wymowa: IPA: dɪˈlɪɹɪəm /dɪˈlɪɹɪəm/ , SAMPA: /dI"lIr\I@m/ dI"lIr\I@m  

Tłumaczenia na język polski:

  • majaczenie   
    (Noun  )
     
    delirium
  • bredzenie   
  • szał   

Pozostałe znaczenia:

 
majaczenie, delirium
 
within a (deep) dream
 
A temporary mental state with a sudden onset, usually reversible, including symptoms of confusion, inability to concentrate, disorientation, anxiety, and sometimes hallucinations. Causes can include dehydration, drug intoxication, and severe infection.

Did you mean: Delirium

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Delirium
Delirium
delirium tremens
majaczenie alkoholowe
Fornication in Delirium
Fornication In Delirium

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "delirium", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl Innymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
en The following additional adverse reactions have been observed with Exelon transdermal patches: anxiety, delirium, pyrexia (common
pl Dodatkowo obserwowano po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny następujące działania niepożądane: niepokój, majaczenie, gorączka (często
en Then the days of delirium and all the pain and drugs
pl Później, po dniach majaczenia i całym tym bólu i tabletkach
en Episodes of acute psychiatric disturbances, such as hallucinations, paranoid reactions, hostility, delirium, psychosis and manic reactions have been reported in patients treated with ziconotide
pl U pacjentów leczonych zykonotydem odnotowano epizody ostrych zaburzeń psychiatrycznych, takich jak omamy, reakcje paranoidalne, wrogość, majaczenie, psychoza i reakcje maniakalne
en Anxiety, depression, delirium
pl Lęk, depresja, majaczenie
en It must not be used in patients who have had psychoses (a serious mental state with a distorted sense of reality) with attacks of delirium (a mental state with confusion, excitement, restlessness and hallucinations
pl Nie należy go także stosować u pacjentów z psychozami (poważny stan psychiczny z zaburzeniami oceny rzeczywistości) z napadami majaczenia (stan psychiczny z omami, podnieceniem, pobudzeniem i halucynacjami) w wywiadzie
en Clinical signs and symptoms included symptoms of sedation (ranging from mild in severity up to coma) and/or delirium (including confusion, disorientation, agitation, anxiety and other cognitive impairment
pl Do objawów podmiotowych i przedmiotowych należało uspokojenie (od łagodnego aż do śpiączki) i (lub) stan majaczeniowy (w tym splątanie, dezorientacja, pobudzenie, lęk i inne zaburzenia funkcji poznawczych
en In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomes
pl Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
en A past history of psychoses in the form of episodes of delirium
pl Występowanie w przeszłości psychoz przyjmujących postać stanów majaczeniowych
en Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and coma
pl Objawy zespołu serotoninowego to: hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, zaburzenia funkcji wegetatywnych z możliwymi szybkimi zmianami czynności życiowych, zaburzenia świadomości w tym dezorientacja, pobudliwość, narastająca agitacja prowadząca do majaczenia i śpiączki
en It could be anything from an extreme case of Post Traumatic Stress Disorder to delirium even
pl To może być wszystko począwszy od ostrej odmiany... stresu potraumatycznego, aż po zwykłe majaczenie
en Did I say anything in delirium?
pl Bredziłem coś?
en Illness, delirium, visions- that' s all very well
pl Choroba, gorączka, majaczenie, to wszystko
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl Innymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
en The crowd is going to the delirium!
pl Owacja na stojąco
en Psychiatric disorders and nervous system disorders Frequency not known: influenza can be associated with a variety of neurologic and behavioural symptoms which can include events such as hallucinations, delirium, and abnormal behaviour, in some cases resulting in fatal outcomes
pl Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: infekcja grypowa może być związana z wieloma objawami neurologicznymi i zmianami w zachowaniu, do których należą omamy, majaczenia i nieprawidłowe zachowanie się, w niektórych przypadkach mogące kończyć się śmiercią
en Though I thought I must destroy those pages written in a moment of true delirium, yet I would bear witness against my own self that my difficult ordeal, the greatest deception of my poor life- for I couldn' t imagine worse- found me lacking in both resignation and courage, and that I was tempted to
pl Choć pomyślałem, że muszę zniszczyć te strony napisane, w istocie, w momencie delirium, mogłem przecież świadczyć przeciwko samemu sobie, o tym, że moja ciężka próba, największa obłuda mojego nędznego życia... gdyż gorszej nie mógłbym sobie wyobrazić... zastała mnie w momencie braku, zarówno zdolności do wyrzeczeń, jak i odwagi, i że uległem pokusie by
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy delirium.Znalezione w 0,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.