Tłumaczenia na język polski:

  • przymusowa sterylizacja   
     
    Sterilization without the consent of the person concerned.

Przykładowe zdania z "compulsory sterilisation", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The reference to eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons, relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented, involving campaigns for sterilisation, forced pregnancy, compulsory ethnic marriage among others, all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on ‧ July ‧ (see its Article ‧(g
pl Odniesienie do praktyk eugenicznych, w szczególności tych, które mają na celu selekcję osób, dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji, przymusowe ciąże, obowiązkowe zawieranie małżeństw etnicznych; wszelkie działania, które uznane są za przestępstwa międzynarodowe w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjętym w Rzymie dnia ‧ lipca ‧ r. (zob. artykuł ‧ ustęp ‧ litera g
en they condemn any violation of human rights in the form of compulsory abortion, compulsory sterilisation, infanticide, or the rejection, abandonment or abuse of unwanted children as a means of curbing population growth
pl potępiają wszelkie naruszenia praw człowieka w formie przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji, dzieciobójstwa lub odrzucenia, porzucenia, czy wykorzystywania niechcianych dzieci, jako środków ograniczania naturalnego przyrostu ludności
en The test substance can also be added as a solid, e.g. mixed in quartz sand or in a small sub-sample of the test soil which has been air-dried and sterilised
pl Substancja badana może być również dodana w stanie stałym, np. wymieszana z piaskiem kwarcowym lub w małej pod-próbce badanej gleby, która została wysuszona na powietrzu i wysterylizowana
en They voted an opinion which calls on China to respect women and children's rights by ending forced abortion and forced sterilisation. It also calls on China to end political persecution and other human rights abuses.
pl Chciałam zwrócić uwagę posłów na bardzo pozytywne zmiany w Komisji Spraw Zagranicznych, która przegłosowała opinię wzywającą Chiny do przestrzegania praw kobiet i dzieci, poprzez zaprzestanie wymuszania aborcji i przymusowej sterylizacji i wezwała Chiny do zaprzestania prześladowań politycznych i innych form naruszania praw człowieka.
en This requires- as in the past- type approval for the approval of pasteurisation facilities and sterilisation centrifuges
pl Przewidują one, jak to już miało miejsce przeszłości, homologację typu przed dopuszczeniem do użytku instalacji do pasteryzacji i wirówek czyszczących
en If sterilisation is done with the final medium, stock solution ‧ should be added after autoclaving (at ‧ °C for ‧ min
pl Jeżeli sterylizacji dokonuje się na końcowej pożywce, to roztwór podstawowy ‧ należy dodać po obróbce w autoklawie (w temperaturze ‧ °C przez ‧ min
en The following points should, for example, be chosen as sampling sites: sterilisation devices for knives, knives (junction of blade and handle), hollow blood draining knives, elastrators, scalding tanks, bung bagging machines, scraping/gambrelling table (pig), sawblades and cutters, cattle dehiding, other carcase dressing instruments, polishing machine, shackles and containers for transport, transport conveyor belts, aprons, cutting tables, flap doors if touched by passing carcases, chutes for food organs, parts of the line often touched by carcases, overhead structures which may drip moisture, etc
pl Podane poniżej punkty powinny być, na przykład, wybrane jako miejsca pobierania próbek: urządzenia sterylizacyjne dla noży, noże (miejsce łączenia ostrza z uchwytem), puste wewnątrz noże do spuszczania krwi, szczypce do kastrowania, zbiorniki do sparzania, maszyny do workowania, stół do skrobania/zawieszania (trzody chlewnej), zęby piły oraz narzędzia tnące, urządzenia do oskórowania bydła, inne instrumenty do obróbki tusz, maszyny do polerowania, jarzma i pojemniki transportowe, pasy transmisyjne podajników, fartuchy, stoły do cięcia, drzwi zapadkowe, o ile stykają się z przemieszczanymi tuszami, rynny na organy żywieniowe, części linii często dotykane przez tusze, urządzenia na wysokości, z których może kapać wilgoć, itp
en the premises and facilities at which the activities in question have been undertaken shall be sterilised or otherwise cleaned, as necessary, in a manner to be specified by the responsible official body
pl pomieszczenia i obiekty, w których była prowadzona dana działalność, są sterylizowane lub inaczej czyszczone, w razie potrzeby, w sposób, który ma być określony przez właściwy organ publiczny
en ADVATE is to be administered intravenously after reconstitution of the lyophilized product with the provided sterilised water for injections
pl ADVATE należy podawać dożylnie po rozpuszczeniu liofilizowanego produktu w dołączonej jałowej wodzie do wstrzykiwań
en Obvious signs of contamination by algae or other organisms will require surface sterilisation of a sub-sample of Lemna fronds, followed by transfer to fresh medium (see Appendix
pl Wyraźne oznaki zanieczyszczenia glonami lub innymi organizmami wymagać będą powierzchniowej sterylizacji podpróbki liści Lemna, a następnie przeniesienia jej do świeżej pożywki (zob. dodatek
en However, as regards entirely preserved or semi-preserved heat-treated meat products derived from minced meat, the notified provisions provide for a maximum limit of ‧ mg/kg, whereas the corresponding maximum limits of Directive ‧/‧/EC for sterilised meat products is set at ‧ mg/kg
pl Jednakże w odniesieniu do produktów mięsnych całkowicie lub wstępnie konserwowanych poddawanych obróbce cieplnej otrzymanych z mięsa mielonego zgłoszone przepisy przewidują najwyższy dopuszczalny poziom ‧ mg/kg, podczas gdy odpowiednie najwyższe poziomy zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE dla produktów mięsnych sterylizowanych to ‧ mg/kg
en only to use undamaged packages which have not been opened (post-sterilisation is not possible). to have a non-sterile person open the outer aluminium cover to have a sterile person open the inner sterile package
pl • Używać tylko nieuszkodzonych opakowań, które nie były wcześniej otwarte (nie jest możliwa ponowna sterylizacja). • Zewnętrzne opakowanie aluminiowe może otworzyć osoba niesterylna. • Wewnętrzne opakowanie sterylne powinna otworzyć osoba sterylna
en as carrier gas for sterilisation substances in closed systems, in equipment produced after ‧ December
pl jako gaz nośny dla substancji sterylizujących w układach zamkniętych, w urządzeniach wyprodukowanych po dniu ‧ grudnia ‧ r
en to undergo sterilisation in an autoclave for at least ‧ minutes at ‧ °C, or
pl należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej ‧ minut w temperaturze ‧ oC, lub
en having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court, and particularly Articles ‧ and ‧ thereof, which lists rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and forced sterilisation or any form of sexual violence of comparable gravity as crimes against humanity and war crimes and equates them with a form of torture and a serious war crime, whether these acts are systematically perpetrated or not during international or internal conflicts
pl uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, a w szczególności jego art. ‧ i ‧, które wymieniają zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusową prostytucję, wymuszoną ciążę i przymusową sterylizację oraz wszelkie inne formy przemocy seksualnej o porównywalnym stopniu ciężkości jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne oraz uznają je za formę tortur i poważną zbrodnią wojenną, niezależnie od tego czy czyny te popełniane są w sposób systematyczny, w trakcie konfliktów międzynarodowych lub wewnętrznych
en The maximum added amount is ‧ mg/kg for meat products in general and ‧ mg/kg for sterilised meat products
pl Maksymalna dodawana ilość to ‧ mg/kg w przypadku produktów mięsnych ogólnie i ‧ mg/kg w przypadku produktów mięsnych sterylizowanych
en CEPROTIN will be administered to you by intravenous injection after reconstitution of the powder for solution for injection with Sterilised Water for Injections
pl CEPROTIN jest podawany w postaci wstrzyknięcia dożylnego po rozpuszczeniu proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w jałowej wodzie do wstrzykiwań
en The solution must be prepared in water and contain ‧ % w/v brain-heart-infusion broth powder, prior to sterilisation (by autoclaving at ‧ oC/‧ minutes
pl Roztwór musi być przygotowany w wodzie i zawierać ‧ % wyciągu mózgowo-sercowego przed sterylizacją (dokonywaną przez autoklawowanie w temperaturze ‧ °C przez okres ‧ minut
en i) treatment with acid for at least two days, washing with water and treatment with an alkaline solution for at least ‧ days; the pH must be adjusted and the material purified by means of filtration and sterilised at ‧– ‧ °C for ‧ seconds; or
pl i) obróbce kwasem przez przynajmniej ‧ dni, myciu wodą i obróbce roztworem alkalicznym przez przynajmniej ‧ dni; wartość pH musi być dostosowana a materiał oczyszczony za pomocą filtracji oraz poddany sterylizacji w temperaturze ‧–‧ °C przez ‧ sekundy; lub
en Article ‧ of the notified Decree requires that the labels of sterilised shelf-stable milk, UHT milk, micro-filtered pasteurised milk and high-temperature pasteurised milk must indicate the place of origin of the milk which has undergone the treatments in question
pl W art. ‧ notyfikowanego dekretu zapisano wymóg umieszczania w oznakowaniu mleka sterylizowanego o przedłużonej trwałości, mleka UHT, pasteryzowanego mleka mikrofiltrowanego, mleka pasteryzowanego w wysokiej temperaturze informacji o miejscu pochodzenia mleka, które zostało poddane opisanym rodzajom przetwarzania
en be transported to the Member State of destination in flasks which have been cleaned and disinfected or sterilised before use and which have been sealed prior to dispatch from the approved storage facilities
pl być przewożone do docelowego Państwa Członkowskiego w pojemnikach umytych i zdezynfekowanych lub wysterylizowanych przed użyciem, które przed wysyłką z zatwierdzonych pomieszczeń magazynowych zostały zaplombowane
en Prions are very resistant to common disinfection and sterilisation practices.
pl Priony są bardzo oporne na powszechnie stosowane praktyki dezynfekcji i sterylizacji.
en All feed hoppers, troughs or other utensils used for feeding should be regularly cleaned and, if necessary, sterilised
pl Wszystkie żłoby, koryta lub inne urządzenia do karmienia zwierząt powinny być regularnie czyszczone, a w razie konieczności sterylizowane
en Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading ‧), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric
pl Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją ‧), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
en Sterilisation of sample bottles
pl Sterylizacja butelek na próbki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3806 zdań frazy compulsory sterilisation.Znalezione w 1,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.