Tłumaczenia na język polski:

 • płeć piękna   
  (  f)
   
  lit. literacko kobiety
   
  women

Pozostałe znaczenia:

 
przest. przestarzałe, przestarzały zbiorowo o kobietach; polski odpowiednik płeć piękna
 
(idiomatic, dated, now sometimes offensive) Women collectively.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fair sex", pamięć tłumaczeniowa

add example
If we take gender equality seriously, how can we possibly entertain the notion that a country with such an attitude to the fair sex could be part of a civilised Europe.Jeśli traktujemy równość płci poważnie, to jak możemy brać pod uwagę ewentualność, że kraj, w którym panuje takie podejście do płci pięknej, może być częścią cywilizowanej Europy?
From this perspective, pension and health reforms at the national level must be fair to both sexes.Z tej perspektywy reformy emerytur i ochrony zdrowia na poziomie krajowym muszą być sprawiedliwe dla obu płci.
Yeah, I' d say there' d be a fair amount of sex involvedTak, seks na pewno wchodzi w rachubę
Unbroken Famme Fatale or the Unfulfilled Fair Sex?The analysisof Scarlett's O'Hara's Personality against a Background of Profound Domestic Changes in AmericaNiezłomna famme fatale czy niespełniona płeć słaba? Analiza osobowości Scarlett O'Hary w tle głębokich przemian wewnętrznych Ameryki
The first comic offshoot of the series came with The Invisible Woman, in which the fair sex was given an equal opportunity not to be noticedThe lnvisible W o man to pierwsza parodia serii.W tym filmie to płeć piękna staje się niewidzialna
The current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.Obecna tendencja do przypisywania męskich i żeńskich atrybutów poszczególnym dziedzinom nauki jest szkodliwa dla sprawiedliwej równowagi pomiędzy płciami.
They are pleased to invite you to a great European Championship and are hoping for fair play and fair sex.Miło im jest zaprosić państwa na wspaniałe Mistrzostwa Europy i mamy nadzieję na uczciwą grę i uczciwy seks.
draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (DE) Madam President, Commissioner, in sport - and we are talking about fairness here - no distinctions can be made between the sexes; women must be treated equally.sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W sporcie - i mówimy tu o sprawiedliwości - nie można czynić rozróżnień ze względu na płeć; kobiety muszą być traktowane tak samo jak mężczyźni.
the particulars of the person to be transferred (e.g. given names, surnames, any previous names, other names used/by which known or aliases, sex, civil status, date and place of birth, current and any previous nationalityszczegółowych informacji o osobie, która ma zostać przekazana (np. imiona, nazwiska, wszelkie poprzednie imiona i nazwiska, imiona i nazwiska, pod jakimi jest znana, pseudonimy, płeć, stan cywilny, data i miejsce urodzenia oraz obecne i ewentualne poprzednie obywatelstwo
Having sex with womenKochającego się z kobietami
As sex offenders who target children have a high reoffending rate, we must establish an EU-wide register of the names of potential sex offenders, paedophiles and people with relevant behavioural problems.Ponieważ sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci charakteryzują się tym, że często ponownie popełniają to samo przestępstwo, musimy stworzyć obejmujący całą UE rejestr nazwisk potencjalnych sprawców przestępstw seksualnych, pedofilów i osób z podobnymi problemami behawioralnymi.
Yes?In this conjugal visits, you can have sex with women?Czy podczas tych kobiecych wizyt można też uprawiać seks?
the language of the sexes in the discourse of advertising: sex-specific or universal language of persuasion?język płci w dyskursie reklamy:język perswazji – charakterystyczny dla płci czy uniwersalny?
Women, dissidents, anyone who thinks differently, young people, people of same-sex orientation and so on and so on are being oppressed.Kobiety, opozycjoniści, każdy, kto ma odmienne poglądy, młodzież, ludzie o orientacji homoseksualnej i tak dalej - poddawani są uciskowi.
Risk sexual behaviour (research into men who have sex with men).Ryzykowne zachowania seksualne (badania przeprowadzone wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami).
This provision should not, however, endanger vital services provided both by the public service and by NGOs for men and women, such as single-sex housing for disadvantaged persons and shelters for women who have been subject to domestic or other forms of violencePostanowienie to nie powinno jednak zagrażać niezbędnym usługom zapewnianym kobietom i mężczyznom zarówno przez sektor prywatny, jak i organizacje pozarządowe, jak niekoedukacyjne domy dla osób poszkodowanych przez los oraz schroniska dla kobiet – ofiar przemocy domowej lub innej
Is that all the thanks I get for the night of hot sex?Niestety...Czy tak dziękujesz za gorący sex?
harassment: where an unwanted conduct related to the sex of a person occurs with the purpose or effect of violating the dignity of a person, and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environmentmolestowanie: sytuacja, w której ma miejsce niepożądane zachowanie związane z płcią osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery
This appropriation is intended to provide financial support to actions in developing countries under the thematic programmes and will focus on gender actions, particularly to prevent disadvantages linked to sexŚrodki te są przeznaczone na wsparcie finansowe działań w krajach rozwijających się w ramach programów tematycznych, w szczególności zaś działań w zakresie płci, w tym zapobieganie nierównościom związanych z płcią
Urges Member States to enact legislation to end discrimination faced by same-sex partners in the areas of inheritance, property arrangements, tenancies, pensions, tax, social security etcwzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia przepisów prawnych w celu zlikwidowania dyskryminacji, jakiej doświadczają partnerzy tej samej płci w takich dziedzinach jak prawo spadkowe, kwestie własności, prawo najmu, emerytury, podatki, ubezpieczenia społeczne itp
Soul is the rhythm of sexSoul jest rytmem seksu
You know, she did try to use sex as a weaponPróbowała użyć seksu jako broni
Your Honour... sex for money is morally reprehensibleWysoki sądzie, seks za pieniądzę jest moralnie naganny
Our litt james had sexChodzi mi o to, że tego chcę./ Naprawdę tego chcę
I' m sure they have great sexJestem pewna że mają świetny sex
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15127 zdań frazy fair sex.Znalezione w 10,105 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.