Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In the case of delivery of cylinders of LPG to households, it is a common practice to replace empty cylinders with full ones- hence the number of customers and their individual consignments are unknown at the beginning of the transport operation
pl W przypadku dostawy butli z LPG do gospodarstw domowych powszechną praktyką jest zastępowanie pustych butli pełnymi butlami- stąd ilość klientów oraz ilości towaru wysyłane do indywidualnych klientów są nieznane na początku operacji transportowej
en It should be noted that, for sales of the product concerned to the Community, the sole Ukrainian exporting producer consigned the product concerned directly to the Community, invoiced its related company in Switzerland for each consignment and received payment accordingly
pl Należy zauważyć, że, w przypadku sprzedaży produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty, jedyny ukraiński producent eksportujący wysyłał produkt objęty postępowaniem bezpośrednio do Wspólnoty, przedstawiał faktury za każdą wysyłkę swojemu przedsiębiorstwu powiązanemu w Szwajcarii i otrzymywał odpowiednią zapłatę
en The customs authorities should not require a separate goods declaration for home use in respect of samples allowed to be drawn under customs supervision, provided that such samples are included in the goods declaration for home use concerning the relevant consignment and that this declaration is lodged within the prescribed time limit
pl Organy celne nie powinny żądać, aby próbki, które mogą zostać pobrane pod dozorem celnym, zostały oddzielnie odprawione ostatecznie w przywozie, pod warunkiem że wymienione próbki objęte są zgłoszeniem celnym towarów do odprawy ostatecznej, dotyczącym przesyłki towarów, z których pochodzą, i że zgłoszenie to jest złożone w wyznaczonym terminie
en It is therefore considered that Sinon Corporation continues to meet all of the conditions for exemption from the measures extended to imports of glyphosate consigned from Taiwan
pl Dlatego też uważa się, że Sinon Corporation w dalszym ciagu spełnia wszystkie warunki zwolnienia od środków rozszerzonych na przywóz glifosatu wysyłanego z Tajwanu
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧ on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating, inter alia, in India by imports of polyethylene terephthalate (PET) film consigned from Brazil and from Israel, whether declared as originating in Brazil or Israel or not and making such imports subject to registration
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. wszczynające dochodzenie w sprawie możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii przez przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji
en To be qualified to fish in any of the geographical areas defined in point ‧.‧ according to special conditions in point ‧.‧.(c), (d), (e), (f) or (k), the vessel, or the vessel or vessels it has replaced using similar gears and qualifying for any of such special conditions in accordance with Community law, shall have track records indicating that catches retained on board evaluated in live weight and consigned in the Community logbook, complied during ‧ with conditions on catch compositions as laid down in such special conditions and for such specific geographical area
pl Aby móc poławiać w jakimkolwiek obszarze geograficznym określonym w pkt ‧.‧ zgodnie z warunkami specjalnymi określonymi w pkt ‧.‧. lit. c), d), e), f) lub k), statek lub statki używające podobnych narzędzi i spełniające jeden ze specjalnych warunków, a które statek ten zastąpił zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, muszą posiadać historyczną bazę połowów wskazującą, że połowy zatrzymane na pokładzie oszacowane zgodnie z żywą wagą i wykazane we wspólnotowym dzienniku połowowym, były w ‧ r. zgodne z warunkami dotyczącymi składu połowów ustanowionymi w przedmiotowych warunkach specjalnych oraz w odniesieniu do danego obszaru geograficznego
en each consignment must be accompanied by a numbered original health certificate, duly completed, signed, dated and comprising a single sheet in accordance with the model in Annex A hereto
pl każdej przesyłce musi towarzyszyć numerowany oryginał świadectwa zdrowia, właściwie wypełniony, podpisany, datowany i składający się z jednego arkusza papieru, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku A do niniejszej decyzji
en Are TARIC codes ‧, ‧ and ‧ to be interpreted as meaning that, in ‧ and ‧, steel articles –ropes and cables not coated or only plated or coated with zinc– and, in particular, alloy steel not consigned from Moldova or Morocco, ought to have been classified under these codes, depending on their cross-sectional dimensions, irrespective of their chemical composition (excluding stainless steel)?
pl Czy kody TARIC ‧, ‧ i ‧ należy interpretować w ten sposób, że w roku ‧ i ‧ powinny być przy ich użyciu klasyfikowane, w zależności od wymiaru przekroju poprzecznego, artykuły ze stali- liny i kable niepokryte lub tylko powleczone lub pokryte cynkiem- w szczególności ze stali stopowej (wyłączając stal nierdzewną), które nie pochodzą z Mołdawii lub Maroka, niezależnie od składu chemicznego?
en Where a supplier regularly supplies a particular customer with goods for which the working or processing undergone in Algeria, Morocco, Tunisia or the Community is expected to remain constant for considerable periods of time, he may provide a single supplier's declaration to cover subsequent consignments of those goods, hereinafter referred to as a long-term supplier's declaration
pl W przypadku gdy dostawca regularnie zaopatruje określonego klienta w towary, które mają być poddane takiego samego rodzaju obróbce lub przetwarzaniu w Algierii, Maroku, Tunezji lub we Wspólnocie przez dłuższe okresy czasu, może on przedłożyć jedną deklarację dostawcy obejmującą następujące po sobie przesyłki wspomnianych towarów, zwaną dalej długoterminową deklaracją dostawcy
en Products of animal origin in quantities below a certain threshold which are part of passengers' luggage or sent as small consignments to consumers from Croatia should remain outside the scope of the systematic veterinary checks provided by Directive ‧/‧/EC
pl Produkty pochodzenia zwierzęcego z Chorwacji w ilościach nieprzekraczających określonego progu, które stanowią część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki adresowane do konsumentów, nie powinny być objęte zakresem systematycznych kontroli weterynaryjnych przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE
en Importers shall not be obliged to import the total quantity covered by an import authorisation in a single consignment
pl Importerzy nie są zobowiązani do przywozu łącznej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki
en In the case of potatoes, the above experts shall verify that the potatoes in the consignment were grown directly from seed potatoes certified in one of the Member States or from seed potatoes certified in any other country for which the entry into the Community of potatoes intended for planting is not prohibited pursuant to Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
pl W przypadku ziemniaków wyżej wspomniani eksperci sprawdzą, czy ziemniaki w danej partii towaru wyrosły bezpośrednio z sadzeniaków certyfikowanych w jednym z Państw Członkowskich lub z sadzeniaków certyfikowanych w państwie, w stosunku do którego nie obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Wspólnoty ziemniaków przeznaczonych do sadzenia zgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE
en designate as contaminated the listed plant material, consignment and/or lot from which the sample was taken, and the machinery, vehicle, vessel, store, or units thereof, and any other objects including packaging material which have been in contact with the listed plant material from which the sample was taken
pl oznaczą jako skażony wyszczególniony materiał roślinny, serię wysyłkową i/lub serię produkcyjną, z której pobrano próbkę, oraz maszyny, pojazdy, magazyny lub ich części, oraz wszelkie inne obiekty, łącznie z materiałami opakowań, będącymi w kontakcie z wyszczególnionym materiałem roślinnym, z którego pobrano próbkę
en In view of the findings regarding Thailand, the investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures by imports of certain RBMs consigned from Thailand should be terminated
pl W związku z ustaleniami w odniesieniu do Tajlandii dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych KMS wysyłanych z Tajlandii powinno zostać zakończone
en The invoice declaration may be made out by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR ‧, and provided that the administrative cooperation referred to in Article ‧k applies to this procedure
pl Deklaracja na fakturze może być sporządzona przez dowolnego eksportera w odniesieniu do dowolnej przesyłki składającej się z jednego lub większej liczby opakowań zawierających produkty pochodzące o całkowitej wartości nieprzekraczającej kwoty ‧ EUR, pod warunkiem że procedura ta objęta jest współpracą administracyjną, o której mowa w art. ‧k ust
en When the cif import price per ‧ kilograms of a consignment is higher than the applicable molasses representative price referred to in Article ‧ or sugar representative price referred to in Article ‧, the importer shall present to the competent authorities of the importing Member State at least the following proofs
pl Jeżeli cena importowa cif na ‧ kilogramów przesyłki przekracza stosowną cenę reprezentatywną melasy, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, lub cenę reprezentatywną cukru, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, importer przedstawia właściwym organom importującego państwa członkowskiego przynajmniej następujące dowody
en Each consignment shall be accompanied by a numbered original health certificate, duly completed, signed, dated and comprising a single sheet in accordance with the model in Annex A
pl Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku A
en Cloacal swabs (or faeces) must be taken from all birds if the consignment is less than ‧, or from ‧ birds from larger consignments
pl Należy pobrać wymaz kloaczny (lub odchody) od wszystkich ptaków, jeśli przesyłka liczy nie więcej niż ‧, lub od ‧ ptaków, jeśli liczy więcej
en the customs office at the point of exit from a Contracting Party when the consignment is leaving the customs territory of that Contracting Party in the course of a transit operation via a frontier between that Contracting Party and a third country
pl urząd celny w miejscu wyprowadzenia z terytorium jednej z Umawiających się Stron, jeżeli przesyłka w trakcie procedury tranzytowej opuszcza obszar celny tej Umawiającej się Strony przez granicę między tą Umawiającą się Stroną a krajem trzecim
en Where the consignment enters one Member State for onward transmission to a second Member State, the first Member State shall ensure that the consignment is accompanied by the appropriate licence
pl Jeżeli przesyłka wjeżdża na obszar jednego Państwa Członkowskiego w celu dalszego przemieszczenia do drugiego Państwa Członkowskiego, wówczas pierwsze Państwo Członkowskie zapewnia, że tej przesyłce towarzyszy odpowiednia licencja
en To be authorised into a Member State, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article ‧ or of Directive ‧/‧/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible or vector species to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies
pl Aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium państwa członkowskiego, do strefy lub enklawy uznanych za wolne od VHS, IHN, ISA, KHV, zakażenia Marteilia refringens, zakażenia Bonamia ostreae lub choroby wywoływanej przez Whispovirus albo objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób ustanowionym zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, należy bezwzględnie złożyć jedno z tych oświadczeń w przypadku, gdy dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków podatnych na tę chorobę/te choroby lub gatunków-wektorów tej choroby/tych chorób, od których dane terytoria są wolne i chorób, których dotyczą wymienione programy
en The stance adopted by the United States is also detrimental to its image. That is why it is also in the interest of the United States to draw negotiations to a close quickly and ensure that the visa requirement for Union citizens is consigned to history.
pl W świetle tych zmian stanowisko Stanów na "nie” jest coraz mniej zrozumiałe dla tych obywateli i kreuje zły wizerunek dla Stanów i dlatego zarówno w interesie Stanów jest szybka konkluzja negocjacji, aby wizy dla obywateli Unii przeszły do historii.
en Whereas, for the same reason, relief from customs duties and charges having equivalent effect should be introduced for small consignments of goods sent between the Community as originally constituted and the new Member States or between the new Member States themselves by analogy with the arrangements for exemption provided for under Article ‧ (c) of the Act of Accession
pl z tych samych powodów należy wprowadzić zwolnienie od cła i opłaty o skutku równoważnym w stosunku do małych partii towarów przesyłanych między Wspólnotą w swoim pierwotnym składzie a nowymi Państwami Członkowskimi oraz między samymi nowymi Państwami Członkowskimi, poprzez analogię do ustaleń dotyczących zwolnienia przewidzianego na mocy art. ‧ ust. ‧ lit. c) Aktu Przystąpienia
en In accordance with Articles ‧ and ‧ of the basic Regulation, the comparison of the weighted average normal value as established in the previous investigation and the weighted average of export prices during this investigation's IP, expressed as a percentage of the CIF price at the Community frontier, duty unpaid, showed dumping for the imports of coumarin consigned by Atlas
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego porównanie średniej ważonej normalnej wartości ustalonej w poprzednim dochodzeniu ze średnią ważoną cen eksportowych w okresie dochodzenia, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, bez opłacania cła, wykazało istnienie dumpingu dotyczącego przywozu kumaryny wysyłanej przez spółkę Atlas
en light goods services (also called single consignments) and freight services
pl usługi przewozu towarów lekkich (zwanych również przesyłkami pojedynczymi) oraz usługi transportu towarowego
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 1,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.