Tłumaczenia na język polski:

  • choroba dolnej części kończyny   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Przykładowe zdania z "foot diseases", pamięć tłumaczeniowa

add example
en By way of derogation from Article ‧ it may be decided in accordance with the procedure referred to in Article ‧), to withdraw the restrictions applied in accordance with this Directive after the requirements provided for in Articles ‧ and ‧ have been met and the clinical and serological survey has been completed and confirmed the absence of foot-and-mouth disease virus infection
pl W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ można podjąć decyzję w drodze procedury, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, o wycofaniu ograniczeń zastosowanych zgodnie z niniejszą dyrektywą po spełnieniu warunków przewidzianych w art. ‧ i ‧ oraz zakończeniu przeglądowych badań klinicznych i serologicznych, które wykazały, że zakażenie wirusem pryszczycy nie występuje
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ September ‧ on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive ‧/‧/EEC and Decisions ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC and amending Directive ‧/‧/EEC provides for the designation of a Community reference laboratory for foot-and-mouth disease
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy uchylająca dyrektywę ‧/‧/EWG i decyzje ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG oraz zmieniająca dyrektywę ‧/‧/EWG przewiduje wyznaczenie wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. pryszczycy
en The Commission therefore adopted Decision ‧/EC of ‧ April ‧ on marking and use of certain animal products in relation to Decision ‧/EC concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom, as last amended by Decision ‧/EC
pl W związku z tym Komisja przyjęła decyzję ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie oznaczania i wykorzystania niektórych produktów zwierzęcych w związku z decyzją ‧/WE dotyczącą niektórych środków ochrony w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie‧, ostatnio zmienioną decyzją ‧/WE
en The Foot-and-Mouth Disease and Other Epizootics Commission of the Office International des Epizooties (OIE) evaluated documentation concerning the eradication of foot-and-mouth disease, submitted by the Delegate of the United Kingdom, and, in accordance with Resolution No ‧ (Restoration of recognition of the foot and mouth disease status of Member Countries) adopted by the OIE International Committee during its ‧th General Session (May ‧), recognised on ‧ January ‧ that this country has regained its previously recognised FMD-free status without vaccination
pl Komisja ds. Pryszczycy i Innych Epizootii Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE) oceniła dokumentację dotyczącą zwalczania pryszczycy, przedłożoną przez delegata Zjednoczonego Królestwa, oraz, zgodnie z rezolucją nr ‧ (Przywracanie statusu Państwa Członkowskiego uznanego za wolny od pryszczycy) przyjętą przez Międzynarodowy Komitet OIE w czasie ‧. Posiedzenia Generalnego (maj ‧), dnia ‧ stycznia ‧ r., ponownie uznała uprzednio przyznany mu status kraju wolnego od pryszczycy bez prowadzenia szczepień
en either [(a) has been free for ‧ months from foot-and-mouth disease, rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine vesicular disease, and ]
pl [a) było wolne w okresie poprzedzających ‧ miesięcy od pryszczycy, księgosuszu, afrykańskiego pomoru świń, klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń oraz
en By virtue of Council Decision ‧/EEC of ‧ December ‧ estasblishing Community reserves of foot-and-mouth disease vaccines, as last amended by Decision ‧/EC, establishment of antigen banks is part of the Community
pl Na mocy decyzji Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy‧, ostatnio zmienionej decyzją ‧/WE‧ powołanie banków antygenów stanowi część działania Wspólnoty w celu utworzenia wspólnotowych rezerw szczepionki przeciwko pryszczycy
en The foot-and-mouth disease situation in the United Kingdom is liable to endanger the herds of other Member States in view of trade in live biungulate animals and the placing on the market of certain of their products
pl Sytuacja epidemiologiczna w zakresie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie może stanowić zagrożenie dla stad w innych państwach członkowskich w związku z handlem żywymi zwierzętami parzystokopytnymi i wprowadzaniem do obrotu niektórych otrzymanych z nich produktów
en or [(b) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these holdings and in the holdings situated in their vicinity within ‧ km, there has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous ‧ months, and
pl albo [b) w których nie ma żadnego urzędowego ograniczenia podyktowanego względami zdrowia zwierząt i w gospodarstwach tych oraz w gospodarstwach położonych w promieniu ‧ km nie odnotowano przypadków/ognisk pryszczycy lub księgosuszu w ciągu ostatnich ‧ miesięcy, oraz
en The contingency plans for the control of foot-and-mouth disease of the following Member States are approved
pl Zatwierdza się plany gotowości w zakresie zwalczania pryszczycy następujących Państw Członkowskich
en Following recent outbreaks of foot-and-mouth disease in Great Britain, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United Kingdom was adopted to reinforce the control measures against foot-and-mouth disease taken by that Member State in the framework of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on Community measures for the control of foot-and-mouth disease
pl Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii została przyjęta decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w celu wzmocnienia środków zwalczania podjętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy
en Commission Decision of ‧ October ‧ amending Decision ‧/‧/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United Kingdom (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C
en Where a case of foot-and-mouth disease is confirmed in a slaughterhouse, a border inspection post established in accordance with Directive ‧/EEC or in a means of transport, the competent authority shall ensure that the following measures are carried out in relation to the affected premises or means of transport
pl W przypadku potwierdzenia wystąpienia pryszczycy w rzeźni, punkcie kontroli granicznej ustanowionym zgodnie z dyrektywą ‧/EWG lub w środkach transportu, właściwy organ zapewnia, aby podjęte zostały następujące środki w stosunku do dotkniętych obszarów lub środków transportu
en More detailed provisions on the collection and transport of milk from animals of susceptible species in areas subject to control measures for foot-and-mouth disease should be included in this Directive
pl Dyrektywa powinna zawierać bardziej szczegółowe przepisy dotyczące zbierania i transportu mleka pochodzącego od zwierząt gatunków wrażliwych z obszarów podlegających środkom kontroli pryszczycy
en In the context of major epidemics of foot-and-mouth disease (FMD) in the late ‧s both within the Community and in neighbouring countries, the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease (EUFMD) was founded within the framework of the Food and Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations Organisation
pl W kontekście dużej epidemii pryszczycy w późnych latach pięćdziesiątych zarówno we Wspólnocie jak i w sąsiadujących krajach, została utworzona Europejska Komisja ds. zwalczania pryszczycy (EKZP) w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ds. Wyżywienia i Rolnictwa
en However, the competent authority may authorise the introduction into the holding referred to in point (ii) of animals of species susceptible to foot-and-mouth disease which comply with the conditions set out in points (i) and (ii) and which
pl Jednakże właściwy organ może zezwolić na wprowadzenie do gospodarstwa, o którym mowa w ppkt (ii), zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę spełniających warunki określone w ppkt (i) i (ii), jeśli zwierzęta te
en Having regard to Directive ‧/EEC of ‧ November ‧ introducing Community measures for the control of foot-and-mouth disease, as last amended by the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę ‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy[‧], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. ‧ ust
en concerning interim protection measures with regard to foot-and-mouth disease in the United Kingdom
pl w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie
en By way of derogation from paragraph ‧ the competent authorities of Cyprus may authorise the transport of animals of species susceptible to foot-and-mouth disease from holdings situated in areas listed in Annex ‧ to a slaughterhouse situated in the areas listed in Annex I
pl W drodze odstępstwa od przepisów ust. ‧ właściwe organy Cypru mogą zezwolić na transport zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę z gospodarstw położonych na obszarach wskazanych w załączniku ‧ do rzeźni zlokalizowanych na obszarach wskazanych w załączniku I
en they are sent to a limited number of authorised animal holdings, fixed on the basis of the risk assessment for the best and worst case scenarios carried out by the Member State concerned in preparation of the contingency plans for epizootic diseases, in particular foot-and-mouth disease, and provided that the animals present in the authorised animal holdings can only be moved
pl jeżeli są wysyłane do ograniczonej liczby posiadających zezwolenie gospodarstw hodowlanych, określonych w oparciu o ocenę ryzyka dla scenariuszy w najlepszym i w najgorszym wypadku przeprowadzoną przez Państwa Członkowskie przy przygotowywaniu planów gotowości na wypadek epidemii, a w szczególności epidemii pryszczycy, oraz pod warunkiem że zwierzęta znajdujące się w danym gospodarstwie hodowlanym mogą jedynie być przewożone
en the embryos described above were collected, processed and stored under conditions which comply with the standards laid down in Directive No ‧/EEC and, where consigned to a Member State which does not vaccinate against foot-and-mouth disease, with the requirements set out in the second indent of Article ‧ of that Directive
pl zarodki opisane powyżej zostały pobrane, poddane obróbce i przechowywane w warunkach, które są zgodne z normami/standardami ustalonymi w dyrektywie ‧/EWG, gdzie zostały wysłane do Państwa Członkowskiego, które nie dokonuje szczepień przeciw pryszczycy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w drugi tiret art. ‧ ust.‧ tej dyrektywy
en the records referred to in Article ‧) have been subjected to official control, and the epidemiological situation of the holding does not indicate any suspicion of infection or contamination with the foot-and-mouth disease virus, and
pl rejestry wymienione w art. ‧ ust. ‧ zostały poddane urzędowej kontroli, a sytuacja epidemiologiczna w gospodarstwie nie wykazuje podstaw do podejrzeń zakażenia i zarażenia wirusem pryszczycy, i
en on the purchase of foot-and-mouth disease virus antigens
pl w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy
en Those conditions were laid down taking account of the recommendations contained in the report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare on the strategy for emergency vaccination against foot-and-mouth disease of
pl Warunki te zostały ustanowione z uwzględnieniem zaleceń zawartych w raporcie Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt z ‧ r. odnośnie strategii szczepień interwencyjnych przeciwko pryszczycy
en National laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
pl Krajowe laboratoria uprawnione do zajmowania się żywym wirusem pryszczycy
en An Operational Manual for the diagnosis of foot-and-mouth disease and the differential diagnosis of vesicular diseases other than swine vesicular disease may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article
pl Podręcznik dotyczący diagnostyki pryszczycy i diagnostyki różnicowej chorób pęcherzowych innych niż choroba pęcherzykowa świń może być przyjęty zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23463 zdań frazy foot diseases.Znalezione w 12,219 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.