Tłumaczenia na język polski:

  • jak cię widzą, tak cię piszą   
     
    The outside appearance of a person reflects his personality.
     
    ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu

Pozostałe znaczenia:

 
jak cię widzą, tak cię piszą
 
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good.

Przykładowe zdania z "fine feathers make fine birds", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Fine Canavaro you are.No feathers
pl Co z Ciebie za Canavaro... bez piór
en The fact that we are able to adopt this package today is a fine feather in the cap of the Slovenian Presidency.
pl Fakt, że możemy dziś przyjąć ten pakiet, stanowi wielki sukces prezydencji słoweńskiej.
en There we are, Mr. Baker, a very fine bird, as promised
pl Proszę, panie Baker, piękny ptak dla pana
en This is a fine- looking bird, Judy
pl Judy, ten ptak wygląda wyśmienicie
en Take this fine bird to Bob Cratchit in Camden
pl Zawieź go do Boba Cratchita do Camden Town.Tu masz dokładny adres
en The national legislation in the construction sector which, on pain of a fine, requires principals and contractors, whenever they make payment to parties with whom they have entered into a contract who are not registered in Belgium, to withhold ‧ % of the amount billed and to pay it to the Belgian authorities, in order to ensure that any tax debts of those parties are paid or recovered, constitutes an obstacle to the freedom to provide services as provided for in Articles ‧ and ‧ EC
pl Regulacja krajowa w sektorze budownictwa nakładająca na zleceniodawców i przedsiębiorców obowiązek potrącenia od każdej kwoty wypłacanej ich niezarejestrowanym w Belgii kontrahentom ‧ % wartości kwoty widniejącej na fakturze i następnego jej przekazania władzom belgijskim pod rygorem nałożenia grzywny, celem zagwarantowania zapłaty lub ściągnięcia zobowiązań podatkowych ciążących ewentualnie na tych kontrahentach, stanowi przeszkodę dla swobodnego świadczenia usług, o którym mowa w art. ‧ i ‧ WE
en You wanna make things personal, fine
pl Chcesz osobistych porachunków?
en In the alternative the appellant submits that the Court of First Instance failed to take account of all the elements of the decision which it annulled in making a reduction of the fine on the grounds of attenuating circumstances
pl Tytułem żądania ewentualnego wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd Pierwszej Instancji nie uwzględnił wszystkich elementów decyzji, której nieważność stwierdził, w związku z obniżeniem grzywny z tytułu okoliczności łagodzących
en A bank guarantee can be given for the amount of the fine (and interest) in question instead of making a provisional payment
pl Zamiast tymczasowej zapłaty grzywny, osoba, na którą nałożono grzywnę, może przedstawić gwarancję bankową na przedmiotową kwotę (wraz z odsetkami
en For samples of fine particle size, agglomeration may occur thus making dry sieving difficult
pl W przypadku próbek o drobnym uziarnieniu może wystąpić aglomeracja cząstek utrudniająca przesiewanie na sucho
en So, they invented this snarfblatt to make fine music
pl Więc wymyślili tę fajkę by tworzyć dobrą muzykę
en Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity of the offenders to cause significant damage to competition, as well as to set the fine at a level which ensures that it has sufficient deterrent effect
pl System grzywien nakładanych za bardzo poważne naruszenia pozwala na zastosowanie zróżnicowanego traktowania przedsiębiorstw, tak aby uwzględniona została efektywna zdolność gospodarcza przedsiębiorstwa dopuszczającego się naruszenia przepisów do spowodowania znaczącego zakłócenia konkurencji, oraz aby poziom grzywny posiadał wystarczający skutek odstraszający
en The European Union can make an important contribution, but only if it moves beyond fine words.
pl Unia Europejska może się do tego przyczynić, ale tylko wtedy, gdy przejdzie od słów do czynów.
en However, I believe it is right to make a few fine distinctions, in particular on linking airport charges to the cost of the services offered.
pl Jednakże jestem zdania, że należy wprowadzić kilka wyraźnych rozróżnień, w szczególności w kwestii łączenia opłat lotniskowych z kosztami oferowanych usług.
en it is therefore necessary to include in national law appropriate effective and systematic financial or equivalent administrative penalties-such as injunctions combined with administrative fines, reporting to supervisory authorities on a regular basis, on-the-spot checks, publications in the national official journal and in the press, suspension of the activities of the company (prohibition on the conclusion of new contracts for a certain period), designation of a special representative of the supervisory authorities responsible for monitoring that the business is run in line with insurance laws, withdrawal of the authorisation for this business line, sanctions to be imposed on directors and management staff-in the event that the insurance undertaking or its representative fails to fulfil its obligation to make an offer of compensation within a reasonable time-limit
pl stąd też niezbędne jest wprowadzenie do prawa krajowego odpowiednich skutecznych i systematycznych kar finansowych lub równoważnych im kar administracyjnych-takich jak nakazy w powiązaniu z grzywnami administracyjnymi, regularne sprawozdania dla władz nadzorujących, kontrole na miejscu, publikacje w narodowym dzienniku urzędowym i w prasie, zawieszenie działalności firmy (zakaz zawierania nowych umów na pewien czas), wyznaczenie specjalnego przedstawiciela organu nadzorującego, odpowiedzialnego za monitorowanie przestrzegania prawa ubezpieczeniowego, odebranie zezwolenia na prowadzenie działalności, sankcje nakładane na dyrektorów i personel kierowniczy-w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń lub jego przedstawiciel nie wypełniają swojego obowiązku zaoferowania odszkodowania w rozsądnym terminie
en Consistent with those used by industry for making fine stitches through heavy fabric
pl Taka jak używane w przemyśle do robienia ściegów w ciężkich materiałach
en In fact, the applicant submits that Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ allows the Commission to make a declaratory finding that an infringement has been committed if it does not impose a fine, provided that the it is demonstrated that the Commission has a legitimate interest
pl Skarżąca podnosi, że w rzeczywistości art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ pozwala Komisji na deklaratywne ustalenie, iż doszło do popełnienia naruszenia, w przypadku gdy nie nakłada grzywny, pod warunkiem że został wykazany uzasadniony interes Komisji
en The rules applicable in the case of serious infringements against the social rules vary considerably in each Member State with regard to the value of fines and the nature and categorisation of penalties, making greater harmonisation necessary.
pl Zasady mające zastosowanie w przypadku poważnych naruszeń przepisów socjalnych znacznie różnią się w poszczególnych państwach członkowskich pod względem wysokości kar finansowych oraz charakteru kar i ich podziału na kategorie, co sprawia, że potrzebna jest lepsza harmonizacja.
en I would just like to mention the amendments to make sure that there is no overlap with the Prüm Decision or questions relating to fine-tuning the liability provisions or to redefining and clarifying the term 'crisis situations' or an amendment referring to the possibility of obtaining funding for common projects.
pl Pozwolę sobie wspomnieć poprawki, aby upewnić się, że nie doszło do pokrywania się z decyzją Prüm lub z kwestiami dotyczącymi harmonizacji postanowień o odpowiedzialności oraz redefinicji i wyjaśnienia terminu "sytuacje kryzysowe", jak też poprawki odnoszącej się do możliwości otrzymania funduszy na wspólne projekty.
en Clear as you will make a fine queen
pl Będzie z niej świetna królowa
en Using a fine-pointed pipette, make up the level exactly to the mark
pl Doprowadza się dokładnie do kreski posługując się pipetą z cienkim zakończeniem
en the lack of a statement of reasons and an infringement of the Guidelines on the method of setting fines as well as an infringement of the principles of legitimate expectations and sound administration inasmuch as there are gaps in the decision making it impossible to understand the method applied by the Commission to calculate the fines
pl braku uzasadnienia i naruszeniu wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien, a także zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań i dobrej administracji ze względu na to, że zaskarżona decyzja ma braki pociągające za sobą niemożność zrozumienia zastosowanej przez Komisję metodologii obliczania grzywien
en As Entaco was the only undertaking to inform the Commission of the existence of the market sharing agreements and to bring decisive evidence without which the market sharing agreements might not have been disclosed, and in the light of its continuous co-operation, it is proposed to make it benefit from full immunity of fines
pl Ponieważ to właśnie Entaco zawiadomiło Komisję o istnieniu porozumienia o podziale rynku i dostarczyło decydujących dowodów, bez których porozumienie to być może nie zostałoby ujawnione, oraz w świetle jego konsekwentnej współpracy, zaproponowano zwolnienie go z grzywny
en I do not want to make sport supranational and instead think that it is fine as it is today.
pl Nie chcę, aby sport był transgraniczny. Uważam, że obecna sytuacja jest dobra.
en The EU wants to make cigarettes and fine-cut tobacco intended for the rolling of cigarettes and cigarillos more expensive, but the issue is whether the hypocritical approach of raising taxes is the right way to do this.
pl UE chce podwyższyć cenę papierosów oraz drobno krojonego tytoniu przeznaczonego do skręcania papierosów i cygaretek, należy jednak zapytać, czy pełne hipokryzji podejście polegające na podnoszeniu podatków jest tutaj właściwym sposobem.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 116261 zdań frazy fine feathers make fine birds.Znalezione w 62,357 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.