Tłumaczenia na język polski:

  • materiał budowlany   
  • materiał konstrukcyjny   
  • materiały budowlane   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

road construction material
materiał do budowy dróg

Przykładowe zdania z "construction materials", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Supporting infrastructures: support for the design, refurbishment, construction and/or operation of key research infrastructures required in any of the above thematic areas; for example: underground laboratories for research on geological disposal of radioactive waste, pilot/test facilities for partitioning and transmutation devices, reactor components and subsystems, hot cells, facilities for severe accident testing and thermal hydraulic testing, material testing facilities, numerical simulation tools and radio-biology facilities, databases and tissue banks for use in radiation protection research
pl Wspieranie infrastruktur: Wspieranie projektowania, odnawiania, budowy lub funkcjonowania infrastruktur badawczych kluczowych dla wyżej wymienionych obszarów tematycznych, na przykład: podziemnych laboratoriów prowadzących badania nad geologicznym składowaniem odpadów promieniotwórczych, instalacji pilotażowych/badawczych dla urządzeń służących podziałowi i transmutacji, komponentów i podsystemów reaktorów, komór gorących, instalacji służących badaniu poważnych wypadków i badaniom termohydraulicznym, urządzeń do testowania materiału, numerycznych narzędzi symulacyjnych, instalacji radiobiologicznych, baz danych oraz banków tkanek wykorzystywanych w badaniach nad ochroną przed promieniowaniem
en for Rasperia/Basic Element: activities in energy, commodities, aviation, engineering, financial services, construction, construction materials
pl w przypadku Rasperia/Basic Element: działalność w sektorach energii, towarów, lotnictwa, inżynierii, usług finansowych; w sektorze budowlanym i materiałów budowlanych
en Financial liquidity management as exemplified by the open-pit mine extracting rocky raw materials for road construction
pl Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie kopalni odkrywkowej skalnych surowców drogowych
en The specific classes to be applied to different construction products and/or materials, within the reaction-to-fire classification adopted in Decision ‧/‧/EC, are set out in the Annex to this Decision
pl W załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji ‧/‧/WE
en The specific classes to be applied to different construction products and/or materials, within the reaction-to-fire classification adopted in Decision ‧/‧/EC, are set out in the Annex to this Decision
pl Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów lub materiałów budowlanych, w ramach klasyfikacji reakcji na ogień przyjętej w decyzji ‧/‧/WE, określone są w załączniku do niniejszej decyzji
en Materials used and methods of construction
pl Zastosowane materiały i metody wykonania
en Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
pl Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
en The machinery must be designed and constructed in such a way that these materials can be cleaned before each use
pl Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby materiały te można było oczyścić każdorazowo przed ich użyciem
en abnormal amounts of wasted material, labour or other resources incurred in constructing or developing the property
pl koszty nadmiernych strat w materiałach, robociźnie i innych zasobach zużytych w trakcie budowy i dostosowywania nieruchomości
en Fortunately, it is possible to construct a nearly-perfect blackbody. Construct a box made of a thermally conductive material, such as metal. The box should be completely closed on all sides, so that the inside forms a cavity that does not receive light from the surroundings. Then, make a small hole somewhere on the box. The light coming out of this hole will almost perfectly resemble the light from an ideal blackbody, for the temperature of the air inside the box
pl Na szczęście istnieje możliwość budowy prawie idealnego ciała czarnego. Należy zastosować skrzynkę z materiału przewodzącego ciepło, takiego jak metal. Skrzynka powinna być szczelnie zamknięta ze wszystkich stron tak, by wnętrze było przestrzenią, do której nie wpada żadne światło z otoczenia. Następnie należy wykonać małą dziurkę gdzieś w skrzynce. Światło wychodzące z tej dziury będzie niemalże idealnie przypominać światło z idealnego ciała czarnego dla temparatury powietrza wewnątrz skrzynki
en For fixing railway track construction material
pl Do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych
en Poland may, until ‧ December ‧, continue to apply a reduced rate of not less than ‧ % to the supply of services, not provided as part of a social policy, for construction, renovation and alteration of housing, excluding building materials, and to the supply before first occupation of residential buildings or parts of residential buildings, as referred to in Article ‧(a
pl Polska może do dnia ‧ grudnia ‧ r. utrzymać stawkę obniżoną wynoszącą co najmniej ‧ % w odniesieniu do świadczenia usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych, które nie są wykonywane w ramach polityki społecznej, z wyłączeniem materiałów budowlanych oraz w odniesieniu do dostaw, przed pierwszym zasiedleniem, budynków mieszkalnych lub części budynków mieszkalnych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a
en In Sri Lanka, due to increased costs of materials and labour, a DG ECHO funded project reduced the number of shelters constructed to ‧ instead of the initially planned
pl W Sri Lance w związku ze wzrostem kosztów materiałów i pracy zmieniono finansowany przez DG ECHO projekt, zmniejszając liczbę zakładanych schronień z ‧ do
en Emphasises the importance of a long-term forestry strategy that takes into account the effects of climate change, the natural life cycle and natural composition of the forest ecosystem, and creates prevention, response and compensatory mechanisms in crisis situations (e.g. storms and forest fires) and incentives for integrated forest management; points to the scope for sustainable transformation and exploitation of timber and timber products from mountain regions at local level (as high-quality products with low shipping costs and hence reductions in CO‧ emissions, construction materials and second-generation biofuels
pl podkreśla znaczenie długoterminowej strategii leśnej, uwzględniającej skutki zmian klimatu naturalny cykl życiowy oraz naturalny skład formacji leśnych, a także tworzącej mechanizmy służące unikaniu sytuacji kryzysowych, ich zwalczaniu lub wyrównujących ich skutki (np. po burzach i pożarach lasów) oraz zachęty do zintegrowanego zagospodarowania lasu; wskazuje na możliwości trwałej transformacji i zwiększenia roli drewna i jego produktów pochodzących na poziomie lokalnych z obszarów górskich (jako produktów wysokiej jakości o niskich kosztach transportu, a więc związanych z oszczędnością CO‧, jako materiału budowlanego, jako biopaliw drugiej generacji
en It is necessary to establish the detailed rules enabling to verify, in the framework of the preliminary assessment of the manufacturer referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, whether the materials used for the construction of a vehicle type comply with the provisions of Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧ on end-of life vehicles
pl Konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów służących do weryfikowania, w toku wstępnej oceny producenta, o której mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, zgodności materiałów zastosowanych do produkcji pojazdów danego typu z przepisami art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
en The position, number and dimensions of doors and gates, and the materials used in their construction, are determined by the nature and use of the rooms or areas
pl Położenie i wymiary drzwi i bram oraz ich liczba i materiały użyte do ich budowy zależą od rodzajów pomieszczeń i/lub innych przestrzeni roboczych oraz sposobów ich użytkowania
en All doors and frames in such bulkheads shall be of non-combustible materials and shall be so constructed and erected as to provide substantial fire resistance
pl Wszystkie drzwi i ościeżnice w takich grodziach powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być tak skonstruowane i zmontowane, aby zapewnić zadowalającą odporność ogniową
en ducts not less than ‧ m‧ in sectional area and all vertical ducts serving more than a single between-deck space shall be constructed of steel or other equivalent material
pl przewody o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniejszej niż ‧ m‧ oraz wszystkie przewody pionowe obsługujące więcej niż jedną przestrzeń międzypokładową powinny być wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału
en for Strabag: construction services and building materials
pl w przypadku Strabag: świadczenie usług budowlanych, materiały budowlane
en If there is any doubt about the presence of asbestos in a material or construction, the applicable provisions of this Directive shall be observed
pl W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do obecności azbestu w materiale lub konstrukcji przestrzegane będą odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy
en The tables set out in this Annex, list construction products and/or materials which satisfy all of the requirements for the performance characteristic reaction-to-fire without need for testing
pl W tabelach zawartych w niniejszym załączniku wymieniono wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy reakcji na ogień bez konieczności badania
en Costs of construction materials (in cases where new construction, reconstruction or renovation works are carried out by the holding itself), in accordance with an approved construction project
pl zakup materiałów budowlanych (gdy prace związane z budową, odbudową lub renowacją wykonywane są przez samego rolnika), zgodnie z zatwierdzonym projektem budowy
en The reaction-to-fire performance of many construction products and/or materials, within the classification provided for in Decision ‧/‧/EC, is well established and sufficiently well known to fire regulators in Member States that they do not require testing for this particular performance characteristic
pl Reakcja na ogień wielu wyrobów lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji przewidzianej w decyzji ‧/‧/WE jest dobrze ugruntowana i na tyle dobrze znana organom nadzoru przeciwpożarowego w państwach członkowskich, że nie wymagają one badania tej szczególnej charakterystyki reakcji
en a codend or extension piece or square-meshed panel each of which is not constructed exclusively of only one type of netting material
pl worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz lub panel sieci o kwadratowych oczkach, które nie są skonstruowane tylko z jednego rodzaju tkaniny sieciowej
en Amendment ‧-‧-‧-‧-‧ on exclusions from the scope of the Directive is partly covered in Article ‧ as regards uncontaminated soil and other naturally-occurring material used for the purposes of construction on the site from which it was excavated, animal by-products (intended for uses that are not considered waste operations), non-hazardous sediments (relocated inside surface waters), the reference to further Commission proposals (Article ‧), but not as regards the addition of a reference to sewage sludge used in agriculture
pl Poprawki ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ dotyczące wyłączeń z zakresu stosowania omawianej dyrektywy zostały częściowo uwzględnione w art. ‧, w odniesieniu do: niezanieczyszczonej gleby i innego materiału występującego w stanie naturalnym, wykorzystywanego do celów budowlanych w miejscu, w którym został on wydobyty, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (przeznaczonych do zastosowań, których nie uznaje się za czynności gospodarowania odpadami), osadów innych niż niebezpieczne (przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych) oraz odwołania do odrębnych wniosków Komisji (art. ‧ ust. ‧)- ale nie w odniesieniu do dodania wzmianki o wykorzystywaniu osadów ściekowych w rolnictwie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48496 zdań frazy construction materials.Znalezione w 8,59 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.