Tłumaczenia na język polski:

  • materiał budowlany   
  • materiał konstrukcyjny   
  • elementy z blachy   
  • materiały budowlane   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

construction material
materiał budowlany
road construction material
materiał do budowy dróg

Przykładowe zdania z "construction materials", pamięć tłumaczeniowa

add example
en For genetically engineered starting materials this information shall include details such as the description of the starting cells or strains, the construction of the expression vector (name, origin, function of the replicon, promoter enhancer and other regulator elements), control of the sequence of DNA or RNA effectively inserted, oligonucleotidic sequences of plasmid vector in cells, plasmid used for cotransfection, added or deleted genes, biological properties of the final construct and the genes expressed, copy number and genetic stability
pl W odniesieniu do materiałów wyjściowych modyfikowanych genetycznie informacje te zawierają szczegółowe informacje, takie jak: opis wyjściowych komórek lub szczepów, budowa wektora ekspresji (nazwa, pochodzenie, funkcja replikona, wzmacniacz aktywatora oraz inne elementy regulacyjne), kontrola sekwencji DNA lub RNA wprowadzonych efektywnie, oligonukleoidowe sekwencje wektora plazmidu w komórkach, plazmid zastosowany do kotransfekcji, dodane lub usunięte geny, właściwości biologiczne końcowej budowy oraz wyrażonych genów, liczba kopii oraz stabilność genetyczna
en this includes the constituents of the medicinal product, and, if necessary, of its container, as referred to in paragraph A, point ‧ above, as well as source materials such as microorganisms, tissues of either plant or animal origin, cells or fluids (including blood) of human or animal origin, and biotechnological cell constructs
pl pojęcie to obejmuje składniki produktu leczniczego oraz, jeżeli to konieczne, jego pojemnika, jak to zostało określone w sekcji A pkt ‧ powyżej, jak również materiały źródłowe, takie jak mikroorganizmy, tkanki pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, komórki lub płyny (łącznie z krwią) pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, oraz biotechnologiczne konstrukcji komórkowe
en Non load-bearing permanent shuttering kits/systems, to be filled with normal concrete and, where relevant, with reinforcement, based on either blocks made of an insulating material (or a combination of an insulating material and other materials) or panels made of an insulating material (or a combination of an insulating material and other materials), consisting of shuttering leaves linked by spacers, in either case materials of any reaction to fire class, to be used for the construction of external and internal walls subject to fire regulations, in buildings
pl Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych, do wypełniania betonem zwykłym lub tam, gdzie to konieczne, betonem zbrojonym, składane z bloczków wykonanych z materiału izolacyjnego (lub połączenia materiału izolacyjnego z innymi materiałami), lub składane z płyt wykonanych z materiału izolacyjnego (lub połączenia materiału izolacyjnego z innymi materiałami), składających się z elementów szalunkowych, połączonych za pomocą rozpórek, w każdym przypadku z materiałów należących do którejkolwiek z klas reakcji na ogień, do stosowania w budynkach do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podlegających przepisom przeciwpożarowym
en Building material analysis (BMA) imaging systems can provide a host of innovative applications in detecting or taking images of pipes, wires and of other intra-wall structures in residential or commercial constructions
pl Systemy obrazowania wykorzystywane w analizie materiałów budowlanych (BMA) zapewniają szereg nowatorskich zastosowań w zakresie lokalizacji i obrazowania rur, przewodów i innych instalacji umieszczonych w ścianach budynków mieszkalnych lub handlowych
en whether the vehicle is constructed from materials which can be hazardous in case of accidents or fire (e.g. asbestos
pl czy pojazd został zbudowany z materiałów, które mogą stwarzać zagrożenie w razie wypadku lub pożaru (np. azbest
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. odnosząca się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en The use of legally harvested timber in the construction sector, furniture-making and other manufactured articles can be promoted by joint initiatives and by circulating publicity and information material
pl Można wspierać używanie pozyskanego legalnie drewna w budownictwie, produkcji mebli i innych wyrobów przemysłowych poprzez wspólne działania i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych
en The tables set out in this Annex, list construction products and/or materials which satisfy all of the requirements for the performance characteristic reaction to fire without need for testing
pl Tabele zawarte w niniejszym załączniku wymieniają wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy odporności na działanie ognia, bez konieczności badania
en The table set out in this Annex lists construction products and/or materials which satisfy all of the requirements for the performance characteristic reaction-to-fire without need for testing
pl W tabeli zawartej w niniejszym załączniku wymieniono wyroby lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy reakcji na ogień bez konieczności badania
en For new installations with an inventory or annual throughput of nuclear material of more than one effective kilogram, all relevant information relating to the owner, operator, purpose, location, type, capacity and expected commissioning date shall be communicated to the Commission at least ‧ days before construction begins
pl W przypadku nowych instalacji ze stanem inwentarza lub rocznym przepływem materiału jądrowego powyżej jednego kilograma efektywnego, wszystkie stosowne informacje dotyczące właściciela, użytkownika, celu, lokalizacji, typu, mocy i planowanej daty uruchomienia zostaną złożone do Komisji przynajmniej ‧ dni przed rozpoczęciem budowy
en In that context, further to the provisional disclosure, the Community industry claimed that an adjustment should be made to the raw material costs used for the construction of the normal value of the company granted MET
pl W tym kontekście po ujawnieniu tymczasowych ustaleń przemysł wspólnotowy wystąpił z wnioskiem o dokonanie korekty kosztów surowca służących do obliczenia wartości normalnej dla przedsiębiorstwa, któremu przyznano MET
en Similarly, the cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred in the production of a self-constructed asset is not included in the cost of the asset
pl Analogicznie, koszty związane z nietypowymi ilościami zmarnowanych materiałów, nadmiernych kosztów robocizny lub innych środków zużytych w procesie produkcji składnika aktywów wytwarzanego przez jednostkę gospodarczą we własnym zakresie, nie są wliczane w koszt wytworzenia tego składnika aktywów
en a short technical description of the coupling device specifying the type of construction and the material used
pl krótki opis techniczny urządzenia sprzęgającego precyzujący typ konstrukcyjny i zastosowane materiały
en Ni(II) coordination compounds in the construction of magnetic molecular materials.
pl Związki koordynacyjne Ni(II) w konstrukcji molekularnych materiałów magnetycznych
en Key technologies and materials required for the licensing, construction and operation of the DEMO power plant will be further developed in Associations and industry in order to test them in ITER and to position European industry to be able to construct DEMO and develop future fusion power plants
pl Zrzeszenia oraz przemysł będą nadal rozwijały kluczowe technologie i materiały wymagane do udzielenia zezwolenia elektrowni DEMO oraz jej budowy i funkcjonowania w celu przetestowania ich w ITER oraz wypracowania przez przemysł europejski takiej pozycji technologicznej, która umożliwi mu budowę DEMO oraz rozwijanie przyszłych elektrowni termojądrowych
en vessels constructed in material other than steel or equivalent and not covered by the standards concerning High Speed Craft (Resolution MSC ‧) or Dynamically Supported Craft (Resolution A.‧ (X
pl są statkami zbudowanymi z materiałów innych niż stal lub materiały równoważne i których nie dotyczą normy dotyczące szybkich jednostek (uchwała MSC ‧) lub jednostkami o dynamicznej konstrukcji nośnej (uchwała A.‧ (X
en The component costs index (material costs and labour costs) shows the price developments of production factors used in the construction industry
pl Wskaźnik kosztów części składowych (wskaźnik kosztów materiałowych i wskaźnik kosztów pracy) pokazuje zmiany cen czynników produkcji stosowanych w przemyśle budowlanym
en For the chemical industry silicon is the main raw material for the production of both silicones used in a plethora of applications, in particular in the automotive and construction industries and polysilicon used in the electronics and solar energy industries
pl W przemyśle chemicznym krzem jest podstawowym surowcem do wyrobu silikonów, tworzyw mających zastosowanie w wielu różnych dziedzinach (np. w przemyśle samochodowym i budowlanym) oraz krzemu polikrystalicznego stosowanego w produkcji układów elektronicznych i paneli słonecznych
en ducts less than ‧ m‧ in sectional area other than vertical ducts referred to in subparagraph.‧.‧, shall be constructed of non-combustible materials
pl przewody o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej niż ‧ m‧, inne niż przewody pionowe określone w ppkt.‧.‧, powinny być wykonane z materiałów niepalnych
en The machinery must be designed and constructed in such a way that these materials can be cleaned before each use
pl Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby materiały te można było oczyścić każdorazowo przed ich użyciem
en Zapf: development of real estate, pre-assembled garages, wholesale of construction materials and water storage and sewage systems
pl w przypadku Zapf: usługi związane z rynkiem nieruchomości, garaże z prefabrykatów, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych oraz systemy magazynowania wody i oczyszczania ścieków
en Fibrous absorbing materials shall not be used in the construction of silencers unless suitable measures are undertaken at the design or production stages to ensure that the efficiency to comply with the limits imposed in Heading I is achieved on the road
pl W konstrukcji tłumików nie można używać włóknistych materiałów absorpcyjnych, chyba że na etapie projektowania lub produkcji zostaną podjęte odpowiednie środki, mające na celu zapewnienie, aby w ruchu drogowym spełnione zostały wartości graniczne określone w pozycji I. Tłumik taki uważa się za sprawny w ruchu drogowym, jeżeli
en construction and decoration material, including electrical fittings, for the temporary stands of persons established outside the Community
pl materiał do budowy lub dekoracji tymczasowych stoisk osób mających swoją siedzibę poza Wspólnotą, łącznie z wyposażeniem elektrycznym
en The specific classes to be applied to different construction products and/or materials, within the reaction-to-fire classification adopted in Decision ‧/‧/EC, are set out in the Annex to this Decision
pl W Załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji ‧/‧/WE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48496 zdań frazy construction materials.Znalezione w 8,085 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.