Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition
pl że produkty nie były, od momentu ich wysyłki na wystawę, używane do celów innych niż prezentacja na wystawie
en The competent authorities of each Member State may, within the scope of their competence, authorize any person who fulfils the conditions laid down in Article ‧ and who intends to consign goods in respect of which a control copy T‧ must be made out (hereinafter referred as
pl Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego mogą, w ramach swoich kompetencji, zwolnić każdą osobę, która spełnia warunki określone w art. ‧ i która zamierza wysyłać towary, dla których musi zostać wystawiony egzemplarz kontrolny T‧ (zwaną dalej
en In order to avoid any disruption to trade a transitional period should be laid down to cover consignments of some animals and products of animal origin originating in Montenegro and Seychelles which were dispatched from those third countries for the Community before the date of application of this Decision
pl Aby uniknąć zakłóceń w handlu należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Czarnogóry i z Seszeli, wysyłane z tych krajów trzecich do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszej decyzji
en For those substances, the presence of any residue may present grounds to reject or destroy the relevant consignment at import
pl W odniesieniu do tych substancji obecność jakichkolwiek pozostałości może stanowić podstawę do odrzucenia lub zniszczenie właściwej przesyłki przy jej przywozie
en In order to ensure the comparability of information on specific goods traded within the Community and those traded with non-member countries, adjustments have to be made to provisions for industrial plants, vessels and aircraft, ships and aircraft stores and supplies, staggered consignments, offshore installations, spacecraft, electricity, gas and sea products
pl W celu zapewnienia porównywalności informacji dotyczących specyficznych towarów będących przedmiotem obrotu we Wspólnocie oraz tych będących przedmiotem obrotu z państwami trzecimi, konieczne jest dostosowanie przepisów w odniesieniu do zakładów przemysłowych, statków i statków powietrznych, zaopatrzenia i materiałów eksploatacyjnych dla statków i statków powietrznych, przesyłek wieloetapowych, instalacji morskich, statków kosmicznych, energii elektrycznej, gazu i produktów morskich
en Exports as referred to in paragraph ‧ shall be subject to the presentation to the competent authorities of the countries listed in Annex ‧ of a certified copy of the export licence, issued in accordance with this Article, and a duly endorsed copy of the export declaration for each consignment
pl Wywóz, określony w ust. ‧ podlega obowiązkowi przedłożenia właściwym władzom państw wymienionych w załączniku ‧ uwierzytelnionego odpisu pozwolenia na wywóz, wydanego zgodnie z przepisami niniejszego artykułu oraz należycie potwierdzonej kopii zgłoszenia wywozowego dla każdej przesyłki
en It is appropriate to provide for a transitional period to authorise the import of consignments of aquaculture fishery products that are not accompanied by the results of tests for residues of malachite green and crystal violet, provided that the Member States ensure that those consignments undergo appropriate tests on arrival in the Community
pl Stosowne jest wprowadzenie okresu przejściowego w celu zezwolenia na przywóz przesyłek z produktami rybołówstwa pozyskiwanymi w ramach akwakultury bez wyników testów na obecność pozostałości zieleni malachitowej i fioletu krystalicznego, o ile państwo członkowskie zapewni, że takie przesyłki z produktami po przywozie do Wspólnoty zostaną poddane stosownym testom
en As provided for in Annex ‧ to the Agreement, the certification for consignments of commodities for which full equivalence has been agreed may be issued after departure of the consignment from New Zealand under certain conditions
pl Jak przewidziano w załączniku ‧ do Umowy, świadectwa dla przesyłek towarów, dla których uzgodniono pełną równoważność, mogą zostać wydane pod pewnymi warunkami po wysłaniu przesyłek z Nowej Zelandii
en COMMISSION DECISION of ‧ February ‧ amending Decision ‧/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, under Council Directive ‧/EEC
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/WE w sprawie zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli przesyłek niektórych produktów sprowadzanych z państw trzecich, zgodnie z dyrektywą Rady ‧/EWG
en accepting an undertaking offered in connection with the anti-circumvention investigation concerning anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of coumarin originating in the People’s Republic of China by imports of coumarin consigned from India or Thailand, whether declared as originating in India or Thailand or not
pl przyjmującej zobowiązanie zaoferowane w związku z dochodzeniem dotyczącym obejścia środków antydumpingowch nałożonych przez rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz kumaryny wysyłanej z Indii i Tajlandii, bez względu na to czy była deklarowana jako pochodząca z Indii lub Tajlandii czy nie
en With respect to carriage operations effected under cover of an International Express Parcels Consignment Note
pl W odniesieniu do przewozów realizowanych na podstawie międzynarodowego listu przewozowego przesyłek ekspresowych
en during the past‧ days prior to import to the Union the poultry have been kept separatelyfrom other birds and a virus detection test with negative testing resultsfor avian influenza has been carried out on a random sample of cloacal andtracheal/or oropharyngeal swabs taken from at least ‧ poultry in the consignmentor from all poultry if less than ‧ are present in the consignment;]
pl w ciągu ostatnich ‧ dni przed przywozem do Unii drób trzymano oddzielnie od innych ptaków, a na losowo wybranej próbie wymazów z kloaki i z tchawicy/lub jamy ustno-gardłowej pobranych od co najmniej ‧ sztuk drobiu w przesyłce lub od wszystkich sztuk drobiu, jeżeli w przesyłce jest ich mniej niż ‧, przeprowadzono z wynikiem ujemnym badanie na obecność wirusa ptasiej grypy;]
en reach the border inspection post via e-mail or fax prior to time of arrival of the consignment at that post or shall be presented by the importer or his agent before the birds are released from the border inspection post
pl dociera na posterunek kontroli granicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu przed przybyciem przesyłki lub okazuje je importer lub jego przedstawiciel przed zwolnieniem przesyłki z ptakami z posterunku kontroli granicznej
en Since that reduction in the number of consignments subject to the testing, the Commission, through the rapid alert system, has not received any further notification of nitrofurans and their metabolites in poultrymeat from Brazil
pl Od czasu zredukowania liczby partii poddanych testowi, Komisja nie otrzymała, za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania, dalszych powiadomień o wykryciu nitrofuranów i ich metabolitów w mięsie drobiowym pochodzącym z Brazylii
en For the purpose of this Annex, a postal consignment means an individual item of a maximum weight of ‧ kg, conveyed via the postal system in accordance with the rules of the Universal Postal Union Convention, when the goods are carried by or on behalf of holders of rights and obligations under such rules
pl Do celów niniejszego załącznika przesyłka pocztowa oznacza pojedynczą przesyłkę o wadze nieprzekraczającej ‧ kg, transportowaną drogą pocztową zgodnie z przepisami Światowej Konwencji Pocztowej, w przypadku kiedy towary są przewożone przez osoby lub na rzecz osób, które posiadają prawa i obowiązki na mocy tych przepisów
en When goods move from one point to another in the Community through the territory of one or more EFTA countries, the office of departure shall clearly enter in the box reserved for customs on sheets ‧, ‧ and ‧ of the CIM consignment note
pl Jeżeli towary przewożone są z jednego miejsca do innego miejsca we Wspólnocie przez obszar jednego lub kilku krajów EFTA, urząd wyjścia na arkuszach ‧, ‧ i ‧ listu przewozowego CIM w polu zastrzeżonym dla administracji celnej nanosi w sposób wyraźny
en All the goods making up the consignment shall then be subject to the import duties which are appropriate to them, without prejudice to the duty-free admission provided for pursuant to Articles ‧ to ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No
pl Wówczas wszystkie towary stanowiące przesyłkę podlegają odpowiadającym im opłatom celnym przywozowym, bez naruszania przepisów dotyczących zwolnień z cła przewidzianych zgodnie z art. ‧–‧ ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en Those measures should ensure the animal health status of the animals and the integrity of the consignment during transport, and limit further movements of the animals from the farms of destination in the Community
pl Środki te powinny gwarantować stan zdrowia zwierząt i integralność przesyłki podczas przewozu oraz ograniczyć dalsze przemieszczanie zwierząt z gospodarstw będących miejscem przeznaczenia we Wspólnocie
en It is also appropriate to simplify the certification procedure for fishery products and live bivalve molluscs and, for consignments intended for human consumption, to incorporate the animal health certification requirements set out in Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ laying down animal health conditions and certification requirements for imports of molluscs their eggs and gametes for further growth, fattening, relaying or human consumption, and Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ November ‧ laying down animal health conditions and certification requirements for imports of live fish, their eggs and gametes intended for farming, and live fish of aquaculture origin and products thereof intended for human consumption
pl Należy również uprościć procedurę wydawania zaświadczeń w odniesieniu do produktów rybołówstwa i żywych małży oraz, w przypadku towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wprowadzić wymogi certyfikacyjne dla zdrowia zwierząt określone w decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji oraz decyzji Komisji ‧/‧/WE dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw dla przywozu żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi
en Pistachios and products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran, may only be imported into the Community through one of the points of entry listed in Annex
pl Pistacje oraz produkty uzyskane z pistacji pochodzące lub wysłane z Iranu, mogą być przywożone na terytorium Wspólnoty tylko przez jeden z punktów wprowadzenia wymieniony w załącznik
en Since the presence of chloramphenicol on food presents a potential risk for human health, the consignments of shrimps originating or coming from Indonesia shall be sampled in order to demonstrate their wholesomeness
pl Ponieważ obecność chloramfenikolu w żywności stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, pobiera się próbki z przesyłek krewetek pochodzących lub sprowadzanych z Indonezji w celu sprawdzenia ich zdrowotności
en For traders conforming to the conditions of application of the provisions mentioned in Article ‧), Member States may specify, for each category of trader concerned and based on a risk analysis, the minimum proportion of consignments and quantities subject to conformity checks by the competent inspection body at the export stage
pl W odniesieniu do podmiotów gospodarczych spełniających warunki stosowania przepisów wymienionych w art. ‧ ust. ‧, Państwa Członkowskie mogą określić w stosunku do każdej odnośnej kategorii podmiotów gospodarczych i na podstawie analizy ryzyka, minimalny odsetek przesyłek i ilości, które podlegają kontroli zgodności przeprowadzanej przez właściwy organ kontroli na etapie wywozu
en common veterinary entry documents for all rejected consignments and for all products subject to the following specific procedures under Directive ‧/‧/EC
pl wspólne weterynaryjne dokumenty wprowadzenia dla wszystkich odrzuconych partii jak również wszystkich produktów podlegających poniższym szczególnym procedurom dyrektywy ‧/‧/WE
en In the veterinary certificates/commercial documents accompanying consignments of the products referred to in paragraph ‧ the following words as appropriate to the species shall be included
pl Świadectwa weterynaryjne/dokumenty handlowe towarzyszące przesyłkom produktów, o których mowa w ust. ‧ zawierają następujący tekst stosownie do gatunków
en first point of introduction means the point of first physical introduction of a consignment into the Community
pl miejsce pierwszego wprowadzenia oznacza miejsce, przez które przesyłkę po raz pierwszy fizycznie wprowadzono do Wspólnoty
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 1,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.