Tłumaczenia na język polski:

  • jak cię widzą, tak cię piszą   
     
    The outside appearance of a person reflects his personality.
     
    ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu

Pozostałe znaczenia:

 
jak cię widzą, tak cię piszą
 
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good.

Przykładowe zdania z "fine feathers make fine birds", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Fine Canavaro you are.No feathers
pl Co z Ciebie za Canavaro... bez piór
en The fact that we are able to adopt this package today is a fine feather in the cap of the Slovenian Presidency.
pl Fakt, że możemy dziś przyjąć ten pakiet, stanowi wielki sukces prezydencji słoweńskiej.
en There we are, Mr. Baker, a very fine bird, as promised
pl Proszę, panie Baker, piękny ptak dla pana
en This is a fine- looking bird, Judy
pl Judy, ten ptak wygląda wyśmienicie
en Take this fine bird to Bob Cratchit in Camden
pl Zawieź go do Boba Cratchita do Camden Town.Tu masz dokładny adres
en You will make a fine wife
pl Zrobisz piękną żonę
en Consistent with those used by industry for making fine stitches through heavy fabric
pl Taka jak używane w przemyśle do robienia ściegów w ciężkich materiałach
en Second, the applicant claims that the Commission has demonstrated no legitimate interest in making a declaratory finding of infringements in respect of which it had no power to impose fines
pl Po drugie, skarżąca twierdzi, że Komisja nie wykazała uzasadnionego interesu w dokonaniu deklaratywnego ustalenia naruszeń, w odniesieniu do których nie miała kompetencji do nałożenia grzywien
en Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines also makes it possible to set the fines at a level which ensures that they have sufficient deterrent effect, taking into account the size of each undertaking
pl System grzywien nakładanych za bardzo poważne naruszenia pozwala na ustalenie ich wysokości na takim poziomie, aby zapewnić ich dostateczny skutek odstraszający, przy uwzględnieniu wielkości poszczególnych przedsiębiorstw
en The range of measures that can be implemented to reverse the trend is now well established and well-known: making the oldest workers more employable by fine-tuning lifelong learning methods; improving the quality of jobs and making working hours more flexible in order to allow a better work-life balance; developing mixed age-group teams in companies and administrations; boosting the self-confidence of the oldest workers; increasing health protection measures for the oldest workers; improving career planning; creating incentives using the tax and pension system, etc
pl Cała gama działań, które należy podjąć w celu odwrócenia niekorzystnej tendencji, jest już dzisiaj dobrze opracowana i znana: zapewnić większą zdolność do zatrudnienia wśród starszych pracowników poprzez udoskonalenie metod kształcenia ustawicznego; poprawić jakość miejsc pracy oraz bardziej uelastycznić godziny pracy w celu zapewnienia większej równowagi między pracą a życiem prywatnym; dążyć w przedsiębiorstwach i administracji do zatrudniania personelu w różnym wieku; podnieść samoocenę najstarszych pracowników; wzmóc działania na rzecz ochrony ich zdrowia; zapewnić, w dłuższym okresie, lepsze planowanie kariery; tworzyć zachęty poprzez system emerytalny i podatkowy
en Clearly she will make a fine queen
pl Będzie z niej świetna Królowa
en Preparations, liquid or solid, containing ‧ % or more other fats than butyric fat, of the kind used in making ordinary or fine bakers
pl Przetwory, w postaci płynnej lub stałej, zawierające ‧ % lub więcej tłuszczów innych niż tłuszcz masłowy, z rodzaju stosowanego w produkcji pieczywa oraz ciast i ciastek
en Needed stitches, a few scrapes, bruises, and we' re doing a keep overnight to make sure there' s no concussion..... but he should be fine
pl Potrzebował kilku szwów, ma kilka zadrapań, stłuczeń...... a po nocnym dyżurze nabierzemy pewności że nie ma wstrząsu mózgu,.. ale powinno być dobrze
en Within the category of very serious infringements, the scale of applicable fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity to cause significant damage to competition
pl W ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń skala mających zastosowanie grzywien umożliwia różne potraktowanie przedsiębiorstw w celu uwzględnienia rzeczywistej zdolności ekonomicznej do wyrządzenia znacznych szkód konkurencji
en At first, they took my folks for a couple of hippies who came to make goat cheese, but now it' s fine
pl Początkow, wzięli moją rodzinkę za jakichś hipisów, jakichś eko- oszołomów, ale teraz jest w porządku
en So, they invented this snarfblatt to make fine music
pl Więc wymyślili tę fajkę by tworzyć dobrą muzykę
en Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity of the offenders to cause significant damage to competition
pl Przy ustalaniu wysokości grzywny w kategorii bardzo poważnych naruszeń można zastosować zróżnicowane traktowanie przedsiębiorstw, aby uwzględnić rzeczywistą zdolność gospodarczą sprawców naruszenia do spowodowania znaczącej szkody dla konkurencji
en To reduce fine dust emissions further and to maintain emission ceilings throughout Europe, stricter conditions for diesel vehicles have been enacted by the EU which make particle filters obligatory in cars from
pl W celu dalszego obniżenia emisji pyłów drobnych i dotrzymania wartości granicznych dotyczących stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Europy, UE wydała zaostrzone przepisy wobec pojazdów napędzanych silnikiem diesla, które przewidują stosowanie filtrów cząsteczkowych w samochodach osobowych od roku
en For the most part, the mechanisms in force work well but they could, of course, be honed further and the European Parliament must actively participate to make sure that this fine-tuning does in fact occur.
pl Stosowane mechanizmy w dużym stopniu funkcjonują prawidłowo, ale oczywiście mogłyby być usprawniane, dlatego Parlament Europejski musi aktywnie dbać o to, aby to usprawnianie się rzeczywiście dokonywało.
en She will make a fine match for my son.
pl Będzie doskonałą żoną dla mojego syna.
en It will not base any reduction granted for this reason in the fine on the mere finding of an adverse or loss-making financial situation
pl Komisja nie obniży jednak grzywny jedynie w wyniku ustalenia, ze sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest niekorzystna lub deficytowa
en My daughter, Kocoum will make a fine husband
pl Kocoum będzie dobrym mężem, jest oddany i silny
en First, he' il compliment you on the fine job you' ve done that you' re making the world a safer place that you' re to receive a commendation and a promotion
pl Najpierw pochwali cię za dobrze wykonaną robotę.Że dzięki tobie świat jest bezpieczniejszy. Że dostaniesz pochwałę i awans
en Draws attention to the fact that the new procedure provides for only a single reading of the draft budget by each institution; emphasises that the new procedure and the single reading will no longer make it possible in de facto terms for the institutions to adjust their standpoints at second reading, as they were able to hitherto; is convinced, therefore, that this procedure will require Parliament to fine-tune its political priorities at an earlier stage and adapt accordingly its operational approach and organisational arrangements so as to enable it to achieve all the objectives set
pl zwraca uwagę na fakt, że nowa procedura przewiduje tylko jedno czytanie projektu budżetu przez każdą instytucję; podkreśla, że nowa procedura i jedno czytanie w rzeczywistości nie pozwalają instytucjom zmienić swojego stanowiska w drugim czytaniu, co było możliwe dotychczas; jest w związku z tym przekonany, że procedura ta wymagać będzie od Parlamentu uściślenia swych priorytetów politycznych na wcześniejszym etapie oraz odpowiedniego dostosowania swego operatywnego podejścia i organizacji umożliwiającej osiągnięcie wszystkich wyznaczonych celów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 116261 zdań frazy fine feathers make fine birds.Znalezione w 38,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.