wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź     
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu;
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej;
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
   
  boundary line of a surface
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  część robocza narzędzia do krajania, ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
 • obrzeże   
   
  okolice kończącego się zjawiska czy czynności
   
  wąski pas przy linii odgraniczającej dwie przestrzenie
 • skraj   
   
  The boundary of a surface.
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
 • brzeg     
   
  The boundary of a surface.
   
  krańcowa linia czegoś
 • obwód   
   
  brzeg, krawędź, otaczająca coś z każdej strony, obejmująca obiekt zwykle w poziomie
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść     
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
(cut) end
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
end (e.g. of street)
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(surrounding) edge
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
edge (of a sword)
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
an advantage
 
An advantage (as have the edge on)
 
The boundary line of a surface.
 
place where two faces of a polyhedron meet

Picture dictionary

brzeg
brzeg
krawędź
krawędź
ostrze
ostrze

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (32)

band edgegranica pasma
bleeding-edge
block edgegranica bloku
block-edge masks (BEM)maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference linekrawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of ReasonW pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edgegranica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
cutting edgeostrze
double-edgedobosieczny
double-edged swordbroń obosieczna; miecz obosieczny
edge eventzdarzenie z granicą
edge protectornarożnik zabezpieczający ładunek
edge slideślizg krawędziowy
Edge SubscriptionEdge Subscription
Edge Subscription fileplik Edge Subscription
edge trailłańcuch; droga
Edge Transport server rolerola serwera Transport graniczny
edge-matched boundarygranica wzdłuż krawędzi
edgingrąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgingswypustek
extreme outer edgeskrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edgedcenny
gilt-edged bond, top-quality bondobligacja pierwszorzędna
has the edge overma przewagę nad
knife-edgeostrze
on the edge of one's seattrzymać w napięciu
security-edge gatewaygraniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edgegranica bloku częstotliwościowego
straight edgeliniał mierniczy
striking edge of the sliderkrawędź natarcia ślizgacza
two-edgedobosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged swordmiecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Extreme outer edge on either side of the vehicle, means the plane parallel to the median longitudinal plane of the vehicle and touching its lateral outer edge, disregarding the projectionSkrajna krawędź zewnętrzna po obu stronach pojazdu oznacza płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu, stykającą się z boczną krawędzią zewnętrzną pojazdu, przy czym nie bierze się pod uwagę rzutu
So here is us, on the raggedy edgeWięc jesteśmy, na wyszczerbionym ostrzu noża
the vertical distance between the lower edge of the opening that is first immersed in the event of heeling and the water line in the vessel's upright position (mpionowa odległość między niższą krawędzią otworu, który zanurza się jako pierwszy w przypadku przechylenia oraz linią wodną statku znajdującego się w pozycji pionowej [m]
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation No ‧/‧ as the representation of a special and specific square with convex edges in a particular and specific brown colour is distinctive with respect to the goods and services for which registration was sought, in so far as those elements give the mark a particular appearance for those goods and servicesPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia nr ‧/‧, ponieważ szczególne i specyficzne przedstawienie kwadratu o wypukłych bokach koloru brązowego posiada odróżniający charakter w odniesieniu do towarów i usług, dla których dokonane jest zgłoszenie w zakresie, w jakim elementy te nadają znakowi towarowemu oznaczającemu wspomniane towary i usługi szczególny wygląd
the body of the cheese is white to yellowy-white, with light greenish-bluish streaks of Penicillium near the edgesWewnątrz ser jest biały lub biało-żółtawy, z niewielkimi zielono-niebieskawymi wykwitami pleśni Penicilium przy brzegach
Stresses that an effective emissions trading system and the adoption of a wide range of other energy saving measures should be important tools for stimulating the development of a wide-ranging, cutting-edge market for energy-efficient technologies and products; also underlines the importance of the application of the polluter pays principle; recalls that the greater the number of countries that put similar policies in place, the more limited their impact on the sectoral competitiveness of those policiespodkreśla, że skuteczny system handlu uprawnieniami do emisji i przyjęcie szerokiego zakresu innych środków w zakresie oszczędności energii powinny być ważnym narzędziem służącym wspieraniu rozwoju wszechstronnego, nowoczesnego rynku technologii i towarów energooszczędnych; zwraca również uwagę na znaczenie stosowania zasady zanieczyszczający płaci; przypomina, że im większa będzie grupa krajów, które wdrożą takie strategie polityczne, tym mniejszy będzie ich wpływ na konkurencyjność w sektorze
By its very nature, the debate on social issues brings into play concepts whose edges are blurred and necessarily vary from one country or one social reality to anotherW istocie, sam charakter debaty społecznej sprawia, że pojęcia mają nieprecyzyjny kształt i w nieunikniony sposób ulegają zmianom w zależności od kraju lub od realiów społecznych
To prevent punctures, cuts, shearing, scissoring or other physical injury, accessible edges must be rounded or chamfered and there must be no points or protruding surfacesAby zapobiec skaleczeniom, przekłuciom, przecięciom skóry lub innym urazom fizycznym, dostępne krawędzie muszą być zaokrąglone lub ścięte; nie mogą też występować żadne ostre punkty lub powierzchnie wystające
On both sides the cover material is stretched until the lines drawn on it match the edges of the aluminium bottom-plateMateriał na pokrycie rozciąga się po obu stronach do momentu, gdy linie na nim narysowane odpowiadają krawędziom aluminiowej płyty spodu
in the case of detached Norway lobster tails: from the front edge of the first tail segment present to the rear end of the telson, not including the setaew przypadku oddzielonych ogonów homarca: od przedniej krawędzi pierwszej obecnej części ogona do końca środkowej płetwy ogona, nie wliczając szczeciny
With the exception of the LPG fuel container, in no cross section of the vehicle any component of the LPG-system, including any protective material which forms part of such components, may extend beyond the lower edge of the vehicle unless another part of the vehicle, within a radius of ‧ mm is situated lowerZ wyjątkiem zbiornika paliwa LPG, żadne elementy instalacji do zasilania LPG, w tym żadne materiały zabezpieczające stanowiące część takich elementów, nie mogą w żadnym przekroju poprzecznym pojazdu wystawać poza dolną krawędź pojazdu, chyba że inna część pojazdu w promieniu ‧ mm znajduje się niżej
for the position appropriate to a person standing on the lower deck, not more than ‧ mm inwards from the outer edge of the first step, andw przypadku pozycji właściwej dla osoby stojącej na pokładzie dolnym, nie więcej niż ‧ mm do wewnątrz od krawędzi zewnętrznej pierwszego stopnia; oraz
Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ per cent of the gridded surfaceUszkodzenia w punktach przecięcia nacięć lub na krawędziach nacięć są dopuszczalne, pod warunkiem że uszkodzona powierzchnia nie przekracza ‧ % powierzchni siatki
In the case of a test piece, the centre of the rectangle shall be situated on the greater axis of the test piece at ‧ mm from one of its edgesw przypadku wycinka do badań środek prostokąta znajduje się na dłuższej osi wycinka w odległości ‧ mm od jednej z krawędzi
Its shape may be either convex or cylindrical, its edges rounded, its diameter between ‧ and ‧ mm and its height between ‧ and ‧ mmJego kształt jest soczewkowaty lub walcowaty o zaokrąglonych brzegach o średnicy między ‧ i ‧ mm oraz wysokości pomiędzy ‧ i ‧ mm
Switches, pull-knobs, etc, made of rigid material, which, measured in accordance with the method described in Annex V from ‧ mm to ‧ mm from the panel, shall have a cross-sectional area of not less than ‧ cm‧, measured ‧ mm from the point projecting furthest, and shall have rounded edges with a radius of curvature of not less than ‧ mmPrzyciski, uchwyty, itd., z twardych materiałów wystające z tablicy rozdzielczej na ‧-‧ mm, przy czym wymiar ten określa się według metody opisanej w załączniku V, w przekroju poprzecznym mają powierzchnię co najmniej ‧ cm‧ mierzoną w odległości ‧ mm od najbardziej wystającego punktu, a ich brzegi są zaokrąglone, o promieniu krzywizny co najmniej ‧ mm
Anya seems a bit on edgeAnya wydaje się trochę zdenerwowana
whereas the European Blind Union, having tested samples from the first production runs, has complained about the edge milling of the ‧ cent and ‧ cent coins which did not match the milling of the samples agreed by it during the consultation process preceding the adoption of Regulation (EC) NoEuropejska Unia Niewidomych po przeprowadzeniu badań próbek z pierwszych serii produkcyjnych zwróciła uwagę, że karbowanie brzegu monet ‧ i ‧ centowych nie zgadza się z karbowaniem próbek uzgodnionych w trakcie procesu produkcyjnego poprzedzającego przyjęcie rozporządzenia (WE) nr
Well, the cuts are sharp on one edge, blunt on the otherCóż, cięcia sa ostre z jednej strony, a poszarpane z drugiej
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than ‧ g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and coursesZ wstępnie przygotowanej próbki pobrać wzorzec o masie co najmniej ‧ g nie będący częścią krajki tkaniny, ze starannie przyciętymi nie postrzępionymi brzegami, i tak aby nitki lub wątek przebiegały w stosunku do nich równolegle lub, w przypadku dzianin, równoległych do rzędów i dzianej przędzy
Where the lower edge of an exterior rear-view mirror is less than ‧ m above the ground when the vehicle is laden, this rear-view mirror must not project more than ‧ m beyond the overall width of the vehicle measured without rear-view mirrorsW przypadku gdzie niższa krawędź lusterka zewnętrznego znajduje się w odległości mniejszej niż ‧ m powyżej podłoża przy obciążonym pojeździe, wspomniane lusterko wsteczne nie może wystawać więcej niż ‧ m poza całkowitą szerokość pojazdu mierzoną bez lusterek wstecznych
distance from the leading edge of the motorcycle or motor tricycle between ‧ and ‧ modległość od krawędzi natarcia motocykla lub motocykla trzykołowego pomiędzy ‧ i ‧ m.”
The distance between the inner edges of the two illuminating surfaces shall not be less than ‧ mmOdległości między krawędziami wewnętrznymi obu powierzchni świetlnych musi wynosić nie mniej niż ‧ mm
Enclosures and enrichment structures should have smooth surfaces and rounded edges to minimise the risk of injury to the amphibian's skinPomieszczenia i konstrukcje urozmaicenia otoczenia powinny mieć gładkie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie, w celu zminimalizowania zagrożenia okaleczeniem skóry płazów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 2,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.