wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Past participle of drive
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

data-driven subscriptionsubskrypcja oparta na danych
effort-driven schedulingplanowanie według nakładu pracy
inverter driven technologytechnologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursorkursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
permanently driven axleoś stale napędzana
risk-driven schedulingplanowanie sterowane ryzykiem
steam-drivenparowy

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
motor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goodspojazd silnikowy oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym, zwykle używane do przewozu drogowego osób lub rzeczy albo do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy
Notes the different nature of the present oil price increase compared to those that took place in the past, which were supply-side driven and transitory; whereas the present oil-price increase has a substantial element caused by rapidly growing demand such as China but also by high consumption in the United States, alongside uncertainties in oil-producing regions, and supply fall-outs caused by lack of investment in infrastructure; consequently the recent price increase has a substantially permanent componentzwraca uwagę na fakt, że obecny wzrost ceny ropy naftowej ma inny charakter niż w przeszłości, kiedy to był on powodowany podażą i miał charakter krótkotrwały; mając na uwadze, że obecny wzrost ceny ropy naftowej został głównie wywołany szybko rosnącym popytem w Chinach, lecz również wysokim zużyciem w Stanach Zjednoczonych, a także niepewnością panującą w regionach będących producentami ropy naftowej i niedostateczną podażą spowodowaną niedoinwestowaniem infrastruktury; w konsekwencji ostatni wzrost ceny ma zasadniczo trwały charakter
That list includes UN/ECE Regulation No ‧ concerning the approval of restraining devices for child occupants of power-driven vehicles (child restraint systemspis ten obejmuje regulamin ONZ/EKG nr ‧ w sprawie homologacji urządzeń przytrzymujących dzieci przewożone w pojazdach silnikowych (dziecięcych urządzeń przytrzymujących
module means a self-sufficient and autonomous predefined task- and needs-driven arrangement of Member States’ capabilities or a mobile operational team of the Member States representing a combination of human and material means, that can be described in terms of its capacity for intervention or by the task(s) it is able to undertakemoduł oznacza samowystarczalną i samodzielną procedurę wykorzystania zasobów państw członkowskich, dostosowaną do wykonania wcześniej określonych zadań lub służącą zaspokojeniu wcześniej określonych potrzeb, lub mobilny zespół reagowania operacyjnego państw członkowskich; obejmuje on zarówno zasoby ludzkie, jak i materialne i można go określić w kategoriach zdolności do działania lub wykonywania zadania(-ń), którego(-ych) jest w stanie się podjąć
Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactionsUmowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym
motor vehicles used for such carriage are driven by personnel employed by, or put at the disposal of, the undertaking under a contractual obligationpojazdy silnikowe wykorzystywane do takiego przewozu są prowadzone przez personel zatrudniony lub pozostający do dyspozycji tego przedsiębiorstwa na mocy zobowiązania umownego
The manual wheel shall not be driven by a powered drive unitRęczne koło sterowe nie może być obracane przy użyciu napędu silnikowego
It is important to turn it into a dialogue driven request, by discussing its importance and benefits for the recipientNależy sprawić, żeby była podporządkowana dialogowi, poprzez omówienie jej znaczenia i korzyści dla beneficjenta
I have not driven since the divorceNie prowadziłem od rozwodu
on behalf of the ALDE Group. - Madam President, with his proposals for a Mediterranean Union, President Sarkozy recognised what many knew yet would not admit: that the Barcelona Process - top-down and driven by European interests - was dead in the water, leading our southern partners to opt out and a widening prosperity gap to emerge on either side of the Mediterranean.Pani przewodnicząca! Poprzez swoje propozycje dotyczące Unii Śródziemnomorskiej prezydent Sarkozy uznał fakt znany wielu osobom, które jednak nie chciały tego przyznać: że proces barceloński - odgórnie sterowany i kierowany interesami europejskimi - był w martwym punkcie, skłaniając naszych południowych partnerów do wycofania się i powiększając przepaść między dobrobytem a ubóstwem na obu brzegach Morza Śródziemnego.
Mr President, in the past I was a champion of EU-driven regional integration in Latin America through preferential support for regional multilateral blocs, such as Mercosur.Panie przewodniczący! W przeszłości byłem orędownikiem integracji regionalnej w Ameryce Łacińskiej, którą UE popiera poprzez preferencyjne wsparcie dla regionalnych bloków wielostronnych takich jak Mercosur.
Turning circle means the circle within which are located the projections onto the ground plane of all the points of the vehicle, excluding the external mirrors and the front direction indicators, when the vehicle is driven in a circleŚrednica zawracania oznacza średnicę koła, w którym zawiera się rzut wszystkich punktów pojazdu na powierzchnię podłoża, z wyłączeniem lusterek bocznych i kierunkowskazów przednich, podczas gdy pojazd prowadzony jest po okręgu
The Joint Research Centre should contribute to the implementation of the framework programme, where it can provide independent, customer-driven support for the formulation and implementation of Community policies, including the monitoring of implementation of such policies, in the areas of its specific competenceWspólne Centrum Badawcze przyczynia się do realizacji programu ramowego, tam gdzie może dostarczyć niezależnego, skierowanego na konsumenta wsparcia dla określania i wdrażania polityk wspólnoty, łącznie z monitorowaniem wdrażania tych polityk, w ramach swoich uprawnień
I know New York.Everything is driven by the tabloidsPan ‧, a Harris ‧ % mimo śpiączki
Firstly, that the common agricultural policy needs to be simpler, fairer and more transparent and that, secondly, the culture of the common agricultural policy needs to change, that a future reformed common agricultural policy ought to be more outcome-driven and less burdened with excessive regulation.Pierwszy, to konieczność uproszczenia wspólnej polityki rolnej, nadania jej uczciwszego i przejrzystszego charakteru, a drugi to konieczność zmiany kultury wspólnej polityki rolnej, a mianowicie mocniejsze kierunkowanie przyszłej zreformowanej polityki rolnej na wyniki i jej odciążenie w kategoriach nadmiernych regulacji.
The driving licence provided for in Article ‧ shall authorise the driving of power-driven vehicles in the categories defined hereafterPrawo jazdy określone w art. ‧ upoważnia do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym, które należą do kategorii zdefiniowanych poniżej
In particular, the update projects a relatively quick economic recovery driven by a strong contribution of external demand to growth, mainly attributed to a recovery in the electronics industry, as well as sustained investment activityNiniejsza zaktualizowana wersja programu w szczególności zakłada stosunkowo szybkie ożywienie gospodarcze napędzane przez dynamiczny udział sektora zagranicznego, oparty w dużej mierze na ożywieniu sektora elektronicznego oraz na trwałej działalności inwestycyjnej
For power-driven vehicles this hot performance shall not be less than ‧ per cent of that prescribed for the category in question, nor less than ‧ per cent of the figure recorded in the Type-‧ test with the engine disconnectedW przypadku pojazdów o napędzie silnikowym taka skuteczność na gorąco nie powinna być mniejsza niż ‧ % skuteczności zalecanej dla danej kategorii ani nie mniejsza niż ‧ % wartości odnotowanej w badaniach typu ‧ przy odłączonym silniku
If the vehicle is fitted with an automatic choke, it must be driven as indicated by the manufacturer as regards setting and kick-down following a cold startJeżeli pojazd jest wyposażony w ssanie sterowane automatyczne, musi ono działać według wskazówek producenta w odniesieniu do ustawienia oraz redukcji po rozruchu na zimno
The lights were on inside and the same emotion of loneliness which had driven him to Halliday’s drove him to the building.Wewnątrz paliło się światło i to samo uczucie, które kazało mu odwiedzić Hallidaya, pchnęło go do środka.
The vehicle shall be driven into a test circle with a radiusPojazd przejedzie po okręgu testowym o promieniu
In the case of a power-driven vehicle equipped with an electric control line, when electrically connected to a trailer with an electric control line, the red warning signal specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧.‧ above shall also be used to indicate certain specified failures within the braking equipment of the trailer, whenever the trailer provides corresponding failure information via the data communication part of the electric control lineW przypadku pojazdu o napędzie silnikowym wyposażonego w elektryczny przewód sterujący i połączonego elektrycznie z przyczepą za pomocą elektrycznego przewodu sterującego, czerwony sygnał ostrzegawczy, określony w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ powyżej, stosowany być musi również do wskazywania pewnych ściśle określonych uszkodzeń w obrębie wyposażenia hamulcowego przyczepy, ilekroć przyczepa przesyła odpowiednie informacje o uszkodzeniu za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego odpowiedzialnej za transmisję danych
Whereas Member States may, nevertheless, restrict the speed at which a tractor may be driven on the road by imposing speed limitsPaństwa Członkowskie mogą niemniej jednak wprowadzić ograniczenie prędkości, z jaką ciągniki mogą poruszać się po drogach
Secondly, it is on its own irrelevant whether the price is cost driven as long as it reasonably reflects a price normally payable in undistorted marketsPo drugie, sam fakt, że cena jest określana przez koszty, nie ma znaczenia, o ile w sposób uzasadniony odzwierciedla ona cenę zazwyczaj płaconą na rynkach wolnych od zniekształceń
Therefore, it does not seem appropriate, for example, that the European Commission is encouraging the Member States to align taxation of diesel fuel for cars with that for petrol, without considering the fact that diesel cars emit less CO‧ than petrol-driven onesZatem nie wydaje się na przykład właściwe, by Komisja Europejska zachęcała państwa członkowskie do zrównania opodatkowania oleju napędowego przeznaczonego dla samochodów z poziomem opodatkowania benzyny, bez uwzględnienia faktu, że w przypadku samochodów na paliwo diesel emisje CO‧ są mniejsze niż w pojazdach z silnikiem benzynowym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2100 zdań frazy driven.Znalezione w 2,523 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.