Tłumaczenia na język polski:

 • rzeczownik pospolity   
  (Noun  m)
   
  common noun
   
  Not a particular object like a proper noun. Is in a large group with the others of its kind.

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka rzeczownik pospolity
 
Word which refers to any member of a class of similar items, can be used as subject or object of a predicate but is not usually used as a substitute for another word as a pronoun does.
 
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "common noun", pamięć tłumaczeniowa

add example
"Translation of proper and common nouns in Czech and Polish translation of 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' by J. K. Rowling""Przekład nazw własnych w czeskim i polskim tłumaczeniu książki 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' J.K. Rowling"
Aspect (nounPostać (rzeczownik
Moreover, the word puro is an adjective which qualifies the noun and its use in sales names is subject to compliance with a number of conditionsPonadto, termin puro stanowi przymiotnik, którego zastosowanie w nazwie handlowej jest poddane pewnym przesłankom
Project Work in Teaching Countable And Uncountable Nouns To Primary School StudentsMetoda projektu w nauczaniu rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych na poziomie szkoły podstawowej
German compound nouns in four novels by Herta Müller and their Polish equivalents.Niemieckie złożenia nominalne w czterech powieściach Herty Müller i ich odpowiedniki w języku polskim.
Catch the thief! The history of the noun thief based on dictionary definitions.„Gonić złodzieja!” Historia rzeczownika złodziej na materiale słownikowym
Proper Nouns and their Derivatives in Internet Debate ForumsNazwy własne i ich pochodne na internetowych forach dyskusyjnych
The language skills of five-year-old children (nouns and adjectives)Słownik dzieci pięcioletnich (rzeczowniki i przymiotniki)
Comparative analysis of indeclinable nouns of foreign origin in Ukrainian and Polish.Analiza porównawcza nieodmiennych rzeczowników obcego pochodzenia w języku ukraińskim i polskim
The corresponding noun is bitternessOdpowiedni rzeczownik to gorycz
Proper nouns in french.Nazwy własne w języku francuskim.
Attribute (nounWłaściwość (rzeczownik
Variant inflective endings in nouns in nominative pluralWariantywne końcówki fleksyjne rzeczowników w mianowniku liczby mnogiej
Noun collocations in the Ukrainian and Polish business languageStałe połączenia rzeczownikowe w ukraińskim i polskim języku biznesu
German compound nouns in the novel "The City of Dreaming Books` by Walter Moers and their equivalents in the polish translation by Katarzyna Bena.Niemieckie złożenia nominalne w powieści "Miasto śniących Książek" Waltera Moersa i ich tłumaczenie w polskim przekładzie Katarzyny Beny.
Adverbs homographic with instrumental nounPrzysłówki homograficzne z narzędnikiem rzeczownika
Expressive nouns derived from verbs in modern PolishEkspresywne rzeczowniki odczasownikowe we współczesnej polszczyźnie
Noun Neologisms in the Polish LanguageReczownikowe neologizmy słowotwórcze we współczesnym języku polskim
Linguistic Images of Memory in Contemporary Polish. A Cognitive View (Based on Semantic Analysis of the Noun pamięć 'Memory').Obraz pamięci we współczesnym języku polskim.Ujęcie kognitywne (na podstawie analizy semantycznej rzeczownika pamięć).
Intensity (nounIntensywność (rzeczownik
Homonymic decomposition of selected polysemic nouns with reference to nest's dataRozpad homonimiczny wybranych rzeczowników wieloznacznych w świetle danych gniazdowych.
Word formation of new nouns taken from selected weekly magazines from 2010.Słowotwórstwo nowych rzeczowników w wybranych tygodnikach z roku 2010.
Perception (nounPostrzeganie (rzeczownik
An easy-to-use application which implements the classical hangman game. You can choose for the words to be from a particular topic and even choose from a selection of difficulty levels. The program comes in twenty-four languages, and is therefore quite ideal for learning the spelling of basic nouns in other languagesŁatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
Accidence based diffculties of Polish students from secondary school no.10 in Lwów in gaining communication competence in Polish language. Noun accidence.Trudności uczniów polskiej szkoły nr 10 we Lwowie w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej w języku polskim w zakresie fleksji. Fleksja rzeczownika.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60525 zdań frazy common noun.Znalezione w 11,091 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.