wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa     
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
(transitive) To pay for.
 
to pay for
 
A sum or source of money
 
money-management operation
 
sum or source of money
 
A large supply of something to be drawn upon.
 
A money-management operation, such as a mutual fund

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (81)

absorption of EU-funds
wykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristics
przyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves
korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
Adolf Hitler Fund of German Trade and Industry
Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft
ancillary own funds
uzupełniające fundusze własne
closed-ended fund
fundusz zamknięty
Cluster Development Fund
fundusz rozwoju klastrów przemysłowych
committed funds
fundusze zaangażowane
common fund
fundusz wspólny
conserved funds
zaoszczędzone fundusze
Coordination Committee of the Funds
komitet koordynujący fundusze
counterpart funds
fundusze CPF
defined benefit fund
fundusz zdefiniowanych świadczeń
EC fund
fundusz WE
electronic funds transfer
pieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fund
fundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fund
fundusze ekologiczne
equity and investment fund shares
akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fisheries Fund
Europejski Fundusz Rybacki
European Fund for the Integration of third-country nationals
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment Fund
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Investment Fund
Europejski Fundusz Inwestycyjny
European Regional Development Fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return Fund
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social Fund
Europejski Fundusz Socjalny; Europejski Fundusz Społeczny
European Union Solidarity Fund
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
External Borders Fund
Fundusz Granic Zewnętrznych
fully-funded pillar
filar kapitałowy
fully-funded system
system kapitałowy
fund-raising event
impreza połączona ze zbiórką pieniędzy
funded
pochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension scheme
kapitałowy system emerytalny
Funded Pensions Act
Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded scheme
system kapitałowy
funding
finansowanie; konsolidacja
funding gap
luka w finansowaniu
funds
fundusze, środki, kapitał; finanse; środki finansowe
Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund
Globalny Fundusz Efektywnosci Energetycznej oraz Energii Odnawialnej
Global Environment Fund
Światowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Renewable Energy Fund of Funds
Globalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fund
fundusz państwowy
guarantee fund
fundusz gwarancyjny; kapitał gwarancyjny
holding fund
fundusz zarządzający
hybrid fund
fundusz hybrydowy
incentive fund
fundusz wspierania inicjatyw
infrastructure fund
fundusz inwestycji infrastrukturalnych
insurance corporations and pension funds
instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
international fund for agricultural development
międzynarodowy fundusz rozwoju rolnictwa
International Fund for Agricultural Development
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for Ireland
Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Monetary Fund
MFW; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; Miedzynarodowy Fundusz Walutowy
intervention fund
fundusz interwencyjny
Jewish National Fund
Żydowski Fundusz Narodowy
levy fund
fundusz składkowy
master fund
fundusz podstawowy
minimum guarantee fund
minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego
money fund
fundusz pieniężny
multi manager fund
fundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund shares
udziały w funduszach wspólnego inwestowania
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reserves
udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratio
wskaźnik stabilnego finansowania netto
not sufficient funds
niewystarczające fundusze
own funds
środki własne
pension fund
fundusz emerytalny
private export funding corporation
PEFCO; prywatna korporacja finansowania eksportu
project funding rule
reguła finansowania projektu
prudential own funds
fundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
research funding
refundacja badań
Return Fund
Fundusz Powrotu Imigrantów
Sovereign Wealth Funds
państwowe fundusze majątkowe
Special Climate Change Fund
Specjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
UN Population Fund
Fundusz Ludnościowy ONZ
UN programmes and funds
programy i fundusze ONZ
UN Voluntary Fund for the Victims of Torture
dobrowolny fundusz NZ na rzecz ofiar tortur
World Wide Fund for Nature
World Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
en As to the imperfect information on both the demand and supply sides, he considers that there is no evidence on, firstly, lack of information for SMEs on how to access equity funding, secondly, failure of the West Midlands companies with viable business plans to raise equity at Ofex or the AIM, and thirdly, that investors lack appropriate and reliable information about potential investees
pl Jeśli chodzi o niepełne informacje na temat zarówno popytu jak i podaży, uważa, że nie ma dowodów na, po pierwsze, brak informacji dla MŚP na temat tego, w jaki sposób zdobyć finansowanie kapitałowe, a po drugie, na niepowodzenia przedsiębiorstw regionu West Midlands o realnych biznes planach w pozyskiwaniu funduszy na rynku Ofex lub AIM, a po trzecie, dowodów na to, że inwestorom brakuje odpowiednich i rzetelnych informacji o przedsiębiorstwach będących potencjalnymi nwestobiorcamil
en We' re actually funding one of your idols, Pete.Otto Octavius
pl Realizujemy pomysł jednego z twoich idoli, Otto Octaviusa
en The financial crisis has led to a growth in unemployment, poverty and social exclusion, and has demonstrated the fragility of certain pension fund systems.
pl Kryzys finansowy doprowadził do wzrostu bezrobocia, poziomu ubóstwa i nasilenia się zjawiska wykluczenia społecznego, a także wykazał słabość niektórych systemów funduszy emerytalnych.
en The appropriations available under the Funds should be indexed on a flat-rate basis for programming
pl Środki przydzielone, dostępne w ramach Funduszy, powinny być indeksowane na bazie stawki ryczałtowej dla programowania
en I would like to thank Mrs Sanchez-Schmid, because support for culture means, above all, support for the business connected with culture, but, in particular, it means support for the inner aspect of culture. This is why cultural undertakings must have administrative support and need a reduction of bureaucracy in administrative systems, but they also need support with raising capital, which may also come from Union funds.
pl Chciałem podziękować pani Sanchez-Schmid dlatego, że wsparcie kultury to przede wszystkim wsparcie biznesu, jakim jest kultura, ale przede wszystkim wsparcie tej duchowej strony, dlatego przedsięwzięcia kulturowe muszą mieć wsparcie administracyjne, wymagają odbiurokratyzowania systemów, ale także wsparcia ze środków kapitału oraz środków unijnych.
en Funding to support house building in Britain, and encouraging even greater numbers of immigrants to come to our shores, only exacerbates an already volatile situation.
pl Finansowanie wspierające budowę mieszkań w Wielkiej Brytanii oraz zachęcanie jeszcze większej liczby imigrantów do przyjazdu do naszego kraju tylko pogarszają i tak już niestabilną sytuację.
en Requests the institutions involved in the decision and implementation process to make the necessary efforts to accelerate the mobilisation of the Fund
pl zwraca się do instytucji zaangażowanych w proces decyzyjny i wdrożeniowy o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia Funduszu
en The European Fisheries Fund for 2007-2013 has been committed.
pl Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013 został rozdzielony.
en I presume this is precisely why there were all sorts of resistance in the Council to a set of rules that imposed greater transparency in this area, and of course it was our Group's clear and unanimous desire to have transparent, straightforward funding provisions that were designed to help preclude problems.
pl Zakładam, że właśnie dlatego pojawiły się wszelkiego rodzaju opory w Radzie wobec zespołu zasad, które zapewniały większą przejrzystość w tym obszarze, a oczywiście wyraźnym i jednogłośnym pragnieniem naszej grupy było posiadanie przejrzystych, bezpośrednich przepisów dotyczących finansowania, które miały na celu pomoc w zapobieżeniu problemom.
en Calls on the Member States and/or their local authorities, on the basis of the Finnish Presidency's proposal on Health in All Policies, to ensure that, when they draft housing programmes to be carried out with the aid of Community funding, local authorities conduct health impact assessments in order to provide the socially excluded with a living environment that is suitable from the environmental and health points of view
pl zachęca państwa członkowskie i władze lokalne, aby zadbały o to, by organy administracji lokalnej opracowując programy budownictwa mieszkaniowego dotowane przez Wspólnotę przeprowadziły- w oparciu o zalecenia prezydencji fińskiej pod tytułem Uwzględnienie problematyki zdrowia we wszystkich politykach- ocenę oddziaływania na zdrowie, która pozwoli na stworzenie korzystnego otoczenia dla osób należących do mniej uprzywilejowanych grup społecznych
en It is clear to me that the field of agriculture and rural development must have the same level of funding as it does now and that the food sovereignty of the people of Europe must be guaranteed.
pl To dla mnie jasne, że dziedziny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich muszą otrzymywać takie same środki jak obecnie i że trzeba zagwarantować mieszkańcom Europy suwerenność żywnościową.
en Reasons for controlling public funding to risk capital measures
pl Argumenty przemawiające za kontrolą finansowania działań z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka ze środków publicznych
en The projects which were previously funded by the IDA programme and which now have their own Community funding nevertheless fall within the group
pl Projekty, które były uprzednio finansowane z programu IDA i które posiadają obecnie własne finansowanie wspólnotowe, niemniej jednak należą do grupy
en Once the new European supervisory authority becomes fully functional, fund managers will not be able to market their products in the European Union unless they hold a European passport certifying full compliance with this directive.
pl Gdy nowy europejski organ nadzoru rozpocznie w pełni funkcjonowanie, zarządzający funduszami nie będą już mogli wprowadzać swoich produktów do obrotu w Unii Europejskiej, jeżeli nie będą posiadać europejskiego paszportu poświadczającego pełną zgodność ich działań z tą dyrektywą.
en Organization of accounting in health care institutions in terms of settlement with the National Health Fund
pl Organizacja rachunkowości w Zakładach Opieki Zdrowotnej w aspekcie rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia
en That' s great.Mr Lau. What kind of details do you have about this communal fund?
pl Panie Lau, co pan wie na temat tego wspólnego funduszu?
en I am also pleased that an agreement has been reached on the milk fund, including in relation to production in mountain areas and disadvantaged regions.
pl Cieszę się także, że osiągnięte zostało porozumienie sprawie funduszu mlecznego, w tym w odniesieniu do produkcji na terenach górskich oraz regionach w niekorzystnym położeniu.
en The remaining measures proposed in the report, particularly to promote the use of emergency vaccination, to give farmers a greater sense of responsibility and to shed light on the role of all the players in the funding of the future strategy, are a step in the right direction and are an appropriate means of strengthening EU legislation on animal health.
pl Pozostałe środki proponowane w sprawozdaniu, zwłaszcza mające na celu promowanie szczepień w stanach zagrożenia, zapewnienie hodowcom poczucia większej odpowiedzialności i rzucenie światła na rolę wszystkich czynników w finansowaniu przyszłej strategii stanowią krok we właściwym kierunku i są odpowiednim sposobem wzmocnienia unijnych przepisów prawnych w dziedzinie zdrowia zwierząt.
en on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD
pl w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW
en Thus, no new loans and no corresponding funding are foreseen for the ECSC in liquidation
pl Tak więc w przypadku EWWiS w likwidacji nie są przewidywane nowe pożyczki ani odpowiadające im finansowanie
en The objectives of the Fund shall be pursued within the framework of the multiannual programming period from ‧ to ‧, subject to a mid-term review in accordance with Article
pl Cele Funduszu realizowane są w ramach wieloletniego okresu programowania od ‧ do ‧ roku, z zastrzeżeniem przeglądu śródokresowego zgodnie z art
en I therefore believe that all the conditions are present to enable me to support the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in this case.
pl Dlatego uważam, że zachodzą wszelkie przesłanki udzielenia poparcia dla uruchomienia w tym przypadku Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
en Emergency Veterinary Fund provision
pl Rezerwa na Fundusz nadzwyczajny na schorzenia zwierząt
en Invites the Court of Auditors to create an additional chapter in its Annual Report, devoted to all Agencies to be discharged under the Commission's accounts in order to have a much clearer picture of the use of EU funds by Agencies
pl zachęca Trybunał Obrachunkowy do umieszczenia w sprawozdaniu rocznym dodatkowego rozdziału, poświęconego wszystkim agencjom podlegającym procedurze uzyskania absolutorium w ramach rozliczeń Komisji, w celu uzyskania dużo wyraźniejszego obrazu wykorzystania przez agencje unijnych funduszy
en In London, the world leaders tripled the funds allocated to the IMF, granted extra credits to the development banks and reaffirmed their support for free international trade.
pl W Londynie przywódcy państw potroili środki dla MFW, przyznali dodatkowe kredyty bankom rozwoju oraz potwierdzili swoje poparcie dla swobodnego handlu międzynarodowego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 13,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.