Tłumaczenia na język polski:

  • egzekwowalny   
  • wykonalny   
  • zdolny   

Pozostałe znaczenia:

 
Capable of being enforced.
 
capable of being enforced

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (40)

Application Layer Enforcementwymuszanie warstwy aplikacji
authorise enforcementzezwalać na wykonanie
Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards childrenKonwencja z dnia 15 kwietnia 1958 o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli dnia 27 września 1968 r.
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r.
deferred enforcementodroczone wymuszanie
deferred enforcement modetryb odroczonego wymuszania
effectiveness of the law enforcement in the fight against money launderingskuteczne ściganie prania pieniędzy
enforce; przeprowadzić; przeprowadzać; narzucać; wymuszać; rzucać; egzekwować; wprowadzać; narzucić; wymusić; zmusić; zmuszać
enforce a confiscation orderwykonywać nakaz konfiskaty
enforceabilitywykonalność
enforceable offenceczyn bezwzględnie podlegający karze
enforceable titletytuł wykonawczy
enforcedwyegzekwować; przymusowy
enforced migrationmigracja przymusowa
enforcementnarzucenie; egzekwowanie; wymuszenie; egzekucja; przestrzeganie; egzekucja przymusowa; ; wykonywanie; wprowadzanie w życie; narzucanie; wykonanie; przymus
enforcement authorityorgan egzekucyjny
enforcement bodyorgan egzekucyjny
enforcement measuresśrodki wykonawcze
enforcement modetryb wymuszania
enforcement of rulingpostępowanie egzekucyjne
enforcergoryl; ochroniarz
enforcing judgesąd właściwy do spraw egzekucyjnych; sędzia właściwy do spraw egzekucyjnych
environmental law enforcementegzekwowanie prawa ochrony środowiska
EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Planplan działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa
expeditious procedure for securing the enforcement of judgmentssprawne postępowania zapewniające wykonywanie orzeczeń
For law enforcement strategic and operational purposesw celach strategicznego i sprawnego egzekwowania prawa
full enforcement modetryb pełnego wymuszania
judicial, law enforcement and financial regulatory authoritiesorgany sądowe, ścigania oraz finansowe organy regulacyjne
law enforcementprzestrzeganie prawa
Law Enforcement Against ProhibitionL.E.A.P.
Law enforcement authoritiesorgany ścigania
law enforcement cooperationwspółpraca organów ścigania
law enforcement projectsprojekty dotyczące egzekwowania prawa
law enforcement techniquetechniki dochodzeniowe
National Enforcement Bodies (NEB)krajowe organy wykonawcze (KOW)
NEAFC scheme of control and enforcementsystem kontroli i egzekwowania przepisów NEAFC
UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement OfficialsPodstawowe zasady NZ w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru sprawiedliwości
UN Code of Conduct for Law Enforcement OfficialsKodeks postępowania NZ dla służb wymiaru sprawiedliwości
UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced DisappearancesDeklaracja NZ o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "enforceable", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bearing this value in mind, however, and in the knowledge that the bigger companies are better supported in these times of protectionism, it is necessary for the authorities to act in defence of these companies, by monitoring and enforcing compliance with international agreements.Uwzględniając jednak tę wartość i pamiętając, że większe firmy w czasach protekcjonizmu otrzymują lepsze wsparcie, organy władzy muszą zadziałać w obronie MŚP, monitorując i wzmacniając przestrzeganie umów międzynarodowych.
Further strengthen the anti-money laundering framework, in particular by raising awareness among reporting institutions and by establishing a credible enforcement record on the part of the relevant institutionsDalsze wzmocnienie ram w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w szczególności przez zwiększenie świadomości instytucji sprawozdawczych oraz przez zapewnienie wiarygodnych wyników w zakresie egzekwowania przepisów prawnych przez odpowiednie instytucje
And when every Iaw enforcement individuaI in this city comes runnin ', we drive away in our very own personalized police vehicleA kiedy zbiegną się tu wszyscy domagający się egzekwowania prawa w tym mieście, my odjedziemy naszym własnym osobistym samochodem policyjnym
Member States that have chosen to exempt certain services pursuant to Article ‧ shall ensure a comparable mechanism of enforcement of passenger rightsPaństwa członkowskie, które zdecydowały się na wyłączenie niektórych usług na podstawie art. ‧ ust. ‧ zapewniają porównywalny system egzekwowania praw pasażerów
It is clear that the first steps to protect and enforce IPRs must be taken by the right-holders themselves, and that they must use, to the maximum extent, the available mechanisms before being entitled to legitimately complain about the effectiveness of such protection and enforcementOczywiście pierwsze kroki w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej muszą podjąć sami posiadacze praw, stosując w maksymalnym zakresie dostępne mechanizmy, zanim będą mieli prawo do uzasadnionych skarg na temat skuteczności tej ochrony i jej egzekwowania
The following are the contributions provided by EU Member States concerning their national efforts undertaken in ‧ to enhance cooperation between national administrative and law enforcement agencies responsible for addressing the risks posed by the illicit trade and excessive accumulation of SALWPoniżej przedstawiono przesłane przez państwa członkowskie wkłady dotyczące ich krajowych działań podjętych w ‧ roku na rzecz zwiększenia współpracy organów administracji krajowej i organów ścigania odpowiedzialnych za niwelowanie ryzyka, jakie stanowi nielegalny handel BSiL i jej nadmierne gromadzenie
These private banks had first-rank collateral (see detailed description in points ‧ and ‧ below) and could have easily enforced their claims on the basis of bank enforcement ordersWymienione banki prywatne posiadały zabezpieczenie z pierwszeństwem zaspokojenia (zob. dokładne wyjaśnienia poniżej w pkt ‧ i ‧) i mogły łatwo wyegzekwować swoje roszczenia na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych
The legal nature of the banking enforcement titleCharakter prawny bankowego tytułu egzekucyjnego
Is Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts to be interpreted as meaning that, for the purposes of the obligation in it to ensure the effective enforcement of decisions taken in review procedures, the decision of a procurement review body binds all parties to the procedure, thus also including the contracting authority?Czy art. ‧ ust ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane należy interpretować w ten sposób, że w rozumieniu ustanowionego tam obowiązku zapewnienia efektywnego wykonywania decyzji wydanych w postępowaniu odwoławczym decyzja urzędu kontroli zamówień publicznych wiąże wszystkich uczestników postępowania, a zatem również podmiot zamawiający?
enforce effectively penalties capable of being imposed on those responsible in order to prevent unjust enrichment from illegal activityskutecznie egzekwowały sankcje, które mogą być nakładane na osoby odpowiedzialne, w celu zapobieżenia niesłusznemu wzbogaceniu w wyniku nielegalnej działalności
Member States shall take the necessary steps to ensure that national institutes responsible for the training of relevant law enforcement authorities promote in their curricula, where appropriate in cooperation with the European Police College, specialist training in the field of vehicle crime prevention and detectionPaństwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, że instytucje krajowe odpowiedzialne za szkolenie odpowiednich organów ścigania promują w swoich programach nauczania, tam gdzie to właściwe, we współpracy z CEPOLEM, specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zapobiegania przestępczości związanej z pojazdami oraz jej wykrywania
The car industry cannot cope with the regulations that we have enforced.Przemysł samochodowy nie jest w stanie dostosować się do rozporządzeń, które wprowadziliśmy w życie.
NOTING that the sound and effective enforcement of competition laws of the European Community and Japan respectively would be enhanced by cooperation and, where appropriate, coordination between the Parties in the application of those lawsZAUWAŻAJĄC, że należyte i skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji, obowiązującego we Wspólnocie Europejskiej i Japonii odpowiednio, zostałoby pogłębione poprzez współpracę oraz, gdzie stosowne, koordynację stosowania tych praw między Stronami
The EESC has addressed the issue of administrative cooperation between national and Community authorities in an own-initiative opinion, which concluded that well-defined and effective national political and administrative procedures, together with better lawmaking and implementation and enforcement, are an integral part of EU good governanceEKES poświęcił współpracy administracyjnej między władzami krajowymi i wspólnotowymi opinię z inicjatywy własnej, w której stwierdza, że dobrze określone i skuteczne krajowe procedury polityczno-administracyjne w państwach członkowskich, z jednej strony, oraz lepsze stanowienie, wdrażanie i egzekwowanie prawa, z drugiej strony, są integralną częścią dobrego sprawowania rządów we Wspólnocie
Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No ‧/‧ on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Transport and TourismSprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
i) the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants had been enforced; ori) zwierzęta urodziły się po terminie wprowadzenia zakazu skarmiania przeżuwaczy mączką mięsno-kostną lub skwarkami pochodzącymi od przeżuwaczy; lub
Enforcement mechanismsMechanizmy kontroli realizacji
Enforcement of these rules on small consignments sent to private persons or ordered remotely (for example, by mail, by telephone or via the Internet) and delivered to the consumerEgzekwowanie przepisów dotyczących małych przesyłek osobistych wysyłanych do osób prywatnych lub zamawianych na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczanych konsumentom
Member States shall ensure that on the occurrence of an enforcement event, the collateral taker shall be able to realise in the following manners, any financial collateral provided under, and subject to the terms agreed in, a security financial collateral arrangementPaństwa Członkowskie zapewniają, że w przypadku wystąpienia zdarzenia uprawniającego do egzekwowania, przyjmujący zabezpieczenie jest uprawniony do realizacji każdego zabezpieczenia finansowego ustanowionego na podstawie uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji i będącego przedmiotem warunków zawartych w takim uzgodnieniu, poprzez jeden ze środków wymienionych poniżej
Also if the question in point ‧ above is to be answered in the affirmative and Article ‧ of the directive to be applied: can an enforced return to the host Member State in the context of criminal proceedings before expiry of the two-year period have the effect of maintaining the right to increased protection against expulsion, even where following that return the fundamental freedoms cannot be exercised for some time?Również w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie i odpowiedniego stosowania art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE: czy przymusowy powrót do przyjmującego państwa członkowskiego w ramach postępowania karnego przed upływem okresu dwóch lat wywołuje skutek w postaci zachowania prawa do zwiększonej ochrony przed wydaleniem z terytorium, mimo że w związku z powrotem nie można przez pewien czas korzystać z podstawowych swobód?
enforcing user rules and standards for ICT projects: definitions, auditing, verifying compliance, list of standard productsczuwanie nad normami i standardami do stosowania w projektach TIK: określanie, audyt, weryfikacja zgodności, lista produktów standardowych
Peer review by local and regional authorities and a network of regional and local observers (Progress) can enforce learning processesWzajemna ocena dokonywana przez władze lokalne i regionalne może sprzyjać procesowi uczenia się
It is, however, up to the national authorities and courts in charge of enforcement of the Unfair Commercial Practices Directive to determine, subject to the free movement principles enshrined in the EC Treaty, what information is material on a case-by-case basis, in line with European law.Jednak to do organów krajowych i sądów odpowiedzialnych za wprowadzanie dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych należy określenie, zgodnie z zasadami swobodnego przepływu zapisanymi w traktacie WE, które informacje są istotne po przeanalizowaniu poszczególnych przypadków, zgodnie z prawem europejskim.
Therefore, the European institutions should enforce their own directives and broadcasters with a cross-border remit should be able to offer their services to the whole of their linguistic and cultural community when it, as in the case of Catalonia, extends beyond more than one single state.Dlatego europejskie instytucje powinny pilnować przestrzegania własnych dyrektyw, zaś nadawcy o uprawnieniach transgranicznych powinni móc oferować swoje usługi wszystkim członkom społeczności językowej i kulturowej, jeżeli dana społeczność, jak to ma miejsce w przypadku Katalonii, wykracza zasięgiem poza granice pojedynczego państwa.
In accepting undertakings, care should be taken that the proposed undertakings, and their enforcement, do not lead to anti-competitive behaviourAkceptując zobowiązania, należy zwracać uwagę, aby proponowane zobowiązania oraz ich egzekwowanie nie prowadziły do zachowań antykonkurencyjnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11197 zdań frazy enforceable.Znalezione w 2,981 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.