Tłumaczenia na język polski:

  • hamulec tarczowy   
    (  m)
     
    type of brake

Pozostałe znaczenia:

 
mot. motoryzacja hamulec tarczowy
 
A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.
 
(Automotive) A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

with independent torso suspension and disc brake for the industrial assemblyz niezależnym zawieszeniem nadwozia oraz hamulcem tarczowym do przemysłowego montażu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "disc brake", pamięć tłumaczeniowa

add example
Where brake factor is constant, e.g. a disc brake, brake torque may be translated to coefficient of frictionW przypadku gdy stały jest współczynnik hamowania (np. hamulec tarczowy), moment hamowania można przełożyć na współczynnik tarcia
A temperature range between ‧ °C and ‧ °C for pad assemblies or between ‧ °C and ‧ °C for drum brake lining assemblies (measured at the rubbing surface of the disc or drum) must be achieved at least ‧ times during the bedding procedureCo najmniej trzykrotnie w toku docierania musi zostać osiągnięta temperatura z przedziału ‧ °C- ‧ °C dla klocków hamulcowych oraz ‧ °C- ‧ °C dla zespołów okładzin hamulca bębnowego (zmierzona na powierzchni tarcia tarczy lub bębna
type and character of brakes (dimensioned sketch) (drums or discs, etc., braked wheels, transmission to those wheels, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums and adjustment devicestyp oraz cechy hamulców (zwymiarowany szkic) (bębny lub tarcze itp., koła hamowane, przenoszenie napędu na te koła, powierzchnie cierne, ich właściwości i skuteczne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów i urządzenia do regulacji luzów
Initial temperature on the outside of the brake drum or brake disctemperatura początkowa na zewnętrznej stronie bębna hamulcowego lub na tarczy hamulcowej
Method of water application for disc brakesMetody poddawania działaniu wody dla hamulców tarczowych
In the case of disc brakes, the friction ring mounting method: fixed or floatingw przypadku hamulców tarczowych – metoda mocowania pierścieni ciernych: na stałe lub pływająco
Only inertia braking systems with disc brakes may incorporate overload protectorsJedynie bezwładnościowe układy hamulcowe mogą zawierać zabezpieczenia przeciążeniowe
Brake drum/discBęben hamulcowy/tarcza hamulcowa
BRAKE PADS FOR VEHICLES EQUIPPED WITH DISC BRAKES, ACCEPTED FOR INTERNATIONAL TRAFFICOKŁADZINY HAMULCOWE DLA POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W HAMULCE TARCZOWE DOPUSZCZONE W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM
In the case of trailers equipped with hydraulically operated disc brakes no setting requirements are deemed necessaryW przypadku przyczep wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ustawień
For fully enclosed disc brakes, where the provisions of ‧.‧ do not apply, the water must be directed on to both sides of the shield or baffle at a point and in a manner corresponding with that described in ‧.‧ andW przypadku całkowicie osłoniętych hamulców tarczowych, do których przepisy ppkt ‧.‧ nie mają zastosowania, woda musi by(skierowana na obie strony osłony lub ekranu, w miejscu i w sposób zgodny z opisem w ppkt ‧.‧ i
This test is carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum or brake discBadanie to jest prowadzone przy prędkości początkowej wynoszącej ‧ km/godz. i początkowej temperaturze hamulców nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej
Disc with integrated drum- with or without parking brake functiontarcza ze zintegrowanym bębnem – z funkcją hamulca postojowego lub bez
Deviation of declared brake disc and brake drum mass mdec: ± ‧ per centodchylenie od deklarowanej masy tarczy hamulcowej i bębna hamulcowego mdec: ± ‧ procent
Brake drums, brake discsBębny hamulcowe, tarcze hamulcowe
A brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is below ‧ °CHamulec zostaje uznany za zimny, jeśli temperatura mierzona na tarczy hamulcowej lub na zewnątrz bębna hamulcowego jest niższa niż ‧ °C
Where brake factor is constant, e.g. a disc brake, brake torque may be translated to coefficient of frictionW przypadku gdy współczynnik hamowania jest stały, np. w hamulcach tarczowych, moment obrotowy hamowania można przeliczyć na współczynnik tarcia
for SGLT: production of carbon fibers, aerospace and industrial composites, expanded graphite, carbon ceramic brake discs and fuel cell componentsw przypadku przedsiębiorstwa SGLT: produkcja włókien węglowych, materiałów kompozytowych dla lotnictwa i przemysłu, grafitu ekspandowanego, węglowo-ceramicznych tarcz hamulcowych oraz składników ogniwa paliwowego
Surface area of piston of one wheel cylinder for drum brake(s); for disc brake(s), sum of the surface area of the caliper piston(s) on one side of the discpole powierzchni tłoka jednego cylindra koła dla hamulca bębnowego/hamulców bębnowych; dla hamulca tarczowego/hamulców tarczowych suma pola powierzchni tłoka/tłoków zacisku po jednej stronie tarczy
The machine shall be equipped with a disc brake of the fixed calliper type with a cylinder diameter of ‧ mm and a solid (not ventilated) disc having a diameter of ‧ ± ‧ mm and a thickness of ‧ mm ± ‧,‧ mmStanowisko musi posiadać hamulec tarczowy o ustalonym typie zacisku, średnicy siłownika wynoszącej ‧ mm oraz tarczy o konstrukcji pełnej (tj. nie wentylowanej) o średnicy ‧ ± ‧ mm i grubości ‧ mm ± ‧,‧ mm
for all the type-‧ tests the brakes must be cold: a brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is less than ‧ °Chamulce muszą być zimne we wszystkich badaniach typu ‧: hamulec jest uważany za zimny, jeżeli temperatura zmierzona na tarczy lub na zewnętrznej stronie bębna jest niższa niż ‧ °C
Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassemblyDo oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części lub oględziny wskaźników zużycia tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać demontażu niektórych części
Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassemblyDo oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części składowej lub zbadanie wskaźników zużycia wszystkich tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać demontażu niektórych części
The Test procedures for design assessment to be used for the interoperability constituents' brake pads and discs are to be made in accordance with this TSIProcedury badań składników interoperacyjności okładziny i tarcze hamulcowe w ramach oceny konstrukcji powinny być przeprowadzone zgodnie z niniejszą TSI
The Trust checked the car, intent on finding the evidence to prove our suspicions, but no foreign substances in the brake line, no evidence of tampering on the pads, disc or wheel drumsWszyscy z Trust szukaliśmy jakiejś usterki, żeby potwierdzić nasze podejrzenia.W przewodach hamulcowych nie było obcych ciał. Szczęki i bębny też były w porządku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy disc brake.Znalezione w 1,767 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.