wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • finansować   
 • kapitał   
 • kasa     
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
(transitive) To pay for.
 
to pay for
 
A sum or source of money
 
money-management operation
 
sum or source of money
 
A large supply of something to be drawn upon.
 
A money-management operation, such as a mutual fund

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (81)

absorption of EU-funds
wykorzystanie funduszy unijnych
accepting funding with deposit-like characteristics
przyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves
korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
Adolf Hitler Fund of German Trade and Industry
Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft
ancillary own funds
uzupełniające fundusze własne
closed-ended fund
fundusz zamknięty
Cluster Development Fund
fundusz rozwoju klastrów przemysłowych
committed funds
fundusze zaangażowane
common fund
fundusz wspólny
conserved funds
zaoszczędzone fundusze
Coordination Committee of the Funds
komitet koordynujący fundusze
counterpart funds
fundusze CPF
defined benefit fund
fundusz zdefiniowanych świadczeń
EC fund
fundusz WE
electronic funds transfer
pieniądz elektroniczny; system przelewów elektronicznych
emergency fund
fundusz na nieprzewidziane wypadki
environmental fund
fundusze ekologiczne
equity and investment fund shares
akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Fisheries Fund
Europejski Fundusz Rybacki
European Fund for the Integration of third-country nationals
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment Fund
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Investment Fund
Europejski Fundusz Inwestycyjny
European Regional Development Fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
European Return Fund
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social Fund
Europejski Fundusz Socjalny; Europejski Fundusz Społeczny
European Union Solidarity Fund
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
External Borders Fund
Fundusz Granic Zewnętrznych
fully-funded pillar
filar kapitałowy
fully-funded system
system kapitałowy
fund-raising event
impreza połączona ze zbiórką pieniędzy
funded
pochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension scheme
kapitałowy system emerytalny
Funded Pensions Act
Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych
funded scheme
system kapitałowy
funding
finansowanie; konsolidacja
funding gap
luka w finansowaniu
funds
fundusze, środki, kapitał; finanse; środki finansowe
Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund
Globalny Fundusz Efektywnosci Energetycznej oraz Energii Odnawialnej
Global Environment Fund
Światowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Renewable Energy Fund of Funds
Globalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fund
fundusz państwowy
guarantee fund
fundusz gwarancyjny; kapitał gwarancyjny
holding fund
fundusz zarządzający
hybrid fund
fundusz hybrydowy
incentive fund
fundusz wspierania inicjatyw
infrastructure fund
fundusz inwestycji infrastrukturalnych
insurance corporations and pension funds
instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
international fund for agricultural development
międzynarodowy fundusz rozwoju rolnictwa
International Fund for Agricultural Development
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
International Fund for Ireland
Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
International Monetary Fund
MFW; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; Miedzynarodowy Fundusz Walutowy
intervention fund
fundusz interwencyjny
Jewish National Fund
Żydowski Fundusz Narodowy
levy fund
fundusz składkowy
master fund
fundusz podstawowy
minimum guarantee fund
minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego
money fund
fundusz pieniężny
multi manager fund
fundusz funduszy; fundusz inwestujący w różnie zarządzane fundusze
mutual fund shares
udziały w funduszach wspólnego inwestowania
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reserves
udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net stable funding ratio
wskaźnik stabilnego finansowania netto
not sufficient funds
niewystarczające fundusze
own funds
środki własne
pension fund
fundusz emerytalny
private export funding corporation
PEFCO; prywatna korporacja finansowania eksportu
project funding rule
reguła finansowania projektu
prudential own funds
fundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
research funding
refundacja badań
Return Fund
Fundusz Powrotu Imigrantów
Sovereign Wealth Funds
państwowe fundusze majątkowe
Special Climate Change Fund
Specjalny Fundusz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu
UN Population Fund
Fundusz Ludnościowy ONZ
UN programmes and funds
programy i fundusze ONZ
UN Voluntary Fund for the Victims of Torture
dobrowolny fundusz NZ na rzecz ofiar tortur
World Wide Fund for Nature
World Wildlife Fund

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Nutrilux/Permira: investment funds
pl w przypadku Nutrilux/Permira: fundusze inwestycyjne
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
en 'Free access' to the research infrastructure of every Member State provides an opportunity for the direct exploitation by capital of every research activity funded by the Member States, for the control and programming of research to be restricted to the mechanisms of the EU and the monopolies, for the idea of excellence based on market rather than scientific criteria to be promoted and for research to be concentrated in fewer and fewer research centres/companies.
pl "Swobodny dostęp” do infrastruktury badawczej każdego państwa członkowskiego stwarza okazję do bezpośredniego wykorzystywania każdej formy działalności badawczej finansowanej przez państwa członkowskie przez kapitalistów, do sprowadzania kontroli i programowania badań do mechanizmów UE i monopoli, do propagowania idei doskonałości opartej na rynku, a nie na kryteriach naukowych, oraz do skupiania badań w coraz mniej licznych centrach/przedsiębiorstwach badawczych.
en As a result of these inefficiencies, Parliament has in the past decided to suspend funding from the Agency.
pl W wyniku tych nieefektywności Parlament w przeszłości zadecydował o zawieszeniu finansowania Agencji.
en To ensure the coherence and effectiveness of Community assistance, the Commission may decide, when adopting action programmes of the type referred to in Article ‧ or the special measures referred to in Article ‧, that countries, territories and regions eligible for assistance under other Community external assistance instruments and the European Development Fund are eligible for measures under this Regulation where the project or programme implemented is of a global, regional or cross-border nature
pl Aby zapewnić spójność i skuteczność pomocy wspólnotowej podczas przyjmowania programów działań, o których mowa w art. ‧, lub środków specjalnych, o których mowa w art. ‧, Komisja może zdecydować, że kraje, terytoria i regiony kwalifikujące się do pomocy na podstawie innych zewnętrznych instrumentów pomocy wspólnotowej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju kwalifikują się do objęcia środkami podejmowanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy realizowany projekt lub program ma charakter globalny, regionalny lub transgraniczny
en In the following months the management of Gdańsk Shipyard conducted talks with various potential investors with a view to finding a strategic investor for the yard who would acquire newly issued shares in the company, thus providing the funds necessary for the restructuring process and taking control of the company
pl W kolejnych miesiącach zarząd Stoczni Gdańsk przeprowadził rozmowy z różnymi potencjalnymi inwestorami w celu znalezienia inwestora strategicznego dla stoczni, który dokonałby zakupu akcji spółki z nowej emisji, a tym samym zapewnił środki finansowe na proces restrukturyzacji i przejął kontrolę nad przedsiębiorstwem
en As regards the integration of people in the job market, the European Social Fund is also our most important instrument for this.
pl W sprawie integracji osób na rynku pracy, najważniejszym instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny.
en Calls upon the Commission- in line with what is set out in paragraphs ‧ et seq of this Resolution and in view of the absence of guarantees from one Member State- to apply the Community rules on the suspension of payments in its capacity as the body ultimately responsible for the sound financial management of Community funds
pl zwraca się do Komisji, zgodnie z ust. ‧ i kolejnymi niniejszej rezolucji oraz wobec braku gwarancji ze strony danego państwa członkowskiego, o zastosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących zawieszenia płatności
en Continues to count support for the peace process in Palestine and for Kosovo amongst its unchanged key priorities for which sufficient resources have to be entered in the EU budget; notes, however, that such an adequate level of funding might require re-programming under heading ‧, with some budgetary compensation being provided by other budget lines; recalls the importance of a functioning public administration which is needed to guarantee the special care necessary to ensure proper use of EU funds
pl nadal zalicza wsparcie procesu pokojowego w Palestynie i Kosowie do swoich niezmienionych kluczowych priorytetów, na które w budżecie UE muszą się znaleźć wystarczające środki; zauważa jednak, że odpowiedni poziom finansowania może wymagać przeprogramowania działu ‧, w tym pewnego wyrównania z innych pozycji budżetowych; przypomina znaczenie funkcjonującej administracji publicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia szczególnej ostrożności niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy UE
en (LV) Mr President, I would like to speak about Europe's Structural Funds.
pl (LV) Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat europejskich funduszy strukturalnych.
en Completion of European Social Fund (ESF)- Technical assistance and innovative measures (prior to
pl Zakończenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)- Pomoc techniczna i działania innowacyjne (sprzed ‧ r
en To encourage the less competitive sugar producers to leave the market, a self-financing restructuring fund was created, financed by revenue stemming from a temporary tax levied on sugar producers, which is treated as assigned revenue
pl Aby zachęcić mniej konkurencyjnych producentów cukru do opuszczenia tego rynku, utworzono samofinansujący się fundusz restrukturyzacji, finansowany z dochodów pochodzących z tymczasowego podatku nałożonego na producentów cukru, ujmowanych jako dochody przeznaczone na określony cel
en Calls on the Commission and Member States to agree to earmark at least ‧ % of expected revenues from auctioning within the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) in the next trading period to funding of the GCCA and other climate change measures in developing countries, including efforts to protect forests and reduce emissions from deforestation and forest degradation
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zobowiązały się do przeznaczenia co najmniej ‧ % spodziewanych dochodów z licytacji, które będą w następnym okresie prowadzone w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), na finansowanie światowego sojuszu i innych środków przeciwdziałania zmianom klimatycznym w krajach rozwijających się, w tym na starania zmierzające do ochrony lasów oraz zmniejszania emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów
en Funding to UNDP/BCPR for support to ECOWAS Small Arms Control Programme (SEK ‧; approx. EUR
pl finansowanie UNDP/BCPR na rzecz programu ECOWAS dotyczącego kontroli broni strzeleckiej w Afryce Zachodniej (‧ SEK, ok. ‧ EUR
en the maximum rate of funding of the costs of the action or approved work programme in the case referred to in point (a) of Article ‧a of the Financial Regulation
pl maksymalną wysokość finansowania kosztów działania lub zatwierdzonego programu pracy w przypadku określonym w art. ‧a ust. ‧ lit. a) rozporządzenia finansowego
en If the declarations of expenditure or the information submitted by a Member State do not enable the Commission to establish whether the commitment of funds is in conformity with the relevant Community rules, the Commission shall request the Member State to supply further information within a period which it shall determine according to the seriousness of the problem and which may not normally be less than thirty days
pl Jeżeli zadeklarowane wydatki lub informacje przekazane przez Państwo Członkowskie nie pozwalają Komisji na ustalenie, czy przeznaczenie środków jest zgodne z odpowiednimi zasadami Wspólnoty, Komisja żąda od Państwa Członkowskiego przedstawienia dalszych informacji w ustalonym przez siebie terminie zależnym od wagi problemu, który zwykle nie może być krótszy niż ‧ dni
en In effect, under Regulation (EC) No 546/2009 of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 1927/2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund, the scope of the EGF was temporarily widened as it was expected to be able to intervene in situations like this, as a direct result of the global financial and economic crisis, if there are 'at least 500 redundancies over a period of four months in an enterprise in a Member State, including workers made redundant in its suppliers or downstream producers'.
pl W rzeczywistości, na mocy postanowień rozporządzenia (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2009 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres EFG został czasowo poszerzony, ponieważ miał on służyć do interweniowania w sytuacjach powstałych bezpośrednio w wyniku globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, jeśli miało miejsce "co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jednym państwie członkowskim w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw”.
en Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the NUTS level ‧ regions totally covered by Objective ‧ in ‧ under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds whose nominal per capita gross domestic product (GDP) level, measured and calculated according to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, will exceed ‧ % of the average GDP of the EU ‧ shall be eligible, on a transitional and specific basis, for financing by the Structural Funds under the Regional competitiveness and employment objective
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ regiony określone na poziomie ‧ NUTS całkowicie objęte Celem ‧ w ‧ r. na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, których nominalny poziom produktu krajowego brutto (PKB) na osobę mierzony i obliczony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przekroczy ‧ % średniego PKB w UE-‧, kwalifikują się na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
en in writing. - I welcome the Action Plan on Global Navigation Satellite System (GNSS) Applications (COM(2010)308), which aims to promote the development of downstream applications through certification, standardisation and coordination with the industry and other countries, as well as by disseminating information, raising awareness, implementing regulatory measures and increasing funding.
pl na piśmie - Z zadowoleniem przyjmuję plan działania w sprawie zastosowań globalnego systemu nawigacji (GNSS) (COM(2010)308), którego celem jest wspieranie opracowywania zastosowań niższego szczebla poprzez certyfikację, normalizację i współpracę z przemysłem oraz innymi krajami, a także poprzez rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości, wdrażanie środków regulacyjnych i podnoszenie poziomu finansowania.
en against payment into national and, if appropriate, regional funds, to producers who intend to use the rights to plant vineyards whose production has an assured outlet
pl w zamian za wpłatę do krajowego i, jeśli to stosowne, regionalnego funduszu, producentom, którzy zamierzają wykorzystać prawo do sadzenia winorośli, a których produkcja ma zapewniony zbyt
en Third, a fund of EUR ‧ billion (‧,‧ % of GDP) was created to be used for recapitalisation of financial institutions
pl Po trzecie, utworzono fundusz w wysokości ‧ mld EUR (‧,‧ % PKB) przeznaczony na dokapitalizowanie instytucji finansowych
en Whereas the European Court of Auditors has repeatedly stated that, on the basis of its audit results, it is of the opinion that one of the main causes of irregularities are the underlying rules and regulations, which do not allow for an adequate risk management and strongly hinder the legal and regular expenditure of EU funds
pl mając na uwadze, że Europejski Trybunał Obrachunkowy wielokrotnie stwierdzał, na podstawie rezultatów kontroli, że jedną z głównych przyczyn nieprawidłowości są podstawowe zasady i przepisy, które nie pozwalają na odpowiednie zarządzanie ryzykiem i poważnie utrudniają legalne i prawidłowe wydatki z funduszów UE
en That is why the European Commission is about to make a proposal to simplify Structural Fund procedures and waive the need for national cofinancing from the European Social Fund for 2009 and 2010.
pl Dlatego Komisja Europejska ma złożyć wniosek w sprawie uproszczenia procedur dotyczących funduszy strukturalnych i znieść konieczność krajowego współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2009 i 2010.
en A blizzard of corporate concessions has been written into the Council conclusions; new Member States will be bought off with a solidarity slush fund; cap-and-trade emissions permits will be given away when they should have been auctioned, and major players like electricity companies will get derogations that amount to super-subsidies.
pl W konkluzje Rady została wpisana cała nawałnica ustępstw korporacyjnych; nowe państwa członkowskie zostaną przekupione z funduszu łapówkowego, pozwolenia na emisje będą rozdawane, by stać się przedmiotem obrotu, a główni gracze, np. spółki energetyczne będą korzystać z odstępstw równych superdotacjom.
en As a result, we shall be able to fund Galileo and the European Institute of Technology properly until 2013.
pl W rezultacie będziemy mogli należycie finansować Galileo i Europejski Instytut Technologii do 2013 r.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 26,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.