wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

 • wartość domyślna   
  (Noun  )
   
  value used when none has been given.
   
  value used when none has been given.
   
  value used when none has been given.
 • domyślny   
   
  A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
 • niedopełnienie   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • niewywiązanie się   
   
  Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 • brak     
 • brak płatności   
 • domniemany   
 • domyślnie   
 • niedotrzymanie zobowiązań   
 • nieobecność   
 • niestawiennictwo   
 • niewypłacalność   
 • odmawiać   
 • standard   
 • standardowy   
 • uchybienie   
 • walkower   
 • zaniedbanie   
 • zaoczny   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka wartość domyślna
 
sport. termin sportowy przegrana wskutek nieuczestniczenia w zawodach, walkower
 
nieuiszczenie należności, zapłaty
 
nie uiścić należości, zapłaty
 
inform. informatyka przyjmować, zakładać domyślną wartość (
 
sport. termin sportowy przegrać wskutek nieuczestniczenia w zawodach, oddać walkowerem
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
foul play (sport)
 
condition of failing to meet an obligation
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
To fail to meet an obligation.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A value that is used when no value is specified.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

by default
domyślnie; standardowy
credit default swap
swap ryzyka kredytowego
default button
przycisk domyślny
default control style
domyślny styl formantu
default data file
domyślny plik danych
default database
domyślna baza danych
default device
Urządzenie domyślne
default document
dokument domyślny
default folder
folder domyślny
default font
czcionka domyślna
default form
formularz domyślny
default gateway
brama domyślna
default home page
domyślna strona główna
default hyperlink
hiperłącze domyślne
default instance
wystąpienie domyślne
default language
język domyślny
default location
lokalizacja domyślna
Default Location
Lokalizacja domyślna
default member
domyślny element członkowski
default name
nazwa domyślna
default network
sieć domyślna
default printer
drukarka domyślna
default property
właściwość domyślna
default result set
domyślny zestaw wyników
default role
rola domyślna
default shape
kształt domyślny
default skin
wygląd domyślny
default solution
rozwiązanie domyślne
default subnet mask
domyślna maska podsieci
default template
szablon domyślny
default unit
jednostka domyślna
default user
użytkownik domyślny
default value
wartość wzorcowa; wartość domyślna; wartość założona
default zone
strefa domyślna
defaulted bank
bank niewywiązujący się z zobowiązań
defaulter
defraudant; bankrut
exposure at default
ekspozycja w momencie niewykonania zobowiązania
first-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany pierwszym niewykonaniem zobowiązania
global default
globalna wartość domyślna
imprisonment in default
pozbawienie wolności z powodu odmowy zapłaty
judgement given in default
orzeczenia zaoczne
loss given default
strata z tytułu niewykonania zobowiązania
loss short of issuer default
strata niewynikająca z niewykonania zobowiązania przez emitenta
managed default folder
zarządzany folder domyślny
participant's default
niewywiązanie się zobowiązania przez uczestnika
second-asset-to-default credit derivative
kredytowy instrument pochodny uruchamiany drugim niewykonaniem zobowiązania
secure default option
bezpieczna opcja standardowa
the issuer has defaulted on its information duties
emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "default", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Fund is endowed by payments from the Communities' budget, the proceeds from interest on investments made from the Fund's assets, and sums recovered from defaulting debtors for whom the Fund has had to activate its guarantee
pl Środki Funduszu pochodzą z wpłat z budżetu Wspólnoty, wpływów z odsetek od zainwestowanych środków Funduszu oraz kwot odzyskanych od zalegających ze spłatami dłużników, w odniesieniu do których Fundusz musiał już uruchomić gwarancję
en Guarantees given by public entities entitled to levy taxes should either be payable on f irst demand or otherwise provide for prompt and punctual payment following default
pl Gwarancje udzielone przez podmioty publiczne uprawnione do nakładania podatków powinny być płatne na pierwsze wezwanie lub też w inny sposób zapewniać szybką i terminową płatność w razie zwłoki
en & krdc; preferences-RDP Defaults profiles tab
pl Ustawienia & krdc;-Zakładka profilu: Ustawienia domyślne RDP
en Here you can choose the font for the schema. You can choose from any font available on your system, and set a default size. A sample text displays at the bottom of the dialog, so you can see the effect of your choices
pl Możesz ustawić czcionkę dla konfigurowanego schematu. Dostępna jest lista wszystkich czcionek zainstalowanych w systemie oraz możliwość ustawienia stylu oraz rozmiaru. W dolnej części wyświetlany jest przykładowy tekst z użyciem wybranej czcionki, aby pokazać efekt dokonanego wyboru
en You can easily change the font that displays the letters. In some distribution, the default font used from the system is really ugly. In grown-up mode, in the Settings menu, in Configure & klettres;... you will find a Font Settings page with a font chooser dialog. The new font will be applied to both the displayed letter/syllable and the user field
pl Jest jeszcze jedno ciekawe ustawienie, które możesz zmienić: krój czcionki jaki jest użyty do wyświetlania liter. W niektórych dystrybucjach domyślnie używana czcionka z systemu jest naprawdę brzydka. W trybie dorosłym w menu Ustawienia znajduje się pozycja Zmień czcionki..., która przywołuje okno wyboru czcionki
en & kde; will use the default stylesheet. Some of the colors will default to those defined in your chosen color scheme. Most settings are easily overridden by the page you are viewing
pl Przy włączonej opcji & kde; będzie używać domyślnego arkusza stylów. Niektóre kolory zostaną wczytane z ustawień bieżącego schematu kolorów. Większość ustawień może być bez problemu zmieniona przez wyświetlane strony WWW
en Normalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
pl Normalizuje dźwięk poprzez maksymalne pogłośnienie bez zniekształcania go. Parametry: metoda: ‧: użyj pojedynczej próbki, aby złagodzić wariacje poprzez standardowo wyważoną średnią poprzednich próbek (domyślna); ‧: użyj kilku próbek, aby złagodzić wariacje poprzez standardowo wyważoną średnią poprzednich próbek
en A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations
pl W przypadku niewypełnienia takich przyszłych zobowiązań drugiego okresu oczekiwania nie stosuje się
en No default interest will be allocated to those creditors whose claims have been finally admitted and who have received payment at a later date than other creditors
pl Nie przyznaje się odsetek za zwłokę tym wierzycielom, których roszczenia zostały ostatecznie uznane i którzy otrzymali płatności w terminie późniejszym niż pozostali wierzyciele
en This combo box lets you determine where on the button the text name of the button will appear as the default. If Icon Only is selected, then there is no text on the toolbar buttons. If Text Only is selected, then the button 's icon is replaced with a text name of the button. If Text Alongside Icons is selected, then the name of the button will be placed to the right of the icon. If Text Under Icons is selected, the default will be to have the text of the button below the icon
pl To pole listy pozwala określić, gdzie na przycisku ma pojawić się tekst z jego nazwą. Jeżeli wybrano Tylko ikony, żaden tekst nie będzie wyświetlany na przyciskach. Opcja Tylko tekst spowoduje zastąpienie ikon tekstem. Wybierając opcję Tekst obok ikon tekst zostaje wyświetlony na prawo od ikony. Tekst pod ikonami spowoduje wyświetlenie tekstu pod ikoną
en Where only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions must be reported as default
pl Jeżeli dostępne jest tylko ujęcie netto lub dane pozycje są wykazywane według wartości innej niż rynkowa, pozycje są wykazywane według wartości domyślnej
en Some enable profiles to be available to common search engines by default
pl Niektórzy umożliwiają domyślne udostępnianie profilów wyszukiwarkom
en The Council of State took the view that the financial substitution by the State of the defaulting local authority does not feature on the list of obligations imposed by the Law of ‧ July
pl Rada Stanu uznała, że przejęcie zobowiązań finansowych niewypłacalnej gminy przez państwo nie występuje w wykazie obowiązków nałożonych ustawą z dnia ‧ lipca ‧ r
en N NTH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
pl KREDYTOWY INSTRUMENT POCHODNY URUCHAMIANY N-TYM NIEWYKONANIEM ZOBOWIĄZANIA
en KWin (KDE default
pl KWin (Domyślny KDE
en Therefore, as far as possible, privacy and data protection safeguards should be integrated by default into the design of electrical and electronic equipment capable of storing personal data, in order to allow users to delete- simply and without charge- any such data present at the time of disposal
pl Dlatego też w miarę możliwości środki ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych powinny być domyślnie włączone w projekt sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwiającego przechowywanie danych osobowych, aby umożliwić użytkownikom usunięcie – w prosty sposób i bezpłatnie – wszelkich takich danych obecnych w czasie unieszkodliwiania
en where a default value for greenhouse gas emission saving for the production pathway is laid down in part A or B of Annex V and where the el value for those biofuels or bioliquids calculated in accordance with point ‧ of part C of Annex V is equal to or less than zero, by using that default value
pl jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji została określona w załączniku V część A lub B i jeżeli wartość el dla tych biopaliw lub biopłynów obliczona zgodnie z załącznikiem V część C pkt ‧ jest równa zero lub jest mniejsza od zera, poprzez zastosowanie tej wartości standardowej
en Zoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
pl Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddalone
en The third option is the way to go! & kde; can handle several different desktops, each with its own windows. The default configuration provides four desktops. You can switch between the virtual desktops easily with a click on one of the desktop buttons on the panel. Also Ctrl; F‧... F‧ will send you to the corresponding desktop immediately, or Ctrl; Tab will cycle through the desktops
pl Trzecia możliwość jest najlepsza! & kde; potrafi obsłużyć wiele różnych pulpitów, każdy z własnymi oknami. Domyślna konfiguracja zawiera cztery pulpity. Możesz się łatwo pomiędzy nimi przełączać za pomocą ponumerowanych przycisków na panelu. Także skrót klawiszowy Ctrl; F‧... F‧ przeniesie Cię natychmiast do odpowiedniego pulpitu lub Ctrl; Tab pozwoli na graficzne przełączanie się między pulpitami
en In eight minutes, I am defaulting on Joe' s ‧- minute guarantee
pl największych pizz na grubym cieście.Za ‧ minut minie moja ‧- cio minutowa gwarancja
en in the case of a defaulting Member, whether its membership should be terminated, or if any other measures should be taken until it has been met its obligations; or
pl w przypadku niewywiązującego się ze zobowiązań członka – czy należy wypowiedzieć członkostwo lub zastosować inne środki do czasu spełnienia przez członka swych zobowiązań; lub
en Recovery and default interest
pl Pobór należności i odsetki za zwłokę
en This image has been assigned to a color profile that does not match your default workspace color profile. Do you want to convert it to your workspace color profile?
pl Temu obrazowi został przypisany profil koloru, który nie pasuje do twojego profilu roboczego. Czy chcesz go przekonwertować do twojego profilu roboczego?
en Default height (%‧ %
pl Domyślna wysokość (% ‧ %
en It claims that the defendant must therefore be condemned to repay the overpaid amount, accrued with the default interests as calculated in the contract
pl Skarżąca podnosi, że należy zatem zasądzić od pozwanej zwrot nadpłaconej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę obliczonymi zgodnie z umową
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2797 zdań frazy default.Znalezione w 1,112 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.