Tłumaczenia na język polski:

 • transport   
  (Noun  )
 • ekspedycja     
 • fracht   
 • konsygnacja   
 • partia   
 • przekazanie   
 • przesyłka   
 • przesłanie   
 • wysyłka   
 • ładunek   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consign
powierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consigner
komitent; nadawca
consignment note
list przewozowy
CUV consignment note
list przewozowy CUV
identity of the consignment
tożsamość przesyłki
illicit or suspect consignments
nielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plants
kontrola przesyłek roślin
mixed consignments
przesyłki łączone
road consignment note
drogowy list przewozowy
staggered consignments
dostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the official health certificate will be issued in English as well as in one of the languages of the Member State in which the border inspection post is situated where the consignment is presented
pl urzędowe świadectwo zdrowia będzie wydawane w języku angielskim oraz w jednym z języków Państwa Członkowskiego, gdzie znajduje się punkt kontroli granicznej, w którym zgłoszona zostanie dana przesyłka
en Any consignment subjected to official sampling and analysis may be detained before release onto the market for a maximum period of ‧ working days
pl Każda przesyłka poddana urzędowemu pobieraniu próbek i analizie może zostać zatrzymana przed wprowadzeniem do obrotu na maksymalny okres ‧ dni roboczych
en This undertaking shall apply to all inscriptions placed on packagings, invoices, consignment notes and commercial documents or used in advertising, and to trade marks, registered names and illustrations connected with the international marketing of olive oil and olive-pomace oil, in so far as such inscriptions might constitute false statements or give rise to confusion as to the origin, source or quality of the olive oil or olive-pomace oil concerned
pl Działania te są stosowane w stosunku do wszystkich napisów zamieszczonych na przesyłkach, fakturach, notach transportowych oraz dokumentach handlowych lub używanych w reklamach, znakach handlowych, nazwach rejestrowanych i ilustracjach dotyczących międzynarodowego marketingu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwnych, w sposób dopuszczający błędne informacje na napisach lub wprowadzający w błąd odbiorców co do pochodzenia, źródła bądź jakości oliwy z oliwek lub oliwy z wytłoczyn oliwnych
en Special case of consignments by rail
pl Szczególny przypadek przesyłek koleją
en Where the competent authority of the Member State in which is situated the institution or organization to which an article is consigned is unable to decide on the basis of information at his disposal whether the article for which admission free of import duties has been requested should be regarded as being specially designed for the education, employment or social advancement of handicapped persons, the procedure laid down in Article ‧ shall apply
pl W przypadku gdy właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się instytucja lub organizacja będąca odbiorcą, nie są w stanie ustalić na podstawie posiadanych informacji, czy wymieniony we wniosku o udzielenie zwolnienia towar można uznać za specjalnie przeznaczony do celów edukacyjnych, zatrudnienia lub podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych, stosuje się procedurę ustanowioną w art
en where it has been held since hatching or for more than ‧ days and where it has not been placed in contact with newly-arrived poultry during the two weeks preceding consignment
pl w którym był trzymany od wylęgu lub przez okres ponad ‧ dni, i w którym nie miał styczności ze świeżo przybyłym drobiem w ciągu dwóch tygodni poprzedzających przesyłkę
en A single accompanying document may be completed to accompany the transport in a single consignment from one and the same consignor to one and the same consignee of
pl W przypadku przewozu od tego samego wysyłającego do tego samego odbiorcy może być sporządzony jeden dokument towarzyszący
en Country of dispatch of the original consignment
pl Kraj wysyłający oryginalną przesyłkę
en Given the epidemiological situation regarding avian influenza, it is appropriate to continue limiting the risks posed by imports of poultry, poultry products, pet birds and other consignments covered by those Decisions, as well as to maintain biosecurity measures, early detection systems and certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the H‧N‧ subtype
pl Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w związku z ptasią grypą, należy nadal ograniczać ryzyko powstałe w związku z przywozem drobiu, produktów drobiowych, ptaków domowych i innych przesyłek objętych tymi decyzjami, oraz utrzymać środki ochrony biologicznej, systemy wczesnego wykrywania i niektóre środki ochronne w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków podtypu H‧N
en The common transit procedure shall not apply to postal consignments (including postal packages) carried out in accordance with the Acts of the Universal Postal Union, when the goods are carried by or for holders of rights and obligations under those Acts
pl Wspólnej procedury tranzytowej nie stosuje się do przesyłek pocztowych (w tym paczek pocztowych) realizowanych zgodnie ze statutami Światowego Związku Pocztowego, jeżeli towary przewożone są przez osoby posiadające prawa i obowiązki wynikające z tych statutów lub działające w ich imieniu
en Such consignments shall be accompanied by the documents referred to in Article ‧). If necessary, authenticated translations of such documents shall be attached
pl Takim przesyłkom towarzyszą dokumenty określone w art. ‧ ust. ‧. oraz, jeżeli niezbędne, uwierzytelnione tłumaczenia tych dokumentów
en For a transitional period those consignments of live animals, except bees coming from the State of Hawaii, and fresh meat intended for human consumption certified before ‧ November ‧ in accordance with Decisions ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC may continue to be introduced into the Union until ‧ May
pl W okresie przejściowym przesyłki zawierające żywe zwierzęta, z wyjątkiem pszczół i trzmieli pochodzących ze stanu Hawaje, i świeże mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi, dla których przed dniem ‧ listopada ‧ r. wydano stosowne świadectwa zgodnie z decyzjami ‧/‧/EWG oraz ‧/‧/WE, mogą być nadal wprowadzane do Unii do dnia ‧ maja ‧ r
en Goods should be so loaded that the consignment to be unloaded at the first unloading point can be taken out of the vehicle or the container without it being necessary to unload the other consignment or consignments of goods due to be unloaded at the other unloading points
pl Towary powinny być załadowane w taki sposób, aby partia towarów przeznaczona do wyładowania w pierwszym punkcie wyładunku mogła być wyjęta z pojazdu lub kontenera bez potrzeby wyładowania innej lub innych partii towarów przeznaczonych do wyładowania w innych punktach wyładunku
en To be authorised into a Member State, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article ‧ or of Directive ‧/‧/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible or vector species to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies
pl Aby uzyskać pozwolenie na wprowadzenie na terytorium państwa członkowskiego, do strefy lub enklawy uznanych za wolne od VHS, IHN, ISA, KHV, zakażenia Marteilia refringens, zakażenia Bonamia ostreae lub choroby wywoływanej przez Whispovirus albo objętych programem nadzoru lub eliminowania chorób ustanowionym zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, należy bezwzględnie złożyć jedno z tych oświadczeń w przypadku, gdy dana przesyłka zawiera zwierzęta należące do gatunków podatnych na tę chorobę/te choroby lub gatunków-wektorów tej choroby/tych chorób, od których dane terytoria są wolne i chorób, których dotyczą wymienione programy
en Mixed consignments covered by Article ‧, in which case the space following the
pl Przesyłki mieszane objęte art. ‧, w którym to przypadku, miejsce następujące po
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from thirdcountries (codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en Whereas Finland and Sweden must apply to consignments of poultry for slaughter from third countries import requirements at least as stringent as those laid down in this Decision
pl Finlandia i Szwecja muszą stosować przy przywozie świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich wymagania przynajmniej tak rygorystyczne jak te ustanowione w niniejszej decyzji
en Obligations on the part of the institution or organization to which the articles are consigned
pl Obowiązki instytucji lub organizacji będącej odbiorcą towarów
en imposing special conditions governing guar gum originating in or consigned from India due to contamination risks of those products by pentachlorophenol and dioxins
pl nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami
en the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition
pl produkty zostały odesłane w trakcie wystawy lub niezwłocznie po niej w stanie, w jakim zostały wysłane na wystawę
en consignments of live fish, of aquaculture origin intended for restocking of put and take fisheries; and
pl przesyłek żywych ryb pochodzących z akwakultury, przeznaczonych do ponownego zarybienia łowisk typu wpuść i złów; oraz
en goods or movements which, by their very nature, call for specific provisions, and in particular industrial plants, vessels and aircraft, sea products, goods delivered to vessels and aircraft, staggered consignments, military goods, goods to or from offshore installations, spacecraft, motor vehicle and aircraft parts and waste products
pl towary lub przepływy, które ze względu na swoją naturę wymagają specjalnych zasad, w szczególności: zakłady przemysłowe, statki i samoloty, produkty morskie, towary dostarczane na statki i samoloty, towary wysyłane partiami, towary wojskowe, towary przesyłane do i z instalacji przybrzeżnych, statki kosmiczne, części pojazdów silnikowych i statków powietrznych, odpady
en that a copy of the commercial document is returned by the receiver to the producer to be kept by that producer in accordance with Chapter V as proof of arrival of the consignment
pl aby kopia dokumentu handlowego została odesłana przez odbiorcę do producenta w celu przechowywania jej przez tego producenta zgodnie z rozdziałem V na dowód nadejścia danej przesyłki
en Feed and food business operators responsible for the consignment or their representatives shall pay the fees referred to in paragraph
pl Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe odpowiedzialne za przesyłkę lub ich przedstawiciele uiszczają opłaty, o których mowa w ust
en Indicate clearly the action to be taken in the case of rejection of the consignment due to the unsatisfactory outcome of the identity or physical checks
pl Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego wyniku kontroli identyfikacyjnych lub kontroli bezpośrednich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 2,692 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.