Tłumaczenia na język polski:

  • przymusowa sterylizacja   
     
    Sterilization without the consent of the person concerned.

Przykładowe zdania z "compulsory sterilisation", pamięć tłumaczeniowa

add example
en they condemn any violation of human rights in the form of compulsory abortion, compulsory sterilisation, infanticide, or the rejection, abandonment or abuse of unwanted children as a means of curbing population growth
pl potępiają wszelkie naruszenia praw człowieka w formie przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji, dzieciobójstwa lub odrzucenia, porzucenia, czy wykorzystywania niechcianych dzieci, jako środków ograniczania naturalnego przyrostu ludności
en The reference to eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons, relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented, involving campaigns for sterilisation, forced pregnancy, compulsory ethnic marriage among others, all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on ‧ July ‧ (see its Article ‧(g
pl Odniesienie do praktyk eugenicznych, w szczególności tych, które mają na celu selekcję osób, dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji, przymusowe ciąże, obowiązkowe zawieranie małżeństw etnicznych; wszelkie działania, które uznane są za przestępstwa międzynarodowe w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjętym w Rzymie dnia ‧ lipca ‧ r. (zob. artykuł ‧ ustęp ‧ litera g
en I welcome any measure that prevents the funding of family planning programmes which will involve a course of abortion programmes and forced sterilisations.
pl Szkoda, że Izba ich nie przyjęła. Z zadowoleniem przyjmę każde działanie, które zapobiegnie finansowaniu programów planowania rodziny zakładających cykl programów aborcyjnych i przymusowych sterylizacji.
en the heat treatment may be applied as the sole process or as a pre-or post-process sterilisation phase
pl obróbka cieplna może być stosowana jako proces samodzielny lub jako proces wstępny poprzedzający fazę sterylizacji lub proces końcowy występujący po niej
en At total CPE, virus is harvested by centrifugation of cell culture supernatant at ‧ x g for ‧ minutes, filter sterilised through ‧ ìm membrane filter and distributed in labelled cryotubes
pl Przy pełnym CPE, szczep wirusa pozyskuje się poprzez odwirowanie supernatantu hodowli komórkowej przy obrotach ‧ x g przez ‧ minut i filtrowanie w warunkach sterylnych przez filtr ‧μm. Uzyskany szczep rozdziela się do oznaczonych krioprobówek
en for sterile medicinal products, details of the sterilisation processes and/or aseptic procedures used
pl dla sterylnych produktów leczniczych, szczegóły procesu sterylizacji i/lub zastosowane procedur aseptycznych
en The article provides for aid to promote greenhouse crops, comprising ‧ % of the cost of soil sterilisation, ‧ % of the purchase price of sterilisation equipment and a subsidy of LIT ‧/kg for the purchase of plastic sheeting for tunnel greenhouses
pl W artykule tym zezwala się na przyznanie, na rzecz upraw szklarniowych, pomocy w wysokości ‧ % na pokrycie kosztów sterylizacji powierzchni, pomocy w wysokości ‧ % na zakup materiałów koniecznych do sterylizacji, pomocy w wysokości ‧ ITL/kg plastiku zakupionego na wykonanie tunelu
en Dissolve ingredients and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ minutes
pl Rozpuścić składniki i sterylizować w autoklawie w temperaturze ‧ °C przez ‧ minut
en At least the critical process steps, such as sterilisation, shall be validated
pl Zatwierdzane są przynajmniej etapy najważniejszego procesu, takie jak sterylizacja
en This requires- as in the past- type approval for the approval of pasteurisation facilities and sterilisation centrifuges
pl Przewidują one, jak to już miało miejsce przeszłości, homologację typu przed dopuszczeniem do użytku instalacji do pasteryzacji i wirówek czyszczących
en Imports of milk and milk products from Australia are limited to products that have undergone a pasteurisation or sterilisation process
pl Przywóz mleka i produktów mlecznych z Australii ogranicza się do produktów poddanych procesowi pasteryzacji lub sterylizacji
en If stock solutions are sterilised and appropriate water is used no further sterilisation is necessary
pl Jeżeli roztwory są wysterylizowane i użyta jest odpowiednia woda, to nie ma konieczności dalszej sterylizacji
en in writing. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.
pl na piśmie. - Przymusowa sterylizacja jest jedną z najpoważniejszych form przemocy wobec kobiet i jest to niedopuszczalne naruszenie praw człowieka.
en After reduction the animal by-products must be heated to a core temperature of more than ‧ °C for at least ‧ minutes without interruption at a pressure (absolute) of at least ‧ bars produced by saturated steam; the heat treatment may be applied as the sole process or as a pre- or post-process sterilisation phase
pl Po rozdrobnieniu produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być podgrzewane do temperatury ich wnętrza powyżej ‧ °C nieprzerwanie przez co najmniej ‧ min. pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej ‧ barów wytworzonym przez nasyconą parę wodną; obróbka cieplna może być stosowana jako proces samodzielny lub jako proces wstępny poprzedzający fazę sterylizacji lub proces końcowy występujący po niej
en For paddy soils, soil and water should be sterilised and the incubation should be carried out as described in section
pl Dla gleb pod mokre uprawy ryżu, gleba i woda powinny być sterylizowane i inkubacja powinna być prowadzona jak opisano w sekcji
en Stomacher or Bioreba strong guage polythene, ‧ mm × ‧ mm; radiation sterilised) using a rubber mallet or suitable grinding apparatus (e.g
pl Stomacher lub Bioreba z polietylenu o dużej wytrzymałości, ‧ x ‧ mm; sterylizowane promieniowaniem), używając gumowego młotka lub odpowiedniego aparatu do rozdrabniania (np
en a room or area for cleansing and sterilising instruments, except when using only single-use equipment
pl pomieszczenie lub obszar do czyszczenia i sterylizacji instrumentów, chyba że używany jest wyłącznie sprzęt jednorazowy
en Dissolve ingredients, check pH and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ min
pl Rozpuścić składniki, sprawdzić pH i przez ‧ min sterylizować w autoklawie w temp. ‧ °C
en In the case of algae and most other contaminating organisms, this can be achieved by surface sterilisation
pl W przypadku glonów i większości innych zanieczyszczających organizmów można tego dokonać przez powierzchniową sterylizację
en To obtain information on the relevance of abiotic transformation of a test substance, soil samples may be sterilised (for sterilisation methods see references ‧ and ‧), treated with sterile test substance (e.g. addition of solution through a sterile filter) and aerated with humidified sterile air as described in section
pl Aby uzyskać informacje na temat znaczenia abiotycznej przemiany substancji badanej, próbki gleby mogą zostać wysterylizowane (metody sterylizacji patrz bibliografia, poz. ‧ i ‧), poddawane działaniu sterylnych substancji badanych (np. dodawanie roztworu przez filtr sterylny), i natleniane nawilżonym sterylnym powietrzem zgodnie z opisem w sekcji
en Following sterilisation antibiotics must be added as follows: ‧ IU/ml penicillin G, ‧ μg amphotericin B and ‧ μg/ml gentamycin
pl Po sterylizacji należy dodać antybiotyki w następujących ilościach: ‧ j.m./ml penicyliny G, ‧ μg amfoterycyny B i ‧ μg/ml gentamycyny
en After reduction the animal by-products must be heated to a core temperature of more than ‧°C for at least ‧ minutes without interruption at a pressure (absolute) of at least ‧ bars produced by saturated steam; the heat treatment may be applied as the sole process or as a pre- or post-process sterilisation phase
pl Po rozdrobnieniu produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być podgrzewane do temperatury ich wnętrza powyżej ‧ °C nieprzerwanie przez co najmniej ‧ min. pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej ‧ barów wytworzonym przez nasyconą parę wodną; obróbka cieplna może być stosowana jako proces samodzielny lub jako proces wstępny poprzedzający fazę sterylizacji lub proces końcowy występujący po niej
en Indeed, the destruction of homes and businesses, and the sterilisation of farming land are probably impossible to quantify using our traditional criteria.
pl Prawdopodobnie nie ma możliwości ilościowego oszacowania zniszczonych domów i przedsiębiorstw oraz wyjałowionych gruntów uprawnych przy pomocy tradycyjnych kryteriów.
en For reconstitution use only the sterilised water for injections and the reconstitution device
pl Do odtwarzania preparatu należy stosować wyłącznie jałową wodę do wstrzykiwań i przyrząd
en to undergo sterilisation in an autoclave for at least ‧ minutes at ‧ °C; or
pl należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej ‧ minut w temperaturze ‧ °C; lub
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3806 zdań frazy compulsory sterilisation.Znalezione w 1,699 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.