Tłumaczenia na język polski:

  • grudniowy   
  • grudzień     

Did you mean: December

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

December
grudzieź; Grudzień; ; grudzień
December Wolves
December Wolves
The Opposite of December
The Opposite of December...A Season of Separation

Przykładowe zdania z "december", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Decision of the EEA Joint Committee No ‧ of ‧ December ‧ amending Annex ‧ (State aid) to the EEA Agreement
pl Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG
en This notice of a call for proposals is based on Council Decision ‧/‧/EC concerning the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA PLUS- Development, Distribution and Promotion ‧–‧), adopted by the Council on ‧ December ‧ and published in the Official Journal of the European Communities L ‧ of ‧ January ‧, p
pl Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment, which replaces Directive ‧/EC European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony, is to be incorporated into the Agreement
pl Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku [‧], która zastępuje dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania dostępu do sieci publicznych (ONP) w telefonii głosowej [‧]
en Whereas the Paris Commission, which administers the Convention, has negotiated programmes and measures concerning mercury and cadmium discharges and the Community has been requested to approve them in writing by ‧ December
pl Komisja Paryska, która zarządza Konwencją, negocjowała programy i środki dotyczące zrzutów rtęci i kadmu, a Wspólnota została poproszona o ich zatwierdzenie na piśmie do dnia ‧ grudnia ‧ r
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ opening and providing for the administration of tariff quota for olive oil originating in Tunisia lays down specific provisions for lodging import licence applications and issuing import licences for olive oil under quota
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu
en In Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks, Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ shall be deleted
pl W rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającym długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów skreśla się art. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i
en Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down the general rules for the supply of food from intervention stocks to designated organisations for distribution to the most deprived persons in the Community, as amended by Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej między osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie‧, zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, w szczególności jego art
en noted the Court of Auditors' finding that ‧ % of appropriations carried over into ‧ related to commitments entered into in December ‧ and that the majority of these related contracts for studies to be carried out in
pl przyjął do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że ‧% środków przeniesionych na rok ‧ było przeznaczonych na zobowiązania zarejestrowane w grudniu ‧ r., a ich większa część dotyczyła umów o wykonanie badań w roku
en Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ laying down the Sixth Community Environment Action Programme contains a commitment to ensuring a high level of protection of bathing water, including by revising Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the quality of bathing water
pl Decyzja nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zawiera zobowiązanie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody w kąpieliskach, łącznie ze zmianą dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskach
en Actions started before ‧ December ‧ pursuant to Decision ‧/‧/EC shall continue to be governed, until their completion, by that Decision
pl Działania rozpoczęte przed dniem ‧ grudnia ‧ r. na mocy decyzji ‧/‧/WE podlegają tej decyzji do momentu ich zakończenia
en Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions needed to comply with this Directive before ‧ December
pl Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem ‧ grudnia ‧ r
en Paragraph ‧ shall not apply to the use of controlled substances for the maintenance or servicing of refrigeration and air-conditioning equipment or in fingerprinting processes until ‧ December
pl Ustęp ‧ nie ma zastosowania do substancji regulowanych używanych do obsługi technicznej lub naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych lub do zastosowań w daktyloskopii, do dnia ‧ grudnia ‧ r
en The aid may be granted up to ‧ December
pl Pomoc może być przyznawana do ‧ grudnia ‧ r
en whereas such a consolidation entails the amendment of Council Regulation No ‧/EEC of ‧ December ‧ on the common organization of the market in sugar, as last amended by Regulation (EEC) No ‧, Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ on the common organization of the market in seeds, Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on the Common Customs Tariff, as last amended by Regulation (EEC) No
pl wymaga to zmiany rozporządzenia Rady nr ‧/EWG‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr ‧, rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion, rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ December ‧- Gorostiaga Atxalandabaso v Parliament (Rules governing the payment of expenses and allowances to Members of the European Parliament- Review of use of allowances- Justification of expenses- Recovery of a debt by offsetting
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Gorostiaga Atxalandabaso przeciwko Parlamentowi (Przepisy dotyczące zwrotu posłom do Parlamentu Europejskiego kosztów i diet- Kontrola wykorzystania diet- Wykazanie wydatków- Ściągnięcie długu w drodze potrącenia
en They shall aim at completing such a common catalogue by ‧ December
pl Dążą do zakończenia prac nad takim wspólnym katalogiem do dnia ‧ grudnia ‧ roku
en Action brought on ‧ December ‧- Commission of the European Communities v Ireland
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii
en Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ laying down animal health conditions and veterinary certificates for the importation of fresh poultrymeat from certain third countries, Commission Decision ‧/EC of ‧ July ‧ laying down animal health conditions and veterinary certificates for the importation of poultry and hatching eggs other than ratites and eggs thereof from third countries including animal health measures to be applied after such importation
pl Zgodnie z decyzją Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu świeżego mięsa drobiowego z niektórych państw trzecich [‧], decyzją Komisji ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu drobiu i jaj wylęgowych innych gatunków niż ptaki bezgrzebieniowe i ich jaj pochodzących z państw trzecich z uwzględnieniem środków zdrowotnych stosowanych po ich przywozie [‧]
en A creditors’ meeting will be held on Thursday, ‧ December ‧, at ‧:‧ am at Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut ‧, ‧ Reykjavík, Iceland
pl Spotkanie wierzycieli odbędzie się w czwartek dnia ‧ grudnia ‧ r. o godz. ‧:‧ pod adresem Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut ‧, ‧ Reykjavik
en The allocation of available appropriations for accompanying measures is limited to ‧ % for the period ‧ January ‧ to ‧ December
pl Przyznanie dostępnych funduszy na działania towarzyszące ograniczono do ‧ % w okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r
en The provisions of the Schengen acquis put into effect by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the basis of Article ‧ of Decision ‧/‧/EC and any act constituting a further development of one or more of those provisions, shall apply to the Swiss Confederation, in its relations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as from ‧ December
pl Przepisy dorobku Schengen wprowadzone w życie przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie art. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WE oraz wszelkie akty stanowiące rozwinięcie tych przepisów mają zastosowanie do Konfederacji Szwajcarskiej w jej stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od dnia ‧ grudnia ‧ r
en Before ‧ December ‧, the Commission shall, after consulting the Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics and in accordance with the procedure of Article ‧, adopt the method to be used for the allocation of FISIM in case the findings of the final evaluation report on the reliability of the results obtained during the trial period are positive
pl Przed dniem ‧ grudnia ‧ r. Komisja, po konsultacji z Komitetem ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatności oraz zgodnie z procedurą zawartą w art. ‧, zatwierdza metodę, jaką należy stosować do celów podziału usług FISIM w przypadku, gdy wyniki zawarte w końcowym sprawozdaniu, dotyczące wiarygodności wyników uzyskanych w okresie próbnym, są pozytywne
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy, and in particular Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności jego art. ‧ ust
en whereas guarantees equivalent to those offered by products of Community origin should therefore be required in respect of such products and they should be subject to the principles and rules on checks contained in Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries
pl należy w związku z tym wymagać w odniesieniu do tych produktów, gwarancji równoważnych z gwarancjami wymaganymi w stosunku do produktów pochodzenia wspólnotowego, oraz powinny one podlegać zasadom i przepisom dotyczącym kontroli, zawartym w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającej zasady organizacji kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich
en Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ concerning minimum requirements for the inspection of holdings on which animals are kept for farming purposes is to be incorporated into the Agreement
pl Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca minimalnych wymagań dotyczących kontroli gospodarstw rolnych, w których trzymane są zwierzęta gospodarskie [‧] ma być włączona do Porozumienia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48659 zdań frazy december.Znalezione w 4,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.