Tłumaczenia na język polski:

  • przymusowa sterylizacja   
     
    Sterilization without the consent of the person concerned.

Przykładowe zdania z "compulsory sterilisation", pamięć tłumaczeniowa

add example
en they condemn any violation of human rights in the form of compulsory abortion, compulsory sterilisation, infanticide, or the rejection, abandonment or abuse of unwanted children as a means of curbing population growth
pl potępiają wszelkie naruszenia praw człowieka w formie przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji, dzieciobójstwa lub odrzucenia, porzucenia, czy wykorzystywania niechcianych dzieci, jako środków ograniczania naturalnego przyrostu ludności
en The reference to eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons, relates to possible situations in which selection programmes are organised and implemented, involving campaigns for sterilisation, forced pregnancy, compulsory ethnic marriage among others, all acts deemed to be international crimes in the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on ‧ July ‧ (see its Article ‧(g
pl Odniesienie do praktyk eugenicznych, w szczególności tych, które mają na celu selekcję osób, dotyczy przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na przykład kampanie sterylizacji, przymusowe ciąże, obowiązkowe zawieranie małżeństw etnicznych; wszelkie działania, które uznane są za przestępstwa międzynarodowe w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjętym w Rzymie dnia ‧ lipca ‧ r. (zob. artykuł ‧ ustęp ‧ litera g
en Preservation of the product is by cold bath treatment with no additives or by sterilisation through hot bath treatment followed by cold bath, again with no additives
pl Konserwacji produktu dokonuje się poprzez zanurzanie go w zimnej wodzie (konserwacja na zimno), bez udziału jakichkolwiek dodatków, lub poprzez sterylizację polegającą na kolejnym zanurzaniu najpierw w ciepłej a następnie w zimnej wodzie (konserwacja na ciepło), również bez udziału jakichkolwiek dodatków
en If sterilisation is done with the final medium, stock solution ‧ should be added after autoclaving (at ‧ °C for ‧ min
pl Jeżeli sterylizacji dokonuje się na końcowej pożywce, to roztwór podstawowy ‧ należy dodać po obróbce w autoklawie (w temperaturze ‧ °C przez ‧ min
en Dissolve ingredients, check pH and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ min
pl Rozpuścić składniki, sprawdzić pH i przez ‧ min sterylizować w autoklawie w temp. ‧ °C
en The product should be aseptically withdrawn through the stopper using sterilised single use needle and syringe after disinfection of the stopper
pl Produkt należy pobrać przy użyciu techniki aseptycznej przez zatyczkę za pomocą wysterylizowanej igły jednorazowego użytku i strzykawki po zdezynfekowaniu zatyczki
en For safe disposal, unused vials should be reconstituted with a small amount of water then sterilised under high pressure
pl W celu bezpiecznego usunięcia należy dodać do niezużytych fiolek niewielką ilość wody, a następnie wysterylizować je pod wysokim ciśnieniem
en to undergo sterilisation in an autoclave for at least ‧ minutes at ‧ °C, or
pl należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej ‧ minut w temperaturze ‧ oC, lub
en CEPROTIN is administered by intravenous injection after reconstitution of the powder for solution for injection with Sterilised Water for Injections
pl CEPROTIN podaje się we wstrzyknięciu dożylnym po rozpuszczeniu proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w jałowej wodzie do wstrzykiwań
en to undergo sterilisation in an autoclave for at least ‧ minutes at ‧ oC, or
pl należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej ‧ minut w temperaturze ‧ oC, lub
en Do not autoclave stock solutions ‧ and ‧, but sterilise them by membrane filtration
pl Roztworów ‧ i ‧ nie poddawać obróbce w autoklawie, lecz wysterylizować je przez filtrację przeponową
en We would strongly oppose coercive abortion, forced sterilisation and infanticide, and concur that these are human rights abuses.
pl Zdecydowanie sprzeciwiamy się przymusowej aborcji, przymusowej sterylizacji oraz dzieciobójstwu i zgadzamy się, że są to przypadki łamania praw człowieka.
en Processed animal protein must be packed and stored in new or sterilised bags or stored in properly constructed bulk bins
pl Przetworzone białko zwierzęce musi być pakowane lub przechowywane w nowych lub sterylizowanych workach lub też przechowywane we właściwie skonstruowanych zbiornikach
en No attestation is required for consignments of fresh meat as defined in Directive ‧/EEC intended for an establishment for the purposes of pasteurisation, sterilisation or for treatment having an equivalent effect
pl Nie wymaga się poświadczenia dla wysyłki świeżego mięsa w rozumieniu dyrektywy ‧/EWG przeznaczonego do zakładu do celów pasteryzacji, sterylizacji lub obróbki o równoważnym skutku
en Capable of in-situ steam sterilisation in a closed state
pl zdolne do sterylizacji na miejscu w stanie zamkniętym
en If measurement of the physico-chemical uptake of oxygen is required, prepare a solution of the test chemical at, normally, ‧ mg ThOD/litre which has been sterilised by the addition of a suitable toxic substance (see I
pl Jeżeli wymagany jest pomiar fizyko-chemicznego poboru tlenu, przygotować roztwór badanej substancji zwykle ‧ mg ThOD/litr który został sterylizowany dodatkiem odpowiedniej toksycznej substancji (patrz I
en All instruments used for the collection, processing, preservation or freezing of semen shall be either disinfected or sterilised as appropriate before use, except for single-use instruments
pl Wszystkie narzędzia używane do pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i mrożenia nasienia, oprócz narzędzi jednorazowego użytku, muszą być odpowiednio odkażone lub wyjałowione przed użyciem
en It is no minor issue that Articles 7 and 8 of the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court provide that rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilisation or any other form of sexual violence are to be treated as crimes against humanity and war crimes, and will equal, in terms of treatment and persecution, torture or serious war crimes, whether or not they are committed during an armed conflict.
pl Nie bez kozery art. 7 i 8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1998 r. przewidują, że zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej powinny być traktowane jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne oraz że będą traktowane i karane podobnie jak tortury i poważne zbrodnie wojenne, bez względu na fakt, czy zostały popełnione podczas konfliktu zbrojnego czy nie.
en To be sure that no bacterial contamination occurs, optionally the vessels can be sterilised by heating or autoclaving prior to use
pl Aby być pewnym, że nie występuje zanieczyszczenie bakteryjne, przed użyciem naczynia można dodatkowo wysterylizować przez ogrzanie lub autoklawizowanie
en Dissolve ingredients, check pH and sterilise by autoclaving at ‧ °C for ‧ minutes
pl Rozpuścić składniki, sprawdzić wartość pH i wysterylizować przy użyciu autoklawu w temperaturze ‧ °C przez ‧ min
en Urges the Member States to investigate without delay the extreme human rights abuses against Roma women, penalise the perpetrators and provide adequate compensation to victims of forced sterilisation
pl wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznego zbadania poważnych naruszeń praw człowieka w przypadku kobiet romskich, ukarania sprawców i zapewnienia odpowiednich odszkodowań ofiarom przymusowej sterylizacji
en The skinned and boned filets are placed in metal or glass containers, sterilised by heat treatment to eliminate any microorganisms
pl Odskórzone i pozbawione ości filety umieszcza się w metalowych lub szklanych pojemnikach, sterylizowanych termicznie w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju mikroorganizmów
en by heat-treatment (sterilisation, UHT, etc.), for the products referred to in ‧(a) to (d
pl obróbka termiczna (sterylizacja, UHT itd.), w odniesieniu do produktów wymienionych w pkt ‧ lit. a)-d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3806 zdań frazy compulsory sterilisation.Znalezione w 1,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.