Tłumaczenia na język polski:

  • rada miejska   
    (  f)
     
    town/city governing body
  • rada miasta   

Pozostałe znaczenia:

 
rada miejska
 
A form of local government which proposes bills, holds votes, and passes laws to help govern a city.
 
A governing body of people elected to oversee management of a city and represent the interests of residents.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Warsaw City Council
Ustrój miasta stołecznego Warszawy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "city council", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Several Informal Councils of Spatial Planning Ministers have focused on the challenges of (big) cities
pl Wiele nieformalnych posiedzeń Rady ministrowie gospodarki przestrzennej poświęcili wyzwaniom, które stawiają przed nami (wielkie) miasta
en Dr. Stein must be made to join this council...... or else he is no longer permitted to practice in this city
pl Dr Stein musi dołączyć do Rady albo zakończy praktykę w tym mieście
en On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which International Power Opatovice, a.s. (IPO, Czech Republic), controlled by International Power plc (IPR, United Kingdom), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW, Germany), jointly controlled by Electricité de France (EdF, France) and Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW, Germany), and hlavní město Praha (City of Prague, Czech Republic) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Pražská teplárenská, a.s. (PT, Czech Republic) by way of purchase of shares
pl W dniu ‧ września ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo International Power Opatovice, a.s. (IPO, Republika Czeska), kontrolowane przez przedsiębiorstwa International Power plc (IPR, Zjednoczone Królestwo), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW, Niemcy), wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa Electricité de France (EdF, Francja) i Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW, Niemcy), oraz hlavní město Praha (City of Prague, Republika Czeska) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Pražská teplárenská, a.s. (PT, Republika Czeska) w drodze zakupu udziałów/akcji
en welcomes the initiative taken by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe to draw up a European Charter on City Diplomacy and the prospect of setting up a fund to support city diplomacy, and calls on the EU to look into setting up a funding instrument for supporting measures and promoting city diplomacy more generally
pl Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy dotyczącą sporządzenia Europejskiej karty dyplomacji miast i plan ustanowienia funduszu na rzecz wsparcia dyplomacji miast, i wzywa UE, by zbadała możliwość ustanowienia instrumentu finansowania środków na wspieranie i propagowanie dyplomacji miast w bardziej ogólnym ujęciu
en City/commune council as the legislative body of a local government in Poland
pl Rada miasta/gminy jako organ stanowiący władzy lokalnej w Polsce
en Therefore, I propose a territorial pact with the regions, towns and cities, in addition to the agreement in the Council with the Member States and the Commission.
pl Dlatego, oprócz zawartego w Radzie porozumienia z państwami członkowskimi i Komisją, proponuję również terytorialny pakt z regionami, miasteczkami i miastami.
en Calls on the Commission and Member States to announce the setting up, in parallel with the social dialogue and the civil dialogue, a spatial dialogue which would enable regional and local authorities and their associations to take part in negotiations and decision-making relating to policies and measures in the urban sphere, particularly in the framework of cohesion policy and the management of the Structural Funds; calls in parallel for a high-level meeting to be held before each Spring Summit, in which, as well as the participants in the spatial dialogue, senior political representatives of the Council Presidency, the Commission, the European Parliament and the Committee of the Regions (representing towns and cities and urban agglomerations) would participate
pl zwraca się do Komisji i Państw Członkowskich o ogłoszenie dialogu terytorialnego, równolegle do dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego, który pozwoli różnym władzom, zarówno regionalnym jak i lokalnym oraz ich stowarzyszeniom, na uczestnictwo w negocjacjach i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i działań w sprawach miejskich, zwłaszcza w ramach polityki spójności i zarządzania funduszami strukturalnymi; wnosi jednocześnie o organizowanie posiedzenia na wysokim szczeblu przed każdym szczytem wiosennym, w którym poza podmiotami dialogu społecznego uczestniczyliby wysocy przedstawiciele polityczni prezydencji Rady, Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Regionów (przedstawiciele miast i aglomeracji
en Regrets the lack of clarity concerning the legality and the inevitable impact on the media of the ECA's reporting of EU funds being received by certain beneficiaries (railway companies, horse riding/breeding clubs, golf leisure clubs and city councils) in accordance with the eligibility rules; points out that from a legal perspective this is ultimately a discussion of the eligibility rules; emphasises that it has supported the ECA in the past, and will continue to do so, when commenting on efficiency and effectiveness in its special reports
pl wyraża ubolewanie z powodu braku jasnych informacji na temat legalności, a także nieuchronnych skutków medialnych sprawozdań Trybunału dotyczących przyznawania środków unijnych pewnym nowym beneficjentom (np. przedsiębiorstwom kolejowym, klubom jeździeckim i stadninom koni, klubom golfowym i radom miejskim) zgodnie z kryteriami kwalifikowalności; zaznacza, że z perspektywy prawnej kwestia ostatecznie dotyczy kryteriów kwalifikowalności; podkreśla, że wspierał on jednak Trybunał w przeszłości, co będzie czynić nadal, jeśli chodzi o wyrażanie w sprawozdaniach specjalnych uwag na temat wydajności i skuteczności
en Councillor Sir Albert Bore, Member of Birmingham City Council (UK/PES
pl sir Albert Bore, członek Rady Miasta Birmingham (UK/PSE
en I think you should call a city council meeting
pl Myślę że powinna pani zwołać zabranie Rady Miejskiej
en Robert Bright (UK/PES), Member of Newport City Council
pl Robert Bright (UK/PSE), członek Rady Miasta Newport
en Ms Daiva MATONIENĖ, Council Member of Šiauliai City Municipality
pl Daiva MATONIENĖ, radca Rady Miejskiej w Szawlach
en Good morning, everyone.I' m Daniel Banks, City Council President, and I' il be presiding over these proceedings
pl Dzień dobry państwu, jestem Daniel Banks, przewodniczący rady
en If it wasn' t for me, you' d be halfway to Council City by now
pl Gdyby nie ja, to bylibyście już w pół drogi do Council City
en The way to the City Council. The election campaign. Torun of case study by Zbigniew Rasielewski
pl Droga do Rady Miasta. Kampania wyborcza. Toruńskie case study- Zbigniew Rasielewski
en In a referendum in Leipzig last weekend, 80% of the electorate, or rather of those who voted, rejected privatisation, thereby preventing the city council from carrying out any more privatisations for the next three years.
pl W referendum, które odbyło się w zeszły weekend w Lipsku, 80% wyborców, a raczej osób głosujących, odrzuciło prywatyzację i uniemożliwiło radzie miejskiej podejmowanie takich działań w ciągu następnych trzech lat.
en The Council, acting on a recommendation from the Commission drawn up in the light of the opinion of the European Parliament and of the selection panel's report, shall officially designate the city in question as a European Capital of Culture for the year for which it has been nominated
pl Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji wydanego na podstawie opinii Parlamentu Europejskiego i sprawozdań komisji selekcyjnej, formalnie desygnuje dane miasto na Europejską Stolicę Kultury na rok, na które zostało nominowane
en Compact city concept in documents of European Union and Council of Europe concerning spatial planning
pl Koncepcja miasta zwartego w dokumentach Unii Europejskiej i Rady Europy z zakresu planowania przestrzennego
en the potential for delay that still exists in the new designation process, especially between the nomination of a city by the Member State and the designation decision by the Council
pl potencjalnych opóźnień, które nadal mogą się pojawiać w nowym procesie wyznaczania, zwłaszcza w okresie pomiędzy nominowaniem miasta przez Państwo Członkowskie a decyzją Rady o wyznaczeniu danego miasta
en Gillen, from the city council
pl Jego koledzy z rady miasta
en CNB) Recommendation for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Community regarding the renegotiation of the Monetary Agreement with the Vatican City State
pl CNB) Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim
en President-in-Office of the Council. - (SL) Following attacks on the capital city, N'Djamena, which Chadian rebels carried out from Sudan in January, the commanding officer, General Nash, decided on 31 January to interrupt the deployment temporarily.
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) Po atakach, które miały miejsce w stolicy kraju, Ndżamenie, dokonanych przez rebeliantów ze strony Sudanu w styczniu naczelny dowódca, generał Nash, postanowił chwilowo przerwać działania 31 stycznia.
en The Commission recalls the wealth of ideas on urban development which has allowed the ministers responsible for urban affairs to reach a consensus based on the Lille Action Programme, the Rotterdam Urban Acquis, the Bristol Accord and, more recently, the Leipzig Charter on Sustainable European Cities adopted at an informal Council meeting on 25 May 2007.
pl Komisja przywołuje wielość pomysłów dotyczących rozwoju urbanistycznego, która pozwoliła ministrom właściwym do spraw urbanistycznych osiągnąć konsensus bazujący na planie działania z Lille, prawie miejskim Rotterdamu, porozumieniu z Bristolu i ostatnio karcie lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjętej na nieformalnym posiedzeniu Rady 25 maja 2007 roku.
en Financial economy of the city of Torun in the light of the city council's finance books from 1703-1756
pl Gospodarka finansowa miasta Torunia w świetle ksiąg kamlarskich w latach 1703-1756
en Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid
pl Ayuntamiento de Madrid (Rada Miasta Madrytu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209637 zdań frazy city council.Znalezione w 62,446 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.