Tłumaczenia na język polski:

  • decydowanie   
  • podejmowanie decyzji   

Pozostałe znaczenia:

 
process of reaching a decision
 
The process of making an informed choice among the alternative actions that are possible.
 
The process of reaching a decision.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

decision making support
wspomaganie decyzji
decision-making
podejmowanie decyzji; decydowanie
decision-making body
organ decyzyjny
transparency in decision-making
jawność procesów decyzyjnych

Przykładowe zdania z "decision making", pamięć tłumaczeniowa

add example
en whereas statistical data on migration flows from some countries in Africa are often incomplete and outdated, depriving policy-makers of an important tool with which to make decisions
pl mając na uwadze, że dane statystyczne dotyczące napływu migracji z niektórych krajów afrykańskich są często niekompletne i nieaktualne, co pozbawia decydentów ważnego instrumentu przy podejmowaniu decyzji
en I would like to point out that the oral question which has been asked here was brought about by a decision of the European Commission on identifying which groups can make use of social housing in the Netherlands.
pl autor. - Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pytanie ustne, które zostało tu postawione, zostało wywołane decyzją Komisji Europejskiej w sprawie wyznaczania grup, które mogą korzystać z budownictwa społecznego w Holandii.
en Regarding the cyber attacks that you have mentioned, let me tell you that the United States State Department denies having issued any direct instructions to PayPal, Visa or MasterCard, so I do not have any comment to make on decisions by companies to service - or not to service - WikiLeaks.
pl Jeżeli chodzi o cyber ataki, o których Pan Poseł mówi, to chcę Panu powiedzieć, że Departament Stanu Stanów Zjednoczonych zaprzecza, że wydał PayPal, Visie i MasterCard jakiekolwiek bezpośrednie wytyczne, więc nie mam nic do powiedzenia w sprawie podjętych przez te firmy decyzji o obsługiwaniu WikiLeaks - bądź nie.
en in this respect, the Council Decision of ‧ September ‧ regarding the future of European cultural action calls on the Commission to make proposals with a view to establishing a single instrument for programming and financing aimed at the implementation of Article ‧ of the Treaty
pl z tego względu decyzja Rady z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca przyszłości działalności kulturalnej w Europie[‧], wzywa Komisję do złożenia wniosków w celu ustanowienia jednolitego instrumentu programowania i finansowania, mającego na celu wykonanie art. ‧ Traktatu
en The participation of non governmental organizations (NGOs) in decisionmaking process of international institutions.
pl Udział organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym instytucji międzynarodowych
en It will enable these changes to take place, but this must not be at the expense of sound European decision making.
pl Umożliwi on wprowadzenie tych zmian, które nie mogą być kosztem zdrowego europejskiego procesu decyzyjnego.
en Stresses that specific measures should be taken to encourage more vigorous participation of women in the labour market, in economic and social affairs, political life and decision-making and in conflict prevention and resolution, peace-building and reconstruction; recommends the broad, gender-balanced participation of Members of Parliament in the evaluation of EC-funded human rights projects and greater involvement of the European Parliament in human rights dialogues with third countries
pl podkreśla, że należy podjąć specjalne działania wspierające aktywniejszy udział kobiet w rynku pracy, w sprawach gospodarczych i społecznych, w życiu politycznym i podejmowaniu decyzji, a także w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, procesach pokojowych i odbudowie; zaleca szeroki i zrównoważony pod względem płci udział posłów do Parlamentu Europejskiego w ocenach projektów na rzecz ochrony praw człowieka finansowanych przez WE oraz silniejsze zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w dialogi na temat praw człowieka z krajami trzecimi
en Secondly, the G20 summit sent a very strong signal - clearly the strongest in 60 years - that the world was returning to multilateralism in economic decision-making on matters of global consequence.
pl Po drugie, szczyt G20 wysłał bardzo czytelny sygnał - chyba najsilniejszy od sześćdziesięciu lat - że świat powraca do wielostronności w podejmowaniu decyzji gospodarczych w sprawach o znaczeniu globalnym.
en So go home and make a decision
pl No to decydujcie
en However, they can in no way be a substitute for political debate and the legislator's democratically legitimate decision-making process.
pl Jednak w żadnym przypadku nie mogą one zastępować debaty politycznej oraz uzasadnionego demokratycznie procesu podejmowania decyzji przez ustawodawcę.
en However, in recent weeks, we have received alarming news of resistance among the main gas emitters to making decisions at the Copenhagen conference and the absence of leaders and specific results at the FAO Summit in Rome.
pl W ciągu ostatnich tygodni docierają do nas jednak alarmujące wiadomości: główni emitenci gazów sprzeciwili się podjęciu decyzji na konferencji w Kopenhadze, niektórzy przywódcy nie byli obecni w Rzymie, a szczyt FAO nie przyniósł żadnych konkretnych rozwiązań.
en Weaknesses in the ESDP decision-making procedure
pl Niedociągnięcia w procedurze podejmowania decyzji w ramach EPBO
en The policies being applied are angering and disappointing our citizens and the decision-making procedures discourage their participation, as the recent European elections demonstrated.
pl Realizowana polityka budzi u naszych obywateli gniew i uczucie zawodu, a procedury decyzyjne - jak dowiodły tego niedawne europejskie wybory - zniechęcają do udziału w nich.
en To enable decisions to be taken with sufficient speed to ensure the protection of Commission staff, information, buildings and other assets from any threat and to ensure its operational capacity, in situations where urgency precludes the use of usual decision-making procedures
pl W celu umożliwienia podjęcia decyzji z dostateczną szybkością, aby zapewnić ochronę personelu Komisji, informacji, budynków i innego majątku przed jakimkolwiek zagrożeniem oraz aby zapewnić zdolność operacyjną w sytuacjach, w których nagła potrzeba wyklucza zastosowanie zwyczajowych procedur decyzyjnych
en The Commission can also make financial corrections under conformity decisions but only for a period limited to the ‧ months before an audit is undertaken on a specific area of expenditure declared by a specific Member State
pl Komisja może również dokonywać korekt finansowych na podstawie decyzji dotyczących zgodności, lecz jedynie przez okres nieprzekraczający ‧ miesięcy przed przeprowadzeniem audytu w danym obszarze wydatków zgłoszonym przez państwo członkowskie
en Regrets, however, that the Lisbon Treaty has retained the requirement that the Council should act unanimously when adopting the MFF, rendering the decision-making procedure very difficult and encouraging negotiations on the basis of the lowest common denominator; urges the European Council, therefore, to make use as soon as possible of the provision which enables it, by means of a unanimous decision, to impose a switch to qualified-majority voting for the adoption of the MFF
pl ubolewa jednak, że w traktacie z Lizbony utrzymano wymóg jednogłośnej decyzji Rady w sprawie przyjmowania WRF, co bardzo utrudnia procedurę decyzyjną i sprzyja negocjacjom w formie poszukiwania najmniejszego wspólnego mianownika; w konsekwencji zachęca Radę Europejską do skorzystania, gdy tylko będzie to możliwe, z klauzuli pozwalającej jej na przejście – w wyniku jednogłośnej decyzji – do stosowania większości kwalifikowanej przy przyjmowaniu WRF
en However, the Commission considers that the power to make this decision lies solely with the countries concerned and is immaterial to the Community State aid policy
pl Jednakże Komisja uważa, iż prawo do podejmowania tej decyzji należy wyłącznie do zainteresowanych krajów i jest bez znaczenia dla wspólnotowej polityki w zakresie pomocy państwa
en This is true for the EU and for our neighbours, who must be persuaded of the importance of joint decision-making.
pl Dotyczy to UE i naszych sąsiadów, których trzeba przekonać o znaczeniu wspólnego podejmowania decyzji.
en This White Paper acknowledges this priority, proposes clear policy options for improving European governance and recommends specific mechanisms and instruments for stimulating all stages of the European decision-making process
pl Niniejsza biała księga jest wyrazem priorytetowego traktowania tej kwestii; zawiera ona wyraźne propozycje polityczne służące poprawie sprawowania rządów w Europie i zalecenia dotyczące konkretnych mechanizmów i instrumentów, jakie należy uruchomić na wszystkich etapach europejskiego procesu podejmowania decyzji
en The legal basis for the acts adopted for the implementation of the Schengen Convention by the organs upon which the Executive Committee has conferred decision-making powers shall be determined in accordance with Annex D
pl Podstawy prawne dla aktów przyjętych w celu wykonania Konwencji z Schengen przez organy, którym Komitet Wykonawczy przyznał kompetencje do podejmowania decyzji, określa się zgodnie z załącznikiem D
en develop a culture of enhanced transparency, especially by making the workings of the Council more accessible, to enable citizens to better understand the EU decision-making process
pl rozbudowywały kulturę lepszej przejrzystości, zwłaszcza poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do prac Rady w celu umożliwienia obywatelom głębszego zrozumienia procesu decyzyjnego UE
en According to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, the Commission may decide- in cases where it intends to adopt a decision requiring that an infringement is brought to an end and the parties concerned offer commitments to meet the concerns expressed to them by the Commission in its preliminary assessment- to make those commitments binding on the undertakings
pl W przypadkach, w których Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej ocenie, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja może zdecydować o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw
en In order to facilitate cross-border merger operations, it should be provided that monitoring of the completion and legality of the decision-making process in each merging company should be carried out by the national authority having jurisdiction over each of those companies, whereas monitoring of the completion and legality of the cross-border merger should be carried out by the national authority having jurisdiction over the company resulting from the cross-border merger
pl Celem ułatwienia połączeń transgranicznych właściwy dla danej spółki organ władz krajowych powinien podjąć kontrolę umowy oraz legalności procedury podjęcia decyzji każdej z łączących się spółek, podczas gdy kontrola umowy i legalności połączenia transgranicznego należy do organu władz krajowych, właściwego dla spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego
en However, they can in no way be a substitute for the legislator's democratically legitimated decision-making process.
pl Jednak w żadnym przypadku nie mogą one zastępować usankcjonowanego demokratycznie procesu podejmowania decyzji przez ustawodawcę.
en No, you don' t make the decisions any more
pl Ty już nie decydujesz.- Nie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 248648 zdań frazy decision making.Znalezione w 93,275 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.