wymowa: IPA: dɪˈlɪɹɪəm /dɪˈlɪɹɪəm/ , SAMPA: /dI"lIr\I@m/ dI"lIr\I@m  

Tłumaczenia na język polski:

 • majaczenie   
  (Noun  )
   
  delirium
   
  mental state of confusion
 • delirium   
  (Noun  )
   
  mental state of confusion
 • szał   
  (Noun  )
 • bredzenie   
 • furia   
  (Noun  )
 • ostry zespół mózgowy   
  (Noun  )
 • zespół majaczeniowy   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
majaczenie, delirium
 
within a (deep) dream
 
A temporary mental state with a sudden onset, usually reversible, including symptoms of confusion, inability to concentrate, disorientation, anxiety, and sometimes hallucinations. Causes can include dehydration, drug intoxication, and severe infection.

Did you mean: Delirium

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Delirium
Delirium
delirium tremens
majaczenie alkoholowe; biała gorączka; delirium tremens; majaczenie drżenne
Fornication in Delirium
Fornication In Delirium

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "delirium", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Doctor, what would you prescribe for a chronic case... of uncontrollable, all- possessing and inescapable delirium tremens?
pl Doktorze, co zapisałby Pan na chroniczny przypadek... nieposkromionej, przeklętej delirki?
en The following additional adverse reactions have been observed with Prometax transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (common
pl Dodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Prometax system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl Innymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
en Verlaine, delirium tremens...... Lorca was shot...... Nerval hanged himself from a lamppost
pl Verlaine zapił się na śmierć, Lorca postrzelono,Nerval powiesił się na latarni
en In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomes
pl Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
en The following additional adverse reactions have been observed with Exelon transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (common
pl Dodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
en Your child must NOT take Diacomit if your child is allergic (hypersensitive) to stiripentol or to any of the other ingredients of Diacomit. if your child has ever experienced attacks of delirium
pl Kiedy dziecko NIE może zażywać leku Diacomit • jeśli u dziecka rozpoznano alergię (nadwrażliwość) na styrypentol lub na inny składnik leku Diacomit; • jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpił stan majaczeniowy
en She was entering upon marvels where all would be passion, ecstasy, delirium. An azure infinity encompassed her, the heights of sentiment sparkled under her thought, and ordinary existence appeared only afar off, down below in the shade, through the interspaces of these heights.
pl Wchodziła w cudowną krainę, gdzie wszystko będzie namiętnością, ekstazą, uniesieniem; otaczał ją lazurowy bezkres, myśl wzlatywała nad roziskrzone szczyty uczuć, a życie powszednie prześwitywało gdzieś daleko i nisko, w mrocznych dolinach u stóp tych wyżyn.
en Suboxone is contraindicated in the following instances: hypersensitivity to buprenorphine, to naloxone, or to any of the excipients, severe respiratory insufficiency, severe hepatic insufficiency, acute alcoholism or delirium tremens
pl Suboxone jest przeciwwskazany w następujących przypadkach: • nadwrażliwość na buprenorfinę, nalokson, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, • ciężka niewydolność oddechowa, • ciężka niewydolność wątroby, • ostre upojenie alkoholowe lub delirium tremens
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl Innymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
en Psychiatric disorders and nervous system disorders Frequency not known: influenza can be associated with a variety of neurologic and behavioural symptoms which can include events such as hallucinations, delirium, and abnormal behaviour, in some cases resulting in fatal outcomes
pl Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: infekcja grypowa może być związana z wieloma objawami neurologicznymi i zmianami w zachowaniu, do których należą omamy, majaczenia i nieprawidłowe zachowanie się, w niektórych przypadkach mogące kończyć się śmiercią
en Other less common side effects occurring in less than ‧ % of the treated patients are: Events related to the nervous system (e. g. epileptic seizure, convulsion, speech disorder, delirium, agitation, confusion, depression, psychosis) severe allergic reaction, causing shock or collapse
pl Innymi, bardzo rzadkimi działaniami niepożądanymi występującymi u ‧, ‧ % leczonych pacjentów są: • incydenty związane z układem nerwowym (np. napady padaczkowe, drgawki, zaburzenia mowy, pobudzenie, majaczenie, dezorientacja, psychozy) • ciężkie reakcje alergiczne, powodujące wstrząs lub zapaść
en I have treated you in your drunken stupors and your delirium, and you' ve never paid what you' ve promised
pl Leczyłem cię z twojego pijackiego otępienia i z twojego delirium i nigdy nie zapłaciłeś tego co obiecałeś
en Anxiety, depression, delirium
pl Lęk, depresja, majaczenie
en Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), Serotonergic syndrome, Delirium, Extrapyramidal reactions (including dystonia and dyskinaesia), Tardive dyskinaesia, Suicidal ideation and behaviours**
pl Zespół serotoninowy Majaczenie, Reakcje pozapiramidowe (w tym dystonia i dyskineza), Dyskineza późna, Myśli i zachowania samobójcze **
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy delirium.Znalezione w 0,613 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.