wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź     
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu;
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej;
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
   
  boundary line of a surface
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  część robocza narzędzia do krajania, ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
 • obrzeże   
   
  okolice kończącego się zjawiska czy czynności
   
  wąski pas przy linii odgraniczającej dwie przestrzenie
 • skraj   
   
  The boundary of a surface.
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
 • brzeg     
   
  The boundary of a surface.
   
  krańcowa linia czegoś
 • obwód   
   
  brzeg, krawędź, otaczająca coś z każdej strony, obejmująca obiekt zwykle w poziomie
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść     
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
(cut) end
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
end (e.g. of street)
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(surrounding) edge
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
edge (of a sword)
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
an advantage
 
An advantage (as have the edge on)
 
The boundary line of a surface.
 
place where two faces of a polyhedron meet

Picture dictionary

brzeg
brzeg
krawędź
krawędź
ostrze
ostrze

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (32)

band edge
granica pasma
block edge
granica bloku
block-edge masks (BEM)
maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference line
krawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of Reason
W pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edge
granica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
double-edged
obosieczny
double-edged sword
broń obosieczna; miecz obosieczny
edge event
zdarzenie z granicą
edge protector
narożnik zabezpieczający ładunek
edge slide
ślizg krawędziowy
Edge Subscription
Edge Subscription
Edge Subscription file
plik Edge Subscription
edge trail
łańcuch; droga
Edge Transport server role
rola serwera Transport graniczny
edge-matched boundary
granica wzdłuż krawędzi
edging
rąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgings
wypustek
extreme outer edge
skrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edged bond, top-quality bond
obligacja pierwszorzędna
has the edge over
ma przewagę nad
on the edge of one's seat
trzymać w napięciu
security-edge gateway
graniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edge
granica bloku częstotliwościowego
straight edge
liniał mierniczy
striking edge of the slider
krawędź natarcia ślizgacza
two-edged
obosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged sword
miecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the edges must be rounded to a radius of not less than ‧ mm
pl krawędzie muszą posiadać zaokrąglenie o promieniu nie mniejszym niż ‧ mm
en The word LËTZEBUERG appears above the effigies along the upper edge of the inner part of the coin
pl Powyżej wizerunków, wzdłuż górnej krawędzi wewnętrznej części monety, widnieje napis LËTZEBUERG
en The power supply harness shall be positioned along, and within ‧ mm of, the edge of the ground plane/table closest to the antenna
pl Zespół przewodów zasilających zostanie umieszczony wzdłuż i w odległości ‧ mm od brzegu płaszczyzny uziemienia/stołu najbliższego w stosunku do anteny
en Clean circular edges
pl Czyste okrągłe brzegi
en occupy the entire area reserved for the additional health warning, and be positioned parallel to the top edge of the package, and in the same direction as the other information on the package
pl zajmują cały obszar zarezerwowany na dodatkowe ostrzeżenie związane z ochroną zdrowia oraz są umieszczane równolegle do górnej krawędzi opakowania i w tym samym kierunku, jak pozostałe informacje na opakowaniu
en Pause after every eight circular movements to lift the opposite edges of the filter papers and return to the centre the prills that have rolled to the periphery
pl Zatrzymać się po każdym ósmym ruchu okrężnym, by podnieść przeciwne krawędzie papierów filtrujących, a następnie sprowadzić do środka bryłki, które przetoczyły się na krańce
en This test shall be identical to the crushing test at the rear except that the front edge of the beam shall be over the frontmost top part of the roll-over protection structure
pl Badanie to jest identyczne do badania na zgniatanie z tyłu, z wyjątkiem tego, że przednia krawędź belki zrównuje się z końcową szczytową częścią przodu konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu
en We' re being carried over the edge!(RlNCEWlND GROANlNG
pl Znosi nas poza Krawędź!
en From the piece so cut, the samples shall be taken at not less than ‧ mm from the edge of the material and at points equidistant from each other
pl Z tak wyciętego fragmentu pobiera się próbki w odległości co najmniej ‧ mm od krawędzi materiału, w równo oddalonych od siebie punktach
en However, the horizontal plane tangential to the lower edge of the apparent surface of S‧ category device shall be above the horizontal plane tangential to the upper edge of the apparent surface of S‧ or S‧ categories devices
pl Jednakże płaszczyzna pozioma styczna do dolnej krawędzi powierzchni widocznej urządzenia kategorii S‧ musi znajdować się powyżej płaszczyzny poziomej stycznej do górnej krawędzi powierzchni widocznej urządzenia kategorii S‧ lub S
en Stick on strip of adhesive tape (‧ × ‧ × ‧,‧ mm) to each long edge (see Figure
pl Przykleić pasek taśmy klejącej (‧ × ‧ × ‧,‧ mm) wzdłuż obu dłuższych krawędzi (zob. ryc
en And then the widow was thin; she had long teeth; wore in all weathers a little black shawl, the edge of which hung down between her shoulder-blades;
pl Zresztą wdowa była chuda, miała końskie zęby i przez okrągły rok nosiła tę samą chustkę, czarną, z rogiem wiszącym między łopatkami;
en at its rear edge; or
pl przy jego tylnej krawędzi; lub
en cylindrical in form with a slightly convex or virtually straight heel, with flat faces with a slightly raised edge
pl kształt walca o bokach lekko wypukłych lub prawie prostych i podstawach lekko obrębionych
en Fragmentation shall not be checked in a strip ‧ cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of ‧,‧ cm from the point of impact
pl Nie bada się fragmentacji w pasie o szerokości ‧ cm wokół krawędzi próbek, który stanowi obramowanie szkła, ani w promieniu ‧,‧ cm od punktu uderzenia
en Its edges shall be rounded to a radius of curvature of between ‧ and ‧ mm
pl Jej krawędzie należy zaokrąglić, tak by promień krzywizny wynosił od ‧ do ‧ mm
en As close as possible to the extreme outer edge of the tractor
pl Jak najbliżej skrajnej zewnętrznej krawędzi ciągnika
en As he passed Vassonville he came upon a boy sitting on the grass at the edge of a ditch.
pl Przejeżdżając przez Vassonville, zobaczył nad rowem siedzące na trawie dziecko.
en In width: the edge of the apparent surface in the direction of the reference axis farthest from the median longitudinal plane of the vehicle must not be more than ‧ mm from the extreme outer edge of the vehicle
pl W kierunku poprzecznym: krawędź powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia znajdująca się najdalej od środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu nie może znajdować się dalej niż ‧ mm od skrajnej krawędzi zewnętrznej pojazdu
en The point of impact shall be that part of the protection structure likely to hit the ground first if the tractor overturns sideways while travelling forward, normally the upper edge
pl Punktem uderzenia będzie ta część konstrukcji zabezpieczającej, która z największym prawdopodobieństwem uderzy o podłoże jako pierwsza w przypadku upadku ciągnika na bok podczas ruchu do przodu, zazwyczaj krawędź górna
en I was a small- town girl and you were on the cutting edge of everything
pl Byłam małomiasteczkową dziewczynką, a ty byłeś ostry jak przecinak
en Straight Edge subculture as an alternative for popular culture
pl Subkultura Straight Edge jako alternatywa dla popkultury
en In the area in which the person operating the coupling has to stand, there shall not be any points of possible danger such as sharp edges, corners, etc. inherent in the design unless these are protected so that injury is unlikely
pl W miejscu, w którym musi stanąć osoba obsługująca, nie może być punktów niebezpiecznych, takich jak ostre krawędzie i narożniki wynikające z konstrukcji, lub muszą one być osłonięte, tak aby skaleczenie było mało prawdopodobne
en For all other categories of vehicles: For S‧ or S‧ categories devices the distance in between the inner edges of the apparent surfaces in the direction of the reference axes shall be not less than ‧ mm
pl Dla wszystkich pozostałych kategorii pojazdów: Dla urządzeń kategorii S‧ lub S‧, odległość między krawędziami wewnętrznymi obu powierzchni widocznych w kierunku ich osi odniesienia musi wynosić nie mniej niż ‧ mm
en The height of the lower edge of the side windows shall be kept as low as possible and the height of the upper edge of the side and rear windows shall be kept as high as possible
pl Wysokość dolnej krawędzi bocznych okien musi być jak najmniejsza, natomiast wysokość górnej krawędzi bocznych okien oraz okien od strony rufy jak największa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 2,003 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.