Tłumaczenia na język polski:

 • pobór   
  (Noun  m) [wojsko]
   
  involuntary labor, especially military service
   
  involuntary labor, especially military service
 • konskrypcja   
 • mobilizacja   

Pozostałe znaczenia:

 
wojsk. wojskowość pobór
 
involuntary labor, especially military service, demanded by some established authority
 
The compulsory enrolment of people to serve in a country's military, usually for a fixed period of time.

Did you mean: Conscription

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

conscript
powoływać; wcielać; ; poborowy; rekrut

Przykładowe zdania z "conscription", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Those who oppose current prevailing opinions point to the enormous chasm between the rich and the poor, the high level of secrecy, intolerance, the limited rights of autonomous regions, the treatment of ethnic minorities, the violent situation in Northern Caucasus, the neglect of economically weak regions, the abuse of conscripts, discrimination against homosexuals, the impunity of some murderers, the unilateral party choice of police and justice, and the restriction of freedom of non-governmental organisations and media.
pl Ci, którzy są przeciwni panującym obecnie poglądom, wskazują na wielką przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi, wysoki poziom utajnienia, nietolerancję, ograniczone prawa regionów autonomicznych, sposób traktowania mniejszości narodowych, użycie przemocy w Kaukazie Północnym, zaniedbanie regionów słabych gospodarczo, znęcanie się nad poborowymi, dyskryminację homoseksualistów, bezkarność niektórych zabójców, partyjną jednostronność w doborze pracowników policji i wymiaru sprawiedliwości oraz ograniczenia swobody organizacji pozarządowych i mediów.
en Lf you' re drafted, release from service...... can only be secured for $‧, according to the Conscription Act
pl Od służby zwalnia wpłata ‧ $.Tak mówi ustawa
en More if they bring in conscription, which I say is bound to happen if Herr Hitler doesn' t pipe down
pl Jeśli wprowadzą powszechną służbę wojskową, co na pewno się zdarzy, jeśli Herr Hitler się nie uspokoi
en In my view the funding should go to missionaries to enable them to care for those children, especially the boys, so that they are not conscripted into the armies. Once the boys are conscripted they become incapable of anything except shooting and raping.
pl Dałbym wszelkie pieniądze dla misjonarzy, po to żeby zajmowali się dziećmi, szczególnie chłopcami, z tego względu, żeby nie byli wcielani do wojska, bo raz wcieleni potrafią tylko strzelać, gwałcić i nic innego.
en They are an army of conscripts
pl Są armią poborową
en whereas the SPDC continues to subject the people of Burma to appalling human rights abuses, such as forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers and forced relocation
pl mając na uwadze, że za sprawą SPDC mieszkańcy Birmy nadal są ofiarami przerażających naruszeń praw człowieka, na przykład pracy przymusowej, prześladowań dysydentów, wcielania dzieci do wojska oraz przymusowych przesiedleń
en That would be a little warning, maybe giving more security for those young men forcibly conscripted into the army.
pl Byłoby to takie małe ostrzeżenie, może dające więcej bezpieczeństwa tym młodym ludziom siłą wcielonym do armii.
en Panic started amongst the conscript savages
pl Panika wybuchła wśród barbarzyńskich rekrutów
en - (NL) Mr President, on 25 June 2006, an Israeli Army conscript, Corporal Gilad Shalit, was abducted following a terrorist infiltration from the Gaza Strip.
pl - (NL) Panie przewodniczący! Kapral Gilad Szalit, poborowy armii izraelskiej, 25 czerwca 2006 r. , został porwany w wyniku infiltracji terrorystycznej ze Strefy Gazy.
en In Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
pl Aresztowania pokojowych manifestantów czy znęcanie się nad poborowymi to zwykła praktyka w Rosji.
en Conscription should not be used as an instrument to conduct politics.
pl Pobór do wojska nie powinien stanowić instrumentu uprawiania polityki.
en They can even conscript us!
pl Mogą nas nawet zabrać do wojska!
en I am thinking, for example, of armed conflicts in which children are embroiled, where they are often forcibly conscripted against their will, face mortal danger and hunger, and lack access to medical care.
pl Polska jeszcze do dziś nie odbudowała całej substancji mieszkaniowej zniszczonej w czasie II wojny światowej. Popieram istotne obniżenie stawek podatkowych VAT, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, także na działania termoizolacyjne i naprawcze nie tylko, ale przede wszystkim ze względu na ochronę miejsc pracy i dbałość o spójność społeczną.
en As long as political activists remain under arrest in Belarus, as long as young democratic opposition activists are forcefully conscripted, and as long as demonstrations are forcefully broken up by the militia and independent journalists are fined for their words and publications, the leaders of Belarus do not have the right to expect partnership and a conciliatory approach from European leaders, from the Council, the Commission and our Parliament.
pl Dopóki w aresztach na Białorusi przebywać będą działacze polityczni, dopóki do wojska siłą będą wcielani młodzi aktywiści opozycji demokratycznej, dopóki siłą będą rozpędzane demonstracje przy użyciu milicji, a niezależni dziennikarze będą karani za swoje słowa i publikacje, dopóty liderzy państwa białoruskiego nie mają prawa oczekiwać partnerskiego podejścia ze strony europejskich liderów, ze strony Rady, Komisji i naszego Parlamentu.
en After adopting resolutions calling for the release of thousands of political prisoners, including many opposition leaders and with a Nobel Prize laureate foremost among them, and after protests from international organisations against the conscription of children in Burma, who are then forced to work and are denied proper care, today we are discussing the problem of human rights violations.
pl Po rezolucjach wzywających do uwolnienia tysięcy więźniów politycznych, wśród których jest wielu opozycyjnych liderów z laureatką Nagrody Nobla na czele, protestach organizacji międzynarodowych przeciwko wcielaniu w Birmie dzieci do wojska, zmuszaniu do pracy, pozbawianiu opieki, omawiamy dzisiaj problem łamania praw człowieka.
en They conscripted child soldiers and used the civilian population as a human shield, but that does not in any way alleviate the responsibility of the governmental authorities on the spot.
pl Brały do wojska dzieci i wykorzystywały ludność cywilną, jako żywe tarcze, co jednak w żadnym stopniu nie umniejsza odpowiedzialności obecnych tam władz rządowych.
en I' m a conscript
pl Zostałem powołany
en Welsh bowmen, troops from France, Irish conscripts
pl Walijscy łucznicy, oddziały z Francji, irlandcy poborowi
en Under the pre-accession programme, IPA, the European Union supports in Turkey a project which is called 'Civic training for conscripts', and this project indeed is run in Turkey, not in Cyprus.
pl W ramach programu przedakcesyjnego, IPA, Unia Europejska dofinansowuje Turcję w ramach projektu zatytułowanego "Szkolenie obywatelskie dla poborowych”, przy czym projekt ten jest realizowany w Turcji, a nie na Cyprze.
en Mass killings, the rape of young girls and mothers, and forced conscription of civilians and children into the armed forces are the order of the day. Many other serious violations of human rights have also taken place in recent months in the east of the Democratic Republic of Congo.
pl Na porządku dziennym są masakry, gwałty na małych dziewczynkach i matkach, przymusowe wcielenia cywilów i dzieci do sił zbrojnych, a także liczne inne drastyczne naruszenia praw człowieka popełniane w ciągu ostatnich miesięcy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, zarówno przez grupy rebeliantów Laurenta Nkundy, bojowników demokratycznych sił na rzecz wyzwolenia Rwandy, jak i samą armię kongijską.
en The conscription office will pay all the expenses
pl Komenda wszystko opłaci
en Highlights that one in twelve of the world's children is involved in the worst forms of forced labour, sexual exploitation or enforced military conscription
pl podkreśla, że na świecie jedno dziecko na dwanaście jest poddane najgorszym formom pracy przymusowej, wykorzystywane seksualnie lub zmuszane do uczestniczenia w walce
en whereas the people of Burma are subject to human rights abuses, including forced labour, persecution of dissidents, conscription of child soldiers, rape and pillage by government troops, and forced relocation
pl mając na uwadze przypadki łamania praw człowieka w Birmie, tj. pracę przymusową, prześladowania dysydentów, wcielanie dzieci do wojska, gwałty i grabieże dokonywane przez wojska rządowe oraz przymusowe przesiedlenia
en whereas the people of Burma are subject to human rights abuses including forced labour, persecution of dissidents, torture, conscription of child soldiers, serious abuse of ethnic minority women and children by government troops, and forced relocation
pl mając na uwadze przypadki naruszenia praw człowieka w Birmie tj. przymusową pracę, prześladowania dysydentów, tortury, powoływanie nieletnich na żołnierzy, okrutne znęcanie się na kobietach dzieciach wywodzących się z mniejszości etnicznych przez wojska rządowe oraz przymusowe przesiedlenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy conscription.Znalezione w 0,684 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.