wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź     
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu;
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej;
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
   
  boundary line of a surface
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  część robocza narzędzia do krajania, ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
 • obrzeże   
   
  okolice kończącego się zjawiska czy czynności
   
  wąski pas przy linii odgraniczającej dwie przestrzenie
 • skraj   
   
  The boundary of a surface.
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
 • brzeg     
   
  The boundary of a surface.
   
  krańcowa linia czegoś
 • obwód   
   
  brzeg, krawędź, otaczająca coś z każdej strony, obejmująca obiekt zwykle w poziomie
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść     
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
(cut) end
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
end (e.g. of street)
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(surrounding) edge
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
edge (of a sword)
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
an advantage
 
An advantage (as have the edge on)
 
The boundary line of a surface.
 
place where two faces of a polyhedron meet

Picture dictionary

brzeg
brzeg
krawędź
krawędź
ostrze
ostrze

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (32)

band edge
granica pasma
block edge
granica bloku
block-edge masks (BEM)
maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference line
krawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of Reason
W pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edge
granica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
double-edged
obosieczny
double-edged sword
broń obosieczna; miecz obosieczny
edge event
zdarzenie z granicą
edge protector
narożnik zabezpieczający ładunek
edge slide
ślizg krawędziowy
Edge Subscription
Edge Subscription
Edge Subscription file
plik Edge Subscription
edge trail
łańcuch; droga
Edge Transport server role
rola serwera Transport graniczny
edge-matched boundary
granica wzdłuż krawędzi
edging
rąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgings
wypustek
extreme outer edge
skrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edged bond, top-quality bond
obligacja pierwszorzędna
has the edge over
ma przewagę nad
on the edge of one's seat
trzymać w napięciu
security-edge gateway
graniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edge
granica bloku częstotliwościowego
straight edge
liniał mierniczy
striking edge of the slider
krawędź natarcia ślizgacza
two-edged
obosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged sword
miecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The tests must be made to the frontal protection system between the corners of the frontal protection system upper leading edge, to points selected under paragraph
pl Badania wykonuje się pomiędzy narożnikami górnej krawędzi czołowej przedniego układu zabezpieczającego, w punktach określonych w pkt
en an illuminated ring and spot target whose dimensions are such that the distance D from a point on the edge of the spot to the nearest point on the inside of the circle subtends an angle of n minutes of arc at a point situated at x metres (figure ‧(b)), where
pl podświetlona tarcza pierścienie i plamka o takich wymiarach, że odległość D od punktu na krawędzi plamki do najbliższego punktu wewnątrz pierścienia tworzy kąt o wielkości n minut łuku z punktem położonym w odległości x metrów (rysunek ‧b), gdzie
en I am giving you the sharp edge of the knife
pl Daję ci ostrze brzytwy
en We must maintain Europe's competitive edge for Europe's businesses and especially for its citizens.
pl Musimy zachować przewagę konkurencyjną Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej, a szczególnie dla jej obywateli.
en Anonymous letters would put anyone on edge
pl Kłaść kogoś na krawędzi
en She guides my glance upwards to the pixie perched on the roof' s edge
pl Skierowała mój wzrok na kotkę spacerującą po krawędzi dachu
en The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm
pl Element uderzający jest wykonany ze stali i ma kształt piramidy o ścianach w kształcie trójkątów równobocznych i o kwadratowej podstawie, przy czym szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone, a promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm
en Edge lettering
pl Napis na krawędzi monety
en Jade Fox will die on its edge
pl Wredna Lisica umrze od tego miecza
en It' s like sleeping on the edge of a table!
pl To jak spać na krawędzi stołu!
en The lower edge of the discharge through (without taking into account mobile devices which may extend this through) is situated at least ‧,‧ m above the rail, and allows for the use of a conveyor belt to take away the goods
pl dolna krawędź zsypu rozładunkowego (bez uwzględnienia urządzeń ruchomych, które mogą ten zsyp przedłużyć) znajduje się minimum ‧,‧ m nad poziomem główki szyny i umożliwia użycie przenośnika taśmowego w celu przemieszczenia ładunku
en After the headform test, it should be checked whether a glazing edge has moved more than ‧ mm in the mount and whether the requirement for the point of impact was met
pl Po przeprowadzeniu testu wytrzymałości na uderzenie manekinem, należy sprawdzić, czy krawędź oszklenia nie przesunęła się o więcej niż ‧ mm i czy spełniono wymagania dotyczące punktu uderzenia
en Their future position in the labour market is jeopardised considerably as a result and they then take refuge on the edge of society to an even greater extent, thereby isolating themselves.
pl Zagraża to ich późniejszej pozycji na rynku pracy i jeszcze bardziej wyklucza ich ze społeczeństwa, powodując jeszcze większą izolację.
en If specimens are cut from windscreens, one edge of each such test specimen shall be part of an edge of the windscreen
pl Jeżeli próbki są wycięte z szyb przednich, jedna z krawędzi każdej z próbek stanowi część krawędzi szyby przedniej
en Note ‧: For night operations at least runway edge and runway end lights are required
pl Uwaga ‧: Podczas prowadzenia operacji w nocy wymagane są co najmniej światła krawędziowe i końca drogi startowej
en Ma' am?Put more agents on the eastern edge of the building
pl Rozmieść więcej agentów po zachodniej stronie budynku
en I voted in favour of the rapporteur's proposals, in spite of the cost overruns recorded in the implementation of the project, because I understand that the EU should be at the forefront of researching and developing cutting-edge technology, especially when that same technology represents a scientific and economic asset to the EU.
pl Zagłosowałem za przyjęciem wniosków sprawozdawcy, pomimo zakładanego przekroczenia kosztów wdrożenia projektu, ponieważ rozumiem, że UE powinna stać na czele, jeśli chodzi o badania i rozwój przełomowych technologii, zwłaszcza gdy taka technologia stanowi dla UE naukowy i gospodarczy składnik majątku.
en for the position appropriate to a person standing on the ground, not more than ‧ mm inwards from the outer edge of the first step; and
pl w przypadku położenia właściwego dla osoby stojącej na podłożu, nie więcej niż ‧ mm do wewnątrz od krawędzi zewnętrznej pierwszego stopnia; oraz
en In the case of glass panes other than windscreens, the upper edge of the test piece coincides with the upper edge of the glass pane
pl w przypadku szyb innych niż szyby przednie górna krawędź wycinka do badań stanowiła górną krawędź szyby
en any degree of agglutination shall be regarded as positive, unless there has been excessive drying round the edges
pl każdy stopień aglutynacji uznaje się za pozytywny, o ile wokół brzegów nie doszło do nadmiernego wysuszenia
en I' m going to give you some nitrous oxide to take some of the edge off
pl Dam panu trochę podtlenku azotu, żeby mógł się pan trochę rozluźnić
en Point situated at spot elevation ‧ metres above sea level, SE of Guarli along the NE edge of the Palermo-Trapani railway bridge (about ‧ km East of the Fulgatore station
pl Wierzchołek znajdujący się na wysokości ‧ m n.p.m., na południowy-wschód od miejscowości Guarli, odpowiadający północno-wschodniej krawędzi kolejowego mostu na linii Palermo-Trapani (około ‧ km na wschód od stacji kolejowej Fulgatore
en There' s a barn out at the edge of town
pl Na skraju miasta jest stodoła
en Stretching along it are belts of rock, above which there is an alluvial terrace which has a clearly defined edge and takes up most of the valley bottom
pl Wzdłuż koryta ciągną się pasy kamieńca, ponad którymi wznosi się wyraźną krawędzią terasa zalewowa, zajmująca przeważającą część dna doliny
en The surface of the rear parts of seats shall exhibit no dangerous roughness or sharp edges likely to increase the risk or severity of injury to the occupants
pl W powierzchni tylnej części siedzeń nie znajdują się niebezpieczne szorstkości ani ostre krawędzie mogące zwiększać ryzyko lub skalę obrażeń osób znajdujących się w pojeździe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 3,656 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.