Tłumaczenia na język polski:

 • rzeczownik pospolity   
  (Noun  m)
   
  common noun
   
  Not a particular object like a proper noun. Is in a large group with the others of its kind.

Pozostałe znaczenia:

 
gram. gramatyka rzeczownik pospolity
 
A noun that can be preceded by an indefinite article, and denotes any member, or all members of a class; an ordinary noun such as "dog" or "city."
 
Word which refers to any member of a class of similar items, can be used as subject or object of a predicate but is not usually used as a substitute for another word as a pronoun does.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "common noun", pamięć tłumaczeniowa

add example
en "Translation of proper and common nouns in Czech and Polish translation of 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' by J. K. Rowling"
pl "Przekład nazw własnych w czeskim i polskim tłumaczeniu książki 'Harry Potter and the Prisoner of Azbakan' J.K. Rowling"
en Features of Noun Compounds in the German Professional Language of Marketing
pl Cechy rzeczowników złożonych w niemieckim słownictwie marketingowym
en We are recording the persistent democratic deficits which are currently being exacerbated by the economic crisis: poverty, trafficking, violence, unemployment, sexual exploitation, the pay divide, denigration in the media, the perpetuation of stereotypical roles and under-representation in the centres of power - all of which are feminine nouns - do most damage to single mothers, elderly women, female immigrants and disabled women.
pl Odnotowujemy utrzymujące się niedociągnięcia demokracji, zaostrzane w jeszcze większym stopniu przez obecny kryzys gospodarczy: ubóstwo, handel ludźmi, przemoc, bezrobocie, wykorzystywanie seksualne, różnice w wynagrodzeniu, oczernianie w mediach, utrwalanie stereotypowych ról i niedostateczna reprezentacja we władzach - to wszystko są rzeczowniki rodzaju żeńskiego - które przynoszą największe szkody samotnym matkom, kobietom w starszym wieku, imigrantkom i kobietom niepełnosprawnym.
en " Bottiney. " Noun, substantive
pl „ Botanika ”.Rzeczownik
en Nouns denoting human in political aspects
pl Rzeczowniki określające człowieka w aspekcie politycznym
en Receptor (noun
pl Receptor (rzeczownik
en German compound nouns in four novels by Herta Müller and their Polish equivalents.
pl Niemieckie złożenia nominalne w czterech powieściach Herty Müller i ich odpowiedniki w języku polskim.
en Remarks on the meaning of the noun „towarzysz”
pl Uwagi o znaczeniu rzeczownika „towarzysz”
en Discrimination (noun
pl Rozróżnianie (rzeczownik
en Noun, usually followed by ' for, ' off- set a disability
pl Rzeczownik.Moralne lub materialne
en Uninflected nouns in Ukrainian language
pl Rzeczowniki nieodmienne we współczesnym języku ukraińskim
en Agramatical forms in people's speech with motorical aphasy on inflectial forms of noun and
pl Formy agramatyczne w wypowiedziach osób z afazją ruchową na przykładzie form fleksyjnych rzeczownika i czasownika
en Variability of Inflectional Endings in Singular Locative Case of Hard-stem Neuter Nouns with Paradigm Město in the Contemporary Czech Language, Based on the Chosen Lexemes.
pl Wariantywność końcówek fleksyjnych w miejscowniku liczby pojedyńczej rzeczowników nijakich twardotematowych paradygmatu mesto we współczesnym języku czeskim na przykładzie wybranych leksemów
en You only taught me the nouns
pl Nauczyłeś mnie tylko rzeczowników
en The (Mis)Use of English Verb-Noun Combinations in a Learner Corpus
pl Błędne użycie złożeń czasownikowo-rzeczownikowych w korpusie uczniowskim języka angielskiego
en The characteristics of personal nouns in the selected works of N.W.Gogol
pl Charakterystyka rzeczowników osobowych na podstawie wybranych utworów N.W.Gogola
en "The infection of nouns in Chakavian monument 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
pl "Fleksja rzeczowników w czakawskim zabytku 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
en Taster (noun
pl Degustator (rzeczownik
en Oscillations in the gender of animate nouns in contemporary Latvian
pl Wahania rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku łotewskim
en The axiological meaning of proper nouns in the texts of modern Russian press
pl Znaczenie aksjologiczne nazwy własnej w tekstach współczesnej pracy rosyjskiej
en Extremadura is a noun that defines the areas which transhumant pastoralists who tend herbivores set aside for grazing over the winter
pl Estremadura to rzeczownik określający obszary, które pasterze przepędzający sezonowo roślinożerne zwierzęta odłogowują na wypas zimowy
en With all due respect, Hoshi, we' re not talking about nouns and verbs here
pl Rozpracowanie takiego języka może zająć całe dni, o ile to faktycznie język
en word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
pl słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
en The world of colours in W. S. Reymont's Promised Land novel. The nouns naming colours and their patches
pl Świat barw w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. Rzeczowniki nazywające barwy i ich pola
en residual taste (noun
pl Posmak (rzeczownik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60525 zdań frazy common noun.Znalezione w 23,011 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.