wymowa: IPA: /ˈdrɪvən/ ˈdrɪvən      

Tłumaczenia na język polski:

  • napędzany   

Pozostałe znaczenia:

 
imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika drive
 
(of snow) Formed into snowdrifts by wind.
 
Past participle of drive
 
Obsessed; passionately motivated to achieve goals.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

data-driven subscription
subskrypcja oparta na danych
effort-driven scheduling
planowanie według nakładu pracy
inverter driven technology
technologia, w której zasilanie odbywa się z przemiennika
keyset-driven cursor
kursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczy
permanently driven axle
oś stale napędzana
risk-driven scheduling
planowanie sterowane ryzykiem

Przykładowe zdania z "driven", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You' ve finally driven him loopy.Vernon, don' t say that
pl Vernon, nie mów tak!
en Driven time and again off course
pl " zburzywszy, długo błądził i w tułaczce swojej "
en WHEN A CENTRIFUGE WHICH IS NOT DRIVEN BY A THREE-PHASE MOTOR IS USED, SPARKS MAY OCCUR AND CARE MUST THEREFORE BE TAKEN TO AVOID AN EXPLOSION OR FIRE FROM ANY ETHER VAPOURS COMING, FOR EXAMPLE, FROM A BROKEN TUBE
pl Przy stosowaniu wirówki niezasilanej silnikiem trójfazowym może nastąpić iskrzenie i należy uważać, aby nie spowodować wybuchu lub pożaru wywołanego oparami eteru pochodzącymi np. z pękniętej probówki
en The vehicle concerned is a power-driven vehicle or a trailer whose axle or axles are, as regards tyres, braking energy absorbed per axle, and mode of tyre fitting and brake assembly, identical with respect to braking with an axle or axles which have individually passed the Type-I and/or Type ‧ (or Type-IIA) or Type ‧ test for masses per axle not lower than that of the vehicle concerned, provided that the braking energy absorbed per axle does not exceed the energy absorbed per axle in the reference test or tests carried out on the individual axle
pl Gdy dany pojazd jest pojazdem o napędzie silnikowym lub przyczepą, którego(-ej) oś lub osie są, pod względem ogumienia, pochłaniania energii hamowania odniesionego do osi i sposobu montażu ogumienia oraz zespołu hamulca, tożsame w odniesieniu do hamowania z osią lub osiami, które przeszły indywidualne badanie typu I lub typu II, lub typu ‧ dla masy przypadającej na oś nie mniejszej niż dla pojazdu przedstawionego do badań, pod warunkiem że pochłanianie energii hamowania przypadającej na oś nie przekracza energii pochłanianej przez oś w odpowiednim badaniu lub badaniach indywidualnej osi
en With the agreement of the Commission, Member States may exclude from the application of this Article certain specific types of power-driven vehicle such as special vehicles for disabled persons
pl Za zgodą Komisji państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego artykułu niektóre pojazdy określonego typu o napędzie silnikowym, takie jak pojazdy specjalne dla osób niepełnosprawnych
en The four-year delay has cost the lives of 200 000 people, 2.5 million people have been driven from their homes, and brutal attacks are being carried out on providers of humanitarian aid.
pl Czteroroczne opóźnienie kosztowało życie 200 000 ludzi, 2,5 mln ludzi musiało opuścić swoje domy, miały miejsce brutalne ataki na dostarczających pomoc humanitarną.
en The Health Check should truly look towards creating a market driven sector that is committed to rural and environmental sustainability.
pl Ocena funkcjonowania powinna faktycznie zmierzać do utworzenia sektora kierowanego przez rynek, który jest zaangażowany w zachowanie równowagi obszarów wiejskich i środowiska naturalnego.
en We saw how a modern, network-driven economy suddenly became dependent on that factor, on that technology, how it was attacked and how its security really did come under very serious threat.
pl Obserwowaliśmy jak współczesna, kierowana sieciowo gospodarka nagle stała się zależna od tego czynnika, od tej technologii, jak została zaatakowana i jak jej bezpieczeństwo naprawdę zostało narażone na bardzo poważne niebezpieczeństwo.
en It is expected to be driven by exports, the assumed gradual normalisation in financial markets and a stabilisation in housing markets
pl Determinantami tego procesu będą: eksport, stopniowy powrót normalnej sytuacji na rynkach finansowych oraz stabilizacja rynków mieszkaniowych
en The way you' ve driven her the last six weeks...... has exceeded all bounds of common decency
pl Przez ostatnie tygodnie zamęczałeś ją... ponad ludzką wytrzymałość
en lift trucks, combustion-engine driven, counterbalanced (excluding
pl wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą (z wyłączeniem
en The worldwide shortage of arable land will mean that, as oil prices rise, so will the price of bioenergy; as a result all agricultural prices will be driven up
pl Ogólnoświatowy niedobór powierzchni uprawnych doprowadzi do wzrostu cen bioenergii obok rosnących cen ropy naftowej, a na skutek tego podniesie się całkowity poziom cen w rolnictwie
en Finally and most importantly, the State is not profit-driven when levying taxes and does not act in a commercial manner or with commercial considerations when doing so
pl I wreszcie, najważniejszym argumentem jest fakt, że państwo pobierając podatki nigdy nie kieruje się perspektywą przyszłego zysku, nie zachowuje się jak handlowiec i nie działa z handlowych pobudek
en After vehicle preconditioning according to ‧, the test vehicle is driven over a Type I test (Parts One and Two
pl Po wstępnym przygotowaniu pojazdu zgodnie z ppkt ‧ pojazd badany przechodzi badanie typu I (część pierwsza i druga
en In my view, they are wrong - either if they genuinely think so, or are driven by parochial interests.
pl Moim zdaniem są w błędzie - niezależnie od tego, czy naprawdę tak sądzą, czy są motywowani przez zaściankowe korzyści.
en Manual coupling of control and power supply lines is permitted provided the connections are readily accessible from a standing position and the combination can be safely driven, without these lines being connected
pl Dopuszczalne jest ręczne łączenie przewodów układu kierowniczego i przewodów elektrycznych, pod warunkiem, że złącza są łatwo dostępne dla operatora w pozycji stojącej, a zespół pojazdów może bezpiecznie przemieszczać się bez połączenia tych przewodów
en As far as the standard binder manufacturers in the Community are concerned, it has been alleged that their market was driven by the influence of binder distribution
pl Jeśli chodzi o producentów standardowych segregatorów we Wspólnocie, stwierdzono, że ich rynek jest pod wpływem dystrybucji segregatorów
en Directional control means a function within a vehicle stability function that assists the driver, in the event of under-steer and over-steer conditions, within the physical limits of the vehicle in maintaining the direction intended by the driver in the case of a power-driven vehicle, and assists in maintaining the direction of the trailer with that of the towing vehicle in the case of a trailer
pl Sterowanie kierunkowe oznacza funkcję w ramach funkcji stabilności pojazdu pomagającą kierowcy pojazdu o napędzie silnikowym, w miarę fizycznych możliwości pojazdu, w warunkach podsterowności lub nadsterowności, w utrzymaniu obranego przez kierowcę kierunku, a w przypadku przyczepy pomagającą w utrzymaniu tego samego kierunku co pojazd ciągnący przyczepę
en I could have driven myself
pl To mogłem sobie sam prowadzić samochód
en motor vehicles designed and built to transport more than eight passengers in addition to the driver; motor vehicles which may be driven with a Category D licence may be combined with a trailer having a maximum authorised mass which does not exceed ‧ kg
pl pojazdy silnikowe zaprojektowane i przystosowane do przewozu więcej niż ośmiu osób oprócz kierowcy; do pojazdów silnikowych, które mogą być kierowane przez osobę posiadającą prawo jazdy kategorii D może być doczepiona przyczepa o dopuszczalnej masie do ‧ kg
en I would say that the opposite is true, that the Czech Presidency should help to ensure that we have a socially and ecologically driven economy, that is, an economy powered by social and environmental factors.
pl Powiedziałbym, że jest na odwrót, że prezydencja czeska powinna pomóc w zapewnieniu, aby nasza gospodarka kierowała się względami społecznymi i środowiskowymi.
en When the electrical energy for the braking equipment of the power-driven vehicle is switched off, the braking of the trailer shall be effected by evacuation of the supply line (in addition, the pneumatic control line may remain pressurized); the supply line may only remain evacuated until the electrical energy for the braking equipment of the power-driven vehicle is restored and simultaneously the braking of the trailer via the electric control line is restored
pl Jeśli zasilanie elektryczne wyposażenia hamulcowego pojazdu o napędzie silnikowym jest wyłączone, hamowanie przyczepy dokonuje się poprzez opróżnienie przewodu zasilającego (ponadto powietrzny przewód sterujący może pozostawać pod ciśnieniem); przewód zasilający może pozostawać opróżniony wyłącznie do momentu przywrócenia zasilania elektrycznego wyposażenia hamulcowego pojazdu o napędzie silnikowym i jednoczesnego przywrócenia hamowania przyczepy przez elektryczny przewód sterujący
en This development is driven by a fall in private consumption and investment in a context of past high inflation and tighter lending conditions
pl Tendencja ta wynika ze spadku konsumpcji prywatnej i inwestycji w związku z wysoką inflacją w przeszłości i zaostrzeniem warunków udzielania kredytów
en Concerning the first matter, I can assure you that we are fully committed to supporting successful fiscal transition through increased support for capacity building, demand-driven regional and international capacity development initiatives, and better donor coordination at EU and international levels.
pl Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, mogę Panią zapewnić, że jesteśmy w pełni zaangażowani we wspieranie pomyślnej transformacji podatkowej poprzez zwiększanie wsparcia na rzecz budowania potencjału, w sterowane popytem inicjatywy budowania potencjału na szczeblu regionalnym i międzynarodowym oraz w lepszą koordynację donatorów na szczeblu unijnym i międzynarodowym.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2100 zdań frazy driven.Znalezione w 1,967 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.