Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, coldOddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): highOdporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
Biobutanol has low vapour pressure and shows tolerance to water contamination in petrol blends, facilitating its use in existing petrol resupply and distribution channelsBiobutanol charakteryzuje się niskim ciśnieniem pary i tolerancją na zanieczyszczenie wodą w mieszankach benzyny, co ułatwia jego stosowanie w obecnych kanałach zaopatrzenia w benzynę i jej dystrybucji
% by number or weight of strawberries not satisfying the requirements of the class but meeting those of Class I or, exceptionally, coming within the tolerances of that class% według ilości lub wagi truskawek nie spełniających wymagań dla danej klasy, lecz spełniających wymagania dla Klasy I albo, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji dla danej klasy
Within this tolerance a maximum of ‧ % by number of cucumbers may have tips with a bitter tasteW ramach tej tolerancji najwyżej ‧ % liczby ogórków może mieć końce o gorzkim smaku
In general, the effective concentration and the concentration at which toxicity occurs increase with increasing tolerance to opioidsNa ogół, stężenie skuteczne i stężenie, przy którym występuje toksyczność ulegają zwiększeniu wraz z rosnącą tolerancją na opioidy
Margin of tolerance in the estimation of quantities reported in the logbookMargines tolerancji w oszacowaniach ilości wpisanych do dziennika połowowego
You talk about human rights and freedom of expression, about Europe's values and about tolerance, but underneath the whitewash it is all rot.Mówicie o prawach człowieka i wolności słowa, o wartościach europejskich i o tolerancji, ale pod powłoką bielinki nie ma nic innego jak tylko rozkład.
Whereas the implementation of the provisions of Directive ‧/EEC has shown the need for a revision of the tolerable negative errors and the classification of productswprowadzenie w życie przepisów dyrektywy ‧/EWG wykazało potrzebę dokonania rewizji dopuszczalnych negatywnych błędów oraz klasyfikacji produktów
Except in the case provided for in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, in the checking of batches of grade A eggs and washed eggs a tolerance shall be allowed as regards the weight per eggZ wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, podczas kontroli partii jaj klasy „A” i „jaj mytych” dopuszcza się tolerancje w zakresie wagi jednostkowej
Local toleranceTolerancja miejscowa
Irrespective of the method used, the error made in measuring the actual contents of a prepackage shall not exceed one fifth of the tolerable negative error for the nominal quantity in the prepackageNiezależnie od zastosowanej metody wartość dopuszczalnego błędu pomiaru rzeczywistej zawartości opakowania nie przekracza jednej piątej wartości dopuszczalnego błędu ujemnego określonego dla ilości nominalnej w opakowaniu
Meanwhile, it congratulates itself on the hundreds of millions of euros given to the authorities who provoke, organise or tolerate this situation.Tymczasem Parlament gratuluje sobie setek tysięcy euro przekazanych władzom Kosowa, które prowokują, organizują lub tolerują tę sytuację.
Calls on local and regional authorities to use sport to promote tolerance and understanding within the context of social inclusion and combating discriminationWzywa, by władze lokalne i regionalne wykorzystywały sport w celu szerzenia tolerancji i zrozumienia w kontekście integracji społecznej i zwalczania dyskryminacji
This tolerance shall also apply for the purpose of Article ‧(bTaki zakres tolerancji stosuje się również dla celów art. ‧ ust. ‧ lit. b
In single dose volunteer studies, doses up to and including ‧ mg per day were tolerated without exhibiting serious adverse reactionsU badanych ochotników wardenafil w pojedynczych dawkach do ‧ mg na dobę był dobrze tolerowany i nie powodował ciężkich objawów niepożądanych
I could never tolerate all that disciplineNie zniosłabym tej dyscypliny
The paper is to be white for all copies and should be ‧ millimetres by ‧ millimetres with a maximum tolerance of ‧ millimetres less or ‧ millimetres more with regard to their lengthWszystkie egzemplarze należy sporządzić na białym papierze w formacie ‧ milimetrów na ‧ milimetrów z maksymalną tolerancją ‧ milimetrów mniej lub ‧ milimetrów więcej, jeśli chodzi o długość egzemplarza
the proportion of prepackages having a negative error greater than the tolerable negative error laid down in subsection ‧ shall be sufficiently small for batches of prepackages to satisfy the requirements of the tests specified in Annexudział opakowań jednostkowych o ujemnym odchyleniu objętości zawartości większym niż dopuszczalny poziom ujemnego odchylenia ustanowiony w ppkt ‧. powinien być w danej partii opakowań na tyle mały, aby całe partie opakowań spełniały wymogi badań określonych w załączniku
The dimensions e and f shall have a manufacturing tolerance of ±‧ mm and shall be specified by the coupling device manufacturerWymiary e i f, o tolerancji wykonania ±‧ mm, określa producent urządzenia sprzęgającego
PROVISIONS CONCERNING TOLERANCESPRZEPISY DOTYCZĄCE TOLERANCJI
As far as coups d'état are concerned, the strict zero-tolerance rule applied by the African Union provides protection and plays a decisive role in re-establishing constitutional order.Jeśli chodzi o zamachy stanu, stosowana przez Unię Afrykańską rygorystyczna zasada zerowej tolerancji zapewnia ochronę i odgrywa decydującą rolę w przywracaniu ładu konstytucyjnego.
Because of the potential for immune tolerance (impaired ability to respond to subsequent exposure to the PRP antigen) PROCOMVAX is not recommended for use in infants younger than ‧ weeks of ageZe względu na możliwość wystąpienia tolerancji immunologicznej (zaburzenie odpowiedzi immunologicznej na kolejną dawkę antygenu PRP), nie zaleca się stosowania szczepionki PROCOMVAX u dzieci w wieku poniżej ‧ tygodni
no part of the mirror is less than ‧ m (a tolerance of + ‧ cm may be applied) from the ground, regardless of the adjustment position, when the vehicle is under a load corresponding to its maximum technically permissible weight; andżadna część lusterka nie znajduje się w odległości mniejszej niż ‧ m (możliwe jest przyjęcie tolerancji +‧ cm) od podłoża, niezależnie od pozycji ustawienia lusterka, gdy pojazd znajduje się pod obciążeniem odpowiadającym jego maksymalnej technicznie dopuszczalnej masie; oraz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9821 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 8,103 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.