Tłumaczenia na język polski:

  • egzekwowalny   
  • wykonalny   
  • zdolny   

Pozostałe znaczenia:

 
Capable of being enforced.
 
capable of being enforced

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (42)

Application Layer Enforcement
wymuszanie warstwy aplikacji
authorise enforcement
zezwalać na wykonanie
Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children
Konwencja z dnia 15 kwietnia 1958 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968
Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli dnia 27 września 1968 r.
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988
Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
deferred enforcement
odroczone wymuszanie
deferred enforcement mode
tryb odroczonego wymuszania
Drug Enforcement Administration
Drug Enforcement Administration
enforce
; przeprowadzić; przeprowadzać; narzucać; wymuszać; rzucać; wprowadzać; egzekwować; narzucić; wymusić; zmusić; zmuszać
enforce a confiscation order
wykonywać nakaz konfiskaty
enforceability
wykonalność
enforceable offence
czyn bezwzględnie podlegający karze
enforceable title
tytuł wykonawczy
enforced
wyegzekwować; przymusowy
enforced migration
migracja przymusowa
enforcement
narzucenie; egzekwowanie; wymuszenie; egzekucja; przestrzeganie; egzekucja przymusowa; ; wykonywanie; wprowadzanie w życie; narzucanie; wykonanie; przymus
enforcement authority
organ egzekucyjny
enforcement body
organ egzekucyjny
enforcement measures
środki wykonawcze
enforcement mode
tryb wymuszania
enforcement of ruling
postępowanie egzekucyjne
enforcer
goryl; ochroniarz
enforcing judge
sąd właściwy do spraw egzekucyjnych; sędzia właściwy do spraw egzekucyjnych
environmental law enforcement
egzekwowanie prawa ochrony środowiska
EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan
plan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
expeditious procedure for securing the enforcement of judgments
sprawne postępowania zapewniające wykonywanie orzeczeń
For law enforcement strategic and operational purposes
w celach strategicznego i sprawnego egzekwowania prawa
full enforcement mode
tryb pełnego wymuszania
judicial, law enforcement and financial regulatory authorities
organy sądowe, ścigania oraz finansowe organy regulacyjne
law enforcement
przestrzeganie prawa
law enforcement cooperation
współpraca organów ścigania
law enforcement projects
projekty dotyczące egzekwowania prawa
law enforcement technique
techniki dochodzeniowe
National Enforcement Bodies (NEB)
krajowe organy wykonawcze (KOW)
NEAFC scheme of control and enforcement
system kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
Podstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials
Kodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances
Deklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "enforceable", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Commission and Member States shall immediately inform each other of the measures taken under this Regulation and shall supply each other with any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts
pl Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i będą wymieniać wszelkie inne stosowne informacje będące w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje odnośnie do problemów związanych z naruszeniami, postępowań egzekucyjnych i orzeczeń wydawanych przez sądy krajowe
en Recovery and enforcement
pl Ściąganie należności i egzekucja
en Replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample unless this conflicts with Member States
pl Powtarzalne próbki do celów stosowania, handlu (obrony) oraz odniesienia są pobierane z próbki homogenicznej o ile nie jest to sprzeczne z zasadami dotyczącymi pobierania próbek w danym Państwie Członkowskim
en Whereas it has been shown that it is not always possible, in spite of sustained efforts to clamp down on road traffic offences, to establish the identity of the perpetrators before they return to the territory of the Contracting Party where they habitually reside and to enforce financial penalties in respect of the offences committed
pl mimo intensywnych wysiłków podejmowanych w celu zahamowania czynów naruszających przepisy o ruchu drogowym, nie zawsze jest możliwe ustalenie danych osobowych sprawców oraz wyegzekwowanie od nich zapłaty grzywny lub kary pieniężnej z tytułu czynów naruszających przepisy o ruchu drogowym, zanim nie powrócą na terytorium państwowe Umawiającej się Strony, gdzie znajduje się ich zwykłe miejsce zamieszkania
en Information received by a Party under this Agreement, apart from information received under Article II, shall only be used for the purpose of enforcing that Party
pl Informacje otrzymane przez Stronę zgodnie z niniejszym Porozumieniem, niezależnie od informacji otrzymanych na mocy artykułu II, mogą być jedynie wykorzystane do celów wdrażania przepisów Strony dotyczących prawa konkurencji
en Moreover, by leasing these assets BA avoids exposure to enforcement of the associated pledges while enjoying similar rights to those of an owner, given that the lease period is unlimited
pl Ponadto dzierżawiąc aktywa, BA po prostu unika narażenia się na egzekucję zastawów związanych z aktywami, mając jednocześnie uprawnienia podobne do praw właściciela, biorąc pod uwagę fakt, że okres dzierżawy jest nieograniczony
en The purpose of this Common Position is to prevent and combat serious and organised crime, including terrorism, by ensuring that Member States take the measures necessary to improve cooperation between their competent law enforcement authorities and between them and such authorities in third Countries by exchanging passport data with Interpol
pl Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest zapobieganie oraz zwalczanie poważnych przestępstw i przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu, poprzez zapewnienie podjęcia przez Państwa Członkowskie środków niezbędnych w celu poprawy współpracy między ich właściwymi organami ścigania oraz między nimi i organami tego rodzaju w państwach trzecich poprzez wymianę danych o paszportach z Interpolem
en The competent authorities of Angola demonstrated a lack of ability to implement and enforce the relevant safety standards, when concerns about the safety of the operation of TAAG certified in that State were raised
pl W momencie wniesienia zastrzeżenia co do bezpieczeństwa działalności przewoźnika TAAG, posiadającego certyfikat wydany w Angoli, właściwe organa tego państwa wykazały brak możliwości wprowadzenia i egzekwowania odpowiednich norm bezpieczeństwa
en The EESC welcomes the US plans to invest in efficient and clean technologies at home while using US assistance policies and export promotions to help developing countries leapfrog the carbon-energy-intensive stage of development; the EESC also welcomes the demands to have binding and enforceable commitments to reducing emissions
pl EKES z zadowoleniem przyjmuje plan Baracka OBAMY, żeby inwestować w efektywne i czyste technologie w kraju oraz jednocześnie wykorzystywać amerykańskie programy pomocy i instrumenty wspierania wywozu, by wesprzeć kraje rozwijające się w ominięciu etapu rozwoju cechującego się wysoką emisją dwutlenku węgla i wysoką energochłonnością; EKES z zadowoleniem przyjmuje także żądania prezydenta Obamy dotyczące wiążących i możliwych do wyegzekwowania zobowiązań do zmniejszenia emisji
en Considers that inadequate protection of IPRs represents one of the greatest challenges facing the EU in its bilateral relations with the Chinese authorities; calls on the Commission, therefore, to intensify its efforts to persuade China to fully respect the TRIPs agreements and improve the enforcement of judgments handed down by the courts
pl jest zdania, że niewystarczająca ochrona praw własności intelektualnej stanowi jedno z największych wyzwań, przed którym stoi UE w stosunkach dwustronnych z władzami chińskimi; w związku z tym zwraca się do Komisji o zintensyfikowanie wobec Chin działań zmierzających do pełnego poszanowania porozumień TRIPS oraz lepszego wykonywania wyroków sądowych
en  the information or intelligence is not held § by law enforcement authorities; or § by public authorities or by private entities in a way which makes it available to law enforcement authorities without the taking of coercive measures
pl  informacje lub dane wywiadowcze nie znajdują się w posiadaniu § organów ścigania; lub § organów publicznych lub podmiotów prywatnych w sposób, który umożliwia organom ścigania dostęp do nich bez stosowania środków przymusu
en It is appropriate for information regarding such techniques to be made available to the Commission, so that enforcement bodies are kept abreast of innovations in this field and so that the possibilities for prescribing a uniform technique can be assessed
pl Należy zatem udostępnić Komisji informacje dotyczące tych technik, tak aby organy wykonawcze miały stale aktualne informacje o innowacjach w tej dziedzinie i można było ocenić możliwość zalecenia jednolitej techniki
en The right to enforce the sentence shall revert to the issuing State upon its being informed by the executing State of the total or partial non-enforcement of the decision pursuant to Articles ‧, ‧ and ‧(d) and (e
pl Państwo wydające ponownie uzyskuje prawo do wykonania sankcji po uzyskaniu informacji od państwa wykonującego o całkowitym lub częściowym niewykonaniu orzeczenia zgodnie z art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ lit. d) i e
en Finally, in the light of the first results of the consultation, the Commission believes that this proposal - that is, to draw up a manual of national enforcement laws, to increase access to commercial and public registers, to improve cooperation between enforcement authorities and to create a compulsory assets declaration by the debtor - will go some way towards fulfilling our objectives.
pl Wreszcie, w świetle pierwszych wyników konsultacji Komisja uważa, że projekt ten - tzn. opracowanie przewodnika po krajowych przepisach egzekucyjnych w celu poprawienia współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi i ustanowienie obowiązkowego oświadczenia majątkowego dłużnika przyczyni się w pewien sposób do spełnienia naszych celów.
en Commission communication pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws, concerning the competent authorities and single liaison offices
pl Komunikat Komisji na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów dotyczący właściwych organów i jednolitych urzędów łącznikowych
en Cooperation between enforcement bodies
pl Współpraca organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów
en Take measures to improve IPR enforcement
pl Należy podjąć środki w celu usprawnienia wprowadzania w życie praw własności intelektualnej
en It is necessary that Member States lay down penalties for infringements of the provisions of this Directive and they must ensure that these are enforced
pl Państwa Członkowskie mają obowiązek ustanowić sankcje za naruszenie przepisów niniejszej dyrektywy i zapewnić ich egzekwowanie
en In order to facilitate recognition and enforcement, a judgment given in a Member State in the European Small Claims Procedure should be recognised and enforceable in another Member State without the need for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition
pl W celu ułatwienia uznawania i wykonywania orzeczeń orzeczenie wydane w państwie członkowskim w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń powinno być uznawane i wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby wydawania orzeczenia stwierdzającego jego wykonalność oraz bez możliwości zgłaszania sprzeciwu co do jego uznania
en The carrier wishing to enforce his right of recourse may bring his action in the courts or tribunals of the State on the territory of which one of the carriers participating in the carriage has his principal place of business, or the branch or agency which concluded the contract of carriage
pl Przewoźnik, który chce skorzystać ze swojego prawa do roszczenia zwrotnego, może wnieść pozew do sądu Państwa, na którego terytorium jeden z przewoźników uczestniczących w przewozie ma stałą siedzibę, główną siedzibę, filię lub agencję, za pośrednictwem której została zawarta umowa przewozu
en the relative abilities of the competition authorities of the Parties to obtain information necessary to conduct the enforcement activities
pl odpowiednie zdolności organów do spraw konkurencji Stron do otrzymywania informacji koniecznych do prowadzenia działań wykonawczych
en training provided for law enforcement staff
pl przeprowadzono szkolenie dla wyspecjalizowanego personelu ścigania
en limit the enforcement proceedings to protective measures
pl ograniczyć postępowanie egzekucyjne do środków zabezpieczających
en All judges and prosecutors in the European Union may thus be required to enforce decisions in civil and criminal matters handed down in another Member State
pl Zatem każdy sędzia i prokurator w Unii Europejskiej może być zobowiązany do wykonania wydanych w innym państwie członkowskim orzeczeń w sprawach cywilnych i karnych
en Where debts of Community third parties other than Member States remain unpaid, Commission (and Council) decisions imposing the obligation to pay are directly enforceable in accordance with the rules of civil procedure in force in the territory where enforcement is to be carried out
pl W przypadku gdy długi stron trzecich, innych niż państwa członkowskie, wobec Wspólnoty pozostają niespłacone, decyzje Komisji (i Rady) nakładające obowiązek zapłaty podlegają bezpośredniemu wykonaniu zgodnie z przepisami z zakresu postępowania cywilnego obowiązującymi na terytorium państwa, w którym decyzje te mają zostać wykonane
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11197 zdań frazy enforceable.Znalezione w 4,14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.