Tłumaczenia na język polski:

  • choroba dolnej części kończyny   
  • choroby kopyt   
  • choroby pazurów   
  • ochwat   
  • zapalenie tworzywa kopytowego   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

foot and mouth disease virus
wirus pryszczycy; aphthovirus; fmdv; wirus choroby pyska i racic
foot-and-mouth disease
; pryszczyca; FMD; afoza; zaraza pyska i racic
infected with foot-and-mouth disease
pryszczycowy; chory na pryszczycę

Przykładowe zdania z "foot diseases", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In Decision ‧/‧/EC, as amended by Decision ‧/‧/EC, the Commission laid down rules for the dispatch of certain categories of meat from certain areas listed in Annex ‧ to Decision ‧/‧/EC, as thus amended, that have not recorded any outbreak of foot-and-mouth disease for a period of at least ‧ days prior to slaughter and which comply with certain specified conditions
pl W decyzji ‧/‧/WE, zmienionej decyzją ‧/‧/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w załączniku ‧ do decyzji ‧/‧/WE z późniejszymi zmianami, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej ‧ dni przed ubojem i które spełniają pewne określone warunki
en Accordingly, it is necessary to replace the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus in Part A of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC by the list set out in the Annex to this Decision
pl Niezbędne jest zatem zastąpienie wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy w części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE wykazem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji
en The functions and duties of National Laboratories referred to in Article ‧ for foot-and-mouth and other vesicular diseases shall be as follows
pl Funkcje i obowiązki Laboratoriów Krajowych wspomnianych w art. ‧ odnośnie pryszczycy i innych chorób pęcherzowych są następujące
en Annex I to Decision ‧/EEC details the quantities and subtypes of antigen of the foot-and-mouth disease virus to be stored in Community antigen reserves
pl Załącznik I do decyzji ‧/EWG wyszczególnia ilości oraz podtypy antygenów wirusa pryszczycy, które mają być przechowywane we wspólnotowych rezerwach antygenów
en For foot-and-mouth disease, the Community grants financial assistance to the Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, of the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, United Kingdom, to carry out the functions and duties set out in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
pl W odniesieniu do pryszczycy Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, należącego do Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) w Pirbright (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE
en which, by way of derogation from Article ‧ (a) or (a) have received anti-foot-and-mouth disease serum treatment, not more than ten days before loading, with an anti-foot-and-mouth disease serum approved and controlled by the competent authority of the exporting country and authorised by the competent authority of the country of destination
pl na zasadzie odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ lit. a) lub art. ‧ lit. a) otrzymały nie wcześniej niż dziesięć dni przed załadunkiem surowicę przeciwko pryszczycy, zatwierdzoną i kontrolowaną przez właściwy organ kraju wysyłki i zatwierdzoną przez właściwy organ kraju przeznaczenia
en Without prejudice to veterinary requirements, contingency plans shall be prepared with a view to ensuring that in the event of an outbreak of foot-and-mouth disease, any mass disposal of animal carcasses and animal waste is done without endangering human health and without using processes or methods which prevent any avoidable damage to the environment and in particular
pl Bez uszczerbku dla wymogów weterynaryjnych, przygotowuje się plany gotowości, które zapewnią, że w przypadku wybuchu pryszczycy wszelkie masowe pozbywanie się zwłok oraz odpadów zwierzęcych dokonywane jest bez narażania ludzkiego zdrowia i bez użycia procesów lub metod, które zapobiegają dającym się uniknąć szkodom dla środowiska, w szczególności
en A Commission mission took place, from ‧ to ‧ June ‧, in order to examine the epidemiological situation regarding foot-and-mouth disease and the control measures in place
pl W dniach ‧ czerwca ‧ r. do Urugwaju udała się misja Komisji w celu zbadania sytuacji epidemiologicznej oraz zapoznania się ze środkami podjętymi na miejscu
en However, the Channel Islands and the Isle of Man may retain, concerning trade in live animals, fresh meat and meat-based products, the specific provisions in relation to foot-and-mouth disease which they apply to imports
pl Wyspy Normandzkie i wyspa Man mogą jednak utrzymać w zakresie handlu żywymi zwierzętami, świeżym mięsem i produktami mięsnymi przepisy szczególne dotyczące pryszczycy, które stosują w odniesieniu do przywozu
en or [(a) (i) has been free for ‧ months from rinderpest, African swine fever, [foot-and-mouth disease] , [classical swine fever] and [swine vesicular disease] , and
pl albo [a) (i) było wolne w okresie poprzedzających ‧ miesięcy od księgosuszu, afrykańskiego pomoru świń, [pryszczycy] , [klasycznego pomoru świń] oraz [choroby pęcherzykowej świń] oraz
en Having regard to Council Decision ‧/EEC of ‧ December ‧ establishing Community reserves of foot-and-mouth disease vaccines, and, in particular, Articles ‧ and ‧ thereof
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy‧, w szczególności jej art. ‧ i
en Directive ‧/‧/EC sets out the control measures to be applied in the event of an outbreak of foot-and-mouth disease, as well as certain preventive measures aimed at increasing the awareness and preparedness of the competent authorties and the farming community concerning that disease
pl Dyrektywa ‧/‧/WE określa minimalne środki kontroli w przypadku ogniska pryszczycy oraz określone środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów i społeczności rolniczej na wypadek tej choroby
en However no animals of species susceptible to foot-and-mouth disease may leave the holding until all the re-introduced animals in all units and buildings have fulfilled all restocking procedures
pl Jednakże żadne zwierzęta gatunków wrażliwych na zakażenie pryszczycą nie mogą opuścić gospodarstwa aż wszystkie ponownie wprowadzone zwierzęta do wszystkich zagród wszystkich budynków spełnią wymagania procedur ponownego zasiedlania
en killed in the framework of an epidemic, such as foot-and-mouth disease
pl poddane ubojowi sanitarnemu w ramach zwalczania epidemii, takiej jak pryszczyca
en Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on Community measures for the control of foot-and-mouth disease reconfirmed the prohibition of prophylactic vaccination while extending the possibility for the use of emergency vaccination against FMD
pl W dyrektywie Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy ponownie potwierdzono zakaz szczepień profilaktycznych, przedłużając jednocześnie możliwość przeprowadzenia szczepień interwencyjnych przeciw pryszczycy
en If they are not going to get any more for their meat, that is just where we are now with bluetongue, foot-and-mouth disease and the chikungunya mosquito.
pl Jeżeli zaś rolnicy nie dostaną wyższej ceny za mięso, dojdzie do podobnej sytuacji, jaką mamy dziś z chorobą niebieskiego języka, pryszczycą i komarem chikungunya.
en WHEREAS THE MEMBER STATES CURRENTLY APPLY DIFFERENT POLICIES IN THE MATTER OF THE CONTROL AND PREVENTION OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE
pl Państwa Członkowskie prowadzą obecnie różne polityki w zakresie zwalczania i zapobiegania pryszczycy
en or [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since ... (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this meat by Commission Regulation (EU) No .../..., of ... (dd/mm/yyyy);]
pl albo [b) zostało uznane za wolne od pryszczycy od dnia ... (dd/mm/rrrr), przy czym w późniejszym okresie nie odnotowano przypadków/ognisk choroby, a wywóz tego mięsa jest dozwolony na mocy rozporządzenia Komisji UE nr .../... z dnia ... (dd/mm/rrrr);]
en or [(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being officially carried out and controlled in domestic bovine animals;]
pl albo [b) na którym urzędowo przeprowadza się i kontroluje programy szczepień przeciwko pryszczycy bydła domowego
en I voted for this report because in Romania as well as in other Member States we are sometimes faced with crises which affect public and animal health safety in relation to animal products, such as transmissible spongiform encephalopathy, dioxin, swine fever and foot-and-mouth disease.
pl Głosowałam za sprawozdaniem, ponieważ w Rumunii, tak jak w innych państwach członkowskich, mamy niekiedy do czynienia z kryzysami naruszającymi bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w związku z produktami pochodzenia zwierzęcego, na przykład związanymi z pasażowalną encefalopatią gąbczastą, dioksyną, pomorem świń czy pryszczycą.
en the conditions and procedure for the production and checking of vaccines to be used in the various possible circumstances of outbreaks of foot-and-mouth disease
pl warunki i procedurę produkcji oraz kontroli szczepionek używanych w różnych możliwych okolicznościach powstania ogniska pryszczycy
en WHERE THE ANIMALS COME FROM A MEMBER STATE SATISFYING THE SAME CRITERIA, A GUARANTEE THAT THEY HAVE NOT BEEN VACCINATED AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE
pl w przypadku gdy zwierzęta pochodzą z Państwa Członkowskiego spełniającego takie same kryteria, udzielenia gwarancji, że nie zostały zaszczepione przeciw pryszczycy
en In Decision ‧/‧/EC, the Commission laid down rules for the dispatch of certain categories of meat from certain areas listed in Annex ‧ to that Decision that have not recorded any outbreak of foot-and-mouth disease for a period of at least ‧ days prior to slaughter and which comply with certain specified conditions
pl W decyzji ‧/‧/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w załączniku ‧ do tej decyzji, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej ‧ dni przed ubojem i które spełniają niektóre określone warunki
en a) none of the animals present therein have been vaccinated against [foot-and-mouth disease or] rinderpest, and
pl a) w których żadne z przebywających tam zwierząt nie zostało zaszczepione przeciwko [pryszczycy lub] księgosuszowi, i
en This Decision shall be re-examined with a view to its adaptation to Community rules concerning the control and eradication of foot-and-mouth disease within the Community
pl Przepisy niniejszej decyzji zostaną ponownie rozpatrzone w celu dostosowania ich do wspólnotowych zasad dotyczących zwalczania i eliminacji pryszczycy na obszarze Wspólnoty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23463 zdań frazy foot diseases.Znalezione w 4,896 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.