Przykładowe zdania z "face", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You go the extra yard and you burn the man' s face
pl Zrobiłeś dodatkowe metry, żeby przypalić facetowi twarz
en So, Alexander Pierce has a new face just as you suspected
pl Alexander Pearce ma nową twarz, zgodnie z pana przewidywaniami
en (PL) Mr President, by mobilising the European Globalisation Adjustment Fund, the European Union is once again jointly facing up to economic difficulties.
pl (PL) Panie Przewodniczący! Poprzez uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Unia po raz kolejny wspólnie stawia czoła gospodarczym trudnościom.
en I can assure you, Sir, that this issue will not go away, and you will have to face a vote sooner or later.
pl Zapewniam pana, że ta kwestia nie zniknie i będzie pan musiał poddać ją pod głosowanie prędzej czy później.
en Never show your face around me again!
pl Nigdy mi się tu nie pokazuj!
en drawings of the combustion chamber and of the upper face of the piston
pl rysunki komory spalania oraz górnej części tłoka
en However SMEs still face large reporting burdens, such as VAT reporting, that cost many man-hours and that put small businesses at a competitive disadvantage.
pl MŚP jednak nadal borykają się z dużym obciążeniem sprawozdawczością, jak na przykład sporządzanie sprawozdań o VAT, wymagającą poświęcenia wielu osobogodzin i stwarzającą niekorzystne warunki konkurencji dla małych przedsiębiorstw.
en If there is political agreement on the working method, we can define common priorities together, and the priorities should be initiatives that have an immediate added value for citizens, that attract sufficient consensus, and that achieve the balance we want between the interests at play: security, safeguarding the security of citizens, and also promoting and protecting civil liberties - the usual political balancing act that is the challenge facing all of us.
pl Jeżeli osiągnięte zostanie porozumienie polityczne w kwestii metody roboczej, będziemy mogli razem określić wspólne priorytety, a priorytetami takimi winny być inicjatywy o bezpośredniej wartości dodanej dla obywateli, co do których istnieje wystarczający konsensus i które równoważą w sposób pożądany przez nas sposób poszczególne obszary zainteresowania: bezpieczeństwo, zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom oraz promowanie i ochronę wolności obywatelskich - zwykła ekwilibrystyka polityczna, której wszyscy musimy podołać.
en In this case the impact face of the block must be adjusted by means of an additional support so that it is parallel to the protection structure at the point of impact at the moment of maximum deflection, the supporting chains or wire ropes remaining at the angle defined above
pl W tym przypadku powierzchnia uderzenia pręta musi zostać ustawiona za pomocą dodatkowego wzmocnienia w taki sposób, że będzie równoległa do konstrukcji zabezpieczającej w punkcie uderzenia w momencie maksymalnego odkształcenia, a wzmacniające łańcuchy lub liny stalowe będą nadal tworzyły określony wyżej kąt
en So this is the face of the undefeated enemy
pl Więc to jest twarz niepokonanego wroga
en Special adjustment measures are required when entire branches of production (e.g. sugar, milk, tobacco) in certain traditional producer regions are faced with economic decline
pl Jeśli w pewnych tradycyjnie związanych z produkcją regionach całe gałęzie produkcji (np. produkcja cukru, mleka, tytoniu) stoją w obliczu gospodarczej likwidacji, to niezbędne są specjalne działania dostosowawcze
en Furthermore, it could not be excluded that in a situation of reduced competition on the market the users would anyway be faced with the price increase
pl Ponadto nie można wykluczyć, że w sytuacji ograniczonej konkurencyjności na rynku użytkownicy i tak byliby zmuszeni do zaakceptowania podwyżki cen
en Malachi was priest and healer, But he sold his soul to the Devil for the power which now posesses... enslaves our people all accross the land...... and the masked rider is the iron fist at command of his army...... he hides his face behind his mask and possession in his touch
pl Malachi był kapłanem i uzdrowicielem, ale zaprzedał duszę za diabelską moc, robi z ludzi niewolników, a zamaskowany jeździec trzyma zelazną pięścią cała armię.Chowa swoją twarz za maską i zniewala dotykiem. To prawda, widziałem
en whereas Community legislation on the coordination and implementation of social security schemes should, if necessary, be adapted to reflect new forms of mobility and to ensure that EU migrant workers do not face a loss of social security protection
pl mając na uwadze, że prawodawstwo wspólnotowe dotyczące koordynacji i wdrażania systemów zabezpieczeń społecznych powinno w razie potrzeby być dostosowane do nowych form mobilności pracowników oraz chronić migrujących pracowników przed utratą przysługującej im ochrony socjalnej
en I make a move, my heart starts beating wildly.I quickly put on a straight face and go on writing
pl Poruszyłem się, serce zaczęło mi dziko walić, szybko przybrałem spokojny wyraz twarzy i dalej pisałem
en Aerius oral solution, is supplied in ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ ml size Type ‧ amber glass bottles closed with a plastic child resistant (C/R) screw closure having a multi-ply polyethylene-faced liner
pl Preparat Aerius roztwór doustny dostępny jest w butelkach po ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ ml, ze szkła oranżowego typu III, zamykanych dokręconym wieczkiem z polipropylenu z blokadą
en Her face is so twisted and deformed that she keeps it hidden except for those she' s about to kill
pl Jej twarz jest tak zniekształcona, że ją ukrywa
en Last but not least on modulation, on rural development and the new challenges, I think we all agree that we need more money to face these new challenges.
pl Na koniec, co się tyczy modulacji, rozwoju obszarów wiejskich i nowych wyzwań, sądzę, że wszyscy zgodzimy się, że sprostanie nowym wyzwaniom wymagać będzie od nas większych środków finansowych.
en Medium-term debt projections until ‧ that take account of more recent economic developments and projections on the potential growth show that the budgetary development envisaged in the programme, taken at face value, is enough to stabilise the debt-to-GDP ratio by
pl Ze średniookresowych prognoz dotyczących długu do ‧ roku, w których uwzględnia się ostatnie zmiany w sytuacji gospodarczej i prognozy dotyczące potencjalnego wzrostu, wynika, że przewidziana w programie strategia budżetowa – w obecnej formie – jest wystarczająca, aby ustabilizować relację długu do PKB w terminie do ‧ roku
en Man, all I' m gonna hear is " Michael, at our wedding, don' t shove cake in my face "... and " You better know how to dance "... and " There will not be a trampoline. "
pl Co powiedziałeś?Powiedziałem... że...... że Nixon zostal wrobiony a Kennedy to szumowina?
en In a Europe that is socially conscious, fair, evolved and cohesive, it is imperative to ensure measures that eradicate and minimise the risk of social dumping and the degradation of living conditions for its people when faced with the devastating effects of the current economic crisis.
pl W Europie, która jest społecznie świadoma, sprawiedliwa, rozwinięta i spójna, należy koniecznie zagwarantować środki zwalczania i minimalizowania ryzyka dumpingu społecznego i degradacji warunków życia jej obywateli borykających się z destrukcyjnymi skutkami obecnego kryzysu gospodarczego.
en So, Swine- Face Swift and her piggy hack- hog colleagues
pl Gdybym potrafił zbałamucić tą ponurą dziwkę
en In Bulgaria, as the report emphasizes, there is a risk of depopulation and an impoverishment of the social life of local communities, which are also facing the threat of even a discontinuation of farming.
pl Jak podkreślono w sprawozdaniu, w Bułgarii istnieje ryzyko wyludnienia i spadku aktywności społecznej lokalnych społeczności, którym grozi także porzucenie gospodarki rolnej.
en This modern-day slavery is deeply rooted in poverty and exclusion and, therefore, the elimination of the unacceptable living conditions that many Roma face must be a major strategic objective.
pl Ta współczesna forma niewolnictwa ma głębokie korzenie w ubóstwie i wykluczeniu, w związku z czym za podstawowy cel strategiczny należy koniecznie obrać wyeliminowanie niemożliwych do przyjęcia warunków życia wielu Romów.
en It should be noted that, while the first increase took place while the Community market was still expanding, the second one occurred at a time when the Community consumption faced a significant downturn (-‧ tonnes
pl Należy zauważyć, że pierwszy wzrost miał miejsce wówczas, gdy rynek Wspólnoty nadal rozszerzał się, drugi miał miejsce w czasie, gdy konsumpcja Wspólnoty spadała (– ‧ ton
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 17652 zdań frazy face.Znalezione w 4,586 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.