Tłumaczenia na język polski:

  • temperatura punktu rosy   

Pozostałe znaczenia:

 
temperature
 
The temperature at which the air becomes saturated and water vapor condenses to form dew.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dew point", pamięć tłumaczeniowa

add example
If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstreamJeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt rosy kontroluje się w obrębie pułapki wodnej lub dalej
The sample gas temperature or dew point shall not exceed ‧ K (‧ °C). Chemical dryers are not allowed for removing water from the sampleTemperatura próbki spalin lub punktu rosy nie może przekraczać ‧ K (‧ °C). Nie zezwala się na używanie osuszaczy chemicznych do usuwania wody z próbki
Have a wall temperature sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationCharakteryzuje się temperaturą ścianki odpowiednio powyżej punktu roszenia spalin zapobiegając skraplaniu
After the exposure to bad weather is completed, the sample is kept for at least ‧ hours in darkness in an air temperature of + ‧ °C, a dew point of + ‧ °C, a relative air humidity of ‧ %, an air circulation speed of ‧ m/s and an atmospheric pressure of ‧ to ‧ hPa. (The permissible difference may be ± ‧ °C for the air temperature and ± ‧ % for the relative humidityPo ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne, próbka trzymana jest przez ‧ godziny w ciemności w temperaturze powietrza + ‧ °C, temperaturze punktu rosy + ‧ °C, względnej wilgotności powietrza ‧ %, prędkości przepływu powietrza ‧ m/s oraz ciśnieniu powietrza od ‧ do ‧ hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ± ‧ °C dla temperatury powietrza i ± ‧ % dla wilgotności względnej
The sample gas temperature or dew point shall not exceed ‧ K (‧ oCTemperatura próbki spalin lub punktu rosy nie może przekraczać ‧ K (‧ oC
If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstreamJeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia kontroluje się za pomocą studzienki kontrolnej, albo odwróconego strumienia
Pretty cool dew pointFajny punkt rosy
The wall temperature of the measuring chamber shall be set to within ± ‧ K between ‧ K (‧ oC) and ‧ K (‧ oC), but in any case sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationTemperatura ścianki komory pomiarowej powinna być ustawiona z dokładnością ± ‧ K na wartość pomiędzy ‧ K (‧o C) a ‧ K (‧o C), w każdym razie powyżej punktu rosy spalin w celu zapobieżenia skraplaniu
The dew point and O‧ level of the sampled exhaust stream must be knownPunkt rosy oraz poziom O‧ w próbkowanych spalinach musi być znany
The dew point and O‧ level of the sampled exhaust stream shall be knownPunkt rosy oraz poziom O‧ w próbkowanych spalinach musi być znany
Temperature, pressure, dew point, condensation level, precipitationTemperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczne
If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstreamJeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia/rosy kontroluje się w obrębie pułapki wodnej lub dalej
Ha may be derived from relative humidity measurement, dew point measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulaeHa można uzyskać z pomiaru wilgotności względnej, pomiaru punktu skraplania, pomiaru ciśnienia pary wodnej lub pomiaru przy pomocy termometru suchego/mokrego, z wykorzystaniem ogólnie przyjętych wzorów
Bringing the gas temperature entering the condenser to only ‧ to ‧ °C above the dew pointdoprowadzanie temperatury gazu wchodzącego do kondensatora wyłącznie do ‧ °C powyżej punktu rosy
The sample gas temperature or dew point must not exceed ‧ K (‧ °CTemperatura próbki spalin lub punktu roszenia nie może przekraczać ‧ K (‧° C
In case of hydraulic test, upon completion of this test, the container shall be emptied and dried until the dew point inside the container is –‧ °C according to ENW przypadku próby hydraulicznej zbiornik po zakończeniu próby należy opróżnić i osuszać do momentu, w którym punkt rosy wewnątrz zbiornika osiągnie –‧ °C zgodnie z normą EN
Have a wall temperature sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationmieć temperaturę ścianki odpowiednio powyżej punktu rosy dla spalin, zapobiegając skraplaniu
After the exposure to bad weather is completed, the sample is kept for at least ‧ hours in darkness in an air temperature of +‧ °C, a dew point of +‧ °C, a relative air humidity of ‧ %, an air circulation speed of ‧ m/s and an atmospheric pressure of ‧ to ‧ hPa. (The permissible difference may be ± ‧ °C for the air temperature and ± ‧ % for the relative humidityPo ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne próbka trzymana jest przez ‧ godziny w ciemności w temperaturze powietrza +‧ °C, temperaturze punktu rosy +‧ °C, względnej wilgotności powietrza ‧ %, prędkości przepływu powietrza ‧ m/s oraz ciśnieniu powietrza od ‧ do ‧ hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ±‧ °C dla temperatury powietrza i ±‧ % dla wilgotności względnej
The temperature of the inner surface of the mixing chamber must be maintained above the dew point of the exhaust gases and a minimum temperature of ‧ oK (‧ °C) is recommendedTemperatura powierzchni wewnętrznej komory mieszania musi być utrzymywana powyżej punktu rosy spalin, a zalecana jest minimalna temperatura ‧ °K (‧ °C
The wall temperature of the measuring chamber shall be set to within ± ‧ K between ‧ K (‧ °C) and ‧ K (‧ °C), but in any case sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationTemperaturę ścianki komory pomiarowej ustawia się na ‧ K między ‧ K (‧° C) a ‧ K (‧° C), w każdym razie jednak odpowiednio powyżej punktu roszenia w celu zapobieżenia skraplaniu
" Morning Dew" and its director, on his way to Hollywood" Poranna rosa " i jej reżyser w drodze na podbój Hollywood
And in the morn and liquid dew of youthKiedy rosa wilży młodość hożą
The sample shall be wetted in such a way that the action is the same as that of natural rain and dewPróbka musi być zwilżana w taki sposób, aby oddziaływanie na nią było identyczne jak w przypadku naturalnego deszczu i rosy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 88899 zdań frazy dew point.Znalezione w 20,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.