Tłumaczenia na język polski:

  • grudniowy   
  • grudzień     

Did you mean: December

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

December
grudzieź; Grudzień; ; grudzień
December Wolves
December Wolves
The Opposite of December
The Opposite of December...A Season of Separation

Przykładowe zdania z "december", pamięć tłumaczeniowa

add example
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
en having regard to its resolution of ‧ December ‧ on misleading directory companies
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements, and in particular Article ‧ of Annex ‧ thereto
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w szczególności art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do tego rozporządzenia
en For this reason, the Council has decided to extend the counter-piracy operation until December 2010.
pl Z tego powodu Rada zdecydowała się przedłużyć swoją operację walki z piractwem do grudnia 2010 roku.
en Additional information was requested by letters of ‧ July ‧ and ‧ October ‧ and ‧ December ‧ which was submitted on ‧ August ‧, ‧ November ‧ and ‧ March
pl Wnioski o udzielenie kolejnych informacji zostały przesłane pismami z dnia ‧ lipca, ‧ października i ‧ grudnia ‧ r.; informacje zostały przesłane odpowiednio dnia ‧ sierpnia i ‧ listopada ‧ r., a także ‧ marca ‧ r
en For instance, the one time, last time condition laid down in paragraph ‧ of these guidelines was breached because Greece had already granted restructuring aid to HSY by Ministerial decision of December
pl Na przykład został naruszony warunek pomocy pierwszy i ostatni raz, ustanowiony w pkt ‧ tych wytycznych, ponieważ władze greckie przyznały już HSY pomoc restrukturyzacyjną decyzją ministerialną z grudnia ‧ r
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży, w szczególności jej art
en setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar for the period from ‧ January ‧ to ‧ December
pl określający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia ‧ Stycznia ‧ r. do dnia ‧ Grudnia ‧ r
en E-‧/‧ (IT) by Iva Zanicchi (PPE) to the Commission (‧ December
pl E-‧/‧ (IT) skierowała: Iva Zanicchi (PPE) do Komisji (‧ grudnia ‧ r
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on white sugar and raw sugar exported in its unaltered state
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ December ‧- Bateaux Mouches v OHIM- Castanet (Bateaux Mouches
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Bateaux Mouches przeciwko OHIM- Castanet (Bateaux Mouches
en Paragraph ‧ shall not affect the rules applicable to fresh meat and meat products in accordance with Article ‧) of Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ on health and veterinary inspection problems on importation of animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species, fresh meat and meat-based products from third countries
pl Ust. ‧ nie narusza przepisów stosowanych w przypadku świeżego mięsa i produktów mięsnych, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich zwierząt z gatunku bydła, owiec, kóz i świń, świeżego mięsa i produktów mięsnych
en Up to this date, the provisions of Annex ‧ to Council Decision ‧/EEC of ‧ December ‧ on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community shall remain applicable
pl Do tego czasu nadal stosuje się przepisy załącznika ‧ do decyzji Rady EWG nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ roku w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Europejską Wspólnotą Gospodarczą
en Health certificates should stress that certification concerning residence and standstill requirements is based on a declaration by the farmer or an examination of records kept in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No ‧/‧ and Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC
pl Świadectwa zdrowia powinny wskazywać, że certyfikacja dotycząca wymogów w zakresie przetrzymywania i transportu opiera się na oświadczeniu hodowcy lub analizie danych przechowywanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ oraz dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG ustanawiającym system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz
en having regard to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the energy performance of buildings
pl uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down Community reference methods for the analysis of spirits drinks
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów spirytusowych
en from ‧ December ‧, paragraph ‧ shall be replaced by the following
pl od dnia ‧ grudnia ‧ r. ust. ‧ otrzymuje brzmienie
en Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of silicon originating Russia
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz krzemu pochodzącego z Rosji
en Annulment of Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ amending Council Directive ‧/‧/EEC to include paraquat as an active substance (OJ ‧ L ‧, p
pl Wniosek o stwierdzenie nieważności dyrektywy Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG dotyczącą włączenia parakwatu jako substancji biologicznie czynnej (Dz.U. L ‧, str
en Conclusions of the Edinburgh European Council of ‧ and ‧ December ‧ concerning the creation of a reserve for emergency aid
pl Konkluzje Rady Europejskiej w Edynburgu z dnia ‧ i ‧ grudnia ‧ r. w sprawie utworzenia rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A, to Directive ‧/EEC and, as regards pathogens, to Directive ‧/EEC, as last amended by Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt ‧ do dyrektywy ‧/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy ‧/EWG‧, ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/WE‧, w szczególności jej art
en The French Republic: Air Transport Agreement between the Government of Canada and the Government of the French Republic, signed ‧ June ‧ Exchange of Notes between the Government of Canada and the Government of the French Republic amending the Air Transport Agreement signed in Paris ‧ June ‧, signed ‧ December
pl Republika Francuska: Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Rządem Kanady a Rządem Republiki Francuskiej, podpisana w dniu ‧ czerwca ‧ r.; Wymiana not pomiędzy Rządem Kanady a Rządem Republiki Francuskiej zmieniająca Umowę o transporcie lotniczym podpisaną w Paryżu w dniu ‧ czerwca ‧ r., podpisana w dniu ‧ grudnia ‧ r
en Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ on the communicable diseases to be progressively covered by the Community network under Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
en until ‧ December ‧ for ‧ storage installations at ‧ terminals and until ‧ December ‧ for ‧ storage installations at ‧ terminal with a throughput loaded greater than ‧ tonnes/year but less than or equal to ‧ tonnes/year
pl do dnia ‧ grudnia ‧ roku do ‧ zbiorników w ‧ terminalach oraz do dnia ‧ grudnia ‧ roku do ‧ zbiorników w ‧ terminalu o przepustowości przekraczającej ‧ ton rocznie, lecz nie większej niż ‧ ton rocznie
en having regard to the Financial Regulation of ‧ December ‧ applicable to the general budget of the European Communities
pl uwzględniając Rozporządzenie Finansowe z dnia ‧ grudnia ‧ r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48659 zdań frazy december.Znalezione w 10,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.