Tłumaczenia na język polski:

 • konkordat   
  (Noun  )
   
  A formal agreement between two nations.
   
  układ pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem regulujący stanowisko prawne Kościoła w danym państwie

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy rel. religia konkordat
 
A formal agreement between two parties, especially between a church and a state; specifically, an agreement between the Pope and a government.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Concordat of Worms
Konkordat wormacki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "concordat", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Terms of canonical marriage with the civil law consequences in selected concordats with the European countries
pl Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państawami europejskimi
en Marriage to all legal intents and purposes of the 10th Article of the Concordat (from 1993)
pl Zawarcie małżeństwa w świetle art. 10 Konkordatu z 1993 r.
en The interaction between church and state for marriage and family under art. 11 Polish Concordat of 28 July 1993.
pl Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.
en The solemnization of the concordat marriage
pl Zawarcie małżeństwa konkordatowego
en Concordat as an international agreement.
pl Konkordat jako umowa międzynarodowa.
en tHE ISSUE OF SIGNING INTERNATIONAL AGREEMENTD BASED ON AN EXAMPLE OF THE CONCORDAT.
pl problematyka zawierania umów międzynarodowych na przykładzie konkordatu.
en Judicial and international characteristics of Concordat.
pl Prawnomiędzynarodowa charakterystyka konkordatu.
en Polish Concordat of 1993 - the study of international law and human rights.
pl Konkordat Polski 1993 r. - studium prawa międzynarodowego i praw człowieka
en The concordat as an international treaty
pl Konkordat jako umowa międzynarodowa
en The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy See
pl Przepisy ust. ‧ i ‧ obowiązują także w stosunku do następujących umów międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
en Concordat as one of the sources of the international public law.
pl Konkordat jako jedno ze źródeł prawa międzynarodowego publicznego.
en The dispute of the Concordat with the Seym on February 10, 1925.
pl Spór Sejmu o konkordat z 10 lutego 1925 roku.
en This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on ‧ May
pl Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla podpisanej dnia ‧ maja ‧ r. w Watykanie umowy międzynarodowej (Konkordatu) pomiędzy Stolicą Apostolską a Portugalią
en The Position of the Concordat and the Act on the Relations between the State and the Catholic Church in the Polish Legal System
pl Miejsce Konkordatu i ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w polskim systemie prawnym
en The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon law
pl umowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
en Political, social and legal aspects of debate around concordat between Republic of Poland and The Holy See (1993).
pl Polityczne, społeczne i prawne aspekty sporu wokół konkordatu z 1993 roku między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską.
en The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy See
pl Przepisy ust. ‧ i ‧ mają także zastosowanie do następujących Traktatów Międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
en The genesis, essence and main Provisions of the Concordat of 28 July 1993 betveen Poland and the Holy See: The Principle of Autonomy and Independence of the State and the Church.
pl Geneza, istota i ważniejsze postanowienia Konkordatu pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła
en Concordat as an international convention on the example of Poland.
pl Konkordat jako umowa międzynarodowa na przykladzie Polski.
en A concordat as a international agreement with special consideration for the Polish concordat from 1993
pl Konkordat jako umowa międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem konkordatu polskiego z 1993 roku
en Spain, Italy and Portugal had concluded Concordats before the matters covered by this Regulation were brought within the ambit of the Treaty: It is necessary to ensure that these States do not breach their international commitments in relation to the Holy See
pl Przed włączeniem do Traktatu materii uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu Hiszpania, Włochy i Portugalia zawarły Konkordaty. Należy zatem uniknąć tego, aby te Państwa Członkowskie naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe w stosunku do Stolicy Apostolskiej
en Relations between the state and the Church during the Concordat debate in the press in 1993
pl Relacje państwo – Kościół w okresie debaty konkordatowej na łamach prasy w 1993 r.
en This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on ‧ May
pl Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla Traktatu Międzynarodowego (Konkordatu) między Stolicą Apostolską a Republiką Portugalską, podpisanego w Watykanie ‧ maja ‧ r
en Political controversies about Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed on July 28th 1993.
pl Kontrowersje polityczne wokół Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku.
en Relationships between the State and the Church in the light of the Polish Concordat of 1993.
pl "system relacji państwo - kościół w świetle konkordatu polskiego z 1993 roku"
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy concordat.Znalezione w 0,64 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.