wymowa: IPA: dɪˈlɪɹɪəm /dɪˈlɪɹɪəm/ , SAMPA: /dI"lIr\I@m/ dI"lIr\I@m  

Tłumaczenia na język polski:

  • majaczenie   
    (Noun  )
     
    delirium
  • bredzenie   
  • szał   

Pozostałe znaczenia:

 
majaczenie, delirium
 
within a (deep) dream
 
A temporary mental state with a sudden onset, usually reversible, including symptoms of confusion, inability to concentrate, disorientation, anxiety, and sometimes hallucinations. Causes can include dehydration, drug intoxication, and severe infection.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Delirium
Delirium
delirium tremens
majaczenie alkoholowe
Fornication in Delirium
Fornication In Delirium

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "delirium", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl Innymi znaczącymi klinicznie objawami przedawkowania są: delirium, drgawki, śpiączka, prawdopodobny złośliwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachłyśnięcie, nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie krążenia i oddychania
en In patients with influenza who were receiving Tamiflu, there have been postmarketing reports of convulsions and delirium (including symptoms such as altered level of consciousness, confusion, abnormal behaviour, delusions, hallucinations, agitation, anxiety, nightmares), in a very few cases resulting in accidental injury or fatal outcomes
pl Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
en Anxiety, depression, delirium
pl Lęk, depresja, majaczenie
en Uncommon: delirium, psychotic disorder, suicidal ideation, suicide attempt, thought blocking, abnormal dreams
pl Niezbyt częste: majaczenie, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próba samobójcza, zahamowanie myślenia, nieprawidłowości marzeń sennych
en Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), Serotonergic syndrome, Delirium, Extrapyramidal reactions (including dystonia and dyskinaesia), Tardive dyskinaesia, Suicidal ideation and behaviours**
pl Zespół serotoninowy Majaczenie, Reakcje pozapiramidowe (w tym dystonia i dyskineza), Dyskineza późna, Myśli i zachowania samobójcze **
en Did I say anything in delirium?
pl Bredziłem coś?
en Uncommon: agitation, delirium, hallucinations, restlessness, mood swings, mental status changes, sleep disorder, irritability, abnormal dreams
pl stan dezorientacji, depresja, bezsenność, lęk. pobudzenie, majaczenie, omamy, niepokój, nagłe zmiany nastroju, zmiany stanu psychicznego, zaburzenia snu, drażliwość, zaburzenia marzeń sennych
en Other less common side effects occurring in less than ‧ % of the treated patients are: Events related to the nervous system (e. g. epileptic seizure, convulsion, speech disorder, delirium, agitation, confusion, depression, psychosis) severe allergic reaction, causing shock or collapse
pl Innymi, bardzo rzadkimi działaniami niepożądanymi występującymi u ‧, ‧ % leczonych pacjentów są: • incydenty związane z układem nerwowym (np. napady padaczkowe, drgawki, zaburzenia mowy, pobudzenie, majaczenie, dezorientacja, psychozy) • ciężkie reakcje alergiczne, powodujące wstrząs lub zapaść
en Profound mental disturbance; manifest conditions of psychotic disturbance with agitation, delirium, hallucinations or confusion
pl Głębokie zaburzenia psychiczne i umysłowe; widoczne objawy psychozy ze stanami niepokoju, delirium, urojenia lub halucynacje oraz stany dezorientacji
en The crowd is going to the delirium!
pl Owacja na stojąco
en Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrest
pl Innymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
en She was entering upon marvels where all would be passion, ecstasy, delirium. An azure infinity encompassed her, the heights of sentiment sparkled under her thought, and ordinary existence appeared only afar off, down below in the shade, through the interspaces of these heights.
pl Wchodziła w cudowną krainę, gdzie wszystko będzie namiętnością, ekstazą, uniesieniem; otaczał ją lazurowy bezkres, myśl wzlatywała nad roziskrzone szczyty uczuć, a życie powszednie prześwitywało gdzieś daleko i nisko, w mrocznych dolinach u stóp tych wyżyn.
en Clinical signs and symptoms included symptoms of sedation (ranging from mild in severity up to coma) and/or delirium (including confusion, disorientation, agitation, anxiety and other cognitive impairment
pl Do objawów podmiotowych i przedmiotowych należało uspokojenie polekowe (od łagodnego aż do śpiączki) i (lub) stan majaczeniowy (w tym splątanie, dezorientacja, pobudzenie, lęk i inne zaburzenia funkcji poznawczych
en Though I thought I must destroy those pages written in a moment of true delirium, yet I would bear witness against my own self that my difficult ordeal, the greatest deception of my poor life- for I couldn' t imagine worse- found me lacking in both resignation and courage, and that I was tempted to
pl Choć pomyślałem, że muszę zniszczyć te strony napisane, w istocie, w momencie delirium, mogłem przecież świadczyć przeciwko samemu sobie, o tym, że moja ciężka próba, największa obłuda mojego nędznego życia... gdyż gorszej nie mógłbym sobie wyobrazić... zastała mnie w momencie braku, zarówno zdolności do wyrzeczeń, jak i odwagi, i że uległem pokusie by
en Delirium Nervousness Hallucination Agitation
pl Majaczenie Nerwowość Omamy Pobudzenie
en Episodes of acute psychiatric disturbances, such as hallucinations, paranoid reactions, hostility, delirium, psychosis and manic reactions have been reported in patients treated with ziconotide
pl U pacjentów leczonych zykonotydem odnotowano epizody ostrych zaburzeń psychiatrycznych, takich jak omamy, reakcje paranoidalne, wrogość, majaczenie, psychoza i reakcje maniakalne
en Psychiatric disorders and nervous system disorders Frequency not known: influenza can be associated with a variety of neurologic and behavioural symptoms which can include events such as hallucinations, delirium, and abnormal behaviour, in some cases resulting in fatal outcomes
pl Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: infekcja grypowa może być związana z wieloma objawami neurologicznymi i zmianami w zachowaniu, do których należą omamy, majaczenia i nieprawidłowe zachowanie się, w niektórych przypadkach mogące kończyć się śmiercią
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy delirium.Znalezione w 0,53 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.