Tłumaczenia na język polski:

  • wiersz polecenia   
     
    An interface between the operating system and the user in which the user types command language strings of text that are passed to the command interpreter for execution.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

command prompt window
okno wiersza polecenia
elevated command prompt
wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień

Przykładowe zdania z "command prompt", pamięć tłumaczeniowa

add example
en A standard way to run this program is by simply specifying the following command at the prompt kbuildsycoca
pl Typowym sposobem uruchamiania tego programu jest wpisanie w linii poleceń kbuildsyscoca bez żadnych dodatkowych parametrów
en Type systemsettings & at any command prompt
pl Wpisz systemsettings & w dowolnym miejscu, gdzie można wpisywać polecenia
en You can type kcontrol & at any command prompt
pl Z dowolnego wiersza poleceń wpisując kcontrol &
en Prompt the & kppp; user to enter a string, given the specified string as a hint. The user will see what is typed. If the specified string includes the mark ‧‧, the mark will be replaced with the current content of the internal scan buffer, as previously stored with the scan command
pl Program & kppp; poprosi użytkownika o podanie ciągu znaków, wyświetlając wpisany tekst jako podpowiedź. Użytkownik zobaczy wprowadzany tekst. Jeżeli tekst podpowiedzi, zawierać będzie znacznik ‧‧, to ten fragment zostanie zastąpiony, aktualną zawartością bufora, zapisaną przez polecenie scan
en Choose K menu System Konsole to get a & UNIX; command prompt, or press Alt; F‧ to get a mini command prompt window to execute a single command
pl Wybierz Menu K System Konsola, aby otworzyć linię poleceń lub wciśnij Alt; F‧ na klawiaturze, aby otworzyć wersję mini Konsoli. Pozwala ona na uruchomienie jednego polecenia, a następnie zamyka się
en & konsole; is what is known as an X terminal emulator, often referred to as a terminal or a shell. It gives you the equivalent of an old-fashioned text screen on your desktop, but one which can easily share the screen with your graphical applications. & Windows; users may be familiar with the MS-DOS Prompt utility, which has the analogous function of offering a DOS command-line under & Windows;. (Although the & UNIX; CLI s offer far more power and ease of use than does DOS!
pl & konsole-mianownik; jest graficznym emulatorem terminala, nazywanym konsolą lub powłoką. Zastępuje on stary, dobrze znany ekran tekstowy, jednak potrafi dzielić miejsce na pulpicie z programami, działającymi w trybie graficznym. Użytkownicy systemu & Windows; mogą go porównać do wiersza poleceń MS-DOS, który oferował analogiczną funkcjonalność do tej oferowanej przez DOS. Należy jednak pamiętać, że system & UNIX-mianownik; z CLI oferuje znacznie lepszą funkcjonalność niż DOS!
en After waiting for the login request, the user sends his ID and waits for a list of available phone numbers for that username. Then he tells the server which of the numbers offered he would like to be called back on. & kppp; can open a dialog for this, if your location changes often, & eg; you are a sales representative and move from hotel to hotel. Now the server is expecting login and password for authentication, but in the meantime, the server hangs up and calls the user back. The authentication information is sent, and & kppp; waits for a command prompt, and then starts a small script (here called start_ppp which fires up pppd on the server
pl Po otrzymaniu żądania zalogowania, użytkownik wysyła swoją nazwę i oczekuje na listę dostępnych dla niego numerów telefonicznych. Następnie przesyła do serwera, informację o wybranym numerze, dla celów nawiązania połączenia zwrotnego. W programie & kppp; może pojawiać się okno dialogowe z informacją o oferowanych przez serwer numerach, co może być przydatne gdy użytkownik często zmienia swoją lokalizację, np. jest przedstawicielem handlowym i dzwoni z różnych hoteli. Po dokonaniu wyboru, serwer rozłącza się i nawiązuje połączenie dzwoniąc na wybrany przez użytkownika numer, a następnie ponownie prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po przesłaniu informacji o autoryzacji, & kppp; oczekuje na pojawienie się znaku zachęty, a następnie uruchamia krótki skrypt (tutaj: start_ ppp), który uruchamia demona pppd na serwerze
en Member States shall ensure that the national and local disease control centres and the expert group have staff, facilities and equipment including communication systems as necessary, and a clear and effective chain of command and management to ensure the prompt implementation of the disease control measures laid down in this Directive
pl Państwa Członkowskie zapewnią, że krajowe i lokalne ośrodki kontroli choroby oraz grupy ekspertów posiadają odpowiedni personel, urządzenia i wyposażenie obejmujące systemy łączności, oraz jasną i skuteczną hierarchię służbową i zarządzanie w celu zapewnienia szybkiego wykonania środków kontroli choroby ustanowionych w niniejszej dyrektywie
en The most practical way to configure the access to a eGroupware server is to use the egroupwarewizard wizard. You can start it from the command line prompt: $ egroupwarewizard The wizard will configure not only & korganizer; to use the eGroupware resources, but & kmail;, & kaddressbook; too
pl Najpraktyczniejszą metodą konfiguracji dostępu do serwera eGroupware jest asystent egroupwarewizard. Możesz go uruchomić z linii poleceń: $ egroupwarewizard Asystent skonfiguruje także & kmail; i & kaddressbook;, aby mogły korzystać ze źródeł danych eGroupware
en Expect ogin: ‧ remember, we do ordinary terminal login ID " " ‧ kppp sends the id you configured in the main dialog Expect for userxyz: ‧ a list of available numbers is shown, the user should choose one Send userxyz-home ‧ the user wants to be called back on their home number Expect ogin: ‧ The callback process is now running, a new connection, and so a new login. ID Expect assword: ‧ Now send your password Expect & gt; ‧ Wait for the command prompt (the prompt may vary) Send start_ppp ‧ this command starts the pppd
pl Expect ogin: ‧ wykorzystywany jest standardowy terminal ID "" ‧ program kppp wysyła nazwę użytkownika ustawioną w głównym oknie logowania Expect for userxyz: ‧ lista dostępnych numerów zostaje wyświetlona, użytkownik powinien jeden z nich wybrać Send userxyz-home ‧ użytkownik prosi o połączenie zwrotne na numer telefonu domowego Expect ogin: ‧ proces połączenia zwrotnego jest kontynuowany serwer nawiązuje nowe połączenie, dlatego też pojawia się pytanie o login. Send ID Expect assword: ‧ następnie należy wysłać hasło Send password Expect & gt; ‧ oczekiwanie na pojawienie się znaku zachęty (może on różnie wyglądać) Send start_ ppp ‧ uruchomienie demona pppd na serwerze
en At the meeting of the ministers of NATO member states in October 2008, General John Craddock, commander of the NATO forces in Europe, stated that Russia's military action in Georgia prompted NATO to revise its basic assumption concerning the security of its member states.
pl Na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich NATO w październiku 2008 roku generał John Craddock, dowódca sił NATO w Europie, powiedział, że działania wojskowe Rosji w Gruzji skłoniły NATO do weryfikacji podstawowego założenia NATO co do bezpieczeństwa państw członkowskich.
en If you 're not sure if you have a kernel with ppp support, issue the dmesg at the command prompt and look for something like this
pl Jeżeli użytkownik nie jest pewien, czy jądro systemu zapewnia obsługę protokołu PPP, powinien wpisać polecenie: dmesg w linii poleceń, i poszukać następującego tekstu
en The most practical way to configure the access to a GroupWise server is to use the groupwisewizard wizard. You can start it from the command line prompt: $ groupwisewizard The wizard will configure not only & korganizer; to use the GroupWise resources, but & kmail;, & kaddressbook; too
pl Najpraktyczniejszą metodą konfigurowania dostępu do serwera GroupWise jest użycie asystenta groupwisewizard. Możesz go uruchomić z linii poleceń $ groupwisewizard Asystent przystosuje do współpracy ze źródłami danych GroupWise nie tylko & korganizer-dopelniacz;, ale także & kmail; i & kaddressbook
en This command opens the replace dialog box. The replace dialog is almost identical to the above-mentioned find dialog. In addition to the features in the find dialog it contains a Replace With: text entry/dropdown box. Using this dialog the user can specify both the text to be found and text with which to replace it. The additional Prompt On Replace option allows the user to have & kwrite; ask for confirmation before each replacement
pl Polecenie otwiera okno dialogowe zastępowania tekstu. Jest ono bardzo podobne do opisanego wcześniej okna wyszukiwania. Dodatkowym parametrem widocznym w oknie, jest pole/lista rozwijana Zastąp przez:. W oknie użytkownik wprowadza zarówno tekst do znalezienia, jak też tekst, który ma zastąpić wyszukany fragment. Dodatkowa opcja Pytaj przy zamianie powoduje, iż & kwrite; zapyta się użytkownika o jego decyzję przed dokonaniem każdej zamiany
en Member States shall ensure that the national and local disease control centres and the expert group have staff, facilities and equipment including communication systems as necessary, and a clear and effective chain of command and management to ensure the prompt implementation of the disease control measures laid down in this Directive
pl Państwa Członkowskie zapewniają, aby krajowe i lokalne centra zwalczania choroby oraz grupa ekspercka posiadały personel, urządzenia i sprzęt, łącznie z niezbędnym systemem łączności, oraz przejrzysty i skuteczny system dowodzenia, dla zapewnienia właściwego wykonywania środków zwalczania choroby ustanowionych w niniejszej dyrektywie
en You can type kinfocenter & at any command prompt
pl Możesz również wpisać polecenie kinfocenter & w linii poleceń
en You can use & kstars; to generate an image of the sky without actually launching the GUI portion of the program. To use this feature, start & kstars; from a command prompt using arguments to specify the filename for the image, as well as the desired image dimensions
pl Można wykorzystać & kstars; do wygenerowania obrazu nieba bez uruchamiania GUI programu. Aby wykorzystać tą funkcję, uruchom & kstars; z wiersza poleceń używając argumentów, które określają nazwę pliku dla obrazu, a także jego wymiary
en If you only want to open the key manager, type this in the command line prompt: kgpg-k The editor can be reached by: kgpg-d
pl Jeśli chcesz otworzyć tylko okno zarządzania kluczami, w wierszu poleceń wpisz kgpg-k. Edytor możesz wywołać za pomocą kgpg-d
en An example of using signals in & konsole;, & konqueror; has crashed leaving behind a running process of nspluginviewer which is taking up ‧ % of your memory and ‧ % of your cpu cycles. In top use the k command switch to kill the task. You will be prompted for the PID and then the signal to send to kill it. For more on info on what signals you can send to a running process see the full manual on signals (type man signal in a & konsole; or go to ‧signal in & konqueror
pl Przykład użycia sygnałów wraz z & konsole;. Załóżmy, że & konqueror; niespodziewanie zakończył działanie zostawiając proces nspluginviewer, który zajmuje ‧ % pamięci i zużywa ‧ % cyklów procesora. W programie top użyj klawisza k, żeby zatrzymać to zadanie. Nastąpi najpierw zapytanie o PID, a potem sygnał spowoduje zakończenie pracy programu. Więcej o tym, jak sygnały mogą być wysyłane do działających procesów znajdziesz w podręczniku sygnałów (użyj polecenia man signal w & konsole; lub przejdź do ‧ signal w programie & konqueror
en Though & kwrite; may most often be started from the & kde; program menu, or a desktop icon, it can also be opened at the command line prompt of a terminal window. There are a few useful options that are available when doing this
pl Pomimo że & kwrite; najczęściej otwierany jest za pomocą menu programów & kde; lub ikony pulpitu, może być także otwierany z linii poleceń w oknie terminala. W tym trybie dostępnych jest kilka użytecznych opcji
en Type kdf at a command prompt or select Disk Free from the System group in the K menu. The standard & Qt; and & kde; command options are available, and can be listed by entering kdf--help at the command prompt
pl Wpisz komendę kdf w konsoli lub wybierz opcję Wolna przestrzeń na dyskach z grupy System w głównym menu środowiska & kde;: K. Dostępne są typowe opcje dla komend w środowisku & Qt; oraz & kde; i można je wyświetlić poprzez wpisanie kdf--help w konsoli
en Allows the user to specify the mount and unmount commands for a given device, as well as the icon used to represent it. More information on these commands can be found on the man page for mount (type man mount at the command prompt
pl W tym oknie użytkownik może określić polecenia montowania i odmontowania dla wybranych urządzeń oraz wybrać ikonę reprezentującą urządzenie. Więcej informacji o stosowanych poleceniach dostępne jest na stronach dokumentacji dla polecenia mount (wpisz man mount w konsoli
en Beyond the one-off response to the sharp rise in cereal prices that prompted the crisis of livestock farming, Parliament wishes to raise the issue of the place that the European Union wants European agriculture to have in the global market, namely, produce with strict standards that are imposed on our commercial partners in order to have fair competition.
pl Poza jednorazową reakcją na gwałtowny wzrost cen zbóż, który wywołał kryzys hodowli, Parlament chciałby także poruszyć kwestię pozycji, jaką zdaniem Unii Europejskiej powinno mieć rolnictwo europejskie na rynku światowym, a mianowicie produktów podlegających surowym standardom nałożonym na naszych partnerów handlowych, by zapewnić uczciwą konkurencję.
en My fights finish prompt so we can get out before the authorities find out
pl Walki szybko się skończą.Zwiejemy, zanim władza się dowie
en as long as world-market conditions tend to hinder the widespread adoption of farming practices which are in line with the goals of nature conservation, special policy measures will be required which could, for example, mean that agri-environmental aid should be increased to a level where all farmers in the EU are prompted to switch to green production methods
pl dopóty, dopóki warunki panujące na rynku światowym raczej utrudniają powszechne wprowadzenie rolnictwa zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, do polityki musi należeć podejmowanie szczególnych wysiłków, np. w kierunku takiego zwiększenia środków pomocowych przeznaczonych na potrzeby rolno-środowiskowe, aby przekonać wszystkich rolników w UE do metod produkcji rolnej przyjaznych dla środowiska naturalnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7169 zdań frazy command prompt.Znalezione w 6,61 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.