Tłumaczenia na język polski:

  • konkordat   
     
    A formal agreement between two nations.
     
    układ pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem regulujący stanowisko prawne Kościoła w danym państwie

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy rel. religia konkordat
 
A formal agreement between two parties, especially between a church and a state; specifically, an agreement between the Pope and a government.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Concordat of Worms
Konkordat wormacki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "concordat", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The genesis, essence and main Provisions of the Concordat of 28 July 1993 betveen Poland and the Holy See: The Principle of Autonomy and Independence of the State and the Church.
pl Geneza, istota i ważniejsze postanowienia Konkordatu pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską z 28 lipca 1993 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasady autonomii i niezależności państwa i Kościoła
en Legal and administrative ststus of The Catolic Church in Poland in the light of The Concordat
pl Status administracyjno-prawny Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu
en Political controversies about Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed on July 28th 1993.
pl Kontrowersje polityczne wokół Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku.
en The interaction between church and state for marriage and family under art. 11 Polish Concordat of 28 July 1993.
pl Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny według art. 11 Konkordatu polskiego z 28 lipca 1993 r.
en Relations between the state and the catholic church in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 and the Concordat between the Holy See and the Republic of Poland signed 28 July 1993
pl Stosunki państwo-Kościół katolicki w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku
en The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy See
pl Przepisy ust. ‧ i ‧ mają także zastosowanie do następujących Traktatów Międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
en Spain, Italy and Portugal had concluded Concordats before the matters covered by this Regulation were brought within the ambit of the Treaty: It is necessary to ensure that these States do not breach their international commitments in relation to the Holy See
pl Przed włączeniem do Traktatu materii uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu Hiszpania, Włochy i Portugalia zawarły Konkordaty. Należy zatem uniknąć tego, aby te Państwa Członkowskie naruszyły swoje zobowiązania międzynarodowe w stosunku do Stolicy Apostolskiej
en Vanhecke Frank, Claeys Philip, Dillen Koenraad- Motion for a resolution on the concordat between the Slovak Republic and the Vatican (B
pl Vanhecke Frank, Claeys Philip, Dillen Koenraad- Projekt rezolucji w sprawie konkordatu pomiędzy Republiką Słowacji i Watykanem (B
en The Concordat Beetween Catholic Church and Polish State of 10.2.1925
pl Konkordat między Stolicą Apostolską a Polską z 10.02.1925 r
en The Concordats between the Vatican and Portugal, Spain, Malta and Italy respectively on canonical marriages, their dissolution, and the recognition of the decisions of the Vatican Tribunals (The Roman Rota's jurisdiction over the annulment of canonical marriages- generally indissoluble- for admissible grounds under canon law
pl umowy zawarte między Watykanem a odpowiednio Portugalią, Hiszpanią, Maltą i Włochami dotyczące małżeństwa kanonicznego, jego rozwiązania, uznawania orzeczeń trybunałów watykańskich (właściwości Roty Rzymskiej w przedmiocie unieważnienia małżeństwa kanonicznego- w zasadzie nierozwiązywalnego- z powodów, które dopuszcza prawo kanoniczne
en Relations between the State and the Church in the years 1998 - 2005 in the context of the concordat of 28 of July 1993
pl Stosunki między Państwem a Kościołem w latach 1998-2005 w świetle postanowień konkordatu z 28 lipca 1993 roku
en Terms of canonical marriage with the civil law consequences in selected concordats with the European countries
pl Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państawami europejskimi
en Political, social and legal aspects of debate around concordat between Republic of Poland and The Holy See (1993).
pl Polityczne, społeczne i prawne aspekty sporu wokół konkordatu z 1993 roku między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską.
en Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses provides that decisions as to the invalidity of a marriage taken under the treaties between the Holy See and Portugal, Italy and Spain (Concordats) are to be recognised in the Member States on the conditions laid down in Chapter ‧ of that Regulation
pl Artykuł ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków przewiduje, że decyzje dotyczące unieważnienia małżeństwa podjęte na mocy traktatów między Stolicą Apostolską a Portugalią, Włochami i Hiszpanią (konkordatów) mają być uznawane w Państwach Członkowskich, na warunkach określonych w rozdziale ‧ tego rozporządzenia
en To the extent necessary to ensure effective implementation of Chapter II, the Parties shall inform each other of planned changes to their relevant legislation falling or likely to fall within the scope of this Agreement (proposals for directives, draft laws and orders and draft amendments to the Concordat intercantonal
pl W zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego wykonania rozdziału ‧ Strony informują się wzajemnie o planowanych zmianach ich ustawodawstwa wchodzącego w zakres lub mogącego wchodzić w zakres niniejszego Porozumienia (propozycjach dyrektyw, projektach ustaw i zarządzeń oraz projektach zmian konkordatu międzykantonowego
en The solemnization of the concordat marriage
pl Zawarcie małżeństwa konkordatowego
en Concordat as one of the sources of the international public law.
pl Konkordat jako jedno ze źródeł prawa międzynarodowego publicznego.
en The provisions laid down in paragraphs ‧ and ‧ shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy See
pl Przepisy ust. ‧ i ‧ obowiązują także w stosunku do następujących umów międzynarodowych (Konkordatów) ze Stolicą Apostolską
en The dispute of the Concordat with the Seym on February 10, 1925.
pl Spór Sejmu o konkordat z 10 lutego 1925 roku.
en concordat from 1993 between the holy see and the republic of poland as an example of international agreement
pl Konkordat z 1993r. pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską jako przykład umowy międzynarodowej.
en Concordat as an international agreement.
pl Konkordat jako umowa międzynarodowa.
en A concordat as a international agreement with special consideration for the Polish concordat from 1993
pl Konkordat jako umowa międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem konkordatu polskiego z 1993 roku
en Judicial and international characteristics of Concordat.
pl Prawnomiędzynarodowa charakterystyka konkordatu.
en Concordat marriage
pl "Zawarcie małżeństwa konkordatowego"
en Relations between the state and the Church during the Concordat debate in the press in 1993
pl Relacje państwo – Kościół w okresie debaty konkordatowej na łamach prasy w 1993 r.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy concordat.Znalezione w 0,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.