wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • smoczek   
  (Noun  m)
   
  a pacifier
   
  A rubber or plastic nipple that is put into a baby's mouth in order to comfort or quiet.
   
  miękka zabawka dla małych dzieci przeznaczona do ssania
   
  a pacifier
 • atrapa   
  (Noun  f)
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
 • dziadek     
  (  m)
   
  (bridge) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
 • głupek   
  (Noun  m)
   
  an unintelligent person
   
  an unintelligent person
 • kukła   
  (  f)
   
  something constructed with the size and form of a human
 • manekin   
  (Noun  m)
   
  something constructed with the size and form of a human
   
  something constructed with the size and form of a human
 • milczek   
   
  człowiek małomówny, milczący
   
  człowiek małomówny, milczący
 • bałwan   
   
  pot. potocznie pogard. pogardliwie głupek, tuman
 • imitacja   
 • makieta   
 • marionetka   
 • pozorowanie   
 • pozór   
 • statysta   
 • sztuczny   
 • zaślepka   

Pozostałe znaczenia:

 
atrapa
 
smoczek
 
manekin
 
głupek
 
(UK) A bodily gesture meant to fool an opposing player in sport; feint.
 
To make a mock-up or prototype version of something, without some or all off its intended functionality.
 
A silent person; a person who does not talk.
 
(linguistics) A word serving only to make a construction grammatical.
 
(programming) An unused parameter or value.
 
a silent person
 
(Australian, New Zealand, UK) A pacifier.
 
{{bridge
 
To feint
 
A figure of a person or animal used by a ventriloquist; a puppet.
 
Something constructed with the size and form of a human, to be used in place of a person.
 
An unintelligent person.
 
A deliberately nonfunctional device or tool used in place of a functional one.
 
(bridge (card game)) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.

Picture dictionary

smoczek, smoczek
smoczek, smoczek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

dummy variable
zmienna dychotomiczna; zmienna zero-jedynkowa

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dummy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The plane of symmetry of the dummy shall coincide with the vertical median plane of the seat
pl Płaszczyzna symetrii manekina musi zbiegać się ze środkową płaszczyzną pionową siedzenia
en The ankle of the dummy must be certified in accordance with the procedures in Appendix ‧ to Annex
pl Kostka manekina jest objęta wymogiem uzyskania świadectwa zgodnie z procedurą w dodatku ‧ do załącznika
en Arm-rests at the front and rear, if movable, must be in the lowered position, unless this is prevented by the position of the dummies in the vehicles
pl Podłokietniki z przodu i z tyłu, jeżeli istnieje możliwość ich podnoszenia, muszą być opuszczone, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na położenie manekinów w pojeździe
en The H point which characterizes the position within the passenger compartment of a seated occupant is the trace, in a vertical longitudinal plane, of the theoretical axis of rotation between the legs and trunk of a human body, as represented by the dummy described in section ‧ below
pl Punkt H, który oznacza położenie osoby siedzącej w kabinie pasażerskiej, jest rzutem na pionowej płaszczyźnie wzdłużnej, teoretycznej osi obrotu między nogami a tułowiem ciała ludzkiego, tak jak to zostało przestawione na manekinie opisanym poniżej w ppkt
en Like a tackle dummy
pl Jak chłopiec do bicia
en Two studies (involving almost ‧ patients) compared the effectiveness of amlodipine, valsartan or a combination of both substances with the effectiveness of placebo (a dummy treatment
pl W dwóch badaniach (z udziałem niemal ‧ pacjentów) porównywano skuteczność amlodypiny, walsartanu lub połączenia obu tych substancji ze skutecznością placebo (leczenie obojętne
en The studies compared Glustin with placebo (a dummy treatment), or with other antidiabetic medicines (metformin, gliclazide
pl Celem bada było porównanie preparatu Glustin z placebo (leczenie oboj tne) lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (metformin, gliklazydem
en I see.In business, you use a dummy and lay low. Why not?
pl W interesach bierze się figuranta
en In both studies, each patient was treated during ‧ separate episodes of breakthrough pain: in seven of these episodes, each patient received Effentora, and in the other three episodes, each patient received placebo (a dummy tablet
pl W obu badaniach każdy pacjent był leczony podczas ‧ osobnych epizodów bólu przebijającego: w siedmiu z tych epizodów każdy pacjent otrzymywał preparat Effentora, a w pozostałych trzech epizodach każdy pacjent otrzymywał placebo (nieaktywną tabletkę
en Set the knees of the dummy such that their outside surfaces are ‧ ± ‧ mm from the plane of symmetry of the dummy
pl Ustawić kolana manekina tak, aby ich powierzchnie zewnętrzne znajdowały się ‧ ± ‧ mm od płaszczyzny symetrii manekina
en the dummy is sat in the position under examination, its swivel axis being at right angles to the median longitudinal plane of symmetry of the vehicle
pl manekina jest posadzony w badanej pozycji w taki sposób, aby oś obrotowa znajdowała się pod kątem prostym do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu
en Dimensions and mass of Dummy
pl Wymiary i masa manekina
en A private investigator who was sent here to find you, but the doctor dummied up
pl Jestem detektywem.Kazano mi pana znalezc, ale lekarz nie chcial mi pomóc
en A size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
pl But o rozmiarze ‧XW, zgodny jeśli chodzi o konfigurację rozmiaru, podeszwy i grubości obcasa z wojskową normą Stanów Zjednoczonych MIL-S ‧, zmiana P, którego masa wynosi ‧,‧ ± ‧,‧ kg, zakłada się i mocuje na każdej stopie badanego manekina
en The palms of the driver test dummy shall be in contact with the outer part of the steering wheel rim at the rim's horizontal centreline
pl Dłonie badanego manekina kierowcy muszą się stykać z zewnętrzną częścią obręczy kierownicy w poziomej linii środkowej obręczy
en In a double-blind, double-dummy, parallel-group study comparing buprenorphine ethanolic solution to a full agonist active control, ‧ subjects were randomized to receive the ethanolic sublingual solution of buprenorphine at ‧ mg/day (a dose which is roughly comparable to a dose of ‧ mg/day of Suboxone), or two relatively low doses of active control, one of which was low enough to serve as an alternative to placebo, during a ‧ to‧ day induction phase, a ‧-week maintenance phase and a ‧-week detoxification phase
pl W badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorującym, badaniu grup równoległych, porównującym etanolowy roztwór buprenorfiny z aktywną kontrolą w postaci całkowitego agonisty, ‧ osoby randomizowano do grup otrzymujących podjęzykowo roztwór etanolowy buprenorfiny w dawce ‧ mg na dobę (dawka mniej więcej porównywalna z dawką ‧ mg produktu Suboxone na dobę), lub dwie względnie małe dawki aktywnej kontroli, z których jedna była wystarczająco mała, aby służyć za alternatywę dla placebo podczas ‧-do ‧-dniowej fazy indukcji, ‧-tygodniowej fazy podtrzymywania i ‧-tygodniowej fazy odtruwania
en The temperature of the dummies and the system of measuring instruments must be stabilized before the test and maintained so far as possible within a range between ‧ °C and ‧ °C
pl Temperatura manekinów i systemu przyrządów pomiarowych musi zostać ustabilizowana przed testem i utrzymana jak najdłużej w zakresie między ‧ a ‧ °C
en From ‧ October ‧, Member States may not, for reasons relating to the tests to assess the heel of the Hybrid ‧ dummy
pl Od dnia ‧ października ‧ r. Państwa Członkowskie nie mogą z przyczyn odnoszących się do testów oceniających dotyczących pięty manekina Hybrid
en The guy is really no dummy
pl Ten gość to nie marionetka
en The dummy is equipped for recording the data necessary to determine the performance criteria with measuring systems corresponding to the specifications in Appendix
pl W celu umożliwienia zapisu danych niezbędnych do ustalenia kryteriów pracy manekina musi on być wyposażony w systemy pomiarowe odpowiadające specyfikacjom w dodatku
en The main studies compared Trazec to placebo (a dummy treatment), or to other medicines used in type ‧ diabetes (metformin, glibenclamide or troglitazone
pl W głównych badaniach preparat Trazec był porównywany do placebo (leczenie obojętne) lub do innych leków stosowanych w cukrzycy typu ‧ (metformina, glibenklamid lub troglitazon
en The object is for our pilot to knock out...... the red dummies and the black cars
pl Pilot ma wyeliminować... czerwone kukły i czarne auta
en Dummy, look for light.Stand back for fire safety
pl Głupek, uważaj na ogień
en DUMMY SPECIFICATIONS
pl SPECYFIKACJE MANEKINA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 653 zdań frazy dummy.Znalezione w 1,373 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.