Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor Vehicles
pl Słownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
en A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossary
pl Lista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
en English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International Relations
pl Angielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
en English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)
pl Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
en That application may state that certain pleas in law or arguments or certain passages of the application initiating the proceedings or the defence are raised only in the event that the case is not decided under an expedited procedure, in particular by enclosing with the application an abbreviated version of the application initiating the proceedings and a list of the annexes which are to be taken into consideration only if the case is decided under an expedited procedure
pl We wniosku można wskazać, że niektóre zarzuty lub argumenty albo niektóre fragmenty skargi lub odpowiedzi na skargę zostały przedstawione wyłącznie na wypadek, gdyby sprawa nie była rozpoznawana w trybie przyspieszonym, w szczególności dołączając do wniosku skróconą wersję skargi oraz wykaz załączników, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy w trybie przyspieszonym
en Where the name in the IUPAC nomenclature exceeds ‧ characters, one of the other names (usual name, trade name, abbreviation) referred to in section ‧.‧.‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ may be used provided that the notification in accordance with Article ‧ includes both the name set out in the IUPAC Nomenclature and the other name used
pl Jeżeli nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC przekracza ‧ znaków, można stosować jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową, skrót), o których mowa w pkt ‧.‧.‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pod warunkiem że zgłoszenie zgodne z art. ‧ obejmuje zarówno nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, jak i tę drugą zastosowaną nazwę
en Without prejudice to Article ‧, host Member States shall ensure that the nationals of Member States who fulfil the conditions laid down in Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ have the right to use the lawful academic title in so far as this is not identical with the professional title or, where appropriate, the abbreviation thereof, of their Member State of origin or of the Member State from which they come, in the language of that State
pl Z zastrzeżeniem art. ‧, przyjmujące Państwa Członkowskie zagwarantują, że obywatele Państw Członkowskich, spełniający warunki określone w art. ‧, ‧, ‧ i ‧, mają prawo do używania tytułu określającego wykształcenie, o ile nie jest identyczny z tytułem zawodowym lub, w stosownych przypadkach, jego skrótu, obowiązującego w Państwie Członkowskim ich pochodzenia lub w Państwie Członkowskim, z którego przybywają, w języku tego Państwa Członkowskiego
en The numbering system should be prefixed with the country code of the country of dispatch that can be found in the ISO standard ‧ abbreviation list
pl W systemie tym właściwa numeracja dokumentu powinna być poprzedzona kodem kraju wysyłki zgodnym z listą kodów państw określoną w normie ISO
en The Authority may accept an abbreviated command course relevant to the type of operation conducted
pl Organ może zatwierdzić uproszczoną formę szkolenia dowódców, odpowiednio do rodzaju prowadzonych operacji
en Where the production of an abbreviated version of the pleading is requested by the Court under Article ‧a of the Rules of Procedure, the abbreviated version must be prepared in accordance with the above directions, unless otherwise specified
pl Jeżeli Sąd Pierwszej Instancji wzywa do przedłożenia wersji skróconej pisma procesowego na podstawie art. ‧a § ‧ regulaminu, wersja skrócona powinna być sporządzona, w braku odmiennych wskazówek, zgodnie z powyższymi zaleceniami
en abbreviations of the technical characteristics (details in Annex P.‧ for the wagons, Annex P.‧ for the hauled passenger vehicles
pl skróty oznaczające charakterystykę techniczną (szczegóły dla wagonów towarowych w załączniku P.‧, a dla ciągnionych pojazdów pasażerskich w załączniku P
en Member States shall take the necessary measures to ensure legal protection against any misuse or misleading use of the term traditional speciality guaranteed, the abbreviation TSG and the associated Community symbol and against any imitation of names registered and reserved under Article
pl Państwa członkowskie podejmują konieczne środki zapewniające ochronę prawną przed wszelkiego rodzaju nadużywaniu lub mylącemu używaniu oznaczenia gwarantowana tradycyjna specjalność, skrótu GTS i odpowiadającego mu symbolu wspólnotowego oraz przed wszelkimi imitacjami nazw zarejestrowanych i zastrzeżonych zgodnie z art. ‧ ust
en INDEX OF ABBREVIATIONS
pl SPIS SKRÓTÓW
en it consists of, or contains as a separate element, a series of letters not forming a word pronounceable in an official language of the Community; however, where this series is an established abbreviation, such an established abbreviation shall be limited to a maximum of two sets of up to three characters each, located at each end of the denomination
pl składającej się z, lub zawierającej go jako odrębną całość, zestawu liter nietworzącego słowa, możliwego do wymówienia w języku urzędowym Wspólnoty; jednakże gdy taki zestaw jest ustalonym skrótem, skrót ten jest ograniczony do maksymalnie ‧ członów, z których każdy zawiera do ‧ znaków, umieszczonych na obu końcach nazwy
en Abbreviations for days of the week
pl Skróty dni tygodnia
en The ISO codes for those Member States and the abbreviations for the European Community in their languages should therefore be added to the relevant provisions of those Regulations
pl W odpowiednich przepisach wyżej wymienionych rozporządzeń należy zatem dodać kody ISO odnoszące się do tych Państw Członkowskich oraz skróty oznaczające Wspólnotę Europejską w językach tych Państw
en Code means a character string used as an abbreviated means of a) recording or identifying information b) to represent or identify information using a specific symbolic form that can be recognised by a computer. [ISO TC‧/SC‧]
pl Kod oznacza ciąg znaków stosowany jako skrócony sposób a) zapisywania i identyfikacji informacji, b) przedstawiania lub identyfikacji informacji wykorzystujących charakterystyczną formę symboliczną, którą może rozpoznać komputer. [ISO TC‧/SC‧]
en You will not find my signature on an abbreviated version of the stress test.
pl Nie podpiszę się pod skróconą wersją testów warunków skrajnych.
en Abbreviations of the botanical name of tree species and artificial hybrids thereof to be used for column B of the national list as presented in Part A of this Annex
pl Skróty nazw gatunków drzew i ich sztucznych hybryd do wykorzystania w kolumnie B listy krajowej przedstawionej w części A niniejszego Załącznika
en if the abbreviated version does not refer to all of the annexes to the original version of the pleading in question, the schedule of annexes accompanying the abbreviated version shall identify each annex omitted by the word omissis
pl jeżeli wersja skrócona nie odsyła do wszystkich załączników wersji pierwotnej danego pisma, dołączony do wersji skróconej wykaz załączników zawiera wzmiankę omissis dla oznaczenia każdego z pominiętych załączników
en This acts as an abbreviation for the symbol and for the indication of danger (if these are assigned
pl Tworzą one skróty dla symboli i wskazania zagrożenia (jeśli są one przyporządkowane
en The letters a or b appear before the abbreviation of each Member State or EFTA country having officially admitted a variety
pl Litery a lub b pojawiają się przed skrótem każdego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę
en Please indicate which competent authority is responsible for each of the tasks listed in the table below using their abbreviations
pl Proszę podać właściwe organy odpowiedzialne za poszczególne zadania wymienione w poniższej tabeli, przy pomocy skrótu nazwy tych organów
en LIST OF ABBREVIATIONS
pl WYKAZ SKRÓTÓW
en The following definitions and abbreviations are used for the purposes of this Testing Method
pl Do celów niniejszej metody użyto następujących definicji i skrótów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559950 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 357,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.