wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź     
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu;
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej;
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
   
  boundary line of a surface
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  część robocza narzędzia do krajania, ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
 • obrzeże   
   
  okolice kończącego się zjawiska czy czynności
   
  wąski pas przy linii odgraniczającej dwie przestrzenie
 • skraj   
   
  The boundary of a surface.
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
 • brzeg     
   
  The boundary of a surface.
   
  krańcowa linia czegoś
 • obwód   
   
  brzeg, krawędź, otaczająca coś z każdej strony, obejmująca obiekt zwykle w poziomie
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść     
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
(cut) end
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
end (e.g. of street)
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(surrounding) edge
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
edge (of a sword)
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
an advantage
 
An advantage (as have the edge on)
 
The boundary line of a surface.
 
place where two faces of a polyhedron meet

Picture dictionary

brzeg
brzeg
krawędź
krawędź
ostrze
ostrze

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (32)

band edge
granica pasma
block edge
granica bloku
block-edge masks (BEM)
maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference line
krawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of Reason
W pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edge
granica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
double-edged
obosieczny
double-edged sword
broń obosieczna; miecz obosieczny
edge event
zdarzenie z granicą
edge protector
narożnik zabezpieczający ładunek
edge slide
ślizg krawędziowy
Edge Subscription
Edge Subscription
Edge Subscription file
plik Edge Subscription
edge trail
łańcuch; droga
Edge Transport server role
rola serwera Transport graniczny
edge-matched boundary
granica wzdłuż krawędzi
edging
rąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgings
wypustek
extreme outer edge
skrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edged bond, top-quality bond
obligacja pierwszorzędna
has the edge over
ma przewagę nad
on the edge of one's seat
trzymać w napięciu
security-edge gateway
graniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edge
granica bloku częstotliwościowego
straight edge
liniał mierniczy
striking edge of the slider
krawędź natarcia ślizgacza
two-edged
obosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged sword
miecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Extreme outer edge on either side of the vehicle, means the plane parallel to the median longitudinal plane of the vehicle and touching its lateral outer edge, disregarding the projection
pl Skrajna krawędź zewnętrzna po obu stronach pojazdu oznacza płaszczyznę równoległą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu, stykającą się z boczną krawędzią zewnętrzną pojazdu, przy czym nie bierze się pod uwagę rzutu
en So here is us, on the raggedy edge
pl Więc jesteśmy, na wyszczerbionym ostrzu noża
en the vertical distance between the lower edge of the opening that is first immersed in the event of heeling and the water line in the vessel's upright position (m
pl pionowa odległość między niższą krawędzią otworu, który zanurza się jako pierwszy w przypadku przechylenia oraz linią wodną statku znajdującego się w pozycji pionowej [m]
en Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation No ‧/‧ as the representation of a special and specific square with convex edges in a particular and specific brown colour is distinctive with respect to the goods and services for which registration was sought, in so far as those elements give the mark a particular appearance for those goods and services
pl Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia nr ‧/‧, ponieważ szczególne i specyficzne przedstawienie kwadratu o wypukłych bokach koloru brązowego posiada odróżniający charakter w odniesieniu do towarów i usług, dla których dokonane jest zgłoszenie w zakresie, w jakim elementy te nadają znakowi towarowemu oznaczającemu wspomniane towary i usługi szczególny wygląd
en the body of the cheese is white to yellowy-white, with light greenish-bluish streaks of Penicillium near the edges
pl Wewnątrz ser jest biały lub biało-żółtawy, z niewielkimi zielono-niebieskawymi wykwitami pleśni Penicilium przy brzegach
en Stresses that an effective emissions trading system and the adoption of a wide range of other energy saving measures should be important tools for stimulating the development of a wide-ranging, cutting-edge market for energy-efficient technologies and products; also underlines the importance of the application of the polluter pays principle; recalls that the greater the number of countries that put similar policies in place, the more limited their impact on the sectoral competitiveness of those policies
pl podkreśla, że skuteczny system handlu uprawnieniami do emisji i przyjęcie szerokiego zakresu innych środków w zakresie oszczędności energii powinny być ważnym narzędziem służącym wspieraniu rozwoju wszechstronnego, nowoczesnego rynku technologii i towarów energooszczędnych; zwraca również uwagę na znaczenie stosowania zasady zanieczyszczający płaci; przypomina, że im większa będzie grupa krajów, które wdrożą takie strategie polityczne, tym mniejszy będzie ich wpływ na konkurencyjność w sektorze
en By its very nature, the debate on social issues brings into play concepts whose edges are blurred and necessarily vary from one country or one social reality to another
pl W istocie, sam charakter debaty społecznej sprawia, że pojęcia mają nieprecyzyjny kształt i w nieunikniony sposób ulegają zmianom w zależności od kraju lub od realiów społecznych
en To prevent punctures, cuts, shearing, scissoring or other physical injury, accessible edges must be rounded or chamfered and there must be no points or protruding surfaces
pl Aby zapobiec skaleczeniom, przekłuciom, przecięciom skóry lub innym urazom fizycznym, dostępne krawędzie muszą być zaokrąglone lub ścięte; nie mogą też występować żadne ostre punkty lub powierzchnie wystające
en On both sides the cover material is stretched until the lines drawn on it match the edges of the aluminium bottom-plate
pl Materiał na pokrycie rozciąga się po obu stronach do momentu, gdy linie na nim narysowane odpowiadają krawędziom aluminiowej płyty spodu
en in the case of detached Norway lobster tails: from the front edge of the first tail segment present to the rear end of the telson, not including the setae
pl w przypadku oddzielonych ogonów homarca: od przedniej krawędzi pierwszej obecnej części ogona do końca środkowej płetwy ogona, nie wliczając szczeciny
en With the exception of the LPG fuel container, in no cross section of the vehicle any component of the LPG-system, including any protective material which forms part of such components, may extend beyond the lower edge of the vehicle unless another part of the vehicle, within a radius of ‧ mm is situated lower
pl Z wyjątkiem zbiornika paliwa LPG, żadne elementy instalacji do zasilania LPG, w tym żadne materiały zabezpieczające stanowiące część takich elementów, nie mogą w żadnym przekroju poprzecznym pojazdu wystawać poza dolną krawędź pojazdu, chyba że inna część pojazdu w promieniu ‧ mm znajduje się niżej
en for the position appropriate to a person standing on the lower deck, not more than ‧ mm inwards from the outer edge of the first step, and
pl w przypadku pozycji właściwej dla osoby stojącej na pokładzie dolnym, nie więcej niż ‧ mm do wewnątrz od krawędzi zewnętrznej pierwszego stopnia; oraz
en Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ per cent of the gridded surface
pl Uszkodzenia w punktach przecięcia nacięć lub na krawędziach nacięć są dopuszczalne, pod warunkiem że uszkodzona powierzchnia nie przekracza ‧ % powierzchni siatki
en In the case of a test piece, the centre of the rectangle shall be situated on the greater axis of the test piece at ‧ mm from one of its edges
pl w przypadku wycinka do badań środek prostokąta znajduje się na dłuższej osi wycinka w odległości ‧ mm od jednej z krawędzi
en Its shape may be either convex or cylindrical, its edges rounded, its diameter between ‧ and ‧ mm and its height between ‧ and ‧ mm
pl Jego kształt jest soczewkowaty lub walcowaty o zaokrąglonych brzegach o średnicy między ‧ i ‧ mm oraz wysokości pomiędzy ‧ i ‧ mm
en Switches, pull-knobs, etc, made of rigid material, which, measured in accordance with the method described in Annex V from ‧ mm to ‧ mm from the panel, shall have a cross-sectional area of not less than ‧ cm‧, measured ‧ mm from the point projecting furthest, and shall have rounded edges with a radius of curvature of not less than ‧ mm
pl Przyciski, uchwyty, itd., z twardych materiałów wystające z tablicy rozdzielczej na ‧-‧ mm, przy czym wymiar ten określa się według metody opisanej w załączniku V, w przekroju poprzecznym mają powierzchnię co najmniej ‧ cm‧ mierzoną w odległości ‧ mm od najbardziej wystającego punktu, a ich brzegi są zaokrąglone, o promieniu krzywizny co najmniej ‧ mm
en Anya seems a bit on edge
pl Anya wydaje się trochę zdenerwowana
en whereas the European Blind Union, having tested samples from the first production runs, has complained about the edge milling of the ‧ cent and ‧ cent coins which did not match the milling of the samples agreed by it during the consultation process preceding the adoption of Regulation (EC) No
pl Europejska Unia Niewidomych po przeprowadzeniu badań próbek z pierwszych serii produkcyjnych zwróciła uwagę, że karbowanie brzegu monet ‧ i ‧ centowych nie zgadza się z karbowaniem próbek uzgodnionych w trakcie procesu produkcyjnego poprzedzającego przyjęcie rozporządzenia (WE) nr
en Well, the cuts are sharp on one edge, blunt on the other
pl Cóż, cięcia sa ostre z jednej strony, a poszarpane z drugiej
en Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than ‧ g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and courses
pl Z wstępnie przygotowanej próbki pobrać wzorzec o masie co najmniej ‧ g nie będący częścią krajki tkaniny, ze starannie przyciętymi nie postrzępionymi brzegami, i tak aby nitki lub wątek przebiegały w stosunku do nich równolegle lub, w przypadku dzianin, równoległych do rzędów i dzianej przędzy
en Where the lower edge of an exterior rear-view mirror is less than ‧ m above the ground when the vehicle is laden, this rear-view mirror must not project more than ‧ m beyond the overall width of the vehicle measured without rear-view mirrors
pl W przypadku gdzie niższa krawędź lusterka zewnętrznego znajduje się w odległości mniejszej niż ‧ m powyżej podłoża przy obciążonym pojeździe, wspomniane lusterko wsteczne nie może wystawać więcej niż ‧ m poza całkowitą szerokość pojazdu mierzoną bez lusterek wstecznych
en distance from the leading edge of the motorcycle or motor tricycle between ‧ and ‧ m
pl odległość od krawędzi natarcia motocykla lub motocykla trzykołowego pomiędzy ‧ i ‧ m.”
en The distance between the inner edges of the two illuminating surfaces shall not be less than ‧ mm
pl Odległości między krawędziami wewnętrznymi obu powierzchni świetlnych musi wynosić nie mniej niż ‧ mm
en Enclosures and enrichment structures should have smooth surfaces and rounded edges to minimise the risk of injury to the amphibian's skin
pl Pomieszczenia i konstrukcje urozmaicenia otoczenia powinny mieć gładkie powierzchnie i zaokrąglone krawędzie, w celu zminimalizowania zagrożenia okaleczeniem skóry płazów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 1,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.