Tłumaczenia na język polski:

  • druzgotać   
  • proszkować   
  • rozdrabniać   

Pozostałe znaczenia:

 
To break into smaller portions.
 
To pulverize; to smash.
 
(injury) To cause fragmentation of bone, an intense skull fracture.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

comminutionrozdrabnianie; miażdżenie; proszkowanie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "comminute", pamięć tłumaczeniowa

add example
to ‧,‧ g of whole or (freshly) comminuted or crushed aniseed in ‧ ml of boiling water as a herbal teaOd ‧ do ‧,‧ g całego lub (świeżo) rozdrobnionego lub zmiażdżonego owocu anyżu w ‧ ml wrzącej wody trzy razy dziennie jako napar
Fennel, sweet, dried comminuted or powdered fruitKoper włoski, odmiana słodka, suszony, rozdrobniony lub w proszku
The methods for comminution and mixing should be recorded and should not affect the residues present in the analytical sampleNależy odnotować zastosowaną metodę rozdrabniania i mieszania, przy czym nie powinna ona wpływać na pozostałości zawarte w próbce analitycznej
the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the administration at a distance of more than four nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a distance of more than ‧ nautical miles from the nearest land, provided that in any case the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than four knotsstatek dokonuje zrzutu ścieków rozdrobnionych i odkażonych, stosując system zatwierdzony przez administrację i w odległości większej niż ‧ mile morskie od najbliższego lądu, lub też ścieków, które nie są rozdrobnione i odkażone, w odległości większej niż ‧ mil morskich od najbliższego lądu, pod warunkiem że w żadnym przypadku ścieki, które były przetrzymywane w zbiorniku zatrzymującym, nie będą usunięte jednorazowo w całości, lecz stopniowo, gdy statek jest w drodze i płynie z prędkością nie mniejszą niż ‧ węzły
Dried aniseed, comminuted or crushedSuszony owoc anyżu, rozdrobniony lub zmiażdżony
Comminute the heel ends in a Waring Blender or by Ultra Thurrax until complete homogenisation has just been achievedRozdrobnić końcówki w homogenizatorze Waringa lub Ultra Thurrax, aż do pełnej homogenizacji tkanki
g of (freshly) comminuted fruits as a herbal tea, in three divided doses, for short-term use in mild transitory symptoms only (less than one week–‧ g (świeżo) rozdrobnionych owoców jako napar, w trzech podzielonych dawkach do krótkotrwałego stosowania tylko w łagodnych, przejściowych objawach (do jednego tygodnia
g of (freshly) comminuted fruits as a herbal tea, in three divided doses, for short-term use in mild transitory symptoms only (less than one week–‧ g (świeżo) rozdrobnionych owoców jako napar w trzech podzielonych dawkach do krótkotrwałego stosowania tylko w łagodnych, przejściowych objawach (do jednego tygodnia
Comminute and suspend in a small volume of sterile distilled water or ‧ mM phosphate buffer (AppendixRozdrobnić ją i zawiesić w małej objętości sterylnej wody destylowanej lub ‧ mM buforu fosforanowego (dodatek
Comminuted herbal substance for preparation of a herbal teaRozdrobniona substancja ziołowa do przygotowywania naparu
I wanted to update you on Scott Sumner-- comminuted femur fractureChciałam dac ci aktualne informacje na temat Scotta Sumnera-- rozdrobnione złamanie kości udowej
Comminuted herbal substance as herbal tea: ‧,‧-‧ gRozdrobniona substancja roślinna jako napar: ‧,‧–‧ g
The analytical sample should be comminuted, if appropriate, and mixed well, to enable representative analytical portions to be withdrawnPróbka analityczna powinna być rozdrobniona, jeśli jest to właściwe, i dobrze wymieszana, dla umożliwienia wyodrębnienia reprezentatywnej porcji analitycznej
Oranges, comminuted, provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumptionPomarańcze, rozdrobnione, wstępnie zakonserwowane, ale nienadające się do bezpośredniego spożycia
Tea preparation: ‧,‧ to ‧ g of comminuted herbal substance for infusion in ‧ ml of boiling waterPrzygotowanie naparu: ‧,‧ do ‧ g rozdrobnionej substancji roślinnej do przygotowania naparu w ‧ ml wrzącej wody
when the ship is fitted with a system to comminute and disinfect the sewage, such a system shall meet operational requirements based on standards and the test methods recommended by the commission and shall be approved by the administrationjeżeli statek wyposażony jest w system rozdrabniania i odkażania ścieków, system ten spełnia wymogi operacyjne oparte na normach i metodach testujących zaleconych przez Komisję [‧] i zatwierdzonych przez administrację
Fennel, bitter, dried comminuted fruitKoper włoski, odmiana gorzka, suszone, rozdrobnione owoce
Comminuted citrus fruitOwoce cytrusowe w kawałkach
when the ship is fitted with a system to comminute and disinfect the sewage, such system shall meet operational requirements based on the standards and test methods recommended by the Commission and shall be approved by the administrationjeżeli statek wyposażony jest w system rozdrabniania i odkażania ścieków, system ten spełnia wymogi operacyjne oparte na normach i metodach testujących zaleconych przez komisję i zatwierdzonych przez administrację
Place the finely comminuted material removed into the filter funnel. Add ‧ ml of hot chloroform, mix carefully with the metal spatula and filter under vacuum, collecting the filtrate in the conical flask attached to the filter funnelUsunięty materiał rozdrobnić i wprowadzić do lejka do sączenia, dodać ‧ ml gorącego chloroformu i całość starannie wymieszać metalową szpatułką i przefiltrować w próżni, przy czym filtrat jest zbierany do stożkowej kolby połączonej z lejkiem do sącznia
to ‧,‧ g of (freshly) comminuted fennel fruits with ‧,‧ l of boiling water (brew for ‧ minutes) three times daily as a herbal tea–‧,‧ g (świeżo) rozdrobnionych owoców kopru włoskiego z ‧,‧ l wrzącej wody (parzyć przez ‧ minut) trzy razy dziennie jako napar
These include comminuted or powdered herbal substances, tinctures, extracts, essential oils, expressed juices and processed exudatesObejmują one rozdrobnione lub sproszkowane substancje ziołowe, nalewki, ekstrakty, olejki, wyciskane soki i przetworzone wyciągi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26 zdań frazy comminute.Znalezione w 0,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.