Tłumaczenia na język polski:

 • rzeczownik pospolity   
  (Noun  m)
   
  common noun
   
  Not a particular object like a proper noun. Is in a large group with the others of its kind.
   
  a noun that denotes any member or all members of a class
 • apelatiwum   
 • apelatyw   
 • appellativum   

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka rzeczownik pospolity
 
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."
 
Word which refers to any member of a class of similar items, can be used as subject or object of a predicate but is not usually used as a substitute for another word as a pronoun does.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "common noun", pamięć tłumaczeniowa

add example
en "Translation of proper and common nouns in Czech and Polish translation of 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' by J. K. Rowling"
pl "Przekład nazw własnych w czeskim i polskim tłumaczeniu książki 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' J.K. Rowling"
en Fragrance (noun
pl Aromat (rzeczownik
en Compound nouns in the Polish Language
pl Złożenia rzeczownikowe z członem związanym oraz quasi- złożenia
en This would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjective
pl Byłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemiczny
en Linguistic Images of Memory in Contemporary Polish. A Cognitive View (Based on Semantic Analysis of the Noun pamięć 'Memory').
pl Obraz pamięci we współczesnym języku polskim.Ujęcie kognitywne (na podstawie analizy semantycznej rzeczownika pamięć).
en German compound nouns in the field of passenger cars and their translation into Polish.
pl Niemieckie złożenia nominalne z zakresu samochodów osobowych i ich przekład na język polski.
en Noun collocations in the Ukrainian and Polish business language
pl Stałe połączenia rzeczownikowe w ukraińskim i polskim języku biznesu
en It would also make clear that the translation of the word chemical as a noun into chemical substance in languages lacking a single equivalent word does not imply the existence of alternative (and presumably non-toxic?) non-chemical substances
pl Jasne stałoby się także, iż tłumaczenie angielskiego słowa chemical jako substancja chemiczna w językach, gdzie nie występuje ekwiwalent jednowyrazowy, nie sugeruje istnienia alternatywnych (i przypuszczalnie nietoksycznych?) substancji niechemicznych
en Nouns in the seech of three and a half year old children. Comparative analysis
pl Rzeczownik w mowie dziecka 3; 6-letniego. Analiza porównawcza
en Double-gender nouns as an object of lexicographic description in dictionaries with Russian and Polish languages
pl Rosyjskie rzeczowniki dwurodzajowe jako obiekt opisu leksykograficznego w słownikach z językiem rosyjskim i polskim
en Expressive nouns derived from verbs in modern Polish
pl Ekspresywne rzeczowniki odczasownikowe we współczesnej polszczyźnie
en Extremadura is a noun that defines the areas which transhumant pastoralists who tend herbivores set aside for grazing over the winter
pl Estremadura to rzeczownik określający obszary, które pasterze przepędzający sezonowo roślinożerne zwierzęta odłogowują na wypas zimowy
en Catch the thief! The history of the noun thief based on dictionary definitions.
pl „Gonić złodzieja!” Historia rzeczownika złodziej na materiale słownikowym
en The methods to express the referential quantification of a noun phrase in Polish and Spanish. Comparative case study.
pl Sposoby wyrażania charakterystyki referencyjnej grup imiennych w języku polskim i hiszpańskim. Translatologiczne studium porównawcze.
en Proper nouns in tlanslation from Slovak into Polish and from Polish into Slovak.
pl Nazwy własne w przekładach z języka słowackiego na polski i polskiego na słowacki.
en Proper nouns in french.
pl Nazwy własne w języku francuskim.
en Prefixal and non-prefixal nouns, adjectives and passive and active participles in "Lord Thaddeus".
pl Prefiksalne i bezprefiksalne rzeczowniki, przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w "Panu Tadeuszu".
en New Russian suffixalnouns created form nouns.
pl Nowe rosyjskie sufiksalne rzeczowniki odrzeczownikowe.
en Phraseologisms with the noun ashi/SOKU in modern Japanese
pl Frazeologismy z rzeczownikiem ashi/SOKU we współczesnym języku japońskim
en Harmony (noun
pl Harmonia (rzeczownik
en All the words are nouns (there are no verbs or adjectives, & etc
pl Wszystkie słowa są rzeczownikami (nie ma czasowników, przymiotników, & etc
en Asymmetry of gender in titular nouns in contemporary Polish language
pl Asymetria rodzajowa rzeczowników tytularnych we współczesnej polszczyźnie
en Demotion of the noun 'woźny'
pl Degradacja znaczenia rzeczownika "woźny"
en Noun phrase groups in Adam Asnyk's poetry-syntax, linear and semantic analysis
pl Grupy nominalne w poezji Adama Asnyka-analiza składniowa, linearna i semantyczna
en residual taste (noun
pl Posmak (rzeczownik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60525 zdań frazy common noun.Znalezione w 7,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.