Tłumaczenia na język polski:

 • hamulec tarczowy   
  (  m)
   
  type of brake
   
  type of brake

Pozostałe znaczenia:

 
mot. motoryzacja hamulec tarczowy
 
A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.
 
(Automotive) A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

with independent torso suspension and disc brake for the industrial assembly
z niezależnym zawieszeniem nadwozia oraz hamulcem tarczowym do przemysłowego montażu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "disc brake", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Brake disc data
pl Dane dotyczące tarczy hamulcowej
en Disc with integrated drum- with or without parking brake function
pl Tarcza ze zintegrowanym bębnem – z funkcją hamulca postojowego lub bez
en Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, point ‧, to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices relevant parts of the axle(s) and suspension, etc
pl Typ i charakterystyki hamulców (jak zdefiniowano w ppkt ‧ załącznika. I do dyrektywy ‧/EWG) wraz z rysunkami (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie z kołami hamowanymi, marka i typ okładzin hamulcowych szczęk/klocków i/lub okładzin hamulcowych, skuteczna powierzchnia hamowania, promień bębnów, klocków lub tarcz, urządzenia regulujące, stosowne części osi, zawieszenia itd
en rA = outer diameter of brake disc
pl rA = zewnętrzna średnica tarczy hamulcowej
en Dynamic efficiency of the brake rigging tested as compared with the mean in-service value and, for disc brakes, the mean wheel diameter on the vehicles tested as compared to the diameter of the half-worn wheel
pl Sprawności dynamicznej badanej przekładni hamulcowej w porównaniu z przeciętną wartością przewidzianą w eksploatacji oraz, w przypadku pojazdów z hamulcem tarczowym, średniej średnicy kół badanych pojazdów w porównaniu ze średnicą koła zużytego do połowy maksymalnego dopuszczalnego zużycia
en The Test procedures for design assessment to be used for the interoperability constituents' brake pads and discs are to be made in accordance with this TSI
pl Procedury badań składników interoperacyjności okładziny i tarcze hamulcowe w ramach oceny konstrukcji powinny być przeprowadzone zgodnie z niniejszą TSI
en Surface area of piston of one wheel cylinder for drum brake(s); for disc brake(s), sum of the surface area of the caliper piston(s) on one side of the disc
pl pole powierzchni tłoka jednego cylindra koła dla hamulca bębnowego/hamulców bębnowych; dla hamulca tarczowego/hamulców tarczowych suma pola powierzchni tłoka/tłoków zacisku po jednej stronie tarczy
en Base material (e.g. ferrous or non ferrous) with respect to calliper housing, brake carrier, brake disc and brake drum
pl materiał podstawowy (np. żelazny lub nieżelazny) w odniesieniu do osłony zacisku, wspornika hamulca, tarczy hamulcowej i bębna hamulcowego
en It shall be possible to assess the wear condition of the components of the service brake that are subject to wear e.g. friction linings and drums/discs (in the case of drums or discs, wear assessment may not necessarily be carried out at the time of periodic technical inspection
pl Musi istnieć możliwość sprawdzenia zużycia tych elementów hamulca roboczego, które podlegają zużyciu, np. okładzin hamulcowych oraz bębnów/tarcz (w przypadku bębnów lub tarcz ocena ich zużycia nie musi być wykonywana w czasie okresowego badania technicznego
en In the case of disc brakes, increase of maximum stroke capability of the brake
pl w przypadku hamulców tarczowych – zwiększenie maksymalnej zdolności skokowej hamulca
en Brake lining assembly means a component of a friction brake which is pressed against a drum or disc, respectively, to produce the friction force
pl zespół okładzin hamulcowych oznacza element hamulca ciernego, który jest dociskany do tarczy lub bębna w celu wytworzenia siły tarcia
en In the case of a disc brake, it is the product of the brake force, coefficient of friction and the ratio of effective radius at which the disc pad acts and the new wheel radius of the vehicle
pl W przypadku hamulca tarczowego siła ta jest iloczynem siły hamowania, współczynnika tarcia i stosunku efektywnego promienia, na którym działa okładzina szczęki, do promienia nowego koła pojazdu
en Type of brake (e.g. drum/disc): ...
pl Typ hamulca (np. bębnowy/tarczowy): ...
en Where brake factor is constant, e.g. a disc brake, brake torque may be translated to coefficient of friction
pl W przypadku gdy stały jest współczynnik hamowania (np. hamulec tarczowy), moment hamowania można przełożyć na współczynnik tarcia
en For fully exposed disc brakes, the water must be directed on to the surface(s) of the disc ‧° in advance of the friction pad(s
pl W przypadku całkowicie odkrytych hamulców tarczowych, woda musi by(skierowana na powierzchnię(-e) tarczy z wyprzedzeniem ‧(w stosunku do klocka lub klocków ciernych
en Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassembly
pl Do oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części składowej lub badanie wskaźników zużycia tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać częściowego demontażu
en Not applicable to vehicles of category L‧ or in cases of drum brakes or fully enclosed disc brakes not subjected to this test during approval to Regulation No
pl Nie dotyczy pojazdów kategorii L‧ lub przypadków, gdy stosowane są hamulce bębnowe lub hamulce tarczowe o konstrukcji zamkniętej niepodlegające temu badaniu w czasie homologacji zgodnie z regulaminem nr
en Disc brake type (e.g. number of pistons with diameter(s), ventilated or solid disc) ...
pl Typ hamulca tarczowego (np. liczba tłoków z podaniem średnic(-y), tarcza wentylowana lub pełna) ...
en A brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is below ‧ °C
pl Hamulec uważa się za zimny, gdy temperatura mierzona na tarczy lub na zewnątrz bębna wynosi poniżej ‧ °C
en This test is carried out at a speed equivalent to ‧ km/h with an initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drum or brake disc
pl Badanie to jest prowadzone przy prędkości początkowej wynoszącej ‧ km/godz. i początkowej temperaturze hamulców nieprzekraczającej ‧ °C, mierzonej na zewnętrznej powierzchni bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej
en It is ascertained that when the trailer is driven at a constant speed of v = ‧ km/h with the brakes released the asymptotic temperatures shall not exceed a drum/disc temperature increase of ‧ °C, then the residual brake moments are regarded as acceptable
pl upewniono się, że gdy przyczepa porusza się ze stałą prędkością v = ‧ km/h ze zwolnionymi hamulcami, temperatury asymptotyczne nie przekraczają wzrostu temperatury bębna hamulcowego/tarczy hamulcowej o ‧ °C. Dopuszczalne jest wtedy szczątkowe hamowanie
en Three brake applications are made at the same pressure (p) and at an initial speed equivalent to ‧ km/h (in the case of Type-I test) or ‧ km/h (in the case of Type ‧ test), with an approximately equal initial brake temperature not exceeding ‧ °C, measured at the outside surface of the drums or discs
pl Wykonuje się trzy uruchomienia hamulca przy tym samym ciśnieniu (p) i przy prędkości początkowej ‧ km/godz. (w przypadku badania typu I) lub ‧ km/godz. (w przypadku badania typu III), z mniej więcej jednakową początkową temperaturą hamulców nieprzekraczającą ‧ °C, mierzoną na zewnętrznej powierzchni bębnów lub tarcz
en The average temperature of the service brakes on the hottest axle of the vehicle, measured inside the brake linings or on the braking path of the disc or drum, is between ‧ and ‧ °C prior to any brake application
pl Przed każdym uruchomieniem hamulca średnia temperatura hamulców roboczych na najgorętszej osi pojazdu, mierzona wewnątrz okładzin hamulca lub na powierzchni hamowania tarczy lub bębna, musi wynosić od ‧ °C do ‧ °C
en Only inertia braking systems with disc brakes may incorporate overload protectors
pl Jedynie bezwładnościowe układy hamulcowe mogą zawierać zabezpieczenia przeciążeniowe
en Drum brake or disc brake
pl Hamulec bębnowy lub hamulec tarczowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy disc brake.Znalezione w 1,933 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.