wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

 • domysł   
  (Noun  )
 • hipoteza   
  (Noun  )
 • domniemanie   
  (Noun  )
 • koniektura   
  (Noun  )
 • przypuszczenie   
  (Noun  )
 • domniemać   
 • domněnka   
 • domyślać się   
 • mniemać   
 • podejrzenie   
  (Noun  )
 • przepowiadać   
 • przypuszczać   
 • spekulacja   
  (Noun  )
 • spekulacyjka   
  (Noun  )
 • supozycja   
  (Noun  )
 • teoria   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
To suppose with contestable premises.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
to guess
 
unproven statement; guess
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjectural
przypuszczalny; prawdopodobny
conjecturing
domysł; przypuszczanie
four-colour conjecture
zagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Emma regretted having left the tax-collector so abruptly. No doubt he would form unfavourable conjectures.
pl Emma pożałowała od razu, że tak szorstko pożegnała poborcę. Z pewnością posądzi ją o najgorsze.
en Therefore, the projections and assumptions contained in the provisional Regulation were not conjectures or allegations, but the result of a thorough analysis of the situation
pl Dlatego też prognozy i hipotezy zawarte w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych nie były przypuszczeniami lub zarzutami, lecz wynikały z dogłębnej analizy sytuacji
en A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Określenie zagrożenia wyrządzenia istotnej szkody opiera się na stwierdzonym stanie faktycznym nie zaś tylko na domniemaniach, przypuszczeniach i podejrzeniach
en Even if the EDPS can understand that it is important to collect information on the payments themselves- for example data on credit card payments for conjectural analysis or for balance of payment purposes, he wants to underline that whether data on credit cards are collected directly from the natural person or from the card companies and/or payment system runners on an aggregated basis, they still may contain personal information about natural persons
pl Choć EIOD może zrozumieć, że ważne jest zbieranie informacji na temat samych płatności, np. danych dotyczących płatności za pomocą karty kredytowej w celu dokonania analizy hipotetycznej lub w celu określenia bilansu płatniczego, pragnie podkreślić, że bez względu na to, czy dane dotyczące kart kredytowych są zbierane bezpośrednio od osoby fizycznej czy też – w postaci informacji zbiorczych – od firm obsługujących karty lub podmiotów obsługujących system płatności, wciąż mogą one zawierać informacje osobowe dotyczące osób fizycznych
en Though conjecture is not really what we do here in the lab
pl Przypuszczenia to nie jest to czym zajmujemy sie w laboratorium
en CISA claimed that the findings in the provisional Regulation had not complied with the standards required by the WTO for this type of investigation, i.e., that the findings should be supported by evidence and not be the result of allegation, conjecture or remote possibility; that the projections and assumptions should show a high degree of likelihood; and that alternative explanations in arriving to a given conclusion should be examined
pl CISA stwierdziło, że ustalenia w ramach rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie były zgodne ze standardami wymaganymi przez WTO w tego rodzajach dochodzeniach, a mianowicie ustalenia powinny być poparte dowodami, a nie wynikać z zarzutów, przypuszczeń bądź odległych możliwości; prognozy i hipotezy powinny wykazywać wysoki stopień prawdopodobieństwa; a alternatywne wyjaśnienia dla konkretnego wniosku powinny zostać zbadane
en I' il go down in history as the mathematician who demonstrated Goldbach' s Conjecture
pl Przejdę do historii jako matematyk, który udowodnił teorię Goldbacha
en A determination of threat of injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Ustalenie groźby uszczerbku ustala się na podstawie faktów, a nie tylko zarzutów, przypuszczeń, bądź ewentualnych możliwości
en No, no, they' re conjecture you know, it' s only a rumour
pl Nie, nie.To pomówienia. To tylko jakieś plotki
en A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Ustalenie groźby szkody materialnej będzie oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, domysłach lub nikłych możliwo-ściach
en Conjecture as to the causes of forest fires leads to heated rows as, unfortunately, everyone is aware of their consequences.
pl Przypuszczenia dotyczące przyczyn pożarów lasów ożywiają nasze szeregi, ponieważ niestety wszyscy są świadomi ich skutków.
en And I leave it to you to conjecture where that new place will be
pl Sami osądźcie gdzie dokładnie
en ABC conjecture and applications
pl Hipoteza ABC i jej zastosowania
en This statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.
pl Stwierdzenie to oparto na słabych domysłach, a ponieważ zostało przytoczone jedynie w uzasadnieniu, nie możemy poddać go pod głosowanie.
en Though conjecture is not really what we do here in the lab... so
pl Czy znasz powiedzenie " Za wysokie progi... "?Wydaje mi się, że ono jest brytyjskie
en I spent five years working on Goldbach' s Conjecture
pl Spędziłem ‧ lat, pracując nad teorią Goldbacha
en But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
pl Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
en Now this is all pre- conjecture, and all that' s left of the plane
pl Na razie to tylko przypuszczenie, a to wszystko, co zostało z samolotu
en A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Ustalenie istnienia groźby poważnej szkody będzie oparte na faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości
en Mr President, the French philosopher René Descartes famously conjectured that all our senses might be being manipulated by a malicious demon.
pl Panie przewodniczący! Francuski filozof René Descartes wysnuł słynne przypuszczenie, że wszystkie nasze zmysły może zwodzić podstępny demon.
en I didn' t resolve Goldbach' s Conjecture
pl Nie rozwiązałem teorii Goldbacha
en In any case, you are wrong in your conjecture.
pl Tak czy inaczej, twoje przewidywania są błędne.
en I resolved Goldbach' s Conjecture before anyone
pl Udowodniłem teorię Goldbacha jako pierwszy
en Everything has been pure conjecture
pl Ich teorie oparte są na domysłach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.