Tłumaczenia na język polski:

  • zimny rozruch   
     
    A startup process that begins with turning on the computer's power. Typically, a cold boot involves some basic hardware checking by the system, after which the operating system is loaded from disk into memory.

Pozostałe znaczenia:

 
(transitive, computing) To reboot a computer by turning it off and on.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cold boot", pamięć tłumaczeniowa

add example
If I had had something to boot, I would have booted it, that’s just how I felt. I had tried lying in every sort of position to get warm, but the cold still penetrated.
Kopnąłbym coś, gdybym tylko miał co – tak właśnie się czułem. Próbowałem już leżeć w każdej pozycji, by się zagrzać, ale zimno było przenikliwe.
I kind of bought some boots
Kupiłam sobie wyjątkowe buty
I was just admiring your boots
Podziwiałam pana buty
Senior military advisor, Capt.Dale Dye, served as a watchdog...... for military accuracy and trained the cast in a ‧ ‧- day, actor boot camp
Kapitan Dale Dye był głównym doradcą...... militarnym i trenował całą obsadę podczas ‧- dniowego kursu
On completion of sampling the boot/sock swabs shall be carefully removed so as not to dislodge adherent material
Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, tak aby nie usunąć przylegającego do nich materiału
Get your boots off my bed and go to your room!
Zabieraj buciory z mojego łóżka i idź do swojego pokoju!
These boots are made for walkin '
" Te butki zrobiono do chodzenia "
& Record boot command lines for defaults
Użyj & poprzednich parametrów uruchamiania
Those boots have very old toes!
Dziwnie wygląda!
orthopaedic boot and shoemaker
wytwórcy obuwia ortopedycznego
You mean when you gals gave her the boot
Masz na myśli wtedy kiedy dałyście jej kopniaka
And in one afternoon, in one drawing, you' ve said more about these boots than
A ty jednego popołudnia, jednym rysunkiem, powiedziałaś więcej o tych butach niż
Boot swabs and/or dust samples
Próbki ze skarpet na buty lub próbki kurzu
game-specific footwear (bowling shoes, football boots, running spikes, ski boots, footwear fitted with ice skates or rollers, etc
specyficznego obuwia sportowego (do kręgli, piłki nożnej, biegania; buty narciarskie, łyżwy, rolki itd
One of these days these boots
" Któregoś dnia te buty "
cleansing and disinfecting of means of transportation and of the boots of visitors
środki transportu i obuwie przyjezdnych są czyszczone i dezynfekowane
Charley, you spit all over my boot
Charley, oplułeś mi buta
Select the drive or partition you want to install the LILO boot loader to here. Unless you intend to use other boot managers in addition to LILO, this should be the MBR (master boot record) of your boot drive. In this case, you should probably select/dev/hda if your boot drive is an IDE drive or/dev/sda if your boot drive is SCSI
Wybierz dysk lub partycję, na której chcesz zainstalować program rozruchowy LILO. Jeżeli nie zamierzasz używać innych programów rozruchowych obok LILO, powinieneś wybrać MBR (główny sektor rozruchowy) Twojego dysku rozruchowego. W tym wypadku prawdopodobnie powinieneś wybrać/dev/hda, jeśli masz dysk IDE, lub/dev/sda, jeśli masz dysk SCSI
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots
Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots
But, as he knew no more about farming than calico, as he rode his horses instead of sending them to plough, drank his cider in bottle instead of selling it in cask, ate the finest poultry in his farmyard, and greased his hunting-boots with the fat of his pigs, he was not long in finding out that he would do better to give up all speculation.
A że na rolnictwie znał się nie lepiej niż na perkalu, że zajeżdżał konie, miast nimi orać, spijał cydr flaszkami, zamiast sprzedawać go beczkami, brał na stół co piękniejsze sztuki drobiu i sadłem swych świń smarował myśliwskie buty, postanowił niebawem raz na zawsze skończyć z interesami.
They' il roll me in a mattress and boot me
Zawiną mnie w materac i skopią
You blow smoke again, they' il be scraping you off the heel of my boot
Jeśli znowu wciśniesz mi bzdury, będą cię zdrapywać z moich butów
There' s a snake in my boot
W moim bucie jest wąż
This afternoon when you saw me, you looked at me like I was something you scraped off your boot
Po południu spojrzałeś na mnie jak na jakiegoś śmiecia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5623 zdań frazy cold boot.Znalezione w 5,972 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.