Tłumaczenia na język polski:

  • choroba dolnej części kończyny   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Przykładowe zdania z "foot diseases", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The derogation provided for in paragraph ‧ shall only be granted after the official veterinarian has confirmed at the time of the official investigation referred to in Article ‧), that the following conditions to prevent the spread of foot-and-mouth disease virus between the production units referred to in paragraph ‧, have been in place for at least two incubation periods prior to the date the outbreak of foot-and-mouth disease was identified on the holding
pl Odstępstwo przewidziane w ust. ‧ jest udzielane jedynie wówczas, gdy urzędowy lekarz weterynarii potwierdzi w trakcie urzędowego dochodzenia wymienionego w art. ‧ ust. ‧, że w gospodarstwie spełnione zostały niżej wymienione warunki w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu wirusa pryszczycy pomiędzy jednostkami produkcyjnymi wymienionymi w ust. ‧, przez co najmniej dwa okresy inkubacyjne od daty stwierdzenia ogniska pryszczycy
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive ‧/‧/EEC and Decisions ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC and amending Directive ‧/‧/EEC, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę ‧/‧/EWG i decyzje ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG oraz zmieniającą dyrektywę ‧/‧/EWG, w szczególności jej art. ‧ ust
en That Decision provides that any measure decided by the Community to assist the campaign against foot-and-mouth disease outside the Community, in particular with the view to protect areas at risk within the Community, may receive a Community financial contribution
pl W decyzji tej przewidziano, że każdy środek, o którego przyjęciu zdecyduje Wspólnota w celu wspomożenia kampanii przeciw pryszczycy poza Wspólnotą, w szczególności mając na uwadze ochronę obszarów zagrożonych w obrębie Wspólnoty, może otrzymać wsparcie finansowe Wspólnoty
en originate in a third country in which no case of foot-and-mouth disease has been recorded within at least ‧ months and no case of vesicular stomatitis, swine vesicular disease, rinderpest, peste des petits ruminants, Rift Valley Fever, blue tongue, African horse sickness, classical swine fever, African swine fever, Newcastle disease or avian influenza has been recorded for ‧ months in the susceptible species and in which vaccination has not been carried out against those diseases for at least ‧ months
pl albo pochodzą z państwa trzeciego, w którym przez co najmniej ‧ miesiące nie odnotowano żadnego przypadku pryszczycy, a w ciągu ostatnich ‧ miesięcy nie odnotowano u gatunków wrażliwych żadnego przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, choroby pęcherzykowej świń, pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru koni, klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, pomoru rzekomego drobiu lub influenzy drobiu oraz w którym przez co najmniej ‧ miesięcy nie przeprowadzano szczepień przeciwko tym chorobom
en However, foot-and-mouth disease virus isolates with a prolonged history of transmission between pigs may also preferentially grow in porcine cell culture systems
pl Jednakże izolaty wirusa pryszczycy o długiej historii przenoszenia między świniami mogą się także lepiej namnażać się w systemie hodowli komórek świńskich
en Where a case of foot-and-mouth disease is confirmed in a slaughterhouse, a border inspection post established in accordance with Directive ‧/EEC or in a means of transport, the competent authority shall ensure that the following measures are carried out in relation to the affected premises or means of transport
pl W przypadku potwierdzenia wystąpienia pryszczycy w rzeźni, punkcie kontroli granicznej ustanowionym zgodnie z dyrektywą ‧/EWG lub w środkach transportu, właściwy organ zapewnia, aby podjęte zostały następujące środki w stosunku do dotkniętych obszarów lub środków transportu
en of ‧ March ‧ on Community cooperation with the Food and Agriculture Organisation with particular regard to activities carried out by the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease
pl z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych prze Komisję Europejską w celu zwalczania pryszczycy
en Where an outbreak of foot-and-mouth disease is confirmed in one of the premises referred to in paragraph ‧, the Member State concerned may decide to derogate from Article ‧)(a), provided that basic Community interests, and in particular the animal health status of other Member States, are not endangered and that all necessary measures are in place to prevent any risk of spreading foot-and-mouth disease virus
pl W przypadku potwierdzenia ogniska pryszczycy na terenie jednej z jednostek wymienionych w ust. ‧, odnośne Państwo Członkowskie może podjąć decyzję o odstąpieniu od przepisów art. ‧ ust. ‧ lit. a), pod warunkiem że nie zagrozi to podstawowym interesom Wspólnoty, a w szczególności zdrowiu zwierząt w innych Państwach Członkowskich i że podjęte zostały wszystkie niezbędne środki w celu zapobieżenia ryzyku rozprzestrzeniania się wirusa pryszczycy
en for each type (breeding, fattening, slaughter, etc.), the morbidity of the disease and the number of animals of susceptible species in which foot-and-mouth disease has been confirmed
pl dla każdego typu (hodowlane, do tuczu, rzeźne itp.), odsetek zachorowalności i liczbę zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie, u których potwierdzono pryszczycę
en which were in a country or region that has been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for at least ‧ months, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried out for at least ‧ months
pl pochodzących z państw lub regionów, które w ciągu ostatnich ‧ miesięcy były wolne od pryszczycy i księgosuszu lub które nie prowadziły szczepienia przeciwko pryszczycy w ciągu ostatnich ‧ miesięcy
en in addition, where there is a reasonable suspicion that the living area for humans or the office area of the holding are contaminated with the foot-and-mouth disease virus, these areas shall also be disinfected by appropriate means
pl ponadto, jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że budynki mieszkalne lub pomieszczenia biurowe w gospodarstwie zostały zarażone wirusem pryszczycy, to pomieszczenia te są także odpowiednio dezynfekowane
en come from a holding where no animals of species susceptible to foot-and-mouth disease have been introduced during the ‧ days prior to the date of transport to the holding referred to in point (ii),except in the case of porcine animals coming from a supplying holding in which case the period of ‧ days may be reduced to seven days; or
pl pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie ‧ dni poprzedzających datę transportu do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii), nie wprowadzono żadnego zwierzęcia z gatunku podatnego na pryszczycę, z wyjątkiem świń pochodzących z gospodarstwa zaopatrującego, w którym to przypadku okres ‧ dni może zostać skrócony do ‧ dni; lub
en farmed game of species susceptible to foot-and-mouth disease
pl mięso z dziczyzny hodowlanej podatnej na pryszczycę
en in cooperation with appropriate Community experts, to assist and advise the Commission in ensuring that institutes which produce foot-and-mouth disease vaccines meet the necessary minimum safety requirements and in particular those laid down in accordance with Article ‧ of Council Decision ‧/EEC of ‧ September ‧ designating a reference laboratory for the identification of foot-and-mouth disease virus and determining the functions of that laboratory
pl we współpracy z odpowiednimi ekspertami wspólnotowymi, wspomaganie i doradzanie Komisji w zapewnianiu, że instytuty, które produkują szczepionki przeciwko pryszczycy spełniają niezbędne wymogi bezpieczeństwa oraz w szczególności te ustanowione zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Rady ‧/EWG z dnia ‧ września ‧ r. wyznaczającą laboratorium referencyjne w celu identyfikacji wirusa pryszczycy oraz określającą zadania tego laboratorium [‧]
en either originate in and come from a holding situated in an area of at least ‧ km radius centred on that holding where there was no outbreak of foot-and-mouth disease for at least ‧ days, or
pl albo urodzić się w i pochodzić z gospodarstwa położonego na obszarze, w którym w promieniu co najmniej ‧ km od tego gospodarstwa nie było ogniska pryszczycy przez co najmniej ‧ dni, albo
en have been vaccinated against foot-and-mouth disease during the ‧ months prior to collection, in which case ‧ % (with a minimum of five straws) of each collection shall be submitted to a virus isolation test for foot-and-mouth disease with negative results
pl były szczepione przeciwko pryszczycy w ciągu ostatnich ‧ miesięcy poprzedzających pobranie, w tym przypadku ‧ % nasienia z każdego pobrania (minimum ‧ słomek) będzie poddane testowi izolacji wirusa w kierunku pryszczycy, z wynikiem ujemnym
en last amended by the Council Directive of ‧ February ‧, as a result of the outbreak of foot and mouth disease, swine fever or contagious swine paralysis (Teschen disease) to which the animals in question are susceptible
pl ostatnio zmienionej dyrektywą Rady z dnia ‧ lutego ‧ r.,[‧] w wyniku wybuchu pryszczycy, klasycznego pomoru świń lub choroby cieszyńskiej, na które określone zwierzęta są podatne
en The favourable outcome of that inspection suggests that it is appropriate to authorise imports into the Community of de-boned and matured fresh bovine meat from the territory of Paraguay which is recognised by the OIE as having a free of foot-and-mouth disease with vaccination status
pl W związku z pozytywnym wynikiem tej kontroli należy zezwolić na przywóz do Wspólnoty świeżego odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła pochodzącego z obszaru Paragwaju, uznanego przez OIE za obszar wolny od pryszczycy, na którym prowadzone są szczepienia
en Animal products conforming to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ concerning interim protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom
pl Produkty zwierzęce zgodne z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
en Equidae conforming to Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧, concerning interim protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom
pl Koniowate zgodne z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
en Without prejudice to the provisions applicable in cases where foot-and-mouth disease or other former OIE list A diseases are diagnosed, if any of the tests referred to in point II.‧.‧ proved positive, the animal was removed forthwith from the quarantine accommodation
pl Nie naruszając przepisów mających zastosowanie w przypadku rozpoznania pryszczycy lub innej choroby wymienionej w dawnym wykazie A OIE, jeśli wyniki badań, o których mowa w pkt II.‧.‧, były dodatnie, zwierzę niezwłocznie usunięto z miejsca kwarantanny
en Commission Decision ‧/EC of ‧ July ‧ on treatment of milk and milk-based products for human consumption from third countries or parts of third countries where there is a risk of foot-and-mouth disease (OJ L ‧, ‧.‧, p
pl decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie obróbki mleka i produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi i pochodzących z państw trzecich lub części państw trzecich, w których występuje zagrożenie pryszczycą (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en in which clinical symptoms or post-mortem lesions which may arise from foot-and-mouth disease have been ascertained
pl u którego stwierdzono występowanie za życia objawów klinicznych lub zmian patologicznych po śmierci, mogących mieć swoje źródło w pryszczycy
en or [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since ... (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this meat by Commission Regulation (EU) No.../..., of ...(dd/mm/yyyy);]
pl albo [b) zostało uznane za wolne od pryszczycy od dnia ... (dd/mm/rrrr), przy czym w późniejszym okresie nie odnotowano przypadków/ognisk choroby, a wywóz tego mięsa jest dozwolony na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr .../..., z dnia ... (dd/mm/rrrr);]
en Carcasses of all wild animals found positive as regards foot-and-mouth disease shall be processed under official supervision
pl Zwłoki wszystkich dzikich zwierząt, które w badaniu w kierunku pryszczycy były dodatnie, są przetwarzane pod oficjalnym nadzorem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23463 zdań frazy foot diseases.Znalezione w 14,29 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.