Tłumaczenia na język polski:

  • segment konsumpcyjny według celu   

Przykładowe zdania z "consumption segment by purpose", pamięć tłumaczeniowa

add example
A consumption segment by purpose or consumption segment means a set of transactions relating to product-offers which, on the grounds of common properties, are deemed to serve a common purpose, in the sense that theySegment konsumpcyjny według celu lub segment konsumpcyjny oznacza zbiór transakcji dotyczący oferty produktów, które w oparciu o wspólne cechy mają służyć wspólnemu celowi jako że
These categories consist of explicitly stated consumption segments distinguishable by consumption purposeKategorie te składają się z wyraźnie wymienionych segmentów konsumpcyjnych odróżniających się poprzez cel konsumpcji
The notion of consumption segments by purpose is therefore central to sampling and to the meaning of quality change and quality adjustmentPojęcie segmentów konsumpcyjnych według celu ma zatem kluczowe znaczenie dla doboru próby, dla znaczenia zmiany jakości i dla dostosowania jakości
By treating requests for transmission for the purpose of consumption within Sweden differently from requests for transmission for the purpose of export, SvK may have artificially segmented the market and prevented industrial and other users located outside Sweden from reaping the benefits of the internal marketTraktując odmiennie prośby o przesył energii elektrycznej na potrzeby konsumpcji w Szwecji i prośby o przesył energii na potrzeby eksportu, SvK mogła w sztuczny sposób doprowadzić do fragmentacji rynku i uniemożliwić użytkownikom przemysłowym oraz pozostałym użytkownikom spoza Szwecji czerpanie korzyści wynikających z rynku wewnętrznego
By introducing the concept of the consumption segment by purpose as the fixed objects to be followed by the price index, the draft regulation clarifies the conceptual basis of the HICPWprowadzając pojęcie segmentu konsumpcji wyznaczonego celem jako jednego z elementów badanych za pomocą wskaźnika, projektowane rozporządzenie doprecyzowuje teoretyczne podstawy ZWCK
With a view to further specifying the target universe of the HICP and resolving the issue of the fixity of the HICP basket, the concept of consumption segments by purpose offers a workable solution as it can build the necessary fixity into the Laspeyres-type index and make the concept meaningful in a world of evolving marketsW celu lepszego sprecyzowania docelowych HICP i rozwiązania problemu stałości koszyka HICP, koncepcja segmentu konsumpcyjnego według celu oferuje realistyczne rozwiązanie, jako że może ona bazować na koniecznej stałości wskaźnika typu Laspeyres i nadać jej konkretną treść w kontekście zmieniających się rynków
For the purpose of drawing up the List of sectors, serious structural problems will in principle be measured on the basis of apparent consumption data, at the appropriate level of the CPA classification in the EEA, or, if such information is not available, on the basis of any other market segmentation generally accepted for the products concerned and for which statistical data are readily availableDo celów sporządzenia wykazu sektorów miara poważnych problemów strukturalnych opierać się będzie zasadniczo na danych odzwierciedlających widoczną konsumpcję na odpowiednim poziomie klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w EOG lub, o ile informacje takie nie będą dostępne, na jakimkolwiek innym podziale rynku ogólnie przyjętym dla odnośnych produktów, dla którego istnieją łatwo dostępne dane statystyczne
For the purpose of applying points (a) and (b) apparent consumption will be defined at the appropriate level of the PRODCOM classification in the EEA, or, if such information is not available, on the basis of any other market segmentation generally accepted for the products concerned and for which statistical data are readily availableDo celów stosowania lit. a) i b) widoczna konsumpcja jest określana na odpowiednim poziomie klasyfikacji PRODCOM w EOG lub, o ile informacje takie nie są dostępne, na podstawie jakiegokolwiek innego podziału rynku ogólnie przyjętego dla odnośnych produktów, dla którego istnieją łatwo dostępne dane statystyczne
For the purpose of examining the technical feasibility of drawing up the list of sectors, serious structural problems will in principle be measured on the basis of apparent consumption data, at the appropriate level of the CPA classification in the EEA, or, if such information is not available, on the basis of any other market segmentation generally accepted for the products concerned and for which statistical data are readily availableW celu zbadania możliwości technicznych sporządzenia wykazu sektorów miara poważnych problemów strukturalnych opierać się będzie zasadniczo na danych odzwierciedlających widoczną konsumpcję na odpowiednim poziomie klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w EOG lub, o ile informacje takie nie będą dostępne, na jakimkolwiek innym podziale rynku ogólnie przyjętym dla rozpatrywanych produktów, dla którego istnieją łatwo dostępne dane statystyczne
For the purpose of applying points (a) and (b), sales and apparent consumption will be defined at the appropriate level of the Prodcom classification, normally in the EEA, or, if such information is not available or relevant, on the basis of any other generally accepted market segmentation for which statistical data are readily availableDla celów stosowania lit. a) i b) sprzedaż i widoczna konsumpcja zostaną zdefiniowane na odpowiednim poziomie klasyfikacji Prodcom- zwykle dla obszaru EOG- lub, jeśli informacje takie nie są dostępne lub właściwe, na podstawie ogólnie uznanej segmentacji rynku, dla której istnieją łatwo dostępne dane statystyczne
Quality change thus relates to the degree to which available products are fit to serve the purpose of the consumption segment to which they belongZmiana jakości dotyczy więc stopnia, w jakim dostępne produkty nadają się do zaspokojenia potrzeb segmentu konsumpcyjnego, do którego należą
Quality change means that a replacement has resulted in a significant difference in the degree to which the replacement product-offer serves the consumer purpose of the consumption segment to which it belongs, whenever the Member State judges soZmiana jakości oznacza, że zastąpienie spowodowało znaczące różnice w stopniu, w którym zastąpiona oferta produktów służy celowi konsumpcyjnemu segmentu konsumpcyjnego, do którego należy, zawsze kiedy państwo członkowskie uzna to za stosowne
For the purpose of applying points (a) and (b), sales and apparent consumption will be defined at the appropriate level of the Prodcom classification, normally in the EEA, or if such information is not available or relevant, on the basis of any other generally accepted market segmentation for which statistical data are readily availableDo celów stosowania lit. a) i b) sprzedaż i widoczna konsumpcja zostaną zdefiniowane na odpowiednim poziomie klasyfikacji Prodcom, zwykle dla EOG, lub, jeśli informacje takie nie są dostępne lub istotne, na podstawie ogólnie uznanej segmentacji rynku, dla której istnieją łatwo dostępne dane statystyczne
Given the overall increase in consumption, which is not limited to a particular market segment, the demand situation in the Community can therefore not be seen to break the causal link between the dumped imports from Pakistan and the injury suffered by the Community industryBiorąc pod uwagę całościowy wzrost konsumpcji, który nie ogranicza się do konkretnego segmentu rynkowego, nie można uznać iż zmniejszenie popytu stanowiło naruszenie związku przyczynowego między dumpingowym przywozem z Pakistanu a szkodą poniesioną przez przemysł wspólnotowy
Sampling means any procedure in the construction of the HICP where a subset of the universe of product-offers is selected to estimate the price change for consumption segments covered by the HICPDobór próby oznacza każde postępowanie przy sporządzaniu HICP, do którego wykorzystuje się część z całości ofert towarowych, aby oszacować zmianę ceny dla segmentów konsumpcyjnych ujętych w HICP
The breakdown of overall consumption/sales into the sub-segments for magazines and catalogues/inserts has been provided by MillwardBrown SMG/KRCStrukturę ogólnej sprzedaży/konsumpcji w podziale na podsegmenty czasopism i katalogów/ulotek reklamowych dostarczyło przedsiębiorstwo MillwardBrown SMG/KRC
The ratio between the power needed by MVM to fulfil the needs of the regulated segment and the overall amount of power supplied on the wholesale market at each point in time should be estimated on the basis of historical data concerning the overall consumption of end-users on the regulated segment and the overall consumption of all end-users under the actual scenarioStosunek między ilością energii, jakiej potrzebuje MVM, żeby zaspokoić zapotrzebowanie segmentu regulowanego, a całkowitą ilością energii dostarczonej na rynek hurtowy w każdym konkretnym czasie należy oszacować na podstawie danych historycznych dotyczących całkowitego zużycia energii przez odbiorców końcowych w segmencie regulowanym oraz całkowitego zużycia odbiorców końcowych według scenariusza faktycznego
When other data are necessary, they are collected according to sampling procedures making it possible to reach for the estimated averages by segment, the level of precision ‧ for data concerning fuel consumption, the level of precision ‧ for fishing effort by technique, the level of precision ‧ for specific fishing effortJeżeli konieczne będą inne dane, należy gromadzić je zgodnie z procedurami pobierania próbek umożliwiającymi osiągnięcie dla oszacowanych średnich według segmentu, ‧ poziom dokładności w odniesieniu do danych dotyczących zużycia paliwa, ‧ poziom dokładności dla nakładu połowowego według techniki, ‧ poziom dokładności dla szczególnego nakładu połowowego
Quality change should be assessed by reference to the specification of concrete products within a consumption segmentZmiana jakości powinna być oceniana poprzez odniesienie do specyfikacji konkretnych produktów w ramach segmentu konsumpcyjnego
Given the overall increase in consumption, which is not limited to a particular market segment, the demand situation in the Community can therefore not be seen to break the causal link between the subsidised imports from India and the injury suffered by the Community industryBiorąc pod uwagę całościowy wzrost konsumpcji, który nie ogranicza się do konkretnego segmentu rynkowego, nie można uznać, iż zmniejszenie popytu stanowiło naruszenie związku przyczynowego między subsydiowanym przywozem z Indii a stratami poniesionymi przez przemysł Wspólnoty
Consumption segments shall form the fixed objects in the index basket to be followed by the HICPSegmenty konsumpcyjne tworzą ustalone jednostki w koszyku wskaźników, zgodnie z którym opracowuje się HICP
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Annex VII, Part ‧, points ‧ to ‧, including the broad segments affected by such deviationsDo celów lit. c) powyżej przedmiotowy opis zawiera informacje na temat typów ekspozycji w ramach danej klasy ekspozycji, definicje, metody oraz dane służące do oszacowania i aktualizacji wartości PD, a także w stosownych przypadkach wartość LGD i współczynniki konwersji, łącznie z założeniami użytymi przy obliczaniu tych zmiennych, oraz opisy istotnych odstępstw od definicji niewykonanego zobowiązania określonej w załączniku ‧ część ‧ ust. ‧-‧, w tym szerokie segmenty portfela, których te odstępstwa dotyczą
As regards the argument that all refrigerators should have been included as they serve the same purpose, it is noted that the market of side-by-side refrigerators clearly is a separate and distinct market segmentJeśli chodzi o stwierdzenie, że należało włączyć w zakres postępowania wszystkie lodówki, ponieważ służą one do tego samego celu, to należy zauważyć, że rynek lodówek side-by-side wyraźnie stanowi oddzielny i niezależny segment rynku
The disclosure encouraged by that paragraph, however, does change the level at which the significance of such items is evaluated for disclosure purposes from the enterprise level to the segment levelZalecenie ujawniania informacji, o których mowa w tym ustępie zmienia jednak poziom, na którym dokonuje się oceny ważności takich pozycji pod kątem ujawnienia ich w sprawozdaniu. Ocena taka nie odbywa się już na poziomie całej jednostki gospodarczej, lecz segmentu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 666870 zdań frazy consumption segment by purpose.Znalezione w 113,658 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.