Tłumaczenia na język polski:

  • hamulec tarczowy   
    (  m)
     
    type of brake

Pozostałe znaczenia:

 
mot. motoryzacja hamulec tarczowy
 
A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.
 
(Automotive) A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

with independent torso suspension and disc brake for the industrial assemblyz niezależnym zawieszeniem nadwozia oraz hamulcem tarczowym do przemysłowego montażu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "disc brake", pamięć tłumaczeniowa

add example
Where brake factor is constant, e.g. a disc brake, brake torque may be translated to coefficient of frictionW przypadku gdy stały jest współczynnik hamowania (np. hamulec tarczowy), moment hamowania można przełożyć na współczynnik tarcia
Initial temperature on the outside of the brake drum or brake disctemperatura początkowa na zewnętrznej stronie bębna hamulcowego lub na tarczy hamulcowej
rA = outer diameter of brake discrA = zewnętrzna średnica tarczy hamulcowej
internal radius of brake drums or effective radius of brake discspromień wewnętrzny bębnów hamulcowych lub promień skuteczny tarcz hamulcowych
The Trust checked the car, intent on finding the evidence to prove our suspicions, but no foreign substances in the brake line, no evidence of tampering on the pads, disc or wheel drumsWszyscy z Trust szukaliśmy jakiejś usterki, żeby potwierdzić nasze podejrzenia.W przewodach hamulcowych nie było obcych ciał. Szczęki i bębny też były w porządku
A brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is below ‧ °CHamulec zostaje uznany za zimny, jeśli temperatura mierzona na tarczy hamulcowej lub na zewnątrz bębna hamulcowego jest niższa niż ‧ °C
for disc brakesdla hamulców tarczowych
Disc brake dataDane dotyczące hamulca tarczowego
Not applicable to vehicles of category L‧ or in cases of drum brakes or fully enclosed disc brakes not subjected to this test during approval to Regulation NoNie dotyczy pojazdów kategorii L‧ lub przypadków, gdy stosowane są hamulce bębnowe lub hamulce tarczowe o konstrukcji zamkniętej niepodlegające temu badaniu w czasie homologacji zgodnie z regulaminem nr
It is ascertained that when the trailer is driven at a constant speed of v = ‧ km/h with the brakes released the asymptotic temperatures shall not exceed a drum/disc temperature increase of ‧ °C, then the residual brake moments are regarded as acceptableupewniono się, że gdy przyczepa porusza się ze stałą prędkością v = ‧ km/h ze zwolnionymi hamulcami, temperatury asymptotyczne nie przekraczają wzrostu temperatury bębna hamulcowego/tarczy hamulcowej o ‧ °C. Dopuszczalne jest wtedy szczątkowe hamowanie
Surface area of piston of one wheel cylinder for drum brake(s); for disc brake(s), sum of the surface area of the caliper piston(s) on one side of the discpole powierzchni tłoka jednego cylindra koła dla hamulca bębnowego/hamulców bębnowych; dla hamulca tarczowego/hamulców tarczowych suma pola powierzchni tłoka/tłoków zacisku po jednej stronie tarczy
for disc brake padsdla klocków hamulcowych do hamulców tarczowych
type and characteristics of brakes (dimensional sketch) (drums or discs, wheels braked, linkage with wheels braked, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums, adjustment devicestyp i rodzaj hamulców (schemat z parametrami) (bębnowe, tarczowe, hamulce kół jezdnych, powiązanie z hamulcami kół jezdnych, wykładziny cierne, ich rodzaj, powierzchnia aktywna, promień bębnów, szczęk lub tarcz, ciężar bębnów, urządzenia regulujące
Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassemblyDo oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części składowej lub zbadanie wskaźników zużycia wszystkich tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać demontażu niektórych części
This test is carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum or brake discBadanie to jest prowadzone przy prędkości początkowej wynoszącej ‧ km/godz. i początkowej temperaturze hamulców nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej
In the case of trailers equipped with hydraulically operated disc brakes no setting requirements are deemed necessaryW przypadku przyczep wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ustawień
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, point ‧, to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices relevant parts of the axle(s) and suspension, etcTyp i charakterystyki hamulców (jak zdefiniowano w ppkt ‧ załącznika. I do dyrektywy ‧/EWG) wraz z rysunkami (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie z kołami hamowanymi, marka i typ okładzin hamulcowych szczęk/klocków i/lub okładzin hamulcowych, skuteczna powierzchnia hamowania, promień bębnów, klocków lub tarcz, urządzenia regulujące, stosowne części osi, zawieszenia itd
type and character of brakes (dimensioned sketch) (drums or discs, etc., braked wheels, transmission to those wheels, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums and adjustment devicestyp oraz cechy hamulców (zwymiarowany szkic) (bębny lub tarcze itp., koła hamowane, przenoszenie napędu na te koła, powierzchnie cierne, ich właściwości i skuteczne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów i urządzenia do regulacji luzów
The test vehicle shall have a brake system representative of the system for which the WSP has been designed (of disc and/or blockWagon badany powinien posiadać układ hamulcowy reprezentatywny dla systemu, dla którego WSP został skonstruowany (hamulce tarczowe albo klockowe
Type of brake (e.g. drum (S-cam, wedge, etc.) or disc brake (fixed, floating, single or twin disc, etctyp hamulca (np. hamulec bębnowy (rozpierak krzywkowy typu s, klin, itp.) lub tarczowy (tarcza ze sztywnym zaciskiem, tarcza z przesuwnym zaciskiem, pojedyncza, podwójna itp
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionTyp i charakterystyki hamulców (określone w pkt ‧.‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG) wraz z rysunkiem (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie z kołami hamowanymi, marka i typ zespołów szczęk/nakładek lub okładzin, efektywne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów, urządzenia regulacyjne, związane części osi i zawieszenia
Disc brake typeTyp tarczy hamulcowej
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧ to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e. g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of lining/pads, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionTyp i charakterystyki hamulców (jak określono w załączniku I do dyrektywy ‧/EWG, ppkt ‧) wraz z rysunkiem (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenia z kołami hamowanymi, marka i typ okładzin/klocków, skuteczna powierzchnia hamulców, promień bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów, urządzenia do regulacji, związane części osi i zawieszenia
Brake drums, brake discsBębny hamulcowe, tarcze hamulcowe
Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materialsMateriały cierne i artykuły z nich (na przykład arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), niezmontowane, do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy disc brake.Znalezione w 4,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.