Tłumaczenia na język polski:

 • pobór   
  (Noun  m) [wojsko]
   
  involuntary labor, especially military service
   
  involuntary labor, especially military service
 • konskrypcja   
 • mobilizacja   

Pozostałe znaczenia:

 
wojsk. wojskowość pobór
 
involuntary labor, especially military service, demanded by some established authority
 
The compulsory enrolment of people to serve in a country's military, usually for a fixed period of time.

Did you mean: Conscription

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

conscript
powoływać; wcielać; ; poborowy; rekrut

Przykładowe zdania z "conscription", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Welsh bowmen, troops from France, Irish conscripts
pl Walijscy łucznicy, oddziały z Francji, irlandcy poborowi
en whereas torture and forced conscription of adults and children have become a feature of the human rights abuses and violations of international humanitarian law in Darfur, with the victims of torture too scared to report the abuse to either AMIS or humanitarian workers for fear of retribution
pl mając na uwadze, że tortury i przymusowy pobór dorosłych i dzieci do wojska to stałe elementy łamania praw człowieka i naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego w Darfurze, a ofiary tortur są zbyt przerażone i zbyt obawiają się działań odwetowych, by informować o nich misję AMIS lub pracowników organizacji humanitarnych
en Those unable to leave Eritrea are either subject to open-ended conscription in the army, or have to scratch out a living on the fringes of an economy bankrupted by years of futile war with neighbouring Ethiopia, widespread corruption and mismanagement of the economy.
pl Ci, którzy nie są w stanie wyjechać z Erytrei, albo są bezterminowo wcielani do armii, albo muszą z trudem utrzymywać się na peryferiach gospodarki, która zbankrutowała wskutek wielu lat daremnej wojny z sąsiednią Etiopią, powszechnej korupcji i fatalnego zarządzania gospodarczego.
en whereas the SPDC continues to subject the people of Burma to appalling human rights abuses, such as forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers and forced relocation
pl mając na uwadze, że za sprawą SPDC mieszkańcy Birmy nadal są ofiarami przerażających naruszeń praw człowieka, na przykład pracy przymusowej, prześladowań dysydentów, wcielania dzieci do wojska oraz przymusowych przesiedleń
en There were fears concerning defence and conscription, abortion and euthanasia - accompanied by syringes circulated by Members of this House - taxation, jobs, immigration.
pl Pojawiły się obawy dotyczące obronności i poboru do wojska, aborcji i eutanazji - czemu towarzyszyło rozdawanie strzykawek przez posłów tego Parlamentu - z opodatkowaniem, zatrudnieniem, imigracją.
en Are we going to conscript them?
pl Zaciągniemy ich do naszej armii?
en Lf you' re drafted, release from service...... can only be secured for $‧, according to the Conscription Act
pl Od służby zwalnia wpłata ‧ $.Tak mówi ustawa
en Mass killings, the rape of young girls and mothers, and forced conscription of civilians and children into the armed forces are the order of the day. Many other serious violations of human rights have also taken place in recent months in the east of the Democratic Republic of Congo.
pl Na porządku dziennym są masakry, gwałty na małych dziewczynkach i matkach, przymusowe wcielenia cywilów i dzieci do sił zbrojnych, a także liczne inne drastyczne naruszenia praw człowieka popełniane w ciągu ostatnich miesięcy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, zarówno przez grupy rebeliantów Laurenta Nkundy, bojowników demokratycznych sił na rzecz wyzwolenia Rwandy, jak i samą armię kongijską.
en Irish citizens, however, need assurances that the 'no' camp's misleading claims concerning the Treaty of Lisbon on the Commission, on abortion, on conscription, on military neutrality, on workers' rights and on public services have no basis in fact.
pl Obywatele Irlandii potrzebują jednakże zapewnienia, że wprowadzające w błąd roszczenia obozu przeciwników, dotyczące traktatu z Lizbony, aborcji, obowiązku służby wojskowej, neutralności militarnej, praw pracowników i usług publicznych nie mają w rzeczywistości żadnych podstaw.
en They conscripted child soldiers and used the civilian population as a human shield, but that does not in any way alleviate the responsibility of the governmental authorities on the spot.
pl Brały do wojska dzieci i wykorzystywały ludność cywilną, jako żywe tarcze, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza odpowiedzialności obecnych tam władz rządowych.
en I want those conscripts!
pl Chcę mieć tych poborowych!
en Under the pre-accession programme, IPA, the European Union supports in Turkey a project which is called 'Civic training for conscripts', and this project indeed is run in Turkey, not in Cyprus.
pl W ramach programu przedakcesyjnego, IPA, Unia Europejska dofinansowuje Turcję w ramach projektu zatytułowanego "Szkolenie obywatelskie dla poborowych”, przy czym projekt ten jest realizowany w Turcji, a nie na Cyprze.
en The opinion of soldiers from conscription about doing the military service
pl Opinia żołnierzy z poboru o pełnieniu zasadniczej służby wojskowej
en Sir, conscript being moved... from pit cell to ring game
pl Sir, poborowi są przenoszeni...Z cel przygotowań na arenę gry
en In Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
pl Aresztowania pokojowych manifestantów czy znęcanie się nad poborowymi to zwykła praktyka w Rosji.
en Karen refugees were being threatened with forced labour, torture, possibly enforced conscription into the army, and the placing of land mines in the area which they had fled from.
pl Uchodźcom kareńskim groziła przymusowa praca, tortury, być może też przymusowy pobór do wojska i umieszczanie min lądowych na obszarze, z którego uciekli.
en As long as political activists remain under arrest in Belarus, as long as young democratic opposition activists are forcefully conscripted, and as long as demonstrations are forcefully broken up by the militia and independent journalists are fined for their words and publications, the leaders of Belarus do not have the right to expect partnership and a conciliatory approach from European leaders, from the Council, the Commission and our Parliament.
pl Dopóki w aresztach na Białorusi przebywać będą działacze polityczni, dopóki do wojska siłą będą wcielani młodzi aktywiści opozycji demokratycznej, dopóki siłą będą rozpędzane demonstracje przy użyciu milicji, a niezależni dziennikarze będą karani za swoje słowa i publikacje, dopóty liderzy państwa białoruskiego nie mają prawa oczekiwać partnerskiego podejścia ze strony europejskich liderów, ze strony Rady, Komisji i naszego Parlamentu.
en lf you are drafted, release from service...... can only be secured for $‧, according to the Conscription Act
pl Jeśli chcecie się zwolnić od służby wojskowej, musicie zapłacić ‧ dolarów.- Tak mówi nowa ustawa
en Highlights that one in twelve of the world's children is involved in the worst forms of forced labour, sexual exploitation or enforced military conscription
pl podkreśla, że na świecie jedno dziecko na dwanaście jest poddane najgorszym formom pracy przymusowej, wykorzystywane seksualnie lub zmuszane do uczestniczenia w walce
en whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers, rape of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocation
pl mając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie włącznie z przymusową pracą, prześladowaniem dysydentów, przymusowym powoływaniem dzieci do wojska, gwałtami na kobietach i dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowymi przesiedleniami
en guaranteeing political rights and freedoms by discontinuing the practice of politically motivated dismissals from jobs and universities; stopping persecution for avoiding military service of students expelled from universities for their civic stance; reviewing the recent cases of the forcible army conscription of several young activists, such as Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk, which is tantamount to state-practised hostage taking
pl zapewnienia praw i swobód politycznych poprzez zaprzestanie praktyki zwalniania i wydalania z pracy i uniwersytetów z przyczyn politycznych; zaprzestania związanych z unikaniem służby wojskowej prześladowań studentów wydalonych z uniwersytetów za ich postawę obywatelską; przeanalizowania niedawnych przypadków przymusowego wcielenia do armii kilku młodych działaczy, takich jak Franak Wiaczorka, Iwan Szyła i Zmiter Fedaruk, co jest równoznaczne z braniem zakładników przez państwo
en The purpose of this project is, through the Turkish armed forces, to educate conscripts who are doing their military service on the issues of human rights, gender equality, women's rights, children's rights, protection of the environment, general health care and the fight against drug addiction: in my view all very worthy causes, and this is what this programme called 'Civic training for conscripts' in Turkey is aimed at achieving.
pl Celem tego projektu jest szkolenie, za pośrednictwem tureckich struktur wojskowych, poborowych odbywających służbę w zakresie praw człowieka, równości płci, praw kobiet, praw dziecka, ochrony środowiska, ogólnej opieki zdrowotnej oraz walki z uzależnieniem od narkotyków: w mojej opinii to bardzo szlachetne cele, i na nich właśnie bazuje program zatytułowany "Szkolenie obywatelskie dla poborowych”, realizowany w Turcji.
en It also means that there is a strong chance of being conscripted into the army. I imagine that only people who have had personal experience of living under a dictatorship will understand what service in the regime's army can be like for a member of the opposition.
pl Wyrzucenie ze studiów to zamknięcie drogi do edukacji, ale również groźba, że będzie powołany do wojska, a czym jest służba w reżimowym wojsku dla opozycjonisty, to chyba rozumieją tylko ci, którzy sami żyli w warunkach dyktatury.
en His father, Monsieur Charles Denis Bartolome Bovary, retired assistant-surgeon-major, compromised about 1812 in certain conscription scandals, and forced at this time to leave the service, had taken advantage of his fine figure to get hold of a dowry of sixty thousand francs that offered in the person of a hosier’s daughter who had fallen in love with his good looks.
pl Ojciec, pan Karol Dionizy Bartłomiej Bovary, młodszy lekarz pułkowy, zamieszany około roku 1812 w aferę z poborem rekruta i zmuszony porzucić służbę, wykorzystał swą aparycję, by w przelocie złowić sześćdziesiąt tysięcy franków posagu w osobie córki pończosznika, urzeczonej jego figurą.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy conscription.Znalezione w 0,4 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.