Tłumaczenia na język polski:

  • temperatura punktu rosy   

Pozostałe znaczenia:

 
The temperature at which the air becomes saturated and water vapor condenses to form dew.
 
temperature

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dew point", pamięć tłumaczeniowa

add example
In case of hydraulic test, upon completion of this test, the container shall be emptied and dried until the dew point inside the container is –‧ °C according to ENW przypadku próby hydraulicznej zbiornik po zakończeniu próby należy opróżnić i osuszać do momentu, w którym punkt rosy wewnątrz zbiornika osiągnie –‧ °C zgodnie z normą EN
The sample gas temperature or dew point shall not exceed ‧ K (‧ °C). Chemical dryers are not allowed for removing water from the sampleTemperatura próbki spalin lub punktu rosy nie może przekraczać ‧ K (‧ °C). Nie zezwala się na używanie osuszaczy chemicznych do usuwania wody z próbki
Pretty cool dew pointFajny punkt rosy
Temperature, pressure, dew point, condensation level, precipitationTemperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczne
If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstreamJeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia kontroluje się za pomocą studzienki kontrolnej, albo odwróconego strumienia
The wall temperature of the measuring chamber shall be set to within ± ‧ K between ‧ K (‧ °C) and ‧ K (‧ °C), but in any case sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationTemperaturę ścianki komory pomiarowej ustawia się na ‧ K między ‧ K (‧° C) a ‧ K (‧° C), w każdym razie jednak odpowiednio powyżej punktu roszenia w celu zapobieżenia skraplaniu
If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstreamJeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt rosy kontroluje się w obrębie pułapki wodnej lub dalej
The sample gas temperature or dew point shall not exceed ‧ K (‧ oCTemperatura próbki spalin lub punktu rosy nie może przekraczać ‧ K (‧ oC
The dew point and O‧ level of the sampled exhaust stream must be knownPunkt rosy oraz poziom O‧ w próbkowanych spalinach musi być znany
The dew point and O‧ level of the sampled exhaust stream shall be knownPunkt rosy oraz poziom O‧ w próbkowanych spalinach musi być znany
The temperature of the inner surface of the mixing chamber must be maintained above the dew point of the exhaust gases and a minimum temperature of ‧ oK (‧ °C) is recommendedTemperatura powierzchni wewnętrznej komory mieszania musi być utrzymywana powyżej punktu rosy spalin, a zalecana jest minimalna temperatura ‧ °K (‧ °C
Have a wall temperature sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationmieć temperaturę ścianki odpowiednio powyżej punktu rosy dla spalin, zapobiegając skraplaniu
After the exposure to bad weather is completed, the sample is kept for at least ‧ hours in darkness in an air temperature of +‧ °C, a dew point of +‧ °C, a relative air humidity of ‧ %, an air circulation speed of ‧ m/s and an atmospheric pressure of ‧ to ‧ hPa. (The permissible difference may be ± ‧ °C for the air temperature and ± ‧ % for the relative humidityPo ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne próbka trzymana jest przez ‧ godziny w ciemności w temperaturze powietrza +‧ °C, temperaturze punktu rosy +‧ °C, względnej wilgotności powietrza ‧ %, prędkości przepływu powietrza ‧ m/s oraz ciśnieniu powietrza od ‧ do ‧ hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ±‧ °C dla temperatury powietrza i ±‧ % dla wilgotności względnej
The sample gas temperature or dew point must not exceed ‧ K (‧ °CTemperatura próbki spalin lub punktu roszenia nie może przekraczać ‧ K (‧° C
The wall temperature of the measuring chamber shall be set to within ± ‧ K between ‧ K (‧ oC) and ‧ K (‧ oC), but in any case sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationTemperatura ścianki komory pomiarowej powinna być ustawiona z dokładnością ± ‧ K na wartość pomiędzy ‧ K (‧o C) a ‧ K (‧o C), w każdym razie powyżej punktu rosy spalin w celu zapobieżenia skraplaniu
After the exposure to bad weather is completed, the sample is kept for at least ‧ hours in darkness in an air temperature of + ‧ °C, a dew point of + ‧ °C, a relative air humidity of ‧ %, an air circulation speed of ‧ m/s and an atmospheric pressure of ‧ to ‧ hPa. (The permissible difference may be ± ‧ °C for the air temperature and ± ‧ % for the relative humidityPo ukończeniu wystawiania próbki na warunki atmosferyczne, próbka trzymana jest przez ‧ godziny w ciemności w temperaturze powietrza + ‧ °C, temperaturze punktu rosy + ‧ °C, względnej wilgotności powietrza ‧ %, prędkości przepływu powietrza ‧ m/s oraz ciśnieniu powietrza od ‧ do ‧ hPa. (Dopuszczalne odchylenie wynosi ± ‧ °C dla temperatury powietrza i ± ‧ % dla wilgotności względnej
Have a wall temperature sufficiently above the dew point of the exhaust gas to prevent condensationCharakteryzuje się temperaturą ścianki odpowiednio powyżej punktu roszenia spalin zapobiegając skraplaniu
Ha may be derived from relative humidity measurement, dew point measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulaeHa można uzyskać z pomiaru wilgotności względnej, pomiaru punktu skraplania, pomiaru ciśnienia pary wodnej lub pomiaru przy pomocy termometru suchego/mokrego, z wykorzystaniem ogólnie przyjętych wzorów
Bringing the gas temperature entering the condenser to only ‧ to ‧ °C above the dew pointdoprowadzanie temperatury gazu wchodzącego do kondensatora wyłącznie do ‧ °C powyżej punktu rosy
If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstreamJeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia/rosy kontroluje się w obrębie pułapki wodnej lub dalej
" Lady, the same dew" Pani, ta sama rosa
The test should provide sufficient information to evaluate the impact on bees resulting from feeding on contaminated honey dew or flowersBadania powinny dostarczyć wystarczające informacje do oceny wpływu na pszczoły, wynikającego z żerowania na skażonej rosie miodowej lub kwiatach
You want a Mountain Dew?Chcesz Moutain Dew
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 88899 zdań frazy dew point.Znalezione w 16,933 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.