wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • domniemanie   
  • domniemać   
  • domysł   
  • hipoteza   
  • koniektura   
  • mniemać   
  • przypuszczać   
  • przypuszczenie   

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
To suppose with contestable premises.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
to guess
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
unproven statement; guess
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjectural
przypuszczalny; prawdopodobny
conjecturing
domysł; przypuszczanie
four-colour conjecture
zagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
en And you bring me rumors and conjecture
pl Nawet nie chcę tego.Przynosisz mi plotki i domysły
en A determination of threat of injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Ustalenie groźby uszczerbku ustala się na podstawie faktów, a nie tylko zarzutów, przypuszczeń, bądź ewentualnych możliwości
en This statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.
pl Stwierdzenie to oparto na słabych domysłach, a ponieważ zostało przytoczone jedynie w uzasadnieniu, nie możemy poddać go pod głosowanie.
en CISA claimed that the possible intervention of the Chinese government referred to in recital ‧ of the provisional Regulation was pure conjecture
pl CISA utrzymywało, że ewentualna interwencja rządu chińskiego, o której mowa w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, pozostawała w sferze przypuszczeń
en No, no, they' re conjecture you know, it' s only a rumour
pl Nie, nie.To pomówienia. To tylko jakieś plotki
en And I leave it to you to conjecture where that new place will be
pl Sami osądźcie gdzie dokładnie
en On February ‧ I' m presenting my demonstration of Goldbach' s Conjecture
pl lutego będę prezentował teorię Goldbacha
en But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
pl Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
en A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegations, conjecture or remote possibility
pl Określenie zagrożenia wyrządzenia szkody majątkowej jest oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, przypuszczeniach czy odległych możliwościach
en A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Orzeczenie zagrożenia szkodą materialną będzie oparte na faktach, a nie jedynie na domniemaniach, przypuszczeniach, czy niewielkim prawdopodobieństwie
en CISA claimed that the findings in the provisional Regulation had not complied with the standards required by the WTO for this type of investigation, i.e., that the findings should be supported by evidence and not be the result of allegation, conjecture or remote possibility; that the projections and assumptions should show a high degree of likelihood; and that alternative explanations in arriving to a given conclusion should be examined
pl CISA stwierdziło, że ustalenia w ramach rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie były zgodne ze standardami wymaganymi przez WTO w tego rodzajach dochodzeniach, a mianowicie ustalenia powinny być poparte dowodami, a nie wynikać z zarzutów, przypuszczeń bądź odległych możliwości; prognozy i hipotezy powinny wykazywać wysoki stopień prawdopodobieństwa; a alternatywne wyjaśnienia dla konkretnego wniosku powinny zostać zbadane
en The growth potential of the Romanian economy, of the energy resources and the overall natural resources, its attractiveness and territorial accessibility are an advantage for the interdependence of the European economies and we rely on the solidary support of the older Member States so that, beyond any conjectural and temporary dissensions, the Romanian resources would be showed to be an advantage at their true potential, to the Union's benefit.
pl Potencjał wzrostu gospodarki rumuńskiej, zasobów energetycznych i ogólnych zasobów naturalnych, jej atrakcyjność i dostępność terytorialna są korzyścią dla niezależności gospodarek europejskich i polegamy na solidarnym wsparciu starszych państw członkowskich, tak aby, poza jakimikolwiek koniunkturalnymi i tymczasowymi sporami, zostało dowiedzione, że zasoby rumuńskie stanowią zaletę, posiadając prawdziwy potencjał, z korzyścią dla Unii.
en The gold partition conjecture for height-2 posets
pl Hipoteza złotego podziału dla zbiorów częściowo uporządkowanych wysokości dwa
en The k-SAT problem and satisfiability threshold conjecture
pl Problem k-SAT i hipoteza progu spełnialności
en ABC conjecture and applications
pl Hipoteza ABC i jej zastosowania
en I spent five years working on Goldbach' s Conjecture
pl Spędziłem ‧ lat, pracując nad teorią Goldbacha
en She was surprised sometimes at the atrocious conjectures that came into her thoughts, and she had to go on smiling, to hear repeated to her at all hours that she was happy, to pretend to be happy, to let it be believed.
pl Niekiedy nachodziły ją wizje, których okrucieństwu sama się dziwiła; a przecież wciąż trzeba się było uśmiechać, słuchać zapewnień, że jest szczęśliwa, udawać, że jest szczęśliwa, i kazać ludziom w to wierzyć!
en In any case, you are wrong in your conjecture.
pl Tak czy inaczej, twoje przewidywania są błędne.
en Experience teaches us every day what causes lead to the revolutions of empires; but, as no new peoples are now formed, we have almost nothing beyond conjecture to go upon in explaining how they were created.
pl Doświadczenie uczy nas codziennie, jakie przyczyny wywołują przewroty państwowe; ponieważ jednak nie powstają już nowe narody, możemy tylko tworzyć przypuszczenia, w jaki sposób one powstawały.
en No, that was just some tabloid conjecture
pl To były plotki
en I' m just conjecturing from past experience, Mr President
pl To tylko moje przypuszczenia wynikające z doświadczenia, panie prezydencie
en A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility
pl Określenie zagrożenia wyrządzenia szkody majątkowej jest oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, przypuszczeniach czy odległych możliwościach
en Look, Julia, I thought it was a preposterous conjecture, too
pl Posłuchaj, Julia.Też myślałem, że to bezpodstawne przypuszczenia
en Therefore, the projections and assumptions contained in the provisional Regulation were not conjectures or allegations, but the result of a thorough analysis of the situation
pl Dlatego też prognozy i hipotezy zawarte w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych nie były przypuszczeniami lub zarzutami, lecz wynikały z dogłębnej analizy sytuacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,866 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.