wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź     
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu;
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej;
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
   
  boundary line of a surface
   
  boundary line of a surface
   
  in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
   
  joining line between two vertices of a polygon
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  część robocza narzędzia do krajania, ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
 • brzeg     
  (Noun  )
   
  The boundary of a surface.
   
  krańcowa linia czegoś
 • skraj   
  (Noun  )
   
  The boundary of a surface.
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
 • obrzeże   
  (Noun  )
   
  okolice kończącego się zjawiska czy czynności
   
  wąski pas przy linii odgraniczającej dwie przestrzenie
 • obwód   
  (Noun  )
   
  brzeg, krawędź, otaczająca coś z każdej strony, obejmująca obiekt zwykle w poziomie
 • korzyść     
 • margines   
 • zaleta   
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • kraj     
 • kraniec   
  (Noun  )
 • lamówka   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
(cut) end
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
end (e.g. of street)
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(surrounding) edge
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
edge (of a sword)
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
an advantage
 
An advantage (as have the edge on)
 
The boundary line of a surface.
 
place where two faces of a polyhedron meet

Picture dictionary

brzeg
brzeg
krawędź
krawędź
ostrze
ostrze

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (39)

band edge
granica pasma
block edge
granica bloku
block-edge masks (BEM)
maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference line
krawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of Reason
W pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edge
granica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
Close to the Edge
Close to the Edge
double-edged
obosieczny
double-edged sword
broń obosieczna; miecz obosieczny
edge event
zdarzenie z granicą
Edge of Seventeen
Edge of Seventeen
edge protector
narożnik zabezpieczający ładunek
edge slide
ślizg krawędziowy
Edge Subscription
Edge Subscription
Edge Subscription file
plik Edge Subscription
edge trail
łańcuch; droga
Edge Transport server role
rola serwera Transport graniczny
edge-matched boundary
granica wzdłuż krawędzi
Edges of the Lord
Boże skrawki
edging
rąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta; ozdobna listwa
edgings
wypustek
extreme outer edge
skrajna krawędź zewnętrzna
Ford Edge
Ford Edge
gilt-edged bond, top-quality bond
obligacja pierwszorzędna
has the edge over
ma przewagę nad
on the edge of one's seat
trzymać w napięciu
security-edge gateway
graniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edge
granica bloku częstotliwościowego
straight edge
liniał mierniczy
striking edge of the slider
krawędź natarcia ślizgacza
The Edge
The Edge
The Razors Edge
The Razor’s Edge
two-edged
obosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged sword
miecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The rain flap must not be more than ‧ mm from the rearmost edge of the tyre, measured horizontally
pl Fartuch przeciwdeszczowy nie może znajdować się w odległości większej niż ‧ mm od końcowej krawędzi opony, mierząc w poziomie
en The Tiber River in Rome - a path and an edge
pl Tyber w Rzymie - droga i granica
en The bottom edge of the plane must be at ground reference level, as described in paragraph ‧.‧, and the top edge at a height of ‧ mm. (see Figure
pl Dolna krawędź płaszczyzny znajduje się na wysokości poziomu odniesienia podłoża, określonego w pkt ‧.‧, a górna krawędź na wysokości ‧ mm (patrz: rys
en When I get the star case, you run to the edge of the woods
pl Gdy odzyskam pudełko, udaj się na skraj lasu
en A minimum of three tests must be carried out to the frontal protection system leading edge reference line, at points judged by the test authority to be the most likely to cause injury
pl Przeprowadza się co najmniej trzy badania na linii odniesienia krawędzi czołowej przedniego układu zabezpieczającego, w punktach określonych przez organ przeprowadzający badania jako pozycje o największym prawdopodobieństwie spowodowania obrażenia
en Metropolitan areas are crucial for meeting the economic, social and environmental objectives of the Lisbon Strategy and for training, research, innovation, cutting-edge technology, the creation of new activities and the promotion of entrepreneurship
pl Obszary metropolitalne odgrywają kluczową rolę w realizacji gospodarczych, społecznych i ekologicznych celów strategii lizbońskiej
en or ‧a or ‧b, if the distance between the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis of this lamp and that of the apparent surface in the direction of the reference axis of the dipped-beam headlamp and/or the front fog lamp, if there is one, is at least ‧ mm
pl lub ‧a lub ‧b, jeżeli odległość między krawędzią powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia danego światła i krawędzią powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia światła mijania lub przedniego światła przeciwmgielnego, jeżeli takie występuje, wynosi co najmniej ‧ mm
en In width: that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than ‧ mm from the extreme outer edge of the vehicle
pl W kierunku poprzecznym: punkt na powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, który znajduje się najdalej od środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu, nie może być oddalony o więcej niż ‧ mm od skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu
en For vehicles having the bonnet top surface inclined at essentially ‧ °, so that the straight edge makes a continuous contact or multiple contacts rather than a point contact, the reference line is determined with the straight edge inclined rearwards at an angle of ‧ °
pl W przypadku pojazdów o powierzchni grzbietu maski nachylonej pod kątem ‧°, w których krawędź prosta nie styka się w jednym punkcie, lecz w wielu miejscach lub stale, należy wyznaczyć linię odniesienia przy krawędzi prostej odchylonej do tyłu o ‧°
en A hand at the edge of a picture, a silhouette...... even a blur
pl A ta ręka z brzegu tego zdjęcia, sylwetka...... jest jakaś rozmazana
en Apart from blowlamps, portable forges, grinding wheels with frameworks, manicure and pedicure sets, and goods of heading ‧, this chapter covers only articles with a blade, working edge, working surface or other working part of
pl Oprócz lamp lutowniczych, przenośnych kuźni, ściernic z ramami, zestawów do manicure i pedicure oraz towarów objętych pozycją ‧, niniejszy dział obejmuje tylko artykuły, w których ostrze, krawędź robocza, powierzchnia robocza lub inna część robocza wykonane są z
en This Recommendation should apply to national sides and edge letterings of both regular and commemorative euro coins intended for circulation
pl Niniejsze zalecenie powinno mieć zastosowanie do rewersów narodowych i napisów na brzegu zarówno zwykłych, jak i okolicznościowych monet euro przeznaczonych do obiegu
en the projection-situated in the vertical plane of the tyre axis-of the depth (p) of the outer edge of the wheel guards, measured in the vertical longitudinal plane passing through the centre of the tyre, must be at least ‧ mm
pl występ-usytuowany w płaszczyźnie pionowej osi opony-o głębokości p) zewnętrznej krawędzi osłony koła, zmierzonej w pionowej podłużnej płaszczyźnie przechodzącej przez środek opony, musi wynosić co najmniej ‧ mm
en Then I realize I' m at the edge of a seven- foot concrete ditch
pl Nagle zdałam sobie sprawę, że jestem na krawędzi dwumetrowego betonowego rowu
en Cracks must not appear in the test-piece when it is bent round a mandrel such that the inside edges are separated by a distance not greater than the diameter of the mandrel (see figure ‧ in Appendix
pl Podczas zginania wokół trzpienia, na próbce nie mogą wystąpić rysy, o ile odległość między obiema wewnętrznymi stronami zgiętej próbki nie jest większa niż średnica trzpienia (patrz rysunek ‧ w dodatku
en For M‧ and N‧ category vehicles: For S‧ or S‧ categories devices that point on the apparent surface in the direction of the reference axis which is farthest from the vehicle's median longitudinal plane shall not be more than ‧ mm from the extreme outer edge of the vehicle
pl Dla pojazdów kategorii M‧ i N‧: dla urządzeń kategorii S‧ lub S‧ punkt na powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, który znajduje się najdalej od środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu, nie może być oddalony o więcej niż ‧ mm od skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu
en A short sterile needle, bevel edge outwards, with graduated syringe charged with tuberculin, inserted obliquely into the deeper layers of the skin may be used
pl Krótką sterylną igłę, z zamocowaną strzykawką z podziałką, zawierającą tuberkulinę, wbija się pod kątem, skośnym cięciem do góry, do głębszych warstw skóry
en In particular, it shall not in any position of use exhibit any dangerous roughness or sharp edge liable to increase the risk or seriousness of injury to the occupants
pl W szczególności w żadnej pozycji użytkowej zagłówek nie może wykazywać niebezpiecznej szorstkości ani ostrych krawędzi mogących zwiększyć ryzyko powstania lub zakres obrażeń u osób znajdujących się w pojeździe
en These shall be positioned between ‧ mm and ‧ mm above the tread edge of each step
pl Umieszczone są w odległości od ‧ mm do ‧ mm ponad krawędzią przednóżka każdego stopnia
en Can' t get the edge
pl Nie mogę złapać końcówki
en I broke the code." The soul you kill ls the soul you keep. " " At the edge of space, thls ls the true rellglon. "
pl Złamałem szyfr./ " Dusza którą zabijesz, to dusza którą zatrzymasz "./ " Na granicy przestrzeni./ To jest prawdziwa religia. "
en You' ve stepped to the edge of the looking glass
pl Przeszedł pan na tamtą stronę lustra
en The test site must be in the form of a rectangle whose sides are at least ‧ m from the outer edge of the moped (handlebars excluded
pl Obszar przeznaczony do przeprowadzania badań musi mieć formę prostokąta, którego boki są oddalone przynajmniej o ‧ m od konturów motoroweru (włącznie z kierownicą
en Pressure should be applied with the fingers around the outer edges to ensure adhesion to the skin site for the full ‧-hour wearing period
pl Należy dociskać palcami zewnętrzne brzegi, aby uzyskać ścisłe przyleganie do skóry przez cały okres użytkowania trwający ‧ godziny
en You can get killed with a sharp edge...... the end of this spoon
pl Zabija cie zaostrzona koncówka takiej lyzki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 1,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.