wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • smoczek   
  (Noun  m)
   
  a pacifier
   
  A rubber or plastic nipple that is put into a baby's mouth in order to comfort or quiet.
   
  miękka zabawka dla małych dzieci przeznaczona do ssania
   
  a pacifier
 • atrapa   
  (Noun  f)
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
   
  nonfunctional device or tool used in place of a functional one
 • dziadek     
  (  m)
   
  (bridge) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.
 • głupek   
  (Noun  m)
   
  an unintelligent person
   
  an unintelligent person
 • kukła   
  (  f)
   
  something constructed with the size and form of a human
 • manekin   
  (Noun  m)
   
  something constructed with the size and form of a human
   
  something constructed with the size and form of a human
 • milczek   
   
  człowiek małomówny, milczący
   
  człowiek małomówny, milczący
 • bałwan   
   
  pot. potocznie pogard. pogardliwie głupek, tuman
 • imitacja   
 • makieta   
 • marionetka   
 • pozorowanie   
 • pozór   
 • statysta   
 • sztuczny   
 • zaślepka   

Pozostałe znaczenia:

 
atrapa
 
smoczek
 
manekin
 
głupek
 
(UK) A bodily gesture meant to fool an opposing player in sport; feint.
 
To make a mock-up or prototype version of something, without some or all off its intended functionality.
 
A silent person; a person who does not talk.
 
(linguistics) A word serving only to make a construction grammatical.
 
(programming) An unused parameter or value.
 
a silent person
 
(Australian, New Zealand, UK) A pacifier.
 
{{bridge
 
To feint
 
A figure of a person or animal used by a ventriloquist; a puppet.
 
Something constructed with the size and form of a human, to be used in place of a person.
 
An unintelligent person.
 
A deliberately nonfunctional device or tool used in place of a functional one.
 
(bridge (card game)) The partner of the winning bidder, who shows his or her hand.

Picture dictionary

smoczek, smoczek
smoczek, smoczek

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

dummy variable
zmienna dychotomiczna; zmienna zero-jedynkowa

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dummy", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For an overview of the side impact dummy see Figure ‧ and Table ‧ of this Appendix
pl Na rysunku ‧ i w tabeli ‧ niniejszego dodatku pokazany jest widok manekina używanego do badania zderzenia bocznego
en The trace of that axis on the flank of the dummy is the H point of that dummy
pl Ślad tej osi na powierzchni bocznej manekina jest punktem H
en To the extent practicable, the right leg of the driver dummy shall be in a vertical plane
pl O ile to możliwe, prawa noga manekina kierowcy musi znajdować się w płaszczyźnie pionowej
en The head restraint shall be adjusted such that its top surface is level with the centre of gravity of the dummy's head; if this is not possible, the head restraint shall be in the uppermost position
pl Urządzenie przytrzymujące głowę jest wyregulowane tak, że jego szczytowa powierzchnia jest na poziomie środka ciężkości głowy manekina; jeżeli jest to niemożliwe, urządzenie przytrzymujące głowę musi znajdować się w najwyższym położeniu
en For an overview of the side impact dummy see Figure ‧ for a scheme and the parts breakdown in Table ‧ of this annex
pl Na rysunku ‧ niniejszego załącznika przedstawiono schemat manekina używanego do badania zderzenia bocznego, a w tabeli ‧ wyszczególniono jego części
en Dynastat was compared with placebo (a dummy treatment) as well as with other painkillers such as ketorolac, morphine, valdecoxib, ibuprofen and tramadol
pl Preparat Dynastat porównano z placebo (leczenie obojętne), jak również z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak: ketorolak, morfina, waldekoksyb, ibuprofen oraz tramadol
en Then, with great difficulty, finally, he is able to talk, but he talks with the distorted voice of the dummy
pl Następnie, z wielkim wysiłkiem, w końcu jest w stanie mówić, ale mówi zniekształconym głosem lalki
en The first study, carried out in ‧ patients, compared the effectiveness of three doses of Adenuric (‧, ‧ and ‧ mg once a day) with that of placebo (a dummy treatment) and of allopurinol (another medicine used to treat hyperuricaemia
pl W pierwszym badaniu, w którym uczestniczyło ‧ pacjentów, porównywano skuteczność trzech dawek preparatu Adenuric (‧, ‧ i ‧ mg raz na dobę) ze skutecznością placebo (nieaktywnego leczenia) oraz allopurinolu (innego leku stosowanego w leczeniu hiperurykemii
en However, fatigue, dry mouth and headache were reported more often than with a dummy tablet
pl Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej
en Certification procedure for the dummy lower leg and foot
pl Procedura certyfikacyjna dla dolnej części nogi i stopy manekina
en Prisons are bulging with dummies who wonder how they got there
pl Więzienia są pełne takich kretynów
en You' re no dummy
pl Nie jestes w ciemie bity
en Your gun, dummy
pl Swoją broń, głupku
en The mid-sagittal plane of the driver dummy shall be vertical and parallel to the vehicle's longitudinal centreline, and pass through the centre of the steering wheel rim
pl Płaszczyzna środkowa manekina kierowcy musi być pionowa i równoległa do wzdłużnej linii środkowej pojazdu i przechodzić przez środek obręczy kierownicy
en ARRANGEMENT OF DUMMIES
pl ROZMIESZCZENIE MANEKINÓW
en Construction of side impact dummy
pl Budowa manekina używanego do badania zderzenia bocznego
en Unless otherwise specified by the manufacturer, the other front seats must, if possible, be adjusted to the same position as the seat containing the dummy
pl O ile nie zostało inaczej określone przez producenta, pozostałe siedzenia przednie, jeżeli możliwe, muszą zostać wyregulowane do tego samego położenia co siedzenie mieszczące manekina
en In a double-blind, double-dummy, parallel-group study comparing buprenorphine ethanolic solution to a full agonist active control, ‧ subjects were randomized to receive the ethanolic sublingual solution of buprenorphine at ‧ mg/day (a dose which is roughly comparable to a dose of ‧ mg/day of Suboxone), or two relatively low doses of active control, one of which was low enough to serve as an alternative to placebo, during a ‧ to‧ day induction phase, a ‧-week maintenance phase and a ‧-week detoxification phase
pl W badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorującym, badaniu grup równoległych, porównującym etanolowy roztwór buprenorfiny z aktywną kontrolą w postaci całkowitego agonisty, ‧ osoby randomizowano do grup otrzymujących podjęzykowo roztwór etanolowy buprenorfiny w dawce ‧ mg na dobę (dawka mniej więcej porównywalna z dawką ‧ mg produktu Suboxone na dobę), lub dwie względnie małe dawki aktywnej kontroli, z których jedna była wystarczająco mała, aby służyć za alternatywę dla placebo podczas ‧-do ‧-dniowej fazy indukcji, ‧-tygodniowej fazy podtrzymywania i ‧-tygodniowej fazy odtruwania
en PROCEDURE FOR CALCULATING THE VISCOUS CRITERION (V*C) FOR SIDE IMPACT DUMMY
pl PROCEDURA OBLICZENIA KRYTERIUM LEPKOŚCI (V*C) DLA MANEKINA UŻYWANEGO DO BADANIA ZDERZENIA BOCZNEGO
en release the dummy from the protective system
pl uwolnienie manekina z systemu zabezpieczającego
en CERTIFICATION PROCEDURE FOR THE DUMMY LOWER LEG AND FOOT
pl PROCEDURA CERTYFIKACYJNA DLA DOLNEJ CZĘŚCI NOGI I STOPY MANEKINA
en Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS was more effective than placebo (a dummy treatment) and than hydrochlorothiazide alone in reducing diastolic blood pressure
pl Pod względem obniżania rozkurczowego ciśnienia krwi preparat Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS był skuteczniejszy od placebo (leczenie obojętne) i hydrochlorotiazydu stosowanego w monoterapii
en Vildagliptin was more effective than placebo (a dummy treatment) at reducing HbA‧c levels when it was added to metformin
pl Wildagliptyna okazała się skuteczniejsza od placebo (leczenie obojętne) w obniżaniu poziomów HbA‧c w skojarzeniu z metforminą
en Dummy clothing
pl Odzież manekina
en Dimensions and mass of Dummy
pl Wymiary i masa manekina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 653 zdań frazy dummy.Znalezione w 0,557 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.