wymowa: IPA: ˈtʃaɪm /ˈtʃaɪm/ , SAMPA: "tSaIm /"tSaIm/

Tłumaczenia na język polski:

  • dzwon     
  • dzwonić     
  • grać     
  • karylion   
  • kurant   
  • wątor   

Pozostałe znaczenia:

 
o dzwonach, zegarze: bić, wybijać godziny
 
kurant
 
głos bicia dzwonów, zegara
 
bell (often a large hanging bell)
 
The sound of such an instrument or device.
 
musical instrument
 
A small hammer or other device used to strike a bell.
 
to agree, correspond
 
To agree; to correspond.
 
(music) A musical instrument producing a sound when struck, similar to a bell (e.g. a tubular metal bar) or actually a bell. Often used in the plural to refer to the set: the chimes .
 
An individual ringing component of such a set.
 
hammer or device to strike a bell
 
ringing or tone-making component of a device
 
to make the sound of chime
 
sound made by a chime
 
snort (nose)
 
A small bell or other ringing or tone-making device as a component of some other device.
 
To make the sound of a chime.
 
individual component thereof

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chimingdzwonienie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chime", pamięć tłumaczeniowa

add example
Well, now, let' s see, you won...... a bunch of money and got a bellboy to ring your chimesWygrałaś forsę i złowiłaś... chłopca hotelowego, by spełniał twe zachcianki
You hang wind chimes in my backyard, burn compost sticks in the kitchenPowiesiłeś dzwonki na ganku, palisz komposty w kuchni
" Have we not heard the chimes at midnight? "" Słyszeliśmy nieraz północne dzwony "
On the twelfth chime, I will summon the dark powersW godzinie ‧stej wzywam moce ciemności
She often spoke to him of the evening chimes, of the voices of nature. Then she talked to him of her mother - hers! and of his mother - his! Rodolphe had lost his twenty years ago.Mówiła często o dzwonach wieczornych i odgłosach natury; później opowiadała mu o swojej matce i wypytywała o jego mamusię. Mimo że stracił ją przed dwudziestu laty,
[ Door Chime Rings ]- Hi, guysWitamy w Nowym Jorku
E-justice within this Parliament, and certainly within the Committee on Legal Affairs, also chimes in with the theme that we have long had close to our hearts, that of access to justice and how we provide access to justice on a cross-border basis.W Parlamencie, a z całą pewnością w Komisji Prawnej, e-sprawiedliwość współgra również z tematem, który od dawna jest bliski naszym sercom, a mianowicie dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz sposobem, w jaki zapewniamy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych.
higher than the sphery chimewyżej niż melodia niebios
There are your ghosts, Duncan... wind chimesOto twoje duchy, Duncan... wietrzne dzwonki
The EESC draws attention to the importance of building up research and innovation capacities which, like education and training, are catalysts for local development and chime in with the Lisbon objectivesEKES podkreśla znaczenie wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego jako dźwigni rozwoju lokalnego i celu zgodnego ze strategią lizbońską, podobnie jak to czyni w odniesieniu do edukacji i kształcenia
Everything chimed with his desire and made him possess me. I had become his child. It was with his own child he made love every evening.Wszystko odpowiadało jego żądzom i sprawiało, że mnie brał. Stawałam się jego dzieckiem. Z własnym dzieckiem uprawiał każdego wieczoru miłość.
The difficulty, however, is to make one chime with another.Trudno jednak pogodzić jedno z drugim.
In particular, it was suggested that the complainant producer, Sorochimie Chime Fine did not have the support of the second Community producer, Quimigal S.A. when it lodged its complaintW szczególności sugerowano, że producent składający skargę, Sorochimie Chime Fine nie był wspierany przez drugiego producenta wspólnotowego, Quimigal SA, kiedy złożył skargę
High representatives of your home country then chimed in along the same lines, Commissioner.Poten wysocy przedstawiciele pana ojczystego kraju, panie komisarzu, wypowiadali się w podobnym duchu.
[ Whispering ] but we have heard the chimes at midnight, master HarryŁaskawy panie Henryku, słuchaliśmy przecież dzwonów o północy
On the twelfth chime, I will summon the dark powersO dwunastej godzinie, wyzwolę diabelskie moce
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy chime.Znalezione w 0,392 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.