Tłumaczenia na język polski:

  • grudniowy   
  • grudzień     

Did you mean: December

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (6)

December
grudzieź; Grudzień; ; grudzień
December 31
Sylwester
December Moth
barczatka osinówka
December Wolves
December Wolves
My December
My December
The Opposite of December
The Opposite of December...A Season of Separation

Przykładowe zdania z "december", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina
en Member States shall withdraw authorisations for plant protection products containing one or several of the substances listed in the Annex by ‧ December ‧ at the latest
pl Państwa członkowskie cofają najpóźniej do dnia ‧ grudnia ‧ r. zezwolenia dotyczące produktów ochrony roślin zawierające jedną lub więcej spośród substancji wymienionych w załączniku
en adopted the following opinion at its ‧th plenary session, held on ‧ and ‧ December ‧ (meeting of ‧ December
pl przyjął na ‧. sesji plenarnej w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r. (posiedzenie z dnia ‧ grudnia) następującą opinię
en The report, accompanied by any proposals for revision of the Directive, shall be drawn up not later than ‧ December
pl Sprawozdanie, wraz z propozycjami zmian dyrektywy, będzie przygotowane nie później niż do dnia ‧ grudnia ‧ r
en Partial closure shall relate to operations completed during the period up to ‧ December of the previous year
pl Częściowe zamknięcie odnosi się do operacji zakończonych w okresie do dnia ‧ grudnia poprzedniego roku
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries, as last amended by Directive ‧/EEC, and in particular Article ‧ paragraph ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich[‧], ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/EWG[‧]
en Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the conclusion of a Protocol on financial and technical cooperation between the European Economic Community and the Lebanese Republic (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en This Decision shall apply from ‧ December
pl Niniejszą decyzję stosuje się od dnia ‧ grudnia ‧ r
en Between ‧ January ‧ and ‧ December ‧, two sets of guidelines were applicable in succession, with the ‧ guidelines being replaced by new Community guidelines on State aid for environmental protection (the ‧ guidelines
pl W okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r. miały zastosowanie kolejno dwie wersje wytycznych, ponieważ wytyczne z ‧ r. zostały zastąpione wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (zwanymi dalej wytycznymi z ‧ r
en Until ‧ December ‧ Member States in which, when this Directive is adopted, cover is less than ECU ‧ may retain that lower level of cover, provided it is not less than ECU
pl Państwa Członkowskie, w których w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy pokrycie roszczenia jest niższe niż ‧ ECU, mogą utrzymywać niższy poziom zabezpieczenia do dnia ‧ grudnia ‧ r., pod warunkiem że nie jest on niższy niż ‧ ECU
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources, and in particular point ‧(b) of Annex ‧ thereof
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, w szczególności jej ust. ‧ lit. b załącznika III
en Commission Decision of ‧ April ‧ determining the quantities of methyl bromide permitted to be used for critical uses in the Community from ‧ January to ‧ December ‧ under Regulation (EC) No ‧/‧ on substances that deplete the ozone layer (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r. na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C
en Until ‧ December
pl pomoc przewidziana do dnia ‧ grudnia ‧ r
en Done at Brussels, ‧ December
pl Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ grudnia ‧ r
en the volume in tonnes of sales of the product under investigation made on the EU market during the period ‧ December ‧ to ‧ November
pl wartość sprzedaży produktu objętego dochodzeniem, w tonach, dokonanej na rynku UE w okresie od ‧ grudnia ‧ r. do ‧ listopada ‧ r
en The conclusions of the Presidency of the Council on the Commission report of ‧ October ‧ which were adopted in December ‧, and the subsequent consultations carried out by the Commission, have highlighted that the rules laid down in Regulation (EC) No ‧/‧ should be improved
pl Z konkluzji Prezydencji Rady na temat sprawozdania Komisji z dnia ‧ października ‧ r., które zostały przyjęte w grudniu ‧ r., i późniejszych konsultacji przeprowadzonych przez Komisję wynika, że zasady ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ powinny zostać poprawione
en The Agency's accounts for the financial year ended ‧ December ‧ were drawn up by its Director, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and sent to the Court, which is required to provide a statement of assurance on their reliability and on the legality and regularity of the underlying transactions
pl Sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy zakończony ‧ grudnia ‧ r. zostało sporządzone przez jego dyrektora zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i przekazane Trybunałowi, który jest zobowiązany do wydania poświadczenia na temat wiarygodności tego sprawozdania oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw
en Done in Brussels, ‧ December
pl Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ grudnia ‧ r
en The time-limit for submitting tenders under subsequent partial invitations to tender shall be ‧.‧ (Brussels time) each Thursday thereafter, with the exception of ‧ August ‧, ‧ August ‧, ‧ November ‧, ‧ December ‧, ‧ April ‧ and ‧ May ‧, i.e. weeks in which no invitation to tender shall be made
pl Termin składania ofert w ramach przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie ‧.‧ (czasu brukselskiego), z wyjątkiem dnia ‧ sierpnia ‧ r., ‧ sierpnia ‧ r., ‧ listopada ‧ r., ‧ grudnia ‧ r., ‧ kwietnia ‧ r. i ‧ maja ‧ r.; w wymienionych tygodniach nie będą przeprowadzane procedury przetargowe
en Action brought on ‧ December ‧ by Armour Pharmaceutical Company against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r. przez Armour Pharmaceutical Company przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM
en Agreement of ‧ December ‧ of advance payment, time-limits and reimbursement with the actual amount of the benefit provided to members of the family of an employed or self-employed person insured in Spain, where the family member resides in Denmark and to pensioners and/or members of their family insured in Spain but residing in Denmark
pl Umowa z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zaliczek, terminów i zwrotu rzeczywistej kwoty świadczenia udzielonego członkom rodziny osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek ubezpieczonych w Hiszpanii, jeżeli członek rodziny ma miejsce zamieszkania w Danii, oraz emerytom lub rencistom albo członkom ich rodziny ubezpieczonym w Hiszpanii, lecz mającym miejsce zamieszkania w Danii
en set aside the judgment of the Court of First Instance of the European Communities of ‧ December ‧ in Case T-‧/‧ People's Mojahedin Organisation of Iran v Council
pl uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wydanego w dniu ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ People's Mojahedin Organization of Iran przeciwko Radzie
en Before ‧ December ‧, the Council shall take a decision on a proposal submitted by the Commission, by ‧ June ‧ at the latest, for amendments to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ establishing a control system applicable to the common fisheries policy and in particular as regards Title IIa on the recording of data on fishing effort in the logbook, the procedures for forwarding the lists of named vessels to the Commission, the collection of data on fishing effort by the Member States and the forwarding of the assembled data on fishing effort to the Commission, in order to ensure compliance with the arrangements for the management of fishing effort referred to in this Regulation
pl Przed dniem ‧ grudnia ‧ r., Rada podejmie decyzję na wniosek przedłożony przez Komisję, najpóźniej do dnia ‧ czerwca ‧ r., w zakresie zmian rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa[‧]
en The Agency's accounts for the financial year ended ‧ December ‧ are, in all material respects, reliable
pl Sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy zakończony dnia ‧ grudnia ‧ r. jest wiarygodne we wszystkich istotnych aspektach
en having regard to the Bristol Accord adopted at the Informal Council of Ministers on sustainable communities held in Bristol on ‧-‧ December
pl uwzględniając porozumienie bristolskie przyjęte podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za społeczności oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, które odbyło się w Bristolu w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48659 zdań frazy december.Znalezione w 8,156 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.