Tłumaczenia na język polski:

  • materiał budowlany   
  • materiał konstrukcyjny   
  • materiały budowlane   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

road construction material
materiał do budowy dróg

Przykładowe zdania z "construction materials", pamięć tłumaczeniowa

add example
en they include all components, equipment, materials, and services (including the training of personnel) directly required for the construction and commissioning of such non-nuclear power stations
pl w ich skład wchodzą wszelkie części składowe, wyposażenie, materiały i usługi (w tym szkolenie personelu) bezpośrednio potrzebne dla zbudowania i oddania do eksploatacji elektrowni, nie będącej elektrownią jądrową
en Notwithstanding the conditions laid down in Article ‧) and, when fishing with towed gears in the Irish Sea, it shall be permitted to use a cod-end and/or extension piece constructed of double-twine netting material of which the thickness of any individual twine does not exceed ‧ mm
pl Bez względu na warunki ustanowione w art. ‧ ust. ‧ i ‧, przy stosowaniu sieci ciągnionych na Morzu Irlandzkim, dozwolone jest stosowanie worka włoka i/lub wydłużonej części wykonanej z dwukrotnie oplecionego materiału sieciowego, dla którego grubość pojedynczego splotu nie przekracza ‧ mm
en Content of the Annex to the Directive: Requirements for construction, equipment, type approval, inspections and tests, and marking of fixed tanks (tank-vehicles), removable tanks and tank containers and tank swap bodies, with shells made of metallic materials, and battery-vehicles and MEGCs
pl Treść załącznika do dyrektywy: Wymogi dotyczące konstrukcji, urządzeń, homologacji typu, kontroli i badań oraz oznaczania cystern stałych (pojazdów cystern), cystern odejmowalnych, kontenerów cystern i cystern typu nadwozie wymienne, ze ściankami zbiornika wykonanymi z metali oraz pojazdów baterii i wieloelementowych kontenerów gazowych
en L ‧: Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
pl L ‧: dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmieniona
en Steel is still one of the key raw materials for the machinery and construction industries. It is also the case that the technical possibilities of improving its quality and the efficiency of its manufacture are far from having been exhausted.
pl Stal jest bowiem nadal jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu maszynowego i budownictwa, zaś technologiczne możliwości podnoszenia jej jakości oraz efektywności procesów jej wytwarzania dalekie są od wyczerpania.
en The specific classes to be applied to different construction products and/or materials, within the reaction-to-fire classification adopted in Decision ‧/EC, are set out in the Annex to this Decision
pl Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych, w ramach klasyfikacji odporności na działanie ognia przyjętej w decyzji ‧/WE, określone są w Załączniku do niniejszej decyzji
en the technical description of the trap design including construction material
pl opis techniczny konstrukcji sideł włączając materiał konstrukcyjny
en Materials used and methods of construction: ...
pl Zastosowane materiały i metody konstrukcyjne: ...
en It originates from EPIET Lecture Notes and will be constructed in wiki format to stimulate natural growing of resource of training material.
pl Powstał na podstawie notatek z wykładów EPI ET i zostanie stworzony w formacie wiki, aby stymulować naturalne poszerzanie zasobów materiałów szkoleniowych.
en In that context, further to the provisional disclosure, the Community industry claimed that an adjustment should be made to the raw material costs used for the construction of the normal value of the company granted MET
pl W tym kontekście po ujawnieniu tymczasowych ustaleń przemysł wspólnotowy wystąpił z wnioskiem o dokonanie korekty kosztów surowca służących do obliczenia wartości normalnej dla przedsiębiorstwa, któremu przyznano MET
en Note ‧ ML‧.b. includes materials specially designed to form explosive reactive armour or to construct military shelters
pl Uwaga ‧ Podpunkt ML‧.b obejmuje materiały specjalnie zaprojektowane do tworzenia wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych
en recyclability of the construction works, their materials and parts after demolition
pl recycling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce
en The machinery must be designed and constructed in such a way that these materials can be cleaned before each use
pl Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby materiały te można było oczyścić każdorazowo przed ich użyciem
en gypsum based construction materials
pl materiały budowlane na bazie gipsu
en Zapf: development of real estate, pre-assembled garages, wholesale of construction materials and water storage and sewage systems
pl w przypadku Zapf: usługi związane z rynkiem nieruchomości, garaże z prefabrykatów, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych oraz systemy magazynowania wody i oczyszczania ścieków
en Construct an appropriate storage facility for radioactive materials
pl Utworzenie odpowiedniego obiektu do magazynowania materiałów radioaktywnych
en Costs of construction materials (in cases where new construction, reconstruction or renovation works are carried out by the holding itself), in accordance with an approved construction project
pl zakup materiałów budowlanych (gdy prace związane z budową, odbudową lub renowacją wykonywane są przez samego rolnika), zgodnie z zatwierdzonym projektem budowy
en Materials used and methods of construction
pl Zastosowane materiały i metody wykonania
en Ni(II) coordination compounds in the construction of magnetic molecular materials.
pl Związki koordynacyjne Ni(II) w konstrukcji molekularnych materiałów magnetycznych
en Constructions of metallic or non-metallic materials or combinations thereof specially designed to provide ballistic protection for military systems, and specially designed components therefor
pl konstrukcje z materiałów metalowych lub niemetalowych lub ich kombinacji, specjalnie zaprojektowane do zapewnienia ochrony przeciwbalistycznej dla systemów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich komponenty
en The specific classes to be applied to different construction products and/or materials, within the reaction-to-fire classification adopted in Decision ‧/‧/EC, are set out in the Annex to this Decision
pl Szczególne klasy stosowane do różnych wyrobów lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji reakcji na ogień przyjętej w decyzji ‧/‧/WE określone są w załączniku do niniejszej decyzji
en Burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicles (Directive ‧/‧/EC
pl Palność materiałów konstrukcyjnych zastosowanych do wyposażenia wnętrza niektórych kategorii pojazdów silnikowych (dyrektywa ‧/‧/WE
en vessels constructed in material other than steel or equivalent and not covered by the standards concerning High Speed Craft (Resolution MSC ‧) or Dynamically Supported Craft (Resolution A.‧ (X
pl są statkami zbudowanymi z materiałów innych niż stal lub materiały równoważne i których nie dotyczą normy dotyczące szybkich jednostek (uchwała MSC ‧) lub jednostkami o dynamicznej konstrukcji nośnej (uchwała A.‧ (X
en the publication of materials to disseminate the results of the programme, including through the construction of an Internet Site providing examples of good practice, a forum for the exchange of ideas and a database of potential partners for transnational exchange actions
pl publikacja materiałów upowszechniających wyniki programu, wraz z zakładaniem stron internetowych dostarczających przykładów dobrych praktyk, stanowiących forum wymiany koncepcji i bazę danych potencjalnych partnerów do ponadnarodowych akcji wymiany
en The machinery must be so designed and constructed that these materials can be clean before each use
pl Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby materiały można było oczyścić każdorazowo przed ich zastosowaniem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48496 zdań frazy construction materials.Znalezione w 21,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.