wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
   
  value used when none has been given.
 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • brak     
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
foul play (sport)
 
condition of failing to meet an obligation
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
To fail to meet an obligation.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by defaultdomyślnie
credit default swapswap ryzyka kredytowego
default buttonprzycisk domyślny
default control styledomyślny styl formantu
default data filedomyślny plik danych
default databasedomyślna baza danych
default deviceUrządzenie domyślne
default documentdokument domyślny
default folderfolder domyślny
default fontczcionka domyślna
default formformularz domyślny
default gatewaybrama domyślna
default home pagedomyślna strona główna
default hyperlinkhiperłącze domyślne
default instancewystąpienie domyślne
default languagejęzyk domyślny
default locationlokalizacja domyślna
Default LocationLokalizacja domyślna
default memberdomyślny element członkowski
default namenazwa domyślna
default networksieć domyślna
default printerdrukarka domyślna
default propertywłaściwość domyślna
default result setdomyślny zestaw wyników
default rolerola domyślna
default shapekształt domyślny
default skinwygląd domyślny
default solutionrozwiązanie domyślne
default subnet maskdomyślna maska podsieci
default templateszablon domyślny
default unitjednostka domyślna
default userużytkownik domyślny
default valuewartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zonestrefa domyślna
defaulted bankbank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulterdefraudant
defaulting party
exposure at defaultekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global defaultglobalna wartość domyślna
imprisonment in defaultpozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in defaultorzeczenia zaoczne
loss given defaultstrata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer defaultstrata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folderzarządzany folder domyślny
participant's defaultniewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivativekredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default optionbezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information dutiesemitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
Specifies the number of seconds to wait before redial if all dialed numbers are busy. This is necessary because some modems get stuck if the same number is busy too often. The default is ‧ seconds, you should not change this unless you need toPodaje, ile sekund należy odczekać przed ponownym wybraniem numeru, jeżeli w poprzedniej próbie numer był zajęty. Jest to konieczne, ponieważ niektóre modemy blokują się, gdy zbyt często próbuje się zadzwonić na zajęty numer. Domyślnie jest to ‧ sekund, nie powinno się tego zmieniać, chyba, że jest to konieczne
The default & kde; splash screenDomyślny ekran powitalny & kde
The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at numberDomyślny kolor dla funkcji nr ‧. Pamiętaj, że ustawienia koloru dotyczą tylko pustych funkcji, tak więc jeśli zdefiniowałeś funkcję nr ‧ i zmieniłeś tu kolor dla tej funkcji, ustawienie da efekt dopiero następnym razem, kiedy zdefiniujesz funkcję nr
By ‧ July ‧, the default limit in the second and third subparagraphs shall be applicable to all customers who have not opted for another limitW terminie do dnia ‧ lipca ‧ r. domyślny próg, o którym mowa w akapicie drugim i trzecim, ma zastosowanie wobec wszystkich klientów, którzy nie wybrali innego progu
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
An empty path means the files will be placed unsorted in the default music folderPusta ścieżka oznacza, że pliki będą umieszczone nieposortowane w domyślnym katalogu muzyki
Click on the Embedding tab. Make sure that Left Click Action is set to Show file in embedded viewer, and by default Icon View (konq_iconview) is at the top of Services Preference OrderKliknij na zakładce Osadzanie. Upewnij się, że akcja Po kliknięciu lewym przyciskiem jest ustawiona na Pokaż plik we wbudowanej przeglądarce i że Widok ikon (konq_ iconview) jest na samej górze listy Hierarchia usług
Check this for replacing the existing default route. Needs 'set default route ' enabled (warning: only for expertsZaznacz aby zmienić istniejącą domyślą trasę. Wymaga ustawienia domyślnej trasy (opcja tylko dla zaawansowanych
Use default temporary directoryDomyślny katalog tymczasowy
Default proceedingsPostępowanie zaoczne
This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?To usunie wszystkie Twoje pozycje w pasku bocznym i doda tam domyślne. Operacji tej nie będzie można cofnąć. Kontynuować?
This item mainly includes loans granted by the ECSC in liquidation on borrowed funds in accordance with articles ‧ and ‧ of the ECSC Treaty as well as three unquoted debt securities issued by the European Investment Bank (EIB) as substitute of a defaulted debtorW pozycji tej ujęto przede wszystkim udzielone przez EWWiS w likwidacji pożyczki z pożyczonych funduszy zgodnie z art. ‧ i ‧ Traktatu EWWiS, jak również trzy nienotowane dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jako substytut zapłaty od dłużnika zalegającego ze spłatami
Where the debt is paid before the deadline no default interest will be due (period of grace) and recovery by offsetting before that deadline should be limited to cases where the accounting officer has justified reasons for considering the financial interests of the Communities to be at stakeW przypadku gdy spłata zadłużenia następuje przed terminem, nie nalicza się odsetek za zwłokę (okres karencji), a windykacja przez potrącenie przed tym terminem powinna ograniczać się do przypadków, w których księgowy ma uzasadnione powody, aby sądzić, że zagrożony jest interes finansowy Wspólnot
Change the encoding of the current page. Normally, the default setting of Auto should be sufficient, but if you are having problems viewing pages written in languages other than English, you may need to choose a specific encoding in this menuZmienia kodowanie bieżącej strony. Zwykle, domyślne ustawienie Rozpoznawanie automatyczne powinno wystarczyć. Jeśli jednak pojawiają się problemy z widokiem stron napisanych w języku innym niż angielski, to z tego menu należy wybrać właściwe kodowanie
Order the defendant to pay to the Commission the principal sum of EUR ‧,‧, together with default interest at the statutory legal rate in Spain from ‧ August ‧ until payment in full of the amount duezobowiązanie pozwanej do zwrotu długu głównego w wysokości ‧,‧ EUR, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości przewidzianej przez prawo hiszpańskie, naliczanych od dnia ‧ sierpnia ‧ r. do czasu całkowitego zwrotu należnej sumy na rzecz Komisji
No contract containing a provision which permits a non-defaulting counterparty to make limited payments only, or no payments at all, to the estate of the defaulter, even if the defaulter is a net creditor (a walkaway clause), may be recognised as risk-reducingNie może być uznana za ograniczającą ryzyko żadna umowa zawierająca postanowienie zezwalające kontrahentowi, który wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych, na dokonanie jedynie ograniczonych płatności lub żadnych płatności na rzecz majątku pozostałego po stronie, która nie wykonała swoich zobowiązań umownych, nawet wówczas, gdy strona ta jest wierzycielem netto (klauzula jednostronnego odstąpienia od umowy
& Record boot command lines for defaultsUżyj & poprzednich parametrów uruchamiania
They have got a collapsed economy, their banks have defaulted, their volcano closed our airspace for nine days - I presume we would have to pick up the bill for that if it happens again - and now they are plundering our mackerel stocks.Mają upadłą gospodarkę, ich banki nie spłaciły pożyczek, ich wulkan na dziewięć dni zamknął naszą przestrzeń powietrzną - podejrzewam, iż przyjdzie nam za to zapłacić, jeśli zdarzy się to ponownie - a teraz plądrują nasze stada makreli.
Collate Copies If the " Collate " checkbox is enabled (default), the output order for multiple copies of a multi-page document will be " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". If the " Collate " checkbox is disabled, the output order for multiple copies of a multi-page document will be " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o Collate=... ‧ example: " true " or " false "SegregujJeśli opcja " Segreguj " jest włączona (domyślne), kolejność wyjścia stron z wielostronicowego dokumentu będzie " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Jeśli " Segreguj " jest wyłączone kolejność wyjścia stron dokumentu wielostronicowego będzie " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o Collate=... ‧ przykład: " true " lub " false "
The default rates for both creditworthy and uncreditworthy companies for the term of the measures in question were taken from Moody's Investor ServicesStopy niewypłacalności dla przedsiębiorstw mających i niemających zdolności kredytowej w przypadku omawianego środka zostały zaczerpnięte z Moody’s Investor Services
the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on contractszapobiegania oszustwom i działaniom podstępnym lub postępowania ze skutkami niewykonania umów
order B‧Test to pay to the applicant the sum of EUR ‧,‧, corresponding to the principal sum owed of EUR ‧,‧ and the sum of EUR ‧,‧ owed by way of default interest, due as of ‧ Decemberzasądzenie od spółki B‧Test na rzecz strony skarżącej kwoty ‧,‧ EUR, z tego kwoty ‧,‧ EUR tytułem kwoty głównej oraz kwoty ‧,‧ EUR tytułem odsetek należnych od dnia ‧ grudnia ‧ r
A default value of ‧ kg for each passenger and their checked baggage is usedwykorzystuje się standardową wartość ‧ kg dla każdego pasażera i odprawionego bagażu
that contract is settled in cash or may be settled in cash at the option of one or more of the parties, otherwise than by reason of a default or other termination eventkontrakt ten jest rozliczany w gotówce lub może być rozliczany w gotówce na wniosek jednej lub kilku stron, inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu
This option allow efficient use of & kdesu; in. desktop files. It tells & kdesu; to examine the file specified by file. If this file is writable by the current user, & kdesu; will execute the command as the current user. If it is not writable, the command is executed as user user (defaults to rootParametr ten pozwala na efektywne wykorzystanie programu & kdesu; w plikach. desktop. Powoduje, iż & kdesu; sprawdza wskazany plik czy jest zapisywalny przez bieżącego użytkownika. Jeżeli tak, to polecenie zostanie wykonane z poziomem uprawnień bieżącego użytkownika, a jeżeli nie to polecenie zostanie wykonane z uprawnieniami użytkownika użytkownik (wartością domyślną jest administrator tzn. użytkownik root
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2797 zdań frazy default.Znalezione w 2,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.