Tłumaczenia na język polski:

  • rada miejska   
    (  f)
     
    town/city governing body
  • rada miasta   

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City CouncilUstrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
Each Member State shall submit, as set out in the Annex, its nomination of one or more cities to the European Parliament, the Council, the Commission and the Committee of the Regionskażde państwo członkowskie przedkłada, jak przewidziano w Załączniku, swą nominację jednego lub większej liczby miast Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów
Peter MOORE, Member of Sheffield City Council (UK/ALDEPeter MOORE, członek Rady Miasta Sheffield (UK/ALDE
Maria Kelles-Krauz - Chairwoman of the Radom City Council Between the Years1919-1926Maria Kelles-Krauz - Prezes Rady Miejskiej w Radomiu w latach 1919-1926
Collateral on PZL Hydral assets held by Wrocław City CouncilZabezpieczenia na aktywach PZL Hydral posiadane przez Urząd Miejski Wrocławia
In Italy, representatives of minorities seat in the Florence City Council, i.e. the leader of the Senegalese community in the TuscanyWe Włoszech, przedstawiciele mniejszości zasiadają w Radzie Miejskiej Florencji (np. przewodniczący społeczności senegalskiej w Toskanii
The Security Council reminded Israel as much in 1980, when it adopted measures to make unified Jerusalem its capital, and Resolution 476 calls for the immediate cessation of policies and measures affecting the character and status of the holy city.Rada Bezpieczeństwa przypomniała o tym Izraelowi w 1980 roku, kiedy podjął środki w celu uczynienia swoją stolicą zjednoczonej Jerozolimy, a rezolucja nr 476 nawołuje do natychmiastowego zaprzestania stosowania środków i polityk, które mają wpływ na charakter i status świętego miasta.
The Council, acting on a recommendation from the Commission drawn up in the light of the opinion of the European Parliament and the justifications based on the reports of the selection panels, shall officially designate the cities in question as European Capitals of Culture for the year for which they have been nominatedRada, działając na podstawie zalecenia Komisji wydanego na podstawie opinii Parlamentu Europejskiego i uzasadnień opartych na sprawozdaniach komisji selekcyjnych, formalnie wyznacza dane miasta na Europejskie Stolice Kultury na rok, na który zostały nominowane
We had a debate on European City Guides today but we got very little in terms of reaction from the Council and I think we need to bring more clear messages back to people about what we do here in the European Union and that we are actually here for them, not just to talk about them.Odbyliśmy dziś debatę na temat książek telefonicznych European City Guides, jednakże jeśli chodzi o odpowiedź Rady, była ona bardzo skąpa, sądzę więc, że powinniśmy w większym stopniu informować ludzi o tym, co robimy tu, w Unii Europejskiej, a także sygnalizować, że jesteśmy tutaj dla nich, a nie tylko po to, żeby rozprawiać na ich temat.
Organisational culture - a casa study of Jordanow City CouncilKultura organizacji - na przykładzie Urzędu Miasta Jordanowa.
welcomes the initiative taken by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe to draw up a European Charter on City Diplomacy and the prospect of setting up a fund to support city diplomacy, and calls on the EU to look into setting up a funding instrument for supporting measures and promoting city diplomacy more generallyZ zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy dotyczącą sporządzenia Europejskiej karty dyplomacji miast i plan ustanowienia funduszu na rzecz wsparcia dyplomacji miast, i wzywa UE, by zbadała możliwość ustanowienia instrumentu finansowania środków na wspieranie i propagowanie dyplomacji miast w bardziej ogólnym ujęciu
He' s been using his clout on city councilWykorzystuje swoje wpływy radzie miejskiej
Ayuntamiento de Barcelona (City Council of BarcelonaAyuntamiento de Barcelona (Rada Miasta Barcelony
Compact city concept in documents of European Union and Council of Europe concerning spatial planningKoncepcja miasta zwartego w dokumentach Unii Europejskiej i Rady Europy z zakresu planowania przestrzennego
Performance budget as an effective tool of expenses management in Warsaw City Council of Mokotów DistrictBudżet zadaniowy jako narzędzie efektywnego zarządzania wydatkami w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
Each of the Member States concerned shall nominate one city to be European Capital of Culture and shall notify the European Parliament, the Council, the Commission and the Committee of the Regions thereof, no later than four years before the event is due to beginKażde zainteresowane państwo członkowskie nominuje jedno miasto do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i notyfikuje to Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Komitetowi Regionów, nie później niż na cztery lata przed rozpoczęciem obchodów
Reference for a preliminary ruling- Juzgado de lo Mercantil- Interpretation of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Meaning of well known- Whether knowledge and use may be confined to a limited territory, such as an autonomous community, a region, an area or a city, depending on the goods or services concerned and the public for whom the mark is intendedWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Juzgado de lo Mercantil- Wykładnia art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L ‧, str.‧)- Pojęcie znaku powszechnie znanego- Znajomość i używanie, które mogą być ograniczone do określonego terytorium, takiego jak terytorium wspólnoty autonomicznej, regionu, państwa lub miasta, ze względu na dany towar lub daną usługę oraz na krąg odbiorców znaku towarowego
When these fixed assets were transferred they had already been encumbered with mortgages on real estate in favour of the following public creditors: the Social Security Office, the Lower Silesia Region Tax Office and Wrocław City Council in an amount of PLN ‧,‧ millionW momencie przeniesienia te aktywa trwałe były już obciążone hipotekami na nieruchomościach, ustanowionymi na rzecz następujących wierzycieli publicznoprawnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i Urzędu Miejskiego Wrocławia na kwotę ‧,‧ mln PLN
Ayuntamiento de Madrid (City Council of MadridAyuntamiento de Madrid (Rada Miasta Madrytu
For half of the year, the representatives of the Council can surely stay until Thursday in this beautiful city of Strasbourg and be available to us on Wednesday evenings too.Przez pół roku przedstawiciele Rady mogą z pewnością zostawać w pięknym mieście Strassburgu do czwartku i być dla nas dostępni również w środowe wieczory.
They can if they' re the city councilMogą, jeśli ONI to rada miasta
Considers, furthermore, that taking an integrated approach will have a greater chance of success if it is taken by the local and regional authorities, which can provide an overall view, optimal coordination of the policies and measures implemented in the urban area and a long-term vision of the development of the urban area in question; accordingly, encourages the Member States, in accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, to involve cities in the programming and management of structural funding designed to co-finance urban actions that are eligible under the operational programmes, and to delegate implementation to themuważa również, że przyjęcie zintegrowanego podejścia będzie miało większe szanse na powodzenie, jeżeli dokonają go władze lokalne i regionalne, mogące zapewnić całościową wizję, optymalną koordynację polityki i inicjatyw wdrażanych w mieście oraz długoterminową perspektywę rozwoju danego obszaru miejskiego; w związku z tym zachęca państwa członkowskie, aby w oparciu o art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności włączały miasta do programowania i zarządzania środkami z funduszy strukturalnych przeznaczonymi na współfinansowanie działań prowadzonych w miastach i kwalifikujących się do otrzymania wsparcia z programów operacyjnych, a także aby przekazywały miastom ich realizację
It cannot continue to occupy the city of Famagusta in breach of the United Nations Security Council Resolution.Nie może nadal okupować miasta Famagusta z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa.
Gillen, from the city councilJego koledzy z rady miasta
Two cities have already been selected for 2014, and the Council is about to confirm the two cities for 2015.Na rok 2014 wybrano już dwa miasta, a obecnie Rada na potwierdzić kolejne dwa na rok 2015.
The football stadiums of Cracow as elements of network systems recreation devices on the city -council area.Stadiony piłkarskie Krakowa jako elementy organizacji sieci urządzeń rekreacji na obszarze aglomeracji miejskiej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209637 zdań frazy city council.Znalezione w 34,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.