wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa     
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
(transitive) To pay for.
 
to pay for
 
A sum or source of money
 
money-management operation
 
sum or source of money
 
A large supply of something to be drawn upon.
 
A money-management operation, such as a mutual fund

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (81)

absorption of EU-funds
wykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristics
przyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves
korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
Adolf Hitler Fund of German Trade and Industry
Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft
ancillary own funds
uzupełniające fundusze własne
closed-ended fund
fundusz zamknięty
Cluster Development Fund
fundusz rozwoju klastrów przemysłowych
committed funds
fundusze zaangażowane
common fund
fundusz wspólny
conserved funds
zaoszczędzone fundusze
Coordination Committee of the Funds
komitet koordynujący fundusze
counterpart funds
fundusze CPF
defined benefit fund
fundusz zdefiniowanych świadczeń
EC fund
fundusz WE
electronic funds transfer
pieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fund
fundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fund
fundusze ekologiczne
equity and investment fund shares
akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fisheries Fund
Europejski Fundusz Rybacki
European Fund for the Integration of third-country nationals
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment Fund
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Investment Fund
Europejski Fundusz Inwestycyjny
European Regional Development Fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return Fund
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social Fund
Europejski Fundusz Socjalny; Europejski Fundusz Społeczny
European Union Solidarity Fund
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
External Borders Fund
Fundusz Granic Zewnętrznych
fully-funded pillar
filar kapitałowy
fully-funded system
system kapitałowy
fund-raising event
impreza połączona ze zbiórką pieniędzy
funded
pochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension scheme
kapitałowy system emerytalny
Funded Pensions Act
Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded scheme
system kapitałowy
funding
finansowanie; konsolidacja
funding gap
luka w finansowaniu
funds
fundusze, środki, kapitał; finanse; środki finansowe
Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund
Globalny Fundusz Efektywnosci Energetycznej oraz Energii Odnawialnej
Global Environment Fund
Światowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Renewable Energy Fund of Funds
Globalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fund
fundusz państwowy
guarantee fund
fundusz gwarancyjny; kapitał gwarancyjny
holding fund
fundusz zarządzający
hybrid fund
fundusz hybrydowy
incentive fund
fundusz wspierania inicjatyw
infrastructure fund
fundusz inwestycji infrastrukturalnych
insurance corporations and pension funds
instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
international fund for agricultural development
międzynarodowy fundusz rozwoju rolnictwa
International Fund for Agricultural Development
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for Ireland
Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Monetary Fund
MFW; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; Miedzynarodowy Fundusz Walutowy
intervention fund
fundusz interwencyjny
Jewish National Fund
Żydowski Fundusz Narodowy
levy fund
fundusz składkowy
master fund
fundusz podstawowy
minimum guarantee fund
minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego
money fund
fundusz pieniężny
multi manager fund
fundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund shares
udziały w funduszach wspólnego inwestowania
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reserves
udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratio
wskaźnik stabilnego finansowania netto
not sufficient funds
niewystarczające fundusze
own funds
środki własne
pension fund
fundusz emerytalny
private export funding corporation
PEFCO; prywatna korporacja finansowania eksportu
project funding rule
reguła finansowania projektu
prudential own funds
fundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
research funding
refundacja badań
Return Fund
Fundusz Powrotu Imigrantów
Sovereign Wealth Funds
państwowe fundusze majątkowe
Special Climate Change Fund
Specjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
UN Population Fund
Fundusz Ludnościowy ONZ
UN programmes and funds
programy i fundusze ONZ
UN Voluntary Fund for the Victims of Torture
dobrowolny fundusz NZ na rzecz ofiar tortur
World Wide Fund for Nature
World Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Welcomes the Commission's initiative to launch an EU-Africa partnership on climate change and to launch a Global Climate Change Alliance; in this context stresses that the EU must make significant funding available for adaptation measures in African countries; stresses also that adaptation must not be dealt with only as a humanitarian issue; emphasises that risk reduction and climate proofing measures must be integrated into the overarching development agenda, including in poverty reduction strategy papers (PRSPs) and CSPs
pl przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji dotyczącą nawiązania partnerstwa UE-Afryka w zakresie zmian klimatu oraz zainicjowania światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym; podkreśla w tym kontekście, że UE musi udostępnić znaczne finansowanie na rzecz środków dostosowawczych w krajach afrykańskich; podkreśla również, że dostosowania tego nie należy traktować wyłącznie jako kwestię humanitarną; podkreśla, że redukcja zagrożenia i działania pod kątem klimatu muszą być włączone do nadrzędnej agendy rozwoju, w tym dokumentów strategicznych na temat zmniejszenia ubóstwa i krajowych dokumentów strategicznych
en Predicting the stock price of participation units of the ETF fund on WIG20 index using econometric tools
pl Prognozowanie kursu tytułów uczestnictwa funduszu ETF na WIG20 z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych
en special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en It is also necessary to define the notion of a revenue-generating project and to identify the community principles and rules for calculating the contribution from the Funds; for some investments it is objectively not possible to estimate the revenue in advance and it is therefore necessary to define the methodology for ensuring that this revenue is excluded from public funding
pl Konieczne jest również zdefiniowanie pojęcia projektu generującego dochody oraz określenie wspólnotowych zasad i przepisów niezbędnych do obliczania wkładu funduszy; dla niektórych inwestycji oszacowanie dochodów z wyprzedzeniem jest obiektywnie niemożliwe, konieczne jest zatem określenie metodologii w celu zapewnienia, że dochody te zostaną wyłączone z finansowania publicznego
en Mr President, British taxpayers will end up contributing some GBP 10 billion to prop up the euro - a currency we resolutely rejected - as part of the GBP 215 billion hand-out from the International Monetary Fund.
pl Panie przewodniczący! Brytyjscy podatnicy zapłacą w sumie około 10 miliardów funtów dla wsparcia euro - waluty, którą stanowczo odrzuciliśmy - w ramach 215 miliardów funtów wypłat z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
en It is also noted that under paragraph ‧ of the Annex to the proposed directive, payment institutions may execute payment transactions if the funds are covered by a credit line without there being any restrictions on the ability to grant credit in terms of the amount and/or the maturity of the credit
pl Należy również zauważyć, że zgodnie z punktem ‧ załącznika do projektowanej dyrektywy instytucje płatnicze mogą realizować transakcje płatnicze, jeżeli środki mają pokrycie w linii kredytowej, przy czym nie wprowadza się jakichkolwiek ograniczeń zdolności do udzielania kredytu w zakresie jego wysokości lub terminu spłaty
en Council Decision of ‧ June ‧ establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period ‧ to ‧ as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows
pl Decyzja Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata ‧–‧ jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi
en Each body shall, in its organisation, funding decisions, legal structure and decision-making, be independent of carriers, tour operators and terminal operators
pl Każdy organ – pod względem swojej organizacji, decyzji finansowych, struktury prawnej i procesu decyzyjnego – jest niezależny od przewoźników, organizatorów wyjazdów grupowych i operatorów terminali
en Calls on the Commission to raise from ‧ % to a minimum of ‧ % the proportion of structural and cohesion funding which should be spent on improving the energy efficiency of existing homes, and to require Member States to take full advantage of this opportunity
pl wzywa Komisję do podniesienia z ‧ % do co najmniej ‧ % odsetka funduszy strukturalnych i spójności, który winien być wydawany na poprawę wydajności energetycznej istniejących domów, oraz do zobligowania państw członkowskich do pełnego korzystania z tej możliwości
en The Competent Accrediting Officer notified the European Commission on ‧ November ‧ of the accreditation of the National Authorising Officer and the National Fund in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Właściwy urzędnik akredytujący poinformował Komisję Europejską w dniu ‧ listopada ‧ r. o akredytacji krajowego urzędnika zatwierdzającego i funduszu narodowego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In order to harmonise standards for the certification of expenditure for which payments from the Fund are claimed, the content of such certificates should be laid down and the nature and quality of the information on which they rely specified
pl W celu zharmonizowania wzorów zaświadczania wydatków, na pokrycie których wnioskuje się o wypłaty z Funduszu, treść tych zaświadczeń powinna zostać ustanowiona oraz powinny zostać sprecyzowane charakter i jakość informacji stanowiących ich podstawę
en Programming implementation of the ‧th European Development Fund
pl Realizacja dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju
en Therefore, the state funding provided by the municipality represents an economic advantage to the foundation within the meaning of article ‧ EC Treaty
pl Tak więc środki państwowe przekazane przez gminę sprzyjają fundacji w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ traktatu
en As the Spanish authorities acknowledged, until ‧ Pickman was in such a situation, as shown by the fact that it had negative own funds and increasing losses, whilst a mortgage over some of its assets taken out in favour of the company RUMASA had been foreclosed, with the result that it was almost certainly going to go out of business in the short term
pl Jak przyznały władze hiszpańskie, do ‧ r. spółka Pickman znajdowała się w takiej właśnie sytuacji, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kapitał własny miał wartość ujemną a straty rosły, podczas gdy na części majątku ustanowiono hipotekę na rzecz przedsiębiorstwa RUMASA, w związku z czym można uznać za niemal pewne, że spółka w krótkim czasie była skazana na zakończenie działalności
en Having regard to the Court's Opinion No ‧/‧ on the draft Council Regulation amending the Financial Regulation applicable to the ninth European Development Fund
pl uwzględniając opinię Trybunału nr ‧/‧ dotyczącą projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju
en Council Common Position ‧/‧/CSFP was adopted with the stated purpose of implementing Resolution ‧ of the Security Council of the United Nations, calling on all signatory states to prevent the financing of terrorist acts by, inter alia, freezing the funds and resources of all persons who may be involved in such acts
pl Wspólne stanowisko Rady ‧/‧/WPZiB zostało przyjęte celem wprowadzenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ‧ wzywającej wszystkie państwa-sygnatariuszy do zapobiegania finansowaniu aktów terroryzmu poprzez, między innymi, zamrożenie funduszy i źródeł finansowych wszystkich osób, które mogą być zaangażowane w tego typu działalność
en Shares the concern expressed by the Commission in its Green Paper on the enhancement of the EU framework for investment funds regarding the emergence of guaranteed funds, misleadingly defined as such, when not backed by capital adequacy requirements; thus calls on the Commission to propose how the appropriate provisions, such as capital requirements for those funds at the EU level, can be achieved in order to ensure effective consumer protection; observes in this context that supervision requirements must be coherent and equally stringent both qualitatively, in terms of risk management standards, and quantitatively, as regards the resulting capital requirements
pl podziela obawy wyrażone przez Komisję w jej zielonej księdze w sprawie usprawnienia ram prawnych UE dla funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do pojawienia się funduszy gwarancyjnych, mylnie określonych jako takie, jeżeli nie są wspierane przez wymogi adekwatności kapitałowej; w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania w jaki sposób można uzyskać odpowiednie przepisy, tj. wymogi kapitałowe, dotyczące tych funduszy na szczeblu UE w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów; zauważa w tym kontekście, że wymogi w zakresie nadzoru muszą być spójne i równie surowe zarówno pod względem jakościowym, w odniesieniu do norm zarządzania ryzykiem, jak i ilościowym, w odniesieniu do stosownych wymogów kapitałowych
en As provided in Article ‧, in respect of a securitisation position in respect of which a ‧ % risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position
pl Jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧, w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych, którym przypisuje się wagę ryzyka ‧ %, instytucje kredytowe mogą pomniejszać o wartość ekspozycji tej pozycji fundusze własne jako alternatywa wobec włączenia wspomnianej pozycji do obliczeń kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
en In addition, we should lower the interest rate and show more flexibility in accessing EU funds.
pl Powinniśmy ponadto obniżyć stopy procentowe i zwiększyć elastyczność dostępu do funduszy UE.
en With the addition of anticipated co-funding from public and private bodies in Member States this figure may increase to EUR ‧.‧m
pl Wraz z przewidywanym współfinansowaniem przez podmioty publiczne i prywatne państw członkowskich, kwota ta wyniesie ‧,‧ mln euro
en I just wanted to make this clarification; the funds for Mauritania will still come under the ACP heading.
pl Chciałam to wyjaśnić; środki finansowe dla Mauretanii wciąż będą musiały podlegać nagłówkowi AKP.
en Before the decision to grant aid, the intermediary investment fund or other comparable financial institution must undertake to invest not less than a sum equivalent to two and a half times the Community contribution, into projects previously identified as projects of common interest in accordance with Article ‧, first subparagraph, first indent, of the Treaty
pl Przed podjęciem decyzji w sprawie przyznania pomocy, pośredniczący fundusz inwestycyjny lub inna porównywalna instytucja finansowa musi zainwestować nie mniej niż równowartość dwóch trzecich wielokrotności wkładu Wspólnoty w projekty uprzednio określone jako projekty stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy tiret pierwsze Traktatu
en When you spoke of the exchange of young people, I remembered - and I believe, ladies and gentlemen, we can be proud of this - that when the Financial Perspective was to be agreed and they wanted to slash the funds for the exchanges of young people, the Erasmus Programme and life-long learning, we raised our voices and said: the Financial Perspective will produce results only if we increase rather than reduce the funds for young people to meet in order to create understanding and a sense of community in the European Union.
pl Gdy mrowił Pan o wymianie młodych ludzi, wspomniałem - i sądzę, panie i panowie, że możemy być z tego dumni - gdy perspektywa finansowa miała zostać uchwalona i chciano obciąć fundusze na wymianę młodych ludzi, Program Erasmus i naukę przez całe życie, podnieśliśmy nasze głosy i powiedzieliśmy: perspektywa finansowa przyniesie rezultaty tylko wtedy, gdy raczej podniesiemy niż obniżymy fundusze na spotkania młodych ludzi, aby stworzyć zrozumienie i poczucie wspólnoty w Unii Europejskiej.
en Emphasises the importance of improving SME access to financing from the Structural Funds in order to increase the cost-effectiveness of EU expenditure for the public; takes the view, in this regard, that greater diversification of financing should be promoted and that particular efforts should be made to develop more fully the potential of risk capital
pl podkreśla znaczenie usprawnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do środków finansowych z funduszy strukturalnych, aby obywatele europejscy odczuli zwiększenie stosunku między kosztami a zyskami, jakie przynoszą wydatki Unii; uważa w tym aspekcie, że należy sprzyjać większej dywersyfikacji finansowania i postawić sobie w szczególności za cel większe rozwijanie potencjału kapitału ryzyka
en The contributions to the Research Fund for Coal and Steel shall be made in four instalments starting in ‧ and paid as follows, in each case on the first working day of the first month of each year
pl Wkłady do Funduszu Badawczego Węgla i Stali zostaną wniesione w czterech ratach, począwszy od roku ‧, płatnych w następujący sposób, w każdym przypadku pierwszego roboczego dnia pierwszego miesiąca każdego roku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 16,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.