Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
Part I: Details of dispatched consignmentCzęść I: Dane przesyłki
the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibitionprodukty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę
It is necessary to avoid duplication with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption, which already contains provisions covering the overall consignment, channelling and movement (collection, transport, handling, processing, use, recovery or disposal, record keeping, accompanying documents and traceability) of animal by-products within, into and out of the CommunityKonieczne jest uniknięcie powielania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które już zawiera przepisy dotyczące wszystkich aspektów dotyczących przesyłki, wyboru trasy i przesyłania (gromadzenia, transportu, przeładunku, przetwarzania, wykorzystywania, odzyskiwania i unieszkodliwiania, prowadzenia dokumentacji, dokumentów towarzyszących oraz możliwości śledzenia) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty oraz poza jej obszar
Whereas health marking of meat products is the best way of satisfying the competent authority of the place of destination that a consignment complies with the provisions of this Directiveoznakowanie zdrowotności produktów mięsnych stanowi najlepszy sposób na przekonanie właściwego organu w miejscu przeznaczenia, że dana przesyłka spełnia wymogi przepisów niniejszej dyrektywy
the volume of import into the Community of the products concerned, expressed in number of consignments and weight or pieces or unitswielkość przywozu wymienionych produktów do Wspólnoty, wyrażona w liczbie przesyłek i wadze lub sztukach lub jednostkach
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr
Certain checks carried out were only cursory visual examinations of a part of the consignment that did not fulfil the intended purpose of the checksNiektóre z przeprowadzanych kontroli polegały na pobieżnym wizualnym sprawdzeniu części przesyłki i nie spełniały założeń kontroli
Country of consignment (and geonomenclature codeKraj wysyłki (oraz kod nomenklatury geograficznej
The authorized consignor shall complete that box by indicating the date of consignment of the goods and shall allocate to the declaration a number in accordance with the rules laid down to that effect in the authorizationUpoważniony nadawca wypełnia to pole przez podanie daty przesyłki towarów, a zgłoszeniu przypisuje numer, zgodnie z zasadami określonymi w pozwoleniu
If this option is chosen there must also be an examination by the official veterinarian or authorized veterinarian of the records of the health status of the flock and an evaluation of its current health status as assessed by up-to-date information supplied by the person in charge of the flock during the ‧ hours preceding consignmentW przypadku wyboru niniejszej opcji, konieczne jest także zbadanie przez urzędowego lekarza weterynarii lub zatwierdzonego lekarza weterynarii zapisów dotyczących stanu zdrowia stada i ocena bieżącego stanu zdrowia na podstawie aktualnych informacji, udzielonych przez osobę odpowiadającą za stado, w ciągu ‧ godzin poprzedzających wysyłkę
The measures currently in force are definitive anti-dumping duties imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of certain footwear with uppers of leather originating in the People's Republic of China and Vietnam, extended by Council Regulation (EC) No ‧/‧ to imports of the same product, consigned from the Macao SAR, whether declared as originating in the Macao SAR or notObecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ na przywóz niektórych rodzajów obuwia o cholewkach ze skóry wyprawionej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i z Wietnamu, rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ na przywóz tego samego produktu, wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau
the person responsible for the load undertakes beforehand to repossess the consignment if the products concerned are rejected and to dispose of it in accordance with Articleosoba odpowiedzialna za przesyłkę uprzednio zobowiąże się do odebrania przesyłki, jeśli produkty te zostaną zwrócone i są przeznaczone do usunięcia ich zgodnie z art
The official veterinarian or the person responsible for the load shall notify the customs authorities for the border inspection post of the veterinary clearance of the consignment as provided for in paragraph ‧ by submitting the original of the CVED, or by electronic meansUrzędowy lekarz weterynarii lub osoba odpowiedzialna za ładunek powiadamia organy celne w punkcie kontroli granicznej o odprawie weterynaryjnej przesyłki przewidzianej w ust. ‧ przez przekazanie oryginału CVED lub przy użyciu środków elektronicznych
consigned to another Member State, or-exported to a non-member countrydostarczonego do innego Państwa Członkowskiego, lub-wywiezionego do państwa trzeciego
With effect from ‧ June ‧, paragraph ‧(a) shall apply, in cases of consignments to a protected zone, to harmful organisms and to the special requirements listed in Part B of Annexes I, ‧ and ‧ respectivelyZ mocą od dnia ‧ czerwca ‧ r., ust. ‧ lit. a) stosuje się w przypadku przesyłki skierowanej do strefy chronionej, do organizmów szkodliwych oraz do wymogów szczególnych wymienionych odpowiednio w części B załączników I, II
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ concerning tenders submitted under tendering procedure for the refund on consignment of husked long grain B rice to the island of Réunion referred to in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr
A consignment shall benefit from the provisions of Article ‧(b) or Article ‧ by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concernedPrzesyłka korzysta z postanowień art. ‧ ust. ‧ lit. b) lub art. ‧ ust. ‧ poprzez odniesienie do waluty, w której sporządzona jest faktura, zgodnie z kwotą ustaloną dla zainteresowanego państwa
As provided for in Annex ‧ to the Agreement, the certification for consignments of commodities for which full equivalence has been agreed may be issued after departure of the consignment from New Zealand under certain conditionsJak przewidziano w załączniku ‧ do Umowy, świadectwa dla przesyłek towarów, dla których uzgodniono pełną równoważność, mogą zostać wydane pod pewnymi warunkami po wysłaniu przesyłek z Nowej Zelandii
In the monthly returns transmitted to the Commission by the Member States, data on arrivals and dispatches of staggered consignments shall be reported once only, i.e. in the month of arrival or dispatch of the last consignment, with an indication of the full value of the complete assembled good and using the classification code for that goodW miesięcznych sprawozdaniach przekazanych Komisji przez Państwa Członkowskie dane dotyczące odbioru i wysyłki przesyłek realizowanych w kilku partiach zgłaszane są tylko raz, tj. w miesiącu odbioru lub wysyłki ostatniej partii, ze wskazaniem pełnej wartości kompletnego zmontowanego towaru i stosując kod klasyfikacji dla tego towaru
on import, the country of origin and the country of consignment/dispatchw przypadku przywozu – państwo pochodzenia i państwo wysyłki
If during transport, by reason of force majeure or some unforeseen accident, a consignment for which an accompanying document is required must be split up or is wholly or partially lost, the carrier shall request the competent authority where the incident or the case of force majeure took place to make a statement of the factsJeżeli w trakcie przewozu, z powodu siły wyższej lub innych nieprzewidzianych wypadków, przesyłka, w odniesieniu do której wymagany jest dokument towarzyszący, zostaje podzielona lub w całości albo częściowo uległa stracie, przewoźnik występuje do organu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia wypadku lub działania siły wyższej z wnioskiem o sporządzenie oświadczenia o stanie faktycznym
The original of the health certificate must accompany the consignment until it reaches the border inspection post of introduction into the European UnionOryginał świadectwa zdrowia musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej w miejscu jej wprowadzenia do Unii Europejskiej
If for reasons of identification of the items of the consignment, additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeżeli z powodów identyfikacji części partii towaru do świadectwa dołączane są dodatkowe strony, powinny one tworzyć część oryginału świadectwa poprzez dodanie podpisu i pieczątki potwierdzającego urzędowego lekarza weterynarii, na każdej ze stron
A copy of the authorisation shall, furthermore, accompany the consignment to the customs office at the point of exit of the scheduled substances from the Community customs territoryKopia tego pozwolenia towarzyszy dalej przesyłce do urzędu celnego w miejscu wyprowadzenia substancji wymienionych w wykazie z obszaru celnego Wspólnoty
where, for meat products in consignments intended for further processing or wrapping in an approved establishmentprodukty mięsne w przesyłkach, przeznaczone do dalszego przetwarzania lub pakowania jednostkowego w zatwierdzonych zakładach
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 2,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.