wymowa: IPA: ɛdʒ /ɛdʒ/ , SAMPA: /EdZ/        

Tłumaczenia na język polski:

 • krawędź     
  (Noun  f) [stereometria]
   
  joining line between two vertices of a polygon
   
  boundary line of a surface
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej
   
  mat. matematyka, matematyczny połączenie między dwoma wierzchołkami grafu;
   
  geom. geometria odcinek będący częścią wspólną dwóch ścian wielościanu lub powierzchni wielościennej;
   
  brzeg powierzchni, zwłaszcza ostry
   
  boundary line of a surface
 • ostrze   
  (Noun  n)
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
   
  ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  część robocza narzędzia do krajania, ostre zakończenie lub krawędź przedmiotu
   
  thin cutting side of the blade of an instrument
 • obrzeże   
   
  okolice kończącego się zjawiska czy czynności
   
  wąski pas przy linii odgraniczającej dwie przestrzenie
 • skraj   
   
  The boundary of a surface.
   
  brzeg jakiejś płaszczyzny, jakiegoś obszaru
 • brzeg     
   
  The boundary of a surface.
   
  krańcowa linia czegoś
 • obwód   
   
  brzeg, krawędź, otaczająca coś z każdej strony, obejmująca obiekt zwykle w poziomie
 • bramowanie   
 • bramować   
 • brzeżek   
 • burta   
 • cyrkiel   
 • grań   
 • grzbiet   
 • kant   
 • korzyść     
 • kraj     
 • lamówka   
 • margines   
 • obdziergać   
 • oblamować   
 • obramowanie   
 • obramować   
 • obrzeżać   
 • obszyć   
 • obwódka   
 • odsuwać   
 • okantować   
 • ostry   
 • ostrzyć   
 • rąbek   
 • sieczny   
 • sunąć   
 • szlifować   
 • toczyć   
 • wrąb   
 • zaleta   
 • łuk   

Pozostałe znaczenia:

 
krawędź
 
(transitive) To trim the margin of a lawn where the grass meets the sidewalk, usually with an electric or gas-powered lawn edger.
 
Sharpness; readiness or fitness to cut; keenness; intenseness of desire.
 
(cut) end
 
(transitive) To move an object slowly and carefully in a particular direction.
 
Technical manuever of rock climbers in which the exterior interface of the upper and the sole is placed as far as possible onto rock ledges and the ankle is held rigidly, as opposed to "smearing".
 
In graphics, a border joining two polygons.
 
any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge
 
end (e.g. of street)
 
(geometry) A one-dimensional face of a polytope. In particular, the joining line between two vertices of a polygon; the place where two faces of a polyhedron meet.
 
The border or part adjacent to the line of division; the beginning or early part; as, in the edge of evening. "On the edge of winter." John Milton.
 
(cricket) (transitive) To hit the ball with an edge of the bat, causing a fine deflection.
 
edge (e.g. of a cliff, precipice)
 
in graph theory: any of the pairs of vertices in a graph
 
(intransitive) To move slowly and carefully in a particular direction.
 
(cricket) The edge of a cricket bat.
 
(surrounding) edge
 
The thin cutting side of the blade of an instrument; as, the edge of an ax, knife, sword, or scythe. Hence, figuratively, that which cuts as an edge does, or wounds deeply, etc.
 
Any sharp terminating border; a margin; a brink; extreme verge; as, the edge of a table, a precipice.
 
(graph theory) Any of the connected pairs of vertices in a graph.
 
edge (of a sword)
 
In male masturbation, a level of sexual arousal that is maintained just short of reaching the point of inevitability, or climax.
 
an advantage
 
An advantage (as have the edge on)
 
The boundary line of a surface.
 
place where two faces of a polyhedron meet

Picture dictionary

brzeg
brzeg
krawędź
krawędź
ostrze
ostrze

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (32)

band edgegranica pasma
bleeding-edge
block edgegranica bloku
block-edge masks (BEM)maski granic bloku (BEM)
bonnet leading edge reference linekrawędź czołowa maski
Bridget Jones: The Edge of ReasonW pogoni za rozumem: Dziennik Bridget Jones
broadcasting band edgegranica pasma radiodyfuzyjnego; granica pasma przeznaczonego dla służby radiodyfuzyjnej
cutting edgeostrze
double-edgedobosieczny
double-edged swordbroń obosieczna; miecz obosieczny
edge eventzdarzenie z granicą
edge protectornarożnik zabezpieczający ładunek
edge slideślizg krawędziowy
Edge SubscriptionEdge Subscription
Edge Subscription fileplik Edge Subscription
edge trailłańcuch; droga
Edge Transport server rolerola serwera Transport graniczny
edge-matched boundarygranica wzdłuż krawędzi
edgingrąbek; przesuwanie; krawędziowanie; lamówka; obramowanie; wypustka; brzeg; obszycie; bordiura; borta
edgingswypustek
extreme outer edgeskrajna krawędź zewnętrzna
gilt-edgedcenny
gilt-edged bond, top-quality bondobligacja pierwszorzędna
has the edge overma przewagę nad
knife-edgeostrze
on the edge of one's seattrzymać w napięciu
security-edge gatewaygraniczna brama zabezpieczeń
spectrum block edgegranica bloku częstotliwościowego
straight edgeliniał mierniczy
striking edge of the sliderkrawędź natarcia ślizgacza
two-edgedobosieczny; obosieczny; dwuznaczny
two-edged swordmiecz obosieczny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "edge", pamięć tłumaczeniowa

add example
The tests must be made to the frontal protection system between the corners of the frontal protection system upper leading edge, to points selected under paragraphBadania wykonuje się pomiędzy narożnikami górnej krawędzi czołowej przedniego układu zabezpieczającego, w punktach określonych w pkt
an illuminated ring and spot target whose dimensions are such that the distance D from a point on the edge of the spot to the nearest point on the inside of the circle subtends an angle of n minutes of arc at a point situated at x metres (figure ‧(b)), wherepodświetlona tarcza pierścienie i plamka o takich wymiarach, że odległość D od punktu na krawędzi plamki do najbliższego punktu wewnątrz pierścienia tworzy kąt o wielkości n minut łuku z punktem położonym w odległości x metrów (rysunek ‧b), gdzie
I am giving you the sharp edge of the knifeDaję ci ostrze brzytwy
We must maintain Europe's competitive edge for Europe's businesses and especially for its citizens.Musimy zachować przewagę konkurencyjną Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej, a szczególnie dla jej obywateli.
Anonymous letters would put anyone on edgeKłaść kogoś na krawędzi
She guides my glance upwards to the pixie perched on the roof' s edgeSkierowała mój wzrok na kotkę spacerującą po krawędzi dachu
The collision body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mmElement uderzający jest wykonany ze stali i ma kształt piramidy o ścianach w kształcie trójkątów równobocznych i o kwadratowej podstawie, przy czym szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone, a promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm
Edge letteringNapis na krawędzi monety
Jade Fox will die on its edgeWredna Lisica umrze od tego miecza
It' s like sleeping on the edge of a table!To jak spać na krawędzi stołu!
The lower edge of the discharge through (without taking into account mobile devices which may extend this through) is situated at least ‧,‧ m above the rail, and allows for the use of a conveyor belt to take away the goodsdolna krawędź zsypu rozładunkowego (bez uwzględnienia urządzeń ruchomych, które mogą ten zsyp przedłużyć) znajduje się minimum ‧,‧ m nad poziomem główki szyny i umożliwia użycie przenośnika taśmowego w celu przemieszczenia ładunku
After the headform test, it should be checked whether a glazing edge has moved more than ‧ mm in the mount and whether the requirement for the point of impact was metPo przeprowadzeniu testu wytrzymałości na uderzenie manekinem, należy sprawdzić, czy krawędź oszklenia nie przesunęła się o więcej niż ‧ mm i czy spełniono wymagania dotyczące punktu uderzenia
Their future position in the labour market is jeopardised considerably as a result and they then take refuge on the edge of society to an even greater extent, thereby isolating themselves.Zagraża to ich późniejszej pozycji na rynku pracy i jeszcze bardziej wyklucza ich ze społeczeństwa, powodując jeszcze większą izolację.
If specimens are cut from windscreens, one edge of each such test specimen shall be part of an edge of the windscreenJeżeli próbki są wycięte z szyb przednich, jedna z krawędzi każdej z próbek stanowi część krawędzi szyby przedniej
Note ‧: For night operations at least runway edge and runway end lights are requiredUwaga ‧: Podczas prowadzenia operacji w nocy wymagane są co najmniej światła krawędziowe i końca drogi startowej
Ma' am?Put more agents on the eastern edge of the buildingRozmieść więcej agentów po zachodniej stronie budynku
I voted in favour of the rapporteur's proposals, in spite of the cost overruns recorded in the implementation of the project, because I understand that the EU should be at the forefront of researching and developing cutting-edge technology, especially when that same technology represents a scientific and economic asset to the EU.Zagłosowałem za przyjęciem wniosków sprawozdawcy, pomimo zakładanego przekroczenia kosztów wdrożenia projektu, ponieważ rozumiem, że UE powinna stać na czele, jeśli chodzi o badania i rozwój przełomowych technologii, zwłaszcza gdy taka technologia stanowi dla UE naukowy i gospodarczy składnik majątku.
for the position appropriate to a person standing on the ground, not more than ‧ mm inwards from the outer edge of the first step; andw przypadku położenia właściwego dla osoby stojącej na podłożu, nie więcej niż ‧ mm do wewnątrz od krawędzi zewnętrznej pierwszego stopnia; oraz
In the case of glass panes other than windscreens, the upper edge of the test piece coincides with the upper edge of the glass panew przypadku szyb innych niż szyby przednie górna krawędź wycinka do badań stanowiła górną krawędź szyby
any degree of agglutination shall be regarded as positive, unless there has been excessive drying round the edgeskażdy stopień aglutynacji uznaje się za pozytywny, o ile wokół brzegów nie doszło do nadmiernego wysuszenia
I' m going to give you some nitrous oxide to take some of the edge offDam panu trochę podtlenku azotu, żeby mógł się pan trochę rozluźnić
Point situated at spot elevation ‧ metres above sea level, SE of Guarli along the NE edge of the Palermo-Trapani railway bridge (about ‧ km East of the Fulgatore stationWierzchołek znajdujący się na wysokości ‧ m n.p.m., na południowy-wschód od miejscowości Guarli, odpowiadający północno-wschodniej krawędzi kolejowego mostu na linii Palermo-Trapani (około ‧ km na wschód od stacji kolejowej Fulgatore
There' s a barn out at the edge of townNa skraju miasta jest stodoła
Stretching along it are belts of rock, above which there is an alluvial terrace which has a clearly defined edge and takes up most of the valley bottomWzdłuż koryta ciągną się pasy kamieńca, ponad którymi wznosi się wyraźną krawędzią terasa zalewowa, zajmująca przeważającą część dna doliny
The surface of the rear parts of seats shall exhibit no dangerous roughness or sharp edges likely to increase the risk or severity of injury to the occupantsW powierzchni tylnej części siedzeń nie znajdują się niebezpieczne szorstkości ani ostre krawędzie mogące zwiększać ryzyko lub skalę obrażeń osób znajdujących się w pojeździe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2870 zdań frazy edge.Znalezione w 3,206 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.