Tłumaczenia na język polski:

  • decydowanie   
  • podejmowanie decyzji   

Pozostałe znaczenia:

 
process of reaching a decision
 
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible.
 
The process of reaching a decision.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

decision making support
wspomaganie decyzji
decision-making
podejmowanie decyzji; decydowanie
decision-making body
organ decyzyjny
transparency in decision-making
jawność procesów decyzyjnych

Przykładowe zdania z "decision making", pamięć tłumaczeniowa

add example
en May you make the right decision, and may we all see it.
pl Niech pan podejmie słuszną decyzję i niech się o tym wszyscy przekonamy.
en Article ‧a of the Decision makes the Community financial contribution for the eradication of avian influenza conditional on implementation of the minimum measures laid down in Directive ‧/‧/EC
pl Artykuł ‧a tej decyzji uzależnia przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na zwalczanie grypy ptaków od wdrożenia minimalnych środków zwalczania przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE
en Before we talk about the implementation of Europe 2020, we urgently need to put the strategy on hold and give ourselves more time for the decision-making process and we need to carry out an analysis of the actual challenges we face.
pl Zanim będziemy rozmawiali o realizacji strategii "Europa 2020”, musimy pilnie wstrzymać tę strategię i dać sobie więcej czasu na proces decyzyjny oraz musimy przeprowadzić analizę rzeczywistych wyzwań, w obliczu których stoimy.
en Participation and management by Eureka is also exemplary, as Eureka is able to make very efficient and rapid decisions on this as well as ultimately bearing a large share of the responsibility.
pl Uczestnictwo i zarządzanie przez Eureka to także przykład godny naśladowania, ponieważ Eureka jest w stanie szybko i skutecznie podejmować decyzje, jak również w dużej mierze bierze na siebie odpowiedzialność.
en whereas the Lisbon Treaty strengthens the democratic legitimacy of the Union’s decision-making process
pl mając na uwadze, że traktat lizboński wzmacnia demokratyczną legitymację procesu decyzyjnego w Unii
en making decisions on ICT technological and managerial strategy (choice of technical solutions, services offered, approaches to carrying out projects and supplying services
pl dokonywanie wyborów w zakresie strategii technologicznej i strategii zarządzania dotyczącej TIK (wybór rozwiązań technicznych, oferowanych usług, sposobów realizacji i dostawy
en The form and content of information provided must be such that it allows employee representatives to consider in detail any possible effects of decisions envisaged in order to prepare for possible consultation with the competent management representativeswithout slowing down the decision-making process in companies
pl Forma i treść przekazywanych informacji musi umożliwiać przedstawicielom pracowników szczegółowe rozważenie wszelkich możliwych skutków podejmowanych decyzji w celu przygotowania się do konsultacji z kompetentnymi przedstawicielami zarządu, tak aby zarazem nie doszło do spowolnienia procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach
en Points out that the EMPA is an essential element of the Euro-Mediterranean political dialogue and that the role of the Assembly's proceedings in decision-making in the Euro-Mediterranean process should be strengthened in future
pl przypomina, że EMPA jest kluczowym elementem eurośródziemnomorskiego dialogu politycznego, oraz że w przyszłości należy umacniać rolę prac Zgromadzenia w podejmowaniu decyzji w ramach procesu eurośródziemnomorskiego
en The EESC feels that it would be very helpful for decision-making purposes to put in place a system for standardised statistics on sport at EU level
pl EKES jest zdania, że dla celów podejmowania decyzji bardzo pomocne byłoby ustanowienie na szczeblu UE systemu znormalizowanych statystyk dotyczących sportu
en the qualitative involvement of the CoR in the political life of the Union and the Community decision-making process
pl jakościowe zaangażowanie KR w życiu politycznym Unii i we wspólnotowym procesie decyzyjnym
en Implement effectively the measures adopted to ensure transparency in the administration, in particular in the decision-making process, and further promote active participation by civil society
pl Skuteczne wdrożenie środków przyjętych w celu zapewnienia przejrzystości w administracji, w szczególności w procesach decyzyjnych, oraz dalsze promowanie aktywnego udziału społeczeństwa obywatelskiego
en whereas statistical data on migration flows from some countries in Africa are often incomplete and outdated, depriving policy-makers of an important tool with which to make decisions
pl mając na uwadze, że dane statystyczne dotyczące napływu migracji z niektórych krajów afrykańskich są często niekompletne i nieaktualne, co pozbawia decydentów ważnego instrumentu przy podejmowaniu decyzji
en The decision-making process is not very clear.
pl Proces podejmowania decyzji jest nie do końca jasny.
en An integrated approach is therefore desirable that includes, first, a framework for governance with all decision-making levels and, second, all sectors and cross-sectoral instruments.
pl Pożądane jest zatem zintegrowane podejście obejmujące, po pierwsze, ramy zarządzania na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji, oraz po drugie, wszystkie sektory i przekrojowe instrumenty.
en The Department will consult with tenderers about this sensitive information before making a decision regarding release of the information under the provisions of the Freedom of Information Act
pl Departament przeprowadzi konsultacje z oferentami w sprawie takich newralgicznych informacji, przed podjęciem decyzji dotyczącej ich ujawnienia, zgodnie z przepisami ustawy o wolności informacji
en So the decisions we make tomorrow will give an indication of where we should go, in terms of the ETS reform as a whole.
pl Zatem decyzje, które podejmiemy jutro, pokażą nam, w którą stronę powinniśmy zmierzać w ramach reformy całego systemu ETS.
en To do so could make a decisive contribution to giving short sea shipping a prominent role in intra-Community goods transport
pl Posunięcie takie w decydujący sposób przyczyniłoby się do tego, by żegluga morska bliskiego zasięgu zajęła wiodącą pozycję w wewnątrzunijnym transporcie towarowym
en The Commission will make the final decision on selection and grant agreements will be sent to the projects that are eventually retained
pl Komisja dokona ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru i projektom, które zostały wybrane, zostaną przesłane umowy grantów
en Their role also needs to be strengthened in the decision-making process.
pl Wzmocnić również należy ich rolę w procesie decyzyjnym.
en I have to say that the decision we are taking will also help to make our roads safer, because I believe that whenever we take action in the sector of transport and especially road transport, we must always keep sight of our goal to halve the number of casualties on EU roads.
pl Muszę powiedzieć, że decyzje, które podejmujemy, pomogą także w uczynieniu naszych dróg bezpieczniejszymi, ponieważ sądzę, że kiedykolwiek podejmujemy działania w sektorze transportu, a zwłaszcza transportu drogowego, to musimy mieć przed oczyma nasz cel w postaci dwukrotnego zmniejszenia ofiar wypadków drogowych na drogach UE.
en I want you to make a decision
pl Masz podjąć decyzję!
en During crises, the volume of work increases radically, while the time available for processing and decision making is greatly reduced.
pl Podczas kryzysów znacząco wzrasta ilość pracy, a czas dostępny na przeprowadzenie procedur i podejmowanie decyzji jest znacznie ograniczony.
en It also constitutes a decision that will confirm the monopoly of nuclear energy, which is going to make plans for renewable energies and related jobs considerably more challenging.
pl Jest to także decyzja, która potwierdzi monopol energii jądrowej, zagrażając planom wykorzystania energii odnawialnej i związanym z tym działaniom.
en This list can be reviewed every two years, whereas the programmes themselves may only be submitted once a year. Furthermore, it is for the European Commission to make the final decision on whether a particular programme will be adopted and on the extent of the financial support it will receive.
pl Wykaz może być poddany rewizji co dwa lata, natomiast same programy mogą być zgłaszane jedynie raz do roku i to w gestii Komisji Europejskiej leży ostateczna decyzja, czy dany program zostanie zatwierdzony i jakie otrzyma dofinansowanie.
en A real fly in the ointment, however, is the lack of progress in bringing decision-making processes closer to the people. The Council's decision not to present a consolidated text is what we would call Realsatire in German, meaning a real-life situation which is more absurd than anything a satirist could dream up.
pl Jedynym niedociągnięciem jest jednak brak postępu w przybliżeniu obywatelom procesów podejmowania decyzji Decyzja Rady, aby nie przedstawiać skonsolidowanego tekstu jest czymś, co moglibyśmy nazwać w Niemczech Realsatire, co oznacza rzeczywistą sytuację, która jest bardziej absurdalna niż jakikolwiek satyryk mógłby sobie wyobrazić.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 248648 zdań frazy decision making.Znalezione w 59,1 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.