Tłumaczenia na język polski:

  • rada miejska   
    (  f)
     
    town/city governing body
  • rada miasta   

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City Council
Ustrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Mary SHIELDS (IE/UEN-AE), Member of Cork City Council
pl Mary SHIELDS (IE/UEN-AE), członek Rady Miejskiej w Cork
en Council Decision of ‧ November ‧ on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the Monetary Agreement with the Vatican City State
pl Decyzja Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z P Watykańskim
en Collateral on PZL Hydral assets held by Wrocław City Council
pl Zabezpieczenia na aktywach PZL Hydral posiadane przez Urząd Miejski Wrocławia
en having regard to the Territorial Agenda of the EU (the Territorial Agenda) and the Leipzig Charter on Sustainable European Cities (the Leipzig Charter), which were both adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and urban development held in Leipzig on ‧ and ‧ May ‧, and the First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, adopted at the Informal Council of Ministers responsible for spatial planning and development held in Ponta Delgada (Azores) on ‧ and ‧ November ‧ (the First Action Programme
pl uwzględniając agendę terytorialną UE (agenda terytorialna) i kartę lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (karta lipska), które zostały przyjęte podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast w dniach ‧ i ‧ maja ‧ r. w Lipsku, oraz pierwszy program działań na rzecz realizacji agendy terytorialnej Unii Europejskiej, przyjęty podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój miast, które odbyło się w Ponta Delgada (Azory) w dniach ‧ i ‧ listopada ‧ r. (pierwszy program działań
en having regard to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament entitled Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions (COM
pl uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach (COM
en Gillen, from the city council
pl Jego koledzy z rady miasta
en All Italian institutions - and I say this to Mr Tajani, to Mrs Angelilli and to other members of the opposition - from the City of Rome to regional authorities, right down to the smallest local council, are committed to this.
pl Wszystkie instytucje włoskie - zwracam się tu do pana posła Tajaniego, pani poseł Angelilli oraz pozostałych członków opozycji - od miasta Rzym przez władze regionalne aż po najmniejsze rady gmin, są zobowiązane do przestrzegania tych przepisów.
en Warsaw Municipal Administration and Warsaw Jewish Council ? activity under German occupation 1939?1945 and the meaning of those institutions for city?s population
pl Zarząd Miejski Warszawy i Judenrat warszawski ? działalność podczas okupacji niemieckiej 1939?1945 i znaczenie tych instytucji dla ludności miasta
en The Haute-Normandie Regional Council, the Seine-Maritime General Council and the City of Le Havre will each provide SORENI with EUR ‧ in the form of grants
pl Rada Regionalna Haute-Normandie, Rada Regionalna Seine-Maritime i miasto Hawr, każde z osobna, dostarczają subwencję dla SORENI w wysokości ‧ EUR
en whereas violence against activists, particularly those defending women’s rights, continues to this day, and whereas many activists have been the victims of militants and radical groups, these victims include Sitara Achakzai, an Afghan women’s rights defender and member of the Kandahar provincial council, who was killed outside her home; Gul Pecha and Abdul Aziz, who were killed after being accused of immoral acts and condemned to death by a council of conservative clerics; and Malai Kakar, the first woman police officer in Kandahar, who ran the police department responsible for investigating crimes against women in that city
pl mając na uwadze, że działacze, w szczególności obrońcy praw kobiet, nadal padają ofiarą przemocy oraz że wielu straciło życie z rąk bojówek, zwłaszcza związanych z ugrupowaniami radykalnymi, wśród nich Sitara Achakzai, afgańska obrończyni praw kobiet, członkini Rady Prowincji w Kandaharze (Afganistan), zamordowana przed swoim domem, Gul Pecha i Abdul Aziz, zamordowani w następstwie oskarżenia o czyny niemoralne i wyroku śmierci wydanego przez radę złożoną z konserwatywnych duchownych, Malai Kakar, pierwsza policjantka w Kandaharze, która kierowała służbami policyjnymi prowadzącymi dochodzenia w sprawach zbrodni przeciw kobietom popełnionych w tym mieście
en I should mention here the Moscow City Council's decision to authorise peaceful and regular demonstrations - which were forbidden until last year - such as those in support of Article 31 or the day of press rallies.
pl Chciałabym wspomnieć o decyzji rady miasta Moskwy pozwalającej na pokojowe i regularne demonstracje - zakazane do zeszłego roku - takie jak te w celu poparcia art. 31 lub dzień, w którym demonstrowała prasa.
en Disbursement of financial aid provided under this Joint Action shall be conditional upon the holding of regular meetings of the JCC and the other mechanisms in the JCC framework, as well as the holding of Steering Committee meetings on an economic rehabilitation programme and the issuing of a newsletter on the programme, a confidence-building workshop, a meeting of the representatives of the law enforcement bodies, as well as an informal JCC meeting in Brussels or in the capital city of the Member State exercising the Council Presidency, within ‧ months of the starting date of the financing agreement to be concluded between the Commission and the OSCE mission to Georgia
pl Wypłata pomocy finansowej przewidzianej na mocy niniejszego wspólnego działania jest uzależniona od przeprowadzania regularnych posiedzeń WKK oraz funkcjonowania pozostałych mechanizmów w ramach WKK, jak również przeprowadzania posiedzeń komitetu sterującego w sprawie programu odbudowy gospodarczej i publikowania biuletynu informacyjnego na temat programu, przeprowadzenia warsztatów budowania zaufania, posiedzenia przedstawicieli organów wykonawczych oraz nieformalnego posiedzenia WKK w Brukseli lub w stolicy państwa członkowskiego sprawującego Prezydencję Rady, w okresie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania porozumienia finansowego, które zostanie zawarte pomiędzy Komisją a misją OBWE w Gruzji
en On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which International Power Opatovice, a.s. (IPO, Czech Republic), controlled by International Power plc (IPR, United Kingdom), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW, Germany), jointly controlled by Electricité de France (EdF, France) and Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW, Germany), and hlavní město Praha (City of Prague, Czech Republic) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Pražská teplárenská, a.s. (PT, Czech Republic) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ września ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo International Power Opatovice, a.s. (IPO, Republika Czeska), kontrolowane przez przedsiębiorstwa International Power plc (IPR, Zjednoczone Królestwo), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW, Niemcy), wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa Electricité de France (EdF, Francja) i Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW, Niemcy), oraz hlavní město Praha (City of Prague, Republika Czeska) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Pražská teplárenská, a.s. (PT, Republika Czeska) w drodze zakupu udziałów/akcji
en help to implement a genuine decentralised communication policy, the scope of which was recognised in the joint declaration of the European Parliament, European Commission and Council on Communicating Europe in partnership, which depends on the political involvement of institutional actors to constantly drive the European debate in European cities and regions and report the decisions taken at Community level
pl do działań na rzecz wdrożenia prawdziwej zdecentralizowanej polityki komunikacyjnej, której znaczenie zostało uznane we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Partnerski proces komunikowania na temat Europy, opierającej się na zaangażowaniu politycznym podmiotów instytucjonalnych na rzecz prowadzenia stałej debaty europejskiej w miastach i regionach europejskich oraz informowania o decyzjach podejmowanych na szczeblu wspólnotowym
en On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings TNT Post Holding Deutschland GmbH (TNT Deutschland, Germany), belonging to the group TNT N.V. (the Netherlands), and Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Holtzbrinck, Germany) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of PIN Mail AG, Berlin, PIN Mail GmbH, Woltersdorf, PIN Mail GmbH, Wildau, Blitz-Kurier GmbH, Rathenow, City Brief Bote GmbH, Schwedt/Oder, Märkische Postdienste GmbH, Brandenburg an der Havel, DEBEX GmbH, Potsdam and Die Briefboten GmbH, Potsdam (together the joint ventures, all registered in Germany) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ sierpnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa TNT Post Holding Deutschland GmbH (TNT Deutschland, Niemcy), należące do grupy TNT N.V. (Niderlandy), oraz Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Holtzbrinck, Niemcy) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami TNT N.V. (Niderlandy) oraz Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (Holtzbrinck, Niemcy) w drodze zakupu udziałów/akcji
en Subject: Madrid City Council's fulfilment of the commitments it made to the European Commission in the context of the infringement proceedings concerning the underground sections of the M
pl Dotyczy: wywiązania się z zobowiązań miasta Madryt wobec Komisji w związku z procedurą w sprawie naruszenia dotyczącą podziemnego przebiegu autostrady M
en The Council, acting unanimously on a recommendation from the Commission, shall officially designate one of these nominated cities as a European Capital of Culture for each year, bearing in mind the desirability of four years
pl Rada, działając jednogłośnie na podstawie zalecenia Komisji, oficjalnie wyznacza jedno z nominowanych miast na Europejską Stolicę Kultury na każdy rok, mając na uwadze celowość czteroletniego okresu przygotowawczego
en Each of the Member States concerned shall nominate one city to be European Capital of Culture and shall notify the European Parliament, the Council, the Commission and the Committee of the Regions thereof, no later than four years before the event is due to begin
pl Każde zainteresowane państwo członkowskie nominuje jedno miasto do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i notyfikuje to Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów, nie później niż na cztery lata przed rozpoczęciem obchodów
en What was that city council official doing at the reception?
pl Co robi urzędnik z magistratu- na weselu?
en HAVING REGARD TO its draft opinion (CdR ‧/‧ rev.‧) adopted on ‧ December ‧ by its Commission for Territorial Cohesion Policy (rapporteur: Cllr Flo Clucas (UK/ALDE) (Member of Liverpool City Council
pl uwzględniając projekt opinii (CdR ‧/‧ rev. ‧) przyjęty dnia ‧ grudnia ‧ r. przez Komisję Polityki Spójności Terytorialnej (sprawozdawca: Flo Clucas (UK/ALDE), radna miasta Liverpool
en The decision lays down the procedure for awarding the European capital of culture title, and the rules leave no scope for the Council to designate a city outside these procedures.
pl Decyzja ustanawia procedurę przyznawania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, a obowiązujące zasady nie zostawiają Radzie możliwości wyznaczenia miasta poza ramami procedury.
en Performance budget as an effective tool of expenses management in Warsaw City Council of Mokotów District
pl Budżet zadaniowy jako narzędzie efektywnego zarządzania wydatkami w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
en HAVING REGARD TO its draft opinion (CdR ‧/‧ rev. ‧) adopted on ‧ April ‧ by its Commission for Territorial Cohesion Policy (rapporteur: Cllr Flo Clucas (UK/ALDE) (Member of Liverpool City Council
pl uwzględniając swój projekt opinii (CdR ‧/‧ rev.‧) przyjęty ‧ kwietnia ‧ r. przez Komisję ds. Polityki Spójności Terytorialnej (sprawozdawca: Flo CLUCAS (UK/ALDE), radna miasta Liverpool
en Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona
pl Ayuntamiento de Barcelona (Rada Miasta Barcelony
en The mayor of the city of Marseille, the president of the general council of Bouches-du-Rhône and the president of the regional council of Provence-Alpes-Côte d’Azur pointed out the economic importance of SNCM’s role in the regional economy
pl Burmistrz Marsylii, przewodniczący rady departamentu Bouches-du-Rhône i przewodniczący rady regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże podkreślają znaczenie ekonomiczne SNCM dla gospodarki regionalnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209637 zdań frazy city council.Znalezione w 24,228 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.