Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): highOdporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, coldOddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
So a higher tolerable risk of errors, as supported in your report, could allow the Commission to modulate the control effort, to optimise cost effectiveness and to balance the need for effective control with establishing a more trust-based relationship with researchers.A więc wyższe akceptowalne ryzyko błędów, o którym wspomina pani w swoim sprawozdaniu, mogłoby pozwolić Komisji dostosować działania kontrolne, zoptymalizować efektywność kosztów i utrzymywać równowagę pomiędzy potrzebą skutecznej kontroli, a nawiązaniem z pracownikami naukowymi relacji opartych na zaufaniu.
Quality tolerancesTolerancje dotyczące jakości
mm for the upper tolerance curvemm dla górnej krzywej tolerancji
Ensure full respect for the rule of law and pursue a policy of zero tolerance against corruption, organised crime and financial crimeZapewnienie pełnego poszanowania praworządności i prowadzenie polityki zerowej tolerancji wobec korupcji, przestępczości zorganizowanej i przestępstw finansowych
I therefore gladly voted in favour of this report, and I believe that we should emphasise two points in particular: firstly, we want the Council and the Commission to tell us this year when accession negotiations are to begin and, secondly, we will not tolerate any bilateral troublemaking, and definitely not with regard to this bizarre name issue.W związku z tym z radością głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania; uważam, że powinniśmy w szczególności podkreślić dwa punkty: po pierwsze, chcemy, by Rada i Komisja zawiadomiły nas w tym roku, kiedy rozpoczną się negocjacje akcesyjne, po drugie zaś nie będziemy tolerować jakiegokolwiek warcholstwa w relacjach dwustronnych, a już z pewnością nie w związku z tym dziwacznym sporem o nazwę.
Deplores the fact that the new law of ‧ September ‧ on the legal status of a church, a religious community and a religious group, has not yet resulted in adherents of different faiths feeling that they have the same opportunities to confess and propagate their faith and to own, use and establish buildings for these purposes as do the two denominations which have traditionally been the largest in the country, namely the Macedonian Orthodox Church and Islam; recalls that the authorities have a duty to protect tolerance towards those whose convictions are different and the right to religious diversityubolewa na faktem, że nowa ustawa w sprawie statusu prawnego kościołów, wspólnot religijnych i instytucji religijnych z dnia ‧ września ‧ r. do tej pory nie doprowadziła do tego, że przedstawiciele różnych wyznań mają poczucie posiadania takich samych możliwości wyznawania i propagowania swej wiary oraz posiadania, używania i budowy budynków w tym celu, jak dwa tradycyjnie największe wyznania w kraju- Macedoński Kościół Prawosławny i islam; przypomina, że obowiązkiem władz jest ochrona tolerancji wobec osób o innych przekonaniach oraz prawa do różnorodności religijnej
Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.Europa nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora.
Velmetia is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone or those already being treated with the combination of sitagliptin and metforminVelmetia wskazana jest do stosowania, oprócz diety i ćwiczeń fizycznych, w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów z glikemią niedostatecznie wyrównaną podczas stosowania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii, lub u pacjentów już leczonych sitagliptyną w skojarzeniu z metforminą
% by number or weight of melons not satisfying the requirements of the class, but meeting those of Class ‧ or, exceptionally, coming within the tolerances of that class% liczby lub masy melonów niespełniających wymogów dla tej klasy, lecz spełniających wymogi klasy ‧ lub wyjątkowo mieszczących się w przedziale tolerancji dla tej klasy
Zomarist is indicated in the treatment of type ‧ diabetes mellitus patients who are unable to achieve sufficient glycaemic control at their maximally tolerated dose of oral metformin alone or who are already treated with the combination of vildagliptin and metformin as separate tabletsProdukt leczniczy Zomarist jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu ‧ u pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli glikemii, mimo stosowania doustnie maksymalnych tolerowanych dawek metforminy w monoterapii lub u pacjentów leczonych wildagliptyną w skojarzeniu i metforminą, w postaci oddzielnych tabletek
To add an aeroplane to a fleet operated with fleet values, the operator must verify by weighing or computation that its actual values fall within the tolerances specified in subparagraph ‧(ii) aboveAby włączyć nowy samolot do floty użytkowanej według wartości masy dla floty, operator musi sprawdzić poprzez ważenie lub obliczenie, czy jego rzeczywiste wartości mieszczą się w granicach tolerancji określonych w pkt ‧ ppkt (ii) powyżej
In the case of products incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding ‧ mm, sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film, this tolerance is ‧ per cent in respect of this stripW przypadku produktów zawierających taśmę składającą się z rdzenia z folii aluminiowej lub z rdzenia z folii z tworzyw sztucznych, nawet pokrywaną proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej ‧ mm, wprowadzoną za pomocą kleju między dwie warstwy folii z tworzywa sztucznego tolerancja w odniesieniu do taśmy wynosi ‧ %
The sampling time shall be measured to within a tolerance of ‧ %Czas pobierania próbki mierzy się z tolerancją ‧%
Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, acute and repeated dose toxicity, local tolerance, female fertility, embryo-foetal and postnatal toxicity (up to the end of the lactation periodDane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, lokalnej tolerancji, wpływu na płodność samic, toksyczności dla płodu i toksyczności po urodzeniu (do końca okresu laktacji), nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka
In each lot the following tolerances shall be allowedW każdej partii dopuszcza się następujące tolerancje
We cannot tolerate humanitarian aid being taken hostage in this conflict.Nie możemy tolerować sytuacji, kiedy pomoc humanitarna staje się zakładnikiem w tym konflikcie.
Tolerance TotemTotem Tolerancji
A tolerance of ±‧ % applies to the dimensions and mass givenW odniesieniu do podanych wymiarów i masy obowiązuje tolerancja ±‧ %
PROVISIONS CONCERNING TOLERANCESPRZEPISY DOTYCZĄCE TOLERANCJI
the bar gene isolated from Streptomyces hygroscopicus conferring tolerance to the herbicide glufosinate-ammoniumGen bar wyizolowany ze Streptomyces hygroscopicus powodujący tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy
In the case of products incorporating yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped, this tolerance is ‧ % in respect of this yarnW przypadku produktów zawierających przędzę z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami z polieteru, nawet rdzeniowego, tolerancja dla tej przędzy wynosi ‧ %
In my view, we should keep Belarus in the forefront of our minds, because this is an issue for Europe as a whole. We cannot tolerate a situation in which there is a country like Belarus, run by a dictator, in the very centre of Europe.Myślę, że trzeba cały czas mieć sprawę Białorusi na uwadze, dlatego że jest to sprawa całej Europy, bo nie możemy tolerować faktu, że w samym środku Europy jest taka anomalia, jak państwo Białoruś, które jest państwem rządzonym przez dyktatora.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9821 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 7,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.