Tłumaczenia na język polski:

 • płeć piękna   
  (  f)
   
  lit. literacko kobiety
   
  women

Pozostałe znaczenia:

 
przest. przestarzałe, przestarzały zbiorowo o kobietach; polski odpowiednik płeć piękna
 
(idiomatic, dated, now sometimes offensive) Women collectively.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fair sex", pamięć tłumaczeniowa

add example
en draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (DE) Madam President, Commissioner, in sport - and we are talking about fairness here - no distinctions can be made between the sexes; women must be treated equally.
pl sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W sporcie - i mówimy tu o sprawiedliwości - nie można czynić rozróżnień ze względu na płeć; kobiety muszą być traktowane tak samo jak mężczyźni.
en If we take gender equality seriously, how can we possibly entertain the notion that a country with such an attitude to the fair sex could be part of a civilised Europe.
pl Jeśli traktujemy równość płci poważnie, to jak możemy brać pod uwagę ewentualność, że kraj, w którym panuje takie podejście do płci pięknej, może być częścią cywilizowanej Europy?
en They are pleased to invite you to a great European Championship and are hoping for fair play and fair sex.
pl Miło im jest zaprosić państwa na wspaniałe Mistrzostwa Europy i mamy nadzieję na uczciwą grę i uczciwy seks.
en From this perspective, pension and health reforms at the national level must be fair to both sexes.
pl Z tej perspektywy reformy emerytur i ochrony zdrowia na poziomie krajowym muszą być sprawiedliwe dla obu płci.
en The first comic offshoot of the series came with The Invisible Woman, in which the fair sex was given an equal opportunity not to be noticed
pl The lnvisible W o man to pierwsza parodia serii.W tym filmie to płeć piękna staje się niewidzialna
en Yeah, I' d say there' d be a fair amount of sex involved
pl Tak, seks na pewno wchodzi w rachubę
en The current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.
pl Obecna tendencja do przypisywania męskich i żeńskich atrybutów poszczególnym dziedzinom nauki jest szkodliwa dla sprawiedliwej równowagi pomiędzy płciami.
en Unbroken Famme Fatale or the Unfulfilled Fair Sex?The analysisof Scarlett's O'Hara's Personality against a Background of Profound Domestic Changes in America
pl Niezłomna famme fatale czy niespełniona płeć słaba? Analiza osobowości Scarlett O'Hary w tle głębokich przemian wewnętrznych Ameryki
en Without prejudice to the specific conditions for access to certain activities which apply equally to both sexes, Member States shall take the measures necessary to ensure that the conditions for the formation of a company between spouses are not more restrictive than the conditions for the formation of a company between unmarried persons
pl Nie naruszając szczególnych warunków dostępu do wykonywania niektórych rodzajów działalności, które są jednolicie stosowane do obu płci, Państwa Członkowskie podejmują konieczne środki, aby warunki utworzenia spółki między małżonkami nie były bardziej restryktywne niż warunki utworzenia spółki między osobami nie będącymi małżeństwem
en to respect human rights and fundamental freedoms and guarantee the effective legitimate exercise of such rights and freedoms, including freedom of expression, freedom of association for peaceful purposes and freedom of thought, conscience and religion, both individually and together with other members of the same group, without any discrimination on grounds of race, nationality, language, religion or sex
pl Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz gwarantowanie skutecznego i legalnego korzystania z tych praw i wolności, w tym wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się w celach pokojowych, wolności myśli, sumienia i wyznania, na poziomie jednostki i między członkami tej samej grupy, bez jakiekolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, język, wyznanie czy płeć
en The resolution says some very good things about children and, I refer, in particular, to the text about child sex tourism.
pl W rezolucji zawarto pewne bardzo trafne uwagi na temat dzieci, odnoszę się tu zwłaszcza do tekstu poświęconego turystyce seksualnej dotyczącej dzieci.
en Subjects were stratified according to sex and ethnic group and dosed with ‧, ‧ and ‧ μg rFVIIa per kg body weight and/or placebo (‧ doses each
pl Badani zostali podzieleni na dwie grupy: pod względem płci i przynależności etnicznej oraz zastosowanej dawki ‧, ‧ i ‧ μg na kg masy ciała i (lub) placebo (łącznie ‧ dawki
en Both sexes experience all six stages equally
pl Obie płcie w równym stopniu doświadczają wszystkich faz
en You know, I' ve had break- ups where you have break- up sex, and break- ups where you don' T
pl O, tak.Ja tez się cieszę
en Your breath stops.At this point you say:- I can do sex with her the rest of your life!
pl Twoje zatrzymania oddechu. w tym momencie mówisz:- mogę zrobić płeć z jej resztą twojego życia!
en But not the sex, because you haven' t done it yet?
pl Ale nie seks, bo tego wtedy nie robiłaś?
en Subject: Non-discrimination and same-sex marriages
pl Dotyczy: niedyskryminacji i małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci
en Playing the stupid sex slut power card like it' s something to champion
pl Wykładasz kartę tej wywłoki majstrującej przy facetach, jakby to był as
en Sex, drugs and rock and roll, eh girls?
pl Seks, prochy i rock and roll?
en I' m almost certain there' s sex going on around here
pl Na pewno ktoś tu właśnie uprawia seks
en Application of the principle of equal treatment means that there shall be no direct or indirect discrimination on the grounds of sex in the public or private sectors, including public bodies, in relation to
pl Stosowanie zasady równego traktowania oznacza, że nie może istnieć żadna bezpośrednia ani pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć w sektorze prywatnym ani publicznym, włączając instytucje publiczne, w odniesieniu do
en We need to work together: we need to achieve a Europe where women and girls do not have to fear violence just because they belong to the so-called 'wrong sex'.
pl Musimy działać razem: musimy zbudować Europę, gdzie kobiety i dziewczęta nie muszą obawiać się przemocy tylko dlatego, że należą do tak zwanej "niewłaściwej płci”.
en Other complex behaviors (e. g., preparing and eating food, making phone calls, or having sex) have been reported in patients who are not fully awake after taking a sedative-hypnotic
pl Po zażyciu leku o działaniu nasennym i uspokajającym opisywano również inne złożone zachowania w stanie niepełnej świadomości (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków, prowadzenie rozmów telefonicznych, współżycie płciowe
en At the commencement of the study the weight variation of animals used should not exceed ± ‧ % of the mean weight of each sex
pl Na początku badania zmienność ciężaru zwierząt powinna być minimalna i nie przekraczać ± ‧ % średniego ciężaru dla każdej płci
en Sex adjustment through the play activities
pl Socjalizacja do płci poprzez zabawę.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15127 zdań frazy fair sex.Znalezione w 6,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.