych szansach; w żadnym z naszych dokumentów nie znajdą państwo stwierdzenia, że rozwój demograficzny jest problemem dotykającym tylko jednej płci.
en Social consequences and gender issues should be included in impact assessments
pl uwzględnienie konsekwencji społecznych i problematyki płci w analizach wpływu
en I voted in favour of this report and am pleased that the European Parliament has drawn special attention to gender equality issues.
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i cieszę się, że Parlament Europejski zwrócił szczególną uwagę na kwestię równości płci.
en Deplores, in this context, the lack of a meaningful gender dimension in the compulsory sustainability impact assessments which are carried out prior to the conclusion of such agreements, let alone any acknowledgement of the issue of sexual violence, and of a set of tools to analyse gender impact, and calls on the Commission to come forward as soon as possible with a proposal to solve this problem
pl w tym kontekście ubolewa nad niedostatecznym uwzględnianiem aspektu płci w obowiązkowych ocenach oddziaływania na trwały rozwój, przeprowadzanych przed zawarciem takich umów, nie wspominając już o uznaniu kwestii przemocy seksualnej, a także nad brakiem zestawu narzędzi służących analizie wpływu na równość płci, i wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia propozycji rozwiązania tego problemu
en As someone who is particularly sensitive to issues of gender equality and equality in general, including equality of social rights, I welcome the adoption of this report.
pl Jako osoba szczególnie wrażliwa na kwestie równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz równość jako taką, w tym równość praw socjalnych, cieszę z przyjęcia tego sprawozdania.
en attention needs to be paid to the mainstreaming of cross-cutting issues (i.e. gender, environment, institutional development and capacity-building) in the areas of assistance
pl Należy zwrócić uwagę na kwestię włączania zagadnień przekrojowych (tzn. kwestii płci, środowiska naturalnego, rozwoju instytucjonalnego i budowy potencjału) w ramy dziedzin pomocy
en Is also concerned that no ‧ IPA programme submitted by the beneficiary countries directly addressed women’s rights or gender equality, although gender issues have been identified as a major challenge both in progress reports and MIPDs; once again calls on the Commission to provide pre-accession funds for strengthening women’s rights in the Balkans, in particular through women’s NGOs and women’s organisations; invites the Commission to earmark IPA funds accordingly, so as to promote gender budgeting in pre-accession policy and to encourage the beneficiary countries to submit relevant project proposals
pl wyraża także zaniepokojenie faktem, że żaden z programów IPA ‧ przedłożonych przez państwa beneficjentów nie dotyczył bezpośrednio praw kobiet czy równouprawnienia, choć kwestia braku równouprawnienia zidentyfikowana została jako podstawowe wyzwanie zarówno w sprawozdaniach okresowych, jak i w wieloletnich orientacyjnych planach działań; ponownie wzywa Komisję Europejską do zapewnienia funduszy przedakcesyjnych na cele wzmacniania praw kobiet na Bałkanach, w szczególności poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet i organizacje kobiece; wzywa Komisję Europejską do przeznaczenia odpowiednich środków z budżetu IPA na ten cel, a tym samym do promowania uwzględnienia, podczas sporządzania budżetu polityki w zakresie pomocy przedakcesyjnej, kwestii równouprawnienia oraz zachęcenia państw beneficjentów do przedkładania odpowiednich wniosków projektowych
en raising awareness, disseminating information, strengthening communication and promoting the debate on the key challenges and policy issues in relation to gender equality, including the importance of reconciling work and family life, and gender mainstreaming in policies
pl podnoszenie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji, poprawę komunikacji oraz promowanie debaty na temat kluczowych wyzwań i zagadnień politycznych w dziedzinie równości płci, w tym znaczenia pogodzenia pracy i życia rodzinnego, oraz włączenia problematyki płci do głównego nurtu polityki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 77837 zdań frazy gender issue.Znalezione w 43,574 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.