wymowa: IPA: ˈfʌnd /ˈfʌnd/  

Tłumaczenia na język polski:

 • fundusz   
  (Noun  )
   
  ekon. ekonomia wyodrębniony zasób finansowy przeznaczony na określone cele
 • kapitał   
  (Noun  )
 • finanse   
  (Noun  )
 • finansować   
 • fundusze   
  (Noun  )
 • kasa     
 • słabo   
 • zapas   
 • zasób   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać fundusze
 
inwestować w fundusz
 
wspierać finansowo
 
funds → fundusze, kapitał
 
fundusz (instytucja)
 
księg. księgowość fundusz
 
(transitive) To pay for.
 
to pay for
 
A sum or source of money
 
money-management operation
 
sum or source of money
 
A large supply of something to be drawn upon.
 
A money-management operation, such as a mutual fund

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (78)

absorption of EU-funds
wykorzystanie funduszy unijnych
adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves
korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
Adolf Hitler Fund of German Trade and Industry
Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft
annual report on the Cohesion Fund
sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności
availability of funds
dostęp do funduszy
closed-ended fund
fundusz zamknięty
Cohesion Fund
Fundusz Spójności
committed funds
fundusze zaangażowane
common fund
fundusz wspólny
conserved funds
zaoszczędzone fundusze
counterpart funds
fundusze CPF
distribution of Community funding
rozkład finansów wspólnotowych
EC fund
fundusz WE
emergency fund
fundusz na nieprzewidziane wypadki
equity and investment fund shares
akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
European Fisheries Fund
Europejski Fundusz Rybacki
European Fund for the Integration of third-country nationals
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
European Globalisation Adjustment Fund
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
European Investment Fund
Europejski Fundusz Inwestycyjny
European Monetary Cooperation Fund
Europejski Fundusz Współpracy Walutowej
European Monetary Fund
Europejski Fundusz Walutowy
European Return Fund
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
European Social Fund
Europejski Fundusz Socjalny; Europejski Fundusz Społeczny
European Union Solidarity Fund
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
federal funds rate
stopa procentowa
feeder fund
fundusz powiązany
fully-funded pillar
filar kapitałowy
fully-funded system
system kapitałowy
fund-raising
kwesta;
fund-raising event
impreza połączona ze zbiórką pieniędzy
funded
pochodzący z funduszy, opłacany przez
funded pension scheme
kapitałowy system emerytalny
funded scheme
system kapitałowy
funding
finansowanie; konsolidacja
funding gap
luka w finansowaniu
funds
fundusze, środki, kapitał; finanse; środki finansowe
Global Environment Fund
Światowy Fundusz Ochrony Środowiska; GEF
Global Fund for Aids, tuberculosis and malaria
Światowy Fundusz na rzecz walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią
Global Renewable Energy Fund of Funds
Globalny Fundusz Funduszy Energii Odnawialnej
government fund
fundusz państwowy
hedge funds
fundusze hedgingowe
holding fund
fundusz zarządzający
hub fund
fundusz podstawowy
incentive fund
fundusz wspierania inicjatyw
infrastructure fund
fundusz inwestycji infrastrukturalnych
insurance corporations and pension funds
instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
insurance fund
fundusz ubezpieczeniowy
International Fund for Agricultural Development
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa; IFAD
International Fund for Ireland
Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii
international monetary fund
międzynarodowy fundusz walutowy
intervention fund
fundusz interwencyjny
investment fund company / society
towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Jewish National Fund
Żydowski Fundusz Narodowy
levy fund
fundusz składkowy
loan fund
fundusz pożyczkowy
mandatory funded pension scheme
obowiązkowy kapitałowy system emerytalny
master fund
fundusz podstawowy
minimum guarantee fund
minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego
monetary fund
kapitał; fundusz; finanse; fundusze
mutual fund
fundusz powierniczy
mutual fund shares
udziały w funduszach wspólnego inwestowania
national pension reserve fund
krajowy fundusz rezerw emerytalnych
net equity of households in life insurance reserves and in pension fund reserves
udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach funduszy emerytalnych
net equity of households in pension fund reserves
udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
own funds
środki własne
pension fund
fundusz emerytalny
private equity fund
fundusz private equity
private export funding corporation
PEFCO; prywatna korporacja finansowania eksportu
private funded social benefits
świadczenia z prywatnych kapitałowych systemów zabezpieczenia społecznego
project funding rule
reguła finansowania projektu
prudential own funds
fundusze własne zgodnie z zasadą ostrożności
Return Fund
Fundusz Powrotu Imigrantów
Structural Funds
fundusze strukturalne
UN Population Fund
Fundusz Ludnościowy ONZ
UN programmes and funds
programy i fundusze ONZ
UN Voluntary Fund for the Victims of Torture
dobrowolny fundusz NZ na rzecz ofiar tortur
United Nations Children’s Fund
UNICEF; Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fund", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
pl Taka kontrolowana likwidacja, możliwie połączona z wkładem publicznych środków, może być stosowana w indywidualnych przypadkach, bądź jako następny krok po udzieleniu pomocy na ratowanie indywidualnej instytucji finansowej, gdy stanie się jasne, że nie może ona zostać pomyślnie zrestrukturyzowana, bądź też jako jedyne działanie
en the National Fund
pl fundusz narodowy
en The Fund is endowed by payments from the Communities' budget, the proceeds from interest on investments made from the Fund's assets, and sums recovered from defaulting debtors for whom the Fund has had to activate its guarantee
pl Środki Funduszu pochodzą z wpłat z budżetu Wspólnoty, wpływów z odsetek od zainwestowanych środków Funduszu oraz kwot odzyskanych od zalegających ze spłatami dłużników, w odniesieniu do których Fundusz musiał już uruchomić gwarancję
en It is particularly necessary to provide favourable conditions for SMEs to obtain sources of finance, both through loans and from EU funds, and thereby to ensure the long-term sustainability of their business activities.
pl Kwestią szczególnie ważną jest zapewnienie MŚP korzystnych warunków dostępu do finansowania, zarówno poprzez kredyty, jak i fundusze europejskie, co zagwarantuje długoterminową stabilność ich działalności gospodarczej.
en The Usage of Structural Funds of ZPORR in Malopolska (“Little Poland”)- Summers of 2004-2006
pl Wykorzystanie funduszy strukturalnych na przykładzie ZPORR w Małopolsce w latach 2004-2006
en The maximum duration of funding allocated through a single grant agreement under the programme shall be limited to ‧ years
pl Maksymalny czas trwania finansowania przydzielonego poprzez pojedynczą umowę o dotację w ramach programu jest ograniczony do ‧ lat
en The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
pl Wskutek kryzysu w wielu państwach członkowskich zmniejszyły się środki publiczne.
en for the revolving fund
pl na fundusz odnawialny
en As politicians, we have a constant tendency, if we want to achieve something, to throw a new layer on top, additional regulation, an additional programme, an additional funding option.
pl My, politycy mamy ciągłą skłonność - gdy chcemy coś osiągnąć - do nawarstwiania przepisów, dodawania regulacji, programów, nowych wariantów finansowania.
en It is also essential to ensure that no European fund can be used by an institution or organisation that promotes values, or makes statements, inciting people to xenophobic, racist violence.
pl Należy zapewnić również, żeby żaden fundusz europejski nie był wykorzystywany przez instytucje czy organizacje promujące wartości lub wydające oświadczenia nakłaniające do przemocy ze względu na ksenofobię czy rasizm.
en Cohesion Fund
pl Fundusz Spójności
en Expenditure relating to the following subcontracts is ineligible for co-financing by the Fund
pl Wydatki związane z następującymi rodzajami podwykonawstwa są niekwalifikowalne do współfinansowania przez Fundusz
en Complementarity with the mainstream of the Structural Funds
pl Komplementarność z głównym nurtem funduszy strukturalnych
en The EU and the Member States will probably have to create a legislative and fiscal environment, including voluntary mechanisms, to ensure a better combination of public and private funding in energy research and development leading to greater use of resources
pl Na szczeblu UE i państw członkowskich trzeba będzie niewątpliwie stworzyć w tej dziedzinie warunki prawne i podatkowe, które umożliwią lepsze połączenie publicznych i prywatnych środków finansowych inwestowanych w działania badawczo-rozwojowe dotyczące energii, w tym w dobrowolnie stosowane narzędzia pozwalające na lepsze wykorzystanie źródeł energii
en having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
en This is particularly true given that, in these situations, the regions were not even involved and do not have direct responsibilities, and given that they will be the ones most affected by the constraints on the use of the Structural Funds.
pl Ma to szczególne znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w omawianych sytuacjach regiony te nie były w to nawet zaangażowane i nie są za to bezpośrednio odpowiedzialne, jak i to, że to one stracą najwięcej w związku z ograniczeniami w korzystaniu z funduszy strukturalnych.
en RESEARCH PROGRAMME OF THE RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL
pl PROGRAM NAUKOWO-BADAWCZY FUNDUSZU BADAŃ W DZIEDZINIE WĘGLA I STALI
en clear and authorise expenditure within the limits of the funds assigned to him; and
pl uwalnia i zatwierdza wydatki w granicach przydzielonych mu środków
en Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the transfer of tobacco aid to the Community Tobacco Fund for the years ‧ and ‧ and Regulation (EC) No ‧/‧ with regard to financing of the Community Tobacco Fund (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach ‧ i ‧ oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en Subject to Articles ‧ and ‧, risk capital and interest rate subsidies financed from the Fund
pl Z zastrzeżeniem artykułu ‧ i ‧ kapitał ryzyka oraz subsydia do oprocentowania, finansowane ze środków Funduszu, są zarządzane przez Bank w imieniu Wspólnoty, zgodnie z jego statutem oraz zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym, określonym w artykule
en Warmly welcomes the growing presence of organisations of American parentage in Brussels and in particular their commitment to the European Union, its institutions and a strengthened EU-US partnership; stresses that European organisations need to give a similar commitment to operate in Washington DC in order to raise the profile of the EU and that of European perspectives on transatlantic and global issues in the US political community; is aware that European institutions are often unable to match the resources available to their American counterparts; therefore suggests that funding be made available and prioritised for projects organised by European organisations which are aimed at enhancing the awareness and understanding of European issues and perspectives in the United States
pl z dużym zadowoleniem przyjmuje rosnącą liczbę amerykańskich organizacji w Brukseli, a w szczególności ich zaangażowanie w problematykę Unii Europejskiej, jej instytucji oraz w zacieśnianie partnerstwa UE-USA; podkreśla, że organizacje europejskie powinny z podobnym zaangażowaniem działać w Waszyngtonie, aby zwiększać wśród amerykańskich polityków widoczność UE i znaczenie europejskich perspektyw w kwestiach o zasięgu transatlantyckim i globalnym; jest świadomy, że instytucje europejskie często nie są w stanie przeznaczyć takich środków, jakimi dysponują ich amerykańscy odpowiednicy; proponuje zatem, aby udostępnić fundusze według określonych priorytetów dla projektów tworzonych przez europejskie organizacje, które mają na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia kwestii i perspektyw europejskich w Stanach Zjednoczonych
en Considers that, given the serious need for structural funding for many EU regions in the new programming period, all resources allocated to cohesion policy should be spent for this purpose; calls, therefore, for the possibility of re-using unspent resources due to the N+‧ rules within Sub-heading ‧b for the regions that are in a position to absorb them on the basis of the principles of effectiveness and fairness
pl zważywszy na pilną potrzebę strukturalnego wsparcia wielu regionów UE w nowym okresie programowania jest zdania, że wszystkie zasoby przeznaczone na politykę spójności powinny zostać wykorzystane na ten właśnie cel; z powyższych względów domaga się możliwości ponownego wykorzystania niewydanych środków dzięki regułom n+‧ w ramach podpozycji ‧b przez te regiony, które mają możliwości ich absorpcji w oparciu o zasadę wydajności i sprawiedliwości
en The European Union Solidarity Fund and national funds are no longer able to cope with frequent disasters.
pl Fundusz Solidarności Unii Europejskiej oraz fundusze krajowe nie są już w stanie sprostać skutkom częstych katastrof.
en Because the municipalities fund the VAT compensation scheme themselves through a reduction of the general grants, no factual economic relief is granted
pl Ponieważ gminy same finansują program zwrotu podatku VAT poprzez zmniejszenie dotacji ogólnych, nie występuje żadna faktyczna ekonomiczna pomoc
en The Commission, with the assistance of the fund authorities, shall determine, on the basis of the information referred to in paragraph
pl Komisja, w porozumieniu z organami funduszu, określa na podstawie danych, o których mowa w ust
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51310 zdań frazy fund.Znalezione w 12,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.