Tłumaczenia na język polski:

 • hygiena żywności   
   
  dziedzina wiedzy stosowanej zajmująca się zasadami i metodami poprawy własności produktów żywnościowych
   
  That part of the science of hygiene that deals with the principles and methods of sanitation applied to the quality of foodstuffs, to their processing, preparation, conservation and consumption by man.
 • higiena żywienia   
 • higiena żywności   
 • stan sanitarny żywności   

Przykładowe zdania z "food hygiene", pamięć tłumaczeniowa

add example
en applying the new Community food safety and hygiene standards to plant health and the sustainable use of pesticides
pl zastosowaniu nowych norm wspólnotowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny żywności w zakresie związanym z ochroną zdrowia upraw, jak również zrównoważonym korzystaniu z pestycydów
en authorised processing establishment means any food business approved in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, for processing aquaculture animals for food purposes, and authorised in accordance with Articles ‧ and ‧ of this Directive
pl zatwierdzony zakład przetwórczy oznacza wszelkie zakłady spożywcze zatwierdzone zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego jako zakłady zajmujące się przetwarzaniem zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia i zatwierdzone zgodnie z art. ‧ i ‧ niniejszej dyrektywy
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular the first paragraph of Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art. ‧ akapit pierwszy
en public relations, promotional or publicity measures, in particular highlighting the advantages of Community products, especially in terms of quality, hygiene, food safety, nutrition, labelling, animal welfare or environment-friendliness
pl public relations, działania promocyjne oraz środki reklamowe, w szczególności podkreślające zalety produktów Wspólnoty, przede wszystkim w zakresie jakości, higieny, bezpieczeństwa żywności, żywienia, etykietowania, dobrostanu zwierząt bądź przyjazności dla środowiska
en food hygiene and associated waste management issues
pl higienę żywności i związane z nią zagadnienia zagospodarowania odpadów
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art
en Packing centres that are approved in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin should grade eggs by quality and weight
pl Zakłady pakowania zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego powinny klasyfikować jaja według jakości i wagi
en As from ‧ January ‧ Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products and Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on hygiene and health problems affecting the production and the placing on the market of egg products are repealed by Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council and replaced by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl Z dniem ‧ stycznia ‧ r. dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającą przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka oraz dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącą higieny i problemów sanitarnych związanych z produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów jajecznych uchyla się dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych i rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en The next item is the debate on the oral question by Horst Schnellhardt, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), to the Commission on the experience gained in applying the food hygiene Regulations of the European Parliament and the Council (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 - B7-0237/2009).
pl Kolejnym punktem porządku obrad jest debata w sprawie pytania ustnego skierowanego do Komisji przez pana posła Horsta Schnellhardta, w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), w sprawie doświadczeń uzyskanych podczas stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 - B7-0237/2009).
en Without prejudice to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, the preservation of the products referred to in paragraphs ‧ and ‧ shall be achieved
pl Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego stosuje się następujące metody konserwacji produktów wymienionych w pkt ‧ i
en Opinion of the European Economic and Social Committee on Hygiene rules and artisanal food processors
pl Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Zasady higieny a przetwórstwo rzemieślnicze
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, and in particular Articles ‧, ‧ and ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w szczególności jego art. ‧, ‧ oraz
en As from ‧ January ‧, Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, and ‧/‧/EC are to be repealed by Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ repealing certain Directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC and Council Decision ‧/‧/EC
pl Od dnia ‧ stycznia ‧ r. dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG oraz ‧/‧/WE zostaną uchylone dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. uchylającą niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającą dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG oraz decyzję Rady ‧/‧/WE
en Good hygiene practices in meat processing and food handling are essential.
pl Zasadnicze znaczenie mają odpowiednie praktyki higieniczne podczas przetwarzania mięsa i produktów spożywczych.
en In particular such pigmeat and pigmeat products and preparations should be marked with special marks which cannot be confused with the health marks for pigmeat provided for in Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption and the identification mark provided for in Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl W szczególności tego rodzaju wieprzowina oraz wyroby i przetwory z wieprzowiny powinny być specjalnie oznakowane w sposób, którego nie można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej wieprzowiny określonym w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, ani ze znakiem identyfikacyjnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en Commission Decision of ‧ November ‧ repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C
en All food businesses have to comply with the following hygiene rules
pl Wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, zależnie od prowadzonej produkcji, w zakresie higieny zobowiązane są do
en In the Regulations themselves, it is made very clear that food businesses have a responsibility to maintain good hygiene practice and must furnish proof that they are controlling any risks.
pl W samych rozporządzeniach stwierdza się wyraźnie, że to przedsiębiorstwa spożywcze są odpowiedzialne za utrzymywanie praktyk dobrej higieny i to one muszą przedkładać dowody, iż kontrolują każde zagrożenie.
en Those small and medium-sized enterprises that can prove that there are no hazards in the area of food hygiene and that the hygiene of foodstuffs is regularly controlled are exempt from HACCP procedures.
pl Te małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą udowodnić brak zagrożenia higieny żywności oraz że higiena środków spożywczych jest przedmiotem regularnych kontroli, są zwolnione ze stosowania procedur HACCP.
en Refunds should be granted only on products which are authorised to move freely within the Union and comply with requirements under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the hygiene of foodstuffs and of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin, as well as marking requirements under point A of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Refundacje powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu w Unii i spełniających wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie higieny środków spożywczych i rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz spełniających wymogi dotyczące znaków określone w pkt A załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en In particular, blood should come from slaughterhouses that have been approved in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin or from facilities approved and supervised by the competent authority of the third country for the purpose of blood collection, such as holdings where animals are kept under special health conditions
pl W szczególności krew powinna pochodzić z rzeźni, które zostały zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, lub z zakładów zatwierdzonych i nadzorowanych przez właściwy organ państwa trzeciego dla celów zbierania krwi, takich jak gospodarstwa, w których zwierzęta trzymane są w specjalnych warunkach zdrowotnych
en Annex V to the Agreement also needs to be updated following the entry into force of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption and amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC and Council Decision ‧/‧/EC
pl Załącznik V należy również uaktualnić w związku z wejściem w życie dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. uchylającej niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG oraz decyzję Rady ‧/‧/WE
en Pending adoption of Regulations of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin and rules for controls applicable to foodstuffs and animal feed, where infringements of animal health rules are identified, Member States shall take the necessary measures to remedy the situation in accordance with the provisions of Directive ‧/EEC
pl Do czasu przyjęcia rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających szczegółowe zasady higieny dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego i zasady kontroli mające zastosowanie do środków spożywczych i pasz dla zwierząt, w przypadkach, gdy wykryto naruszenia przepisów sanitarnych, Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki, aby zaradzić zaistniałej sytuacji zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/EWG
en Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community and that bear the health mark as provided for in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin
pl Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które posiadają znak jakości zdrowotnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
en It sets an indicative contamination value above which corrective actions are required in order to maintain the hygiene of the process in compliance with food law
pl Kryterium to określa wskaźnikową wartość zanieczyszczenia, po przekroczeniu której konieczne są działania naprawcze w celu utrzymania higieny procesu na poziomie zgodnym z prawem żywnościowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 30437 zdań frazy food hygiene.Znalezione w 6,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.