wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
   
  value used when none has been given.
 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • brak     
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
foul play (sport)
 
condition of failing to meet an obligation
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
To fail to meet an obligation.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by default
domyślnie
credit default swap
swap ryzyka kredytowego
default button
przycisk domyślny
default control style
domyślny styl formantu
default data file
domyślny plik danych
default database
domyślna baza danych
default device
Urządzenie domyślne
default document
dokument domyślny
default folder
folder domyślny
default font
czcionka domyślna
default form
formularz domyślny
default gateway
brama domyślna
default home page
domyślna strona główna
default hyperlink
hiperłącze domyślne
default instance
wystąpienie domyślne
default language
język domyślny
default location
lokalizacja domyślna
Default Location
Lokalizacja domyślna
default member
domyślny element członkowski
default name
nazwa domyślna
default network
sieć domyślna
default printer
drukarka domyślna
default property
właściwość domyślna
default result set
domyślny zestaw wyników
default role
rola domyślna
default shape
kształt domyślny
default skin
wygląd domyślny
default solution
rozwiązanie domyślne
default subnet mask
domyślna maska podsieci
default template
szablon domyślny
default unit
jednostka domyślna
default user
użytkownik domyślny
default value
wartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zone
strefa domyślna
defaulted bank
bank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulter
defraudant
exposure at default
ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global default
globalna wartość domyślna
imprisonment in default
pozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in default
orzeczenia zaoczne
loss given default
strata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer default
strata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folder
zarządzany folder domyślny
participant's default
niewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default option
bezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information duties
emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Specifies the number of seconds to wait before redial if all dialed numbers are busy. This is necessary because some modems get stuck if the same number is busy too often. The default is ‧ seconds, you should not change this unless you need to
pl Podaje, ile sekund należy odczekać przed ponownym wybraniem numeru, jeżeli w poprzedniej próbie numer był zajęty. Jest to konieczne, ponieważ niektóre modemy blokują się, gdy zbyt często próbuje się zadzwonić na zajęty numer. Domyślnie jest to ‧ sekund, nie powinno się tego zmieniać, chyba, że jest to konieczne
en The default & kde; splash screen
pl Domyślny ekran powitalny & kde
en The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at number
pl Domyślny kolor dla funkcji nr ‧. Pamiętaj, że ustawienia koloru dotyczą tylko pustych funkcji, tak więc jeśli zdefiniowałeś funkcję nr ‧ i zmieniłeś tu kolor dla tej funkcji, ustawienie da efekt dopiero następnym razem, kiedy zdefiniujesz funkcję nr
en By ‧ July ‧, the default limit in the second and third subparagraphs shall be applicable to all customers who have not opted for another limit
pl W terminie do dnia ‧ lipca ‧ r. domyślny próg, o którym mowa w akapicie drugim i trzecim, ma zastosowanie wobec wszystkich klientów, którzy nie wybrali innego progu
en Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
pl Wolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
en An empty path means the files will be placed unsorted in the default music folder
pl Pusta ścieżka oznacza, że pliki będą umieszczone nieposortowane w domyślnym katalogu muzyki
en Click on the Embedding tab. Make sure that Left Click Action is set to Show file in embedded viewer, and by default Icon View (konq_iconview) is at the top of Services Preference Order
pl Kliknij na zakładce Osadzanie. Upewnij się, że akcja Po kliknięciu lewym przyciskiem jest ustawiona na Pokaż plik we wbudowanej przeglądarce i że Widok ikon (konq_ iconview) jest na samej górze listy Hierarchia usług
en Check this for replacing the existing default route. Needs 'set default route ' enabled (warning: only for experts
pl Zaznacz aby zmienić istniejącą domyślą trasę. Wymaga ustawienia domyślnej trasy (opcja tylko dla zaawansowanych
en Use default temporary directory
pl Domyślny katalog tymczasowy
en Default proceedings
pl Postępowanie zaoczne
en This removes all your entries from the sidebar and adds the system default ones. This procedure is irreversible Do you want to proceed?
pl To usunie wszystkie Twoje pozycje w pasku bocznym i doda tam domyślne. Operacji tej nie będzie można cofnąć. Kontynuować?
en This item mainly includes loans granted by the ECSC in liquidation on borrowed funds in accordance with articles ‧ and ‧ of the ECSC Treaty as well as three unquoted debt securities issued by the European Investment Bank (EIB) as substitute of a defaulted debtor
pl W pozycji tej ujęto przede wszystkim udzielone przez EWWiS w likwidacji pożyczki z pożyczonych funduszy zgodnie z art. ‧ i ‧ Traktatu EWWiS, jak również trzy nienotowane dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jako substytut zapłaty od dłużnika zalegającego ze spłatami
en Where the debt is paid before the deadline no default interest will be due (period of grace) and recovery by offsetting before that deadline should be limited to cases where the accounting officer has justified reasons for considering the financial interests of the Communities to be at stake
pl W przypadku gdy spłata zadłużenia następuje przed terminem, nie nalicza się odsetek za zwłokę (okres karencji), a windykacja przez potrącenie przed tym terminem powinna ograniczać się do przypadków, w których księgowy ma uzasadnione powody, aby sądzić, że zagrożony jest interes finansowy Wspólnot
en Change the encoding of the current page. Normally, the default setting of Auto should be sufficient, but if you are having problems viewing pages written in languages other than English, you may need to choose a specific encoding in this menu
pl Zmienia kodowanie bieżącej strony. Zwykle, domyślne ustawienie Rozpoznawanie automatyczne powinno wystarczyć. Jeśli jednak pojawiają się problemy z widokiem stron napisanych w języku innym niż angielski, to z tego menu należy wybrać właściwe kodowanie
en Order the defendant to pay to the Commission the principal sum of EUR ‧,‧, together with default interest at the statutory legal rate in Spain from ‧ August ‧ until payment in full of the amount due
pl zobowiązanie pozwanej do zwrotu długu głównego w wysokości ‧,‧ EUR, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości przewidzianej przez prawo hiszpańskie, naliczanych od dnia ‧ sierpnia ‧ r. do czasu całkowitego zwrotu należnej sumy na rzecz Komisji
en No contract containing a provision which permits a non-defaulting counterparty to make limited payments only, or no payments at all, to the estate of the defaulter, even if the defaulter is a net creditor (a walkaway clause), may be recognised as risk-reducing
pl Nie może być uznana za ograniczającą ryzyko żadna umowa zawierająca postanowienie zezwalające kontrahentowi, który wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych, na dokonanie jedynie ograniczonych płatności lub żadnych płatności na rzecz majątku pozostałego po stronie, która nie wykonała swoich zobowiązań umownych, nawet wówczas, gdy strona ta jest wierzycielem netto (klauzula jednostronnego odstąpienia od umowy
en & Record boot command lines for defaults
pl Użyj & poprzednich parametrów uruchamiania
en They have got a collapsed economy, their banks have defaulted, their volcano closed our airspace for nine days - I presume we would have to pick up the bill for that if it happens again - and now they are plundering our mackerel stocks.
pl Mają upadłą gospodarkę, ich banki nie spłaciły pożyczek, ich wulkan na dziewięć dni zamknął naszą przestrzeń powietrzną - podejrzewam, iż przyjdzie nam za to zapłacić, jeśli zdarzy się to ponownie - a teraz plądrują nasze stada makreli.
en Collate Copies If the " Collate " checkbox is enabled (default), the output order for multiple copies of a multi-page document will be " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". If the " Collate " checkbox is disabled, the output order for multiple copies of a multi-page document will be " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o Collate=... ‧ example: " true " or " false "
pl SegregujJeśli opcja " Segreguj " jest włączona (domyślne), kolejność wyjścia stron z wielostronicowego dokumentu będzie " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Jeśli " Segreguj " jest wyłączone kolejność wyjścia stron dokumentu wielostronicowego będzie " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ". Dodatkowa wskazówka dla zaawansowanych użytkowników: Ten element GUI KDEPrint odpowiada opcji wiersza poleceń zadania CUPS:-o Collate=... ‧ przykład: " true " lub " false "
en The default rates for both creditworthy and uncreditworthy companies for the term of the measures in question were taken from Moody's Investor Services
pl Stopy niewypłacalności dla przedsiębiorstw mających i niemających zdolności kredytowej w przypadku omawianego środka zostały zaczerpnięte z Moody’s Investor Services
en the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on contracts
pl zapobiegania oszustwom i działaniom podstępnym lub postępowania ze skutkami niewykonania umów
en order B‧Test to pay to the applicant the sum of EUR ‧,‧, corresponding to the principal sum owed of EUR ‧,‧ and the sum of EUR ‧,‧ owed by way of default interest, due as of ‧ December
pl zasądzenie od spółki B‧Test na rzecz strony skarżącej kwoty ‧,‧ EUR, z tego kwoty ‧,‧ EUR tytułem kwoty głównej oraz kwoty ‧,‧ EUR tytułem odsetek należnych od dnia ‧ grudnia ‧ r
en A default value of ‧ kg for each passenger and their checked baggage is used
pl wykorzystuje się standardową wartość ‧ kg dla każdego pasażera i odprawionego bagażu
en that contract is settled in cash or may be settled in cash at the option of one or more of the parties, otherwise than by reason of a default or other termination event
pl kontrakt ten jest rozliczany w gotówce lub może być rozliczany w gotówce na wniosek jednej lub kilku stron, inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu
en This option allow efficient use of & kdesu; in. desktop files. It tells & kdesu; to examine the file specified by file. If this file is writable by the current user, & kdesu; will execute the command as the current user. If it is not writable, the command is executed as user user (defaults to root
pl Parametr ten pozwala na efektywne wykorzystanie programu & kdesu; w plikach. desktop. Powoduje, iż & kdesu; sprawdza wskazany plik czy jest zapisywalny przez bieżącego użytkownika. Jeżeli tak, to polecenie zostanie wykonane z poziomem uprawnień bieżącego użytkownika, a jeżeli nie to polecenie zostanie wykonane z uprawnieniami użytkownika użytkownik (wartością domyślną jest administrator tzn. użytkownik root
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2797 zdań frazy default.Znalezione w 2,678 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.