Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
en A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossary
pl Lista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
en English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)
pl Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
en Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor Vehicles
pl Słownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
en English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International Relations
pl Angielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, points ‧ and ‧): Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the movement document
pl Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧ i ‧): Należy podać rodzaje opakowań przy użyciu kodów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu przesyłania
en the name (which may be abbreviated) of the shipping company which transported the goods
pl nazwę przedsiębiorstwa żeglugowego (może być skrótowo), które dokonało transportu towarów
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff established a nomenclature, known as the Combined Nomenclature or abbreviated to the CN, based on the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, known as the Harmonized System or abbreviated to the HS
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej ustanowiło nomenklaturę, znaną jako Nomenklatura Scalona lub w skrócie CN, opartą na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów znanego jako System Zharmonizowany lub w skrócie HS
en Recalls that since the Maastricht Treaty entered into force the Court is required each year to provide Parliament and the Council with a Statement of Assurance (known as the DAS, which is the abbreviation of the French Déclaration d'Assurance) as to the reliability of the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions
pl przypomina, że od momentu wejścia w życie Traktatu z Maastricht Trybunał jest zobowiązany do corocznego przedkładania Parlamentowi i Radzie oświadczenia o wiarygodności (znanego jako DAS, będącego skrótem z języka francuskiego Déclaration d'Assurance) rachunków, jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw
en The label must show the wording Ricciarelli di Siena and Protected Geographical Indication written in full or abbreviated (PGI), and the following information: the name, company name and address of the packager or producer; the logo portraying the image to be used strictly in conjunction with the Protected Geographical Indication
pl Na etykiecie należy umieścić napisy: Ricciarelli di Siena i Indicazione Geografica Protetta (chronione oznaczenie geograficzne) w pełnym brzmieniu lub skrót (IGP), a także następujące dodatkowe informacje: nazwa, rodzaj i adres przedsiębiorstwa produkującego i pakującego; rysunek stanowiący logo używany jest tylko w połączeniu z chronionym oznaczeniem geograficznym
en LIST OF ABBREVIATIONS
pl WYKAZ SKRÓTÓW
en The competent authorities of host Member States shall recognize the right of nationals of Member States who fulfil the conditions for the taking up and pursuit of a regulated profession in their territory to use their lawful academic title and, where appropriate, the abbreviation thereof deriving from their Member State of origin or the Member State from which they come, in the language of that State
pl Właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego uznają prawo obywateli Państw Członkowskich, którzy spełniają warunki konieczne do podjęcia i wykonywania zawodu regulowanego na terytorium tego państwa, do używania nadanego im zgodnie z prawem tytułu akademickiego oraz, gdzie stosowne, jego skrótu wywodzącego się z Państwa Członkowskiego pochodzenia lub przybycia, w języku tego państwa
en For the purposes of this Annex, the following symbols and abbreviated terms apply
pl Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące symbole i skrócone określenia
en For definitions of abbreviations refer to Glossary at the beginning of this Annex
pl Definicje skrótów – patrz glosariusz na początku niniejszego załącznika
en If the applicant has attached an abbreviated version of the application to its application for expedited procedure, the defendant must respond, within a period of one month, to the pleas in law and arguments contained in that abbreviated version of the application
pl Jeżeli strona skarżąca dołączyła do wniosku wersję skróconą skargi, strona pozwana powinna w terminie miesiąca odpowiedzieć na zarzuty i argumenty zawarte w tej skróconej wersji skargi
en Julian Days are a way of reckoning the current date by a simple count of the number of days that have passed since some remote, arbitrary date. This number of days is called the Julian Day, abbreviated as JD. The starting point, JD=‧, is January ‧, ‧ BC (or-‧ January ‧, since there was no year '‧ '). Julian Days are very useful because they make it easy to determine the number of days between two events by simply subtracting their Julian Day numbers. Such a calculation is difficult for the standard (Gregorian) calendar, because days are grouped into months, which contain a variable number of days, and there is the added complication of Leap Years
pl Daty juliańskie to sposób oznaczania bieżącej daty poprzez proste obliczenie liczby dni, które minęły od dowolnej, z góry określonej daty. Ta liczba dni zwana jest datą juliańską, ze skrótem JD. Punktem początkowym, JD=‧, jest ‧ stycznia ‧ p. n. e. (lub ‧ stycznia-‧, ponieważ nie było roku ' ‧ '). Daty juliańskie są bardzo użyteczne, ponieważ ułatwiają oszacowanie liczby dni pomiędzy dwoma zdarzeniami za pomocą zwykłego odejmowania. Taka operacja jest skomplikowana dla standardowego (gregoriańskiego) kalendarza, ponieważ dni są grupowane w miesiące, które zawierają różną liczbę dni. Mamy też dodatkowe utrudnienie, czyli lata przestępne
en The competent authority of the host Member State shall recognize the right of nationals of Member States who fulfil the conditions for the taking up and pursuit of a regulated profession in the territory to use their lawful academic title and, where appropriate, the abbreviation thereof deriving from their Member State of origin or the Member State from which they come, in the language of that State
pl Właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego uznają prawo obywateli Państw Członkowskich, którzy spełniają warunki konieczne do podjęcia i wykonywania regulowanego zawodu na terytorium tego państwa, do używania nadanego im zgodnie z prawem tytułu akademickiego oraz, w stosownych przypadkach, jego skrótu wywodzącego się z Państwa Członkowskiego pochodzenia lub przybycia, w języku tego państwa
en In Annex IV, List ‧ of the TDCA, in the tariff lines included under the heading Fruit, nuts and other edible parts of plants, in the right column the following footnote is added to the abbreviation g.w
pl W wykazie ‧ w załączniku ‧ do TDCA, w liniach taryfowych w ramach pozycji Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, w prawej kolumnie do skrótu m.b. dodaje się przypis w brzmieniu
en The capacity of automotive batteries and accumulators shall be expressed in ampere-hour(s) (Ah) and Cold Cranking Amperes (A), using both these abbreviations
pl Pojemność baterii i akumulatorów samochodowych podaje się w amperogodzinach (Ah) i wartości prądu rozruchowego (A), stosując obydwa symbole tych jednostek
en Recalls that since the Maastricht Treaty entered into force the Court is required each year to provide Parliament and the Council with a Statement of Assurance (known as the DAS, which is the abbreviation of the French déclaration d'assurance) as to the reliability of the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions
pl przypomina, że od momentu wejścia w życie Traktatu z Maastricht Trybunał jest zobowiązany do corocznego przedkładania Parlamentowi i Radzie oświadczenia o wiarygodności (znanego jako DAS, będącego skrótem z języka francuskiego Déclaration d’Assurance) rachunków, jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw
en a name no longer permitted under the provisions of point ‧ or which has been corrected, but was listed in the previous edition of this catalogue, is indicated, for information only, preceded by the abbreviation ant
pl nazwa dłużej niedozwolona zgodnie z postanowieniami pkt ‧ lub która została skorygowana, lecz była wyszczególniona w poprzednim wydaniu katalogu, została podana tylko dla informacji, poprzedzona skrótem ant
en if the abbreviated version does not refer to all of the annexes to the original version of the pleading in question, the schedule of annexes accompanying the abbreviated version shall identify each annex omitted by the word omissis
pl jeżeli wersja skrócona nie odsyła do wszystkich załączników wersji pierwotnej danego pisma, dołączony do wersji skróconej wykaz załączników zawiera wzmiankę omissis dla oznaczenia każdego z pominiętych załączników
en Protected designation of origin or its abbreviation (PDO
pl Chroniona nazwa pochodzenia lub jego skrót (CHNP
en SHORTMONTH-The abbreviated name of the month
pl SHORTMONTH-parametr wyświetlający skróconą nazwę miesiąca
en The meaning of the following abbreviations applies
pl Stosuje się znaczenie następujących skrótów
en The notification document (block ‧-block ‧ including footnotes) should be on one page and the list of abbreviations and codes used in the notification document should be on a second page
pl Dokument zgłoszenia (pola ‧–‧, w tym przypisy) powinien mieścić się na jednej stronie, a wykaz skrótów i kodów stosowanych w dokumencie zgłoszenia na stronie drugiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559951 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 336,601 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.