Tłumaczenia na język polski:

  • przymusowa sterylizacja   
     
    Sterilization without the consent of the person concerned.

Przykładowe zdania z "compulsory sterilisation", pamięć tłumaczeniowa

add example
they condemn any violation of human rights in the form of compulsory abortion, compulsory sterilisation, infanticide, or the rejection, abandonment or abuse of unwanted children as a means of curbing population growthpotępiają wszelkie naruszenia praw człowieka w formie przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji, dzieciobójstwa lub odrzucenia, porzucenia, czy wykorzystywania niechcianych dzieci, jako środków ograniczania naturalnego przyrostu ludności
The reference to eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons, relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented, involving campaigns for sterilisation, forced pregnancy, compulsory ethnic marriage among others, all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on ‧ July ‧ (see its Article ‧(gOdniesienie do praktyk eugenicznych, w szczególności tych, które mają na celu selekcję osób, dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji, przymusowe ciąże, obowiązkowe zawieranie małżeństw etnicznych; wszelkie działania, które uznane są za przestępstwa międzynarodowe w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjętym w Rzymie dnia ‧ lipca ‧ r. (zob. artykuł ‧ ustęp ‧ litera g
To be sure that no bacterial contamination occurs, optionally the vessels can be sterilised by heating or autoclaving prior to useAby być pewnym, że nie występuje zanieczyszczenie bakteryjne, przed użyciem naczynia można dodatkowo wysterylizować przez ogrzanie lub autoklawizowanie
disposed of or used in accordance with alternative methods which have been authorised in accordance with Article ‧, based on parameters which may include pressure sterilisation or other requirements of this Regulation or the implementing measures thereofusuwane lub stosowane zgodnie z alternatywnymi metodami zatwierdzonymi zgodnie z art. ‧, opartymi na parametrach, które mogą obejmować sterylizację ciśnieniową lub inne wymogi niniejszego rozporządzenia lub jego środków wykonawczych
the statutory notice requiring treatments like destruction, disinfection, disinfestation, sterilisation and other treatments to be carried out and an official description and assessment of their achievement/results, including the description of the methods used for these treatmentsurzędowy wymóg przeprowadzenia zabiegów, takich jak: niszczenie, dezynfekcja, dezynfestacja, sterylizacja i inne oraz oficjalny opis i ocenę ich osiągnięć/wyników, w tym opis metod zastosowanych dla tych zabiegów
the packaging system must be suitable taking account of the method of sterilisation indicated by the manufacturermetoda opakowywania musi uwzględniać metodę sterylizacji wskazaną przez wytwórcę
In her press statement this week, she cited such countries as China and Vietnam, where she claims that EU funding, channelled through the United Nations Population Fund (UNFPA), is presently being used for coercive abortions, involuntary sterilisation and infanticide.W swoim oświadczeniu prasowym z tego tygodnia wymieniła ona takie kraje jak Chiny i Wietnam, twierdząc, że środki UE, przekazywane za pośrednictwem Funduszu Ludnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFPA), są obecnie wykorzystywane do przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji i dzieciobójstwa.
whereas Roma are regularly discriminated against in the provision of health care and social security; noting with concern cases of segregation in maternity wards and the sterilisation of Roma women without their informed consentmając na uwadze, że Romowie są regularnie dyskryminowani w zakresie dostępu do opieki medycznej i ubezpieczeń społecznych; z zaniepokojeniem odnotowując przypadki segregacji rasowej na oddziałach położniczych, a także przypadki sterylizacji kobiet przeprowadzanych bez ich świadomej zgody
The maximum added amount is ‧ mg/kg for most meat products in general and ‧ mg/kg for sterilised meat productsMaksymalna dodawana ilość to ‧ mg/kg w przypadku większości produktów mięsnych ogólnie i ‧ mg/kg w przypadku produktów mięsnych sterylizowanych
At least two German doctors had been examining new methods of sterilising men and women at Auschwitz sinceOd ‧ roku co najmniej dwóch niemieckich lekarzy testowało w Auschwitz nowe metody sterylizacji mężczyzn i kobiet
widespread anti-Romani sentiments, the very inadequate safeguards against racial discrimination at local level and too few appropriate integration programmes; blatant discrimination in health care, including forced sterilisation, and segregation, and a lack of appropriate information on family planningwrogość w stosunku do Romów, zdecydowanie niewystarczające gwarancje dotyczące dyskryminacji na tle rasowym na szczeblu lokalnym i niewystarczająca liczba odpowiednich programów integracyjnych; jawna dyskryminacja w zakresie opieki zdrowotnej, w tym przymusowa sterylizacja i segregacja oraz brak odpowiednich informacji na temat planowania rodziny
Community assistance shall not be given to any government or organisation or programme which supports or participates in the management of a programme which involves human rights abuses such as coercive abortion or involuntary sterilisation or infanticidePomocy wspólnotowej nie udziela się rządom, organizacjom ani programom, które popierają programy obejmujące takie przypadki łamania praw człowieka, jak przymusowa aborcja, sterylizacja wbrew woli lub dzieciobójstwo, lub biorą udział w zarządzaniu takimi programami
pasteurisation in accordance with Chapter I, A, ‧(a) or sterilisation, other than that referred to in paragraph (b) of this Section, in accordance with Chapter I(A)(c) of Annex C to Directive ‧/‧/EEC, followed bypasteryzacja zgodnie z przepisami rozdziału I pkt A ust. ‧ lit. a) lub sterylizacja, inna niż ta, o której mowa w lit. b) niniejszego rozdziału, zgodnie z przepisami rozdziału I pkt A ust. ‧ lit. c) załącznika C do dyrektywy ‧/‧/EWG, po czym nastąpił
storage containers and transport containers are either properly disinfected or sterilised before the commencement of each filling operation, except for single-use containerspojemniki do przechowywania i pojemniki do transportu są odpowiednio dezynfekowane albo sterylizowane przed rozpoczęciem każdej operacji ich napełniania, z wyjątkiem pojemników jednorazowych
Every time that the Union refused free and variable cooperation between States, they sterilised private initiative, increased costs and impeded the emergence of rival, competent and coherent consortiums.Za każdym razem, kiedy Unia nie pozwalała na swobodną i elastyczną współpracę między państwami, zabijała tym samym prywatną inicjatywę, zwiększała koszty i utrudniała powstawanie konkurencyjnych, kompetentnych i spójnych konsorcjów.
i) treatment with acid for at least two days, washing with water and treatment with an alkaline solution for at least ‧ days; the pH must be adjusted and the material purified by means of filtration and sterilised at ‧– ‧ °C for ‧ seconds; ori) obróbce kwasem przez przynajmniej ‧ dni, myciu wodą i obróbce roztworem alkalicznym przez przynajmniej ‧ dni; wartość pH musi być dostosowana a materiał oczyszczony za pomocą filtracji oraz poddany sterylizacji w temperaturze ‧–‧ °C przez ‧ sekundy; lub
in the case of Category ‧ material other than material referred to in Article ‧(a)(i) and (ii), disposed of by processing by pressure sterilisation, permanent marking of the resulting material and burial in an authorised landfillw przypadku materiału kategorii ‧ innego niż materiał, o którym mowa w art. ‧ lit. a) ppkt (i) i (ii), jest usuwany przez przetworzenie w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zatwierdzonym zakładzie, trwałe oznaczenie materiału wynikowego i grzebanie na zatwierdzonym składowisku odpadów
a separate room for the cleansing and disinfection or sterilisation of equipmentwydzielone pomieszczenia do czyszczenia i dezynfekowania lub sterylizacji sprzętu
All feed hoppers, troughs or other utensils used for feeding should be regularly cleaned and, if necessary, sterilisedWszystkie żłoby, koryta lub inne urządzenia do karmienia zwierząt powinny być regularnie czyszczone, a w razie konieczności sterylizowane
following processing, by pressure sterilisation if the competent authority so requires, and permanent marking of the resulting materialpo przetworzeniu w drodze sterylizacji ciśnieniowej, jeśli właściwy organ tego wymaga, i trwałego oznaczenia materiału wynikowego
However, it also has many positive characteristics, which is why it is used in both medicine and research, for research into materials, for sterilisation and for power generation.Promieniotwórczość ma jednak także wiele cech pozytywnych i dlatego wykorzystywana jest zarówno do celów medycznych, jak i do celów badań naukowych, badań materiałowych, do sterylizacji i wytwarzania energii.
in the case of catering waste referred to in Article ‧(p) processed by pressure sterilisation or by processing methods referred to in point (b) of the first subparagraph of Article ‧ or composted or transformed into biogas; orw przypadku odpadów gastronomicznych, o których mowa w art. ‧ lit. p), jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej lub za pomocą metod przetwarzania, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy lit. b), lub jest kompostowany lub przekształcany w biogaz; lub
ml Sterilised Water for Injectionsml jałowa woda do wstrzykiwań
having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted in ‧, and particularly Articles ‧ and ‧ thereof, which define rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and forced sterilisation or any form of sexual violence as crimes against humanity and war crimes and equate them with a form of torture and a serious war crime, whether or not such acts are systematically perpetrated during international or internal conflictsuwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjęty w ‧ r., a w szczególności jego art. ‧ i ‧, które wymieniają gwałt, niewolnictwo seksualne, przymusową prostytucję, wymuszoną ciążę i przymusową sterylizację oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne oraz zrównują je z pewną formą tortur i poważną zbrodnią wojenną, niezależnie od tego, czy czyny te popełniane są w sposób systematyczny w trakcie konfliktów międzynarodowych lub wewnętrznych
a sterilisation process, to achieve an F‧ value equal to or greater than three; orproces sterylizacji w celu osiągnięcia wartości F‧ równej lub większej od ‧; albo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3806 zdań frazy compulsory sterilisation.Znalezione w 4,014 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.