wymowa: IPA: ˈtʃaɪm /ˈtʃaɪm/ , SAMPA: "tSaIm /"tSaIm/

Tłumaczenia na język polski:

  • dzwon     
  • dzwonić     
  • grać     
  • karylion   
  • kurant   
  • wątor   

Pozostałe znaczenia:

 
o dzwonach, zegarze: bić, wybijać godziny
 
kurant
 
głos bicia dzwonów, zegara
 
(music) A musical instrument producing a sound when struck, similar to a bell (e.g. a tubular metal bar) or actually a bell. Often used in the plural to refer to the set: the chimes .
 
musical instrument
 
A small bell or other ringing or tone-making device as a component of some other device.
 
sound made by a chime
 
ringing or tone-making component of a device
 
snort (nose)
 
The sound of such an instrument or device.
 
to agree, correspond
 
bell (often a large hanging bell)
 
An individual ringing component of such a set.
 
To make the sound of a chime.
 
To agree; to correspond.
 
A small hammer or other device used to strike a bell.
 
hammer or device to strike a bell
 
individual component thereof
 
to make the sound of chime

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

chiming
dzwonienie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chime", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Well, now, let' s see, you won...... a bunch of money and got a bellboy to ring your chimes
pl Wygrałaś forsę i złowiłaś... chłopca hotelowego, by spełniał twe zachcianki
en You hang wind chimes in my backyard, burn compost sticks in the kitchen
pl Powiesiłeś dzwonki na ganku, palisz komposty w kuchni
en " Have we not heard the chimes at midnight? "
pl " Słyszeliśmy nieraz północne dzwony "
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl W godzinie ‧stej wzywam moce ciemności
en She often spoke to him of the evening chimes, of the voices of nature. Then she talked to him of her mother - hers! and of his mother - his! Rodolphe had lost his twenty years ago.
pl Mówiła często o dzwonach wieczornych i odgłosach natury; później opowiadała mu o swojej matce i wypytywała o jego mamusię. Mimo że stracił ją przed dwudziestu laty,
en [ Door Chime Rings ]- Hi, guys
pl Witamy w Nowym Jorku
en E-justice within this Parliament, and certainly within the Committee on Legal Affairs, also chimes in with the theme that we have long had close to our hearts, that of access to justice and how we provide access to justice on a cross-border basis.
pl W Parlamencie, a z całą pewnością w Komisji Prawnej, e-sprawiedliwość współgra również z tematem, który od dawna jest bliski naszym sercom, a mianowicie dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz sposobem, w jaki zapewniamy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych.
en higher than the sphery chime
pl wyżej niż melodia niebios
en There are your ghosts, Duncan... wind chimes
pl Oto twoje duchy, Duncan... wietrzne dzwonki
en The EESC draws attention to the importance of building up research and innovation capacities which, like education and training, are catalysts for local development and chime in with the Lisbon objectives
pl EKES podkreśla znaczenie wzmocnienia potencjału badawczego i innowacyjnego jako dźwigni rozwoju lokalnego i celu zgodnego ze strategią lizbońską, podobnie jak to czyni w odniesieniu do edukacji i kształcenia
en Everything chimed with his desire and made him possess me. I had become his child. It was with his own child he made love every evening.
pl Wszystko odpowiadało jego żądzom i sprawiało, że mnie brał. Stawałam się jego dzieckiem. Z własnym dzieckiem uprawiał każdego wieczoru miłość.
en The difficulty, however, is to make one chime with another.
pl Trudno jednak pogodzić jedno z drugim.
en In particular, it was suggested that the complainant producer, Sorochimie Chime Fine did not have the support of the second Community producer, Quimigal S.A. when it lodged its complaint
pl W szczególności sugerowano, że producent składający skargę, Sorochimie Chime Fine nie był wspierany przez drugiego producenta wspólnotowego, Quimigal SA, kiedy złożył skargę
en High representatives of your home country then chimed in along the same lines, Commissioner.
pl Poten wysocy przedstawiciele pana ojczystego kraju, panie komisarzu, wypowiadali się w podobnym duchu.
en [ Whispering ] but we have heard the chimes at midnight, master Harry
pl Łaskawy panie Henryku, słuchaliśmy przecież dzwonów o północy
en On the twelfth chime, I will summon the dark powers
pl O dwunastej godzinie, wyzwolę diabelskie moce
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy chime.Znalezione w 0,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.