Tłumaczenia na język polski:

  • hamulec tarczowy   
    (  m)
     
    type of brake

Pozostałe znaczenia:

 
mot. motoryzacja hamulec tarczowy
 
A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.
 
(Automotive) A type of brake where the friction is produced by brake pads which are pressed against a disk.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

with independent torso suspension and disc brake for the industrial assembly
z niezależnym zawieszeniem nadwozia oraz hamulcem tarczowym do przemysłowego montażu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "disc brake", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Drum brake or disc brake
pl Hamulec bębnowy lub hamulec tarczowy
en This test applies only to disc brake pad assemblies
pl Badanie to stosuje się tylko do klocków hamulcowych hamulców tarczowych
en It is ascertained that at a constant speed equivalent to v = ‧ km/h with the brake(s) released the asymptotic temperature shall not exceed a drum/disc temperature increase of ‧ °C, then this residual brake moment is regarded as acceptable
pl ustalono, że przy stałej prędkości równej ‧ km/godz. z hamulcami zwolnionymi temperatura asymptotyczna nie powinna przekroczyć przyrostu temperatury bębna/tarczy o ‧ °C. Występujący wtedy moment szczątkowy hamulca jest do zaakceptowania
en Assessment of the wear condition of the friction surfaces of brake discs or drums may only be performed by direct measurement of the actual component or examination of any brake disc or drum wear indicators, which may necessitate some level of disassembly
pl Do oceny zużycia powierzchni ciernych tarcz lub bębnów hamulcowych konieczny jest bezpośredni pomiar danej części składowej lub zbadanie wskaźników zużycia wszystkich tarcz lub bębnów hamulcowych, co może wymagać demontażu niektórych części
en Brake lining assembly means a component of a friction brake which is pressed against a drum or disc, respectively, to produce the friction force
pl zespół okładzin hamulcowych oznacza element hamulca ciernego, który jest dociskany do tarczy lub bębna w celu wytworzenia siły tarcia
en In the case of trailers equipped with hydraulically operated disc brakes no setting requirements are deemed necessary
pl W przypadku przyczep wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie są konieczne żadne wymogi dotyczące ustawień
en The brakes shall be cold; a brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is below ‧ °C
pl Hamulce muszą być zimne; hamulec uznaje się za zimny, gdy temperatura zmierzona na tarczy lub na zewnętrznej stronie bębna jest poniżej ‧°C
en The vehicle concerned is a trailer equipped with air operated S-cam or disc brakes which satisfies the verification requirements of Appendix ‧ to this annex relative to the control of characteristics compared to the characteristics given in a report of a reference axle test as shown in Appendix ‧ to this annex
pl Gdy dany pojazd jest przyczepą wyposażoną w pneumatyczne hamulce uruchamiane rozpierakiem krzywkowym typu S lub w pneumatyczne hamulce tarczowe która spełnia wymagania dotyczące sprawdzania zawarte w dodatku ‧ do niniejszego załącznika i odnoszące się do kontroli charakterystyk porównanych z charakterystykami podanymi w sprawozdaniu z badań osi odniesienia, jak pokazano w dodatku ‧ do niniejszego załącznika
en Disc brake type (e.g. number of pistons with diameter(s), ventilated or solid disc) ...
pl Typ hamulca tarczowego (np. liczba tłoków z podaniem średnic(-y), tarcza wentylowana lub pełna) ...
en Disc brake type (e.g. number of pistons with diameter(s), ventilated or solid disc) ...
pl Typ hamulca tarczowego (np. liczba i średnica tłoków, tarcze wentylowane lub lite) ...
en In the case of a disc brake, it is the product of the brake force, coefficient of friction and the ratio of effective radius at which the disc pad acts and the new wheel radius of the vehicle
pl W przypadku hamulca tarczowego siła ta jest iloczynem siły hamowania, współczynnika tarcia i stosunku efektywnego promienia, na którym działa okładzina szczęki, do promienia nowego koła pojazdu
en type and characteristics of brakes (dimensional sketch) (drums or discs, wheels braked, linkage with wheels braked, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums, adjustment devices
pl typ i rodzaj hamulców (schemat z parametrami) (bębnowe, tarczowe, hamulce kół jezdnych, powiązanie z hamulcami kół jezdnych, wykładziny cierne, ich rodzaj, powierzchnia aktywna, promień bębnów, szczęk lub tarcz, ciężar bębnów, urządzenia regulujące
en The Trust checked the car, intent on finding the evidence to prove our suspicions, but no foreign substances in the brake line, no evidence of tampering on the pads, disc or wheel drums
pl Wszyscy z Trust szukaliśmy jakiejś usterki, żeby potwierdzić nasze podejrzenia.W przewodach hamulcowych nie było obcych ciał. Szczęki i bębny też były w porządku
en Only inertia braking systems with disc brakes may incorporate overload protectors
pl Jedynie bezwładnościowe układy hamulcowe mogą zawierać zabezpieczenia przeciążeniowe
en Base material (e.g. ferrous or non ferrous) with respect to calliper housing, brake carrier, brake disc and brake drum
pl materiał podstawowy (np. żelazny lub nieżelazny) w odniesieniu do osłony zacisku, wspornika hamulca, tarczy hamulcowej i bębna hamulcowego
en for disc brake(s), sum of the surface area of the caliper piston(s) on one side of the disc
pl dla hamulca(-ów) tarczowego(-ych) suma obszaru powierzchni tłoka(-ów) zaciskowego(-ych) po jednej stronie tarczy
en It shall be possible to assess the wear condition of the components of the service brake that are subject to wear e.g. friction linings and drums/discs (in the case of drums or discs, wear assessment may not necessarily be carried out at the time of periodic technical inspection
pl Musi istnieć możliwość sprawdzenia zużycia tych części składowych hamulca roboczego, które podlegają zużyciu, np. okładzin ciernych i bębnów/tarcz (w przypadku bębnów lub tarcz ocena ich zużycia nie musi być przeprowadzana podczas okresowej kontroli technicznej
en for disc brake pads
pl dla klocków hamulcowych do hamulców tarczowych
en Before the start of the tests the brakes shall be cold, that is, with a disc or outer brake drum surface temperature less than ‧°C
pl Przed rozpoczęciem badania hamulce są zimne, tj. temperatura powierzchni tarczy lub zewnętrznej strony bębna hamulcowego jest niższa niż ‧ °C
en for all the type-‧ tests the brakes must be cold: a brake is deemed to be cold when the temperature measured on the disc or on the outside of the drum is less than ‧ °C
pl hamulce muszą być zimne we wszystkich badaniach typu ‧: hamulec jest uważany za zimny, jeżeli temperatura zmierzona na tarczy lub na zewnętrznej stronie bębna jest niższa niż ‧ °C
en In the case of hydraulically operated trailer disc brakes no setting requirements are deemed necessary
pl W przypadku przyczep wyposażonych w hydrauliczne hamulce tarczowe nie obowiązują żadne wymogi dotyczące ustawień
en Type of brake (e.g. drum (S-cam, wedge, etc.) or disc brake (fixed, floating, single or twin disc, etc
pl typ hamulca (np. hamulec bębnowy (rozpierak krzywkowy typu s, klin, itp.) lub tarczowy (tarcza ze sztywnym zaciskiem, tarcza z przesuwnym zaciskiem, pojedyncza, podwójna itp
en type and character of brakes (dimensioned sketch) (drums or discs, etc., braked wheels, transmission to those wheels, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums and adjustment devices
pl typ oraz cechy hamulców (zwymiarowany szkic) (bębny lub tarcze itp., koła hamowane, przenoszenie napędu na te koła, powierzchnie cierne, ich właściwości i skuteczne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów i urządzenia do regulacji luzów
en Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension
pl Typ i charakterystyki hamulców (określone w pkt ‧.‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG) wraz z rysunkiem (np. bębny lub tarcze, koła hamowane, połączenie z kołami hamowanymi, marka i typ zespołów szczęk/nakładek lub okładzin, efektywne powierzchnie hamulców, promienie bębnów, szczęk lub tarcz, masa bębnów, urządzenia regulacyjne, związane części osi i zawieszenia
en Two disc brakes on one wheel will be considered as two brakes
pl Dwa hamulce tarczowe na jednym kole są uważane za dwa hamulce
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6138 zdań frazy disc brake.Znalezione w 3,75 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.