wymowa: IPA: /kənˈdʒɛk.tʃə/ kənˈdʒɛk.tʃɚ kənˈdʒɛk.tʃə /kənˈdʒɛk.tʃɚ/    

Tłumaczenia na język polski:

  • domniemanie   
  • domniemać   
  • domysł   
  • hipoteza   
  • koniektura   
  • mniemać   
  • przypuszczać   
  • przypuszczenie   

Pozostałe znaczenia:

 
przypuszczenie, domysł
 
przypuszczać, domyślać się
 
To suppose with contestable premises.
 
(obsolete) Interpretation of signs and omens.
 
(formal) A supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis.
 
(formal, intransitive) To guess; to venture an unproven idea.
 
(mathematics, philology) A statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven.
 
to guess
 
A tentative solution or generalisation inferred from collected data.
 
unproven statement; guess
 
supposition based upon incomplete evidence; a hypothesis
 
To believe especially on uncertain or tentative grounds.
 
(formal) A statement or an idea which is unproven, but is thought to be true; a guess.
 
surmise (about somebody’s feelings)
 
statement likely to be true based on available evidence, but which has not been formally proven

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

conjecturalprzypuszczalny; prawdopodobny
conjecturingdomysł; przypuszczanie
four-colour conjecturezagadnienie czterech barw

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "conjecture", pamięć tłumaczeniowa

add example
With no verification visits possible at the premises of the non-disclosed related parties, the extent to which the Ningbo Ruyi group was involved with HPT can only remain a matter of conjecturePonieważ nie można było przeprowadzić wizyt weryfikacyjnych na terenie nieujawnionych stron powiązanych, zakres zaangażowania grupy Ningbo Ruyi w handel ręcznymi wózkami paletowymi może być wyłącznie przedmiotem domysłu
Q-category and the Ganea conjectureQ-kategoria a hipoteza Ganei
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia istotnej szkody opiera się na stwierdzonym stanie faktycznym nie zaś tylko na domniemaniach, przypuszczeniach i podejrzeniach
She was surprised sometimes at the atrocious conjectures that came into her thoughts, and she had to go on smiling, to hear repeated to her at all hours that she was happy, to pretend to be happy, to let it be believed.Niekiedy nachodziły ją wizje, których okrucieństwu sama się dziwiła; a przecież wciąż trzeba się było uśmiechać, słuchać zapewnień, że jest szczęśliwa, udawać, że jest szczęśliwa, i kazać ludziom w to wierzyć!
And I leave it to you to conjecture where that new place will beSami osądźcie gdzie dokładnie
A determination of threat of injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie groźby uszczerbku ustala się na podstawie faktów, a nie tylko zarzutów, przypuszczeń, bądź ewentualnych możliwości
A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie istnienia groźby poważnej szkody będzie oparte na faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości
Such an imminent increase shall be a measurable one and shall not be determined to exist on the basis of allegation, conjecture or mere possibility arising, for example, from the existence of production capacity in the exporting MembersGrożący wzrost importu powinien być wymierny. Nie będzie on określany na podstawie przypuszczeń, domniemań lub samej tylko możliwości wzrostu, wynikających np. ze zdolności produkcyjnych Członków – eksporterów
Conjecture as to the causes of forest fires leads to heated rows as, unfortunately, everyone is aware of their consequences.Przypuszczenia dotyczące przyczyn pożarów lasów ożywiają nasze szeregi, ponieważ niestety wszyscy są świadomi ich skutków.
It is absolutely unique, its value can only be conjecturedJest jedyny w swoim rodzaju, jego wartość można tylko szacować
Second, the Court of First Instance failed to understand that the assessment of distinctive character is a decision based on a prediction and therefore always has a conjectural characterPo drugie, Sąd nie uwzględnił, że badanie charakteru odróżniającego stanowi decyzję o charakterze prognostycznym i w związku z tym zawsze jest pewnego rodzaju przypuszczeniem
The Rigidity Conjecture of ModulesHipoteza o sztywności modułów
In any case, you are wrong in your conjecture.Tak czy inaczej, twoje przewidywania są błędne.
Though conjecture is not really what we do here in the lab... soCzy znasz powiedzenie " Za wysokie progi... "?Wydaje mi się, że ono jest brytyjskie
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityOkreślenie zagrożenia wyrządzenia szkody majątkowej jest oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, przypuszczeniach czy odległych możliwościach
I' m just conjecturing from past experience, Mr PresidentTo tylko moje przypuszczenia wynikające z doświadczenia, panie prezydencie
I spent five years working on Goldbach' s ConjectureSpędziłem ‧ lat, pracując nad teorią Goldbacha
The rule of conjecture of innocence in polish penal trialZasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym
I resolved Goldbach' s Conjecture before anyoneUdowodniłem teorię Goldbacha jako pierwszy
Just conjecture, that' s allTylko przypuszczenia
The growth potential of the Romanian economy, of the energy resources and the overall natural resources, its attractiveness and territorial accessibility are an advantage for the interdependence of the European economies and we rely on the solidary support of the older Member States so that, beyond any conjectural and temporary dissensions, the Romanian resources would be showed to be an advantage at their true potential, to the Union's benefit.Potencjał wzrostu gospodarki rumuńskiej, zasobów energetycznych i ogólnych zasobów naturalnych, jej atrakcyjność i dostępność terytorialna są korzyścią dla niezależności gospodarek europejskich i polegamy na solidarnym wsparciu starszych państw członkowskich, tak aby, poza jakimikolwiek koniunkturalnymi i tymczasowymi sporami, zostało dowiedzione, że zasoby rumuńskie stanowią zaletę, posiadając prawdziwy potencjał, z korzyścią dla Unii.
A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibilityUstalenie groźby szkody materialnej będzie oparte na faktach, a nie tylko na zarzutach, domysłach lub nikłych możliwo-ściach
Though conjecture is not really what we do here in the labPrzypuszczenia to nie jest to czym zajmujemy sie w laboratorium
This statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.Stwierdzenie to oparto na słabych domysłach, a ponieważ zostało przytoczone jedynie w uzasadnieniu, nie możemy poddać go pod głosowanie.
Look, Julia, I thought it was a preposterous conjecture, tooPosłuchaj, Julia.Też myślałem, że to bezpodstawne przypuszczenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53 zdań frazy conjecture.Znalezione w 0,995 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.