wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
Past participle of drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

data-driven subscriptionsubskrypcja oparta na danych
effort-driven schedulingplanowanie według nakładu pracy
inverter driven technologytechnologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursorkursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
permanently driven axleoś stale napędzana
risk-driven schedulingplanowanie sterowane ryzykiem
steam-drivenparowy

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
Due to the different nature of the data items a distinction is made between, on one hand, category ‧ and category ‧ data items for which data must be reported for each reporting period and, on the other hand, event-driven data items which only need to be provided if the underlying event occurs during the reporting periodZ uwagi na zróżnicowany charakter pozycji danych rozróżnia się z jednej strony pomiędzy pozycjami danych kategorii ‧ a pozycjami danych kategorii ‧, gdzie dane muszą zostać przekazane dla każdego okresu sprawozdawczego, oraz z drugiej strony pomiędzy pozycjami danych, które są wywołane przez zdarzenie dotyczące danych, które muszą zostać przekazane, tylko jeśli określone zdarzenie wystąpi w danym okresie sprawozdawczym
First of all, we need firm, coherent, and results-driven action on the part of the European Union.W pierwszym rzędzie potrzebujemy zdecydowanego, spójnego i nastawionego na wynik działania ze strony Unii Europejskiej.
Reflecting the aim of withdrawing the fiscal stimulus in line with economic recovery by ‧, the envisaged consolidation falls predominantly on the expenditure side, driven by a decline in subsidies by ‧ percentage point of GDP between ‧ andOdzwierciedlając zamiar wycofania budżetowych środków stymulacyjnych wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w ‧ r., przewidywana konsolidacja ma miejsce przede wszystkim po stronie wydatków, a jej centralnym elementem jest obniżenie subsydiów o ‧ punkt procentowy PKB w latach ‧–
These provisions set the starting point for competition-driven improvements in service quality and pricePrzepisy te określają punkt wyjścia dla napędzanej przez konkurencję poprawy jakości i cen usług
Population games with attractiveness-driven, instantaneous and delayed strategy choiceGry populacyjne z wyborem strategii określonym przy użyciu funkcji atrakcyjności z uwzględnieniem opóźnienia czasowego
With this in mind, investigator-driven basic research based on excellence should play an essential role within the Seventh Framework ProgrammeMając to na uwadze, badania podstawowe, inicjowane przez samych naukowców, oparte na doskonałości, powinny odgrywać zasadniczą rolę w siódmym programie ramowym
I have not driven since the divorceNie prowadziłem od rozwodu
I would also like to remind our liberal fellow Members, and, in particular, Mr Rohde, that the reason he was in favour of free trade was because of its devastating effects, since he maintained that the fact that the British bourgeoisie was driven by dishonourable interests was of little consequence: Indian society needed to be destroyed in order to precipitate the dawn of the global revolution.Chciałbym też przypomnieć naszym kolegom liberałom, przede wszystkim panu posłowi Rohde, że powodem, dla którego Marks opowiadał się za wolnym handlem były jego zatrważające skutki, uważał, że niechlubne interesy brytyjskiej burżuazji stojące u podstaw tej decyzji nie miały wielkiego znaczenia: społeczeństwo hinduskie trzeba było zniszczyć żeby wywołać jutrzenkę globalnej rewolucji.
The connections of the compressed-air braking systems between power-driven vehicles and trailers shall be provided according to paragraphs ‧.‧.‧.‧.‧, ‧.‧.‧.‧.‧ orPołączenia nadciśnieniowych powietrznych układów hamulcowych między pojazdami o napędzie silnikowym i przyczepami muszą być zgodne z pkt ‧.‧.‧.‧.‧, ‧.‧.‧.‧.‧ lub
For ‧, GDP growth is expected to be positive again, most likely driven by net exports on the back of the recovery in world tradeW ‧ r. oczekuje się ponownego dodatniego wzrostu PKB, którego siłą napędową najprawdopodobniej będzie eksport netto w związku z ożywieniem światowej wymiany handlowej
In the case of a mobile good, a motor car may well be driven across Europe by its purchaser but it was purchased at only one place-Paris, Berlin or Madrid sayJeśli chodzi o produkty ruchome – nabywca może przejechać samochodem przez całą Europę, ale samochód ten został zakupiony tylko w jednym miejscu, np. Paryżu, Berlinie czy Madrycie
It may use such event-driven fair value measurements as deemed cost for IFRSs at the date of that measurementJednostka może wykorzystać przeprowadzoną na skutek pewnych zdarzeń wycenę wartości godziwej jako zakładany koszt dla celów MSSF na dzień tej wyceny
co-funding of regional, national or international programmes in the field of research training and career development where this fulfils the criteria of European added value, transparency and openness, targeting a competitive selection of existing or new regional, national and international funding programmes that focus on the objectives set for this action, based on individual-driven mobilitywspółfinansowanie regionalnych, krajowych lub międzynarodowych programów w dziedzinie kształcenia naukowców i rozwoju kariery pod warunkiem spełnienia kryterium europejskiej wartości dodanej, przejrzystości i otwartości; w drodze konkursu wybierane będą istniejące lub nowe regionalne, krajowe i międzynarodowe programy finansowania ukierunkowane na cele wyznaczone dla niniejszego działania, których podstawą jest mobilność inicjowana przez naukowców
Blaze winds, and the pitch to Pryor...... swung on and driven deep towards the gapSłaby wiatr i odbicie do Pryora...... i szybuje daleko w stronę trybun
new ideas and innovations are born from the coming together of different kinds of knowledge and through the curiosity-driven search for new knowledgenowe idee i innowacje powstają w wyniku zetknięcia się różnych rodzajów wiedzy i w wyniku motywowanych ciekawością poszukiwań nowej wiedzy
For OVC vehicles with an operating mode switch, mileage accumulation should be driven in the mode which is automatically set after turn on of the ignition key (normal modePrzy zwiększaniu kilometrażu pojazdy doładowywane ze źródeł zewnętrznych powinny pracować w trybie wybieranym automatycznie po przekręceniu kluczyka zapłonu (w trybie zwykłym
The Commission services’ ‧ autumn forecast assumes the recovery to be driven by both private consumption and net exportsPrognoza służb Komisji z jesieni ‧ roku zakłada, że ożywienie gospodarcze będzie napędzane zarówno spożyciem prywatnym, jak i eksportem netto
This amount is reserved for financing projects in order to strengthen the research potential of European regions, in particular by encouraging and supporting the development, across Europe, of regional research-driven clusters associating regional authorities, universities, research centres, enterprises and other relevant stakeholdersKwota ta przeznaczona jest na finansowanie projektów mających na celu wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego regionów Europy, w szczególności poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych, ukierunkowanych na badania klastrów (clusters) skupiających władze regionalne, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony
Vehicle is equipped to be driven in right/left hand trafficPojazd jest przystosowany do jazdy w ruchu prawostronnym/lewostronnym
Notes that EIB borrowing and lending activity both inside and outside the European Union has progressively increased and today constitutes the main EU-level tool for borrowing and lending; notes, furthermore, that there has been a great demand, including from Asia, for bonds issued by the EIB; calls on the EIB and its governors, therefore, to maximise that borrowing potential by issuing, in particular, euro-denominated bonds on the global market in order to support long-term objectives and to mitigate the economic slowdown both inside the European Union and in its neighbouring countries as a public policy-driven bankodnotowuje, że działalność EBI związana z zaciąganiem i udzielaniem pożyczek zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią, stopniowo się nasilała i stanowi dziś główne narzędzie w zakresie zaciągania oraz udzielania pożyczek na szczeblu UE; zaznacza ponadto, że odnotowano duży popyt na emisję obligacji EBI, w tym ze strony Azji; wzywa zatem EBI- jako bank kierujący się polityką publiczną- i jego gubernatorów do maksymalizowania tego potencjału w zakresie zaciągania pożyczek poprzez dalszą emisję obligacji na rynku światowym – zwłaszcza obligacji z przewagą euro – by wesprzeć długoterminowe cele i złagodzić gospodarcze spowolnienie wewnątrz UE i w państwach sąsiadujących
Agricultural or forestry tractor means any power-driven vehicle running on wheels or tracks, having at least two axles, the principal function of which lies in its tractive power, which is specially designed to pull, push, carry or operate certain tools, machines or trailers used in connection with agricultural or forestry operations, and the use of which for carrying persons or goods by road or drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods is only a secondary functionciągnik rolniczy lub leśny oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym poruszające się na kołach lub gąsienicach, mające co najmniej dwie osie, których główną funkcję stanowi siła ciągnąca i które są specjalnie przystosowane do ciągnięcia, pchania, przenoszenia lub manewrowania pewnymi narzędziami, maszynami lub przyczepami, używanymi w związku z czynnościami rolniczymi i leśnymi, i których używanie do przewozu drogowego osób lub rzeczy lub do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy jest tylko funkcją drugorzędną
You and I would also be driven to confess mysterious talents with the help of such tools.Isn' t that so?Także ty i ja przyznalibyśmy się do używania czarów, gdyby potraktowano nas takimi narzędziami
I could have driven myselfTo mogłem sobie sam prowadzić samochód
EU labour statistics development will be driven by the following political processes: EU enlargement, European employment strategy, economic and monetary union and the benchmarking exercise (with structural indicators to be presented every year in spring to the European CouncilSiłą napędową rozwoju statystyki pracy w UE będą następujące procesy polityczne: rozszerzenie UE, europejska strategia w dziedzinie zatrudnienia, unia gospodarcza i walutowa oraz realizacja opracowywania bazy (ze wskaźnikami strukturalnymi do zaprezentowania Radzie Europy na wiosnę każdego roku
motor vehicle means any power-driven vehicle which is moved by its own means, having at least four wheels, being complete, completed or incomplete, with a maximum design speed exceeding ‧ km/hpojazd silnikowy oznacza napędzany mechanicznie pojazd, który porusza się dzięki własnemu napędowi, mający co najmniej cztery koła, kompletny, skompletowany lub niekompletny, osiągający maksymalną prędkość przekraczającą ‧ km/h
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2100 zdań frazy driven.Znalezione w 3,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.