Tłumaczenia na język polski:

  • tolerancja zimna   
  • wytrzymałość na zimno   
  • odporność na zimno   
  • wrażliwość na zimno   

Przykładowe zdania z "cold tolerance", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The approach of understanding the mechanisms of structural changes in cold-sensitive and cold-tolerant plants' chloroplasts under dark-chilling conditions.
pl Próba wyjaśnienia mechanizmu indukowanych stresem chłodu zmian struktury chloroplastu roślin chłodowrażliwych i chłodoodpornych.
en Tolerance to cold: plantule: high, flowering time: medium; tolerance to high water (‧-‧): high
pl Odporność na zimno: sadzonek: wysoka, podczas kwitnienia: średnia; odporność na głębokość zanurzenia (‧–‧): wysoka
en Breathes oxygen, comparable tolerances to heat, cold
pl Oddychają tlenem, porównywalna tolerancja na ciepło i zimno
en Musical genius or no musical genius... we will not tolerate slacking in this academy
pl Geniusz muzyczny czy też nie... nie będziemy tolerować tutaj lenistwa
en A tolerance of + ‧/-‧ mm is allowed in height of fall
pl W wysokości spuszczenia dopuszczalna tolerancja wynosi + ‧/-‧ mm
en Unless the EU establishment finally starts to lobby for a pro-birth policy for the indigenous Europeans, promotes the traditional family with many children, finally takes action against attempts - such as gay marriage - to destroy the traditional family, and reintroduces zero tolerance to immigration, also in relation to family reunion, in fifty years' time we will be sitting here palavering about the Kosovisation of Europe, just as we are doing now with the Kosovo issue itself.
pl Jeśli instytucje UE nie zaczną lobbować na rzecz prorodzicielskiej polityki wśród rdzennych Europejczyków, promować tradycyjnej wielodzietnej rodziny, podejmować działań przeciwko szeregowi prób w celu zniszczenia tradycyjnej rodziny, np. poprzez wprowadzenie małżeństw homoseksualnych oraz nie powrócą do zasady zero tolerancji wobec imigrantów, również w odniesieniu do ponownego zjednoczenia rodziny, za pięćdziesiąt lat będziemy chwalić powstanie Kosowo w całej Europie, dokładnie tak samo jak w przypadku kwestii Kosowa dziś.
en Grading curve of the aggregate in the asphaltic mix, with tolerances
pl Krzywa przesiewu kruszywa w mieszaninie asfaltowej wraz z granicami tolerancji
en Individual tolerability and virological response should be considered when making the dose adjustment (see section
pl Dostosowując dawkę należy uwzględnić indywidualną tolerancję oraz odpowiedź wirusologiczną (patrz punkt
en The borers shall conform to the dimensions (subject to a tolerance of ‧ %) given in the table below: (in mm
pl Próbniki muszą odpowiadać wymiarom podanym w mm w następującej tabeli (tolerancja do ‧ %): (w milimetrach
en Patients hypersensitive to Insulin Human Winthrop Comb ‧ for whom no better tolerated preparation is available must only continue treatment under close medical supervision and where necessary in conjunction with anti-allergic treatment
pl Pacjenci z nadwrażliwością na preparat Insulin Human Winthrop Comb ‧ mogą, w przypadku braku lepiej przez nich tolerowanego preparatu insuliny, kontynuować leczenie wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza i w razie konieczności z jednoczesnym stosowaniem leków przeciwalergicznych
en Calls on the Belarus authorities to immediately cease the harassment of all educational institutions in the country and to respect the basic principles of academic freedom, teaching autonomy and tolerance in education
pl wzywa władze Białorusi do natychmiastowego zaprzestania szykanowania wszelkich instytucji edukacyjnych w kraju oraz poszanowania podstawowych reguł wolności akademickiej, autonomii nauczania i tolerancji w dziedzinie edukacji
en Such a measure of tolerance should nonetheless include an appropriate follow-up by the competent national authority until the non-compliance has been remedied
pl Takie tolerancyjne podejście powinno jednak obejmować odpowiednie procedury właściwego organu krajowego, stosowane aż do momentu usunięcia niezgodności
en An overall tolerance limit should be set for losses of alcohol due to multiple land and sea transport operations in connection with a tendering procedure for the export of alcohol to be processed in the third countries covered by this Regulation
pl Ogólny margines tolerancji należy przyjąć w odniesieniu do ubytków alkoholu spowodowanych wielokrotnymi czynnościami transportu lądowego i morskiego w związku z procedurą przetargową dotyczącą wywozu alkoholu przeznaczonego do przetworzenia w państwach trzecich objętych niniejszym rozporządzeniem
en If you have been told by your doctor that you are unable to tolerate some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product
pl Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku
en I will not tolerate this any longer
pl Nie moge tego znosić dłużej
en Where the tolerance is exceeded, the cereals are weighed forthwith
pl W przypadku przekroczenia dopuszczalnej tolerancji, zboża waży się niezwłocznie
en This can no longer be tolerated.
pl Nie wolno już dłużej tego tolerować.
en The subsequent docetaxel doses were administered immediately after completion of the trastuzumab infusion, if the preceding dose of trastuzumab was well tolerated
pl Kolejne dawki docetakselu podawano natychmiast po zakończeniu wlewu trastuzumabu, jeśli podana poprzednio dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana
en In relation to testicular toxicity, effects were observed in juvenile rats in conjunction with other clinical signs of toxicity (at a dose exceeding the maximum tolerated dose) and at an exposure level that would not be tolerated chronically in humans
pl Jeżeli chodzi o toksyczność dla jąder, działania takie zaobserwowano u młodych szczurów w połączeniu z innymi oznakami toksyczności klinicznej (przy zastosowaniu dawek przekraczających maksymalne tolerowane dawki) oraz przy poziomie ekspozycji, który nie byłby tolerowany przez dłuższy czas u ludzi
en Nephrotic syndrome has been reported following attempted immune tolerance induction in haemophilia B patients with Factor ‧ inhibitors and a history of allergic reaction
pl Opisywano wystąpienie zespołu nerczycowego po próbie indukcji tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B i inhibitorami czynnika IX, u których uprzednio wystąpiła reakcja alergiczna
en There is a concern that if any breach of international arrangements is tolerated, other regions will breach them too.
pl Istnieje obawa, że jeżeli tolerowane będzie jakiekolwiek naruszenie międzynarodowego porozumienia, to inne regiony również będą je naruszać.
en In case of conformity of production tests, the values must be verified according to the methods laid down in the relevant regulatory acts taking into account the conformity of production test tolerances allowed in those regulatory acts
pl W razie badania zgodności produkcji należy je sprawdzać według metod podanych w odpowiednich aktach prawnych przy uwzględnieniu tolerancji testów zgodności produkcji podanych w tych aktach prawnych
en The dose may be increased to ‧ mg once daily based on clinical response and tolerability
pl Dawka może być zwiększona do ‧ mg raz na dobę w oparciu o odpowiedź kliniczną i tolerancję
en If the oral dose of ‧ mg/day has not been stable and well tolerated, a switch to ‧ mg/‧ h transdermal patches is recommended. A patient on a dose of ‧ mg/day oral rivastigmine can be switched to ‧ mg/‧ h transdermal patches
pl Jeśli dawka doustna ‧ mg/dobę nie jest stabilna i dobrze tolerowana, zaleca się zamianę leczenia na system transdermalny w dawce ‧, ‧ mg/‧ h. • Pacjentowi przyjmującemu dawkę ‧ mg/dobę rywastygminy w postaci doustnej można zamienić leczenie na system transdermalny w dawce ‧, ‧ mg/‧ h
en The minimum acceptable volume of the contents shall be calculated by subtracting the tolerable negative error for the nominal volume of the contents concerned from the nominal volume of the contents of the prepackage
pl Minimalna dopuszczalna objętość zawartości jest obliczana poprzez odjęcie wartości dopuszczalnego ujemnego odchylenia nominalnej objętości danej zawartości od nominalnej objętości zawartości opakowania jednostkowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9821 zdań frazy cold tolerance.Znalezione w 3,391 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.