Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.
pl Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
en Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, cold
pl Oddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
en Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): high
pl Odporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
en Biobutanol has low vapour pressure and shows tolerance to water contamination in petrol blends, facilitating its use in existing petrol resupply and distribution channels
pl Biobutanol charakteryzuje się niskim ciśnieniem pary i tolerancją na zanieczyszczenie wodą w mieszankach benzyny, co ułatwia jego stosowanie w obecnych kanałach zaopatrzenia w benzynę i jej dystrybucji
en % by number or weight of strawberries not satisfying the requirements of the class but meeting those of Class I or, exceptionally, coming within the tolerances of that class
pl % według ilości lub wagi truskawek nie spełniających wymagań dla danej klasy, lecz spełniających wymagania dla Klasy I albo, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji dla danej klasy
en Within this tolerance a maximum of ‧ % by number of cucumbers may have tips with a bitter taste
pl W ramach tej tolerancji najwyżej ‧ % liczby ogórków może mieć końce o gorzkim smaku
en In general, the effective concentration and the concentration at which toxicity occurs increase with increasing tolerance to opioids
pl Na ogół, stężenie skuteczne i stężenie, przy którym występuje toksyczność ulegają zwiększeniu wraz z rosnącą tolerancją na opioidy
en Margin of tolerance in the estimation of quantities reported in the logbook
pl Margines tolerancji w oszacowaniach ilości wpisanych do dziennika połowowego
en You talk about human rights and freedom of expression, about Europe's values and about tolerance, but underneath the whitewash it is all rot.
pl Mówicie o prawach człowieka i wolności słowa, o wartościach europejskich i o tolerancji, ale pod powłoką bielinki nie ma nic innego jak tylko rozkład.
en Whereas the implementation of the provisions of Directive ‧/EEC has shown the need for a revision of the tolerable negative errors and the classification of products
pl wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy ‧/EWG wykazało potrzebę dokonania rewizji dopuszczalnych negatywnych błędów oraz klasyfikacji produktów
en Except in the case provided for in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, in the checking of batches of grade A eggs and washed eggs a tolerance shall be allowed as regards the weight per egg
pl Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, podczas kontroli partii jaj klasy „A” i „jaj mytych” dopuszcza się tolerancje w zakresie wagi jednostkowej
en Local tolerance
pl Tolerancja miejscowa
en Irrespective of the method used, the error made in measuring the actual contents of a prepackage shall not exceed one fifth of the tolerable negative error for the nominal quantity in the prepackage
pl Niezależnie od zastosowanej metody wartość dopuszczalnego błędu pomiaru rzeczywistej zawartości opakowania nie przekracza jednej piątej wartości dopuszczalnego błędu ujemnego określonego dla ilości nominalnej w opakowaniu
en Meanwhile, it congratulates itself on the hundreds of millions of euros given to the authorities who provoke, organise or tolerate this situation.
pl Tymczasem Parlament gratuluje sobie setek tysięcy euro przekazanych władzom Kosowa, które prowokują, organizują lub tolerują tę sytuację.
en Calls on local and regional authorities to use sport to promote tolerance and understanding within the context of social inclusion and combating discrimination
pl Wzywa, by władze lokalne i regionalne wykorzystywały sport w celu szerzenia tolerancji i zrozumienia w kontekście integracji społecznej i zwalczania dyskryminacji
en This tolerance shall also apply for the purpose of Article ‧(b
pl Taki zakres tolerancji stosuje się również dla celów art. ‧ ust. ‧ lit. b
en In single dose volunteer studies, doses up to and including ‧ mg per day were tolerated without exhibiting serious adverse reactions
pl U badanych ochotników wardenafil w pojedynczych dawkach do ‧ mg na dobę był dobrze tolerowany i nie powodował ciężkich objawów niepożądanych
en I could never tolerate all that discipline
pl Nie zniosłabym tej dyscypliny
en The paper is to be white for all copies and should be ‧ millimetres by ‧ millimetres with a maximum tolerance of ‧ millimetres less or ‧ millimetres more with regard to their length
pl Wszystkie egzemplarze należy sporządzić na białym papierze w formacie ‧ milimetrów na ‧ milimetrów z maksymalną tolerancją ‧ milimetrów mniej lub ‧ milimetrów więcej, jeśli chodzi o długość egzemplarza
en the proportion of prepackages having a negative error greater than the tolerable negative error laid down in subsection ‧ shall be sufficiently small for batches of prepackages to satisfy the requirements of the tests specified in Annex
pl udział opakowań jednostkowych o ujemnym odchyleniu objętości zawartości większym niż dopuszczalny poziom ujemnego odchylenia ustanowiony w ppkt ‧. powinien być w danej partii opakowań na tyle mały, aby całe partie opakowań spełniały wymogi badań określonych w załączniku
en The dimensions e and f shall have a manufacturing tolerance of ±‧ mm and shall be specified by the coupling device manufacturer
pl Wymiary e i f, o tolerancji wykonania ±‧ mm, określa producent urządzenia sprzęgającego
en PROVISIONS CONCERNING TOLERANCES
pl PRZEPISY DOTYCZĄCE TOLERANCJI
en As far as coups d'état are concerned, the strict zero-tolerance rule applied by the African Union provides protection and plays a decisive role in re-establishing constitutional order.
pl Jeśli chodzi o zamachy stanu, stosowana przez Unię Afrykańską rygorystyczna zasada zerowej tolerancji zapewnia ochronę i odgrywa decydującą rolę w przywracaniu ładu konstytucyjnego.
en Because of the potential for immune tolerance (impaired ability to respond to subsequent exposure to the PRP antigen) PROCOMVAX is not recommended for use in infants younger than ‧ weeks of age
pl Ze względu na możliwość wystąpienia tolerancji immunologicznej (zaburzenie odpowiedzi immunologicznej na kolejną dawkę antygenu PRP), nie zaleca się stosowania szczepionki PROCOMVAX u dzieci w wieku poniżej ‧ tygodni
en no part of the mirror is less than ‧ m (a tolerance of + ‧ cm may be applied) from the ground, regardless of the adjustment position, when the vehicle is under a load corresponding to its maximum technically permissible weight; and
pl żadna część lusterka nie znajduje się w odległości mniejszej niż ‧ m (możliwe jest przyjęcie tolerancji +‧ cm) od podłoża, niezależnie od pozycji ustawienia lusterka, gdy pojazd znajduje się pod obciążeniem odpowiadającym jego maksymalnej technicznie dopuszczalnej masie; oraz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9821 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 5,306 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.