Tłumaczenia na język polski:

  • decydowanie   
  • podejmowanie decyzji   

Pozostałe znaczenia:

 
process of reaching a decision
 
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible.
 
The process of reaching a decision.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

decision making support
wspomaganie decyzji
decision-making
podejmowanie decyzji; decydowanie
decision-making body
organ decyzyjny
transparency in decision-making
jawność procesów decyzyjnych

Przykładowe zdania z "decision making", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Each body shall, in its organisation, funding decisions, legal structure and decision-making, be independent of carriers, tour operators and terminal operators
pl Każdy organ – pod względem swojej organizacji, decyzji finansowych, struktury prawnej i procesu decyzyjnego – jest niezależny od przewoźników, organizatorów wyjazdów grupowych i operatorów terminali
en This involves critical and creative reflection and constructive participation in community or neighbourhood activities as well as decision-making at all levels, from local to national and European level, in particular through voting
pl Do umiejętności tych należy krytyczna i twórcza refleksja oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania
en No decision or action taken under the provisions of this clause shall prejudice the rights of the Member Government concerned to be represented at any group meeting at which the conditions of its membership are to be discussed, or to make representations to such meetings, nor shall such decisions or actions prevent or delay the consideration by the Group of suspension of the Member Government as provided under Clause ‧ of the Constitution
pl Żadna decyzja czy działanie podjęte na podstawie przepisów niniejszej klauzuli nie narusza praw zainteresowanego Rządu Członkowskiego do bycia reprezentowanym na dowolnym posiedzeniu grupy, na którym są omawiane warunki jego członkostwa lub do składania oświadczeń na takich posiedzeniach, jak również żadna taka decyzja czy działanie nie uniemożliwia lub nie opóźnia rozpatrywania przez Grupę zawieszenia Rządu Członkowskiego na podstawie przepisów klauzuli ‧ Statutu
en whereas for that purpose it is necessary to introduce a suitable decision-making procedure and for the required statistical data to be collected
pl w tym celu należy wprowadzić odpowiednią procedurę podejmowania decyzji oraz procedurę gromadzenia wymaganych danych statystycznych
en efforts made to promote synergies with policies and programmes targeting reproductive and sexual health and rights and poverty diseases, in particular HIV/AIDS programmes, measures to combat violence, girl-child issues, the education and training of women of all ages, ageing people, the environment, human rights, conflict prevention, democratisation and the participation of women in the political, economic and social decision-making process
pl wysiłki w celu popierania współdziałania z politykami i programami, których celem jest zdrowie w sferze rozrodczej i seksualnej, a także prawa i choroby ludzi ubogich, w szczególności programy dotyczące HIV/AIDS, środki zwalczania przemocy, problemy dzieci płci żeńskiej, edukacja i kształcenie kobiet w każdym wieku, ludzie starsi, środowisko naturalne, prawa człowieka, zapobieganie konfliktom, demokratyzacja oraz udział kobiet w decyzyjnych procesach politycznych, gospodarczych i społecznych
en According to the applicant, by making the compatibility with the common market of the proposal to allow undertakings taking part in the third tender procedure to reformulate their tender and by concluding, without the least discussion with the parties concerned, that the proposal was incompatible, the Commission has altered its decision to approve the ‧ scheme, which presupposed a previous investigation under Article ‧ of the Treaty
pl W opinii skarżącej, poddając ponownemu rozpatrzeniu zgodność ze wspólnym rynkiem propozycji udzielenia zezwolenia na ponowne złożenie wniosków przez przedsiębiorstwa uczestniczące w trzecim przetargu oraz podejmując decyzję bez jakiegokolwiek sprzeciwu co do niezgodności pomocy ze wspólnym rynkiem ze strony zainteresowanych, Komisja winna zmienić swoją decyzję o dozwoleniu programu pomocy na rok ‧, która wymaga tym samym analizy w świetle art. ‧ Traktatu
en I gotta do some thinking, make a tough decision
pl Podjąłem trudną decyzję
en Appeal against a decision making a reference for a preliminary ruling
pl Apelacja od postanowienia w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
en It is the case that democracy and the capacity to act have been created with the removal of the third pillar and that with the new decision-making methods in the Council for the expansion of codecision, the capacity to act has been improved.
pl A zatem stworzono demokrację i zdolność do działania poprzez usunięcie trzeciego filaru i dzięki nowym metodom podejmowania decyzji w Radzie w celu rozszerzenia zakresu procedury współdecyzji, zdolność do działania została poprawiona.
en Once objectives have been prioritised in a coordinated way and strategies have been worked out accordingly, a wide range of measures should be implemented through a process of political decision-making and communication
pl Na podstawie określonej hierarchii celów i odpowiednio opracowanych strategii należy następnie przejść do wdrażania rozmaitych rozwiązań w ramach procesu politycznego i działań informacyjnych
en As regards the measures in the operational programmes, organization, decision-making and implementation shall be carried out in compliance with the regulations in force for the management of the structural Funds
pl W odniesieniu do środków w programach operacyjnych, organizacja, podejmowanie decyzji i realizacja wykonywane są zgodnie z regulacjami obowiązującymi dla zarządzania funduszami strukturalnymi
en I too wish to add my voice to those who are insisting on the Commission adopting much clearer rules for the methodology which Member States are considering, because mixing up the concepts 'abuses', 'errors' and even 'suspected abuses', which appears, produces statistics which cannot be used to make clear-cut decisions in Parliament.
pl Ja również przyłączam się do tych, którzy domagają się, aby Komisja przyjęła znacznie bardziej przejrzyste zasady dotyczące metodologii, jaką rozważają państwa członkowskie, ponieważ istniejące obecnie pomieszanie pojęć "nadużycia”, "błędy”, czy nawet "podejrzenie nadużyć” prowadzi do uzyskiwania danych statystycznych, które nie mogą służyć jako podstawa podejmowania jednoznacznych decyzji w Parlamencie.
en However, there is one thing we should say today: the decisions which we make and, obviously, the decisions which the European Council takes next week, must produce results this year.
pl Ale jest jedna rzecz, którą powinniśmy dzisiaj stwierdzić: podejmowane przez nas decyzje, jak również oczywiście decyzje, które Rada Europejska podejmie w przyszłym tygodniu, muszą przynieść efekty już w tym roku.
en I welcome, in particular, the involvement of the European Parliament in this decision-making process as a consequence of the enactment of the Treaty of Lisbon provisions.
pl Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w proces decyzyjny wskutek wejścia w życie przepisów traktatu lizbońskiego.
en Exchange between government and civil society in the developing countries, as well as yielding a high return in terms of political consensus, has a specific value in that it helps to bring decision-making centres into closer touch with the various demands arising from real conditions in the different areas concerned
pl Wymiana pomiędzy rządem a społeczeństwem obywatelskim w krajach rozwijających się, oprócz dużych korzyści pod względem konsensusu politycznego, posiada również szczególną wartość, jako że dzięki niej ośrodki decyzyjne mogą lepiej zrozumieć wymagania wynikające z wielorakich realiów kraju
en Decision-making
pl Podejmowanie decyzji
en Decision-making in the common European asylum system (vote
pl Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (głosowanie
en These specifications will help sector actors to make sound economic investment decisions
pl Te specyfikacje będą pomocne dla uczestników sektora przy podejmowaniu prawidłowych decyzji inwestycyjnych
en Stresses in particular the need to inform and consult citizens on the ground and to involve them in decision-making processes, and encourages urban centres, regions and conurbations to aim for specific reduction targets and implement them by means of local or regional innovative financing programmes with support from the public authorities
pl podkreśla w szczególności konieczność informowania mieszkańców, prowadzenia wspólnych konsultacji i ich udziału w procesach decyzyjnych i zachęca centra urbanistyczne, regiony i metropolie do wyznaczenia szczególnych celów ograniczenia emisji i realizowania ich w ramach lokalnych lub regionalnych innowacyjnych programów finansowania przy wsparciu władz lokalnych
en I would like to focus a little more on the codecision process between Parliament, the Council and the Commission in the context of making amendments to these RFMO decisions and transposing them into our legislation.
pl Chciałabym się ciut bardziej skoncentrować na procedurze współdecyzji między Parlamentem, Radą i Komisją w kontekście dokonywania zmian w omawianych decyzjach regionalnej organizacji ds. rybołówstwa i transponowania ich do naszego prawodawstwa.
en lack of transparency in decision-making processes and co-financing schemes;
pl nieprzejrzystych procedur podejmowania decyzji i zasad współfinansowania;
en That is why the report is based on two main presumptions: (1) active participation of children in decision-making that affects them; (2) mainstreaming, that is to say incorporating and promoting the rights of the child in all European Union policies.
pl To dlatego sprawozdanie oparte jest na dwóch głównych założeniach: (1) aktywnym udziale dzieci w podejmowaniu dotyczących ich decyzji; (2) mainstreaming, czyli włączenie i promowanie praw dziecka w ramach wszystkich rodzajów polityk Unii Europejskiej.
en better definition of participation by citizens and associations thereof in the programming and decision-making processes associated with risk management
pl lepsze określenie form udziału obywateli i ich stowarzyszeń w procesach planowania i podejmowania decyzji związanych zarządzaniem ryzykiem
en Regards the role of the Ombudsman in enhancing openness and accountability in the decision-making processes and administration of the European Union as an essential contribution towards a Union in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen, as provided for in Article ‧ of the Treaty on European Union, in collaboration with the ombudsman authorities within each Member State, so that the EU is in closer contact with the citizens of Europe
pl uważa rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w zwiększaniu otwartości i jawności w procesach podejmowania decyzji i administracji Unii Europejskiej za istotny wkład w Unię, w której decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli, jak stanowi art. ‧ ust. ‧ traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z urzędami rzeczników praw obywatelskich poszczególnych państw członkowskich, tak aby UE była w bliższym kontakcie z obywatelami Europy
en According to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, if the Commission becomes aware that certain products present a serious risk to the health and safety of consumers, it may, under certain conditions, adopt a Decision requiring Member States to take temporary measures aimed in particular to restrict or make subject to particular conditions the placing on the market of such products, to ban their marketing and introduce the accompanying measures required to ensure that the ban is complied with, or to require their withdrawal or recall from the market
pl Zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, jeżeli Komisja uzna, że niektóre produkty stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, może ona, z zachowaniem pewnych warunków, przyjąć decyzję zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia tymczasowych środków mających na celu w szczególności ograniczenie wprowadzania na rynek produktów lub uzależnienie wprowadzenia produktów na rynek od spełnienia określonych warunków, zakazanie sprzedaży produktów i wprowadzenie środków towarzyszących wymaganych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu lub zobowiązanie do wycofania produktów z rynku lub od konsumentów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 248648 zdań frazy decision making.Znalezione w 43,609 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.