Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor VehiclesSłownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossaryLista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International RelationsAngielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
That application may state that certain pleas in law or arguments or certain passages of the application initiating the proceedings or the defence are raised only in the event that the case is not decided under an expedited procedure, in particular by enclosing with the application an abbreviated version of the application initiating the proceedings and a list of the annexes which are to be taken into consideration only if the case is decided under an expedited procedureWe wniosku można wskazać, że niektóre zarzuty lub argumenty albo niektóre fragmenty skargi lub odpowiedzi na skargę zostały przedstawione wyłącznie na wypadek, gdyby sprawa nie była rozpoznawana w trybie przyspieszonym, w szczególności dołączając do wniosku skróconą wersję skargi oraz wykaz załączników, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy w trybie przyspieszonym
Where the name in the IUPAC nomenclature exceeds ‧ characters, one of the other names (usual name, trade name, abbreviation) referred to in section ‧.‧.‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ may be used provided that the notification in accordance with Article ‧ includes both the name set out in the IUPAC Nomenclature and the other name usedJeżeli nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC przekracza ‧ znaków, można stosować jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową, skrót), o których mowa w pkt ‧.‧.‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pod warunkiem że zgłoszenie zgodne z art. ‧ obejmuje zarówno nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, jak i tę drugą zastosowaną nazwę
Without prejudice to Article ‧, host Member States shall ensure that the nationals of Member States who fulfil the conditions laid down in Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ have the right to use the lawful academic title in so far as this is not identical with the professional title or, where appropriate, the abbreviation thereof, of their Member State of origin or of the Member State from which they come, in the language of that StateZ zastrzeżeniem art. ‧, przyjmujące Państwa Członkowskie zagwarantują, że obywatele Państw Członkowskich, spełniający warunki określone w art. ‧, ‧, ‧ i ‧, mają prawo do używania tytułu określającego wykształcenie, o ile nie jest identyczny z tytułem zawodowym lub, w stosownych przypadkach, jego skrótu, obowiązującego w Państwie Członkowskim ich pochodzenia lub w Państwie Członkowskim, z którego przybywają, w języku tego Państwa Członkowskiego
The numbering system should be prefixed with the country code of the country of dispatch that can be found in the ISO standard ‧ abbreviation listW systemie tym właściwa numeracja dokumentu powinna być poprzedzona kodem kraju wysyłki zgodnym z listą kodów państw określoną w normie ISO
The Authority may accept an abbreviated command course relevant to the type of operation conductedOrgan może zatwierdzić uproszczoną formę szkolenia dowódców, odpowiednio do rodzaju prowadzonych operacji
Where the production of an abbreviated version of the pleading is requested by the Court under Article ‧a of the Rules of Procedure, the abbreviated version must be prepared in accordance with the above directions, unless otherwise specifiedJeżeli Sąd Pierwszej Instancji wzywa do przedłożenia wersji skróconej pisma procesowego na podstawie art. ‧a § ‧ regulaminu, wersja skrócona powinna być sporządzona, w braku odmiennych wskazówek, zgodnie z powyższymi zaleceniami
abbreviations of the technical characteristics (details in Annex P.‧ for the wagons, Annex P.‧ for the hauled passenger vehiclesskróty oznaczające charakterystykę techniczną (szczegóły dla wagonów towarowych w załączniku P.‧, a dla ciągnionych pojazdów pasażerskich w załączniku P
Member States shall take the necessary measures to ensure legal protection against any misuse or misleading use of the term traditional speciality guaranteed, the abbreviation TSG and the associated Community symbol and against any imitation of names registered and reserved under ArticlePaństwa członkowskie podejmują konieczne środki zapewniające ochronę prawną przed wszelkiego rodzaju nadużywaniu lub mylącemu używaniu oznaczenia gwarantowana tradycyjna specjalność, skrótu GTS i odpowiadającego mu symbolu wspólnotowego oraz przed wszelkimi imitacjami nazw zarejestrowanych i zastrzeżonych zgodnie z art. ‧ ust
INDEX OF ABBREVIATIONSSPIS SKRÓTÓW
it consists of, or contains as a separate element, a series of letters not forming a word pronounceable in an official language of the Community; however, where this series is an established abbreviation, such an established abbreviation shall be limited to a maximum of two sets of up to three characters each, located at each end of the denominationskładającej się z, lub zawierającej go jako odrębną całość, zestawu liter nietworzącego słowa, możliwego do wymówienia w języku urzędowym Wspólnoty; jednakże gdy taki zestaw jest ustalonym skrótem, skrót ten jest ograniczony do maksymalnie ‧ członów, z których każdy zawiera do ‧ znaków, umieszczonych na obu końcach nazwy
Abbreviations for days of the weekSkróty dni tygodnia
The ISO codes for those Member States and the abbreviations for the European Community in their languages should therefore be added to the relevant provisions of those RegulationsW odpowiednich przepisach wyżej wymienionych rozporządzeń należy zatem dodać kody ISO odnoszące się do tych Państw Członkowskich oraz skróty oznaczające Wspólnotę Europejską w językach tych Państw
Code means a character string used as an abbreviated means of a) recording or identifying information b) to represent or identify information using a specific symbolic form that can be recognised by a computer. [ISO TC‧/SC‧]Kod oznacza ciąg znaków stosowany jako skrócony sposób a) zapisywania i identyfikacji informacji, b) przedstawiania lub identyfikacji informacji wykorzystujących charakterystyczną formę symboliczną, którą może rozpoznać komputer. [ISO TC‧/SC‧]
You will not find my signature on an abbreviated version of the stress test.Nie podpiszę się pod skróconą wersją testów warunków skrajnych.
Abbreviations of the botanical name of tree species and artificial hybrids thereof to be used for column B of the national list as presented in Part A of this AnnexSkróty nazw gatunków drzew i ich sztucznych hybryd do wykorzystania w kolumnie B listy krajowej przedstawionej w części A niniejszego Załącznika
if the abbreviated version does not refer to all of the annexes to the original version of the pleading in question, the schedule of annexes accompanying the abbreviated version shall identify each annex omitted by the word omissisjeżeli wersja skrócona nie odsyła do wszystkich załączników wersji pierwotnej danego pisma, dołączony do wersji skróconej wykaz załączników zawiera wzmiankę omissis dla oznaczenia każdego z pominiętych załączników
This acts as an abbreviation for the symbol and for the indication of danger (if these are assignedTworzą one skróty dla symboli i wskazania zagrożenia (jeśli są one przyporządkowane
The letters a or b appear before the abbreviation of each Member State or EFTA country having officially admitted a varietyLitery a lub b pojawiają się przed skrótem każdego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę
Please indicate which competent authority is responsible for each of the tasks listed in the table below using their abbreviationsProszę podać właściwe organy odpowiedzialne za poszczególne zadania wymienione w poniższej tabeli, przy pomocy skrótu nazwy tych organów
LIST OF ABBREVIATIONSWYKAZ SKRÓTÓW
The following definitions and abbreviations are used for the purposes of this Testing MethodDo celów niniejszej metody użyto następujących definicji i skrótów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559950 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 347,203 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.