Przykładowe zdania z "face", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This definition covers both plywood made solely with okoumé (full okoumé) and plywood with one or two outer faces made of okoumé (faced okoumé), the inner layers being made of other species of wood
pl Definicja ta obejmuje zarówno sklejkę wykonaną wyłącznie z drewna okoumé (zwana dalej sklejką wyłącznie z drewna okoumé) oraz sklejkę z jedną lub dwiema wierzchnimi warstwami wykonanymi z drewna okoumé (zwana dalej sklejką z wierzchnią warstwą okoumé), natomiast wewnętrznymi warstwami z drewna innego gatunku
en The Multi-annual Indicative Programmes shall determine the financial allocations for each programme using transparent criteria, based on the needs and performance of the partner countries or regions concerned and taking into account the particular difficulties faced by countries or regions in crisis or conflict
pl Wieloletnie programy indykatywne określają wysokość przydzielonych środków finansowych dla każdego programu na podstawie przejrzystych kryteriów, potrzeb oraz osiągnięć zainteresowanych krajów lub regionów partnerskich, przy uwzględnieniu szczególnych trudności, z jakimi zmagają się kraje lub regiony będące w stanie kryzysu lub konfliktu
en I couldn' t see his face very well, but I' m pretty sure this was not the man in my house
pl Roley opisał sprawców inaczej niż ofiary napadów.Czyli szukamy pięciu różnych osób?
en A face I' d like to see more often
pl Taka, jaką chciałabym widywać częściej
en In an area as important to citizens as civil law, it is necessary to respect and accommodate radically different legal approaches and constitutional traditions but it is also necessary to face up to the negative legal consequences for citizens arising out of this difference.
pl W obszarze tak ważnym dla obywateli jak prawo cywilne, konieczne jest poszanowanie i pogodzenie skrajnie różnych podejść prawnych i tradycji konstytucyjnych, ale także konieczne jest stawienie czoła negatywnym skutkom prawnym wynikającym z tych różnic dla obywateli.
en Euro banknotes and coins frontloaded to eligible counterparties shall be debited in those counterparties’ accounts with their future Eurosystem NCB at their face value, in accordance with the following linear debiting model: the total amount of frontloaded euro banknotes and coins shall be debited in three equal instalments, on the settlement date of the first, fourth and fifth Eurosystem main refinancing operations following the cash changeover date
pl Banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów, obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu kwotą równą ich wartości nominalnej, na podstawie poniższego liniowego modelu obciążeń: całkowita kwota banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jest księgowana w trzech równych ratach, w datach rozliczenia pierwszej, czwartej oraz piątej podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu, następujących po dacie wymiany pieniądza gotówkowego
en Stresses the difficulty faced by the United Nations with respect to disciplining troops guilty of sexual misconduct because of the fact that ultimate responsibility for training and disciplining troops remains the preserve of Member States; urges the countries concerned, therefore, to implement disciplinary procedures wherever possible
pl podkreśla trudności, wobec których staje ONZ w kwestii zdyscyplinowania oddziałów winnych wykorzystywania seksualnego, ponieważ odpowiedzialność za szkolenie i dyscyplinę oddziałów pozostaje w gestii państw członkowskich; w związku z tym wzywa, aby państwa, których ta kwestia dotyczy, wszczynały postępowanie dyscyplinarne tam, gdzie to możliwe
en Desertir's wife - character's semantics of Sejde and Nationa in "Face to Face" (Chingiz Aitmatov) and "To live and remember" ( Valentin Rasputin)
pl Żona dezertera. Semantyka postaci Sejde i Nastiony w Twarzą w twarz Czingiza Ajtmatowa i Żyj i pamiętaj Walentina Rasputina
en Why do an about- face now?
pl O co ci znowu chodzi?
en Fold the bottom gel-containing housing in half with the sticky side facing in
pl Złożyć na połowę, lepką stroną do wewnątrz, dolną część obudowy zawierającą żel
en Unemployment is the biggest social problem we face right now, and anything we can do to mitigate its impact is important for the well-being of our societies.
pl Bezrobocie jest największym problemem społecznym, z którym obecnie mamy do czynienia, i każde możliwe działanie mające na celu złagodzenie jego skutków ma bardzo ważne znaczenie dla dobrostanu naszych społeczeństw.
en What' s with t' face ache?
pl Co się stało z twarzą?
en The European Union is and will remain a force capable of facing up to ... of course, in cooperation with all its global partners, to continue pushing for a serious confrontation on climate changes.
pl Unia Europejska jest i pozostanie siła zdolną do stawienia czoła ... oczywiście we współpracy ze wszystkimi globalnymi partnerami, będzie nadal domagać się konfrontacji w kwestii zmian klimatycznych.
en Does it in fact tackle the real problems facing many people?
pl Czy naprawdę zajmuje się prawdziwymi problemami, przed jakimi stoi wielu ludzi?
en And when I come back, I want you naked,lying face down with your ass in the air
pl A jak wrócę, masz leżeć nago na brzuchu w wypiętym tyłkiem
en The face...The face looks familiar
pl Ta twarz... wyglada znajomo
en Polish emigrants in France in the face of threat of the Second World War outbreak.
pl Polonia francuska wobec groźby wybuchu drugiej wojny światowej: IX 1938 – VIII 1939
en I never saw his face after that day
pl Nigdy potem go nie widziałam
en Turn the knife facing me
pl Obróć nóż w moją stronę
en nowhere does French law give the creditors of La Poste to understand that La Poste could face, for good, a situation in which it had a shortage of funds
pl w żadnym momencie prawo francuskie nie daje wierzycielom przedsiębiorstwa La Poste podstaw do myślenia, że może dotknąć je ostatecznie niedobór środków finansowych
en These may include loss of fat from legs, arms and face, increased fat in the abdomen (belly) and other internal organs, breast enlargement and fatty lumps on the back of the neck ('buffalo hump '
pl Może to obejmować utratę tkanki tłuszczowej nóg, rąk i twarzy, zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha („ brzuch ”) i w innych narządach wewnętrznych, powiększenie piersi, gromadzenie się tkanki tłuszczowej na karku („ bawoli kark ”
en (BG) Mr. President, ladies and gentlemen, the actions of Bulgarian authorities over the past several weeks clearly indicate once again that they have no intention nor any will whatsoever to deal with the main problem our country faces: to reform the judicial system and home affairs.
pl (BG) Panie przewodniczący, panie i panowie! Działania władz bułgarskich w ciągu ostatnich kilku tygodni jasno wskazują, po raz kolejny, że władze te nie mają zamiaru ani chęci, aby zająć się głównym problemem, który dotyka nasz kraj: potrzebą reformy systemu sądowniczego i spraw wewnętrznych.
en That could be a tall order, B. P. I doubt if Drew is anxious to see you face- to- face
pl To może być trudne.Nie sądzę, żeby Drew chciał cię oglądać
en Urges Member States to enact legislation to end discrimination faced by same-sex partners in the areas of inheritance, property arrangements, tenancies, pensions, tax, social security etc
pl wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia przepisów prawnych w celu zlikwidowania dyskryminacji, jakiej doświadczają partnerzy tej samej płci w takich dziedzinach jak prawo spadkowe, kwestie własności, prawo najmu, emerytury, podatki, ubezpieczenia społeczne itp
en I scratched his face, and then
pl Podrapałam mu twarz, a potem
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 17652 zdań frazy face.Znalezione w 4,072 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.