wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • domniemanie   
  • domniemać   
  • domysł   
  • hipoteza   
  • koniektura   
  • mniemać   
  • przypuszczać   
  • przypuszczenie   

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
To suppose with contestable premises.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
to guess
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
unproven statement; guess
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjecturalprzypuszczalny; prawdopodobny
conjecturingdomysł; przypuszczanie
four-colour conjecturezagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
And you bring me rumors and conjectureNawet nie chcę tego.Przynosisz mi plotki i domysły
A determination of threat of injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie groźby uszczerbku ustala się na podstawie faktów, a nie tylko zarzutów, przypuszczeń, bądź ewentualnych możliwości
This statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.Stwierdzenie to oparto na słabych domysłach, a ponieważ zostało przytoczone jedynie w uzasadnieniu, nie możemy poddać go pod głosowanie.
CISA claimed that the possible intervention of the Chinese government referred to in recital ‧ of the provisional Regulation was pure conjectureCISA utrzymywało, że ewentualna interwencja rządu chińskiego, o której mowa w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, pozostawała w sferze przypuszczeń
No, no, they' re conjecture you know, it' s only a rumourNie, nie.To pomówienia. To tylko jakieś plotki
And I leave it to you to conjecture where that new place will beSami osądźcie gdzie dokładnie
On February ‧ I' m presenting my demonstration of Goldbach' s Conjecturelutego będę prezentował teorię Goldbacha
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegations, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia szkody majątkowej jest oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, przypuszczeniach czy odległych możliwościach
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOrzeczenie zagrożenia szkodą materialną będzie oparte na faktach, a nie jedynie na domniemaniach, przypuszczeniach, czy niewielkim prawdopodobieństwie
CISA claimed that the findings in the provisional Regulation had not complied with the standards required by the WTO for this type of investigation, i.e., that the findings should be supported by evidence and not be the result of allegation, conjecture or remote possibility; that the projections and assumptions should show a high degree of likelihood; and that alternative explanations in arriving to a given conclusion should be examinedCISA stwierdziło, że ustalenia w ramach rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie były zgodne ze standardami wymaganymi przez WTO w tego rodzajach dochodzeniach, a mianowicie ustalenia powinny być poparte dowodami, a nie wynikać z zarzutów, przypuszczeń bądź odległych możliwości; prognozy i hipotezy powinny wykazywać wysoki stopień prawdopodobieństwa; a alternatywne wyjaśnienia dla konkretnego wniosku powinny zostać zbadane
The growth potential of the Romanian economy, of the energy resources and the overall natural resources, its attractiveness and territorial accessibility are an advantage for the interdependence of the European economies and we rely on the solidary support of the older Member States so that, beyond any conjectural and temporary dissensions, the Romanian resources would be showed to be an advantage at their true potential, to the Union's benefit.Potencjał wzrostu gospodarki rumuńskiej, zasobów energetycznych i ogólnych zasobów naturalnych, jej atrakcyjność i dostępność terytorialna są korzyścią dla niezależności gospodarek europejskich i polegamy na solidarnym wsparciu starszych państw członkowskich, tak aby, poza jakimikolwiek koniunkturalnymi i tymczasowymi sporami, zostało dowiedzione, że zasoby rumuńskie stanowią zaletę, posiadając prawdziwy potencjał, z korzyścią dla Unii.
The gold partition conjecture for height-2 posetsHipoteza złotego podziału dla zbiorów częściowo uporządkowanych wysokości dwa
The k-SAT problem and satisfiability threshold conjectureProblem k-SAT i hipoteza progu spełnialności
ABC conjecture and applicationsHipoteza ABC i jej zastosowania
I spent five years working on Goldbach' s ConjectureSpędziłem ‧ lat, pracując nad teorią Goldbacha
She was surprised sometimes at the atrocious conjectures that came into her thoughts, and she had to go on smiling, to hear repeated to her at all hours that she was happy, to pretend to be happy, to let it be believed.Niekiedy nachodziły ją wizje, których okrucieństwu sama się dziwiła; a przecież wciąż trzeba się było uśmiechać, słuchać zapewnień, że jest szczęśliwa, udawać, że jest szczęśliwa, i kazać ludziom w to wierzyć!
In any case, you are wrong in your conjecture.Tak czy inaczej, twoje przewidywania są błędne.
Experience teaches us every day what causes lead to the revolutions of empires; but, as no new peoples are now formed, we have almost nothing beyond conjecture to go upon in explaining how they were created.Doświadczenie uczy nas codziennie, jakie przyczyny wywołują przewroty państwowe; ponieważ jednak nie powstają już nowe narody, możemy tylko tworzyć przypuszczenia, w jaki sposób one powstawały.
No, that was just some tabloid conjectureTo były plotki
I' m just conjecturing from past experience, Mr PresidentTo tylko moje przypuszczenia wynikające z doświadczenia, panie prezydencie
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia szkody majątkowej jest oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, przypuszczeniach czy odległych możliwościach
Look, Julia, I thought it was a preposterous conjecture, tooPosłuchaj, Julia.Też myślałem, że to bezpodstawne przypuszczenia
Therefore, the projections and assumptions contained in the provisional Regulation were not conjectures or allegations, but the result of a thorough analysis of the situationDlatego też prognozy i hipotezy zawarte w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych nie były przypuszczeniami lub zarzutami, lecz wynikały z dogłębnej analizy sytuacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.