Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consignpowierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consignerkomitent; nadawca
consignment notelist przewozowy
CUV consignment notelist przewozowy CUV
identity of the consignmenttożsamość przesyłki
illicit or suspect consignmentsnielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plantskontrola przesyłek roślin
mixed consignmentsprzesyłki łączone
road consignment notedrogowy list przewozowy
staggered consignmentsdostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
By way of derogation from Article ‧, the affected Member State may authorise transport of birds accompanying their owner to premises outside the area A or area B, if the consignment either consists of not more than ‧ caged birds from holdings not keeping poultry or is destined for a quarantine established in accordance with Decision ‧/‧/EC, and the birds are accompanied by a veterinary certificate in accordance with the model set up in Annex II, certifying compliance with the established animal health conditions, where required based on owners’ declaration in accordance with the model set up in Annex IIIW drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
imposing special conditions governing the import of products containing milk or milk products originating in or consigned from China, and repealing Commission Decision ‧/‧/ECnakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji ‧/‧/WE
Where more than ‧ % of the total number of half carcasses in any consignment inspected is rejected, the whole consignment shall be rejected in accordance with paragraphJeżeli więcej niż ‧ % ogólnej ilości półtuszy w jakiejkolwiek kontrolowanej partii zostaje odrzucone, cała partia zostaje odrzucona zgodnie z ust
Frequencies of frontier checks on consignments of live animals and animal productsCzęstotliwość kontroli granicznych kontyngentów żywych zwierząt i produktów zwierzęcych
I, the undersigned, hereby certify that the animals or goods forming the present consignment originate from an approved zone and that they satisfy the requirements of Directive ‧/EECJa, niżej podpisany, stwierdzam niniejszym, że zwierzęta i towary wchodzące w skład tej przesyłki pochodzą z zatwierdzonej strefy, i że spełniają one warunki dyrektywy ‧/EWG
The originals of the extract control copies T‧ together with the documents relating to the procedure, if any, used shall accompany each part of the divided consignmentOryginały wyciągów z egzemplarza kontrolnego T‧ wraz z odnoszącymi się do procedury dokumentami, jeżeli takie istnieją, dołącza się do każdej z części podzielonej przesyłki
In the case of consignments of poultry and hatching eggs from Member States or regions of Member States which vaccinate poultry against Newcastle disease to a Member State or region of a Member State the status of which has been established in accordance with paragraph ‧, the following rules shall applyW przypadku przesyłek drobiu i jaj wylęgowych z państw członkowskich lub regionów państw członkowskich, które szczepią drób przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, do państwa członkowskiego lub regionu państwa członkowskiego, którego status został ustalony zgodnie z ust. ‧, stosuje się następujące zasady
In consideration of this and in order to ensure efficient management, the traders concerned should be required to have imported a minimum of ‧ animals during the year previous to the annual quota period in question, as given that a consignment of ‧ animals may be considered to be a normal loadMając to na uwadze oraz dla zapewnienia skutecznego zarządzania, odnośni handlowcy powinni spełniać wymóg przywozu co najmniej ‧ sztuk zwierząt w roku poprzedzającym przedmiotowy roczny okres kontyngentowy, zważywszy na fakt, że przesyłkę ‧ sztuk zwierząt można uznać za zwykły ładunek
In the case of consignments of ova of salmonids originating from outside the regions referred to in Annex I and introduced for breeding purposes into one of these regions, the health attestation in point ‧ of the movement document referred to in Annex E, Chapter ‧ of Directive ‧/EEC shall be completed with the following sentenceW przypadku przesyłek komórek jajowych ryb łososiowatych pochodzących spoza regionów określonych w załączniku I oraz wprowadzanych do celów hodowlanych w jednym z tych regionów, świadectwo zdrowia w pkt ‧ dokumentu przewozowego określonego w rozdziale ‧ załącznika E do dyrektywy Rady ‧/EWG uzupełnia się następującym zdaniem
Country of consignment (and geonomenclature codeKraj docelowy (oraz kod goenomenklatury
In accordance with the first sentence of Article ‧ of the basic Regulation, the measures in force on imports of the product concerned originating in the PRC, should be extended to imports of the same product consigned from the Republic of Korea, whether declared as originating in the Republic of Korea or notZgodnie z pierwszym zdaniem art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego środki obowiązujące w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL należy rozszerzyć na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei
Whereas health marking of poultrymeat is the most appropriate way of satisfying the competent authorities of the place of destination that a consignment complies with the provisions of this Directiveoznakowanie zdrowotne mięsa drobiowego stanowi najwłaściwszy sposób zagwarantowania właściwym władzom w miejscu przeznaczenia, że przesyłka jest zgodna z przepisami niniejszej dyrektywy
Commission Decision of ‧ July ‧ on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption (notified under document CDecyzja Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C
Member States shall not authorise the unloading or storage, as defined in Article ‧ or Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, in the Community of such consignmentsPaństwa Członkowskie nie zezwalają na rozładunek lub składowanie takich partii we Wspólnocie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lub art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
requirements concerning consignment procedures, carriage, operation and vehicleswymagania dotyczące procedur przesyłkowych, przewozu, działania i pojazdów
account consignor means a consignor whose consignments can be positively identified for carriage exclusively on all-cargo aircraft, as referred to in point ‧.‧ of the Annex to Regulation (EC) Nouznany nadawca oznacza nadawcę, którego przesyłka może zostać w sposób niepodważalny zidentyfikowana na potrzeby przewozu wyłącznie samolotem towarowym, zgodnie z pkt ‧.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr
In order to perform efficient controls of cabotage operations, the enforcement authorities of the host Member States should, at least, have access to data from consignment notes and from recording equipment, in accordance with Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on recording equipment in road transportAby przeprowadzać skutecznie kontrole przewozów kabotażowych, organy kontrolujące przestrzeganie przepisów w przyjmującym państwie członkowskim powinny mieć co najmniej dostęp do danych zawartych w listach przewozowych i pochodzących z urządzeń rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
Germany shall ensure that no consignments of the following commodities are dispatched to other member States and to third countriesNiemcy dbają o to, by nie dokonywać wysyłki następujących towarów do innych państw członkowskich ani krajów trzecich
All consignments of tissue-typing reagents shall be accompanied by a certificate to the effect that they were prepared in accordance with the specifications in the ProtocolKażdej przesyłce odczynników do oznaczania grup tkankowych towarzyszy certyfikat przygotowania zgodne ze specyfikacjami Protokołu
consignment means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoiceprzesyłka oznacza produkty, które są albo łącznie wysłane od jednego eksportera do jednego odbiorcy albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą
For each of the aforementioned subheadings, in addition to the code number referred to in the second indent of Article ‧, the Member State of consignment or destination and the value of the goods need to be statedDla każdej z wyżej wymienionych podpozycji, poza numerem kodu, opisanym w art. ‧ tiret drugie, należy również określić Państwo Członkowskie wysyłki lub przeznaczenia oraz wartość towarów
whereas such deterioration should be taken into account in the application of the standards at the marketing stages following consignmenttakie pogorszenie jakości powinno być brane pod uwagę przy stosowaniu norm na etapach obrotu następujących po wysyłce
Whereas the circulation of feed materials in many cases occurs in bulk consignments, whether or not split up into several unitsObrót materiałami paszowymi w licznych przypadkach ma miejsce w znacznych ilościach, rozdzielonych lub nie na kilka partii
That sort of thing should, indeed, be consigned to the past and we should only talk to people who have been democratically elected and who also have the power to establish democracy in their own country.Takie rzeczy należy istotnie uznać za przeszłość i powinniśmy rozmawiać wyłącznie z osobami wybranymi w wyborach demokratycznych, które mają zdolność do zaprowadzenia demokracji we własnym kraju.
However, it is the responsibility of the competent authorities of each Member State to ensure that travellers, passengers or the persons responsible for the consignments, are aware of and comply with the relevant Community rules as applied to non-commercial consignments of products of animal originjednakże właściwe organy każdego z Państw Członkowskich ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie, iż podróżni, pasażerowie lub inne osoby odpowiedzialne za przewóz takich przesyłek świadomie przestrzegają odpowiednich przepisów Wspólnoty znajdujących zastosowanie w przypadku niekomercyjnych przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 2,584 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.