Tłumaczenia na język polski:

  • słownik skrótów   

Przykładowe zdania z "dictionary of abbreviations", pamięć tłumaczeniowa

add example
en English-Polish Dictionary of Acronyms and Abbreviations in International Relations
pl Angielsko-polski słownik skrótów i skrótowców używanych w stosunkach międzynarodowych
en Dictionary of German Short-forms and Abbreviations Related to Motor Vehicles
pl Słownik niemieckojęzycznych skrótów i skrótowców z zakresu pojazdów mechanicznych
en English-Polish dictionary of economic abbreviations (on the basis of financial documents)
pl Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych)
en A list of words and often phrases, abbreviations etc. usually arranged in alphabetical order and defined or otherwise identified as in a dictionary or glossary
pl Lista obejmująca słowa oraz w wielu przypadkach wyrażenia, skróty itp., zazwyczaj sporządzona w porządku alfabetycznym i określona lub inaczej ustalona w taki sposób jak w słowniku lub glosariuszu
en Where in a host Member State the use of the professional title of architect relating to the activities referred to in Article ‧ is regulated, nationals of other Member States who fulfil the conditions laid down in Chapter ‧ or whose diplomas, certificates or other evidence of formal qualifications referred to in Article ‧ have been recognized under Article ‧ shall be vested with the professional title of the host Member State and the abbreviated form thereof once they have fulfilled any conditions as to practical training experience laid down by that State
pl W przypadku, gdy w przyjmującym Państwie Członkowskim używanie zawodowego tytułu architekta w zakresie działalności, określonej w art. ‧, jest regulowane odpowiednimi przepisami, obywatelom innych Państw Członkowskich, którzy spełniają warunki ustanowione w rozdziale II, lub których dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. ‧, zostały uznane na mocy art. ‧, przysługuje zawodowy tytuł architekta używany w przyjmującym Państwie Członkowskim, a także możliwość posługiwania się jego skrótem, jeśli jednocześnie spełnili obowiązujące w tym Państwie warunki dotyczące praktyki zawodowej
en This abbreviated description of the Lisbon Strategy has been repeated frequently but not always with an understanding of the scope and the full implications
pl Powyższy skrócony opis Strategii Lizbońskiej jest co prawda często powtarzany, jednak nie zawsze ze zrozumieniem jej celów oraz wszystkich konsekwencji
en in metric units of weight or volume using the following abbreviations
pl w jednostkach metrycznych wagi lub objętości i zgodnie z następującymi skrótowcami
en Chemically well-defined substances shall be described by generic name, chemical name according to IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) nomenclature, other generic international names and abbreviations and/or Chemical Abstract Service Number (CAS
pl Ściśle określone chemicznie substancje opisuje się za pomocą nazwy własnej, nazwy chemicznej zgodnie z nomenklaturą IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej), innych międzynarodowych nazw własnych i skrótów oraz/lub numeru Chemical Abstracts Service (CAS
en The following sections describe the components of the test equipment (against each component is given the abbreviation used in the sketch in sub-Appendices ‧ and ‧ of Appendix
pl Poniżej opisano poszczególne części składowe urządzenia badawczego (przy każdej części umieszczony jest skrót stosowany na szkicu w subdodatkach ‧ i ‧ załącznika I
en The numbering system should be prefixed with the country code of the country of dispatch that can be found in the ISO standard ‧ abbreviation list
pl W systemie tym właściwa numeracja dokumentu powinna być poprzedzona kodem kraju wysyłki zgodnym z listą kodów państw określoną w normie ISO
en List of abbreviations and codes used in the movement document
pl Wykaz skrótów i kodów stosowanych w formularzu przemieszczania
en ABBREVIATIONS FOR DAYS OF THE WEEK (PACK SIZES OF ‧, ‧, ‧, ‧ AND ‧ TABLETS ONLY
pl SKRÓTY NAZW DNI TYGODNIA (TYLKO DLA OPAKOWAŃ ZAWIERAJACYCH ‧, ‧, ‧, ‧ I ‧ TABLETEK
en It is recommended also that an abbreviated version of the relevant pleading be annexed to any application for a case to be decided under the expedited procedure which contains the information referred to at point ‧ above
pl Zaleca się również, by do wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym, zawierającego informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, została dołączona skrócona wersja danego pisma procesowego
en SCOPE, DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS, APPLICATION FOR EC-TYPE-APPROVAL, SPECIFICATIONS AND TESTS AND CONFORMITY OF PRODUCTION
pl ZAKRES, DEFINICJE I SKRÓTY, WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI WE, SPECYFIKACJE I BADANIA ORAZ ZGODNOŚĆ PRODUKCJI
en The national sides of all denominations of the euro coins intended for circulation should bear an indication of the issuing Member State by means of the Member State’s name or an abbreviation of it
pl Rewersy narodowe wszystkich nominałów monet euro przeznaczonych do obiegu powinny zawierać informację o emitującym państwie członkowskim poprzez podanie nazwy tego państwa członkowskiego lub jej skrótu
en The following abbreviations are used alone or as combining forms for the naming of cosmetic ingredients in the Inventory
pl Następujące skróty stosowane są pojedynczo lub jako formy łączące w nazewnictwie składników kosmetycznych w wykazie
en whereas, in its ‧ discharge resolution of ‧ April ‧, Parliament proposed that each Member State should provide an ex ante disclosure statement and an annual ex post statement of assurance (DAS- abbreviation of the French term Déclaration d'assurance) as regards its use of EU funding
pl mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie udzielenia absolutorium Parlament zaproponował, aby każde państwo członkowskie przedstawiało ex-ante oświadczenie ujawniające oraz ex-post doroczne poświadczenie o wiarygodności (DAS) w odniesieniu do wykorzystania przez nie finansowania UE
en Abbreviation for D isk a nd e xecution mon itor; Daemons are present on all & UNIX; systems to perform tasks independent of user intervention. Readers more familiar with & Microsoft; & Windows; might want to compare daemons and the tasks they are responsible with " services ". One example of a daemon present on most legacy & UNIX; systems is the LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; is widely seen as the successor to LPD in the & UNIX; world and it also operates through a daemon
pl Skrót od D isk a nd e xecution mon itor; demony są obecne we wszystkich systemach & UNIX; owych i wykonują operacje niezależne od działań użytkownika. Osoby lepiej zaznajomione z & Microsoft; & Windows; mogą chcieć porównać demony i zadania, za które są odpowiedzialne, z " usługami ". Przykładem obecności demona w większości systemów & UNIX; owych jest LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; jest postrzegany jako następca LPD w świecie & UNIX; a i również działa jako demon
en Abbreviations for days of the week
pl Skróty dni tygodnia
en This number is written to the right hand-side of the pre-printed part, using ‧, ‧ or the abbreviation MULT, where the visa authorises more than two entries
pl Liczbę tę podaje się po prawej stronie tekstu, wpisując ‧, ‧ lub skrót MULT, jeżeli wiza zezwala na więcej niż dwa wjazdy
en However, it is sometimes necessary to define a global time, one that is the same for all places on Earth. One way to do this is to pick a place on the Earth, and adopt the Local Time at that place as the Universal Time, abbreviated UT. (The name is a bit of a misnomer, since Universal Time has little to do with the Universe. It would perhaps be better to think of it as global time
pl Jednakże czasami konieczne jest, aby zdefiniować czas globalny, jeden który jest wspólny dla wszystkich miejsc na Ziemi. Jednym sposobem jest wybranie miejsca na Ziemi i przyjęcie jego czasu lokalnego, jako Czasu uniwersalnego, skrót UT (być może poprawniejszym terminem byłby czas globalny
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff established a nomenclature, known as the Combined Nomenclature or abbreviated to the CN, based on the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, known as the Harmonized System or abbreviated to the HS
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej ustanowiło nomenklaturę, znaną jako Nomenklatura Scalona lub w skrócie CN, opartą na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów znanego jako System Zharmonizowany lub w skrócie HS
en Means of transport should be indicated using the abbreviations provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document
pl Należy wskazać środki transportu przy użyciu skrótów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów załączonym do dokumentu zgłoszenia
en the use of identification stamps containing the abbreviation CTF (Consorzio Tutela Fontina) and a numerical identification code for the producer
pl stosowanie pieczęci identyfikujących, zawierających skrót CTF (Consorzio Tutela Fontina – Konsorcjum Ochrony Fontina) i kod identyfikacyjny producenta
en This number is written to the right-hand side of the preprinted part, using ‧, ‧ or the abbreviation MULT, where the visa authorises more than two entries
pl Liczbę tę podaje się po prawej stronie tekstu, wpisując ‧, ‧ lub skrót MULT, jeżeli wiza uprawnia do więcej niż dwóch wjazdów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559951 zdań frazy dictionary of abbreviations.Znalezione w 324,751 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.