wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
   
  value used when none has been given.
 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • brak     
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
foul play (sport)
 
condition of failing to meet an obligation
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
To fail to meet an obligation.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by default
domyślnie
credit default swap
swap ryzyka kredytowego
default button
przycisk domyślny
default control style
domyślny styl formantu
default data file
domyślny plik danych
default database
domyślna baza danych
default device
Urządzenie domyślne
default document
dokument domyślny
default folder
folder domyślny
default font
czcionka domyślna
default form
formularz domyślny
default gateway
brama domyślna
default home page
domyślna strona główna
default hyperlink
hiperłącze domyślne
default instance
wystąpienie domyślne
default language
język domyślny
default location
lokalizacja domyślna
Default Location
Lokalizacja domyślna
default member
domyślny element członkowski
default name
nazwa domyślna
default network
sieć domyślna
default printer
drukarka domyślna
default property
właściwość domyślna
default result set
domyślny zestaw wyników
default role
rola domyślna
default shape
kształt domyślny
default skin
wygląd domyślny
default solution
rozwiązanie domyślne
default subnet mask
domyślna maska podsieci
default template
szablon domyślny
default unit
jednostka domyślna
default user
użytkownik domyślny
default value
wartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zone
strefa domyślna
defaulted bank
bank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulter
defraudant
exposure at default
ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global default
globalna wartość domyślna
imprisonment in default
pozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in default
orzeczenia zaoczne
loss given default
strata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer default
strata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folder
zarządzany folder domyślny
participant's default
niewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default option
bezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information duties
emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Is Article ‧(a) of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents to be interpreted as precluding national legislation under which a commercial agent is not entitled to an indemnity in the event of contractual termination of the contract by the principal if a serious ground for immediate termination of the contract because of the agent’s default existed at the date of contractual termination but was not the cause of the termination?
pl Czy art. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧/EWG Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym świadczenie wyrównawcze dla przedstawiciela handlowego nie jest płacone również w przypadku zwyczajnego wypowiedzenia umowy przez zleceniodawcę, gdy w momencie zwyczajnego wypowiedzenia umowy wprawdzie występował ważny powód do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze względu na zawinione zachowanie przedstawiciela handlowego, jednakże nie był on przyczyną wypowiedzenia?
en the conviction was handed down in default of appearance and the person concerned was not summoned in person nor otherwise informed of the date and location of the hearing that led to the conviction handed down in default of appearance
pl wyrok skazujący został wydany zaocznie i dana osoba nie została ona wezwana ani też powiadomiona w inny sposób o terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wyrok skazujący wydano zaocznie
en By default KWeather does not retain old weather information, and each time it updates the weather the old information is discarded. If you wish instead to keep a record of the weather, enable this option. Then, each time the weather is checked, KWeather will append a new line to the log file containing the current weather conditions in comma separated value form. The information written will be the date, wind speed and direction, temperature, pressure, cover, visibility, and " current weather "
pl Domyślnie program KWeather nie zapisuje nieaktualnych informacji pogodowych-przy każdym odświeżeniu stare dane zostają usunięte. Jeżeli jednak chcesz zapisywać dane pogodowe, włącz tę opcję. Jeżeli ta opcja jest włączona, dane pogodowe będą dopisywane do pliku dziennika, po jednej linijce reprezentującej dany stan pogody (dane oddzielane są przecinkami). Zapisywane informacje to data, prędkość i kierunek wiatru, temperatura, ciśnienie, widoczność, pokrywa chmur oraz " aktualna pogoda "
en Applications for interim measures, applications to intervene, applications for rectification or interpretation of judgments, applications for revision, applications to set aside judgments by default or initiating third-party proceedings, applications for the taxation of costs and applications for legal aid relating to pending cases shall be given the same serial number as the principal action, followed by a reference to indicate that the proceedings concerned are separate special forms of procedure
pl Wnioski o zastosowanie środków tymczasowych, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta, wnioski o sprostowanie lub wykładnię wyroków, skargi o wznowienie postępowania, sprzeciwy, powództwa osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu orzeczeniu, wnioski o ustalenie kosztów oraz wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania w toczących się sprawach otrzymują ten sam numer porządkowy co sprawa główna, ze wzmianką wskazującą, że chodzi o odrębne postępowania szczególne
en Hide implicit members (HideImplicitMembers) Whether or not to show the members of an implicit class. When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are part of an implicit class are hidden from the user, who will then only see a single queue even though many queues will be supporting the implicit class. Enabled by default
pl Ukrywanie automatycznych uczestników (HideImplicitMembers) Określa, czy pokazywać uczestników klasy automatycznej. Kiedy ta opcja jest włączona, zdalne drukarki należące do klasy automatycznej będą ukryte przed użytkownikiem. Będzie on widział tylko jedną kolejkę, chociaż składa się na nią wiele kolejek. Domyślnie ta opcja jest włączona. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Threads default to closed
pl Domyślnie zamykaj wszystkie wątki
en The Commission intends to include default values for additional general pathways if
pl Komisja zamierza dodać wartości standardowe dla dodatkowych ścieżek ogólnych, jeżeli okaże się, że
en The default & MTU; value is ‧, which maybe too large for a dialup connection. Try changing it to a smaller value like ‧ or
pl Domyślna wartość & MTU; to ‧. Może ona być zbyt duża dla połączenia dial-up. Zmień ją na mniejszą wartość, np. ‧ lub
en In order to facilitate control of residues of pesticides, a default value is to be set for pesticide residues present in products or groups of products covered by Annex I for which no MRLs have been established in Annexes ‧ or III, unless the active substance in question is listed in Annex IV
pl W celu ułatwienia kontroli pozostałości pestycydów należy określić wartość wzorcową dla pozostałości pestycydów w produktach lub grupach produktów wymienionych w załączniku I, dla których nie określono NDP w załącznikach ‧ lub III, o ile odnośna substancja czynna nie jest wymieniona w załączniku IV
en The fundamental thing that controls whether your computer boots to a terminal prompt (console mode) or a graphical login prompt is the default runlevel. The runlevel is set by the program/sbin/init under the control of the configuration file/etc/inittab. The default runlevels used by different & UNIX; systems (and different & Linux; distributions) vary, but if you look at/etc/inittab the start of it should be something like this
pl Podstawowym parametrem określającym czy Twój system kończy uruchamianie na tekstowym, czy też graficznym ekranie logowania jest domyślny poziom działania. Ustawia go program/sbin/init korzystając z pliku konfiguracyjnego/etc/inittab. Istnieją różnice w domyślnych poziomach działania między różnymi systemami z rodziny & UNIX-dopelniacz; (i dystrybucjami & Linux-dopelniacz;). Mimo to początek pliku/etc/inittab powinien wyglądać mniej więcej tak
en Task Defaults
pl Domyślne ustawienia zadania
en In eight minutes, I am defaulting on Joe' s ‧- minute guarantee
pl największych pizz na grubym cieście.Za ‧ minut minie moja ‧- cio minutowa gwarancja
en Most important, however, might be the selection of the lecture font. When showing the teacher 's text & ktouch; will normally use the font specified in the lecture file. But if this font does n't exist on your system or none has been specified, & ktouch; uses a default system font. What if this font does not contain all characters needed for your lecture? In such cases you can override the choice of the font and specify any font you like
pl Ważniejszym jednak, może być wybór czcionki ćwiczenia. & ktouch; wyświetla normalnie linijkę nauczyciela używając czcionki wyspecyfikowanej w pliku ćwiczeniowym. Jeśli nie ma takiej czcionki w systemie, lub też żadna nie została wybrana, & ktouch; użyje domyślnej czcionki systemowej. Ale co zrobić, gdy ta czcionka nie zawiera wszystkich potrzebnych znaków? Wtedy możesz wybrać taką czionkę która będzie Ci odpowiadać
en This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE applications which invoke a terminal emulator application should honor this setting
pl Tu można wybrać domyślny emulator terminala. Wszystkie programy KDE, które korzystają z terminala, powinny używać tego ustawienia. Name
en Deptors default and its results
pl Zwłoka dłużnika i jej skutki
en Then there' s no need to say that the price for debt default is death
pl Zatem nie ma potrzeby mówić, że ceną zaniedbania długów jest śmierć
en Select whether you want the new folder to be used for mail storage of for storage of groupware items such as tasks or notes. The default is mail. If you are unsure, leave this option as-is
pl Wybierz, czy folder ma służyć do przechowywania wiadomości, czy też do przechowywania danych grupowych, takich jak zadania czy notatki. Domyślnie są to wiadomości i zwykle nie ma powodu tego zmieniać
en Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part ‧, point ‧ shall be treated in the same manner as value adjustments
pl Odpisy z tytułu nabytych ekspozycji bilansowych, obciążonych w momencie nabycia niewykonaniem zobowiązania, zgodnie z ust. ‧ część ‧ traktuje się w ten sam sposób co aktualizacje wartości
en It is noted that the outstanding amount of KRW ‧ billion of the syndicated loan from foreign borrowers granted in ‧ and led by Société Générale was declared for default and cross default in
pl Należy odnotować, że kwota należna w wysokości ‧ mld KRW od pożyczki konsorcjalnej przyznanej przez zagranicznych kredytodawców w ‧ r. i pod przewodnictwem Societe Generale została uznana za niespłaconą i zadeklarowano niedotrzymanie warunków oraz wzajemne naruszenie warunków w ‧ r
en order the defendant to pay to the applicant the sum of EUR ‧,‧, together with default interest at the rate of ‧ % per annum, with annual capitalisation, with effect from the date of the request of ‧ September ‧ to the present date, by way of compensation for the material damage suffered by the applicant as a result of the contested decision and arising in the abovementioned period
pl zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty ‧,‧ EUR, powiększonej o odsetki z tytułu opóźnienia w wysokości ‧ % rocznie, z roczną kapitalizacją od dnia złożenia skargi z dnia ‧ września ‧ r. do niniejszego dnia, z tytułu naprawienia szkody materialnej poniesionej przez skarżącego z powodu zaskarżonej decyzji, która to szkoda miała miejsce w wymienionym okresie
en OEMs will be free to pre-install any web browser(s) of their choice on PCs they ship and set it as default web browser
pl Producenci sprzętu oryginalnego będą mogli sami wybrać, którą przeglądarkę fabrycznie zainstalują na komputerze PC i ustawią jako przeglądarkę domyślną
en Interpolate RGB as four colorsThe default is to assume that all green pixels are the same. If even-row green pixels are more sensitive to ultraviolet light than odd-row this difference causes a mesh pattern in the output; using this option solves this problem with minimal loss of detail. To resume, this option blurs the image a little, but it eliminates false ‧x‧ mesh patterns with VNG quality method or mazes with AHD quality method
pl Interpoluj RGB jako cztery koloryDomyślnie zakłada się, że wszystkie zielone piksele są takie same. Jeżeli nieparzysty rząd zielonych pikseli jest bardziej wrażliwy na ultrafiolet niż rząd parzysty, różnica ta powoduje pojawienie się wzoru siatki na wyjściu. Użycie tej opcji rozwiązuje problem z minimalną stratą jakości. Podsumowując, ta opcja lekko zamazuje obraz, ale eliminuje błędne wzory siatki ‧x‧ stosując metodę jakości VNG lub mieszania metodą jakości AHD
en In addition to the missing collateral, the silent participation is also subordinated to all other loans in the event of insolvency, further increasing the risk of default
pl Dodatkowo oprócz braku zabezpieczeń cichy udział w przypadku upadłości jest w stosunku do innych pożyczek wypłacany w dalszej kolejności, co dodatkowo zwiększa ryzyko nieściągalności wierzytelności
en first-to-default basket products- the treatment shall be applied to the asset within the basket with the lowest risk-weighted exposure amount, or
pl produkty koszykowe uruchamiane pierwszym niewykonaniem zobowiązania- omawiany sposób traktowania stosuje się do tego spośród aktywów w koszyku, którego cechuje najniższa ważona ryzykiem kwota ekspozycji; lub
en In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider quantitative factors such as the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment
pl W celu dokonania rozróżnienia między względnymi stopniami ryzyka wyrażonymi w każdej ocenie kredytowej właściwe organy biorą pod uwagę czynniki ilościowe, takie jak długoterminowa częstość niewykonania zobowiązań związana ze wszystkimi pozycjami, którym przypisano tę samą ocenę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2797 zdań frazy default.Znalezione w 1,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.