Tłumaczenia na język polski:

  • decydowanie   
  • podejmowanie decyzji   
  • podjęcie decyzji   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
process of reaching a decision
 
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible.
 
The process of reaching a decision.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

decision making support
wspomaganie decyzji
decision-making
podejmowanie decyzji; decydowanie
decision-making body
organ decyzyjny
transparency in decision-making
jawność procesów decyzyjnych

Przykładowe zdania z "decision making", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I would therefore ask you, ladies and gentlemen, to make good use of your contacts in Congress, because this was a decision by the US Congress, not the US Government, which is why my efforts to find a solution in talks with the US Government are not very promising.
pl Panie i panowie! W związku z tym chciałbym państwa prosić o wykorzystanie swoich kontaktów w Kongresie, ponieważ jest to decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych, a nie rządu Stanów Zjednoczonych, co powoduje, że moje wysiłki skierowane na znalezienie rozwiązania w rozmowach z rządem Stanów Zjednoczonych nie przyniosą zbyt wiele.
en One factor that makes decision-making by local and regional authorities particularly problematic is that the public cost of organising pre-commercial procurement of R&D services is immediate and affects the ongoing management period, whereas the benefits are usually seen in the medium term and it may be some time before the general public becomes aware of them, usually longer than the time between two consecutive elections at local and regional level
pl Ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez władze lokalne i regionalne jest fakt, że dobre przeprowadzenie przetargu na zamówienie przedkomercyjne na usługi badawczo-rozwojowe prowadzi do natychmiastowych wydatków, które ponoszone są w trakcie bieżącego roku budżetowego, natomiast korzyści związane z tym zazwyczaj rozkładają się na długi okres i aby obywatele mieli tego świadomość, będą potrzebowali pewnego czasu, zazwyczaj dłuższego niż między dwoma następującymi po sobie starciami wyborczymi na szczeblu gminy czy regionu
en Such decisions must pass quickly through the adoption procedures to avoid prolonging the crisis and, above all, to make it possible to restore confidence in the financial markets and avoid prolonging the crisis from a political perspective too, bearing in mind as well the approaching European Parliament elections.
pl Takie decyzje powinny szybko przechodzić procedury przyjęcia, aby nie przedłużać kryzysu, a przede wszystkim, aby umożliwić odzyskanie zaufania do rynków finansowych i nie przedłużać kryzysu także z politycznego punktu widzenia, również z uwagi na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.
en in support of the Community decision-making process and Parliamentary questions
pl wspierające proces podejmowania decyzji we Wspólnocie oraz kwestie parlamentarne
en Institutions as diverse as those fighting to protect human rights, the rights of indigenous peoples or those of African descent and women's, workers' and environmental rights have been demanding greater participation in the political, economic and social decision-making processes, despite the difficulties they face in being heard as partners with full rights
pl Instytucje tak zróżnicowane jak te walczące w obronie praw człowieka, praw ludów tubylczych lub pochodzenia afrykańskiego, praw kobiet, pracowników czy też o ochronę środowiska od pewnego czasu domagają się większego udziału w procesach decyzyjnych dotyczących polityki, gospodarki i spraw społecznych, pomimo trudności, które muszą pokonać, by ich stanowisko uwzględniono jako głos pełnoprawnych partnerów
en The participation of women in the decision-making process is essential to achieving a substantial change in their status in society and will have concrete significance for future improvements.
pl Udział kobiet w procesie podejmowania decyzji jest kluczowy dla osiągnięcia istotnej zmiany ich statusu w społeczeństwie i będzie mieć konkretne znaczenie dla poprawy sytuacji w przyszłości.
en In the light of the Aarhus Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, concluded on ‧ June ‧ and approved by the European Community by Council Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧, must Article ‧a of Directive ‧/‧/EEC, as amended by Directive ‧/‧/EC, be interpreted as requiring the Member States to provide for the possibility of seeking a review before a court of law or another independent and impartial body established by law in order to be able to challenge the legality of decisions, acts or omissions in relation to any issue of substance or procedure relating to the substantive or procedural rules governing the authorisation of projects subject to an impact assessment?
pl Czy w świetle konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, zawartej w dniu ‧ czerwca ‧ r. i zatwierdzonej przez Wspólnotę Europejską decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r., art. ‧a dyrektywy ‧/‧/EWG, zmienionej dyrektywą ‧/‧/WE, należy interpretować w ten sposób, iż nakłada on na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia dostępu do procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem ustanowionym przez prawo, umożliwiającej zakwestionowanie materialnej i proceduralnej legalności decyzji, aktów lub zaniechań, zarówno w zakresie przepisów prawa materialnego, jak i przepisów proceduralnych regulujących wydawanie pozwoleń na realizację przedsięwzięć, w przypadku których wymagana jest ocena ich wpływu na środowisko naturalne?
en When there is a high level of confidence in that authority, the decisions it makes can be the basis for trade
pl Gdy istnieje wysoki poziom zaufania do takiego organu, decyzje, które on podejmuje, mogą stanowić podstawę dla handlu
en It remains to be seen whether the Member States, which are also shareholders of the EIB, will act on that recommendation and make a clear decision when preparing the financial perspective for 2014-2020.
pl Zobaczymy, czy państwa członkowskie, które także są udziałowcami EBI, postąpią zgodnie z tym zaleceniem i podejmą odpowiednią decyzję, przygotowując ramy finansowe na lata 2014-2020.
en Welcomes the decision by the UK, Sweden, and the Netherlands to agree to the request from many NGOs to make additional contributions to the Global Fund
pl wita z zadowoleniem decyzję Zjednoczonego Królestwa, Szwecji i Holandii wniesienia dodatkowego wkładu w Fundusz Światowy, o co prosiło wiele organizacji pozarządowych
en the aid, which among other things is intended to cover the negative cash flow (points ‧ and ‧ if the decision to initiate the procedure), is in actual fact used to pay salaries and make up for the increase in the price of fuel (point ‧ of the decision
pl pomoc, przewidziana między innymi na pokrycie ujemnego bilansu przepływów środków pieniężnych (pkt ‧ i ‧ decyzji o pomocy ratunkowej), została faktycznie wykorzystana na wypłaty pensji pracownikom i pokrycie kosztów wzrostu cen kerosenu (pkt ‧ decyzji o wszczęciu postępowania
en I do not think it was the wisest decision of the Council to take and reserve the right to make the final decision at the level of the Heads of State or Government, for the principle of unanimity prevails in the European Council of the Heads of State or Government.
pl Nie uważam, żeby najbardziej racjonalną decyzją Rady było skorzystanie z prawa do podjęcia ostatecznych postanowień na szczeblu szefów państw lub rządów, ponieważ w Radzie Szefów Państw lub Rządów dominuje zasada jednomyślności.
en Cohesion policy has made a decisive contribution to strengthening competitiveness and employment, especially through 'earmarking', and we must make use of everything that has been achieved within this framework.
pl Polityka spójności przyczyniła się w decydującym stopniu do wzmocnienia konkurencyjności i zatrudnienia, szczególnie poprzez "asygnowanie”, i musimy wykorzystać wszystkie osiągnięcia w tym zakresie.
en Special attention will be given to patient safety including adverse effects of medication: to identify the best clinical practice; to understand decision making in clinical settings in primary and specialised care; and to foster applications of evidence-based medicine and patient empowerment
pl Specjalny nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo pacjentów, w tym niepożądane działanie leków, tak aby określić najlepsze praktyki kliniczne, zrozumieć proces podejmowania decyzji w sprawach klinicznych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, oraz rozwijać zastosowania medycyny opartej na dowodach naukowych i wzmacniać pozycję pacjentów
en in writing. - (PT) The report contained proposals that we tabled in committee recommending that the specific associations for the different categories of persons involved in sport should also be appropriately represented in the decision-making bodies of international and national federations, and defending preventative measures and health checks for young sportspeople, ensuring that all the rights enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child are respected.
pl na piśmie. - (PT) Sprawozdanie zawierało wnioski, które zgłosiliśmy w komisji, zalecając, aby poszczególne stowarzyszenia różnych kategorii osób uprawiających sport były właściwie reprezentowane w organach decyzyjnych federacji międzynarodowych i krajowych i broniły środków zapobiegawczych i badań kontrolnych dla młodych sportowców, dbając o to, by nie naruszano żadnego z praw zapisanych w konwencji ONZ o prawach dziecka.
en In other words, it left decision-making power solely with the Council, totally excluding Parliament.
pl Inaczej mówiąc, pozostawiła kompetencje prawodawcze wyłącznie w gestii Rady, całkowicie wykluczając Parlament.
en With regard to the contentious issue of funding, I support the compromise that every Member State should make its own decision on this, in which the costs of the security measures are to be borne by the airport facilities, airlines and the users themselves.
pl W odniesieniu do kontrowersyjnej kwestii finansowania, popieram kompromis polegający na tym, że każde państwo członkowskie powinno samodzielnie podjąć decyzję w kwestii tego, jaką częścią kosztów środków bezpieczeństwa mają zostać obciążone obiekty lotnisk, linie lotnicze i sami użytkownicy.
en Supplier’s declarations conforming to the forms in Decision No ‧/‧ may continue to be made out for a period of ‧ months from the entry into force of this Decision, except where they shall be used by exporters as evidence in support of applications for the issue of movement certificates EUR-MED or as a basis for making out invoice declarations EUR-MED
pl Deklaracje dostawców zgodne z formularzami w decyzji nr ‧/‧ mogą być sporządzane przez okres dwunastu miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji, z wyjątkiem przypadków, gdy są one używane przez eksporterów jako dowody wspierające wnioski o wystawienie świadectw przewozowych EUR-MED lub jako podstawa do sporządzenia deklaracji na fakturze EUR-MED
en whereas women's full enjoyment of their sexual and reproductive health and rights is a prerequisite for achieving gender equality, as the ability of women to control their own fertility is fundamental to their empowerment and because women who can plan their families can also plan the rest of their lives, as healthy women can be more productive and because the protection of reproductive rights- such as planning their family in terms of birth timing and spacing and decision-making regarding reproduction free of discrimination, coercion and violence- provides the freedom to participate more fully and equally in society
pl mając na uwadze, że zapewnienie kobietom zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i pełne korzystanie przez nie z praw w tym zakresie stanowią warunek wstępny osiągnięcia równości płci, ponieważ zdolność kontrolowania przez kobiety własnej płodności ma podstawowe znaczenie dla ich równouprawnienia, a także ponieważ kobiety potrafiące planować rodzinę są w stanie planować również inne dziedziny życia, zdrowe kobiety mogą być bardziej produktywne, a ochrona praw reprodukcyjnych- takich jak planowanie rodziny pod względem terminu urodzenia dziecka, odstępów między poszczególnymi porodami, podejmowania decyzji dotyczących reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy- dają wolność pełniejszego i równego uczestnictwa w społeczeństwie
en So, you should ask yourself... with every decision you make
pl Podejmując każdą decyzję... zadajcie sobie pytanie
en Decision ‧/‧/EC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, provides that Member States must designate the frequency band ‧-‧,‧ MHz for wideband data transmission systems and radio determination applications and make it available on a non-exclusive, non-interference and non-protected basis, subject to specific conditions, by ‧ November
pl Na mocy decyzji ‧/‧/WE, zmienionej decyzją Komisji ‧/‧/WE, państwa członkowskie muszą w szczególności wyznaczyć zakres częstotliwości ‧–‧,‧ MHz na potrzeby systemów szerokopasmowej transmisji danych i zastosowań radiolokacji oraz udostępnić go na zasadach braku wyłączności, niepowodowania zakłóceń i braku ochrony przed zakłóceniami, zgodnie z określonymi parametrami i najpóźniej do dnia ‧ listopada ‧ r
en In order to do so, the Commission must undertake a thorough and comprehensive impact assessment, so that we can make an informed decision regarding the future funding of the programme.
pl W tym celu Komisja musi przeprowadzić szczegółową i wszechstronną ocenę wpływu, tak abyśmy mogli podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do przyszłego finansowania tego programu.
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on a decision to make no award in respect of the ‧th partial invitation to tender for white sugar issued in connection with the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie decyzji o nieudzielaniu zamówień w ramach ‧. przetargu częściowego na cukier biały, wykonanego w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
en I am convinced that the report as it stands is a real step forward to improving transparency in the European decision-making process.
pl Jestem przekonany, że sprawozdanie to w takiej postaci stanowi istotny krok w kierunku poprawy przejrzystości europejskiego procesu decyzyjnego.
en To this end, the ECB has been given a legal personality of its own, with its own decision-making bodies and powers. Its organisation as a central bank responds to the specific nature of monetary policy, i.e. a public policy function that is implemented mainly by financial market operations
pl Zorganizowanie go w formie banku centralnego wynika ze specyfiki polityki pieni ́ ̋nej jako dziedziny polityki publicznej realizowanej przede wszystkim poprzez operacje na rynku finansowym. OsobowoÊç prawna OsobowoÊç prawnà nada∏ EBC art ‧ ust
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 248648 zdań frazy decision making.Znalezione w 52,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.