Przykładowe zdania z "face", pamięć tłumaczeniowa

add example
en A hood covers his face
pl Twarz chował pod kapturem
en A key way this can be achieved is by eliminating the linguistic hurdles that countries and individuals have to face, since
pl Jednym z najważniejszych sposobów, jakimi można to osiągnąć, jest pokonanie przeszkód językowych, jakich doświadczają poszczególne kraje i obywatele, gdyż
en Exposed side: the side which is facing towards the occupant compartment (passenger compartment) when the material is mounted in the tractor
pl Strona narażona: strona skierowana do wnętrza kabiny użytkownika (kabiny pasażera), kiedy dany materiał jest zastosowany w wyposażeniu ciągnika
en As Commissioner Reding graphically stated ... If Europeans are to use the latest internet devices such as smart tags in shops, factories and airports, intelligent heating and lighting systems that save energy, and in-car networks and navigation systems, then we already face a thousand-fold increase in demand for IP addresses...
pl Jak obrazowo stwierdziła komisarz Reding, (...) Jeżeli w Europie ma być możliwe używanie takich najnowszych narzędzi internetowych jak inteligentne etykiety w sklepach, w fabrykach i na lotniskach, inteligentne i energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia czy też wewnętrzne sieci i systemy nawigacyjne w samochodach, to zapotrzebowanie na adresy IP wzrośnie tysiąckrotnie (...
en Additional symptoms included mild or moderate dyspnoea, throat tightness, chest discomfort, flushing, pruritus, urticaria, face oedema, angioneurotic oedema, rhinitis, bronchospasm, tachypnoea, wheezing, hypertension, hypotension, tachycardia, palpitations, abdominal pain, nausea, vomiting, infusion-related pain including pain at the extremities, myalgia, and headache
pl Dodatkowe objawy obejmowały łagodne lub umiarkowane uczucie duszności, ucisku w gardle, dyskomfort w klatce piersiowej, napady gorąca, świąd, pokrzywkę, obrzęk twarzy, obrzęk naczyniowo-nerwowy, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, przyspieszony oddech, głośny oddech, nadciśnienie, niedociśnienie, tachykardię, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, ból związany z infuzją leku, w tym ból kończyn, bóle mięśniowe oraz bóle głowy
en What choice do they have when faced with an employer when they are looking for a job?
pl Jaki mają wybór w obliczu pracodawcy, kiedy poszukują zatrudnienia?
en It is appropriate to provide Member States that have acceded to the Union after the entry into force of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ amending Directive ‧/‧/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services and may have faced particular difficulties regarding the smooth adaptation of their postal markets because they joined the postal reform process at a late stage, and certain Member States with a small population and a limited geographical size having specific characteristics that are particular to postal services or with a particularly difficult topography, with a huge number of islands with the possibility to postpone the implementation of this Directive for a limited period of time, in order to continue to reserve services to their universal service provider(s), subject to notification to the Commission
pl Tym państwom członkowskim, które przystąpiły do Unii po wejściu w życie dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych i mogły napotkać szczególne trudności ze sprawnym dostosowaniem swoich rynków pocztowych z uwagi na to, że dołączyły do procesu reformy pocztowej w późniejszym okresie, oraz niektórym państwom członkowskim o niskiej liczbie ludności i zajmującym niewielki obszar geograficzny, których usługi pocztowe mają szczególne cechy, lub też o wyjątkowo trudnej topografii, charakteryzującym się ogromną liczbą wysp, należy umożliwić przełożenie na późniejszy termin, w ograniczonym okresie, daty wdrożenia niniejszej dyrektywy, tak aby utrzymać usługi zastrzeżone dla operatorów świadczących usługę powszechną, pod warunkiem zawiadomienia o tym Komisji
en This is the challenge facing the European Council, and I hope that it will rise to it with a sense of responsibility.
pl Oto zadanie, które stoi przed Radą Europejską. Mam nadzieję, że Rada podejdzie do niego z poczuciem odpowiedzialności.
en Radio Cracow in the face of systemic transformation. The image in 2012
pl Radio Kraków w obliczu transformacji systemowej w Polsce. Wizerunek rozgłośni w 2012 roku.
en I just used my face to open that locker door
pl Właśnie użyłem mojej twarzy by otworzyć tamte drzwi kabiny
en Despite this, I am facing the President-in-Office of the Council with very mixed feelings, due to the leaking of a Council document to the daily Israeli newspaper Ha'aretz - see last Monday's edition.
pl Mimo to spotykam dzisiaj pana urzędującego przewodniczącego Rady z bardzo mieszanymi uczuciami z powodu wycieku dokumentu Rady do izraelskiego dziennika Ha'aretz - odsyłam do wydania z ostatniego poniedziałku.
en The spiritual power which Boethius demonstrated when he faced death.
pl Siła ducha Boecjusza w obliczu śmierci.
en In the face of this stalemate, we request that the Commissioner withdraws the proposal if necessary, takes into account the position of Parliament, and puts forward a new proposal.
pl W obliczu tego impasu zwracamy się do Pani Komisarz by, jeśli jest taka konieczność, wycofała wniosek, uwzględniła stanowisko Parlamentu i przedstawiła nowy wniosek.
en So the problem we are facing with a view to addressing this situation is the need for a public consultation, and we have now already had a public consultation for some months.
pl A zatem problem, z którym walczymy w kontekście rozwiązania tej sytuacji polega na konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych i już od kilku miesięcy prowadzimy konsultacje publiczne.
en Obviously I wish to discuss the exact definition with the commissioners concerned, but I can already tell you that I want the commissioner responsible for justice and fundamental rights to pay particular attention to eliminating the obstacles that European citizens face when exercising their rights.
pl Chcę, rzecz jasna, przedyskutować kształt tego resortu z właściwymi komisarzami, lecz mogę już powiedzieć, że chcemy komisarza odpowiedzialnego za sprawy sprawiedliwości i praw podstawowych, aby w szczególności zadbał o eliminację przeszkód, na jakie napotykają obywatele europejscy, korzystający ze swoich praw.
en Of course, the world is changing; the European Union is being called upon to face huge challenges and it needs to take serious action in order to do so.
pl Oczywiście świat się zmienia; Unia Europejska jest zmuszona stawić czoła olbrzymim wyzwaniom i musi w tym celu podjąć poważne działania.
en Mr President, in times of economic stringency, faced with cuts in public spending right across European countries, all the EU's institutions should be looking at how to cut costs and waste.
pl Panie przewodniczący! W okresie trudności gospodarczych, wymagającym ograniczenia wydatków publicznych w całej Europie, każda instytucja UE powinna szukać możliwości ograniczenia kosztów i likwidacji marnotrawstwa.
en Third point: the best way of dealing with the crisis in the global economy is to maintain the structural reforms and macroeconomic policies that have enabled us to get our public accounts back on track, improve the stability of our economies, improve our capacity for growth and be in a better position than before to face up to financial turbulence.
pl Po trzecie, najlepszym sposobem, aby zaradzić kryzysowi światowej gospodarki, jest utrzymywanie reform strukturalnych i polityki makroekonomicznej, która pozwoliła przywrócić stabilny stan rachunków publicznych i wzmocnić stabilność naszych gospodarek, poprawić możliwości wzrostu i znaleźć się w lepszej sytuacji niż wcześniej, aby stawić czoła trudnościom finansowym.
en (RO) During the last two years, we have faced the most severe global economic crisis.
pl (RO) Od dwóch lat stoimy w obliczu najpoważniejszego kryzysu gospodarczego.
en as regards safety-glass panes faced with plastics material, in addition to the relevant requirements listed above, the requirements contained in annex
pl w odniesieniu do szyb bezpiecznych pokrytych tworzywem sztucznym, poza dotyczącymi ich wymaganiami przedstawionymi powyżej, wymagania określone w załączniku
en I look you all straight in the face!
pl Patrzę wam prosto w oczy!
en Have you seen your face?
pl A widziałaś jak wyglądasz?
en Pursuant to Council Decision ‧/‧/EC, draft measures must be referred to the Council when the Commission fails to obtain the necessary majority under the regulatory procedure or faces an opposing qualified majority under the management procedure
pl Zgodnie z decyzją Rady ‧/‧/WE projekty aktów prawnych muszą zostać odesłane do Rady, jeżeli Komisji nie uda się uzyskać niezbędnej większości w ramach procedury regulacyjnej lub ma do czynienia z nieprzychylną większością kwalifikowaną w ramach procedury zarządzania
en You could try this on your face
pl Mógłbyć spróbować tego na swoją twarz
en No man can live faced with Death, knowing everything' s nothingness
pl Żaden człek nie może żyć ze Śmiercią wiedząc, że wszystko jest niczym
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 17652 zdań frazy face.Znalezione w 11,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.