wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Past participle of drive
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (11)

data-driven subscription
subskrypcja oparta na danych
effort-driven scheduling
planowanie według nakładu pracy
Far Beyond Driven
Far Beyond Driven
Feature Driven Development
Feature Driven Development
inverter driven technology
technologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursor
kursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
machine-driven
automatyczny
permanently driven axle
oś stale napędzana
power-driven vehicle
pojazd mechaniczny
risk-driven scheduling
planowanie sterowane ryzykiem

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Further recommends that negotiation of the Partnership Agreement with China be driven forward, subject to substantial progress in the field of democracy and human rights; that the strategic partnership with India be deepened and that political and economic cooperation with Japan and ASEAN be enhanced, while seeking an active role for the EU on outstanding issues in the Korean peninsular which is not merely confined to financing
pl zaleca też kontynuowanie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie z Chinami, pod warunkiem dokonania przez nie zdecydowanego postępu w dziedzinie praw człowieka i demokracji, zacieśnienie strategicznego partnerstwa z Indiami, wzmocnienie współpracy polityczno-gospodarczej z Japonią i krajami ASEAN, poszukując jednocześnie aktywnej roli UE w ostatecznym rozwiązaniu zagadnień na Półwyspie Koreańskim, która nie ogranicza się do kwestii finansowych
en Trade name or mark of the power-driven vehicle
pl Nazwa handlowa lub znak handlowy pojazdu silnikowego
en To provide customer driven scientific and technical support to the Community policy-making process in the nuclear field, ensuring support to the implementation and monitoring of existing policies while flexibly responding to new policy demands
pl Zapewnienie ukierunkowanego na użytkownika, naukowego i technicznego wsparcia w procesie kształtowania wspólnotowej polityki w dziedzinie energii jądrowej poprzez wspieranie realizacji i monitorowania istniejących polityk oraz elastyczne reagowanie na nowe potrzeby polityczne
en Observes that loose fiscal policies combined with restrictive monetary policy driven by interest rate increases and exchange rate appreciation result in a suboptimal policy mix which may entail excessive macroeconomic costs of stabilisation; considers that more fiscal tightening would reduce pressure on monetary policy and allow for a better policy mix that would ensure faster economic growth under a given inflation rate
pl zauważa, że połączenie luźnej polityki fiskalnej z restrykcyjną polityką monetarną, spowodowaną podwyższaniem stóp procentowych i aprecjacją kursu walutowego, prowadzi do suboptymalnej koordynacji polityk monetarnej z fiskalną, co może nieść za sobą skutki w postaci nadmiernych makroekonomicznych kosztów stabilności; uważa, że większe usztywnienie polityki fiskalnej zmniejszy nacisk na politykę monetarną i pozwoli na lepszą koordynację obu polityk, która zapewni szybszy wzrost gospodarczy przy danej stopie inflacji
en at least one front axle and at least one rear axle designed to be driven simultaneously including vehicles where the drive to one axle can be disengaged
pl co najmniej jedną oś przednią i co najmniej jedną oś tylną zaprojektowane tak, aby obie mogły być napędzane równocześnie, dotyczy to również pojazdów, w których napęd na jedną z osi może zostać odłączony
en A large refugee population was driven into settlement camps where the weakest died from lack of food and water
pl Olbrzymia liczba uchodźców przebywała w wydzielonych obozach gdzie powoli umierała z braky jedzenia i wody
en If there is nobody capable of driving this machinery, then you have to bring people in from somewhere else who know how to drive them and get them to be driven.
pl Jeśli ludzi, którzy umieliby obsługiwać całą tę maszynerię, nie ma na miejscu, trzeba ich sprowadzić.
en As part of moves to make the quota system more flexible and then totally liberalise the market, there should have been a market-driven cutback in surplus capacity, something that could obviously not be achieved with interventionist measures from Brussels
pl Częścią działań mających na celu uelastycznienie systemu kwot i następnie pełną liberalizację rynku, powinna była być wymuszona przez rynek redukcja zbyt dużych mocy produkcyjnych, coś, czego nie udałoby się osiągnąć interwencyjnymi działaniami z Brukseli
en The test vehicle is driven around a circle ‧ meters in diameter at a speed that produces a lateral acceleration of approximately ‧,‧ to ‧,‧ g for three clockwise laps followed by three anticlockwise laps
pl Badany pojazd wykonuje trzy okrążenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara i trzy okrążenia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, poruszając się po okręgu o średnicy około ‧ metrów z prędkością, która wytwarza przyśpieszenie poprzeczne o wartości około ‧,‧–‧,‧ g
en EN ‧ is applicable for giving presumption of conformity under Directive ‧/‧/EEC for those vehicles, boats and internal combustion engine-driven devices that are not within the scope of Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC or ‧/‧/EC
pl EN ‧ stosuje się dla domniemania zgodności z dyrektywą ‧/‧/EWG dla tych pojazdów, łodzi i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, które nie są objęte zakresem dyrektyw ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE lub ‧/‧/WE
en Notes that the pre-accession Road Map for the western Balkans needs both a detailed and a concrete approach, as well as a more policy-driven, incentive-based approach that is tailored to the countries concerned, which share weak central-state institutions, and is capable of keeping up the momentum for reform over a foreseeably long period
pl odnotowuje, że przedakcesyjny harmonogram działań dla Bałkanów Zachodnich wymaga zarówno szczegółowego i konkretnego podejścia, jak i podejścia ukierunkowanego w większym stopniu na realizację polityk, opartego na motywacji i dostosowanego do krajów, których wspólną cechą są słabe centralne instytucje państwowe, zdolnego utrzymać impet reform przez odpowiednio długi czas
en In Bulgaria we have a large number of problems which we associate with the Roma and this has driven us to introduce steps for the preparation of a framework programme to resolve the social preconditions causing their ethnic discrimination.
pl W Bułgarii mamy wiele problemów kojarzonych ze społecznością romską, co skłoniło nas do podjęcia działań zmierzających do opracowania ramowego programu, który będzie służyć ustaleniu przyczyn powstawania dyskryminacji etnicznej tej grupy.
en REQUIREMENTS FOR THE INSTALLATION OF SAFETY-BELTS AND RESTRAINT SYSTEMS FOR ADULT OCCUPANTS OF POWER-DRIVEN VEHICLES ON FORWARD FACING SEATS AND FOR THE INSTALLATION OF ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEMS
pl WYMOGI DOTYCZĄCE INSTALACJI PASÓW BEZPIECZEŃSTWA I URZĄDZEŃ PRZYTRZYMUJĄCYCH CHRONIĄCYCH OSOBY DOROSŁE ZAJMUJĄCE SIEDZENIA ZWRÓCONE PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY W POJAZDACH SILNIKOWYCH ORAZ INSTALACJI URZĄDZEŃ PRZYTRZYMUJĄCYCH DLA DZIECI ISOFIX
en Drivers of all power-driven vehicles must at any moment have the knowledge, skills and behaviour described under points ‧ to ‧ above, with a view to be able to
pl Kierowcy wszystkich rodzajów pojazdów z napędem własnym muszą w każdej chwili dysponować wiedzą, umiejętnościami oraz zachowaniami opisanymi w pkt od ‧ do ‧ powyżej, aby być w stanie
en In line with the approach of the Seventh Framework Programme and as acknowledged in the consultations with stakeholders undertaken during BONUS ERA-NET, there is a need for policy-driven research programmes in the Baltic region
pl Zgodnie z podejściem przyjętym w siódmym programie ramowym oraz tym, co stwierdzono w konsultacjach z zainteresowanymi stronami w trakcie realizacji BONUS ERA-NET, w regionie Morza Bałtyckiego istnieje potrzeba wprowadzenia programów badań wpisujących się w cele polityki
en In the case of vehicles other than those of category M‧, vehicles with a reference mass of more than ‧ kg, or vehicles all of whose wheels are driven, the power values given in the table shall be multiplied by the factor
pl W przypadku pojazdów innych niż należące do kategorii M‧, pojazdów o masie odniesienia większej niż ‧ kg lub pojazdów o napędzie na wszystkie koła wartości mocy podane w tabeli mnoży się przez współczynnik
en I' il answer, " Look, I' m sorry, but I' ve just driven ‧ kilometers...... in fact, ‧ kilometers to come and see her
pl Powiem mu:" Przepraszam, ale właśnie przejechałem ‧ kilometrów...... właściwie, ‧, by się z nią zobaczyć
en The geographical mobility within the Community should be controlled and demand-driven during the first period of legal stay of the highly qualified third-country worker
pl W pierwszym okresie legalnego pobytu pracownika z państwa trzeciego o wysokich kwalifikacjach jego mobilność geograficzna we Wspólnocie powinna być kontrolowana i dostosowana do bieżących potrzeb
en The plug is sealed by a lead pellet driven into an internal circular groove or into the thread of the tube
pl Korek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wewnątrz otworu lub do gwintowanego otworu w rurze
en Turkey is a country which is proud of its history of genocide, as the act of genocide committed in 1913, where 50 000 Bulgarians were massacred and 300 000 were driven out of eastern Thrace, was the dress rehearsal for the Armenian genocide unacknowledged by the Ottomans.
pl Turcja to kraj, który szczyci się swoją historią ludobójstwa; to popełnione w 1913 roku, kiedy dokonano rzezi 50 tysięcy Bułgarów, a 300 tysięcy wydalono ze wschodniej Tracji, było ostatnią próbą przed ludobójstwem Ormian, nieuznawanych przez imperium osmańskie.
en The maximum sound level expressed in A-weighted decibels (dB(A)) shall be measured as the vehicle is driven between lines AA’ and BB’
pl Maksymalny poziom dźwięku wyrażony w decybelach ważonych A (dB(A)) mierzy się, gdy pojazd jest prowadzony pomiędzy liniami AA' i BB'
en The Framework Programme is structured into four types of activity: trans-national cooperation on policy-defined themes (Cooperation), investigator-driven research based on the initiative of the research community (Ideas), support of training and career development of researchers (People), and support of research capacities (Capacities
pl Program ramowy składa się z czterech rodzajów działań: międzynarodowej współpracy w określonych dziedzinach tematycznych (Współpraca), badań inspirowanych przez naukowców (Pomysły), wspierania kształcenia i rozwoju kariery naukowców (Ludzie) oraz wspierania możliwości badawczych (Możliwości
en Strengthening the research potential of European regions, in particular by encouraging and supporting the development, across Europe, of regional research-driven clusters associating universities, research centres, enterprises and regional authorities
pl Wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, w szczególności poprzez wspieranie i zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych skupiających wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne
en in writing. - I voted for this report which is driven by the European Union's policy commitment to simplify the legislation in force with a view to creating a better and clearer legislative environment for businesses, mainly with respect to the simplification of customs formalities carried out by importers of certain textile products released for free circulation in the EU.
pl na piśmie - Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które wynika z zobowiązań polityki Unii Europejskiej do upraszczania obowiązującego prawodawstwa w celu stworzenia lepszego i bardziej zrozumiałego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw, głównie w odniesieniu do uproszczenia formalności celnych wymaganych od importerów niektórych wyrobów włókienniczych dopuszczonych do swobodnego obrotu w UE.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2100 zdań frazy driven.Znalezione w 1,225 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.