wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa     
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
A money-management operation, such as a mutual fund
 
A sum or source of money
 
to pay for
 
sum or source of money
 
(transitive) To pay for.
 
money-management operation
 
A large supply of something to be drawn upon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (83)

absorption of EU-fundswykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristicsprzyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserveskorekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
ancillary own fundsuzupełniające fundusze własne
annual report on the Cohesion Fundsprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności
availability of fundsdostęp do funduszy
Cluster Development Fundfundusz rozwoju klastrów przemysłowych
Cohesion FundFundusz Spójności
committed fundsfundusze zaangażowane
common fundfundusz wspólny
conserved fundszaoszczędzone fundusze
Cost for the provision of free funding periodkoszt zapewnienia okresu darmowego finansowania (free funding period)
Council of Europe fundfundusz Rady Europy
counterpart fundsfundusze CPF
depreciation fundfundusz amortyzacji
distribution of Community fundingrozkład finansów wspólnotowych
EC fundfundusz WE
electronic funds transferpieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fundfundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fundfundusze ekologiczne
European Agricultural Fund for Rural DevelopmentEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
European Agricultural Guidance and Guarantee FundEuropejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fund for the Integration of third-country nationalsEuropejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment FundEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Monetary Cooperation FundEuropejski Fundusz Współpracy Walutowej
European Monetary FundEuropejski Fundusz Walutowy
European Regional Development FundEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return FundEuropejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social FundEuropejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Socjalny
feeder fundfundusz powiązany
financial fundfundusz
fully-funded pillarfilar kapitałowy
fund-raising
fundedpochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension schemekapitałowy system emerytalny
Funded Pensions ActUstawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded provision (of pensions)świadczenia (emerytalne) oparte na systemie kapitałowym
fundingfinansowanie; konsolidacja
funding of the pension schemefinansowanie systemu emerytalno-rentowego
fundsfinanse; fundusze, środki, kapitał; środki finansowe
Global Environment FundŚwiatowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Fund for Aids, tuberculosis and malariaŚwiatowy Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Global Renewable Energy Fund of FundsGlobalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fundfundusz państwowy
holding fundfundusz zarządzający
hub fundfundusz podstawowy
incentive fundfundusz wspierania inicjatyw
insurance corporations and pension fundsinstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
insurance fundfundusz ubezpieczeniowy
International Fund for Agricultural DevelopmentMiędzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for IrelandMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Reconstruction Fund Facility for IraqMiędzynarodowy Fundusz na rzecz Odbudowy Iraku
Jewish National FundŻydowski Fundusz Narodowy
levy fundfundusz składkowy
mandatory funded pension schemeobowiązkowy kapitałowy system emerytalny
master fundfundusz podstawowy
money fundfundusz pieniężny
multi manager fundfundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund sharesudziały w funduszach wspólnego inwestowania
national pension reserve fundkrajowy fundusz rezerw emerytalnych
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net equity of households in pension fund reservesudziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratiowskaźnik stabilnego finansowania netto
own fundsśrodki własne
own funds instrumentsinstrumenty funduszy własnych
own-fund insurance itemspozycje ubezpieczeniowe funduszy własnych
pension fundfundusz emerytalny
private equity fundfundusz private equity
private export funding corporationprywatna korporacja finansowania eksportu; PEFCO
private funded social benefitsświadczenia z prywatnych kapitałowych systemów zabezpieczenia społecznego
project funding rulereguła finansowania projektu
prudential own fundsfundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
rainy day fund
research fundingwspieranie badań; refundacja badań
reserve position in the International Monetary Fund (IMF)pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW)
Return FundFundusz Powrotu Imigrantów
risk fundfundusz ryzyka
Solidarity Fund for Youth MobilityFundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży
Special Climate Change FundSpecjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
Structural Fundsfundusze strukturalne
Structural Funds and Cohesion FundsFundusz strukturalny
UN Population FundFundusz Ludnościowy ONZ
World Wide Fund for NatureWorld Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nutrilux/Permira: investment fundsw przypadku Nutrilux/Permira: fundusze inwestycyjne
After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidiesSaldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
'Free access' to the research infrastructure of every Member State provides an opportunity for the direct exploitation by capital of every research activity funded by the Member States, for the control and programming of research to be restricted to the mechanisms of the EU and the monopolies, for the idea of excellence based on market rather than scientific criteria to be promoted and for research to be concentrated in fewer and fewer research centres/companies."Swobodny dostęp” do infrastruktury badawczej każdego państwa członkowskiego stwarza okazję do bezpośredniego wykorzystywania każdej formy działalności badawczej finansowanej przez państwa członkowskie przez kapitalistów, do sprowadzania kontroli i programowania badań do mechanizmów UE i monopoli, do propagowania idei doskonałości opartej na rynku, a nie na kryteriach naukowych, oraz do skupiania badań w coraz mniej licznych centrach/przedsiębiorstwach badawczych.
As a result of these inefficiencies, Parliament has in the past decided to suspend funding from the Agency.W wyniku tych nieefektywności Parlament w przeszłości zadecydował o zawieszeniu finansowania Agencji.
To ensure the coherence and effectiveness of Community assistance, the Commission may decide, when adopting action programmes of the type referred to in Article ‧ or the special measures referred to in Article ‧, that countries, territories and regions eligible for assistance under other Community external assistance instruments and the European Development Fund are eligible for measures under this Regulation where the project or programme implemented is of a global, regional or cross-border natureAby zapewnić spójność i skuteczność pomocy wspólnotowej podczas przyjmowania programów działań, o których mowa w art. ‧, lub środków specjalnych, o których mowa w art. ‧, Komisja może zdecydować, że kraje, terytoria i regiony kwalifikujące się do pomocy na podstawie innych zewnętrznych instrumentów pomocy wspólnotowej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju kwalifikują się do objęcia środkami podejmowanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy realizowany projekt lub program ma charakter globalny, regionalny lub transgraniczny
In the following months the management of Gdańsk Shipyard conducted talks with various potential investors with a view to finding a strategic investor for the yard who would acquire newly issued shares in the company, thus providing the funds necessary for the restructuring process and taking control of the companyW kolejnych miesiącach zarząd Stoczni Gdańsk przeprowadził rozmowy z różnymi potencjalnymi inwestorami w celu znalezienia inwestora strategicznego dla stoczni, który dokonałby zakupu akcji spółki z nowej emisji, a tym samym zapewnił środki finansowe na proces restrukturyzacji i przejął kontrolę nad przedsiębiorstwem
As regards the integration of people in the job market, the European Social Fund is also our most important instrument for this.W sprawie integracji osób na rynku pracy, najważniejszym instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny.
Calls upon the Commission- in line with what is set out in paragraphs ‧ et seq of this Resolution and in view of the absence of guarantees from one Member State- to apply the Community rules on the suspension of payments in its capacity as the body ultimately responsible for the sound financial management of Community fundszwraca się do Komisji, zgodnie z ust. ‧ i kolejnymi niniejszej rezolucji oraz wobec braku gwarancji ze strony danego państwa członkowskiego, o zastosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących zawieszenia płatności
Continues to count support for the peace process in Palestine and for Kosovo amongst its unchanged key priorities for which sufficient resources have to be entered in the EU budget; notes, however, that such an adequate level of funding might require re-programming under heading ‧, with some budgetary compensation being provided by other budget lines; recalls the importance of a functioning public administration which is needed to guarantee the special care necessary to ensure proper use of EU fundsnadal zalicza wsparcie procesu pokojowego w Palestynie i Kosowie do swoich niezmienionych kluczowych priorytetów, na które w budżecie UE muszą się znaleźć wystarczające środki; zauważa jednak, że odpowiedni poziom finansowania może wymagać przeprogramowania działu ‧, w tym pewnego wyrównania z innych pozycji budżetowych; przypomina znaczenie funkcjonującej administracji publicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia szczególnej ostrożności niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy UE
(LV) Mr President, I would like to speak about Europe's Structural Funds.(LV) Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat europejskich funduszy strukturalnych.
Completion of European Social Fund (ESF)- Technical assistance and innovative measures (prior toZakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)- Pomoc techniczna i działania innowacyjne (sprzed ‧ r
To encourage the less competitive sugar producers to leave the market, a self-financing restructuring fund was created, financed by revenue stemming from a temporary tax levied on sugar producers, which is treated as assigned revenueAby zachęcić mniej konkurencyjnych producentów cukru do opuszczenia tego rynku, utworzono samofinansujący się fundusz restrukturyzacji, finansowany z dochodów pochodzących z tymczasowego podatku nałożonego na producentów cukru, ujmowanych jako dochody przeznaczone na określony cel
Calls on the Commission and Member States to agree to earmark at least ‧ % of expected revenues from auctioning within the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) in the next trading period to funding of the GCCA and other climate change measures in developing countries, including efforts to protect forests and reduce emissions from deforestation and forest degradationwzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zobowiązały się do przeznaczenia co najmniej ‧ % spodziewanych dochodów z licytacji, które będą w następnym okresie prowadzone w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), na finansowanie światowego sojuszu i innych środków przeciwdziałania zmianom klimatycznym w krajach rozwijających się, w tym na starania zmierzające do ochrony lasów oraz zmniejszania emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów
Funding to UNDP/BCPR for support to ECOWAS Small Arms Control Programme (SEK ‧; approx. EURfinansowanie UNDP/BCPR na rzecz programu ECOWAS dotyczącego kontroli broni strzeleckiej w Afryce Zachodniej (‧ SEK, ok. ‧ EUR
the maximum rate of funding of the costs of the action or approved work programme in the case referred to in point (a) of Article ‧a of the Financial Regulationmaksymalną wysokość finansowania kosztów działania lub zatwierdzonego programu pracy w przypadku określonym w art. ‧a ust. ‧ lit. a) rozporządzenia finansowego
If the declarations of expenditure or the information submitted by a Member State do not enable the Commission to establish whether the commitment of funds is in conformity with the relevant Community rules, the Commission shall request the Member State to supply further information within a period which it shall determine according to the seriousness of the problem and which may not normally be less than thirty daysJeżeli zadeklarowane wydatki lub informacje przekazane przez Państwo Członkowskie nie pozwalają Komisji na ustalenie, czy przeznaczenie środków jest zgodne z odpowiednimi zasadami Wspólnoty, Komisja żąda od Państwa Członkowskiego przedstawienia dalszych informacji w ustalonym przez siebie terminie zależnym od wagi problemu, który zwykle nie może być krótszy niż ‧ dni
In effect, under Regulation (EC) No 546/2009 of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund, the scope of the EGF was temporarily widened as it was expected to be able to intervene in situations like this, as a direct result of the global financial and economic crisis, if there are 'at least 500 redundancies over a period of four months in an enterprise in a Member State, including workers made redundant in its suppliers or downstream producers'.W rzeczywistości, na mocy postanowień rozporządzenia (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2009 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres EFG został czasowo poszerzony, ponieważ miał on służyć do interweniowania w sytuacjach powstałych bezpośrednio w wyniku globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, jeśli miało miejsce "co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw”.
Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the NUTS level ‧ regions totally covered by Objective ‧ in ‧ under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds whose nominal per capita gross domestic product (GDP) level, measured and calculated according to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, will exceed ‧ % of the average GDP of the EU ‧ shall be eligible, on a transitional and specific basis, for financing by the Structural Funds under the Regional competitiveness and employment objectiveZgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ regiony określone na poziomie ‧ NUTS całkowicie objęte Celem ‧ w ‧ r. na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, których nominalny poziom produktu krajowego brutto (PKB) na osobę mierzony i obliczony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przekroczy ‧ % średniego PKB w UE-‧, kwalifikują się na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
in writing. - I welcome the Action Plan on Global Navigation Satellite System (GNSS) Applications (COM(2010)308), which aims to promote the development of downstream applications through certification, standardisation and coordination with the industry and other countries, as well as by disseminating information, raising awareness, implementing regulatory measures and increasing funding.na piśmie - Z zadowoleniem przyjmuję plan działania w sprawie zastosowań globalnego systemu nawigacji (GNSS) (COM(2010)308), którego celem jest wspieranie opracowywania zastosowań niższego szczebla poprzez certyfikację, normalizację i współpracę z przemysłem oraz innymi krajami, a także poprzez rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości, wdrażanie środków regulacyjnych i podnoszenie poziomu finansowania.
against payment into national and, if appropriate, regional funds, to producers who intend to use the rights to plant vineyards whose production has an assured outletw zamian za wpłatę do krajowego i, jeśli to stosowne, regionalnego funduszu, producentom, którzy zamierzają wykorzystać prawo do sadzenia winorośli, a których produkcja ma zapewniony zbyt
Third, a fund of EUR ‧ billion (‧,‧ % of GDP) was created to be used for recapitalisation of financial institutionsPo trzecie, utworzono fundusz w wysokości ‧ mld EUR (‧,‧ % PKB) przeznaczony na dokapitalizowanie instytucji finansowych
Whereas the European Court of Auditors has repeatedly stated that, on the basis of its audit results, it is of the opinion that one of the main causes of irregularities are the underlying rules and regulations, which do not allow for an adequate risk management and strongly hinder the legal and regular expenditure of EU fundsmając na uwadze, że Europejski Trybunał Obrachunkowy wielokrotnie stwierdzał, na podstawie rezultatów kontroli, że jedną z głównych przyczyn nieprawidłowości są podstawowe zasady i przepisy, które nie pozwalają na odpowiednie zarządzanie ryzykiem i poważnie utrudniają legalne i prawidłowe wydatki z funduszów UE
That is why the European Commission is about to make a proposal to simplify Structural Fund procedures and waive the need for national cofinancing from the European Social Fund for 2009 and 2010.Dlatego Komisja Europejska ma złożyć wniosek w sprawie uproszczenia procedur dotyczących funduszy strukturalnych i znieść konieczność krajowego współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2009 i 2010.
A blizzard of corporate concessions has been written into the Council conclusions; new Member States will be bought off with a solidarity slush fund; cap-and-trade emissions permits will be given away when they should have been auctioned, and major players like electricity companies will get derogations that amount to super-subsidies.W konkluzje Rady została wpisana cała nawałnica ustępstw korporacyjnych; nowe państwa członkowskie zostaną przekupione z funduszu łapówkowego, pozwolenia na emisje będą rozdawane, by stać się przedmiotem obrotu, a główni gracze, np. spółki energetyczne będą korzystać z odstępstw równych superdotacjom.
As a result, we shall be able to fund Galileo and the European Institute of Technology properly until 2013.W rezultacie będziemy mogli należycie finansować Galileo i Europejski Instytut Technologii do 2013 r.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 22,739 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.