Tłumaczenia na język polski:

 • płeć piękna   
  (  f)
   
  lit. literacko kobiety
   
  women
   
  women

Pozostałe znaczenia:

 
przest. przestarzałe, przestarzały zbiorowo o kobietach; polski odpowiednik płeć piękna
 
(idiomatic, dated, now sometimes offensive) Women collectively.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "fair sex", pamięć tłumaczeniowa

add example
en If we take gender equality seriously, how can we possibly entertain the notion that a country with such an attitude to the fair sex could be part of a civilised Europe.
pl Jeśli traktujemy równość płci poważnie, to jak możemy brać pod uwagę ewentualność, że kraj, w którym panuje takie podejście do płci pięknej, może być częścią cywilizowanej Europy?
en The current tendency to assign male and female attributes to individual academic disciplines is detrimental to a fair balance between the sexes.
pl Obecna tendencja do przypisywania męskich i żeńskich atrybutów poszczególnym dziedzinom nauki jest szkodliwa dla sprawiedliwej równowagi pomiędzy płciami.
en draftsman of the opinion of the Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (DE) Madam President, Commissioner, in sport - and we are talking about fairness here - no distinctions can be made between the sexes; women must be treated equally.
pl sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W sporcie - i mówimy tu o sprawiedliwości - nie można czynić rozróżnień ze względu na płeć; kobiety muszą być traktowane tak samo jak mężczyźni.
en They are pleased to invite you to a great European Championship and are hoping for fair play and fair sex.
pl Miło im jest zaprosić państwa na wspaniałe Mistrzostwa Europy i mamy nadzieję na uczciwą grę i uczciwy seks.
en Yeah, I' d say there' d be a fair amount of sex involved
pl Tak, seks na pewno wchodzi w rachubę
en The first comic offshoot of the series came with The Invisible Woman, in which the fair sex was given an equal opportunity not to be noticed
pl The lnvisible W o man to pierwsza parodia serii.W tym filmie to płeć piękna staje się niewidzialna
en From this perspective, pension and health reforms at the national level must be fair to both sexes.
pl Z tej perspektywy reformy emerytur i ochrony zdrowia na poziomie krajowym muszą być sprawiedliwe dla obu płci.
en Unbroken Famme Fatale or the Unfulfilled Fair Sex?The analysisof Scarlett's O'Hara's Personality against a Background of Profound Domestic Changes in America
pl Niezłomna famme fatale czy niespełniona płeć słaba? Analiza osobowości Scarlett O'Hary w tle głębokich przemian wewnętrznych Ameryki
en The substance is tested using a stepwise procedure, each step using three animals of a single sex (normally females
pl Substancja jest badana przy użyciu procedury etapowej, na każdym etapie wykorzystywane są trzy zwierzęta jednej płci (na ogół samice
en The media bombards kids with sex in their music...... sexual innuendoes in their TV shows
pl Media bombardują dzieci seksem w muzyce...... seksualnymi tematami w TV showach
en Are the provisions of the First RGG which differentiate, in calculating the amount of pension payable, between married pensioners and all other pensioners, that is, which treat married pensioners more favourably than, specifically, persons who have formed a civil partnership (Lebenspartnerschaft) with a person of the same sex in accordance with the Lebenspartnerschaftsgesetz (Law on civil partnership) of the Federal Republic of Germany, laws on marital status and the benefits dependent thereon within the meaning of recital ‧ in the preamble to the Directive?
pl Czy przepisy ‧.RGG stanowią przepisy prawne dotyczące stanu cywilnego i wynikające z tego świadczenia w rozumieniu motywu dwudziestego drugiego preambuły dyrektywy, ponieważ w odniesieniu do wymiaru świadczenia emerytalnego różnicują jego wysokość w zależności od tego czy beneficjenci pozostają w związku małżeńskim, mianowicie traktują w sposób uprzywilejowany beneficjentów pozostających w związku małżeńskim w stosunku do osób, które zawarły związek partnerski z osobą tej samej płci, zgodnie z Lebenspartnerschaftsgesetz (ustawą o związkach partnerskich) Republiki Federalnej Niemiec (zwany dalej związkiem partnerskim)?
en And still betsy bournes was having sex with auerbach, with that killer
pl I mimo to Betsy sypiała z Auerbachiem.Z tym zabójcą
en having regard to Council Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC prohibiting direct and indirect discrimination on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, to the Commission proposal of ‧ July ‧ for a Council directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation (COM‧) and to Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which prohibits [A]ny discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation
pl uwzględniając dyrektywy Rady ‧/‧/WE oraz ‧/‧/WE zakazujące bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jak również wniosek Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM‧) oraz art. ‧ ust. ‧ Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazujący wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
en Did you ever want to work for the sex industry?
pl Chciała pani kiedyś pracować w seks biznesie?
en whereas the sex industry is based on the principle of supply and demand; whereas the ‧ report of the International Organisation for Migration recognizes that growing consumer demand is undoubtedly one of the factors contributing to the phenomenon of forced labour in the sex industry
pl mając na uwadze, że działalność w sektorze usług seksualnych oparta jest na zasadach podaży i popytu; mając na uwadze, że raport Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji z ‧ r. uznaje rosnące zapotrzebowanie konsumentów za niewątpliwie jeden z czynników przyczyniających się do występowania zjawiska pracy przymusowej w sektorze usług seksualnych
en Sex I didnt have, I think about the ones that got away
pl O ciupcianiu. które przeleciało mi koło nosa
en The male mind understands the difference between love and sex
pl Samce mogą nie zrozumieć różnicy między miłością a seksem
en The phenomenon of sex addiction in the light of moral theology literature
pl Zjawisko uzależnienia od seksu w świetle literatury przedmiotu
en In certain instances, such as treatment‐related alterations in litter size or the observation of an equivocal effect in the first mating, it is recommended that the P or F‧ adults be remated to produce a second litter. It is recommended to remate females or males, which have not produced a litter with proven breeders of the opposite sex
pl W pewnych przypadkach, takich jak związane z terapią zmiany w wielkości miotu, lub zaobserwowanie niejednoznacznych skutków w pierwszym kryciu, zaleca się powtórne krycie zwierząt dorosłych P i F‧ w celu otrzymania drugiego miotu
en In this context, employers and those responsible for vocational training should be encouraged to take measures to combat all forms of discrimination on grounds of sex and, in particular, to take preventive measures against harassment and sexual harassment in the workplace and in access to employment, vocational training and promotion, in accordance with national law and practice
pl W tym kontekście pracodawcy oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie zawodowe powinni być zachęcani do podejmowania środków zwalczających wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć oraz, w szczególności, do podejmowania działań zapobiegających molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy oraz przy dostępie do zatrudnienia, szkolenia zawodowego i awansu zawodowego, zgodnie z prawem krajowym i praktyką
en On his deathbed, in fact, he freed many of them./ And then boys and/ sex came into the picture,/ and with boys, more/ lies, with sex, more lies./ I go through weeks at/ a time just praying someone/ will actually say/ what they mean for once./ Like I said, It' s/ kind of hard to explain
pl Będąc już na łożu śmierci, wielu z nich obdarował wolnością.(Uwolnił pięcioro, którzy byli jego krewnymi.)/ A potem przyszedł czas chłopaków i seksu,/ a wraz z tym coraz więcej kłamstw./ Nieraz tygodniami modlę się o to,/ by ktoś choć raz powiedział to,/ co naprawdę myśli./ Jak już mówiłam, trudno to wytłumaczyć
en When pushed to the very limit, your philosophy of not distinguishing between the sexes only leads to absurdity.
pl Wasza filozofia braku rozróżnienia między płciami, wyśrubowana do granic możliwości, prowadzi tylko do absurdu.
en Home sex education in Polish families
pl Domowa edukacja seksualna w polskich rodzinach
en We should date and have sex, plenty of sex
pl Powinniśmy pójść na randkę, kochać się, i to wiele razy
en Corwin' s plan is to keep a kid in the house to have sex with
pl Trzymali dzieci w domu, by uprawiać z nimi seks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15127 zdań frazy fair sex.Znalezione w 5,435 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.