Tłumaczenia na język polski:

  • egzekwowalny   
  • wykonalny   
  • zdolny   

Pozostałe znaczenia:

 
Capable of being enforced.
 
capable of being enforced

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (40)

Application Layer Enforcement
wymuszanie warstwy aplikacji
authorise enforcement
zezwalać na wykonanie
Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children
Konwencja z dnia 15 kwietnia 1958 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968
Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli dnia 27 września 1968 r.
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988
Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
deferred enforcement
odroczone wymuszanie
deferred enforcement mode
tryb odroczonego wymuszania
enforce
; przeprowadzić; przeprowadzać; narzucać; wymuszać; rzucać; wprowadzać; egzekwować; narzucić; wymusić; zmusić; zmuszać
enforce a confiscation order
wykonywać nakaz konfiskaty
enforceability
wykonalność
enforceable offence
czyn bezwzględnie podlegający karze
enforceable title
tytuł wykonawczy
enforced
wyegzekwować; przymusowy
enforced migration
migracja przymusowa
enforcement
narzucenie; egzekwowanie; wymuszenie; egzekucja; przestrzeganie; egzekucja przymusowa; wprowadzanie w życie; ; wykonywanie; narzucanie; wykonanie; przymus
enforcement authority
organ egzekucyjny
enforcement body
organ egzekucyjny
enforcement measures
środki wykonawcze
enforcement mode
tryb wymuszania
enforcement of ruling
postępowanie egzekucyjne
enforcer
goryl; ochroniarz
enforcing judge
sąd właściwy do spraw egzekucyjnych; sędzia właściwy do spraw egzekucyjnych
environmental law enforcement
egzekwowanie prawa ochrony środowiska
EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan
plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
expeditious procedure for securing the enforcement of judgments
sprawne postępowania zapewniające wykonywanie orzeczeń
For law enforcement strategic and operational purposes
w celach strategicznego i sprawnego egzekwowania prawa
full enforcement mode
tryb pełnego wymuszania
judicial, law enforcement and financial regulatory authorities
organy sądowe, ścigania oraz finansowe organy regulacyjne
law enforcement
przestrzeganie prawa
law enforcement cooperation
współpraca organów ścigania
law enforcement projects
projekty dotyczące egzekwowania prawa
law enforcement technique
techniki dochodzeniowe
National Enforcement Bodies (NEB)
krajowe organy wykonawcze (KOW)
NEAFC scheme of control and enforcement
system kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
Podstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Kodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances
Deklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "enforceable", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Believes that, in order to preserve its credibility for the people of the Republic of Moldova, the EU should become involved in the management of the current situation in a proactive, profound and comprehensive way; urges the Council to consider the possibility of sending a Rule of Law Mission to the Republic of Moldova, in order to assist the law enforcement authorities in their reform process, especially in the police and justice areas
pl uważa, że w celu zachowania wiarygodności wobec ludności Republiki Mołdowy UE powinna zaangażować się w rozwiązanie obecnego problemu w sposób proaktywny, głęboki i wszechstronny; wzywa Radę do rozważenia możliwości wysłania do Republiki Mołdowy misji dotyczącej państwa prawnego w celu wsparcia organów ścigania w procesie reform, zwłaszcza w obszarach policji i wymiaru sprawiedliwości
en There is also a growing tendency to granting a wider access for law enforcement purposes to these systems
pl Istnieje także coraz częstsza tendencja do przyznawania szerszego dostępu do tych systemów w celach ochrony porządku publicznego
en The authorities with responsibility for regulatory oversight of Sierra Leone have shown an insufficient ability to implement and enforce the relevant safety standards in accordance with their obligations under the Chicago Convention
pl Organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny wykazały niewystarczającą zdolność wdrożenia i egzekwowania stosownych norm bezpieczeństwa w ramach obowiązków określonych przez konwencję chicagowską
en In such cases creditors are often refused enforcement of the judgment in the Internal Market, as a result of which citizens or small enterprises lose money and time because they are referred to courts of other Member States once court proceedings have already been initiated.
pl W takich przypadkach wierzycielom często odmawia się skutecznego egzekwowania orzeczenia na rynku wewnętrznym, skutkiem czego obywatele i małe przedsiębiorstwa tracą pieniądze i czas, gdyż odsyłane są do sądów innych państw członkowskich już po wszczęciu postępowania sądowego.
en The conclusion of a Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cameroon on the implementation of legislation, governance and trade in the forestry sector with regard to timber products imported by the EU's Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) is of the utmost importance given the negative impact that the trade in illegal timber necessarily entails.
pl Zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w sektorze leśnictwa w odniesieniu do produktów z drewna importowanych w ramach unijnego systemu egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) ma kapitalne znaczenie, zważywszy na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą nielegalny handel drewnem.
en An effective exchange of law enforcement information is a key issue in police and judicial cooperation
pl Sprawna wymiana informacji do ochrony porządku publicznego jest kluczową kwestią we współpracy policyjnej i sądowej
en Member of the Commission. - Madam President, I would like to start by thanking the rapporteur, Mr Jadot, for his support for the Voluntary Partnership Agreements on Forest Law Enforcement, Governance and Trade with Congo and Cameroon.
pl komisarz - Pani Przewodnicząca! Chciałbym rozpocząć, dziękując sprawozdawcy, panu posłowi Jadotowi, za jego poparcie dla dobrowolnych umów o partnerstwie dotyczących egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa z Kongiem i z Kamerunem.
en Enforcement of intellectual property rights (criminal measures) ***I
pl Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I
en Ensure administrative capacity for the efficient and independent enforcement of these rules
pl Zapewnienie zdolności administracyjnej w celu skutecznego i niezależnego egzekwowania obowiązujących zasad
en Moreover, in this context lack of harmonisation would harm the needs of law enforcement, in so far as the competent authorities have to comply with different legal requirements
pl Ponadto w tym kontekście brak harmonizacji wpłynąłby negatywnie na potrzeby organów ścigania o tyle, że właściwe organy musiałyby dostosować się do różnych wymogów prawnych
en Of particular importance is the enforcement of the legal age limits for selling alcohol
pl Szczególnie istotne jest egzekwowanie przestrzegania prawnej granicy wieku przy sprzedaży alkoholu
en Did your Member State assess consumer awareness of fuel economy issues before enforcement of the Directive
pl Czy Wasze Państwo Członkowskie oceniało uświadomienie konsumentów w dziedzinie oszczędzania paliw przed wprowadzeniem przepisów dyrektywy?
en It condemns all executions wherever they take place and strongly calls on the EU and its Member States to enforce the implementation of the UN resolution on a universal moratorium on executions with a view to total abolition in all states which still practise the death penalty.
pl Potępia wszystkie egzekucje, niezależnie od tego, gdzie mają miejsce, oraz zdecydowanym głosem wzywa UE i państwa członkowskie, by egzekwowały stosowanie unijnej rezolucji w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci z myślą o całkowitym zniesieniu tej kary we wszystkich państwach, które nadal ją praktykują.
en The adoption of rules on the burden of proof plays a significant role in ensuring that the principle of equal treatment can be effectively enforced
pl Przyjęcie przepisów dotyczących ciężaru dowodu odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu, aby zasada równego traktowania była skutecznie egzekwowana
en Refusal of enforcement
pl Odmowa wykonania
en The directive is enforced via the individual Member States, as stated in Article 50 of the same regulation, but some States turn a blind eye when it comes to this enforcement.
pl Jak stwierdza się w art. 50 przedmiotowego aktu prawnego, dyrektywę egzekwują poszczególne państwa członkowskie, ale niektóre z nich przymykają oko przy tym egzekwowaniu.
en strengthening democratic institutions, as well as the rule of law, including its enforcement
pl umacnianie instytucji demokratycznych, jak również praworządności i egzekwowania prawa
en The relevant national regulatory authorities may adopt measures to ensure effective cross-border cooperation in the enforcement of the national laws adopted pursuant to this Directive and to create harmonised conditions for the provision of services involving cross-border data flows
pl Właściwe krajowe organy regulacyjne mogą przyjmować środki w celu zapewnienia efektywnej współpracy transgranicznej w zakresie egzekwowania przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz tworzenia zharmonizowanych warunków świadczenia usług obejmujących transgraniczny przepływ danych
en whereas it has further been brought to Parliament’s notice that certain sovereign States do not honour arbitration awards or judgments handed down by the courts of another State, with the result that vulture funds have emerged which acquire this sovereign debt at a much reduced figure and then seek to make a profit from enforcement; whereas it might arguably be better and fairer to give the original creditors the means to obtain redress themselves
pl mając na uwadze, że ponadto powiadomiono Parlament, iż niektóre suwerenne państwa nie uznają rozstrzygnięć arbitrażowych lub orzeczeń wydanych przez sądy innego państwa, co powoduje, że pojawiają się tzw. sępie fundusze (ang. vulture funds), które nabywają ten niezależny dług po bardzo zaniżonej cenie, a następnie próbują osiągnąć zysk z jego dochodzenia; mając na uwadze, że zapewne lepiej i uczciwiej byłoby wyposażyć pierwotnych wierzycieli w środki samodzielnego dochodzenia swoich praw
en Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation
pl Rozporządzenie (WE) NR ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów
en The EDPS refers in this context to the principle of availability and the abolishment of the internal borders for the exchange of law enforcement data
pl W związku z tym EIOD odnosi się do zasady dostępności i zniesienia granic wewnętrznych w celu wymiany danych istotnych dla ochrony porządku publicznego
en Strongly believes that proper transposition, implementation and enforcement of the UCP and MCA Directives is crucial in order to achieve the aims of those Directives, particularly given the differences in the enforcement systems and implementation techniques of the Member States, the complexity of some of the legal concepts contained in the Directives, multiple and extensive existing national rules regulating unfair commercial practices and advertising and the broad scope of application of the Directives
pl jest głęboko przekonany, że właściwa transpozycja, wdrażanie i egzekwowanie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej są istotne dla osiągnięcia celów tych dyrektyw, w szczególności ze względu na różnice między systemami egzekwowania prawa i sposobami wdrażania przepisów w poszczególnych państwach członkowskich, ze względu na złożony charakter niektórych pojęć prawnych zawartych we wspomnianych dyrektywach, wielorakie i kompleksowe istniejące przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych i reklamowych oraz szeroki zakres zastosowania tych dyrektyw
en Languages in which it is possible to communicate with the authority competent for the enforcement
pl Języki, w których można porozumiewać się z organem właściwym w sprawie wykonania orzeczenia
en concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
pl dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
en The experience in recent years demonstrates that there is a need for reflection on the consequences for law enforcement authorities and for European citizens before new instruments are adopted
pl Doświadczenie ostatnich lat uczy, że przed przyjmowaniem nowych aktów prawnych należy brać pod rozwagę wynikające z nich konsekwencje dla organów ścigania i obywateli Unii Europejskiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11197 zdań frazy enforceable.Znalezione w 8,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.