Tłumaczenia na język polski:

 • rada miejska   
  (  f)
   
  town/city governing body
   
  town/city governing body
 • rada miasta   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City Council
Ustrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Most of the official family of Los Angeles, led by the mayor...... and the City Council, gathered with family members...... and members of the black community at McNeely' s funeral...... who was tragically murdered several days ago
pl Wiele ważnych osobistości, na czele z burmistrzem...... i radą miasta, zebrało się wraz z członkami rodziny...... i delegatami czarnej społeczności na pogrzebie McNeely...... zabitej kilka dni temu
en "Social dialogue in Cracow" - communication as a way of building the relation of cooperation and trust between the City Council and inhabitants of Cracow City.
pl "Dialog społeczny w Krakowie", czyli budowanie relacji współpracy i zaufania w procesie komunikacji między Urzędem Miasta a mieszkańcami Krakowa
en It cannot continue to occupy the city of Famagusta in breach of the United Nations Security Council Resolution.
pl Nie może nadal okupować miasta Famagusta z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.
en Jewish market in Krakow based on trade agreements between Krakows city Council and kahal of Krakow and Kazimierz from years 1485-1779.
pl Handel żydowski w Krakowie na podstawie umów handlowych między kahałem krakowskim i kazimierskim a radą miejską Krakowa z lat 1485-1779.
en According to the information provided by the Norwegian authorities, Nørhaven wished to centralise its production, by locating it either in Skien or in Gjøvik, and engaged in negotiations with the City Councils in both Municipalities
pl Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze norweskie spółka Nørhaven chciała dokonać centralizacji swojej produkcji, umieszczając ją bądź w Skien, bądź też w Gjøvik, i podjęła w tym zakresie rozmowy z władzami obu gmin
en In the Canary Islands Regional Parliament there are no Green members; in the 88 councils in the Canary Islands there are no Green councillors; of the 29 councillors on Las Palmas City Council there are no Green councillors; the Greens are barely present on a couple of councils in the Canary Islands, where they are definitely in a coalition with the People's Party.
pl Żaden poseł z Grupy Zielonych nie jest członkiem Regionalnego Parlamentu Wysp Kanaryjskich; w 88 urzędach na Wyspach Kanaryjskich nie ma radnych z Grupy Zielonych; wśród 29 radnych Urzędu Miasta Las Palmas nie ma radnych z Grupy Zielonych; Zieloni są członkami kilku rad na Wyspach Kanaryjskich w miejscach, gdzie tworzą zdecydowaną koalicję z Partią Ludową.
en Each of the Member States concerned shall nominate one city to be European Capital of Culture and shall notify the European Parliament, the Council, the Commission and the Committee of the Regions thereof, no later than four years before the event is due to begin
pl Każde zainteresowane państwo członkowskie nominuje jedno miasto do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i notyfikuje to Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów, nie później niż na cztery lata przed rozpoczęciem obchodów
en What was that city council official doing at the reception?
pl Co robi urzędnik z magistratu- na weselu?
en All Italian institutions - and I say this to Mr Tajani, to Mrs Angelilli and to other members of the opposition - from the City of Rome to regional authorities, right down to the smallest local council, are committed to this.
pl Wszystkie instytucje włoskie - zwracam się tu do pana posła Tajaniego, pani poseł Angelilli oraz pozostałych członków opozycji - od miasta Rzym przez władze regionalne aż po najmniejsze rady gmin, są zobowiązane do przestrzegania tych przepisów.
en An action against the Council of the European Union was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ December ‧ by Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd, Jiande City (People's Republic of China), represented by D. Horovitz, lawyer with an address for service in Luxembourg
pl W dniu ‧ grudnia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, z siedzibą w Jiande (Chińska Republika Ludowa), reprezentowanej przez adwokata D. Horovitza, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii Europejskiej
en My friends, I have convened this extraordinary meeting ofthe council..... in order that I may report upon an action which I deemed necessary: a reconnaissance expedition to the forbidden city,..... with Virgil and MacDonald as my aides
pl Przyjaciele, zwołałem nadzwyczajne zebranie Rady, aby zdać wam raport z akcji, którą uznałem za konieczną: przeprowadziłem rekonesans zakazanego miasta przy pomocy Wergiliusza i MacDonalda
en Warsaw Municipal Administration and Warsaw Jewish Council ? activity under German occupation 1939?1945 and the meaning of those institutions for city?s population
pl Zarząd Miejski Warszawy i Judenrat warszawski ? działalność podczas okupacji niemieckiej 1939?1945 i znaczenie tych instytucji dla ludności miasta
en In ‧, Leicester City Council (England) set an objective to reduce consumption of energy and CO‧ emissions by ‧ % by the year
pl W roku ‧ Rada miasta Leicester (Anglia) wyznaczyła sobie cel redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do roku ‧ o ‧ %
en On ‧ November ‧ the City Council of the Municipality decided to grant NOK ‧ million to Kontorbygg AS (hereinafter referred to as Kontorbygg) in share capital for the purpose of buying the property
pl Dnia ‧ listopada ‧ r. rada miejska Gminy podjęła decyzję o przekazaniu ‧ mln NOK spółce Kontorbygg AS (zwanym dalej Kontorbygg) w postaci kapitału zakładowego na poczet zakupu nieruchomości
en Sociological portrait of the City Council of Poznań.
pl Socjologiczny portret rady miasta Poznania
en Calls on the Council and Commission to urge the IOC and the Organising Committee of the Turin Games to agree that the EU flag should be displayed prominently on the signs put up by the organising city for the Games and at the sports venues where the Games will take place
pl wzywa Radę i Komisję do zachęcenia MKOI i komitetu organizacyjnego olimpiady w Turynie do wyrażenia zgody, aby flaga UE była widoczna w ramach oznakowań wprowadzonych przez organizatorów z okazji igrzysk i w samych obiektach sportowych, w których rozegrają się zawody
en Municipal committee for communities in Oporto (Portugal) is an advisory body reporting to the City Council
pl Miejska komisja ds. wspólnot w Porto (Portugalia) to organ doradczy przy zarządzie miasta
en The municipality of Amsterdam informed the Commission by e-mail registered on ‧ December ‧ that the City council of Amsterdam had by unanimity decided to invest in the roll-out of the FttH network and stated further that negotiations with BAM/DRAKA (for the construction of the network) and with BBned (for the exploitation of the network) and the negotiations with ING RE and five housing corporations (co-investors) were all on track and would be finalised by January
pl Gmina Amsterdam powiadomiła Komisję w piśmie wysłanym drogą elektroniczną w dniu ‧ grudnia ‧ r., że rada miejska Amsterdamu jednogłośnie postanowiła zainwestować w budowę sieci FTTH, a ponadto stwierdziła, że negocjacje z BAM/DRAKA (w sprawie budowy sieci), z BBned (w sprawie eksploatacji sieci) oraz negocjacje z ING RE i pięcioma przedsiębiorstwami budownictwa mieszkaniowego (współinwestorami) są w toku i zakończą się do stycznia ‧ r
en Edinburgh City Council, financed by European Social Fund money, conducted a campaign called 'Zero Tolerance' in relation to violence against women.
pl Rada Miasta Edynburg przeprowadziła finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kampanię "Zero tolerancji” wobec przemocy wobec kobiet.
en Regrets the lack of clarity concerning the legality and the inevitable impact on the media of the ECA's reporting of EU funds being received by certain beneficiaries (railway companies, horse riding/breeding clubs, golf leisure clubs and city councils) in accordance with the eligibility rules; points out that from a legal perspective this is ultimately a discussion of the eligibility rules; emphasises that it has supported the ECA in the past, and will continue to do so, when commenting on efficiency and effectiveness in its special reports
pl wyraża ubolewanie z powodu braku jasnych informacji na temat legalności, a także nieuchronnych skutków medialnych sprawozdań Trybunału dotyczących przyznawania środków unijnych pewnym nowym beneficjentom (np. przedsiębiorstwom kolejowym, klubom jeździeckim i stadninom koni, klubom golfowym i radom miejskim) zgodnie z kryteriami kwalifikowalności; zaznacza, że z perspektywy prawnej kwestia ostatecznie dotyczy kryteriów kwalifikowalności; podkreśla, że wspierał on jednak Trybunał w przeszłości, co będzie czynić nadal, jeśli chodzi o wyrażanie w sprawozdaniach specjalnych uwag na temat wydajności i skuteczności
en Calls on the Commission and Council, having particular regard to the work of the Urban Audit, to set benchmarks for the sustainability of cities as set out in the Leipzig Charter, such as per capita energy consumption, local public transport usage as a proportion of total transport volume, and per capita greenhouse gas emissions
pl wzywa Komisję i Radę do określenia- przy jednoczesnym szczególnym uwzględnieniu prac audytu miejskiego (Urban Audit)- wskaźników analizy porównawczej w zakresie zrównoważonego rozwoju miast w rozumieniu karty lipskiej, takich jak np. zużycie energii na jednego mieszkańca, zakres korzystania z miejskiego transportu publicznego w stosunku do całkowitych potrzeb komunikacyjnych lub ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
en The decision lays down the procedure for awarding the European capital of culture title, and the rules leave no scope for the Council to designate a city outside these procedures.
pl Decyzja ustanawia procedurę przyznawania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, a obowiązujące zasady nie zostawiają Radzie możliwości wyznaczenia miasta poza ramami procedury.
en The Council, acting on a recommendation from the Commission drawn up in the light of the opinion of the European Parliament and of the selection panel's report, shall officially designate the city in question as a European Capital of Culture for the year for which it has been nominated
pl Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji wydanego na podstawie opinii Parlamentu Europejskiego i sprawozdania komisji selekcyjnej, formalnie wyznacza dane miasto na Europejską Stolicę Kultury na rok, na który zostało ono nominowane
en Election for city councils in the light of primary laws of voting right
pl Wybory do rad gmin w świetle podstawowych zasad prawa wyborczego
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings TNT Post Holding Deutschland GmbH (TNT Deutschland, Germany), belonging to the group TNT N.V. (the Netherlands), and Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Holtzbrinck, Germany) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of PIN Mail AG, Berlin, PIN Mail GmbH, Woltersdorf, PIN Mail GmbH, Wildau, Blitz-Kurier GmbH, Rathenow, City Brief Bote GmbH, Schwedt/Oder, Märkische Postdienste GmbH, Brandenburg an der Havel, DEBEX GmbH, Potsdam and Die Briefboten GmbH, Potsdam (together the joint ventures, all registered in Germany) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa TNT Post Holding Deutschland GmbH (TNT Deutschland, Niemcy), należące do grupy TNT N.V. (Niderlandy), oraz Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Holtzbrinck, Niemcy) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami TNT N.V. (Niderlandy) oraz Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Holtzbrinck, Niemcy) w drodze zakupu udziałów/akcji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209637 zdań frazy city council.Znalezione w 20,531 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.