Tłumaczenia na język polski:

  • materiał budowlany   
  • materiał konstrukcyjny   
  • materiały budowlane   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

road construction material
materiał do budowy dróg

Przykładowe zdania z "construction materials", pamięć tłumaczeniowa

add example
en product-type means the set of representative performance levels or classes of a construction product, in relation to its essential characteristics, produced using a given combination of raw materials or other elements in a specific production process
pl typ wyrobu oznacza zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym
en There are different types of ironing boards and their essential parts depending mainly on their construction and size, their construction material and accessories
pl Istnieją różne rodzaje desek do prasowania; ich podstawowe części zależą głównie od ich budowy i rozmiaru, materiału, z którego są wykonane, i wyposażenia
en for Wellmann: construction, recycling of building materials and mining of sand and gravel
pl w przypadku Wellmann: budownictwo, recykling materiałów budowlanych oraz wydobycie piasku i żwiru
en Material(s) and method of construction
pl Materiał(-y) i metoda budowy
en Fortunately, it is possible to construct a nearly-perfect blackbody. Construct a box made of a thermally conductive material, such as metal. The box should be completely closed on all sides, so that the inside forms a cavity that does not receive light from the surroundings. Then, make a small hole somewhere on the box. The light coming out of this hole will almost perfectly resemble the light from an ideal blackbody, for the temperature of the air inside the box
pl Na szczęście istnieje możliwość budowy prawie idealnego ciała czarnego. Należy zastosować skrzynkę z materiału przewodzącego ciepło, takiego jak metal. Skrzynka powinna być szczelnie zamknięta ze wszystkich stron tak, by wnętrze było przestrzenią, do której nie wpada żadne światło z otoczenia. Następnie należy wykonać małą dziurkę gdzieś w skrzynce. Światło wychodzące z tej dziury będzie niemalże idealnie przypominać światło z idealnego ciała czarnego dla temparatury powietrza wewnątrz skrzynki
en Only material not readily flammable shall be used in the construction of the driver's cab
pl Do budowy kabiny powinny być użyte wyłącznie materiały trudnopalne
en The carrying on board or the use of any towed nets constructed wholly or in part in the cod-end of single twine netting materials having a twine thickness of more than eight millimetres shall be prohibited
pl Zakazane jest posiadanie na pokładzie lub używanie jakiejkolwiek sieci ciągnionej składającej się w całości bądź w części w worku włoka z tkanin sieciowych o pojedynczej przędzy, rybackiej, której grubość przędzy jest większą niż ‧ mm
en Industrial products require basic constructional and functional materials with specifically defined mechanical, physical and chemical properties which are not available in a natural form
pl Do produkcji wyrobów przemysłowych niezbędne są podstawowe materiały konstrukcyjne i funkcjonalne o ściśle określonych właściwościach mechanicznych, fizycznych i chemicznych, które nie są dostępne w przyrodzie
en The investment projects will involve the purchasing of modern and environmentally friendly technical equipment from third parties and constructing and improving various working places for the extraction of raw materials
pl Projekty inwestycyjne będą obejmować zakup od osób trzecich nowoczesnego i przyjaznego środowisku wyposażenia technicznego oraz budowę i modernizację poszczególnych miejsc wydobycia surowców
en Materials used for the construction of housing, particularly stalls and equipment with which the pigs may come into contact, must not be harmful to the pigs and must be capable of being thoroughly cleaned and disinfected
pl Materiały użyte do budowy pomieszczeń, szczególnie zagród i ich wyposażenia, z którymi świnie mogą mieć kontakt, nie mogą być materiałami szkodliwymi; musi istnieć możliwość ich dokładnego oczyszczenia i dezynfekcji
en the technical description of the trap design including construction material
pl opis techniczny konstrukcji sideł włączając materiał konstrukcyjny
en Content of the Annex of the Directive: Requirements for the construction, equipment, type approval, inspections and tests, and marking of fixed tanks (tank-vehicles), demountable tanks and tank containers and tank swap bodies, with shells made of metallic materials, and battery-vehicles and multiple element gas containers (MEGCs
pl Treść załącznika do dyrektywy: Wymagania dotyczące konstrukcji, urządzeń, homologacji typu, kontroli i badań oraz znakowania zbiorników stałych (pojazdów-cystern), zbiorników odejmowalnych, kontenerów zbiornikowych i nadwozi zbiornikowych wymiennych, ze szkieletami wykonanymi z metali oraz pojazdów akumulatorowych i wieloelementowych kontenerów gazowych (MEGCs
en These facilities must be constructed of materials resistant to corrosion and must be easy to clean and have an adequate supply of hot and cold water
pl Urządzenia te muszą być skonstruowane z materiałów odpornych na korozję i być łatwe do czyszczenia oraz muszą posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i zimnej wody
en Wood and natural fibres are used to make building materials, allowing bio-construction and energy savings
pl Drewno i włókna naturalne są stosowane jako materiały budowlane, co pozwala na oszczędność energii i budownictwo biologiczne
en They shall also include rules relating to design and costing, the test, inspection and acceptance conditions for works and methods or techniques of construction and all other technical conditions which the contracting authority is in a position to prescribe, under general or specific regulations, in relation to the finished works and to the materials or parts which they involve
pl Specyfikacje techniczne obejmują również reguły dotyczące warunków projektowania i kosztorysowania, badania, inspekcji i przyjęcia obiektów budowlanych, jak też metod lub technik budowlanych oraz wszystkich innych warunków technicznych, które instytucja zamawiająca może określić na mocy przepisów ogólnych lub szczegółowych w odniesieniu do ukończonych obiektów budowlanych oraz do materiałów lub elementów, które je tworzą
en The Parties, subject to this Agreement as well as their laws and regulations, shall conduct the Engineering Validation and Engineering Design Activities (hereinafter referred to as EVEDA) to produce a detailed, complete and fully integrated engineering design of the International Fusion Materials Irradiation Facility (hereinafter referred to as IFMIF) and all data necessary for future decisions on the construction, operation, exploitation and decommissioning of IFMIF, and to validate continuous and stable operation of each IFMIF subsystem
pl Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony przeprowadzają działania w zakresie zatwierdzenia technicznego oraz fazy projektowania technicznego (zwane dalej EVEDA), których celem jest stworzenie szczegółowego, kompletnego i w pełni zintegrowanego projektu budowy obiektu IFMIF (międzynarodowego obiektu napromieniania materiałów fuzyjnych – International Fusion Materials Irradiation Facility), (zwanego dalej IFMIF) oraz opracowanie wszystkich danych niezbędnych do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie budowy, uruchomienia, eksploatacji i zamknięcia IFMIF, a także zweryfikowanie możliwości nieprzerwanego i stabilnego działania wszystkich podsystemów IFMIF
en It is therefore imperative to support a regulation that lays down harmonised conditions for the marketing of construction products, guaranteeing the safety of materials used and the health of workers.
pl Dlatego konieczne jest poparcie rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, gwarantujące bezpieczeństwo stosowanych materiałów i zdrowie pracowników.
en Note ‧ ML‧.b. includes materials specially designed to form explosive reactive armour or to construct military shelters
pl Uwaga ‧ Podpunkt ML‧.b obejmuje materiały specjalnie zaprojektowane do tworzenia wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych
en Fibrous absorbing materials shall not be used in the construction of silencers unless suitable measures are undertaken at the design or production stages to ensure that the efficiency to comply with the limits imposed in Heading I is achieved on the road
pl W konstrukcji tłumików nie można używać włóknistych materiałów absorpcyjnych, chyba że na etapie projektowania lub produkcji zostaną podjęte odpowiednie środki, mające na celu zapewnienie, aby w ruchu drogowym spełnione zostały wartości graniczne określone w pozycji I. Tłumik taki uważa się za sprawny w ruchu drogowym, jeżeli
en The carrying on board or the use of any towed net the cod-end of which is constructed wholly or in part of any type of netting material made of meshes other than square mesh or diamond mesh shall be prohibited unless authorised in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of this Regulation
pl Zabrania się przewożenia na statku lub stosowania jakiejkolwiek sieci ciągnionej, której worek jest w całości lub w części zbudowany z jakiegokolwiek rodzaju tkaniny sieciowej, której oczka są inne niż kwadratowe lub romboidalne, chyba że zostanie udzielone zezwolenie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
en Provision should be made for the possibility of rapidly adapting the methodology of calculation and of Member States regularly reviewing minimum requirements in the field of energy performance of buildings with regard to technical progress, inter alia, as concerns the insulation properties (or quality) of the construction material, and to future developments in standardisation
pl Powinna być zapewniona możliwość szybkiego dostosowania metodologii obliczeń i regularnego przeglądu minimalnych wymagań przez Państwa Członkowskie w zakresie charakterystyki energetycznej budynków ze względu na postęp technologiczny, m.in. w odniesieniu do właściwości izolacyjnych (lub jakości) materiału budowlanego i dla dalszego rozwoju normalizacji
en Integrating new knowledge, nano- and micro-technologies, materials and production in sectoral and cross sectoral applications, in areas such as health, food, construction and buildings, transport, energy, information and communication, chemistry, environment, textiles and clothing, footwear, forest-based industry, steel, mechanical engineering
pl Integracja nowych osiągnięć wiedzy w zakresie nano- i mikrotechnologii, materiałów i produkcji w zastosowaniach sektorowych i międzysektorowych, w dziedzinach takich jak zdrowie, przemysł spożywczy, budownictwo, transport, energia, informacja i komunikacja, chemia, środowisko, przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł obuwniczy, przemysł leśny, przemysł hutniczy, technologia budowy maszyn
en The construction products and/or materials which satisfy all the requirements of the performance characteristic reaction to fire without need for further testing are set out in the Annex
pl W Załączniku określa się wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie właściwości użytkowej reakcja na ogień, bez konieczności dalszego badania
en Furthermore, approximately 92% of companies manufacturing construction materials are small and medium-sized enterprises (SMEs).
pl Ponadto około 92 % producentów wyrobów budowlanych, tj. 65 tysięcy przedsiębiorstw, stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
en In addition, approximately 92% of the manufacturers of construction materials are small and medium-sized enterprises - this amounts to over 65 000 individual businesses.
pl Ponadto około 92 % producentów materiałów budowlanych to małe i średnie przedsiębiorstwa - jest to ponad 65 tysięcy pojedynczych firm.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48496 zdań frazy construction materials.Znalezione w 24,141 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.