Tłumaczenia na język polski:

  • temperatura punktu rosy   

Pozostałe znaczenia:

 
temperature
 
The temperature at which the air becomes saturated and water vapor condenses to form dew.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dew point", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The dew point and O‧ level of the sampled exhaust stream must be known
pl Punkt rosy oraz poziom O‧ w próbkowanych spalinach musi być znany
en The sample gas temperature or dew point must not exceed ‧ K (‧ °C
pl Temperatura próbki spalin lub punktu roszenia nie może przekraczać ‧ K (‧° C
en The wall temperature of the measuring chamber shall be set to within ± ‧ K between ‧ K (‧ oC) and ‧ K (‧ oC), but in any case sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensation
pl Temperatura ścianki komory pomiarowej powinna być ustawiona z dokładnością ± ‧ K na wartość pomiędzy ‧ K (‧o C) a ‧ K (‧o C), w każdym razie powyżej punktu rosy spalin w celu zapobieżenia skraplaniu
en After the exposure to bad weather is completed, the sample is kept for at least ‧ hours in darkness in an air temperature of +‧ °C, a dew point of +‧ °C, a relative air humidity of ‧ %, an air circulation speed of ‧ m/s and an atmospheric pressure of ‧ to ‧ hPa. (The permissible difference may be ± ‧ °C for the air temperature and ± ‧ % for the relative humidity
pl Po ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne próbka trzymana jest przez ‧ godziny w ciemności w temperaturze powietrza +‧ °C, temperaturze punktu rosy +‧ °C, względnej wilgotności powietrza ‧ %, prędkości przepływu powietrza ‧ m/s oraz ciśnieniu powietrza od ‧ do ‧ hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ±‧ °C dla temperatury powietrza i ±‧ % dla wilgotności względnej
en If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstream
pl Jeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt rosy kontroluje się w obrębie pułapki wodnej lub dalej
en Have a wall temperature sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensation
pl mieć temperaturę ścianki odpowiednio powyżej punktu rosy dla spalin, zapobiegając skraplaniu
en Temperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation
pl Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczne
en The sample gas temperature or dew point shall not exceed ‧ K (‧ °C). Chemical dryers are not allowed for removing water from the sample
pl Temperatura próbki spalin lub punktu rosy nie może przekraczać ‧ K (‧ °C). Nie zezwala się na używanie osuszaczy chemicznych do usuwania wody z próbki
en Ha may be derived from relative humidity measurement, dew point measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulae
pl Ha można uzyskać z pomiaru wilgotności względnej, pomiaru punktu skraplania, pomiaru ciśnienia pary wodnej lub pomiaru przy pomocy termometru suchego/mokrego, z wykorzystaniem ogólnie przyjętych wzorów
en The temperature of the inner surface of the mixing chamber must be maintained above the dew point of the exhaust gases and a minimum temperature of ‧ oK (‧ °C) is recommended
pl Temperatura powierzchni wewnętrznej komory mieszania musi być utrzymywana powyżej punktu rosy spalin, a zalecana jest minimalna temperatura ‧ °K (‧ °C
en If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstream
pl Jeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia/rosy kontroluje się w obrębie pułapki wodnej lub dalej
en The dew point and O‧ level of the sampled exhaust stream shall be known
pl Punkt rosy oraz poziom O‧ w próbkowanych spalinach musi być znany
en Bringing the gas temperature entering the condenser to only ‧ to ‧ °C above the dew point
pl doprowadzanie temperatury gazu wchodzącego do kondensatora wyłącznie do ‧ °C powyżej punktu rosy
en The sample gas temperature or dew point shall not exceed ‧ K (‧ oC
pl Temperatura próbki spalin lub punktu rosy nie może przekraczać ‧ K (‧ oC
en Have a wall temperature sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensation
pl Charakteryzuje się temperaturą ścianki odpowiednio powyżej punktu roszenia spalin zapobiegając skraplaniu
en After the exposure to bad weather is completed, the sample is kept for at least ‧ hours in darkness in an air temperature of + ‧ °C, a dew point of + ‧ °C, a relative air humidity of ‧ %, an air circulation speed of ‧ m/s and an atmospheric pressure of ‧ to ‧ hPa. (The permissible difference may be ± ‧ °C for the air temperature and ± ‧ % for the relative humidity
pl Po ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne, próbka trzymana jest przez ‧ godziny w ciemności w temperaturze powietrza + ‧ °C, temperaturze punktu rosy + ‧ °C, względnej wilgotności powietrza ‧ %, prędkości przepływu powietrza ‧ m/s oraz ciśnieniu powietrza od ‧ do ‧ hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ± ‧ °C dla temperatury powietrza i ± ‧ % dla wilgotności względnej
en If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstream
pl Jeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia kontroluje się za pomocą studzienki kontrolnej, albo odwróconego strumienia
en Pretty cool dew point
pl Fajny punkt rosy
en The wall temperature of the measuring chamber shall be set to within ± ‧ K between ‧ K (‧ °C) and ‧ K (‧ °C), but in any case sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensation
pl Temperaturę ścianki komory pomiarowej ustawia się na ‧ K między ‧ K (‧° C) a ‧ K (‧° C), w każdym razie jednak odpowiednio powyżej punktu roszenia w celu zapobieżenia skraplaniu
en In case of hydraulic test, upon completion of this test, the container shall be emptied and dried until the dew point inside the container is –‧ °C according to EN
pl W przypadku próby hydraulicznej zbiornik po zakończeniu próby należy opróżnić i osuszać do momentu, w którym punkt rosy wewnątrz zbiornika osiągnie –‧ °C zgodnie z normą EN
en You want a Mountain Dew?
pl Chcesz Moutain Dew
en On fine days she went down into the garden. The dew had left on the cabbages a silver lace with long transparent threads spreading from one to the other.
pl W pogodne dni schodziła do ogrodu. Rosa przybrała kapustę w srebrne gipiury, rozciągając długie jasne nici od jednej do drugiej główki.
en No one would steal from the old man...... but it' s better to take the sail and lines home...... as the dew was bad for them
pl Nikt nie okradłby starego...... ale lepiej zabierać żagiel i liny do domu...... rosa nie zrobiłaby im dobrze
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 88899 zdań frazy dew point.Znalezione w 11,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.