Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consign
powierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consigner
komitent; nadawca
consignment note
list przewozowy
CUV consignment note
list przewozowy CUV
identity of the consignment
tożsamość przesyłki
illicit or suspect consignments
nielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plants
kontrola przesyłek roślin
mixed consignments
przesyłki łączone
road consignment note
drogowy list przewozowy
staggered consignments
dostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
en By way of derogation from Article ‧, the affected Member State may authorise transport of birds accompanying their owner to premises outside the area A or area B, if the consignment either consists of not more than ‧ caged birds from holdings not keeping poultry or is destined for a quarantine established in accordance with Decision ‧/‧/EC, and the birds are accompanied by a veterinary certificate in accordance with the model set up in Annex II, certifying compliance with the established animal health conditions, where required based on owners’ declaration in accordance with the model set up in Annex III
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
en imposing special conditions governing the import of products containing milk or milk products originating in or consigned from China, and repealing Commission Decision ‧/‧/EC
pl nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji ‧/‧/WE
en Where more than ‧ % of the total number of half carcasses in any consignment inspected is rejected, the whole consignment shall be rejected in accordance with paragraph
pl Jeżeli więcej niż ‧ % ogólnej ilości półtuszy w jakiejkolwiek kontrolowanej partii zostaje odrzucone, cała partia zostaje odrzucona zgodnie z ust
en Frequencies of frontier checks on consignments of live animals and animal products
pl Częstotliwość kontroli granicznych kontyngentów żywych zwierząt i produktów zwierzęcych
en I, the undersigned, hereby certify that the animals or goods forming the present consignment originate from an approved zone and that they satisfy the requirements of Directive ‧/EEC
pl Ja, niżej podpisany, stwierdzam niniejszym, że zwierzęta i towary wchodzące w skład tej przesyłki pochodzą z zatwierdzonej strefy, i że spełniają one warunki dyrektywy ‧/EWG
en The originals of the extract control copies T‧ together with the documents relating to the procedure, if any, used shall accompany each part of the divided consignment
pl Oryginały wyciągów z egzemplarza kontrolnego T‧ wraz z odnoszącymi się do procedury dokumentami, jeżeli takie istnieją, dołącza się do każdej z części podzielonej przesyłki
en In the case of consignments of poultry and hatching eggs from Member States or regions of Member States which vaccinate poultry against Newcastle disease to a Member State or region of a Member State the status of which has been established in accordance with paragraph ‧, the following rules shall apply
pl W przypadku przesyłek drobiu i jaj wylęgowych z państw członkowskich lub regionów państw członkowskich, które szczepią drób przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, do państwa członkowskiego lub regionu państwa członkowskiego, którego status został ustalony zgodnie z ust. ‧, stosuje się następujące zasady
en In consideration of this and in order to ensure efficient management, the traders concerned should be required to have imported a minimum of ‧ animals during the year previous to the annual quota period in question, as given that a consignment of ‧ animals may be considered to be a normal load
pl Mając to na uwadze oraz dla zapewnienia skutecznego zarządzania, odnośni handlowcy powinni spełniać wymóg przywozu co najmniej ‧ sztuk zwierząt w roku poprzedzającym przedmiotowy roczny okres kontyngentowy, zważywszy na fakt, że przesyłkę ‧ sztuk zwierząt można uznać za zwykły ładunek
en In the case of consignments of ova of salmonids originating from outside the regions referred to in Annex I and introduced for breeding purposes into one of these regions, the health attestation in point ‧ of the movement document referred to in Annex E, Chapter ‧ of Directive ‧/EEC shall be completed with the following sentence
pl W przypadku przesyłek komórek jajowych ryb łososiowatych pochodzących spoza regionów określonych w załączniku I oraz wprowadzanych do celów hodowlanych w jednym z tych regionów, świadectwo zdrowia w pkt ‧ dokumentu przewozowego określonego w rozdziale ‧ załącznika E do dyrektywy Rady ‧/EWG uzupełnia się następującym zdaniem
en Country of consignment (and geonomenclature code
pl Kraj docelowy (oraz kod goenomenklatury
en In accordance with the first sentence of Article ‧ of the basic Regulation, the measures in force on imports of the product concerned originating in the PRC, should be extended to imports of the same product consigned from the Republic of Korea, whether declared as originating in the Republic of Korea or not
pl Zgodnie z pierwszym zdaniem art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego środki obowiązujące w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL należy rozszerzyć na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei
en Whereas health marking of poultrymeat is the most appropriate way of satisfying the competent authorities of the place of destination that a consignment complies with the provisions of this Directive
pl oznakowanie zdrowotne mięsa drobiowego stanowi najwłaściwszy sposób zagwarantowania właściwym władzom w miejscu przeznaczenia, że przesyłka jest zgodna z przepisami niniejszej dyrektywy
en Commission Decision of ‧ July ‧ on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption (notified under document C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C
en Member States shall not authorise the unloading or storage, as defined in Article ‧ or Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, in the Community of such consignments
pl Państwa Członkowskie nie zezwalają na rozładunek lub składowanie takich partii we Wspólnocie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en requirements concerning consignment procedures, carriage, operation and vehicles
pl wymagania dotyczące procedur przesyłkowych, przewozu, działania i pojazdów
en account consignor means a consignor whose consignments can be positively identified for carriage exclusively on all-cargo aircraft, as referred to in point ‧.‧ of the Annex to Regulation (EC) No
pl uznany nadawca oznacza nadawcę, którego przesyłka może zostać w sposób niepodważalny zidentyfikowana na potrzeby przewozu wyłącznie samolotem towarowym, zgodnie z pkt ‧.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr
en In order to perform efficient controls of cabotage operations, the enforcement authorities of the host Member States should, at least, have access to data from consignment notes and from recording equipment, in accordance with Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on recording equipment in road transport
pl Aby przeprowadzać skutecznie kontrole przewozów kabotażowych, organy kontrolujące przestrzeganie przepisów w przyjmującym państwie członkowskim powinny mieć co najmniej dostęp do danych zawartych w listach przewozowych i pochodzących z urządzeń rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
en Germany shall ensure that no consignments of the following commodities are dispatched to other member States and to third countries
pl Niemcy dbają o to, by nie dokonywać wysyłki następujących towarów do innych państw członkowskich ani krajów trzecich
en All consignments of tissue-typing reagents shall be accompanied by a certificate to the effect that they were prepared in accordance with the specifications in the Protocol
pl Każdej przesyłce odczynników do oznaczania grup tkankowych towarzyszy certyfikat przygotowania zgodne ze specyfikacjami Protokołu
en consignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice
pl przesyłka oznacza produkty, które są albo łącznie wysłane od jednego eksportera do jednego odbiorcy albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą
en For each of the aforementioned subheadings, in addition to the code number referred to in the second indent of Article ‧, the Member State of consignment or destination and the value of the goods need to be stated
pl Dla każdej z wyżej wymienionych podpozycji, poza numerem kodu, opisanym w art. ‧ tiret drugie, należy również określić Państwo Członkowskie wysyłki lub przeznaczenia oraz wartość towarów
en whereas such deterioration should be taken into account in the application of the standards at the marketing stages following consignment
pl takie pogorszenie jakości powinno być brane pod uwagę przy stosowaniu norm na etapach obrotu następujących po wysyłce
en Whereas the circulation of feed materials in many cases occurs in bulk consignments, whether or not split up into several units
pl Obrót materiałami paszowymi w licznych przypadkach ma miejsce w znacznych ilościach, rozdzielonych lub nie na kilka partii
en That sort of thing should, indeed, be consigned to the past and we should only talk to people who have been democratically elected and who also have the power to establish democracy in their own country.
pl Takie rzeczy należy istotnie uznać za przeszłość i powinniśmy rozmawiać wyłącznie z osobami wybranymi w wyborach demokratycznych, które mają zdolność do zaprowadzenia demokracji we własnym kraju.
en However, it is the responsibility of the competent authorities of each Member State to ensure that travellers, passengers or the persons responsible for the consignments, are aware of and comply with the relevant Community rules as applied to non-commercial consignments of products of animal origin
pl jednakże właściwe organy każdego z Państw Członkowskich ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie, iż podróżni, pasażerowie lub inne osoby odpowiedzialne za przewóz takich przesyłek świadomie przestrzegają odpowiednich przepisów Wspólnoty znajdujących zastosowanie w przypadku niekomercyjnych przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 3,506 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.