Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
en English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)
pl Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
en Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor Vehicles
pl Słownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
en A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossary
pl Lista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
en English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International Relations
pl Angielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
en Block ‧ (See Annex II, Part ‧, points ‧, ‧ and ‧): Indicate the type of recovery or disposal operation by using R-codes or D-codes of Annexes IIA or IIB of Directive ‧/‧/EC on waste (see also the list of abbreviations and codes attached to the notification document
pl Pole nr ‧ (zob. załącznik ‧ część ‧ pkt ‧, ‧ i ‧): Należy wskazać rodzaj operacji odzysku lub unieszkodliwiania przy użyciu kodów R lub kodów D z załącznika IIA lub IIB do dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie odpadów (zob. również wykaz skrótów i kodów załączony do dokumentu zgłoszenia
en Where in a host Member State the use of the professional title relating to any of the activities referred to in Article ‧ is subject to rules, nationals of other Member States who fulfil the conditions laid down in Articles ‧, ‧ and ‧ shall use the professional title of the host Member State which, in that State, corresponds to those conditions of qualification and shall use the abbreviated title
pl Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim używanie tytułu zawodowego związanego z wykonywaniem działalności określonej w art. ‧ podlega prawnej regulacji, obywatele innych Państw Członkowskich, spełniający warunki ustanowione w art. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧, używają tytułu zawodowego w przyjmującym Państwie Członkowskim, który odpowiada wymogom kwalifikacyjnym w tym państwie, oraz używają jego skrótu
en the abbreviation for each of the categories of danger is shown below
pl skróty w odniesieniu do każdej z kategorii niebezpieczeństwa przedstawiono poniżej
en The letters a or b appear before the abbreviation of each Member State or EFTA country having officially admitted a variety
pl Litery a lub b pojawiają się przed skrótem każdego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę
en Abbreviation in languages for special purposes - on the basis of materials in Russian from 2004 to 2007
pl Skróty w językach specjalistycznych - na podstawie materiałów w jezyku rosyjskim od 2004 do 2007 roku
en Mr President, ladies and gentlemen, as I have already reminded the Commissioner, in recent months we have repeatedly addressed the issue of the classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures, a system better known by its abbreviation 'GHS', for which I am rapporteur.
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Jak już przypomniałam panu komisarzowi, w ostatnich miesiącach kilkakrotnie poruszaliśmy sprawę klasyfikacji, znakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin, czyli system lepiej znany pod nazwą GHS, którego jestem sprawozdawczynią.
en Columns ‧ and ‧An asterisk appears before the abbreviation of each Member State or EFTA country having officially admitted a variety
pl Kolumny ‧ i ‧Gwiazdka pojawia się przed skrótem każdego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę
en List of abbreviations for documents
pl Lista skrótów do dokumentów
en Where in a host Member State the use of the professional title relating to one of the activities referred to in Article ‧ is subject to rules, nationals of other Member States who fulfil the conditions laid down in Articles ‧ and ‧ shall use the professional title of the host Member State which, in that State, corresponds to those conditions of qualification, and shall use the abbreviated title
pl Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim używanie tytułu zawodowego związanego z wykonywaniem działalności, określonej w art. ‧, podlega prawnej regulacji, obywatele innych Państw Członkowskich, spełniający warunki ustanowione w art. ‧ i ‧, używają tytułu zawodowego w przyjmującym Państwie Członkowskim, który odpowiada wymogom kwalifikacji w tym państwie, oraz używają jego skrótu
en The use of the abbreviation P.D.O. on the package is allowed
pl Dopuszcza się wykorzystanie na opakowaniu skrótu Ch.N.P
en Without prejudice to Articles ‧ and ‧, the host Member State shall ensure that the right shall be conferred on the persons concerned to use academic titles conferred on them in the home Member State, and possibly an abbreviated form thereof, in the language of the home Member State
pl Bez uszczerbku dla art. ‧ i ‧, przyjmujące Państwo Członkowskie zapewnia osobom zainteresowanym prawo do używania tytułów, a także, w miarę możliwości, skróconej formy tytułów określających wykształcenie, uzyskanych w rodzimym Państwie Członkowskim w języku rodzimego Państwa Członkowskiego
en The first list of VKM will be drafted using existing railway company abbreviations
pl Projekt pierwszego wykazu oznaczeń VKM zostanie sporządzony w oparciu o obecnie stosowane skróty przedsiębiorstw kolejowych
en SHORTMONTH-The abbreviated name of the month
pl SHORTMONTH-parametr wyświetlający skróconą nazwę miesiąca
en the name (which may be abbreviated) of the airline which carried the goods
pl nazwa przedsiębiorstwa lotniczego (ewentualnie jego skrót), które przewoziło towary
en Women of childbearing potential have to use effective contraception during and up to ‧ years after treatment (see waiting period below) or up to ‧ days after treatment (see abbreviated washout period below
pl Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i do ‧ lat po okresie leczenia (patrz „ okres oczekiwania ” poniżej) lub do ‧ dni po okresie leczenia (patrz skrócona „ procedura wymywania ” poniżej
en The abbreviated course is to include at least the requirements of subparagraphs (d)‧, (d)‧(i) or (d)‧(ii) as appropriate and (d)‧(i
pl Skrócone szkolenie musi obejmować co najmniej wymagania określone w lit. d) pkt ‧, lit. d) pkt ‧ ppkt (i) lub lit. d) pkt ‧ ppkt (ii), stosownie do okoliczności, oraz lit. d) pkt ‧ ppkt (i
en Schengen State or Schengen States to whose territory the validity of the visa is limited (in this case the following abbreviations are used: F for France, D for Germany, E for Spain, GR for Greece, P for Portugal, I for Italy, L for Luxembourg, N for the Netherlands, B for Belgium
pl Państwo Schengen lub Państwa Schengen, do których terytoriów wiza jest ograniczona (w takim przypadku używa się następujących skrótów: F-Francja, D-Niemcy, E-Hiszpania, GR-Grecja, P-Portugalia, I-Włochy, L-Luksemburg, N-Niderlandy i B-Belgia
en See list of abbreviations and codes on the next page
pl Patrz: wykaz skrótów i kodów na następnej stronie
en Columns ‧ and ‧An asterisk appears before the abbreviation of each Member State or EFTA country having officially admitted a variety
pl Kolumny ‧ i ‧Gwiazdka pojawia się przed skrótem każdego państwa członkowskiego lub państwa EFTA posiadającego oficjalnie zarejestrowaną odmianę
en An abbreviated dosing schedule of daclizumab was used in one of the studies
pl W jednym z tych badań zastosowano skrócony schemat dawkowania daklizumabu
en Recalls that since the Maastricht Treaty entered into force the Court is required each year to provide Parliament and the Council with a Statement of Assurance (known as the DAS, which is the abbreviation of the French déclaration d'assurance) as to the reliability of the accounts and the legality and regularity of the underlying transactions
pl przypomina, że od momentu wejścia w życie Traktatu z Maastricht Trybunał jest zobowiązany do corocznego przedkładania Parlamentowi i Radzie oświadczenia o wiarygodności (znanego jako DAS, będącego skrótem z języka francuskiego Déclaration d’Assurance) rachunków, jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559951 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 972,658 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.