wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
   
  value used when none has been given.
 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • brak     
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
foul play (sport)
 
condition of failing to meet an obligation
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
To fail to meet an obligation.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by default
domyślnie
credit default swap
swap ryzyka kredytowego
default button
przycisk domyślny
default control style
domyślny styl formantu
default data file
domyślny plik danych
default database
domyślna baza danych
default device
Urządzenie domyślne
default document
dokument domyślny
default folder
folder domyślny
default font
czcionka domyślna
default form
formularz domyślny
default gateway
brama domyślna
default home page
domyślna strona główna
default hyperlink
hiperłącze domyślne
default instance
wystąpienie domyślne
default language
język domyślny
default location
lokalizacja domyślna
Default Location
Lokalizacja domyślna
default member
domyślny element członkowski
default name
nazwa domyślna
default network
sieć domyślna
default printer
drukarka domyślna
default property
właściwość domyślna
default result set
domyślny zestaw wyników
default role
rola domyślna
default shape
kształt domyślny
default skin
wygląd domyślny
default solution
rozwiązanie domyślne
default subnet mask
domyślna maska podsieci
default template
szablon domyślny
default unit
jednostka domyślna
default user
użytkownik domyślny
default value
wartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zone
strefa domyślna
defaulted bank
bank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulter
defraudant
exposure at default
ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global default
globalna wartość domyślna
imprisonment in default
pozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in default
orzeczenia zaoczne
loss given default
strata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer default
strata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folder
zarządzany folder domyślny
participant's default
niewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default option
bezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information duties
emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This is where you live. KDE will use the defaults for this country or region
pl Kraj, w którym mieszkasz. KDE użyje ustawień domyślnych dla tego kraju
en Do you intend, and I should like you to raise this at the G20, to introduce initiatives to adopt clear rules governing open, naked sales and credit default swaps?
pl Czy ma pan zamiar - a ja chciałbym, aby pan poruszył to zagadnienie na posiedzeniu G-20 - podjąć inicjatywę przyjęcia jasnych zasad zarządzania otwartą sprzedażą bez pokrycia i swapami ryzyka kredytowego?
en Apply default image modifications
pl Zastosuj domyślne zmiany obrazka
en The compression value for PNG images:‧: low compression (large file size but short compression duration-default)‧: medium compression‧: high compression (small file size but long compression duration)Note: PNG is always a lossless image compression format
pl Wartość kompresji dla obrazków PNG: ‧: niska (duży rozmiar pliku, ale krótki czas kompresowania-domyślnie) ‧: średnia‧: wysoka (mały rozmiar pliku, ale długi czas kompresowania) Uwaga: PNG jest bezstratnym formatem zapisu obrazków
en Those measures may include, for instance, the provision of information to, and the education of, consumers, including warnings about the risks attaching to default on payment and to over-indebtedness
pl Środki te mogą obejmować na przykład udzielanie informacji i edukowanie konsumentów, w tym ostrzeganie o ryzyku, jakie wiąże się z zaległościami w spłacie lub nadmiernym poziomem zadłużenia
en & umbrello; will by default generate code in the language you have selected as Active Language, but with the Code Generation Wizard you have the option to change this to another language
pl Umbrello będzie podstawowym generatorem kodu w języku, który wybrałeś jako aktywny język (Active Language), ale w Asystencie znajduje się opcja zmiany języka
en Default gateway
pl Domyślna bramka
en Default format is Standard (Ical/Vcard) for calendar folders (Ical) and addressbook folders (Vcard). This makes all Kontact features available
pl Domyślnym formatem jest Standard (Ical/Vcard) dla folderów kalendarza (Ical) i książki adresowej (Vcard). Umożliwia on skorzystanie z wszystkich funkcji programu Kontact
en Turning this option off will cause the taskbar to display only windows which are on the same Xinerama screen as the taskbar. By default, this option is selected and all windows are shown
pl Włącz tę opcję, jeśli chcesz, by pasek zadań wyświetlał tylko okna zminimalizowane. Domyślnie wyświetla on wszystkie okna
en Default (XFree
pl Domyślny (XFree
en When you close down & konqueror; your current View menu settings (such as the View Mode, Use index. html and Show Hidden Files items) are not automatically saved as the default options; however, you can have & konqueror; remember these settings by selecting Settings Save View Profile " Web Browsing "... and the current setting will become the default option to be used the next time & konqueror; is started
pl Po zamknięciu & konqueror-dopelniacz;, Twoje bieżące ustawienia Widoku (takie jak Tryb widoku, Użyj index. html, czy Pokaż ukryte pliki) nie są zapisywane automatycznie jako ustawienia domyślne i wykorzystywane przy kolejnym uruchomieniu & konqueror-dopelniacz;. Niemniej możesz sprawić, by & konqueror; zapamiętał te ustawienia wybierając z menu Ustawienia Zapisz profil widoku " Przeglądanie sieci ".... Bieżące ustawienia staną się wtedy ustawieniem domyślnym i zostaną użyte następnym razem, gdy & konqueror; zostanie uruchomiony
en The whole of last weekend was filled with misinformation on debt restructuring and Greece's exit from the euro: rumours spread by those who have wagered billions on a default they are trying to create in the first place.
pl Przez cały ubiegły weekend krążyły sprzeczne informacje na temat restrukturyzacji zadłużenia i wyjścia Grecji ze strefy euro: te pogłoski rozpowszechniali ci, którzy przede wszystkim liczą na miliardy z tytułu wystąpienia niewypłacalności.
en a credit institution must have a contractual netting agreement with its counterparty which creates a single legal obligation, covering all included transactions, such that, in the event of a counterparty's failure to perform owing to default, bankruptcy, liquidation or any other similar circumstance, the credit institution would have a claim to receive or an obligation to pay only the net sum of the positive and negative mark-to-market values of included individual transactions
pl instytucja kredytowa posiada zawartą z kontrahentem umowę kompensowania, która tworzy pojedyncze zobowiązanie prawne obejmujące wszystkie transakcje podlegające kompensowaniu i powoduje, że w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta wskutek jego niewywiązania się z warunków umowy, upadłości, likwidacji lub innych okoliczności o podobnym charakterze kwota należna instytucji kredytowej lub wymagalna od niej stanowić będzie jedynie sumę netto wartości dodatnich i ujemnych poszczególnych transakcji objętych kompensowaniem, wycenionych według ich bieżącej wartości rynkowej
en In view of the close links between protracted default and insolvency-protracted default risks being liable to turn into insolvency-and the resulting need to classify both risks in the same category (marketable or non-marketable), it is prudent to exclude all commercial risks on non-OECD countries from the definition of marketable risks and from the scope of this communication for the time being
pl Z uwagi na bliskie związki pomiędzy przedłużającym się niewywiązywaniem z płatności a niewypłacalnością- przy czym przedłużające się niewywiązywanie się z płatności może doprowadzić do niewypłacalności- i wynikającą z tego potrzebę klasyfikacji obydwu rodzajów ryzyka w ramach tej samej kategorii (rynkowego i nierynkowego), rozważną rzeczą jest wyłączenie wszelkich rodzajów ryzyka handlowego w stosunku do państw nienależących do OECD z definicji ryzyka rynkowego i na razie z zakresu niniejszego komunikatu
en In some cases, a creditor releases a debtor from its present obligation to make payments, but the debtor assumes a guarantee obligation to pay if the party assuming primary responsibility defaults
pl W niektórych przypadkach wierzyciel zwalnia dłużnika z jego bieżącego obowiązku dokonania płatności, ale dłużnik przyjmuje na siebie obowiązek gwarantowania zapłaty, jeśli strona, która przyjęła na siebie pierwotną odpowiedzialność, nie spłaci wierzytelności
en The appropriations covered by the Work Plan in Annex I may be used to pay default interest in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
pl Środki objęte planem prac w załączniku I mogą zostać wykorzystane do wypłaty odsetek za zwłokę zgodnie z art. ‧ rozporządzenia finansowego
en Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧ in Case T-‧/‧: Commerzbank AG v Commission of the European Communities (Competition- Article ‧ EC- Price-fixing agreement and ways of charging for currency exchange services- Germany- Procedure in default
pl Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie T–‧/‧: Commerzbank AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Konkurencja- Art. ‧ WE- Porozumienie w sprawie ustalenia cen i sposobów pobierania opłat za usługi wymiany gotówki- Niemcy- Procedura zaoczna
en As a general default principle, the digital identifier (i.e. the related X.‧v‧ certificate) SHALL NOT be present more than once in the Trusted List, i.e. there SHALL be one entry per single X.‧v‧ certificate for a certification service under the listed certification services from a listed CSP in the Trusted List
pl Jako ogólna zasada domyślności identyfikator cyfrowy (tzn. powiązany certyfikat X.‧v‧) NIE MOŻE występować w oficjalnym wykazie więcej niż raz tzn. każdemu certyfikatowi X.‧v‧ MUSI odpowiadać jeden wpis usługi certyfikacyjnej zgodnie z wymienionymi na liście usługami certyfikacyjnymi świadczonymi przez wymienione na liście zaufania CSP
en number of passengers on board ‧ to ‧, ‧=unknown=default, rest not used
pl Liczba pasażerów na pokładzie ‧ do ‧, ‧ = niewiadoma = wartość domyślna, pozostałych nie stosuje się
en Enable this option to store the default photographer identity in the XMP and IPTC tags using digiKam 's metadata settings
pl Zaznacz opcję aby przechować domyślną tożsamość fotografa jako znaczniki IPTC na podstawie głównych ustawień metadanych digiKam
en Ausfallhaftung, as a direct claim by BB’s creditors against the Province of Burgenland, would create the obligation for the Province of Burgenland to step in and fully compensate the creditors for the default of the liabilities covered by Ausfallhaftung
pl Gwarancja na wypadek niewypłacalności jako bezpośrednie żądanie wierzycieli BB wobec kraju związkowego Burgenland skutkowałaby zatem zobowiązaniem poręczającym kraju związkowego Burgenland, który musiałby wypłacić odszkodowanie na rzecz wierzycieli w pełnym zakresie na wypadek niewypłacalności należności zabezpieczonych gwarancją
en Default Applications
pl Domyślne programyComment
en Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM
pl Uczestnicy mogą określić domyślną kwotę płynności zarezerwowanej na realizację pilnych lub bardzo pilnych zleceń płatniczych za pośrednictwem ICM
en Server binaries (ServerBin) The root directory for the scheduler executables. By default/usr/lib/cups or/usr/lib‧/cups (IRIX ‧). ex:/usr/lib/cups
pl Pliki wykonywalne serwera (ServerBin) Główny katalog plików wykonywalnych serwera. Domyślnie/usr/lib/cups lub/usr/lib‧/cups (IRIX ‧. ‧). Przykład:/usr/lib/cups Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Events (a) and (p) must be automatic; events (b), (c) and (q) may be automatic; events (d) to (o) and (r) to (t) cannot be automatic and must be discretionary (that is, perfected only upon service of a notice of default
pl Przypadki określone w lit. a) i p) muszą mieć automatyczny skutek; przypadki określone w lit. b), c) i q) mogą mieć automatyczny skutek; w przypadkach określonych w lit. d)–o) i r)–t) wywierany przez nie skutek nie może być automatyczny, ale musi być uznaniowy (czyli następować dopiero w razie doręczenia zawiadomieniu o niewykonaniu zobowiązania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2797 zdań frazy default.Znalezione w 1,045 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.