wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • groch zwyczajny   
    (Noun  )
  • groch   
  • peluszka   
  • groch zwyczajny (warzywo)   
  • groszek   
    (Noun  )

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

garden pea plant
groch zwyczajny

Przykładowe zdania z "garden pea", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In Finland the quantity of available seed of field pea (Pisum sativa), of field bean (Vicia faba) and of linseed (Linum usitatissimum) suitable to the national climatic conditions and which satisfies the germination capacity requirements of Directives ‧/‧/EEC or ‧/‧/EC respectively is insufficient and is therefore not adequate to meet the needs of that Member State
pl W Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa Członkowskiego
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oil cake, fodder yeast or dried green fodder
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodder
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
en And don' t ever bring me back while that pea- picker' s here
pl I nie wzywaj mnie nigdy, kiedy to biedaczysko jest tutaj
en peas, field beans, vetches, sweet lupins etc
pl groch, bobik, wyka, słodki łubin itd
en His pea had not finished
pl Jego " Peah " nie było skończone
en Pisum sativum L. (partim)- Sugar pea
pl Pisum sativum L. (partim)- Groch siewny cukrowy
en CPA ‧.‧.‧: Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes
pl CPA ‧.‧.‧: Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
en We' ve been two peas in a pod, you and I, for a long time
pl Ty i ja, przez długi czas byliśmy jak dwie papużki nierozłączki
en Nothing but peas, remember!
pl Pamiętajcie, nic prócz grochu
en In the Czech Republic, for example, it is peas, which have a long-established tradition.
pl Na przykład w Czechach jest to groch, którego uprawy mają długą tradycję.
en Miles, take some peas
pl Miles, weź trochę groszku
en Pisum sativum L. (Partim) Field pea
pl Pisum sativum L. (Partim) Groch siewny
en Pisum sativum L. (Partim)- Field pea
pl Pisum sativum L. (Partim)- Groch siewny
en Me and you are like peas and carrots, Earl!
pl Jesteśmy jak papużki nierozłączki!
en Damage occurred on ‧ decares (‧,‧ hectares) of cereal crops (barley, wheat, oats and ray grass) and on ‧ decares (‧,‧ hectares) of fodder legumes (vetch, peas, louvana, favetta
pl Szkody wystąpiły na obszarze ‧ dekarów (‧,‧ hektarów) upraw zbóż (jęczmienia, pszenicy, owsa i rajgrasu) i na obszarze ‧ dekarów (‧,‧ hektarów) strączkowych roślin pastewnych (wyka, groch, Lathyrus ochrus oraz lędźwian siewny
en growth carrier of saccharifying strains fermented by traditional techniques from such local premium materials as wheat, barley and green peas
pl nośnik wzrostu zapewniający rozwój szczepów scukrzających w procesie fermentacji prowadzonym zgodnie z tradycyjnymi technikami, uzyskany z takich lokalnych surowców najwyższej jakości jak pszenica, jęczmień i zielony groszek
en Pisum sativum L. (partim)- Pea
pl Pisum sativum L. (partim)- Groch siewny
en This standard applies to peas of varieties (cultivars) grown from Pisum sativum L. to be supplied fresh to the consumer, peas for industrial processing being excluded
pl Niniejsza norma ma zastosowanie do grochu odmian (cultivars) uprawianego z Pisum sativum L., dostarczanego w stanie świeżym do konsumentów, z wyłączeniem grochu przeznaczonego do przetwórstwa przemysłowego
en areas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. rape, trees, bushes, etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
pl grunty wykorzystywane do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, ciecierzycą i wyką; zapisane już w pkt D i G
en All right, sweet pea, now this is gonna hurt a little bit, okay?
pl Dobrze, kochanie
en I brought you some peas
pl Przyniosłam ci kilka groszków
en You' ve got to convince him that you' re like- minded, like two peas in a pod... that you could be his friend.Now to do that, you need to know who he is
pl Musisz go przekonać, że myślicie podobnie, że mógłbyś być jego przyjacielem
en It' s easy as can be.Easy peas- y Japanese- y!
pl Proste jak wycisnąć krostę!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1870 zdań frazy garden pea.Znalezione w 1,36 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.