Tłumaczenia na język polski:

  • ekspedycja     
  • fracht   
  • konsygnacja   
  • partia   
  • przekazanie   
  • przesyłka   
  • przesłanie   
  • transport   
  • wysyłka   

Pozostałe znaczenia:

 
hand. handel przesyłka konsygnowana
 
powierzenie
 
przekazanie
 
wysyłka
 
praw. prawniczy hand. handel konsygnacyjny
 
A collection of goods to be sent, in transit or having been sent
 
The act of consigning

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

consignpowierzać; konsygnować; ; przesyłać; przeznaczyć; wysyłać; przekazywać; dostarczać; dostarczyć; oddać; przekazać; przesłać; składać; złożyć
consignerkomitent; nadawca
consignment notelist przewozowy
CUV consignment notelist przewozowy CUV
identity of the consignmenttożsamość przesyłki
illicit or suspect consignmentsnielegalne bądź podejrzane przesyłki
inspection of consignments of plantskontrola przesyłek roślin
mixed consignmentsprzesyłki łączone
road consignment notedrogowy list przewozowy
staggered consignmentsdostawy składające się z wielu partii towarów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "consignment", pamięć tłumaczeniowa

add example
However, if during the conformity check of consignments (as defined in point ‧.‧), it is difficult to distinguish between different lots and/or presentation of individual lots is not possible, all lots of a specific consignment may be treated as one lot if they are similar in regard to type of produce, dispatcher, country of origin, class and variety or commercial type, if this is provided for in the relevant marketing standardJeśli w czasie kontroli zgodności przesyłek (zgodnie z definicją w punkcie ‧.‧) rozróżnienie partii lub prezentacji poszczególnych partii jest trudne, wszystkie partie określonej przesyłki można traktować jako jedną partię, jeżeli są one podobne pod względem rodzaju produktu, podmiotu wysyłającego, kraju pochodzenia, klasy i odmiany lub typu handlowego, o ile jest to przewidziane w odpowiedniej normie handlowej
The Commission published in August ‧ a notice (the Notice) informing interested parties of information received concerning a Taiwanese company that was granted an exemption from the anti-dumping measures extended in ‧ to imports of glyphosate consigned from TaiwanKomisja opublikowała w sierpniu ‧ r. zawiadomienie (Zawiadomienie) informujące zainteresowane strony o otrzymanych informacjach dotyczących tajwańskiego przedsiębiorstwa, któremu przyznano zwolnienie ze środków antydumpingowych, rozszerzonych w ‧ r. o przywóz glifosatu wysyłanego z Tajwanu
THE PERSONAL PROPERTY MAY BE IMPORTED IN SEVERAL SEPARATE CONSIGNMENTS WITHIN THE PERIOD REFERRED TO IN PARAGRAPHMienie osobiste może zostać przywiezione w kilku oddzielnych partiach, w ciągu okresu, o którym mowa w ust
Particulars relating to the splitting of the consignment shall be entered on the original certificate, which shall be retained by the customs office concernedAdnotację o podziale przesyłki umieszcza się na oryginale świadectwa, które przechowywane jest przez dany urząd celny
A separate certificate must be issued for each consignment of embryosOddzielne świadectwo musi być wystawione dla każdej dostawy zarodków. WŁAŚCIWA WŁADZA MIEJSCOWA
A copy of each endorsed extract of the certificate of inspection shall be kept together with the original certificate of inspection by the person identified as the original importer of the consignment and mentioned in box ‧ of the certificate of inspectionKopia każdego potwierdzonego wyciągu ze świadectwa kontroli przechowywana jest wraz z oryginałem świadectwa kontroli przez osobę określoną jako importer pierwotny przesyłki i wymienioną w rubryce ‧ świadectwa kontroli
By way of derogation from paragraph ‧(b), consignments comprising several copies of the same document may nevertheless be granted exemption provided their total gross weight does not exceed one kilogramW drodze odstępstwa od przepisów ust. ‧ lit. b), przesyłka zawierająca więcej niż jeden egzemplarz tego samego dokumentu może zostać objęta zwolnieniem, pod warunkiem że jej masa całkowita nie przekracza ‧ kg
Therefore, in order to ensure efficient management, the traders concerned should be required to have imported a minimum of ‧ animals during each of the two reference periods referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, provided that a consignment of ‧ animals may be considered to be a commercially viable consignmentMając to na uwadze, jak również w celu zapewnienia skutecznego zarządzania odnośne przedsiębiorstwa handlowe powinny podlegać wymogowi przywozu co najmniej ‧ zwierząt w każdym z dwóch okresów referencyjnych, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zważywszy na fakt, że partię ‧ zwierząt można uznać za partię opłacalną z handlowego punktu widzenia
Enforcement of these rules on small consignments sent to private persons or ordered remotely (for example, by mail, by telephone or via the Internet) and delivered to the consumerEgzekwowanie przepisów dotyczących małych przesyłek osobistych wysyłanych do osób prywatnych lub zamawianych na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczanych konsumentom
In contrast, consignments (mainly containers) making their final exit from Community ports in France, Italy, the Netherlands and the United Kingdom are not subject to such strict checkingPraktyka jest odmienna w przypadku przesyłek (głównie kontenerów), których ostateczne wyprowadzenie odbywa się z portów wspólnotowych we Francji, Włoszech, w Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie, gdzie nie są one poddawane tak drobiazgowej kontroli
Zinc oxides consigned from VietnamTlenki cynku wysyłane z Wietnamu
The substitution method is appropriate for the purposes of policy analysis, but not for the regulation of individual economic operators and individual consignments of transport fuelsMetoda substytucyjna jest właściwa do celów analizy politycznej, lecz nie do regulacji w odniesieniu do poszczególnych operatorów gospodarczych i poszczególnych partii paliw transportowych
They shall entail taking samples of concentrated butter from each consignment identified by the serial number of the tenderZ każdej partii koncentratu masła oznaczonej seryjnym numerem oferty przetargowej należy pobrać próbki
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ terminating the investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China by imports of certain ring binder mechanisms consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not, and terminating the registration of such imports imposed by Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie przywozu niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej przez przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii oraz kończące rejestrację takich przywozów, nałożoną rozporządzeniem Komisji (WE) nr
A separate, single certificate must be presented for each consignment of the commodity concerned, exported to the same destination from a territory appearing in column ‧ of the table in Part ‧ of this Annex and transported in the same railway wagon, lorry, aircraft or shipDla każdej przesyłki przedmiotowego towaru wywożonego do tego samego miejsca docelowego z terytorium figurującego w kolumnie ‧ tabeli w części ‧ niniejszego załącznika i przewożonej tym samym wagonem kolejowym, samochodem ciężarowym, samolotem lub statkiem należy przedstawić jedno oddzielne świadectwo
Selected data of the consignment note data must also be accessible for all partners (e.g. IM, keeper, etc.) in the transport chain including customersWybrane dane spośród danych listu przewozowego muszą być również dostępne dla wszystkich partnerów (np. IM, dysponent...) w łańcuchu transportowym obejmującym klientów
It follows from the above that, as provided for by Article ‧) of the basic Regulation, the anti-dumping measures applicable to imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in China and Thailand or consigned from Taiwan, as extended by Council Regulation (EC) No ‧ and as amended by Council Regulation (EC) No ‧, should be maintainedZ powyższego wynika, że jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, należy utrzymać środki antydumpingowe stosowane w odniesieniu do przywozu pochodzącego z Chin i Tajlandii lub wysyłanych z Tajwanu żeliwnych lub stalowych łączników rur lub przewodów rurowych, rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ i zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr
It shall be provided to the customer concerned before he is supplied with the first consignment of goods covered by this declaration or together with his first consignmentZostaje ona przedstawiona danemu klientowi przed dostarczeniem mu pierwszej przesyłki towarów objętych tą deklaracją lub razem z pierwszą przesyłką
The product under investigation is certain ring binder mechanisms consigned from Lao People’s Democratic Republic (product under investigation) normally declared under the same codes as the product concerned originating in the People’s Republic of ChinaProduktami objętymi dochodzeniem są niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe wysyłane z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (produkt objęty dochodzeniem) zwykle zgłaszane w ramach tych samych kodów co produkt objęty postępowaniem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej
In order to avoid confusion and facilitate identification of consignments of egg, each collector and packing centre should be allotted a distinguishing registration number based on a uniform coding systemW celu uniknięcia pomyłek i ułatwienia identyfikacji wysyłanych partii, każdemu skupującemu oraz zakładowi pakowania należy przydzielić rejestracyjny numer odróżniający w ramach jednolitego systemu kodowania
Consignee: name and full address of the natural or legal person (feed and food business operator) to whom the consignment is destinedOdbiorca: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) będącej adresatem przesyłki
the commercial document accompanying the consignment includes the following informationdokument handlowy towarzyszący przesyłce obejmuje następujące informacje: (i
Model animal and public health certificate for certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines intended for consignment to the European Union from third countriesWzór świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit przeznaczonych do wysyłki do unii europejskiej z krajów trzecich
Information received and verified during the examination shows that there is evidence of ongoing production of glyphosate by Sinon Corporation in sufficient volumes to account for consignments to the CommunityInformacje otrzymane i zweryfikowane podczas dochodzenia wskazują na istnienie dowodów trwającej produkcji glifosatu przez Sinon Corporation w wielkości wystarczającej do uznania jej za wysyłki do Wspólnoty
by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EURprzez dowolnego eksportera w przypadku przesyłki składającej się z jednego bądź kilku opakowań zawierających produkty pochodzące, których ogólna wartość nie przekracza ‧ EUR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6530 zdań frazy consignment.Znalezione w 1,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.