Tłumaczenia na język polski:

 • hygiena żywności   
   
  dziedzina wiedzy stosowanej zajmująca się zasadami i metodami poprawy własności produktów żywnościowych
   
  That part of the science of hygiene that deals with the principles and methods of sanitation applied to the quality of foodstuffs, to their processing, preparation, conservation and consumption by man.
 • higiena żywienia   
 • higiena żywności   
 • stan sanitarny żywności   

Przykładowe zdania z "food hygiene", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The new food hygiene legislation comprises several regulations
pl Na nowe ustawodawstwo w zakresie higieny żywności składa się kilka rozporządzeń
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art
en For a refund to be granted the products should meet the relevant requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, notably preparation in an approved establishment and compliance with the identification marking requirements specified in Section I of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl W celu przyznania refundacji produkty muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption is to be incorporated into the Agreement
pl W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. uchylającą niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
en In the interests of consistency, it is appropriate to apply for the purposes of this Decision certain definitions provided for in Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive ‧/‧/EEC, Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ October ‧ on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs, Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive ‧/‧/EEC
pl Dla zachowania spójności, należy do celów niniejszej decyzji zastosować niektóre definicje przewidziane w dyrektywie Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę ‧/‧/EWG, dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych, rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającym dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
en In addition, Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ repealing certain Directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption provides that pending the adoption of the necessary provisions on the basis of Regulation (EC) No ‧/‧, Regulation (EC) No ‧/‧, Regulation (EC) No ‧/‧ or Directive ‧/‧/EC, the implementing rules adopted on the basis of Directive ‧/‧/EEC are to continue to apply
pl Ponadto art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. uchylającej niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi, że do czasu przyjęcia koniecznych przepisów na mocy rozporządzeń (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ lub dyrektywy ‧/‧/WE, przepisy wykonawcze przyjęte na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG pozostają w mocy
en The Greek notification does not take into account that there is an established basis of common rules on food hygiene, especially Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs
pl W zgłoszeniu wystosowanym przez Grecję nie uwzględnia się faktu ustanowienia podstawy wspólnych przepisów w zakresie higieny środków spożywczych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs requires that all food business operators put in place, implement and maintain a procedure based on the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) principles
pl W art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych nałożono na wszystkie podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze wymóg ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procedur opierających się na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art. ‧ ust
en human health risk assessment, food consumption and exposure assessment, environmental risk assessment, animal health risk assessment, toxicology, microbiology, human nutrition, epidemiology, animal health, animal welfare, human medicine, veterinary medicine, food hygiene, food technology, chemistry, biology, biochemistry, life sciences
pl ocena zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, ocena spożycia i narażenia, ocena zagrożeń dla środowiska, ocena zagrożeń dla zdrowia zwierząt, toksykologia, mikrobiologia, dietetyka, epidemiologia, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt, medycyna, weterynaria, higiena żywności, technologia żywności, chemia, biologia, biochemia, nauki przyrodnicze
en No raw materials or ingredients shall be accepted by a food business if they are known to be, or might reasonably be expected to be, so contaminated with parasites, pathogenic micro-organisms or toxic, decomposed or foreign substances that, after normal sorting and/or preparatory or processing procedures hygienically applied by food businesses, they would still be unfit for human consumption
pl Żaden z surowców lub składników nie będzie zaakceptowany przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego, jeśli wiadomo, że jest lub można oczekiwać, że może być tak zanieczyszczony pasożytami, patogennymi mikroorganizmami lub być tak toksyczny, zepsuty bądź niewiadomego pochodzenia, że po normalnym sortowaniu i/lub procedurach przygotowawczych lub przetwórczych, zastosowanych zgodnie z zasadami higieny przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego, nadal nie będzie się nadawać do spożycia przez ludzi
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular the second paragraph of Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art. ‧ akapit drugi
en R ‧: Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl R ‧: Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, as corrected by OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧, is to be incorporated into the Agreement
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego należy uwzględnić w Porozumieniu
en Regulation (EC) No ‧/‧ lays down specific rules on the hygiene of food of animal origin for food business operators and supplements the rules laid down in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia szczególne przepisy dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i uzupełnia przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr
en They are designed for applications requiring a special performance, such as primer and topcoats for plastics, primer coat for ferrous substrates, primer coat for reactive metals such as zinc and aluminium, anticorrosion finishes, floor coatings, including for wood and cement floors, graffiti resistance, flame retardant, and hygiene standards in the food or drink industry or health services
pl Pokrycia te są przeznaczone do zastosowań wymagających osiągów specjalnych, np. jako podkłady i pokrycia zewnętrzne na plastyki, podkłady na podłożach żelaznych, podkłady na metalach czynnych chemicznie jak cynk czy aluminium, wykończenia antykorozyjne, pokrycia podłogowe także podłóg drewnianych i cementowych, pokrycia odporne na graffiti, pokrycia ognioodporne, pokrycia spełniające standardy higieniczne w przemysłach spożywczym i produkcji napojów, a także pokrycia spełniające wymagania służby zdrowia
en food Hygiene and Control: fish, meat and dairy products
pl higiena i kontrola żywności: produkty rybne, mięsne i przetwory mleczne
en Future Community legislation on hygiene rules for food of animal origin should provide a similar procedure in respect of meat and table eggs
pl Przyszłe prawodawstwo wspólnotowe dotyczące zasad higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego powinno ustanawiać podobną procedurę w stosunku do mięsa i jaj konsumpcyjnych
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular the first paragraph of Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art. ‧ akapit pierwszy
en Stresses that the proposal is out of step with both the European public's food safety and hygiene expectations and the demand for production models- both within and outside Europe- which ensure that high hygiene standards are maintained throughout the production and distribution process; stresses that it would be likely to undermine European consumer confidence in foodstuffs sold within the European Union, which remains fragile following the food safety problems that have arisen within the Union over recent years
pl podkreśla, że taki wniosek nie odpowiada wymaganiom obywateli europejskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, ani zapotrzebowaniu na wzorce produkcyjne w Europie i poza nią, utrzymujące wysokiej jakości normy higieny w całym procesie produkcji i dystrybucji; podkreśla, że może on zawieść zaufanie, wciąż niewielkie, jakim konsumenci europejscy darzą produkty spożywcze sprzedawane w Unii po problemach związanych z bezpieczeństwem żywności napotkanych w Unii w ostatnich latach
en Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, firstly, I would like to congratulate everyone involved in putting in place the food hygiene regulations, because this communication from the Commission gives a mainly positive picture of the experiences of applying the regulations.
pl Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Po pierwsze pragnę pogratulować wszystkim zaangażowanym w opracowanie rozporządzeń dotyczących higieny żywności, gdyż omawiany komunikat Komisji przedstawia zasadniczo pozytywny obraz doświadczeń w stosowaniu przedmiotowych rozporządzeń.
en A modern society requires healthy food and high standards of hygiene and animal welfare which can be found in small-scale farming businesses and organic farms.
pl Nowoczesne społeczeństwo wymaga zdrowej żywności oraz wysokich standardów higieny i dobrostanu zwierząt, których można poszukiwać w małych gospodarstwach rolnych i w gospodarstwach ekologicznych.
en Whereas the delivery of down-graded eggs should be restricted to food industry undertakings approved in accordance with Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on hygiene and health problems affecting the production and the placing on the market of egg products in order to assure proper handling of such eggs
pl dostawy jaj niższej kategorii powinny być ograniczone do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, zgodnie z dyrektywą Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie higieny i problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych[‧], w celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania tych jaj
en comply with specific hygiene rules laid down in the annexes to Regulation ‧/‧ covering inter alia, the transport of animals, slaughtering procedures, the cutting-up and processing of meat (red meat, poultry and game meat), the production of raw milk and processing of milk etc., as well as eggs, egg products, fish and fisheries products, mussels and other sea food
pl wypełniać szczególne przepisy dotyczące zasad higieny, ustanowione w załącznikach do rozporządzenia nr ‧/‧, które odnoszą się m.in. do transportu, uboju zwierząt, rozbioru i przetwarzania mięsa (mięsa, drobiu i dziczyzny) oraz wytwarzania mleka surowego, przetwarzania mleka itp., ale także do jajek, produktów jajczarskich, ryb i przetworów rybnych, skorupiaków i innych owoców morza
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 30437 zdań frazy food hygiene.Znalezione w 18,461 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.