Tłumaczenia na język polski:

  • jak cię widzą, tak cię piszą   
     
    The outside appearance of a person reflects his personality.
     
    ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu

Pozostałe znaczenia:

 
jak cię widzą, tak cię piszą
 
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good.

Przykładowe zdania z "fine feathers make fine birds", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Fine Canavaro you are.No feathers
pl Co z Ciebie za Canavaro... bez piór
en The fact that we are able to adopt this package today is a fine feather in the cap of the Slovenian Presidency.
pl Fakt, że możemy dziś przyjąć ten pakiet, stanowi wielki sukces prezydencji słoweńskiej.
en This is a fine- looking bird, Judy
pl Judy, ten ptak wygląda wyśmienicie
en Take this fine bird to Bob Cratchit in Camden
pl Zawieź go do Boba Cratchita do Camden Town.Tu masz dokładny adres
en There we are, Mr. Baker, a very fine bird, as promised
pl Proszę, panie Baker, piękny ptak dla pana
en We' re making fine progress, Pickering
pl Zrobiliśmy duże postępy
en Also makes a fine paint remover
pl Jedzcie, zanim rozpuści zastawę
en She will make a fine match for my son.
pl Będzie doskonałą żoną dla mojego syna.
en We' il have a fine house, and doctors to make you well
pl Będziesz miała fajny dom i lekarzy, którzy przywrócą cię znowu do zdrowia
en You explain that your law is similar to that of other Member States, but even if some of them - and I am thinking in particular of my own country - clearly still have progress to make, in what other country of the Union does any part of the media risk a fine of EUR 700 000 for infringing moral standards?
pl Wyjaśnia Pan, że Pańska ustawa jest podobna do obowiązujących w innych państwach członkowskich, ale nawet jeżeli niektóre z nich - myślę tutaj zwłaszcza o swoim własnym kraju - powinny jeszcze wprowadzić pewne zmiany, w jakim innym kraju Unii media ryzykują sięgającą 700 tysięcy euro grzywnę za naruszenie norm moralnych?
en Also makes a fine paint remover
pl Sprawdza się też jako doskonały zmywak do farb
en Baroness Ashton, you said there will be duty-free and quota-free access, which is fine, but the issue is that the agreements that have been signed with Central America, and subsequently with Mercosur and the Andean Pact countries, will reduce the tariffs for them, and nothing we do is going to make it possible for banana producers in the ACP to remain competitive.
pl Pani baronowo Ashton, mówiła pani, że będzie zagwarantowany dostęp wolny ceł i kontyngentów. To dobrze, ale problem polega na tym, że umowy niedawno podpisane z Ameryką Środkową, a później z krajami Mercosur i Wspólnoty Andyjskiej spowodują obniżenie taryf celnych dla tych krajów, a żadne z działań, które podejmujemy, nie pozwoli producentom bananów z krajów AKP pozostać konkurencyjnymi.
en Preparations, liquid or solid, containing ‧ % or more other fats than butyric fat, of the kind used in making ordinary or fine bakers
pl Przetwory, w postaci płynnej lub stałej, zawierające ‧ % lub więcej tłuszczów innych niż tłuszcz masłowy, z rodzaju stosowanego w produkcji pieczywa oraz ciast i ciastek
en To think I almost let you make love to me!What a fine mess!
pl Pomyśleć, że prawie pokochałem cię
en You make a fine monk!
pl Zrobiłeś ze mnie mnicha!
en I would just like to mention the amendments to make sure that there is no overlap with the Prüm Decision or questions relating to fine-tuning the liability provisions or to redefining and clarifying the term 'crisis situations' or an amendment referring to the possibility of obtaining funding for common projects.
pl Pozwolę sobie wspomnieć poprawki, aby upewnić się, że nie doszło do pokrywania się z decyzją Prüm lub z kwestiami dotyczącymi harmonizacji postanowień o odpowiedzialności oraz redefinicji i wyjaśnienia terminu "sytuacje kryzysowe", jak też poprawki odnoszącej się do możliwości otrzymania funduszy na wspólne projekty.
en Well, you make sure you keep the flame between you and her, you' il be fine
pl Dopilnujcie, by ogień znajdował się między nią a wami, a będzie git
en We' re making fine progress, Pickering
pl Zrobiliśmy duže postepy
en A bank guarantee can be given for the amount of the fine (and interest) in question instead of making a provisional payment
pl Zamiast tymczasowej zapłaty grzywny osoba, na którą nałożono grzywnę, może przedstawić gwarancję bankową na przedmiotową kwotę (wraz z odsetkami
en You' d make a fine general, my love
pl Byłabyś świetnym dowódcą, najdroższa
en The European Union can make an important contribution, but only if it moves beyond fine words.
pl Unia Europejska może się do tego przyczynić, ale tylko wtedy, gdy przejdzie od słów do czynów.
en Then, I hope, I will be receiving feedback from them and, if necessary, we will look into the provisions in order to make them more finely-tuned to the only objective that we need to target.
pl Potem mam nadzieję otrzymać od nich informację zwrotną, a w razie konieczności przyjrzymy się tym przepisom, aby je lepiej dostosować do jedynego celu, wokół którego musimy się skoncentrować.
en Within the category of very serious infringements, the scale of likely fines makes it possible to apply differential treatment to undertakings in order to take account of the effective economic capacity of the offenders, respectively, to cause significant damage to competition
pl W ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń, skala odpowiednich grzywien umożliwia różne potraktowanie przedsiębiorstw, w celu uwzględnienia rzeczywistej zdolności ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorstw do wyrządzenia znacznych szkód dla konkurencji
en It suited me fine- because I didn' t want to make a great fuss about it
pl Mi to pasowało
en to ensure compliance with the prohibitions laid down in Article ‧ and in Article ‧ by making provision for fines and periodic penalty payments
pl zapewnienie poszanowania zakazów ustanowionych w artykule ‧ ustęp ‧ i w artykule ‧ przez wprowadzenie grzywien i okresowych kar pieniężnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 116261 zdań frazy fine feathers make fine birds.Znalezione w 27,152 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.