Tłumaczenia na język polski:

 • pobór   
  (Noun  m) [wojsko]
   
  involuntary labor, especially military service
   
  involuntary labor, especially military service
   
  involuntary labor, especially military service
 • konskrypcja   
 • mobilizacja   
 • werbownictwo   
  (Noun  )
 • werbunek   
  (Noun  )
 • zaciąg   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
wojsk. wojskowość pobór
 
involuntary labor, especially military service, demanded by some established authority
 
The compulsory enrolment of people to serve in a country's military, usually for a fixed period of time.

Did you mean: Conscription

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

conscript
powoływać; wcielać; ; poborowy; rekrut

Przykładowe zdania z "conscription", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They can even conscript us!
pl Mogą nas nawet zabrać do wojska!
en More if they bring in conscription, which I say is bound to happen if Herr Hitler doesn' t pipe down
pl Jeśli wprowadzą powszechną służbę wojskową, co na pewno się zdarzy, jeśli Herr Hitler się nie uspokoi
en Young people who support the opposition are being conscripted into the army. Attempts to use the crisis as a pretext to refuse the Eastern Partnership funding and to slow down the process of signing agreements on free trade and visa freedom are a recipe for disaster for the European Union in this part of the world.
pl Próby pozbawienia partnerstwa wschodniego pieniędzy pod pretekstem kryzysu oraz spowolnianie porozumień o wolnym handlu i ruchu bezwizowym, to recepta na porażkę Europy w tej części świata.
en guaranteeing political rights and freedoms by discontinuing the practice of politically motivated dismissals from jobs and universities; stopping persecution for avoiding military service of students expelled from universities for their civic stance; reviewing the recent cases of the forcible army conscription of several young activists, such as Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk, which is tantamount to state-practised hostage taking
pl zapewnienia praw i swobód politycznych poprzez zaprzestanie praktyki zwalniania i wydalania z pracy i uniwersytetów z przyczyn politycznych; zaprzestania związanych z unikaniem służby wojskowej prześladowań studentów wydalonych z uniwersytetów za ich postawę obywatelską; przeanalizowania niedawnych przypadków przymusowego wcielenia do armii kilku młodych działaczy, takich jak Franak Wiaczorka, Iwan Szyła i Zmiter Fedaruk, które przypominają branie zakładników przez państwo
en We need more conscripts and more men
pl Potrzebujemy więcej poborowych, więcej ludzi
en I want those conscripts!
pl Chcę mieć tych poborowych!
en Welsh bowmen, troops from France, Irish conscripts
pl Walijscy łucznicy, oddziały z Francji, irlandcy poborowi
en In Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
pl Aresztowania pokojowych manifestantów czy znęcanie się nad poborowymi to zwykła praktyka w Rosji.
en Expresses its concern at the continuing large-scale abuses against conscripts in the Russian armed forces, and calls on the Russian authorities to investigate and prosecute those responsible and to uproot abusive practices within the armed forces and demonstrate a determination to modernise the prevailing culture
pl wyraża zaniepokojenie z powodu trwającej i szeroko zakrojonej praktyki znęcania się nad poborowymi w rosyjskich siłach zbrojnych i wzywa władze rosyjskie do zbadania tej kwestii i wniesienia oskarżeń przeciwko osobom odpowiedzialnym, a także do wykorzenienia szkodliwych praktyk w siłach zbrojnych i wykazania determinacji w celu poprawy dominujących obecnie zachowań
en The raping of women and even small girls continued, as did looting and the forced conscription of civilians and children into the armed forces.
pl Nadal trwały gwałty na kobietach, w tym na małych dziewczynkach, grabieże oraz przymusowe wcielenia cywilów i dzieci do sił zbrojnych.
en whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers, rape of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocation
pl mając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie włącznie z przymusową pracą, prześladowaniem dysydentów, przymusowym powoływaniem dzieci do wojska, gwałtami na kobietach i dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowymi przesiedleniami
en Those unable to leave Eritrea are either subject to open-ended conscription in the army, or have to scratch out a living on the fringes of an economy bankrupted by years of futile war with neighbouring Ethiopia, widespread corruption and mismanagement of the economy.
pl Ci, którzy nie są w stanie wyjechać z Erytrei, albo są bezterminowo wcielani do armii, albo muszą z trudem utrzymywać się na peryferiach gospodarki, która zbankrutowała wskutek wielu lat daremnej wojny z sąsiednią Etiopią, powszechnej korupcji i fatalnego zarządzania gospodarczego.
en Or is it true that the EU will impose conscription to a European army and send very young people to Afghanistan in a European army: can this be true?
pl Czy prawdą jest, że UE wprowadzi pobór do armii europejskiej i wyśle do Afganistanu bardzo młodych ludzi wcielonych do tej armii: czy to prawda?
en The opinion of soldiers from conscription about doing the military service
pl Opinia żołnierzy z poboru o pełnieniu zasadniczej służby wojskowej
en whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, torture, conscription of child soldiers, serious abuse of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocation
pl mając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie tj. przymusową pracę, prześladowania dysydentów, tortury, powoływanie nieletnich na żołnierzy, okrutne znęcanie się na kobietach dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowe przesiedlenia
en So, were you conscripted into Lincoln' s army, Mr. Evans?Or did you volunteered?
pl Więc, został pan powołany do armii Lincolna, czy zgłosił się dobrowolnie?
en The purpose of this project is, through the Turkish armed forces, to educate conscripts who are doing their military service on the issues of human rights, gender equality, women's rights, children's rights, protection of the environment, general health care and the fight against drug addiction: in my view all very worthy causes, and this is what this programme called 'Civic training for conscripts' in Turkey is aimed at achieving.
pl Celem tego projektu jest szkolenie, za pośrednictwem tureckich struktur wojskowych, poborowych odbywających służbę w zakresie praw człowieka, równości płci, praw kobiet, praw dziecka, ochrony środowiska, ogólnej opieki zdrowotnej oraz walki z uzależnieniem od narkotyków: w mojej opinii to bardzo szlachetne cele, i na nich właśnie bazuje program zatytułowany "Szkolenie obywatelskie dla poborowych”, realizowany w Turcji.
en They conscripted child soldiers and used the civilian population as a human shield, but that does not in any way alleviate the responsibility of the governmental authorities on the spot.
pl Brały do wojska dzieci i wykorzystywały ludność cywilną, jako żywe tarcze, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza odpowiedzialności obecnych tam władz rządowych.
en Lf you' re drafted, release from service...... can only be secured for $‧, according to the Conscription Act
pl Od służby zwalnia wpłata ‧ $.Tak mówi ustawa
en We expect, therefore, a review of the decisions made in the case of the conscription of the young activists Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk.
pl Oczekujemy zatem zrewidowania decyzji w sprawie poboru do wojska młodych działaczy: Franaka Viacorki, Ivana Syla i Zmitera Fedoruka.
en Military service - the chance or waste of time. Motivations on conscripts on the eve of the professionalization of the army.
pl Służba wojskowa - szansa czy przerwa w życiorysie. Motywacje poborowych w przeddzień profesjonalizacji armii.
en It' s a conscription army
pl To armia z poboru
en Karen refugees were being threatened with forced labour, torture, possibly enforced conscription into the army, and the placing of land mines in the area which they had fled from.
pl Uchodźcom kareńskim groziła przymusowa praca, tortury, być może też przymusowy pobór do wojska i umieszczanie min lądowych na obszarze, z którego uciekli.
en Sir, conscript being moved... from pit cell to ring game
pl Sir, poborowi są przenoszeni...Z cel przygotowań na arenę gry
en whereas torture and forced conscription of adults and children have become a feature of the human rights abuses and violations of international humanitarian law in Darfur, with the victims too frightened to report the abuses
pl mając na uwadze, że tortury i przymusowy pobór dorosłych i dzieci do wojska to stałe elementy łamania praw człowieka i naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego w Darfurze, a ofiary są zbyt przerażone, by zgłaszać takie przypadki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy conscription.Znalezione w 0,521 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.