Tłumaczenia na język polski:

 • rzeczownik pospolity   
  (Noun  m)
   
  common noun
   
  Not a particular object like a proper noun. Is in a large group with the others of its kind.

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka rzeczownik pospolity
 
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."
 
Word which refers to any member of a class of similar items, can be used as subject or object of a predicate but is not usually used as a substitute for another word as a pronoun does.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "common noun", pamięć tłumaczeniowa

add example
"Translation of proper and common nouns in Czech and Polish translation of 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' by J. K. Rowling""Przekład nazw własnych w czeskim i polskim tłumaczeniu książki 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' J.K. Rowling"
Features of Noun Compounds in the German Professional Language of MarketingCechy rzeczowników złożonych w niemieckim słownictwie marketingowym
We are recording the persistent democratic deficits which are currently being exacerbated by the economic crisis: poverty, trafficking, violence, unemployment, sexual exploitation, the pay divide, denigration in the media, the perpetuation of stereotypical roles and under-representation in the centres of power - all of which are feminine nouns - do most damage to single mothers, elderly women, female immigrants and disabled women.Odnotowujemy utrzymujące się niedociągnięcia demokracji, zaostrzane w jeszcze większym stopniu przez obecny kryzys gospodarczy: ubóstwo, handel ludźmi, przemoc, bezrobocie, wykorzystywanie seksualne, różnice w wynagrodzeniu, oczernianie w mediach, utrwalanie stereotypowych ról i niedostateczna reprezentacja we władzach - to wszystko są rzeczowniki rodzaju żeńskiego - które przynoszą największe szkody samotnym matkom, kobietom w starszym wieku, imigrantkom i kobietom niepełnosprawnym.
" Bottiney. " Noun, substantive„ Botanika ”.Rzeczownik
Nouns denoting human in political aspectsRzeczowniki określające człowieka w aspekcie politycznym
Receptor (nounReceptor (rzeczownik
German compound nouns in four novels by Herta Müller and their Polish equivalents.Niemieckie złożenia nominalne w czterech powieściach Herty Müller i ich odpowiedniki w języku polskim.
Remarks on the meaning of the noun „towarzysz”Uwagi o znaczeniu rzeczownika „towarzysz”
Discrimination (nounRozróżnianie (rzeczownik
Noun, usually followed by ' for, ' off- set a disabilityRzeczownik.Moralne lub materialne
Uninflected nouns in Ukrainian languageRzeczowniki nieodmienne we współczesnym języku ukraińskim
Agramatical forms in people's speech with motorical aphasy on inflectial forms of noun andFormy agramatyczne w wypowiedziach osób z afazją ruchową na przykładzie form fleksyjnych rzeczownika i czasownika
Variability of Inflectional Endings in Singular Locative Case of Hard-stem Neuter Nouns with Paradigm Město in the Contemporary Czech Language, Based on the Chosen Lexemes.Wariantywność końcówek fleksyjnych w miejscowniku liczby pojedyńczej rzeczowników nijakich twardotematowych paradygmatu mesto we współczesnym języku czeskim na przykładzie wybranych leksemów
You only taught me the nounsNauczyłeś mnie tylko rzeczowników
The (Mis)Use of English Verb-Noun Combinations in a Learner CorpusBłędne użycie złożeń czasownikowo-rzeczownikowych w korpusie uczniowskim języka angielskiego
The characteristics of personal nouns in the selected works of N.W.GogolCharakterystyka rzeczowników osobowych na podstawie wybranych utworów N.W.Gogola
"The infection of nouns in Chakavian monument 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' ""Fleksja rzeczowników w czakawskim zabytku 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
Taster (nounDegustator (rzeczownik
Oscillations in the gender of animate nouns in contemporary LatvianWahania rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku łotewskim
The axiological meaning of proper nouns in the texts of modern Russian pressZnaczenie aksjologiczne nazwy własnej w tekstach współczesnej pracy rosyjskiej
Extremadura is a noun that defines the areas which transhumant pastoralists who tend herbivores set aside for grazing over the winterEstremadura to rzeczownik określający obszary, które pasterze przepędzający sezonowo roślinożerne zwierzęta odłogowują na wypas zimowy
With all due respect, Hoshi, we' re not talking about nouns and verbs hereRozpracowanie takiego języka może zająć całe dni, o ile to faktycznie język
word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptomssłowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
The world of colours in W. S. Reymont's Promised Land novel. The nouns naming colours and their patchesŚwiat barw w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. Rzeczowniki nazywające barwy i ich pola
residual taste (nounPosmak (rzeczownik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60525 zdań frazy common noun.Znalezione w 20,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.