Tłumaczenia na język polski:

 • higiena żywności   
 • stan sanitarny żywności   
 • hygiena żywności   
   
  dziedzina wiedzy stosowanej zajmująca się zasadami i metodami poprawy własności produktów żywnościowych
   
  That part of the science of hygiene that deals with the principles and methods of sanitation applied to the quality of foodstuffs, to their processing, preparation, conservation and consumption by man.
 • higiena żywienia   

Przykładowe zdania z "food hygiene", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art
en for food safety, the standards, guidelines and recommendations established by the Codex Alimentarius Commission relating to food additives, veterinary drug and pesticide residues, contaminants, methods of analysis and sampling, and codes and guidelines of hygienic practice
pl w odniesieniu do bezpiecznej żywności – normy, wytyczne i zalecenia ustanowione przez Komisję Codex Alimentarius, a dotyczące dodatków do żywności, pozostałości leków i środków zwalczających szkodniki, zanieczyszczeń, metod analizy i pobierania próbek oraz kodeksy i wytyczne w sprawie higieny
en Whereas foodstuffs may only be treated by the action of ionising radiation if there is a food hygiene need, or a demonstrable technological or other advantage, or benefit to the consumer and if they are wholesome and in a proper condition, since ionising radiation should not be used as a substitute for hygiene or health practices or good manufacturing or agricultural practice
pl Środki spożywcze mogą być poddawane działaniu promieniowania jonizującego wyłącznie, jeśli istnieje taka potrzeba ze względów higienicznych lub też możliwych do udokumentowania korzyści technologicznych lub innych, lub ze względu na korzyści dla konsumenta, o ile takie środki spożywcze są zdrowe i w odpowiednim stanie, ponieważ promieniowania jonizującego nie należy stosować jako środka zastępującego działania zapewniające higienę czy odpowiedni stan zdrowotny albo też dobre praktyki wytwarzania lub praktyki rolnicze
en whereas Directive ‧/EEC concentrates on inspection, sampling and analysis and should be supplemented by provisions aimed at improving the level of food hygiene and increasing confidence in the standard of hygiene of foodstuffs in free circulation
pl dyrektywa ‧/EWG koncentruje się na inspekcji, pobieraniu prób i analizach i powinna być uzupełniona przepisami mającymi na celu poprawę poziomu higieny żywności i zwiększenia zaufania do standardów higieny środków spożywczych w swobodnym obrocie
en The EESC recommends that the marketing standards aimed at protecting consumers be maintained, in particular those on food hygiene and the origin of produce
pl Komitet zaleca utrzymanie norm handlowych mających na celu ochronę konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sanitarnego i pochodzenia produktów
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin provide for certain structural requirements for establishments falling within the scope of those Regulations
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego określają niektóre wymagania strukturalne dotyczące zakładów objętych zakresem tych rozporządzeń
en In particular, those products will be subject to the requirements laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl W szczególności produkty te będą podlegać wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych i w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en Refunds should be granted only on products which are authorised to move freely within the Community and comply with requirements under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, as well as marking requirements under point A of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie i spełniających wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych i rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz spełniających wymogi dotyczące znaków określone w pkt A załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Indeed - I wish to point this out - all imported agri-food products must meet minimum food hygiene and safety standards which are met by our own products.
pl W rzeczywistości - i chciałbym to podkreślić - wszystkie importowane produkty rolno-spożywcze muszą spełnić minimalne normy higieny i bezpieczeństwa, które spełniają nasi producenci.
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art
en Refunds should be granted only on products which are authorised to move freely in the Community and bear the identification mark provided for in Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie i posiadających znak identyfikacyjny przewidziany w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en Regulation (EC) ‧/‧ on food hygiene gives concrete expression to the objectives of Regulation ‧/‧ and sets out basic rules governing the hygienic production of all food products
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie higieny środków spożywczych konkretyzuje cele rozporządzenia nr ‧/‧ i ustanawia podstawowe zasady higieny przy produkcji żywności
en This Directive shall apply without prejudice to more specific Community provisions on animal health, animal nutrition, food hygiene, communicable human diseases, health and safety in the workplace, gene technology and transmissible spongiform encephalopathies
pl Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów wspólnotowych dotyczących zdrowia zwierząt, żywienia zwierząt, higieny żywności, chorób zakaźnych przenoszonych przez człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy, technologii genetycznej oraz pasażowalnych encefalopatii gąbczastych
en With regard to Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs, I would like to support the amendment submitted by the European Socialist Group, in which the competent bodies are allowed to exempt economic agents in the foods sector from the implementation of one or several of the imposed measures, provided that these bodies are capable of proving that there is no risk that must be avoided, or that all identified risks are sufficiently and regularly controlled by means of application of the general and special requirements of hygiene of foodstuffs.
pl Odnośnie do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 o higienie środków spożywczych, chciałabym poprzeć poprawkę przedstawioną przez Europejską Grupę Socjalistów, w której właściwym organom zezwala się na zwolnienie podmiotów gospodarczych sektora spożywczego z wdrażania jednego lub kilkunastu narzuconych środków, pod warunkiem, iż przedsiębiorstwa te są w stanie wykazać, iż nie istnieje żadne zagrożenie, których trzeba unikać, a wszelkie rozpoznane zagrożenia są wystarczająco i regularnie kontrolowane za pomocą stosowania ogólnych i konkretnych wymogów higieny środków spożywczych.
en Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Union and that bear the health mark as provided for in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu w Unii i posiadających znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en The requirements under paragraph ‧ of this Standard shall include a completion of a training course approved or recognised by the competent authority, which covers practical cookery, food and personal hygiene, food storage, stock control, and environmental protection and catering health and safety
pl Do wymagań wymienionych w ust. ‧ niniejszej normy należy ukończenie szkolenia zatwierdzonego i uznawanego przez właściwy organ, obejmującego naukę gotowania, higienę żywności i osobistą, przechowywanie żywności, kontrolę zapasów, ochronę środowiska oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii
en Regulation (EC) No ‧/‧ lays down specific requirements concerning hygiene rules for food of animal origin
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia szczegółowe wymogi dotyczące zasad higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en That also applies to the hygiene regulations for the food sector.
pl To odnosi się także do rozporządzeń w sprawie higieny w sektorze żywności.
en The next item is the report by Horst Schnellhardt, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79(3) of the Treaty establishing the European Economic Community and Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and the Council on the hygiene of foodstuffs - C6-0211/2007 -.
pl Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Horsta Schnellhardta w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu w związku z wykonaniem art. 79 ust.
en According to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, it is for the food business operator to remove tonsils after post mortem inspection
pl Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, do przedsiębiorstwa sektora spożywczego należy usuwanie migdałków po kontroli poubojowej
en Member of the Commission. - Madam President, Commissioner Vassiliou has asked me to pass on her apologies for being unable to be present to speak on this oral question relating to the Commission report on experience gained from application of the food hygiene regulations.
pl komisarz. - Pani przewodnicząca! Pani komisarz Vassiliou prosiła mnie o przekazanie przeprosin za to, że nie może być obecna, by wypowiedzieć się w sprawie tego pytania ustnego dotyczącego sprawozdania Komisji w sprawie doświadczeń uzyskanych podczas stosowania rozporządzeń dotyczących higieny żywności.
en With effect from ‧ January ‧ Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on health problems affecting the production and placing on the market of fresh poultrymeat has been repealed by Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council and replaced by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl Ze skutkiem od dnia ‧ stycznia ‧ r. dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym została uchylona dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that comply with the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin as well as marking requirements of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on certain marketing standards for eggs
pl Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wymogi dotyczące oznaczeń określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj
en Regulation (EC) No ‧/‧ lays down general rules for food business operators on the hygiene of foodstuffs, taking account, inter alia, of procedures based on the principles of hazard analysis and critical control points
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia ogólne przepisy dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze w zakresie higieny środków spożywczych z uwzględnieniem między innymi procedur opartych na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 30437 zdań frazy food hygiene.Znalezione w 9,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.