Tłumaczenia na język polski:

  • wapień dolomitowy   

Przykładowe zdania z "dolomitic limestone", pamięć tłumaczeniowa

add example
en based on the converted quantity of carbonates from raw material-mainly soda, lime/limestone, dolomite and other alkali and alkali earth carbonates supplemented by recycle glass (cullet)-(calculation method A), or based on the amount of alkali oxides in the glass produced (calculation method B
pl na podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapnia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczka) – (metoda obliczania A) lub na podstawie ilości tlenków alkalicznych w wyprodukowanym szkle (metoda obliczania B
en The post-Cambrian marine sedimentation is made up of alternate layers of limestone, dolomites, schists and clays, with the successive series of Pliocene sedimentations represented by basal conglomerates, marls, clays and finally loose sandstones and sand
pl Osady naniesione przez morze po okresie kambryjskim są gęsto przetykane warstwami wapniowymi, dolomitowymi, łupkowymi i iłowymi, nanoszonymi kolejno w okresie plioceńskim, czego skutkiem są zlepieńce zasadowe, margle, gliny a także niespoiste skały złożone z piasków i piaskowców
en more than ‧ % by weight for mixtures of ammonium nitrate with dolomite, limestone and/or calcium carbonate with a purity of at least ‧ %
pl przekracza ‧ %‧ wagi w mieszankach azotanu amonowego z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub węglanem wapnia o czystości przynajmniej ‧ %
en Activity data is the amount [t] of carbonate raw materials or additives associated with CO‧ emissions, as delivered (such as dolomite, limestone, soda, and other carbonates) and processed for the production of glass in the installation during the reporting period
pl Dane dotyczące działalności to ilość [t] surowców węglanowych lub dodatków związanych z emisjami CO‧, dostarczanych (takich jak dolomit, wapień, soda i inne węglany) i przetworzonych do produkcji szkła w instalacji, w okresie sprawozdawczym
en calcination of limestone/dolomite in the raw material
pl kalcynowanie wapienia/dolomitu w surowcach
en raw materials (calcination of limestone, dolomite and carbonatic iron ores, e.g
pl surowce (kalcynacja wapienia, dolomitu i węglanowych rud żelaza, np
en Activity dataCarbonate is the amount [t] of CaCO‧, MgCO‧, Na‧CO‧, BaCO‧ or other alkali earth or alkali carbonates in raw materials (soda, lime/limestone, dolomite) processed during the reporting period as well as the amount of carbon containing additives
pl Dane dotyczące działalnościwęglany to ilość [t] CaCO‧, MgCO‧, Na‧CO‧, Ba CO‧ lub innych ziem alkalicznych, lub węglanów alkalicznych w surowcach (soda, wapno/wapień, dolomit) przetworzonych w okresie sprawozdawczym, jak również ilość węgla zawierającego dodatki
en CO‧ from carbonates in the raw materials released during melting in the furnace is directly linked with the glass production and shall be calculated based on the converted quantity of carbonates from raw material- mainly soda, lime/limestone, dolomite and other alkali and alkali earth carbonates supplemented by carbonate free recycled glass (cullet
pl CO‧ z węglanów zawartych w surowcach, uwolniony w czasie topienia w piecu, jest bezpośrednio związany z produkcją szkła i można go obliczać na podstawie przetworzonej ilości węglanów z surowców – głównie z sody, wapna/wapienia, dolomitu i innych węglanów alkalicznych oraz węglanów ziem alkalicznych, uzupełnionych szkłem z odzysku (stłuczka
en calcination of limestone and dolomite in the raw materials
pl kalcynowanie wapienia i dolomitu w surowcach
en Others suggested that the normal value should be based on domestic sale prices of limestone or dolomite in Germany, which is mined and processed like the CCM in the People
pl Inni proponowali, aby wartość normalna określana była na podstawie krajowych cen sprzedaży kamienia wapiennego lub dolomitu w Niemczech, które to surowce wydobywane są i przetwarzane w ten sam sposób jak CCM w Chińskiej Republice Ludowej i mają podobne zastosowanie
en based on the amount of carbonates from the raw material (mainly limestone, dolomite) converted in the process (calculation method A), or based on the amount of alkali oxides in the lime produced (calculation method B
pl w oparciu o ilości węglanów z surowców (głównie wapienia, dolomitu) przetworzonych w procesie technologicznym (obliczanie metodą A) lub w oparciu o ilość tlenków alkalicznych w produkowanym wapnie (obliczanie metodą B
en As far as the proposal to use the domestic sales prices of the limestone or dolomite in Germany is concerned, it should be pointed out that limestone and dolomite cannot be considered as being like CCM as their chemical characteristics are different
pl W odniesieniu do propozycji, by posłużyć się krajowymi cenami sprzedaży kamienia wapiennego lub dolomitu w Niemczech należy zaznaczyć, że kamień wapienny i dolomit nie mogą być uważane za podobne do CCM, ponieważ mają inną charakterystykę chemiczną
en more than ‧ % by weight, except for mixtures of ammonium nitrate with dolomite, limestone and/or calcium carbonate with a purity of at least ‧ %
pl przekracza ‧ % wagi, z wyjątkiem mieszanek azotanu amonowego z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub węglanem wapnia o czystości przynajmniej ‧ %
en CO‧ from carbonates and from carbon contained in other input materials shall be calculated using either a calculation method based on the amount of carbonates from raw material (mainly limestone, dolomite) converted in the process (calculation method A), or a methodology based on the alkali oxides in ceramics produced (calculation method B
pl CO‧ pochodzący z węglanów oraz z węgla zawartego w innych materiałach wsadowych oblicza się, używając albo metody obliczania opartej na ilości węglanów zawartych w surowcach (głównie wapień, dolomit) przetworzonych w procesie technologicznym (metoda obliczania A), albo stosując metodologię opartą na tlenkach alkalicznych zawartych w wyprodukowanej ceramice (metoda obliczania B
en raw materials (calcination of limestone and dolomite
pl surowców (kalcynowanie wapienia i dolomitu
en raw materials (calcination of limestone or dolomite
pl surowce (kalcynowanie wapienia lub dolomitu
en Activity dataCarbonate is the amount [t] of CaCO‧, MgCO‧ or other alkali earth or alkali carbonates employed during the reporting period through the raw materials (limestone, dolomite) and their CO‧-concentration as well as the amount [t]
pl Dane dotyczące działalnościwęglany obejmują ilość [t] CaCO‧, MgCO‧ lub innych ziem alkalicznych, lub węglanów alkalicznych zastosowanych w czasie okresu sprawozdawczego w surowcach (wapień/dolomit) i zagęszczenie w nich CO‧-, jak również ilość [t]
en Origin and evolution of fractures network in Anisian and Ladinian limestone and dolomite of Kriżna Unit in The Area Skupniów Upłaz (Tatra Mountains)
pl Geneza i ewolucja sieci spękań w wapieniach i dolomitach anizyku i ladynu jednostki kriżniańskiej w rejonie Skupniów Upłazu (Tatry)
en Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed
pl Wapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupane
en calcination of limestone/dolomite and other carbonates in the raw material
pl kalcynacja wapienia/dolomitu i innych węglanów znajdujących się w surowcach
en Containing magnesite, dolomite or chromite
pl Zawierające magnezyt, dolomit lub chromit
en Subject: The Dolomites as a World Heritage Site
pl Dotyczy: dolomitów jako światowego dziedzictwa kulturowego
en Dolomitic limes, and
pl Wapna dolomitowe
en AGGLOMERATED DOLOMITE (INCLUDING TARRED DOLOMITE
pl glinobitka z dolomitu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 186 zdań frazy dolomitic limestone.Znalezione w 1,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.